Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai III.

201/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámoló 6. pontjának kiegészítését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap


 

202/2011. (VIII.31.) határozatát:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2011. (IV.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az alábbi álláshelyek megszüntetését határozta el.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 20 fő köztisztviselő
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 17 fő köztisztviselő
mely az alábbiak szerint alakult: 1 fő átszervezésre kerül a közterület felügyelethez, 1 üres álláshely csökkenés és egy fő tényleges létszámcsökkentés (megszüntető okirat kiállításának dátuma: 2011. április 28.)

 

Létszámcsökkentés előtti engedélyezett

Létszám    (fő)

Létszámcsökkentés utáni engedélyezett

Létszám          (fő)

Intézmény

Teljes

Munkaidőben

foglalkoztatottak

Rész

munkaidőben

foglalkoztatottak

Összesen:

Teljes

Munkaidőben

foglalkoztatottak

Rész

munkaidőben

foglalkoztatottak

Összesen:

Hivatásos

Önkorm.

Tűzoltóság

45

--

45

45

--

45

Ált. Iskola

18

--

18

18

--

18

Óvoda

10

--

10

10

--

10

Polgármesteri

Hivatal

20

--

20

17

--

17

Önkormányzati

igazgatás

3

1

4

4

--

4

Közterület

felügyelet

--

--

--

1

--

1

Városi Műv.

Központ és

Könyvtár

4

1

5

4

1

5

Védőnői szolg.

1

--

1

1

--

1

Háziorvosi

Szolg.

 

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

Mindösszesen: (fő)

101

3

104

100

2

102

A Képviselő-testület az önkormányzat „intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám és álláshely – átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében hozta meg döntését, amely szerint az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén belül a költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres illetve szervezeti változás feladatátadás következtében az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli- továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.
A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, hogy az önkormányzati rendeleten, illetve a Többcélú Kistérségi Társulási határozaton kívüli, jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Amennyiben az önkormányzat mégis visszaállítja az álláshelyet, köteles a támogatásról lemondani, illetve azt visszafizetni.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. szeptember 27


 

203/2011. (VIII.31.) sz. határozatát:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetővel vizsgálják meg a Kilátó beruházással kapcsolatos bejelentést és amennyiben szerződésmódosítás szükséges, javaslatukat terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap


 

204/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Schmidt Dániel (1126 Budapest, Németvölgyi u. 34. II. em. 2.) kérelmére a Badacsony, 1294. hrsz-ú ingatlanon meglévő volt MATÁV épület felújításával-átalakításával kialakítandó vendéglátó egység gépjármű elhelyezési kötelezettség 50 %-os csökkentéséhez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az engedélyt megadja. A 4 db parkolóhely megváltási áraként 4 x 260 e. Ft, azaz 1.040.000 Ft összeget állapít meg, mely összeget az építési engedély kézhezvételétől számított 3 napon belül kell megfizetnie egy összegben.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

205/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sall  Csaba (8261 Badacsonytomaj, Park u. 53.) felajánlásával kapcsolatosan döntött arról, hogy  az Önkormányzat jogfenntartással mond le a Csülök Csárda elővásárlási jogáról. Abban az esetben, ha a 2009-ben megkötött adás-vételi szerződés nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt meg, akkor a napirendet újra tárgyalja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

206/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dr. Szécsi Tamás    (8261 Badacsony, Harsona köz 1.) kérelmének helyt ad oly módon, hogy  vele határozatlan idejű, földhasználati szerződést köt. Az 1372. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útingatlanhoz tartozó területből 5 nm-t, az 1380 hrsz-ú  árok ingatlanból 35 nm-t biztosít kérelmező javára. A területért  földhasználati díjat állapít meg 500 Ft/nm/év összegben, mely összeg minden évben a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. Felkéri a Jegyzőt, hogy a földhasználati szerződést készítse elő és  gondoskodjon arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön a  mindenkori uralkodó telek javára.
Felkéri a Polgármestert a földhasználati szerződés aláírására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


207/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete - Johannes Röhr felajánlását az 1174. hrsz-ú árok 104/216-od részére vonatkozóan nem fogadja el.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

208/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja, azzal a kikötéssel, hogy  a lengyel testvérvárosi kapcsolatot szeptemberben újratárgyalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

209/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Bahart Zrt-vel a viziturizmus fejlesztésére és idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozó megállapodást egy külön megbeszélés keretében tárgyalja meg a Bahart Zrt képviselőivel. A Testület tájékoztatást kér a kishajók üzemeltetésére kötött szerződésekről.
Felkéri a Jegyzőt, hogy döntésről a Balatoni Hajózási Zrt-t értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. október 15.


 

210/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró István területbérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét az idei évben nem támogatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap


 

211/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  A Képviselő-testület  a 82/2011. (IV.5.) sz. határozatát visszavonja.
A 90/2011. (IV.5.) sz. határozatát  az alábbiak szerint módosítja: Greznár Attila, a Happy New World Kft. képviseletében tett kérelmére  a Felső bazársoron 16 nm területet biztosít szórakoztató berendezés,
felfújható légvár elhelyezésének céljára a Bonvino Hotel /szálloda/ megnyitásáig.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap


 

212/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselőt nem zárja ki a Badacsonyörsi fürdőhelyen elhelyezett  mobil WC költségeinek megtérítése tárgyú napirenddel kapcsolatos
döntéshozatalból.


 

213/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi  Fürdőhelyen elhelyezett 2 db mobil WC költségét – 45.000,- Ft-ot – számla  ellenében az általános tartalék terhére megtéríti a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011.09.15.


 

214/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi  Fürdőhelyen elhelyezett 2 db mobil WC költségét – 45.000,- Ft-ot – számla ellenében az általános tartalék terhére megtéríti a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011.09.15.


 

215/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat  felülvizsgálatakor lehetőséget teremt  egy vásár, piactér  helyének kijelölésére. Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetőt, hogy vizsgálja meg a Posta melletti területen annak lehetőségét, hogy milyen módon lehetne a célnak megfelelővé átalakítani.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

216/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Mária által fizetendő viziközmű hozzájárulás összegének felét, 125.000,- Ft-ot méltányosságból elengedi, a fennmaradó 125.000,-  Ft megfizetésére 24 havi részletfizetést engedélyez.
Felkéri a Jegyzőt, az érintettet a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás
Határidő: 30 nap


 

217/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város  Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ felé 2 fő foglalkoztatására fizikai  Munkakörben.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap


 

218/2011. (VIII.31.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Tv. 245/D. § (1) bekezdés, valamint a 268. § (1) bekezdése alapján, indokolás nélkül, - 2011. szeptember 01. napjával – Segesdi Ferenc tüo. parancsnokot beosztásából felmenti, és egyúttal kezdeményezi hivatásos szolgálati viszonyának 2011. október 01. napjával történő megszüntetését.
A Képviselő-testület megbízza Molnár Péter tüo. főhadnagy, parancsnok-helyettest a  tűzoltó parancsnoki beosztás pályázat útján történő betöltéséig Badacsonytomaj Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó-parancsnoki teendőinek ellátásával.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:  15 nap


 

219/2011. (VIII. 31.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója által a Hszt. 128. § (1) bekezdése alapján szolgálati kötelezettség megszegésének megalapozott gyanúja miatt indított fegyelmi eljárást nem indítja meg Segesdi Ferenc tűzoltó parancsnok ellen, mert  a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Tv. 245/D. § (1) bekezdés, valamint a 268. § (1) bekezdése alapján, indokolás nélkül, - 2011. szeptember 01. napjával – beosztásából felmentette és egyúttal kezdeményezte hivatásos szolgálati viszonyának 2011. október 01. napjával történő megszüntetését.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:  15 nap


 

220/2011. (VIII.31.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési Tanács tagjainak sorába Tóth Mariann Badacsonytomaj, Rózsa köz 24. sz. alatti lakost megválasztja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett személyt a döntésről tájékoztassa

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap


 

221/2011. (IX.14.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben Ábrahámhegy  Önkormányzat  gesztorként  vállalja  a  teljes  körű  kezességvállalást, - megállapodást köt, a mögöttes kezességvállalásról,  amelyben vállalja, Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Szigliget Önkormányzatával közösen, hogy a gesztor kezességvállaló fizetésképtelenné válása esetén a résztvevő önkormányzatok között egyenlő 25-25 %-os arányban kezességet vállal a CÉH Turisztikai Egyesület részére. Amennyiben valamelyik Önkormányzat nem vállalja a kezességet, a megállapodás nem jön létre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ábrahámhegyi Jegyzővel közösen készítse el a megállapodást.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.        
Felkéri a Jegyzőt, hogy a honlappal kapcsolatos bejelentést szakember bevonásával vizsgálja meg és a vizsgálat eredménye alapján kerüljön pontosításra a honlapon szereplő adat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

222/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közép- és hosszú távú közművelődési céljainak megvalósítása érdekében Badacsonytomaj Város 2011-2014. időszakra szóló közművelődési koncepciójának elkészítését határozza el. Ennek érdekében a Közművelődési Tanács a felülvizsgálatról szóló előterjesztést megtárgyalja, majd a helyi közművelődésről szóló 29/2004.(IX.30.) rendelet módosításának átdolgozásáról szóló javaslatait az októberi testületi ülés elé viszi újbóli tárgyalásra. A koncepció elkészítésénél a szakfelügyeleti vizsgálati jelentésben foglaltakat figyelembe veszi.  A Badacsony Turisztikai Céh Egyesülettel kötött közművelődési megállapodást megvizsgálja a 2.§ b) pont tekintetében. A 2. §

c) ponthoz felveszi a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát,
illetve az egyházat is. A 2 § e) pontban felveszi az egészségügyi kultúrát. Vastag Gábort felhatalmazza az Egry József Emlékmúzeumba Herendi kiállítás megszervezésével.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Fodor József VMKK igazgató
Határidő: 2011.december 31.

 


 

223/2011. (IX.28.) határozatot:

Badacsonytomaj  Város Önkormányzat   Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről, a megelőző szűrővizsgálatok szervezéséről, tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
•    A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg, hogy az egészségház pályázati úton történő felújítása során miként fordulhatott elő, hogy a fertőző bejáratánál maradt meg a szociális helyiség. A szociális helyiség áthelyezésére és új kialakítására pályázati lehetőséggel kerülhet sor, képviselő-testületi döntést követően.
•    Az egészségházban a garanciális javítások elvégeztetésére a szükséges intézkedéseket meg kell tenni – melyet a 2011. év eleji beszámoló tartalmaz – (pl. vakvezető vonal ne a zárt ajtónak vezessen).

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

224/2011. (IX.28.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Scheller György kérelmét támogatja és az orvosi rendelőben belgyógyászati magánrendelés beindítását engedélyezi. Felkéri a Polgármestert, hogy mind a három orvosnak ajánlja fel ezt a lehetőséget a saját szakterületén belül. A tárgyalások folyamán térjen ki az önkormányzat és a vállalkozó orvosok közötti szerződések átbeszélésére is. Egyeztessenek a részletek kidolgozásával kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap


 

225/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terveket, illetve koncepciót felülvizsgáltatja és a településrendezéssel járó költségeket a 2012., 2013. évi költségvetésében szerepeltetni kívánja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a településrendezéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket, tegye meg.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

226/2011. (IX.28.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 30.-ai határidővel felmondja a bérleti szerződést a  Bányász strand jelenlegi   üzemeltetőjével, Sipos László 8284 Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. sz. alatti lakossal.
Megbízza Badacsonytomaj VN Kft ügyvezetőjét, hogy a Vagyongazdálkodási Osztállyal közösen november végi hatállyal vizsgálják meg, hogy a strand  üzemeltetése mennyibe kerülne az Önkormányzatnak.
Amennyiben a jövő évi költségvetésbe az Önkormányzat nem tudja beépíteni az üzemeltetés költségét, akkor a 23/2004. (VII.14.) sz. ÖK rendelet 22 §-a  értelmében 2012. évre a Bányász strand üzemeltetésére pályázatot ír ki.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

227/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj, a Badacsonytomaj Sportegyesület, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület és a NABE helyi csoportja tájékoztatóját az elvégzett közösségi munkáról az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre, kérjen beszámolót ugyanezzel a címmel a többi civilszervezet tevékenységéről is.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011.október 26.


 

228/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület részére 200 e Ft kamatmentes kölcsönt biztosít két részletben történő folyósítással: szeptember végén 100 e Ft-ot, október végén 100 e Ft-ot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

229/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat tulajdonában lévő Suzuki terepjáró értékesítésével. A befolyt összegből a Polgárőrség gépkocsijának hátralévő törlesztő részletét kifizeti.
Felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg a Polgárőrség tulajdonában lévő gépkocsi Önkormányzati tulajdonba adásának, majd ezt követően közös használatának lehetőségét.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

230/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Sportegyesület részére 2011. évben további támogatást nem tud biztosítani.

Felkéri a Polgármestert, a döntésről a kérelmezőt értesítse. A Képviselő-testület felülvizsgálja az Önkormányzat és a Badacsonytomaj Sportegyesület korábban megkötött Együttműködési megállapodását.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap


 

231/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat  költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:

-    Ismételten büntetőjogi eljárást indít a városháza és a parkoló beruházása során megvalósult pluszmunkák kivizsgálása tekintetében hivatali visszaélés jogcímen. Tekintettel a projekt keretében megvalósított rendőrörs kialakítására, javasolja elfogultság bejelentését a Tapolcai Rendőrkapitánysággal szemben, ezért javasolja , hogy az eljárás megindítását a Veszprém Megyei Ügyészségen indítsa el.

-    Javasolja, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a működési kiadás ne haladja meg a működési bevételt.

-    Javasolja, hogy a fűtési szezon kezdete előtt a költségek csökkentése végett az energiafelhasználást csökkentse minimálisra a régi városházánál és a művelődési házban, akár a téli szezonra vonatkozó esetleges átszervezéssel.

-    Felkéri a Polgármestert, hogy az SCD utódját levélben keresse fel, amelyben vesse fel a szerződés újratárgyalása iránti igényünket és a kemping üzemeltetésének esetleges lehetőségét.

-    A szociális normatíva megfizetése ügyében a társönkormányzatokat újra megkeresi.

-    Felkéri Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület új vezetőségét, hogy a megállapodás felülvizsgálatát követően forintálisan mutassák ki, hogy milyen feladatokat vállalnak a turisztikán belül.

-    Felkéri a Jegyzőt vizsgálja meg a jogi lehetőségét annak, hogy a Bonvino Hotel területére, vagy az épületre jelzálog bejegyzést kérjünk a fennálló kötbér igényünk miatt.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés koncepcióját fentiek figyelembe vételével készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé, 2012. október 31-ig.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011.október 31.


 

232/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

233/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, illetve a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szakmai-törvényességi felülvizsgálatára vonatkozóan kérjen be árajánlatot úgy, hogy az árajánlat  vonatkozzon együtt a két intézmény felülvizsgálatára, és külön-külön a két  intézmény ellenőrzésére is. Javasolja, hogy az idei évben a szakmai-törvényességi felülvizsgálatot ne végeztessék el, az annak a függvénye legyen, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola továbbra is önkormányzati fenntartásban működik-e tovább a következő évben.
Javasolja továbbá, hogy a szakmai-törvényességi felülvizsgálat költsége a 2012. évi költségvetésbe kerüljön tervezésre.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

234/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről és foglalkoztatási lehetőségekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

235/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda kérelmét nem támogatja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése a kifizetéshez fedezetet nem tartalmaz, és további kötelezettséget az idei év terhére a Képviselő-testület nem vállal.
Felkéri a Polgármestert, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap


 

236/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
•    Támogatja a Művelődési Központ és Könyvtár pályázatban való részvételét rendezvények támogatására.  Felhatalmazza a Polgármestert az adatlap aláírására.
•    Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetőt, írjon levelet az ÉMI felé annak tisztázására, hogy megfelelő-e a minősítés.
•    Felkéri a Jegyzőt, hívjon össze október 3.-ára egyeztető tárgyalást annak tisztázására, hogy történt-e műszaki-tartalom változás a Kilátó beruházásnál                  

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

237/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Udvarhelyiné dr Reményi Krisztina felajánlását az 1174. hrsz-ú árok 13/216-od részére vonatkozóan nem fogadja el.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

238/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Kisörshegyi Vízitársulás ügyében megkeresi a fennmaradási, vízjogi engedély kapcsán a szakhatóságot. Mivel 18 éve működő rendszerről van szó elfogadjaa meglévő terveket, dokumentációt, ami rendelkezésre áll.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

239/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a vízelvezető árkok állapotának felméréséről készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

240/2011. (IX.28.) sz.  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dr. Udvarhelyi Olivér ügyvéd (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.), Tóth Imre megbízásából tett kérelmét elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

241/2011. (IX.28.) sz. határozatát:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytomaj Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatát a következő évi költségvetésben szerepelteti, és a 2012. évben kívánja megrendelni.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

242/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
•    A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítését követően a bizottsági tagok és kültagok a Jegyzőkönyvből készített határozati kivonatokat elektronikus úton megkapják.
•    A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az MNV Zrt vezetőjével folytasson tárgyalásokat a Szegedy Róza ház üzemeltetésével kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

243/2011. (IX.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására tett javaslatot az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja és ezzel az „organikus” szó kikerül az Alapító Okiratból.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal


 

244/2011. (X.12.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei Bankszámlavezetését továbbra is az OTP Bank Nyrt-nél kívánja tartani.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. Bankszámla vezetésre kötött szerződését a bank által adott, a jelenleginél kedvezőbb ajánlatnak megfelelően módosítsák.
A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármester urat az OTP Bank Nyrt-vel az ajánlatuknak megfelelő tartalmú szerződés aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


 

245/2011. (X.12.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART részvények értékesítésének ügyében név szerinti szavazás mellett dönt.


 

246/2011. (X.12.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kimutatás a Badacsonytomaj Város Önkormányzat költségvetése teljesüléséről szóló napirend keretében a BAHART ZRT. 1. sz. részvénycsomagot nem értékesíti.


 

247/2011. (X.12.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítványt elfogadja, miszerint az Önkormányzat az OTP-nél vegyen fel likviditási hitelt, mely a kilátó és a szénégető dűlő fordított áfája miatti megtérülési időre szolgál.


 

248/2011. (X.12.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház tetőszerkezetének újranádazására Fodor Zsolt (Szigliget, Szabadság u. 46.) vállalkozó ajánlatát bruttó 2.091 eFt értékben elfogadja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzatot a következő évi költségvetésben, mint kötelezettségvállalást jelenítse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos, 2012. évi költségvetés elfogadásáig


 

249/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek elvégzett közösségi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítéssel:

•    a Városnapon kampányszerű véradás szervezésére kerüljön sor
•    a Darts Egyesülettel kerüljön sor egyeztető tárgyalásra az MB II. bajnokságban való részvétel költségeiről
•    a kéknyelű virágzás ünnep pénzügyi támogatásának vizsgálata
•    A Badacsonyi Borok háza illetve Bormúzeum kialakításának vizsgálata

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos


 

250/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat   Képviselő-testülete a 2011. évi idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
-    A badacsonyi nagyparkoló melletti vasbeton elemekkel fedett árkot a balesetveszély megszűntetéséig el kell keríteni, fel kell hívni a balesetveszélyre a figyelmet.
-    Fel kell hívni a szervezők figyelmét, hogy a jövőben a nagyobb rendezvények idején fokozott figyelemmel legyenek a megfelelő mennyiségű szemétgyűjtő edény kihelyezésére.
-    Badacsonyörsön a Varga Kft. és a vasút közötti területen szennyvíz kifolyás megszüntetésére a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály intézkedjen.
-    A lídók állapotára fokozottan figyelni kell. Homokkal legyenek leterítve, ne más anyaggal
-    Meg kell vizsgálni egy Bormúzeum kialakításának lehetőségét
-    CÉH Turisztikai Egyesülettel közös fórumot kell összehívni 2011. november 9.-én 18.00 órára
-    A VN Kft. üzleti tervének elkészítésekor a Badacsonyörsi strand üzemeltetésére is forrást kell biztosítani.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

251/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében 2012-ben megvalósuló turisztikai és városi rendezvények helyének és idejének meghatározásáról szóló tájékoztatót efogadja az alábbi kiegészítésekkel:
-    Amennyiben az energetikai felülvizsgálat során átszervezésre kerül sor, akkor értelemszerűen módosulnak a helyszínek
-    2011. november 9.-én 17.00 órakor egy képviselői fórumra kerül sor, amely keretében a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója beszámol arról, hogy 2011-ben egyes rendezvények mekkora kiadással jártak
-    Készüljön egy teljes körű rendezvénylista, amely tartalmazza a civil és egyéb szervezetek 2012. évre tervezett programjait
-    A Önkormányzat pályázat írója a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai segítségével nyújtsa be a „Badacsonyi ősz” elnevezésű pályázatot maximum 5 M Ft-os keretben. Ennek tartalmáról a képviselők kapjanak írásos tájékoztatást. A következő Képviselő-testületi ülésen döntsenek arról, hogy tudják-e vállalni a pénzügyi feltételeket.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Fodor József VMKK igazgató
Határidő: Folyamatos


 

252/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által 2011. évben lebonyolított rendezvények értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

253/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezető igazgatójának a 2011/2012. évi téli felkészülés feladatairól szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felhívja az állandó lakosság és az ingatlantulajdonosok figyelmét a téli síkosság-mentesítés, hó eltakarítás időben történő, körültekintő elvégzésére az önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

254/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Badacsonytomaj VN Kft. javaslatát, hogy 2012. január 01-től valamennyi intézmény és egyesület fizesse a saját energia számláit, azzal a kitétellel,
hogy a VN Kft. alkalmazottja a továbbiakban is segítse az energetikával kapcsolatos ügyintézésüket.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Bolla József ügyvezető igazgató
Határidő: Azonnal


 

255/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és a VN Kft átszervezésével kapcsolatban egy héten  belül rendkívüli ülést hív össze, ahol szakember bevonásával, a civil szervezetek véleményének bekérésével hozza meg döntését.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

256/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Földi István (8258     Badacsonytomaj, Hősök tere 1.) kérelmével kapcsolatos elképzelést és a programot támogatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a könyvvizsgáló és a kérelmező bevonásával készítse elő a programot megalapozó szerződést és azt a novemberi Képviselő-testületi ülésre nyújtsa be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap


 

257/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 2.-án (pénteken) 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart külön napirendi pont megjelölés nélkül az Egry József Művelődési Házban.
A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. december 2.


 

258/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi  belső ellenőrzési ütemtervet az előterjesztésben javasolt témákban és
ütemezésben elfogadja.
Május hó: Az önkormányzat cafetéria rendszerének, valamint az önállóan működő intézményei munka- és védőruha juttatás szabályainak vizsgálata.
Szeptember hó: Az Önkormányzat polgármesteri hivatalában működő pénztárnak, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei, pénzkezelő helyeinek szabályszerűségi ellenőrzése.
(Művelődési Ház, Könyvtár, Iskola)

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012 május és szeptember hó


 

259/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  fontosnak  tartja, hogy a Szegedy Róza házat továbbra is az Önkormányzat működtesse múzeumként. Kéri a Jegyzőt, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel történt megbeszélés alapján készítse el a bérleti szerződés tervezetet és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

260/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedy Róza Ház – un. Ürmös főző – helyiségének bérletére vonatkozó pályázati felhívást a módosításokkal elfogadja.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás
Határidő: 15 nap


 

261/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedy Róza Ház  ún.  Ürmös  főző  helyiségére  pályázatot  ír  ki,  amennyiben  az  Önkormányzat és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt között sikeresen létrejön a szerződéses jogviszony az ingatlan bérletére vonatkozóan.
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:    
-    bánatpénz befizetési kötelezettséget, mint szerződést erősítő kötelmet
-    két egyforma bérleti díjra szóló pályázat esetén a helyi vállalkozó előnyt jelent
-    legalább két év kereskedelmi és vendéglátó ipari szakmai gyakorlattal rendelkeznie kell a pályázónak
-    abban az esetben, amennyiben a Magyar Állam és Önkormányzatunk között a szerződéses állapot nem jön létre, úgy a pályázat tárgytalan
-    a pályázati kiírás határideje: 2011. november 15.
-    a pályázat beadási határideje: 2011. december 31.
-    a pályázat postára adási ideje: 2011. december 31.
-    a pályázat tárgyalási időpontja: 2012. januári soros K-T ülés

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

262/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy 2012. január 1-ig az 1. sz. Függelékben lévő utak súlykorlátozását vizsgálja felül.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: 2012. január 1.


 

263/2011. (X.26.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

264/2011. (X.26.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Schmidt Dániel (1126 Budapest, Németvölgyi u. 34. 2/2.) kérelmének helyt ad oly módon, hogy vele határozatlan idejű földhasználati szerződést köt. Az 1289/11. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közparkhoz tartozó területből 33 m2-t biztosít a kérelmező javára. A területért a rendeletben előírt földhasználati díjat állapít  meg, mely összeg minden évben a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a földhasználati szerződést készítse elő és gondoskodjon arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön a mindenkori uralkodó telek javára.
Felkéri a Polgármestert, a földhasználati szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

265/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Káptalantóti iskolás és óvodás gyerekek szállítása ügyében tárgyalást folytat a TRIÁSZ 06 Kft. képviselőjével, hogy 2012. június 30-ig 160 e Ft + ÁFA árért szerződést kössenek.  A 2012. évi költségvetésben ennek a fedezetét biztosítja.
Amennyiben ezt az ajánlatot a vállalkozó nem fogadja el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a mostani ajánlattal 2011. december 31-ig kerüljön megkötésre a szerződés, és a Káptalantóti Önkormányzatot értesíteni kell, hogy 2012. január 1-től nem tudjuk vállalni az iskolás és óvodás gyerekek szállítását.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

266/2011. (X.26.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismeretlen tettes ellen hanyag kezelés jogcímen a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás ügyében ismételten nyomozati eljárást indít –elfogultságra való hivatkozással- Veszprém megye területén kívül.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

267/2011. (X.26.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

268/2011. (XI.04.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Káptalantóti iskolás és óvodás gyerekek szállítása tárgyában 2011. október 26-i képviselő-testületi ülésen hozott döntését újratárgyalta, s az alábbi döntést hozta:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Káptalantóti iskolás és óvodás gyerekek szállítására a TRIÁSZ 06 Kft-vel (8257 Badacsonyörs, Csigáskuti u. 7.) 2011. november 01-től 2012. június 30-ig szóló időtartamra, 10.000,- Ft. + Áfa / nap szállítási díjért kerüljön sor a szerződés megkötésére.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

269/2011. (XI.9.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az Európai Uniós pályázatokból megvalósuló beruházások támogatásának megelőlegezése céljából 20.650.004,- Ft összegű, éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.
Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program „Egy jobb kilátásért! Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen” KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013 azonosító számú pályázat keretében elnyert 83.236.250,- Ft pályázati összegéből a hitel igénylésben szereplő összeget 20.650.004,- Ft-ot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

270/2011. (XI.9.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai uniós pályázatokból megvalósuló beruházások támogatásának megelőlegezése céljából 9.641.480,- Ft összegű, éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.
Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – felajánlja az Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív  Program a Badacsonytomaji Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja KDOP-4.1.1/B-09/2010-0002 azonosító számú támogatás keretében elnyert 53.276.716,- Ft pályázati összegéből a hiteligénylésben szereplő összeget, melynek összege: 9.641.480,- Ft.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

271/2011. (XI.15.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november
22.-én  a Kilátó projekt zárásával kapcsolatban újabb testületi ülést tart. Eddig a határidőig a műszaki ellenőrtől megszerzi a kézírással aláírt hozzájáruló nyilatkozatot és  a kivitelező válaszát a műszaki ellenőr által feltett két kérdésre. Forintos Ervin képviselő pedig a testület elé terjeszti az általa megbízott szakértő véleményét és a Közbeszerzési Tanács állásfoglalását.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. november 22.


272/2011. (XI.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Polgármestert abban, hogy a kilátó projekt zárásaként  írja alá a teljesítési igazolást. Kötbérként egy napot számol el. A helikopteres szállítással összefüggésben a műszaki ellenőr úr által elfogadott egyenértékűségi nyilatkozatot és egyéb nyilatkozatokat tudomásul veszi. Továbbá tudomásul veszi, hogy a támogató szervezet felé a helikopteres szállítás okán tájékoztatást küldünk. Az elszámolás lezárását kezdeményezzük. A Képviselő-testület elfogadja a projekt műszaki és egyéb menedzsmentjének munkáját, és ennek alapján kerül sor a teljesítési igazolás aláírására. Ebben a menedzsmentben benne van a műszaki ellenőr iránymutatása és munkája is.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

273/2011. (XI.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Városi Művelődési Központ és a VN Kft irodai dolgozói költözzenek át a Városháza épületébe.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkéri a Polgármester urat, hogy Horváth Ferenc bizottsági tag és Horváth Márta osztályvezető asszony segítségével vizsgálják meg a Városi Könyvtár átköltöztetésének lehetőségét az Iskola épületébe. A vizsgálat eredményéről egy jelentésben számoljanak be a Képviselő-testület felé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos
2011. december 8.


274/2011. (XI.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési tervek felülvizsgálatára abban az esetben, ha közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor az alábbi három legolcsóbb ajánlatot adó céget hívja be közbeszerzési tárgyalásra:
1.    MENHIR Tervező és Fővállalkozó Bt.
2.    TJ TERV Bt.
3.    Hübner Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Amennyiben nem szükséges közbeszerzést lefolytatni, akkor a legolcsóbb  ajánlatot elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


275/2011. (XI.22..) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Gijsbers Zsófia nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Folly Ágnes) Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 6.000,- Ft havi ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. december 12.


 

276/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső Kolónia területén Szent István Kápolna kialakítására vonatkozó megállapodás tervezetet megtárgyalta.
A Magyar Katolikus Egyház Veszprémi Főegyházmegye és az Önkormányzat között a 038/14 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan bérleti konstrukció létrehozásában dönt 99 év időtartamra 1,- Ft/hó bérleti díj ellenében.
Elfogadja a megállapodás tervezetet, kiegészítve a létrejövő felépítménnyel kialakuló közös tulajdon megakadályozása céljából.
A felépítmény alatti területet térítésmentesen odaajándékozza, valamint a felépítmény tulajdonjogára nem tart igényt.
A bérleti szerződésben kiköti, hogy az ingatlant harmadik személy részére a bérlő nem adhatja tovább. A terület karbantartása az egyházközség kötelessége. A régi épületek ne kerüljenek elbontásra, az egyik épületben bányászati emlékhely kialakítására kerüljön sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármester urat a fenti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


 

277/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.


 

278/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi turisztikai és városi programok pályázati önrészének biztosítása, annak nagyságrendi előrevetítése (A pályázatok előkészítése, 2012. évi program tervezésének érdekében) tárgyú előterjesztést a tervezés alapjául elfogadja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyet ért azzal, hogy a CÉH Egyesülettel tárgyalásokat folytat arról, hogy a programtervezetből a Kéknyelű Fesztiválon kívül fel tudnak-e egyéb programot is vállalni, illetve milyen összegben és milyen módon tudják támogatni a Badacsonyi Nyár rendezvénysorozatot.
A Badacsonyi Borhét vonatkozásában megkeresi a helyi borász vállalkozókat annak érdekében, hogy szervezzék meg a rendezvényt, amennyiben igényt tartanak rá a badacsonyi vállalkozókkal közösen, lehetőség szerint az önkormányzat támogatása nélkül.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Fodor József igazgató
Határidő: folyamatos


279/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját – az alábbiak szerint elfogadja:
1.    Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.
2.    Felül kell vizsgálni a 2011. évben tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.  
3.    További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak egyedi döntéssel tervez.
4.    A szociális kiadások előirányzatát a 2011. évi szinthez viszonyítva 30 %-kal csökkentve építi be a rendelettervezetbe.
5.    A tulajdonában lévő strandok, fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését nem tartja indokoltnak.
6.    A településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátásához szükséges költségvetési előirányzatot biztosítja. Felkéri a Kft. Ügyvezetőjét, hogy a 2012. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő. Az üzleti terv javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú feladatellátáshoz és a vállalkozói tevékenységhez szükséges létszámigényt és az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.
7.    A köztisztviselők részére járó ún. „ cafetéria „ juttatás mértékét 2012. évre  a költségvetési törvényben meghatározott mértékben bruttó 200.000,- Ft összegben biztosítja. Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott egyéb munkavállalók tekintetében a béren kívüli juttatásról a költségvetés részletes terezése során, a későbbiek folyamán dönt.
8.    Felülvizsgálja azokat a működési kiadásokat, amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem szükségesek. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során olyan javaslatot terjesszen elő, amelyben a 2012. évi működési kiadások előirányzata nem haladja meg a működési bevételek előirányzatát.   
9.    Dönt arról, hogy az iskola fenntartás témájában tárgyalásokat folytat Badacsonytördemic Önkormányzatával egy magasabb támogatási összeg eléréséhez.
10.    Dönt arról, hogy a költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 10.000.000,- Ft legyen.
11.    A Céh Turisztikai Egyesülettel kötött szerződést felülvizsgálja.
12.    Az SCD-vel kötött szerződést felülvizsgálja.
13.    A VN. KFT. működését felülvizsgálja.
14.    A kintlévőségeket folyamatosan felülvizsgálja és behajtásukra a szükséges intézkedéseket megteszi.
15.    Dönt arról, hogy a januári Képviselő-testületi ülésen az un. Pincegazdaság épületének megvásárlására vonatkozó korábbi testületi döntést felülvizsgálja, a partnerrel mielőbb egyeztet a jelenlegi elképzeléseiről.
16.    A BAHART részvények értékesítését és az értékesítésből származó bevétel termelői beruházás megvalósítására történő felhasználását elutasítja.
17.    Az Alsó-bazársor egyéb bérleti konstrukcióval történő felújítását, hasznosítását támogatja.
18.    Az un. Angol-ház hasznosításával egyetért.
19.    A régi Polgármesteri Hivatal hasznosításával egyetért.
20.    A volt Badacsony Kemping bérbevételét támogatja.
21.    Dönt arról, hogy pályázati referens alkalmazására ne kerüljön sor. A feladatot a műszaki osztály lássa el, kapcsolt munkakör formájában.
22.    Dönt arról, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel folytatott tárgyalásokat felgyorsítja a Badacsonytomaj kultúrájával kapcsolatos projekt tervezésére vonatkozóan, illetve ezzel párhuzamosan egyeztet a kulturális koncepcióról.
Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő. 2012. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés


 

280/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított, 5/2011. (III.16.) rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


281/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett:
-     az érintett intézmények vezetői által előterjesztett, civel szervezetek által elfogadott költségtakarékosságra irányuló közös módosító indítványt – miszerint a VN. KFT. irodai alkalmazottai a jelenlegi épületben két helyiségben, a Közösségi Ház alkalmazottai pedig a harmadik irodahelyiségben kapjanak helyet – elutasítja.
4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett:
-     dönt arról, hogy a Művelődés Ház és Könyvtár dolgozói költözzenek át a Polgármesteri Hivatal épületébe.
4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül:
-     dönt arról, hogy a VN. KFT. irodai dolgozói költözzenek át a Polgármesteri Hivatal épületébe.
5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül:
-     az átköltözés végső határidejét 2012. január 31-ben határozza meg.
Felelős: Fodor József igazgató, Bolla József VN. KFT. ügyvezetője
Határidő: 2012. január 31.


 

282/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bányász Strand” üzemeltetése tárgyában pályázatot ír ki.
A pályázati felhívást az alábbi módosításokkal fogadja el:
-    A pályázati felhívás az un. „Bányász strand” bérleti jogára kerül kiírásra.
-    A strand éves bérleti díja minimum 1,5 millió forint.
-    A bérleti jogviszony tartama 3 év.
-    A pályázatot jeligésen kell benyújtani. A borítékon fel kell tűntetni, hogy „Bányász strand pályázata”.
-    A pályázat beadásának határideje 2012.01.16. A postára adás határideje szintén 2012.01.16.
-    A borítékok bontásának időpontja 2012. január 23-án 10.00 óra
-    A pályázati tárgyalás időpontja: 2012. februári soros területi ülés
-    A pályázati kiírás tartalmazza, hogy a strand leendő üzemeltetője a Badacsony kártyával rendelkező vendégek esetében az adott évben vonatkozó rendelet szerinti kedvezményt köteles biztosítani.
-    A pályázati kiírás tartalmazza, hogy a strand leendő üzemeltetője a helyiek vízhez jutását az önkormányzati rendeletben szereplő feltételekkel köteles biztosítani.
Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. december 15., folyamatos


 

283/2011. (XII.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Juhász-Laczik Lászlóné ügyvéd, Viosz Judit (8261 Badacsonytomaj, Római u. 183.) képviseletében tett kérelmét megtárgyalta.
A 035/27. hrsz-ú ingatlanra részben ráépített felépítményt értékesíti az értékbecslésben szereplő összeg  517.000 Ft 15 %-kal csökkentett értékén 440.000 Ft-ért.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


284/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát - a Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum kivételével - elfogadja.
Amennyiben változás nem történik, akkor 3 hónap múlva, 2012. április elsejével a Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeumra vonatkozó pontok is hatályba lépnek. Amennyiben a Szegedy Róza Emlékmúzeum üzemeltetője nem az Önkormányzat lesz, akkor a Kulturális Intézmény SZMSZ-e módosításra kerül.

Felelős: Dr Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. április 1.


285/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Tanács
tagjainak
Vízkelety Dóra              Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 14.
Szőke Margit                 Badacsonytomaj, Pöltenberg u. 3.
dr. Varga Ottó                Badacsonytomaj, Erdős u. 11.
szám alatti lakosokat választja meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott személyeket a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. december 31.


286/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatairól szóló beszámolót nem fogadja el.
Felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy készítsen kimutatást arra vonatkozóan, hogy a beszámolási időszakban kik, és milyen összegű támogatásban részesültek.
Továbbá készítsen vagyonleltárt a volt Badacsony  Néptánc-együttes teljes ruhaállományára vonatkozóan.

Felelős: Berecz István a Kuratórium elnöke
Határidő: 2012. január 31.


287/2011. (XII.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj    Város    Önkormányzat   Képviselő-testülete   a
„Badacsonytomajért” Közalapítvány  Alapító  Okiratát  (továbbiakban:
Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1.    A Közalapítvány elnökének: Cseh Ervinné 8257 Badacsonyörs, Kemping u. 10.sz. alatti lakost,
A Közalapítvány elnökhelyettesének: Meilinger László 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 46. sz. alatti lakost,
A kuratórium tagjának: Vastag Gábor 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 17. sz. alatti lakost választja.

2.    Az okirat 1. pontjának utolsó sora az alábbiak szerint módosul:  A Közalapítvány székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

3.    Az okirat 2. pontjának C. pontja az alábbiak szerint módosul: A több évtizedes hagyományokkal rendelkező, a település kulturális életében, a népi hagyományok ápolásában meghatározó szerepet játszó Badacsony Néptánc-együttes és a településen működő művészeti csoportok folyamatos, magas színvonalú működési feltételeinek megteremtése, ezen belül különösen:
-    az utánpótlás nevelés feltételeinek megteremtése,
-    a működési feltételek anyagi háttere megteremtésének segítése,
-    nemzetközi kapcsolatok ápolása, kibővítése,
-    a táncház mozgalomba való bekapcsolódás támogatása,
-    a folyamatos zenekari kíséret megteremtésének támogatása,
-    a meglévő ruházati felszerelés állagának megóvása, a ruhatár  bővítése,
-    az együttes szakmai munkájának segítése (műsorfüzetek, hangkazetták stb. kiadása)

4.    Az Okirat 7. pontjának 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül: A kuratóriumot az elnök írásbeli meghívóval, a napirendi pontok közlésével az ülés előtt 8 nappal hívja össze. A kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van, és az összehívás szabályszerűen megtörtént. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozz, kivéve az éves beszámolót, melyet minősített (legalább 3 „igen” szavazat) döntéssel fogadnak el. Határozatképtelenség esetén a kuratóriumi ülést 14 napon belül változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni. A megismételt ülés határozatképességére ugyanazon szabályok vonatkoznak. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke, akadályoztatása – vagy tagságának megszűnése esetén az új elnök kijelöléséig – a kuratórium elnökhelyettese hívja össze. Mindkét tisztségviselő tartós együttes akadályoztatása esetén a kuratórium korelnöke jogosult a kuratóriumot összehívni.

5.     Az Okirat 9. pontjának 1. és 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, távollétében a Kuratórium elnökhelyettese látja el. A Kuratórium elnökének, illetve elnökhelyettesének akadályoztatása esetére a képviselet joga a közalapítvány korelnökét illeti meg.
Bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök vagy az elnökhelyettes és bármelyik másik kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


288/2011. (XII.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr, Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


289/2011. (XII.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

•    A Képviselő-testületi ülések időpontja 2012. február 1-től, minden hónap második csütörtöki napja, 8.00 óra.
•    Február hónapban a 2012. évi költségvetés elfogadása napirendnél a régi polgármesteri hivatal épületének hasznosítása, és az SCD-vel kötött szerződés felülvizsgálata, valamint önálló napirendként az alsó és felső bazársor hasznosítása.
•    Február hónapban őstermelői elárusítóhely, piac kialakításának lehetősége
•    Március hónapban az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálata.
•    Badacsonyörsi településrész fürdési lehetőségei

Felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet küldje meg az érintettek
Részére.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. december 31.


290/2011. (XII.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XIII.. tv. 34. §. (3) bekezdése alapján e határozat melléklete szerint dönt a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy
-    A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon  a Jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények 2012. február 15-ig történő kidolgozásáról, és a Jegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról, amelyről tájékoztassa a Képviselő-testületet soron következő ülésén,
-    A Jegyző teljesítmény értékeléséről a Képviselő-testületet tájékoztassa,
-    A Jegyző, valamint a többi köztisztviselőt érintő teljesítmény értékeléssel kapcsolatos feladatellátást kísérje figyelemmel

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

Melléklet a 290/2011. (XII.08.) számú képviselő-testületi  határozathoz

Célkitűzések meghatározásának elvei:

Az önkormányzat átfogó célkitűzései arra irányulnak, hogy működését az elkövetkező évben az alábbiak jellemezzék:
-    folyamatosan rendelkezésre álljanak a település helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések;
-    közös értékrend alapján történjék a település kormányzására vonatkozó elvek és prioritások meghatározása;
-    alapcélok határozzák meg alapvető stratégiájának, illetve egyes működési területeinek irányát;
-    a vezetés elkötelezett a település jövőképének tudatos alakítása iránt;
-    a köztisztviselők stabil és világos jövőképpel rendelkezzenek;
-    folyamatos nyomon követése a döntések rövid és hosszú távú hatásainak.

A célok alapján képezi: az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata és ügyrendje, az önkormányzat 2012. évi munkaterve. Továbbá figyelembe kell venni a település fejlesztéséből fakadó teendőket, a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelését, a humánus és jogszerű hivatali működéséhez kapcsolódó elvárásokat.
Kiemelt általános célok:
1.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, a hatékonysági és a takarékossági szempontok alapján. A 2013. évi költségvetési koncepció határidőre készüljön el, amely kapcsán egységes táblázati rendet kell kialakítani, meg kell határozni a tervezés módszerét, valamint a költségvetés indokolásához szükséges számítások tartalmát. A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatásnyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.
2.    A polgárbarát, ügyfél centrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés feltételeinek javítása, különös figyelemmel a  modern számítástechnikai eszközök biztosításával.
3.    A település, lakókörnyezet fejlesztése, a közparkok, közterek állapotának javítása, zöldterületek bővítése, környezetterhelés csökkentése, valamint a település lakossága életminőségének javítása. A község külső arculatának javítása, a helyi rendeletek – állattartási, közterület, környezetvédelmi rendelet – következetes betartásával.
4.    A vagyon nyilvántartási rendszer jogszabályoknak megfelelő folyamatos karbantartása, aktualizálása.
5.    Ki kell használni a pályázattal elnyerhető központi források felhasználásában rejlő lehetőségeket. A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.
6.    A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.
7.    A helyi humánerőforrás gazdálkodás területén a magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosítása és fejlesztése.
8.    Az önkormányzati szervek hatékony működtetése, a helyi demokrácia erősítése.
9.    Az önkormányzat által fenntartott intézmények korszerűsítése, működésük tárgyi, technikai feltételeinek javítása.
10.    Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő piaci helyzetének javítása, közmunka, közhasznú munka, illetve közcélú munka szervezése.
11.    Az önkormányzati vagyontárgyak magasabb színvonalon történő kezelése és hasznosítása. Ösztönző megoldások bevezetése a vagyonhasznosítás javítása és a folyó költségek csökkentése érdekében.
12.    A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.
13.    A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása. A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó dokumentumok elkészítése.
14.    Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.

Funkcionális célok:

1.    A település szerkezeti (általános és részletes rendezési) terv felülvizsgálatának alapos, mindenre kiterjedő végrehajtása.
2.    A pályázható Európai Uniós források hatékony igénybevétele a településfejlesztés tekintetében az alábbiak szerint:
-    a község gazdasági programja és rendezési terve alapján engedélyezési tervek készíttetése és egyéb előkészítő egyeztetések végrehajtása.

Az államigazgatási jogalkalmazói, valamint az egyéb hivatali ügyintézési feladatok ellátásához kapcsolódó átfogó szakmai követelmények a Jegyzőségen:

1.    A köztisztviselők szakmai ismereteivel kapcsolatos követelmények:
-    az alkalmazás jogszabályi feltételeit képező képesítéssel rendelkezzenek, szakmai ismereteiket folyamatosan bővítsék.
2.    A jegyző:
-    törekedjen az irányítási, szervezési munkájához kapcsolódóan minél több szakmai ismeret megszerzésére.
3.    A köztisztviselők szakmai jártasságával kapcsolatos követelmények:
-    az ítélőképesség megfelelő színvonalának meg kell jelennie a képviselő-testület által meghozandó döntéseknél is, ahol ha lehetséges, több választási lehetőséget is felkínáló variánsokat kell kidolgozni, jelezve az előkészítést szakmailag készítő személy döntési javaslatát.
4.    A köztisztviselők pontosságával kapcsolatos követelmények:
-    határidők megtartása a jogszabályokban, illetve a hivatali ügymenet szerint meghatározott, nekik megszabott határidő betartása;
-    a munka pontossága, precízsége: a köztisztviselő a munkáját úgy végezze, hogy a rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni, így az esetleges helyettesítés, munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen legyenek végrehajthatóak;

5.    A köztisztviselő írásbeli és szóbeli kifejező képessége egyértelmű, közérthető legyen.
6.    A köztisztviselők felelősségérzetével kapcsolatos követelmények:
-    feladatukat felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel lássák el. Ne érkezzen panasz felelősségérzet elmulasztása miatt.
7.    A köztisztviselők az esküjükhöz méltón viselkedjenek.
8.    A köztisztviselők kapcsolatteremtő, fenntartó készségével kapcsolatos követelmények:
-    teremtsenek gyorsan kapcsolatot, illetve jó kapcsolatot tartsanak fenn az ügyfelekkel, azon szervekkel, amelyekkel a mindennapi munkavégzés során kapcsolatban kell lenniük;
-    az apparátuson belül megfelelő csapatszellemmel, összetartással dolgozzanak.

K.m.f.

Csanádi Csanád sk.    Dr. Weller-Jakus Tamás sk.
alpolgármester    jegyző

dr. Magó Ágnes sk.

Rajzó Ildikó sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteléül:
Badacsonytomaj, 2011. december 21.


291/2011. (XII.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által készített, a szociális normatíva 2012. évben, részletekben történő visszafizetéséről szóló megállapodás tervezetet elfogadja azzal, hogy a 9.840 e Ft összeget 12 havi egyenlő részletben, 2012 júniusától kezdődően fizeti az önkormányzat, nehéz anyagi helyzetére tekintettel.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felkéri a Jegyzőt, készítsen kimutatást tájékoztató jelleggel, hogy mennyi normatívát igényelt le az Önkormányzat és a régió más településein milyen tapasztalatai voltak a hasonló gesztor szerepet vállaló önkormányzatoknak, hogyan működtek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyő
Határidő: 30 nap


292/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bejáró gyerekek után járó normatív állami támogatás leigénylésére és átadására vonatkozó megállapodás tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:
A megállapodás 6. pontja az alábbiak szerint módosul.
Salföld Község Önkormányzata vállalja, hogy az 5. pontban szereplő feladatellátásra visszavezethető szabálytalanság miatti szankció esetén – amennyiben a gesztor önkormányzatot normatíva elvonással, vagy annak visszafizetésével sújtják – azt a gesztor részére a közléstől számított 15 napon belül megtéríti.
A megállapodás egy új 8 ponttal egészül  ki az alábbiak szerint:
Salföld Község Önkormányzata a 2011/2012. Óvodai nevelési évben a badacsonyörsi óvodások szállításáról gondoskodik.
A megállapodás tervezet 8. pontja, 9. pontra módosul.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap

293/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati alapellátás és gyermekorvosi ellátás feladatainak társulási formában történő ellátásáról szóló megállapodás tervezetet elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


294/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által a Pedagógiai szakszolgálati feladatokról készített beszámolót elfogadja.  
A feladat ellátása során 2008-tól felmerült költségek megtérítésére a fedezetet nem biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulást értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. december 31.
295/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 év időtartamú, 78 M Ft, folyószámla hitelkeret meghosszabbítását kérelmezi az OTP Bank Nyrt-től 2012. december 31-ig.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és biztosítja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 15 nap
296/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyelországi Czempin településsel az együttműködést 2012. évben szünetelteti, ami nem akadálya annak, hogy a város lakossága magánszemélyként ápolja a testvérvárosi kapcsolatot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos
297/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterek állapotának felméréséről készített beszámolót elfogadja, a következő kiegészítésekkel: A játszóterek felülvizsgálatára a Badacsonytomaj VN. Kft. kérjen ajánlatot. Pályázati lehetőség birtokában az önkormányzat indul a pályázaton. Felkéri a Jegyzőt, vizsgáltassa meg a  Kert utcai játszótér egy részén kerékpár akadálypálya kialakításának lehetőségét és annak várható költségét.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos
298/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos
299/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Kilátó pályázat turisztikai munkatársát, hogy kérjen helyreigazítást a
Balatoni Futárban megjelent cikkért.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos
300/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csopak Község Önkormányzata által felajánlott BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a Polgármestert, a döntésről Csopak Község Önkormányzat polgármesterét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!