Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évben meghozott határozatai I.

1/2012. (II.01.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Folly Réka kérelmével kapcsolatban az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki örökség megőrzésére vonatkozó pályázati kiírás megjelenését megvárja, és annak ismeretében hoz döntést, de elvileg támogatja a kérelmet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

2/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, keressék meg a Veszprém Megyei Önkormányzatot az SCD-s program kapcsán önkormányzatunknak okozott kár egyeztetése céljából.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap


 

3/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervezetének első olvasatát megtárgyalta és a további átdolgozás érdekében az alábbi feladatokat határozza meg:
-    felkéri az intézményvezetőket a költségvetésük 20 %-kal történő csökkentésére
-    felül kell vizsgálni, hogy az intézmények szemétszállítási díja miért nem szerepel a tervezetben
-    figyelemmel kell kísérni a pályázati kiírásokat az Egry József Emlékmúzeum személyzetének foglalkoztatása céljából. Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés
-    Az Egry József Emlékmúzeum 2012. évben április 28.-án, vagy május 5.-én kerüljön megnyitásra
-    az Egry József Emlékmúzeum további működését biztosítja
-    a Háziorvosi Rendelő világítására 300 e Ft kerüljön tervezésre a költségvetésbe
-    az együttes ülés napirendje az iskola és óvoda költségvetése mellett egészüljön ki az egészségügyi ellátás finanszírozásának témájával
-    a Polgármesteri Hivatal költségvetése 20 %-kal kerüljön csökkentésre
-    a Badacsonytomajért Közalapítvány 2012. évben ne kapjon támogatást
-    felül kell vizsgálni a Badacsonytomaji Sportegyesülettel kötött megállapodást
-    a VN Kft saját bevétele terhére végezze a köztemetői feladatokat
-    felül kell vizsgálni a Badacsony Tv további működtetését, esetleges megszüntetését
-    a Badacsony újsággal kapcsolatos költségeket felére kell csökkenteni
-    a reprezentációs költség előirányzatát 200 e Ft-tal kell csökkenteni
-    az iskola és óvoda költségvetésében tervezett túlóra előirányzatot céltartalékba kell helyezni
-    munkaruha, védőruha egységes kiterjesztése 15 e Ft/fő erejéig
-    felül kell vizsgálni a képviselői tiszteletdíjak kérdéskörét
-    meg kell vizsgálni az önkormányzat gépjárműveinek szükségességét
-    meg kell vizsgálni a Humán Ügyek Bizottsága működésének szükségességét
-    Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény megtakarítási lehetőségeinél meg kell vizsgálni szakfeladatkénti működését
-    meg kell vizsgálni a könyvtár jövőbeni működtetését
-    Múzeum működtetésére tervezett költségek csökkentése
-    meg kell vizsgálni a Badacsony újság július 1-től a Kulturális Intézmény keretei közötti szerkesztésének lehetőségét.
-    a VN Kft dokumentumainak: SZMSZ, Alapító Okirat, Közhasznúsági Szerződés áttekintésére kerüljön sor

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

4/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 1024733 célterület azonosítószámú „Történelmi múltú országosan ismert rendezvény megvalósítása” megnevezésű pályázatban való részvételt, rendezvények támogatására. A támogatásra igényelt összeg 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

5/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Ranolder kereszt megvilágításához, a pénzügyi lehetőségekről a 2012. február 16-ai ülésen foglal állást.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. február 16.


 

6/2012. (II.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
1. Felkéri a Jegyzőt, hogy egy héten belül írjon ki pályázatot a Felső bazársor bérbeadására.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésig vegye fel a kapcsolatot a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel a tekintetben, hogy továbbra is fenntartják-e  a kultúrház megtervezését diplomamunka keretén belül.
3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a  Felső-kolóniával kapcsolatosan hozott 276/2011. (XII.08.) sz. határozatát, valamint a megállapodás tervezetet oly módon, hogy a Magyar Katolikus Egyház Veszprém Főegyházmegye és az Önkormányzat közötti bérleti konstrukció az alábbi helyrajzi számokra vonatkozik: 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16,038/17, 038/18, 038/19. A határozat többi részét hatályában fenntartja.
4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 264/2011. (X.26.) sz. határozatát oly módon, hogy határozatlan idejű földhasználati szerződést köt a BOR-TÉR Kft-vel. /1126 Budapest, Németvölgyi u. 34./
A határozat többi részét hatályában fenntartja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

7/2012. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésébe  az óvodapedagógusoknak járó túlóra, helyettesítés és ügyeleti díj kerüljön betervezésre, ne céltartalékba.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe rögzíti, hogy a havonta keletkező túlórák összegét csak akkor lehet kifizetni, ha nem okoz a működésben zavart.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetését 37.785.000 Ft. bevétellel és 37.785.000 Ft. kiadással elfogadja.


 

8/2012. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Polgármestere, Ábrahámhegy Község Polgármesterével és Salföld Község Polgármesterével, -a 3 képviselő-testület nevében- forduljon levéllel azokhoz az önkormányzatokhoz, ahonnan gyermek jár a badacsonytomaji Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába és nem tagjai az intézmény fenntartói társulásnak, majd forduljanak javaslattal a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elnökéhez, hogy az adott témát tűzze napirendre a Kistérségi Társulás ülésén.


 

9/2012. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre a túlóra és helyettesítés költsége, ne céltartalékba.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletében rögzíti, hogy a havonta keletkező túlórák összegét csak akkor lehet kifizetni, ha nem okoz a működésben zavart.
Amennyiben ebből munkaügyi probléma keletkezik, azt Badacsonytomaj Önkormányzata vállalja fel.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetési főösszegét 81.950.000 Ft bevétellel és 81.950.000 Ft kiadással elfogadja.


 

10/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Menü Bt. 2012.
évi üzleti tervét az alábbi feltételek teljesülése esetén fogadja el:
- A Műszaki Osztály készít egy előzetes felmérés arra vonatkozóan, hogy a  közüzemi mérőórák átalakítása milyen költséggel járna.
- Áttekintik a beruházás átadási jegyzőkönyveiben rögzített óraállásokat és a használatbavételi engedélykor rögzített óraállásokat. A kettő különbözetével, mint kiindulási adatokkal, a Polgármester, az Igazgató asszony, a Műszaki Osztály vezetője és a Képviselő-testület tagjai tisztázzák a kialakult helyzetet.  - A Menü Bt ütemezést készít arra vonatkozóan, hogy a közösen elfogadott adósságot mennyi idő alatt és milyen formában fogja megtéríteni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy tegyen lépéseket az Iskola társasházzá nyilvánítása
érdekében, hogy a szolgálati lakás és a konyha önkormányzati tulajdon
maradhasson.

Felelős: Krisztin N. László polgármester    
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő soros K-T ülésig


 

11/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strand pályázatával kapcsolatos döntéshozatalból Orbán Péter képviselőt kizárja

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

12/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 226/2011.  (IX.28.) sz. határozata alapján kiírt, a Bányász strand bérleti jogára szóló pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A Bányász strandot a pályázati  kiírásnak megfelelő tartalommal bérbe adja Szántai Krisztián  (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 3.) helyi lakosnak. Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő, és jóváhagyásra  terjessze elő a következő Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Soron következő testületi ülés


 

13/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi Borhét idejére a következő Testületi ülésig megnevezendő cégnek adja az alábbi paraméterek mentén a Borhét szervezési jogát azzal, hogy a tavaly elfogadott Borhét szabályzatot figyelembe véve várják el a program szervezését:
-    a programtervezet elkészülése után, kerüljön bemutatásra a Képviselő-testületnek, melyet a következő Testületi ülésen szövegszerűen fogadjanak el
-    a Badacsonyi Borhetet a badacsonyi borászok és badacsonyi vállalkozók együttgondolkodva szervezzék meg
-    a Badacsonyi Borhét időszakára a Badacsonyi Borhét helyszíne a Park utca „gesztenyesor” legyen
-    időszakos útlezárás a Badacsonyi Borhét helyszínén de. 10 órától 24 óráig tartson
-    a rendezvény idején kívül szabad legyen az autóforgalom: 24 órától de. 10-ig
-    a Dísztér felső részén kerüljön elhelyezésre a színpad
-    a Rizling sorral szemben lévő bástyánál a kézművesek és egyéb szolgáltatók kerüljenek elhelyezésre
-    a faházak a fák között kerüljenek elhelyezésre

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Csanádi Csanád alpolgármester
Határidő: Folyamatos


 

14/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társaság ügyvezetőjét, Bolla Józsefet 2012.április 16.-ai hatállyal az  ügyvezetői tisztségből visszahívja, továbbá az ezen tisztség ellátására létesített polgári jogi jogviszonyát 2012. április 16.–ai hatállyal megszünteti.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

15/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének 2012. február 16.-tól 2012. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Rakics Annát választja meg, illetve jelöli ki, végül az új ügyvezető díjazását havi btto 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Ft-ban állapítja meg azzal, hogy az új ügyvezetővel a határozott időtartamra 2012. május 31-ig (polgári jogi vagy munka-) jogviszonyt kell létesíteni.
Egyúttal a nevezett társaság ügyvezetői tisztségének ellátására a Képviselő-testület haladéktalanul nyilvános pályázatot ír ki.
A határozat végrehajtása során rendezni kell az egyes megszűnő, illetve létesülő jogviszonyokat és el kell végezni a mindezekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá a végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell  vezettetni.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

16/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervezetének 2. olvasatát megtárgyalta és további átdolgozás érdekében 3. olvasat tárgyalását tartja szükségesnek. 5 igen, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül dönt arról, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület által javasolt többletbevétel bekerül a költségvetésbe, de akkor kapja meg az Egyesület a második félévben, amikor az teljesül.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

17/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megállapítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

18/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,a 291/2011. (XII.08.) határozatát az alábbiak szerint módosítja. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló szociális és közoktatási normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségét 2012. április 1- 2012. november 30. közötti időszakban havi részletezésben teljesíti.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Többcélú Kistérségi Társulást értesítse, és kérje fel az erről szóló Megállapodás fenti feltételekkel történő aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. április 1.


 

19/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat vagyonpolitikai irányelveinek meghatározására vonatkozó javaslatot elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vagyonpolitikai  irányelvek felülvizsgálatáról szükség szerint illetve minimum 3 évenként gondoskodjon. A Képviselő-testület 2012. májusi ülésére terjessze elő a közép és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Felülvizsgálatra 2015. január
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésére 2012.  júniusi testületi ülés
Vagyonrendelet módosítására 2012. május ülés


 

20/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti  vagyonelemekről rendeletről jelen ülésen döntést nem hoz, a tervezetet 2012. február 29. napjáig újra tárgyalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. február 29.


 

21/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Udvarhelyi Olivér ügyvéd (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) Tóth Imre megbízásából tett kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

22/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
1. Felkéri a Vagyongazd. és Ép. Hat. osztályvezetőt, hogy az iskola felújításával kapcsolatos dokumentumok áttekintése után készítsen jelentést a Képviselő-testület felé
2. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetért azzal, hogy amennyiben a Kilátó közbeszerzésében  elmarasztalják  az  Önkormányzatot, akkor azt érvényesíti a közbeszerzést lebonyolító felé
3. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja, hogy a Városháza projekttel kapcsolatos elvont összeg visszaszerzésére  a közbeszerzést bonyolító győri ügyvédi irodánál intézkedésre kerüljön sor

Felelős: Krisztin N. László polgármester    
Határidő: Folyamatos


 

23/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabály életbelépését követően (2012. június 30.-a után) kéri a DRV-t, hogy a résztulajdonában lévő  Badacsonyörsi, Kisörshegyi Vízitársulat ivóvízrendszerét a hatályos Viziközmű Törvény alapján vegye át, térítés nélkül.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. június 30.


 

24/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0257 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú telek értékesítésére a 23/2004. (VII.14.) önkormányzati rendeletének figyelembe vételével pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepel, hogy törvényen alapuló elővásárlási jog illeti meg a Magyar Államot.
Felkéri Jegyzőt, hogy Pekker János (2377 Örkény, Táncsics M. u. 12.) kérelmező részére küldje meg a pályázati kiírást.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:2012. március 31.


 

25/2012. (II.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- a Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetést
Bujtorné Kapcsos Judit badacsonytomaji lakos

- a Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet Fejlesztéséért kitüntetést
Németh Kálmán badacsonytomaji lakos részére adományozza.
Felkéri a Polgármestert a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. március 15.


 

26/2012. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Bolla Józsefet 2012. február 24.-ei hatállyal az  ügyvezetői tisztségből visszahívja, továbbá az ezen tisztség ellátására létesített polgári jogi jogviszonyát 2012. április 24.–ei hatállyal megszünteti.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

27/2012. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének 2012. február 24.-től 2012. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Rakics Annát választja meg, illetve jelöli ki. Az új ügyvezető díjazását havi btto 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Ft-ban állapítja meg azzal, hogy az új ügyvezetővel a határozott időtartamra 2012. május 31-ig (polgári jogi vagy munka-) jogviszonyt kell létesíteni.
Egyúttal a nevezett társaság ügyvezetői tisztségének ellátására a Képviselő-testület haladéktalanul nyilvános pályázatot ír ki.
A határozat végrehajtása során rendezni kell az egyes megszűnő, illetve létesülő jogviszonyokat és el kell végezni a mindezekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá a végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell
vezettetni. A meglévő munkaszerződése hatályban marad és kiegészül egy megbízási jogviszonnyal.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

28/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással döntött arról, hogy az érvényben lévő Önkormányzati törvény 18. §-a alapján nem oszlatja fel önmagát.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

29/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strand pályázatával kapcsolatos döntéshozatalból Orbán Péter képviselőt kizárja.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

31/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2012. (II.16.) sz. határozatát visszavonja, a Bányász strand bérletével kapcsolatos szerződés tervezetet elutasítja. Új pályázatot ír ki a Bányász strand üzemeltetésére más szempontrendszer alapján.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 14 nap


 

31/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2008. (III.19.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A badacsonytomaji 306/1. hrsz. alatt lévő Badacsonytomaj, Petőfi utcában található sportpálya és létesítményei megnevezésű ingatlant, valamint a badacsonytomaji külterület 076/6. hrsz. alatt lévő Badacsonytomaj, József Attila utcában található szántó, rét, legelő művelési ágú, de a valóságban labdarúgó edzőpályaként használt ingatlant kezelésre és hasznosításra átadja a tulajdonában lévő Badacsonytomaj VN Kft-nek.  A bevétel a Badacsonytomaj VN Kft-t illeti meg. Vagyonkezelési szerződést köt a Badacsonytomaj VN Kft-vel minden olyan ingatlanra vonatkozóan, amelyet a VN Kft-nek üzemeltetésre átadott. A Badacsonytomaji Sportegyesület és az Önkormányzat közötti Használati Szerződés az előterjesztésben szereplő alternatívák közül az „A” változat alapján kerül megkötésre az alábbiak szerint:

A Használati Szerződés tervezetből kikerül a 6, 9, 12. pont.
Egyes Önkormányzati rendezvények esetén a Sportpálya ingyenes használata testületi határozattal történik meg.
A Sportegyesület az Önkormányzattal Együttműködési megállapodást köt annak érdekében,  hogy biztosítva legyenek a hosszú távú működési feltételei.
Az Önkormányzat segítséget nyújt a Sportegyesületnek egy kerekasztal megbeszélés megszervezésében a helyi társasági adó alanyaival.
Felkéri a Jegyzőt a Sportegyesület és az Önkormányzat közötti Használati Szerződés elkészítésére a bizottságok javaslatai alapján.
Felhatalmazza a Polgármestert a Használati Szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

32/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló napirendet március hónapban rendkívüli testületi ülésen tárgyalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. március hó végéig


 

33/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. évi üzleti tervét további átdolgozásra javasolja az alábbi szempontok alapján:
o    A közvilágítás egész éves költsége kerüljön beépítésre az üzleti tervbe
o    A VN Kft havonta készítsen pénzforgalmi jelentést az Önkormányzat felé
o    A közhasznúsági szerződés kerüljön felülvizsgálatra
o    Az SZMSZ kerüljön felülvizsgálatra
o    A VN Kft Alapító Okirata kerüljön felülvizsgálatra

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: Következő testületi ülés


 

34/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj  Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű  Társaság Alapító Okiratát módosítja.
Az Üzletszerű, TEÁOR szerint megjelölt gazdasági tevékenységeinek körét kibővíti az alábbi tevékenységekkel:

02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20 Fakitermelés

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Rakics Anna mb. ügyvezető
Határidő: 30 nap


 

35/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádi Csanád alpolgármester visszahívására tett indítványt elutasítja.


 

36/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester költségtérítését 20 %-ban, 85.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.04.01.


 

37/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszemle tapasztalatairól, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a műszaki osztály vizsgálja át az előterjesztésben szereplő tételeket, készítsen ütemtervet a hiányosságok pótlására a költségek megjelölésével együtt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül dönt arról, hogy a Badacsonyörs településrészen lévő, használaton kívüli buszmegálló bontásának lehetőségét a helyi lapban meghirdeti oly módon, hogy pályázó a bontást külön térítés nélkül, a kinyert anyagért végezze el.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. április 30.


 

38/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás szabályairól szóló rendelettervezetet nem fogadja el, kéri annak további átdolgozását.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.05.30.


 

39/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. március 31.

Éves közbeszerzési terv

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Érintett költségvetési év: 2012.

I.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

 

Közbeszerzés tárgya

típusa*

mennyiségi egysége

Mennyisége

 

 

Ft

MFt

 

 

Ft

MFt

 

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

–   hirdetmény feladásának ideje:

 

év

 

 

 

év

 

 

–   teljesítés ideje:

 

év

 

 

 

év

év

 

 

 

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke:

 

Forint

 

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**

 

Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő

 

 

– nemzeti értékhatárt elérő

 

 

– nemzeti értékhatár alatti

 

 

 

Eljárástípus szerint:

– nyílt

 

 

– meghívásos

 

 

– tárgyalásos

 

 

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás

 

 

– keretmegállapodásos eljárás

 

 

– egyszerűsített eljárás

 

 

 

 

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

Forrás

Mérték

 

 

%

 

 

%

 

 

 

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

Név

beosztás/tisztség

Dr.Weller-Jakus Tamás

Jegyző

 

 

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

 


40/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az őstermelői elárusító hely helyszínéül a sportpályát, üzemeltetőjének a VN. KFT.-t jelöli ki.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az őstermelői elárusítóhely üzemeltetési szabályzatát készítse el, és terjessze a testület elé.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Soron következő testületi ülés


 

41/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg, hogy a 2010. december 14-i megállapodásba miért nem került bele az iskola tornatermének hőszigetelése.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. április 10.


 

42/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsi településrész fürdési lehetőségeiről szóló előterjesztést megtárgyalta.
Dönt arról, hogy 2 héten belül képviselői fórumot hív össze, kibővítve 1-2 személlyel. A fórumon fel kell építeni a tárgyalás stratégiáját, ki kell jelölni a küldöttséget, akik a március végi tárgyaláson képviselik az önkormányzat érdekeit. Az áprilisi ülés napirendjei közé fel kell venni a kapcsolódó témákat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Soron következő testületi ülés


 

43/2012. (III.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következő kiegészítésekkel elfogadja:
-    A Képviselő-testület Weller András ingatlanvásárlási ügyében hozott határozat visszavonását megvizsgálja, a bérleti jogviszony lehetőségét újratárgyalja.  Valamennyi ilyen jellegű szerződés felülvizsgálatát kezdeményezi, függetlenül attól, hogy mikor történt a bérleti díj meghatározása.
-    A Polgármester folytasson tárgyalásokat március 31-ig a DRV. ZRT. vezetőjével a Kisörshegyi Vizitársulás kapcsán, az irreális kintlévőségek rendezése ügyében, a lakosság ivóvíz ellátása érdekében.
-    A badacsonyi strandot korábban bérlő Busch Jánosné díjhátralékának végrehajtását 2012. március 31-i határidővel Dr. Gáli Mihály ügyvéd részére átadja azzal, hogy a díjhátralék rendezését ne kilakoltatással, hanem részletfizetéssel, jelzálogjog bejegyzésével, stb. oldja meg.
-    A Skoda Octavia gépkocsit a biztosító által megajánlott összegért, 758.000 Ft-ért értékesíti.
-    Felkéri a Jegyzőt, hogy a Badacsonyörsi Vizitársulattal kapcsolatosan március végéig egy tárgyalás összehívására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2012.03.31.
Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


 

44/2012. (III.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strand Üzemeltetésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

 • A bérleti díj 500.000,- Ft
 • A bérbeadás 2 évre szól
 • 2 éves strandüzemeltetési, vagy kereskedelmi gyakorlat szükséges
 • A strand megnyitásának határideje legkésőbb 2012. június 1.
 • A pályázati letét összege 50.000,- Ft, amely elállás esetén nem jár vissza
 • A pályázat beadási határideje 2012. április 23.
 • A Postára adás határideje 2012. április 23.
 • Boríték bontás 2012. április 25.
 • Pályázati tárgyalás időpontja 2012. április 25.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

45/2012. (III.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szebellédi Balázs  földhasználati szerződés tervezetét megtárgyalta. Amennyiben a Bíróság olyan  döntést hoz, hogy szükséges a földhasználati szerződés megkötése, akkor olyan paraméterekkel kerül megkötésre, mint a jelenleg érvényben lévő szerződés.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

46/2012. (IV.12.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját a 2011. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.


 

47/2012. (IV.12.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola beszámolóját, a 2011. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.


48/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
2012. augusztus 13. – augusztus 31.-ig, azaz három hét időtartamra

 

Felkéri az Óvoda megbízott vezetőjét, hogy a nyári szünet időpontjáról értesítse a szülőket.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Nagy Lászlóné mb. óvodavezető
Határidő: Azonnal


49/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány további működését támogatja. A soron következő testületi ülésen a bérleti szerződést áttekinti, a szerződés tervezetet megtárgyalja. Az együttműködést további 6 évre meghosszabbítja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés tervezet elkészítésére

Felelős:  dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.június 30.

 


50/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési hulladékszállítási díjakról szóló rendelet tervezet megtárgyalását felfüggeszti.
A következő Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra a Remondis Kft  által beterjesztett módosító javaslatokkal együtt.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő Képviselő-testületi ülés

 


51/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcelháza 2012. évi XIV. Falunapi rendezvényhez kapcsolódó „Európa a polgárokért” testvér-települési találkozón teljes létszámmal részt vesz.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. május 11.

 


52/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hidvégi Gábor közterület bérleti kérelmét a következő Képviselő-testületi ülésen újratárgyalja.
Felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg a helyi rendelet módosításának lehetőségét.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő Képviselő-testületi ülés

 


53/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Sellyei Ferencné (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32.) kérelmét támogatja, az Alsó-bazársoron lévő üzlethelyiséget 5.000,- Ft./m2  összegért bérbe adja a 2012. évi szezonra. A bérleti díj kifizetésének határidejét 2012. július 15. napjában határozza meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, illetve az üzletbérleti szerződést készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


54/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Borhetek megrendezését támogatja az alábbiak szerint:
•    Az előterjesztésben szereplő helyszíneken kerül megrendezésre 2012. évben a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat.
•    Létrehoz egy Bizottságot Fodor József igazgató, Rakics Anna mb. ügyvezető, dr. Magó Ágnes képviselő, Humán Ügyek Bizottságának tagja, Horváth Márta osztályvezető, valamint egy Pénzügyi Bizottsági tag bevonásával, mely Bizottság elvégzi a Borhét helyszínéül szolgáló park fényképpel rögzített átadás-átvételét.
•    Felkéri a Jegyzőt és Fodor József igazgatót, hogy a soros Képviselő-testületi ülésig -2012. április 12. napjáig – a Borhét Szabályzatának „testre szabását” végezze el, a borászok szakmai részvételi szabályainak változatlanul hagyása mellett.
•    Fodor József igazgató vezetésével létrehoz szakmai felülvizsgálat céljából egy ellenőrző csoportot
•    A Szervezők a park helyreállítási költségeire 1 M Ft-ot helyezzenek letétbe, garanciaként
•    A Szerződés a park soron kívüli, határidőre történő helyreállítására, lehetséges ellenérdekű felek bejelentéseinek kezelésére megfelelő garanciákat tartalmazzon.
•    Rendezvényszervezőnek a badacsonyi helyi vállalkozók, borászok által választott képviselőt választja meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


55/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Greznár Attila (Happy New World Kft., Budapest) kérelmét nem támogatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

 


56/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi,  hogy egy rendkívüli ülést tart, melynek keretében megtárgyalja Badacsony belső életének a rendbetételét. Kezdeményezi, hogy az Alsó-bazársor, a Felső-bazársor, a felső Parkoló, a Park és a belső traktus szerkezetének paramétereit ezen ülés keretén belül meghatározza.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Következő rendkívüli Képviselő-testületi ülés

 


57/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzéséről szóló beszámolót megtárgyalta és tudomásul veszi.

Felelős: Kövessiné Müller Katalin belsőellenőr
Határidő: 15 nap

 


58/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót  az előterjesztésben szereplő tartalommal és a független könyvvizsgálói jelentésekkel és nyilatkozattal együtt elfogadja.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Székely István könyvvizsgáló
Határidő: Folyamatos

 


59/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és önállóan működő Intézményei 2011. évi pénzmaradványát 244.938 e/Ft-tal hagyja jóvá.
A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt
•    Önkormányzat  15.967 eFt
•    Művelődési Ház és Könyvtár  1.184 eFt
•    Óvoda 479 eFt
•    Általános Iskola 277 eFt
Összesen:  17.907 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:   227.031 eFt
Az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek előirányzat maradványát elvonja, és elkülönített céltartalékba helyezi, figyelemmel arra, hogy az elkülönített céltartalékból 32.500 e/Ft már eredeti előirányzatként szerepel a költségvetésben.
Felkéri a Jegyzőt, a rendelet módosítását, a döntésnek megfelelően a következő Testületi ülésre készítse elő.
Az anyag úgy kerül elkészítésre, hogy abban az előző évi tényszámok is ki lesznek mutatva.
A Badacsonytomaj VN. Kft. 2011. évi ki nem utalt támogatását, 2,9 M Ft-ot céltartalékba helyezi.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóoszt. vezető
Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

 


60/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. évi üzleti tervét nem fogadja el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: Folyamatos

 


61/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft Alapító Okirata június 01-ig ne kerüljön módosításra.
Megbízza dr. Gáli Mihály ügyvédet a Badacsonytomaj VN. Kft Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Közhasznúsági Szerződésének a Képviselő-testület által javasolt szempontok szerinti felülvizsgálatával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gáli Mihály ügyvéd
Határidő: 2012. június 1.


62/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatok figyelembe vételével, a 2013. évben a költségvetésébe betervezi a játszóterek felújítását, melyről a Badacsony Újságban tájékoztatást jelentet meg.
Felkéri a VN Kft. mb. ügyvezetőjét, hogy a rendelkezésre álló anyag alapján készítsen ütemtervet pénzügyileg is megalapozva, azokról a munkákról, amihez csak emberi erő kell és egy munkaeszköz. Az ütemtervet juttassa el a Képviselő-testület tagjaihoz. A balesetveszélyes játékokat távolíttassa el, illetve helyezzen ki rájuk figyelmeztető táblát, hogy csak „saját felelősségre”, vagy „nem használható”.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: 2012. július 15.

 


63/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva elfogadja Badacsonytomaj Városi Piac Üzemeltetési Szabályzatát.
Az első hivatalos piacnyitás időpontját 2012. május 05. napjára jelöli ki.
Felkéri Rakics Anna mb. ügyvezetőt és Fodor József igazgatót a piac ünnepi keretek között történő megnyitására.
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről és arról, hogy a piac létesítése, illetve a nyitás időpontja a Badacsony Újságban kerüljön meghirdetésre.
Felkéri Forintos Ervin képviselőt, hogy készítsen kétnyelvű piac-útbaigazító táblát, melynek a településen való kihelyezéséről gondoskodjanak.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. április 30.

 


64/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda intézményét 2012. április 12-i hatállyal megszünteti, és a Megszüntető Okiratot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri a Jegyzőt, az intézmény megszüntetésének, a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásából való kivezettetéséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 15.

 


65/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének 2012. évi költségvetését 100.000,- Ft-tal módosítja, a fedezetet az általános tartalékba helyezett előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, a műtárgykölcsönzési díj kifizetésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Következő önkormányzati költségvetési rendelet módosítása

 


66/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytomaj Város Önkormányzatnak a Kistérség felé fennálló szociális és közoktatási normatív állami támogatását terhelő kamatot 4.298.016,- Ft összegben elfogadja, és 2012. április 1-2012. november 30. közötti időszakban, havi részletezésben teljesíti.
Ha a társulásban érintett önkormányzatok újbóli megkeresése nem jár eredménnyel, polgári peres eljárás keretében érvényesíti kérését. Gondoskodik arról, hogy az érintettek erről kapjanak peresítés előtti felszólítást.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. május 15.

 


67/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a haszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi feltételekkel:
-    a Pénzügyi Osztály és a Műszaki Osztály közösen dolgozzon ki egy javaslatot, amely lehetővé teszi a bérlemények után fizetendő bérleti díjak egységesítését.
-    a jelenleg raktárként használt objektumokat vizsgálják meg, hogy hasznosíthatók, illetve bérbe adhatók-e, amennyiben igen, a raktárfunkció megszüntetésre kerül.
-    a haszonbérletek felülvizsgálatra kerülnek, ahol nincs szerződés, ott kerüljön sor szerződéskötésre. Ahol nincs szerződés és bérleti díj fizetés sem, ott sor kerül  a tisztázatlan helyzet rendezésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. június 30.

 


68/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri Marton Istvánné Aljegyzőt, hogy az egészségnevelő pályázattal kapcsolatban a korábbi években készített pályázati dokumentációt keresse elő, annak érdekében, hogy az új pályázat benyújtása előtt a részletekről tájékoztatást szerezzenek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné Aljegyző
Határidő: Következő rendkívüli testületi ülés

 


69/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0257 hrsz-ú ingatlanról ingatlanforgalmi szakvéleményt kér. Az abban meghatározott árral pályázati felhívást tesz közzé, amelynek beadási határideje 2012. május 30. A bánatpénz mértékét a vételár 10 %-ában határozza meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. április 30.

 


70/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Mikoláné Pintér Erika (7633 Pécs, Ybl Miklós u. 7/3.) által felajánlott 1911. hrsz-ú saját tulajdonú ingatlanának adás-vételétől  nem zárkózik el. Az ár tekintetében további tárgyalásokat tart szükségesnek.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a felajánlót értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 15.

 


71/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Királyné Molnár Zsuzsanna (9023 Győr, Lehel u. 2. IV./13.) felajánlását nem fogadja el, nem kívánja megvásárolni az ingatlanrészt. Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz forduljon felajánlásával.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a felajánlót a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 15.

 


72/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogi képviseletről szóló megbízási szerződést az előterjesztésben megfogalmazott tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessenek dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral, hogy milyen gyakorisággal kerüljön sor tájékoztatásra a folyamatban lévő ügyekről.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a megbízási szerződést készítse el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 1.

 


73/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendkívüli testületi ülésen dönt a Polgármester 2012. évi szabadság tervének elfogadásáról.
Felkéri Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szabadságolási terv beszkennelt változatát e-mailben juttassa el a képviselőkhöz.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Határidő: Következő rendkívüli ülés

 


74/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati telefonnal rendelkező dolgozók telefondíjából az Önkormányzatot terhelő részt  egységesen 1.500 Ft-ban állapítja meg. A döntésnek megfelelően aktualizálja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata mellékletét.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Következő testületi ülés

 


75/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100 e Ft előirányzatot biztosít – az általános tartalék terhére – Busch Jánosné tartozásával kapcsolatos jelzálogjog bejegyzés végrehajtási költségére.
 • Felkéri a MENÜ Bt. vezetőjét, készítsen ütemtervet az Iskola beruházás során felmerült közüzemi díjakkal csökkentett tartozásainak visszafizetésére.
 • Felkéri a Jegyzőt, készítsen egy pályázat tervezetet a régi Városháza hasznosítására
 • Felkéri a Badacsonytomaj VN Kft mb. ügyvezetőjét, hogy a Műszaki Osztállyal közösen vizsgálja meg az Angol-ház közműveinek állapotát

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: 2012. április 30.


76/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


77/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy határoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsony Wine Estate Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság  (1124 Budapest, Csörsz utca 43.) között 2008. március 31.-én és 2010. május 12.-én megkötött szerződések Badacsony Wine Estate Kft. általi megszegéséből eredően Badacsonytomaj Város Önkormányzatát ért károk csökkentése, illetve ezen károk megtéríttetése érdekében hitelezői igénybejelentéssel él a Badacsony Wine Estate Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában  a társaság felszámolójánál, illetve ezen kártérítési igényt, a lehetőségek szerint, minden törvényes, - adott esetben bírósági úton is- megkísérli érvényesíteni a településen a cég tulajdonában lévő ingatlanokra.
Kezdeményezi a polgári peres eljárás megindításával egyidejűleg az ingatlan nyilvántartásba a per feljegyzését. Mindezen eljárások kezdeményezésére, beleértve azok előkészítését és végrehajtását, a felszámoló, illetve szükség szerint az illetékes bíróság előtti eljárásra teljes körű megbízást és meghatalmazást ad az önkormányzat jogi képviselőjének.
Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy 2012.04.16-ig készítse elő a néhai Badacsony Kemping területére vonatkozó változtatási tilalom rendelet tervezetet, annak érdekében, hogy a folyamatban lévő településrendezési terv felülvizsgálatánál a Képviselő-testület elképzeléseit az adott területre érvényesíteni tudja az esetleges jövőbeni károk elkerülése érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
dr. Gáli Mihály ügyvéd az Önkormányzat jogi képviselője

Határidő: 2012. április 16.-ai rendkívüli K-T ülés

 


78/2012. (IV.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy határoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Villa Park Badacsony Kft  (1124 Budapest, Csörsz utca 43.) között 2008. március 31.-én és 2009. június 22.-én megkötött szerződések Villa Park Badacsony Kft. általi megszegéséből eredően Badacsonytomaj Város Önkormányzatát ért károk csökkentése, illetve ezen károk megtéríttetése érdekében kártérítési igénybejelentéssel él. Ezen kártérítési igényt, a lehetőségek szerint, minden törvényes, - adott esetben bírósági úton is- megkísérli érvényesíteni a településen a cég tulajdonában lévő ingatlanokra.
Kezdeményezi a polgári peres eljárás megindításával egyidejűleg az ingatlan nyilvántartásba a per feljegyzését. Mindezen eljárások kezdeményezésére, beleértve azok előkészítését és végrehajtását, a felszámoló, illetve szükség szerint az illetékes bíróság előtti eljárásra teljes körű megbízást és meghatalmazást ad az önkormányzat jogi képviselőjének.
Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy 2012.04.16-ig készítse elő a néhai Badacsonyörsi Kemping területére vonatkozó változtatási tilalom rendelet tervezetet, annak érdekében, hogy a folyamatban lévő településrendezési terv felülvizsgálatánál a Képviselő-testület elképzeléseit az adott területre érvényesíteni tudja az esetleges jövőbeni károk elkerülése érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
dr. Gáli Mihály ügyvéd az Önkormányzat jogi képviselője

Határidő: 2012. április 16.-ai rendkívüli K-T ülés


79/2012. (IV.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan a tulajdonos MNV. Zrt. felé, hogy a badacsonyi Szegedy Róza ház működtetését csak térítés mentesen tudja vállalni, illetve a pályázati liciten nem kíván részt venni.
Dönt arról, hogy amennyiben nem lesz érvényes pályázat, települési érdekből a Szegedy Róza házat üzemelteti.
Kéri, hogy a pályázati kiírásból Demjén Tamás is kapjon.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

80/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. KFT. tájékoztatóját az idegenforgalmi szezon előtti felkészülésről elfogadja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal


81/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonytomaji bazalt templom megvilágítására, 4 fogyasztási helyre kerüljön időkapcsoló beépítésre, a költségvetés általános tartalékából e feladatra 320 eFt-ot átcsoportosít.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításról szóló r4endelet tervezetet készítse elő, és azt legkésőbb 2012.08.30-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.08.30.


82/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatát elfogadja azzal, hogy a közreműködők közül a 2012. évi borhetek szervezője kerüljön kivételre.
Felelős:  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Fodor József BVKI igazgató
Határidő: 2012.05.15.


83/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat  Magyar Államkincstárnak történő megküldésére az intézkedést tegye meg.
Felelős:  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.05.20.


84/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Dísztéren területek bérbeadása tárgyú napirendet megtárgyalta.
A Dísztéren, a posta melletti területen is támogatja a közterületek bérbeadását.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Határidő: Folyamatos


85/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Nagy Leopold (8258 Badacsonytomaj, Béke u. 3.) kérelmét támogatja,  kérelmezőnek bérbe adja Badacsonyban az Alsó Bazársoron lévő 5. sz. üzlethelyiséget, 5.000 Ft/m2 összegért a 2012-es szezonra.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, illetve az üzletbérleti szerződést készítse elő.
A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy igény esetén az Alsó Bazársoron ugyanezen bérleti díj ellenében a bérleti szerződést megkötheti kérelmezővel, amennyiben az minden egyéb feltételeknek megfelel.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.05.15. illetve folyamatos


86/2012. (IV.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsonyi nyár” programtervezetet elfogadja a következő módosításokkal:
-    Kéknyelű Virágzás Ünnepének szervezői közül a BVKI-t törölni kell.
-    A Badacsonyi Borhetek szervezőjéhez a helyi vállalkozókat kell beírni.
-    A Mólóparkot ki kell venni a helyszínből.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


87/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


1./  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előkészített levél az SCD. részére oly módon legyen továbbítva, hogy az Önkormányzat tervezett lépéseit illetve a változtatási tilalomra vonatkozó részt ne tartalmazza.
A levél csak a Polgármester úr, az Ügyvéd úr,  a Jegyző úr és Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök egyetértése esetén kerüljön elküldésre.
2./  6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja az SCD által az önkormányzatnak okozott vagyoni és nem vagyoni károk felmérését és azok bíróságon történő érvényesítését, a levél elküldése mellett.  
3./ 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a peres eljárás lefolytatására az önkormányzat ügyvédjével kerüljön sor egy külön megállapodásra.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:   1./ azonnal
2./ 2012.06.30.
3./ 2012.05.31.


88/2012. (IV.25.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász strandot a beadott pályázatban szereplő feltételek mellett Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/4.) részére üzemeltetésre átadja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 9.


 

89/2012. (V. 02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Társadalmi Megújulás Operatív Program „Iskolai tehetséggondozás” című /TÁMOP-3.4.3-11/2 sz. pályázat/ pályázati felhívására a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola a pályázatát benyújtsa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Csizmarik Béláné iskolaigazgató
Határidő: Azonnal


 

90/2012. (V. 02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4.) szám alatti lakossal a Bányász strand bérletére határozott 2 éves időtartamra 2012. május 10. – 2014. május 09. napjáig 500.000,- Ft/év + Áfa összegért bérleti szerződést köt. Az előterjesztésben szereplő Szerződés tervezetet az alábbi módosítással elfogadja:
•    Az 5.) pont utolsó mondatának második tagmondata elhagyásra kerül.
Felkéri a Polgármestert a Bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. május 10.


 

91/2012. (V. 02.) sz. határozat:

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Globál Mérnöki Iroda Kft. megbízottat, azon belül is dr. Pecz Péter ügyvezetőt arra, hogy a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára megítélt összeg alapul vételével megállapodjék a Mol Rt-vel az első fokú ítéletben történő megnyugvásban akként, hogy a per ezzel az egyezséggel végérvényesen befejeződjék. Erre tekintettel továbbá felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel közölje a döntést: a felperesek az egyezséggel eltekintenek az ítélet megfellebbezésétől.

Az egyezségi megállapodásban a Mol Rt.-nek kötelezettséget kell arra nézve vállalni, hogy a felperesi önkormányzatok és a Globál Mérnöki Iroda Kft. közötti belső egyezségre tekintettel a bíróság általa fenti számú ítéletben megítélt (és az egyezség keretében a Mol Rt. Által is elfogadott) összeget akként kell teljesítenie, hogy abból:
-    100 millió forint összeget az önkormányzatok felé az ítéletben meghatározott arányok szerinti bontásban;
-    A 100 millió forint feletti összeget pedig közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé teljesít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

92/2012. (V. 02.) sz. határozat:

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. április 13.-i tárgyalás keretében előterjesztett tényelőadás, valamint az érintett önkormányzatok vezetői által elveiben helyesnek tartott egyezségi ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített „Emlékeztető” (mint döntési előkészítő irat) alapján (arra tekintettel, hogy az egyezséget a Globál Mérnöki Iroda Kft. is elfogadja és erről nyilatkozott) úgy dönt, hogy az önkormányzatok egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda Kft. (mint megbízott) közötti elvi egyezséget jóváhagyja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára első fokon megítélt 144 093 383 forint összegből a 100 milló forintot meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda Kft.-t illeti meg akként, hogy azt a Mol Rt. Közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé fizesse meg (engedményezés).
Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint önkormányzatok közötti, az üzletrész arányoknak megfelelő felosztása az 1. sz. függelékben található meg, amely a jelen határozattal jóváhagyott egyezségi megállapodás részét képezi.
Az egyezség része, hogy a neki jutó összegrészből a Globál Mérnöki Iroda Kft. vállalja azt, hogy a jogi képviselő munkadíját közvetlenül rendezi.
A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a 28.G.40.218/2012/10. számú ítélettel megítélt összeg felosztásával kapcsolatban érvényes és érvényesíthető. Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a per egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a Mol Rt.-vel is létrejön az egyezségi megállapodás.
A jelen határozat hivatalos példányának a Globál Mérnöki Iroda Kft. által történő aláírásával az ezen okirat a Ptk. 328. §-a szerinti, az engedményezésre vonatkozó szerződésnek minősül. Az engedményezés tényéről a Globál Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 328. § (3) bekezdése szerint.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


93/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség együttműködését megköszöni, számít rá a jövőben is. A település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
-    2012. május 15-ig közlekedési bejárást kezdeményez a Rendőrséggel és a Közlekedésfelügyelettel
-    Megvizsgálja van-e lehetőség a badacsonytomaji vasútállomásnál és a badacsonytomaji strandnál – az új vasúti átjárónál - gyalogátkelőhely kialakítására
-    Intézkedik a Művelődési Ház előtt lévő 30 km-es sebességkorlátozó tábla eltávolításáról, és a Bon Vino Hotel előtt lévő „Megállni tilos” tábla „Várakozni tilos” táblára való kicseréléséről. Felkéri a Hotel tulajdonosát, helyeztessen ki Parkolást jelző táblát, megkönnyítve ezzel a vendégek parkolását.
-    Megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Badacsonyörs Ábrahámhegy felőli részén, a kemping bejáratához közel van-e lehetőség ideiglenes sebességkorlátozó tábla kihelyezésére, tekintettel a nyári gyalogosforgalomra.
-    Felkéri a Rendőrséget, hogy a májusi Badacsony újságban jelentessen meg egy tájékoztatót a településen történő parkolással kapcsolatban.
-    A badacsonytomaji Rendőrőrs közüzemi leválasztásával kapcsolatban a mb. Kapitányságvezető úr tájékoztatást kér és ad az Önkormányzat felé

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth József r.fhdgy. Őrsparancsnok
Határidő: Folyamatos


94/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


95/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


96/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött bérleti szerződés meghosszabbítását a Jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező tervezetben foglalt tartalommal elfogadja 2018. augusztus 31-ig azzal a módosítással, hogy haszonkölcsön szerződés legyen a megnevezés.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


97/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Bt. 2011.     évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel,hogy
•    a vízfogyasztás pontosításra kerül, valamint a fennálló tartozás befizetéséről ütemterv készül
•    felkéri a MENÜ Bt. üzletvezetőjét, hogy tegyen eleget a 2009. évi CXII. Törvényben foglaltaknak
•    felkéri a Jegyzőt és Horváth Márta osztályvezetőt, hogy 15 napon belül írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet a megállapodással kapcsolatban felmerült kérdésekről

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Lukács Antalné Menü Bt. vezetője
Tamás Lászlóné osztályvezető
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: 2012. május 31.


98/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, dr. Pardavi László ügyvéd, a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét támogatja. Az 1239 hrsz-ú (Felső-bazársor) ingatlanból 40 m2 üzlet alatti területre földhasználati szerződést kíván kötni a kérelmezővel 456.960 Ft. bérleti díjért, mely minden évben az infláció mértékével növekszik.
A 10 m2 üzlet előtti terület az Önkormányzat mindenkor hatályos, vagyonhasznosításról szóló rendelete alapján kerül értékesítésre.
Amennyiben a Képviselő-testület a jövőben hasznosítani kívánja a területet, akkor ez a szerződés nem gátolhatja meg a hasznosítást.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és a földhasználati szerződést készítse elő.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.06.30.


99/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csík-Vastag Tímea (8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 18.) kérelmét támogatja, és térítésmentesen felajánlja az Alsó-bazársor előtti, önkormányzati tulajdonú parkot a Pünkösd hétvégére (május 26.-28.) játékpark megrendezése céljából.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!