Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai II.

101/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület kérelmét keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzésére nem támogatja, felhívja az egyesület figyelmét, hogy a partner önkormányzatokat keresse fel a kérelmével.


102/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékszállítással kapcsolatban a következőket határozza meg:
-    A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja
-    A szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésére más szolgáltatoktól kér ajánlatot, majd a következő ürítés után begyűjtésre kerülnek az edényzetek, a Tájház udvari gyűjtősziget áthelyezésre kerül az iskola udvarra.
-    A lomtalanításra vonatkozóan három árajánlatot kér más szolgáltatoktól, az elszállítás költségére vonatkozóan.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: a képviselő-testület májusi soros ülése


 

103/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola nyári üdültetési célra való hasznosításához hozzájárul. A marcelházi testvériskola szállását egy hétre térítésmentesen biztosítja.

Felkéri az iskola Igazgatóját, hogy az ehhez szükséges előkészületeket kezdje meg.

Felelős: Csizmarik Béláné iskolaigazgató
Határidő: folyamatos


 

104/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi az együttes ülés összehívását a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatója ellen fegyelmi eljárás indítás kezdeményezése ügyében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. május 15.


 

105/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy további vizsgálatok, illetve felmérések készüljenek az illetékes szak szervekkel a Kultúrház és a Tájház fennmaradhatósága, illetve fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatban.
Továbbá, azzal  hogy a hosszú távú kulturális koncepciójában biztosítja az 1997. évi CXL. Kulturális alaptörvényben meghatározott, a lakosság kulturálódáshoz és hagyomány megőrzéséhez való jogait.


 

106/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi „Folyékony szerelem” Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatát elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.


 

107/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja a következő kiegészítésekkel:
-    A Kilátó projekt esetében a műszaki ellenőrrel kapcsolatban történjen szerződés módosítás a megbízási díj kifizetésének ütemezésére vonatkozóan.
-    A továbbiakban a tájékoztató egészüljön ki a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi beszámolóval.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Csizmarik Eszter pályázati referens

Határidő: folyamatos


 

108/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az 5/2011.(III.3.) BM rendelet   alapján pályázatot nyújt be létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
A feladat ellátás racionálisabb megszervezése érdekében az alábbi álláshelyek megszüntetését határozta el:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.
Önkormányzat Igazgatási szakfeladat
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 20 fő köztisztviselő
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 18 fő köztisztviselő
Az érintett munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli- továbbfoglalkoztatására az önkormányzat polgármesteri hivatalában illetve az önkormányzat  által fenntartott intézményekben, valamint fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

Felkéri a Jegyzőt az igénybejelentés elkészítésére és benyújtására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


 

109/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete nem alkot a 2007. évi CLXXXI tv. –nél szigorúbb szabályozást, rendeletet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról.


 

110/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a badacsonyörsi fürdőhely belépődíjait a következőképpen határozza meg:
400 Ft./felnőtt napijegy, 250 Ft./gyermek, diákjegy, a BŐÉE egyesületi tagok kedvezménye 50%.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előző évhez hasonlóan kösse meg a szerződést a badacsonyörsi fürdőhely használatára vonatkozóan a Villa Park Badacsony Kft-vel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. május 31.


 

111/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.


 

112/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Mária 2143 Kistarcsa, Baross G. u. 12.szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta, a részére előírt 250.000 Ft víziközmű hozzájárulás megfizetésére kötelezi, mint haszonélvezőt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. május 15.


 

113/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete 2011. évben az idegenforgalmi adó beszedésével kapcsolatosan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 89.§ (1) bekezdésének d.) pontja alapján az adóellenőrzés célcsoportjait a következőkben határozza meg:

1)    Elsősorban a regisztrálatlan szobakiadói tevékenységet folytatók kiszűrésére nagy hangsúlyt kell fektetni.
2)    Azon regisztrált szállásadói tevékenységet folytató személyeknél, akik előszezonban a szállásadásra vonatkozó kapacitásukat tekintve az adóbefizetés mértéke a közterület-használatról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján az I. sz. övezetben elő-utószezonban a 30%-ot, főszezonban pedig a 60%-ot a II. sz. övezetben a elő-utó szezonban a 15 %, főszezonban a 30 %-ot nem haladta meg.
3)    Azon szállásadóknál, akik az 2.) pontban leírt feltételeket teljesítik 2011. évben adóellenőrzést az önkormányzati I. fokú adóhatóság nem folytat.

A képviselő – testület felkéri dr. Weller – Jakus Tamás jegyzőt, hogy a 2011. évi adóellenőrzési tervét a fenti szempontok szerint állítsa össze.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. május 15.


 

114/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt 2011. május 1. napjával Badacsonytomaj Város anyakönyvvezetőjévé nevezi ki határozatlan időre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal


 

115/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatást kér, hogy a 1237/1 és az 1237/2 hrszú ingatlanok adás-vételi szerződésétől kezdve a megvalósulás időpontjáig be lettek-e tartva azok a műszaki előírások, amelyek az adás-vételi szerződésben meghatározásra kerültek, továbbá a szerződések módosulásáról részletes tájékoztatást kér illetve arról, hogy a 2012. X. 10-ei visszavásárlási joggal kapcsolatban teljesültek- e a feltételek.


 

116/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 36 M Ft. + kamat normatíva visszafizetés ügyének kivizsgálására illetve a felelősség megállapítása után polgárjogi úton a kártérítési igény benyújtására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos


 

117/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

  • A szökőkút kivitelezője a magas felújítási, javítási költségek miatt kerüljön megkeresésre és a jogvédelemmel kapcsolatban folytassanak tárgyalásokat a képzőművésszel
  • Kérjenek ajánlatot az önkormányzat számlavezetésére vonatkozóan különböző pénzintézetektől.
  • A Szegedy Róza Ház büféjére, a jövő évre vonatkozóan kerüljön kiírásra pályázat
  • A Badacsony Tv működtetése, a soros képviselő-testületi ülések közvetítése kerüljön visszaállításra
  • A Vulkán kötvény kibocsátásával kapcsolatos eredeti szerződés kerüljön felülvizsgálatra, illetve hogy a CHF és EUR konvertálására vonatkozó szerződés miért nem valósult meg.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos


 

118/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy büntető feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Városháza beruházás kapcsán felmerült az önkormányzatnak okozott nagy vagyoni hátrány okozása miatt.
Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a keresetlevelet nyújtsa be.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza építési beruházásánál felmerült problémák tekintetében megbízza Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy 30 napos határidő megjelölésével készítsen egy tényvázlatot az ügyben, mely alapján a Testület további döntést tud hozni.

Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a Városháza beruházás dokumentációját tekintse át a közbeszerzési eljárástól a kivitelezés befejezéséig, majd tegye meg javaslatát a további eljárás megindítására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: 30 nap


 

119/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Hidvéginé Mejlinger Anita 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 10. szám alatti székhelyű egyéni vállalkozó közterület használat engedélyezése ügyében a 21/2011. (IV.27. ) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet alapján jár el.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos


120/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetést Horváth Erzsébet (Celldömölk Ifjúság tér 5. 2. em./VI. sz. alatti lakos) óvodapedagógus részére adományozza.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetést a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Badacsonytomaj alkalmazotti közössége részére adományozza.

Felkéri  a Polgármestert a kitüntetés átadására, a Városnapon 2011. május 28-án.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. május 28.


124/2011. (V.19.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel Együttműködési Megállapodást köt az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a Badacsony kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján a „Badacsony kártya” működtetésének feltétel és szabály rendszeréről. A Megállapodás tervezetből a 6. pont kivételre körül, az eredeti 7. pont pedig az alábbiak szerint módosul:
7. A kedvezményes vendégkártya ellenértéke a VN Kft-t illeti meg. A kedvezményes vendégkártya elszámolásának módjáról a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj VN Kft. megállapodást köt.
Felkéri a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnökét, hogy a Badacsonytomaj VN Kft-vel megkötött szerződésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti módosított Megállapodás aláírására

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. június 1.


 

125/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót, a rendőrség beszámolóját megköszönve munkájukat és a jó együttműködést elfogadja.


 

126/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgárőregyesület Badacsonytomaj tájékoztatóját megköszönve az egyesület munkáját elfogadja.


127/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a MENÜ Bt. 2010. évi beszámolóját elfogadja.


 

128/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Folly Réka 8261 Badacsony Római út 139. szám alatti lakos útbaigazító, figyelemfelkeltő táblák kihelyezésére vonatkozó kérelmét támogatja.
A kihelyezendő táblák helyét, alakját, méretét és a színét a kérelmező a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztállyal köteles egyeztetni és a táblák legyártásának és kihelyezésének költségei a kérelmezőt terhelik.   
A kihelyezendők táblák terület használatát térítésmentesen biztosítja
Felkéri Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

129/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház nyitva tartását és a jegyárakat az alábbiak szerint fogadja el:
Tájház nyitva tartása:
2011. évben június 01. napjától szeptember 12. napjáig.
Jegyárak:
Felnőtt: 400,- Ft, 10-20 fő esetében: 300,- Ft, 20-40 fő esetében: 250 Ft
Gyermek: 200,- Ft, 10-20 fő esetében: 150,- Ft, 20-40 fő esetében: 100,- Ft
Nyugdíjas: 200,- Ft, 10-20 fő esetében: 150,- Ft, 20-40 fő esetében:             100,- Ft
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal a Pedagógusok részére az önkormányzat 50 %-os kedvezményt biztosít a belépő árából.

Felelős: Fodor József Igazgató

Határidő: 2011. június 01.


 

130/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az Önkormányzat közművelődési feladat ellátásának általános, részletes szakfelügyeletéről szóló jelentéssel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:

1.    Felül kell vizsgálni a helyi, közművelődési rendeletet
2.    Az új szervezeti változásnak megfelelően el kell készíteni az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt jóváhagyásra a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
3.    El kell készíteni az intézmény 7 éves továbbképzési tervét és éves beiskolázási tervét.
4.    Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a település közművelődési feladat ellátásának fejlesztése érdekében meghatározott javaslatok megvalósításáról

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
dr. Weller - Jakus Tamás jegyző
Fodor József igazgató

Határidő: 1-2-3 pont végrehajtására 2011. augusztus 31.
4. pont végrehajtására 2011. december 31.


 

131/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
A Kilátó projekt kivitelezőjét egy hivatalos levélben felkeresi határidő megjelöléssel a módosított anyagkiírás elkészítésére vonatkozóan.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Albacomp egy laptop biztosításával teljesíthesse kötbér igényét az önkormányzatnak.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal


 

132/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2007. (X.12.) számú a Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a jegyzőt, a rendelet előírásainak végrehajtására az intézkedést tegye meg.  

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos


 

133/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért Forintos Ervin képviselő kizárásával a szavazásból.


 

134/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolaszékbe Forintos Ervin képviselőt delegálja.


 

135/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a rendelet tervezet kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a mezőgazdasági szempontból megművelésre alkalmas ingatlanokról külön lista készüljön és ezek az ingatlanok legyenek meghirdetve művelési bérletben történő kiadásra a lakosság körében.


 

136/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nógrádi Tibor (1024 Budapest, Forint u. 8 szám) által az Önkormányzat részére térítésmentesen felajánlott 47. hrsz-ú saját tulajdonú területére nem tart igényt.
A terület elhelyezkedése valamint a nagysága miatt kezelése nehezen megoldható, más önkormányzati területhez való csatolása nem lehetséges.
Felkéri Jegyzőt, hogy a döntésről felajánlót értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

137/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Tamás, 8220 Balatonalmádi, Taksony u. 14. szám alatti lakos – telekmegosztásból keletkezett költségek megosztására vonatkozó- kérelmét elutasítja.
Felkéri Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

138/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Mikoláné Pintér Erika 7633 Pécs Ybl Miklós u. 7/3 szám alatti lakos által 1911. hrsz-ú saját tulajdonú ingatlanának vételre történő felajánlására –az önkormányzat jelen gazdasági helyzetére tekintettel- későbbi időpontban tér vissza.

Felkéri Jegyzőt, hogy a döntésről felajánlót értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

139/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonudvari község által felajánlott  BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.  
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt  elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a polgármestert a döntésről Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesterét  értesítse.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 30 nap


 

140/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemes  község által felajánlott  BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.  
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt  elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a polgármestert a döntésről Balatonszemes Község Önkormányzat polgármesterét  értesítse.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 30 nap


 

141/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szántód község által felajánlott  BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.  
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt  elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a polgármestert a döntésről Szántód Község Önkormányzat polgármesterét  értesítse.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 30 nap


 

142/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkönyv 22. számú mellékletet szerinti tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetési elszámolási számlához tartozó alszámlák sorába kerüljön a letéti számla.

Felkéri a jegyzőt, az Alapító Okirat  a Magyar Államkincstárnak történő  megküldésére  az intézkedést tegye meg.  

Felelős: Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 15 nap


 

143/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Schmidt Dániel, - BOR-TÉR Kft. 1126 Budapest, Németvölgyi út 34.2.em – területrész vásárlási kérelmét elviekben támogatja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy bízzon meg értékbecslőt a terület értékének megállapítására, figyelembe véve a 25 éves terület-használati díjat.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a képviselő-testület következő ülése elé terjessze az értékbecslés eredményét a  végső döntés meghozatalára.
Felkéri Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

144/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Intézmények munka és balesetvédelmi vizsgálatairól szóló tájékoztatót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a szakértői vélemény után a testület újra tárgyalja.


 

145/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÚJ TERV Kft. kérelmére gépjármű elhelyezési kötelezettség csökkentéséhez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az engedélyt megadja, azzal a kikötéssel, hogy a beruházót 10 db. parkolóhely megváltására kötelezi.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos


 

146/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt kérelme alapján az alábbi ingatlanokat ajánlja fel:
Badacsonytomaj belterület 2558 hrsz-ú vízmű. Területe 228m2.
Badacsonytomaj belterület 2562 hrsz-ú vízmű. Területe 465m2.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a DRV Zrt képviselőjét Fodorné dr. Máté Zsuzsanna ügyvédet értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

147/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a 102/2011 (IV.27.) sz. határozatot  módosítja, a szelektív gyűjtőszigetek visszahelyezésre kerülnek, a Tájház udvari gyűjtősziget az iskolánál marad.


148/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Sportegyesület jövőjéről szóló előterjesztés a júniusi ülés napirendjét képezi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. június 30.


 

149/2011. (V.25.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-bazársor hosszútávú hasznosítására vonatkozó pályázati felhívást az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal fogadja el:
- A területen elhelyezhető funkciók:
1.    lakóépület
2.    kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
3.    egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
4.    Egészségügyi épület
5.    sportépítmény
A területen található
-West Star üzlethelyiség kb. 70 m2
- Csülök Csárda 1239/A hrsz. alatt, melyeknek tulajdonosa magánszemély nem képezi a pályázat részét.
A két üzlet alatti terület bérleti díja a jövőben is önkormányzatot illeti meg.

o    A  futamidő végén a felépítmény önkormányzati tulajdonba kerül.
o    A beruházóval kötendő együttműködési megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a bontásból származó bazaltkő kockák az önkormányzat tulajdonába kerüljenek  amennyiben a beruházó ezt nem használja fel a beépítés során.
o    A  hasznosítási jogviszony időtartama max.25 év
o    A pályázati letét összege 500.000 Ft.
o    A pályázatnak tartalmaznia kell – igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a NAV valamint a helyi önkormányzattal szemben nincsen tartozása.
o    A felépítményben egy helyiség biztosítását köti ki a Tourinform iroda részére
o    A pályázati felhívás jelenjen meg a Badacsony újságban, az önkormányzat honlapján és egy országos napilapban

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alsó bazársor hasznosítására is hasonló  pályázati felhívás kerüljön kiírásra.

Felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás aláírására, valamint megbízza a Jegyzőt a felhívás közzétételére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 15 nap


 

150/2011. (VI.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2011 (V.25.) számú határozatát továbbra is fenntartja, miszerint az ÚJ TERV Kft. kérelmére gépjármű elhelyezési kötelezettség 50%-os csökkentéséhez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az engedélyt megadja, azzal a kikötéssel, hogy a beruházót 10 db. parkolóhely megváltására kötelezi.

A parkoló megváltás összegének 50%-át 1.300.000 Ft-ot az Új Terv Kft. az Üzletház jogerős építési engedélyének kézhezvételekor az önkormányzatnak megfizeti, a további 50%-ot a jogerős használatbavételi engedélykor köteles megfizetni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

151/2011. (VI.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hídvégi Gábor ( 8258 Badacsonytomaj Kodály Zoltán u. 17. szám alatti lakos) 1239 hrsz-ú ingatlanrész bérletre vonatkozóan tett kérelmét támogatja, a Badacsony, Park u. 4. szám alatti Rózsakő elnevezésű üzlethelyiség előtti 27 m2-es terület bérletéért 2011. évben 360.963,- Ft./szezon összeget állapít meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse és a bérleti szerződést készítse elő, valamint felhatalmazza a Polgármestert, a területbérleti szerződés aláírására.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

152/2011. (VI.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Villa Park Kft-vel 2008. március 31-ei keltezéssel megkötött és 2009. június 22. napján módosított szerződésben rögzített feltételeket, kötelezettségeket továbbra is érvényében fenntartja.
A Villa Park Kft. által javasolt területet a jelen állapotában a terület alkalmatlansága miatt nem veszi át.
2011. évre vonatkozóan a 2010. évben megkötött bérleti szerződésben rögzített azonos megállapodást kíván kötni haladéktalanul.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


 

153/2011. (VI.10.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általa megfogalmazott levelet küldje el az MTI-nek.
A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület közösen az Önkormányzattal küldjön meghívót a médiák felé 2011. június 11.-én tartandó fürdőhely bemutatásra. A tárgyalásokat az alapján folytassák, hogy az elsődleges cél, hogy az idei turisztikai szezonra a régi helyen legyen kijelölve a fürdőhely. A későbbiekben a felek egyeztessenek a további lehetőségekről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal


 

154/2011. (VI.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji 2157/9 hrsz.-ú ingatlan használatával kapcsolatos megállapodás tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Felelős:   dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: Azonnal


 

155/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület, irodahelyiség bérletre vonatkozóan tett kérelmét támogatja, a 106 m2 hasznos alapterületű irodahelyiségek bérleti díját összesen 220.800 Ft/hó, azaz Kettőszázhúszezer-nyolcszáz Ft/hó összegben állapítja meg. A szerződést határozott időre, 2011. szeptember 30.-ig köti meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse és a bérleti szerződést készítse elő, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

156/2011. (VI.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet, hogy a TDM pályázat részletes pénzügyi beszámolóját és a pályázati pénzből megvalósult dolgokat a képviselő-testületnek mutassa be.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform irodavezető
Határidő:  2011. augusztus 31.


 

157/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011. évi nevelő-oktató
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


158/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor
Közös Fenntartású Általános Iskola 2010/2011. évi nevelő-oktató munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben az átfogó szakmai, törvényességi vizsgálat előkészítésére a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


159/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnökével a Káptalantóti iskolás-óvodás  gyermekek szállításával kapcsolatban a kistérségi busz és sofőr  igénybevételének lehetőségéről. A tárgyalás eredményének függvényében  folytasson további tárgyalásokat Káptalantóti Község Önkormányzatával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. július 31.


 

160/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi tevékenységéről szóló  beszámolóját.

A Tűzoltóság dolgozói részére járó ruhapénz második felének  kifizetési határidejét  szeptember hónap végéig határozza meg.  
Megbízza a Jegyzőt, hogy a Tűzoltóságot levélben is értesítse a határozatról

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. szeptember 30.


161/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Tűzoltóság tulajdonából a Mazda 2 TD 4x4, Ford Focus gépjárművek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását. Felkéri a intézmény vezetőjét,  intézkedjen a gépjárművek átadásáról és átíratásáról. Az Önkormányzat Képviselő-testülete használatra átadja mindkét gépjárművet a Tűzoltóságnak.

Felelős: Segesdi Ferenc tűzoltó parancsnok
Határidő: Folyamatos


162/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás belső ellenőri jelentését elfogadja azzal, hogy az ügyben javasolja egy teljes körű nyomozati eljárás  megindítását kezdeményezi ismeretlen tettes ellen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. július 15.

 

 


163/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportegyesület  további működését és az NB III. csoportba való indulását nem támogatja.
A képviselő-testület a következő évi költségvetési tervezet elkészítéséig  Kidolgozza a helyi sportélet új alapokra helyezését.


164/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Faragó  Györgyné (2030 Érd, Diósdi utca 66. sz. alatti lakos) Föld utcai magánerős  szennyvízcsatorna létesítése ügyében a csatlakozási díj megfizetésének  elengedésére vonatkozó kérelmét.
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. július 31.


 

165/2011. (VI. 29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg a piac kialakításának lehetőségét megfelelő  terület biztosításával annak érdekében, hogy a 100 % támogatottságú pályázati lehetőséggel élni tudjon az önkormányzat.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. július 31.


166/21011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról  szóló tájékoztatást elfogadja

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal


 

167/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése alapján a működése időtartamára szóló gazdasági programját az alábbiak szerint határozza meg:

I. fejezet

Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, szociális- és egészségügyi alapellátás

Óvodai nevelés

(1)    Az óvodai nevelési programban foglaltak felülvizsgálata.
(2)     A logopédiai gondozás és kisgyermekkori fejlesztő és korrekciós nevelés
támogatása.
(3)     Gyermekpszichológus foglalkoztatásának támogatása.
(4)     Intézményfenntartó társulás továbbfejlesztése a többcélú kistérségi társulással,
illetve Badacsonytördemic Önkormányzatával együttműködve.
(5)     Óvoda teljes körű felújítása, teljes körű akadálymentesítése, tornaszoba
kialakítása     
megfelelő pályázat esetén.

Általános iskolai oktatás

(1)     A Képviselő - testület által elfogadott pedagógiai program időarányos végrehajtása, felülvizsgálata, hatályos jogszabályok alapján kötelezően elkészített szabályozatok felülvizsgálata. (ÖMIP, IMIP)
(2)     Az intézmény közös fenntartás keretében történő működtetése, a struktúra továbbfejlesztése a többcélú kistérségi társulás keretében, valamint a jelenlegi közös fenntartás gazdaságosságának felülvizsgálata a környező településekről bejáró gyermekek figyelembevételével.
(3)     Iskolaotthonos oktatás lehetőség szerinti bevezetése.
(4)     Az intézményt érintő pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése.
(5)     A felújított intézmény többfunkciós kihasználása. (kulturális programok, értekezletek, civil szervezetek, stb.)
(6)     Széleskörű sporttevékenységek lehetőségeinek megteremtése.

Egészségügyi és szociális alapellátás

(1)    Az egészségházat érintő pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése.
(2)    Háziorvosi szolgálatok személyi, tárgyi feltételének a jogszabályban előírtak szerinti biztosítása.
(3)    Az egészség kultúra beépítése a kulturális koncepcióba, egészségmegőrző programok, túrák bevezetése, rendszeres szervezése. Az orvosokon kívül helyi szakemberek, edzők, mesterek bevonásával.
(4)    Az egészségház világítás rendszerének korszerűsítése pályázati forrás bevonásával.
(5)    Önkormányzat által támogatott szűrővizsgálati rendszer működtetési lehetőségének megteremtése a lakosság egészség megőrzése érdekében.
(6)    A szociális gondozó hálózat igények szerinti működtetése a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás keretében
(7)    Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció felülvizsgálata.
(8)    Szociális bérlakások építésének vizsgálata, pályázati források bevonásával.
(9)    Együttműködés a Kiss József Alapítvánnyal.
(10)    Új szakrendelések bevezetése, fizikoterápia, ultrahang egészségügyi szolgáltatás megvalósítása.
(11)    Egészségház épületének felújítása, orvosi rendelőnél mutatkozó infrastrukturális hiányosságok megszüntetése.

Gyermek-, ifjúsági- és sportfeladatok

(1)     A helyi ifjúsági közösségek önszerveződésének támogatása.
(2)     A fiatalok szórakozási lehetőségeinek, a szabadidő kultúrált eltöltés feltételeinek javítása.
(3)     A középfokú képzésben résztvevő helyi fiatalok támogatására létrehozott Ifjúságpolitikai Alap rendelet felülvizsgálata.
(4)     Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíj pályázatban való részvétel.
(5)     Részvétel a fiatalkori bűnözés és a kábítószer fogyasztás megelőzésében.
(6)     Játszóterek szükség szerinti korszerűsítése, felújítása.
(7)     A helyi tömeg- és versenysport támogatása az önkormányzat erejéhez mérten.
(8)     Együttműködés a Kiss József Alapítvánnyal.
(9)     A sportkultúra beépítése a kulturális koncepcióba.
(10)     Kerékpáros akadálypálya kialakításának vizsgálata.  
(11)     Balaton nagyobb kihasználtságára való tekintettel, úszásoktatás a helyi strandokon.       Kerékpáros hegyi túrák közös szervezése Badacsonytördemic községgel.
(12)     Néptánc hagyományok felelevenítése, amatőr néptánc oktatás támogatása

II. fejezet

Településfejlesztés és településüzemeltetés

Csatornázás, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás

(1)     A belterületi csatornahálózat V. ütem megvalósításához pályázati lehetőségek keresése. Megfelelő pályázat esetén a szükséges dokumentumok felülvizsgálata.
(2)     A hegyi vízelvezető árkok tisztítása, iszapcsapdák helyreállítása.
(3)     A gázhálózatba még be nem kötött, de műszakilag beköthető ingatlanok csatlakozásának ösztönzése.
(4)     A település területén működő vízi társulatok jogi helyzetének felülvizsgálata.

Az épített és természeti környezet védelme

(1)     A Szénégető-dülői volt szennyvízürítő rekultivációja, más célú hasznosítása a Városüzemeltető Kft. bevonásával.
(2)     A Helyi Szabályozási Terv felülvizsgálata, a Tégladombi-dűlő helyzetének rendezésére.
(3)     A helyi védelemre szánt ingatlanok listájának összeállítása, a rendelet megalkotása.

Közvilágítás

(1)     Az energiatakarékos fogyasztói rendszer kiterjesztése a még ellátatlan belterületekre, illetve a belterületeket összekötő külterületi részekre, pályázat segítségével.
(2)     Közvilágítási rendszer karbantartási rendszerének felülvizsgálata, lehetőség szerint helyi vállalkozó bevonása.
(3)     Közvilágítási rendszer működtetési költségeinek csökkentésére vizsgálat.
(4)     Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei elektromos költségeinek csökkentésére külső szakcég bevonása.
(5)     Badacsonytomaj – Badacsonyörs között közvilágítás megvalósítása, a 71. számú fő közlekedési útvonal mentén pályázati forrás bevonásával.

Köztemető fenntartás

(1)     Köztemető bővítésének vizsgálata pályázati lehetőséggel.
(2)     Badacsonytomaji temető területének körbekerítése.
(3)     Temetőgondnoki feladatok ellátásának biztosítása a Badacsonytomaj VN. Kft-n keresztül.
(4)     Temetők üzemeltetésére vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálata.

Helyi közutak és közterületek fenntartása

(1)     A meglévő szilárd burkolatú úthálózat karbantartása, megóvása és fejlesztése
(2)     A kiépített kerékpárút Római úti szakaszának felülvizsgálata és a part menti kerékpárút szorgalmazása.
(3)     A gyalogjárda rendszer fejlesztése szükség szerinti karbantartása, kiemelt tekintettel a Fő utcára.
(4)     A hegyi utak, önkormányzati tulajdonban levő támfalak karbantartása.
(5)     A település közlekedésszabályozási koncepciójának kidolgozása, elfogadása. (Különös tekintettel a Fő utca közlekedési rendjére.)
(6)     Közterületek folyamatos karbantartása a VN. Kft. bevonásával.
(7)     Közterületek szépítése helyi jellegzetességű tárgyakkal, művészeti alkotások kihelyezésével.
(8)     Római út – Lesz kanyar járda kialakítása a támfal megszüntetése
(9)     Badacsonyörs, Kemping buszmegálló fedett buszváróval történő ellátása.
(10)     Büdös – tó és környéke hasznosítási koncepció kialakítása.

Köztisztasági és településtisztasági feladatok

(1)     A regionális, kommunális hulladékgyűjtő teleppel összefüggő szerződések áttekintése és korszerű, a valós teljesítéshez jobban igazodó szemétszállítási rendszer felállítása.
(2)     Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében szükséges intézkedések kidolgozása, végrehajtása, együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel, pályázati lehetőség vizsgálata.
(3)     A hulladékgyűjtéssel, kezeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokkal a VN. Kft. megbízása.
(4)     Térfigyelő kamerarendszer elhelyezése pályázati forrás segítségével.
(5)     Mezőőri szolgálat létrehozása.
(6)     Közterület-felügyelő foglalkoztatása.

III. fejezet
Tűzvédelem, közbiztonság

(1)     A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak, mint intézménynek a fenntartása.
(2)     Rendőrőrs működéséhez az épület térítésmentes biztosítása 5 éven keresztül.  
(3)     Polgárőrség támogatásának fenntartása.
(4)     Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció időarányos megvalósítása.

IV. fejezet
Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés

(1)     Az önkormányzati feladatok ellátása során a helyi foglalkoztatás elősegítése, a helyi vállalkozók jogszabályi keretek közötti előnyben részesítése.
(2)     Turisztikai és a településpolitikai elképzelésekkel összeegyeztethető egyéb munkahelyteremtő beruházások támogatása.
(3)     A közösségi munkavégzés megszervezése, a közfoglalkoztatás kiszélesítése a VN. Kft. keretei között.
(4)     Az adópolitikai eszközök érvényesítése oly módon, hogy meghatározott számú munkavállaló alkalmazása esetén kedvezmények biztosítása.

V. fejezet
Közművelődési és kulturális tevékenység

Közösségi tér megteremtése

(1)     A lakosság önszerveződő közösségeinek, egyesületeinek támogatása.
(2)     Közösségi tévécsatorna üzemeltetése valamennyi településrészen.
(3)     Az önkormányzat lapjának fenntartása.
(4)     A Badacsony-hegy, mint földrajzi egység településeivel történő mikrotérségi együttműködés fenntartása.
(5)     A Badacsonyi borvidék önkormányzataival, hegyközségeivel és településeivel való térségi kapcsolatrendszer fenntartása, borvidéki logó használata az önkormányzat és intézményei levelezéseiben.
(6)     A Városi Művelődési Központ és Könyvtár jelenlegi épületeinek alkalmassági felülvizsgálata a Nyugat-Magyarországi Egyetem felajánlása alapján, a pályázati lehetőségek függvényében.

Közművelődési és kulturális tevékenység

(1)     A helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata, a rendeletben foglaltak végrehajtása.
(2)     A település hagyományainak megőrzése és fenntartása, megörökítése, a szőlő és borkultúrájának megőrzése és fenntartása.
(3)     A helytörténeti kutatások személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, a helytörténeti gyűjtemény tárgyi feltételeinek javítása, egyéb helytörténeti értékek felkutatása a Városi Művelődési Központ és Könyvtár közreműködésével.
(4)     A településen történő felmérés eredményeként a Tájház működtetése a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakfeladatán belül. Egységes művelődési és kulturális intézmény kialakítása.
(5)     A városnapi rendezvények megtartása.
(6)     A Megyei Önkormányzattól átvett Szegedy Róza Ház és Egry József Múzeum további fenntartása.
(7)     Hosszú távú kulturális koncepció kidolgozása.
(8)     Közművelődési Tanács felállítása.
(9)     Badacsonyi Bormúzeum, Badacsonyi Borok Házának kialakítása.

VI. fejezet

Turizmus

(1)     A turizmus fejlesztése a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás alapján.
(2)     Az Önkormányzat tulajdonában álló strandok színvonalának javítása, az üzemeltetés biztosítása a Városüzemeltető Kft. keretein belül. Strandok bővítési lehetőségének vizsgálata, sportpályák kialakítása céljából.
(3)     A minőségi vendégfogadás feltételeinek megteremtése, az erre irányuló kezdeményezések támogatása.
(4)     Az SCD Holding által tervezett szállodaépítési és egyéb turisztikai ingatlanfejlesztési program támogatása a megkötött szerződések alapján.
(5)     A turisztikai szezon hagyományos rendezvényeinek (Kéknyelű Virágzás ünnepe, Bornapok, Badacsonyi Szüret stb.) folyamatos kiszervezése az Önkormányzat intézményi hálózatából a rendezvények támogatásának fenntartásával, a programok szabályzatainak betartásával, ellenőrzésével, a mindenkori fővédnöki szerep vállalásával.
(6)     Horgászturizmus feltételeinek biztosítása csónakkikötők létesítésének vizsgálatával és építésével. Horgászstég építése a VN. Kft. közreműködésével a Badacsonytomaji strand mellett.
(7)     A turisztikai bevételek növelése.
(8)     A badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetése.
(9)     Az Angol-ház hasznosítása, turistaháznak, tábornak, alkotótábornak.
(10)     Part menti sétány kialakításának lehetősége, tanösvények kialakításának vizsgálata.

VII. fejezet
Vagyonkezelés, az önkormányzati vagyontárgyak fenntartása

(1)     Az Önkormányzat törzsvagyonának és vállalkozói vagyonának elkülönített nyilvántartása, az ingatlankataszter naprakész fenntartása.
(2)     Gazdasági és műszaki fenntartási terv készítése a meglévő önkormányzati épületállomány megóvása érdekében.
(3)     A Városháza és közösségi tér megépítésével kapcsolatos pályázati vállalások teljesítése.
(4)     Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek és más ingatlanok folyamatos karbantartásának megoldása, felújításuk és rekonstrukciójuk előkészítésére programjavaslat készítése, majd a testület döntése alapján a feladatok végrehajtása.
(5)     Vagyongazdálkodási feladatok személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, az önkormányzat ingatlanvagyon gyarapítása, felesleges ingatlanvagyon eladása.
(6)     A Városüzemeltető Kft. vagyongazdálkodási feladatokba történő bevonásának vizsgálata és a lehetséges feladatellátásba történő bevonás előkészítése.
(7)     A Városüzemeltető Kft. működéséhez szükséges megfelelő telephely kialakítása a cég központjának áthelyezése.
(8)     Badacsony alsó-bazársor hasznosítása. A jelenlegi lebontása és befektetőkkel új létesítése.
(9)     Felső-bazársor hasznosítása.
(10)     A régi polgármesteri hivatal épületének hasznosítása.
(11)     Strandolási lehetőség biztosítása Badacsonyörs településrészen.

VIII. fejezet

Informatika

(1)    Önkormányzat és Intézményei informatikai eszközállományának szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.
(2)    Elektronikus ügyintézés, informatika barát településkép kialakítása.
(3)    Elektronikus kapcsolattartásra való fokozatos áttérés, a bizottsági tagok, kültagok részére elektronikus úton történő szakmai anyagok továbbítása.

Közigazgatás

(1)    A település mikrotérségi szerepének erősítése az átalakuló közigazgatási rendszerben.
(2)    Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások bővítése, fejlesztése.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos


168/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt,  hogy vizsgálja ki, hogyan lehetett a volt Jegyzőnek 129 nap ki nem vett  szabadsága

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás
Határidő: 2011. augusztus 31.


 

169/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Ügyek  Bizottságának munkájáról szóló beszámolót és a kiegészítést (az átmeneti  segélyekre előirányzott 4 M Ft-ból a beszámoló elkészítéséig 299.250 Ft került  felhasználásra) elfogadja.

Felelős: Rajzó Ildikó HÜB elnök
Határidő: Azonnal


170/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri  a  Polgármester Urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a BAHART képviselőjével és  folytasson egyeztetést az aktív park kiépítésének lehetőségéről.

Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

171/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési  Tanács tagjainak

Nagy László Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 6.
Vastag Gáborné Badacsonytomaj, József A. u. 17.
Vajkai Béla Badacsonytomaj, Széchenyi u. 4.
Schneider Zsolt
dr. Gáli Mihályné Badacsonytomaj, Fő u. sz. alatti lakosokat választja meg

A K-T  felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett személyeket a döntésről tájékoztassa.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. július 31.


 

172/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. által készített Badacsonytomaj Város vízkár-elhárítási és polgári védelmi programját elfogadja az alábbi kiegészítésekkel: A szeptemberi Képviselő-testületi ülésre készüljön felmérés a vízelvezető árkok állapotáról. Az árkok tisztításának megoldásáról készüljön előterjesztés.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.


173/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri  a Jegyzőt, hogy a most szombati Magyar Nemzetben a legolcsóbb, rövidített változatú pályázati felhívást tegye közzé a Felső-bazársor hasznosítására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:  2011. július 10.


 

174/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Újságnak a lakossági hozzászólásokra fenntartott oldalán megjelenő cikkek méretét 2000 karakterben határozza meg annak érdekében, hogy a lehető legtöbb akarat nyilvánításnak helyet tudjon nyújtani a kiadványban.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. július 31.


175/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

176/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Bősze ügyvéd úr által megfogalmazott Badacsonytomaj IV.ütem Beruházó Viziközműtársulat elszámolásával kapcsolatos kérelmét elutasítja.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. július 20.

 


 

177/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Támogató  Nyilatkozat aláírását megelőzően tisztázza, mit takar az Emission Zéro Kft. „Tour de Balaton” elnevezésű projektjéhez elvi támogatása.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.


 

178/2011. (VI.29.) határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő testülete a strandhasználati  tiszteletjegyek számát 2011. évre vonatkozóan 40 db-ban állapítja meg. A  tiszteletjegyeket a polgármester által megjelölt személyek vehetik igénybe.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. július 15.


 

179/2011. (VI. 29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Bíró Zoltán Attila  fellebbezését elutasítja, és a 2/2428-1/2011. sz. határozatot hatályában  fenntartja.


180/2011. (VII.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Közbeszerzési Bizottság javaslatával.
A Robotek 2000 Kft-t (7636 Pécs, Szaturnusz u. 65.) bízza meg a Badacsonytomaj Szénégető Dűlői szennyvízürítő  rekultiváció munkálataival (KDOP-4.1.1./B-09-2010-0002).


 

181/2011. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, az Alapító Okirat  Magyar Államkincstárnak történő  megküldésére  az intézkedést tegye meg.


 

182/2011. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezető óvónői álláshelyére érkezett pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és a kiírt pályázati feltételek változatlanul hagyása mellett ismételten pályázatot ír ki a vezető óvónői állásra.
A pályázat kiírásának határideje: 2012. január 01.
A pályázat beadásának határideje: 2012. május 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati eljárás eredményes befejezéséig, a Közalkalmazott Törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §. (16.) bek. szerint, de legfeljebb 2012. július 31-ig, az intézmény hatályos szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rend alapján az intézmény vezetésére Nagy Lászlóné Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 6. szám alatti lakost bízza meg.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. szeptember 01.


 

183/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás Minisztérium véleményét figyelembe véve, az abban foglaltaknak megfelelően, - tehát azzal, hogy az intézmény feladatbővülése nem a meglévő feladatok kárára valósul meg -, javasolja a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény átalakítását.
Az intézmény nevét Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye névre változtatja. Az intézmény Alapító Okiratát az elhangzott pontosítások – Tájház címének – figyelembe vételével elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, az Alapító Okirat a Magyar Államkincstárnak történő megküldésére az intézkedést tegye meg.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.január .01.


 

184/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj   Város   Önkormányzat   Képviselő-testülete  a  Pályázati Önerőként   elkülönített   céltartalékból    1.500.000,- Ft    átcsoportosítását  javasolja a Művelődési központ részére, mely összeget a Szüreti rendezvény lebonyolításához kell felhasználni.
Felkéri a jegyzőt, az átcsoportosításról a rendeletmódosítást készítse elő.
Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap


185/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Humán Ügyek Bizottságát, hogy az ősz folyamán hozzanak létre egy fórumot az  az érintettekkel, folytassanak beszélgetést a vállalkozókkal, illetve  tájékozódjanak arról, hogy milyen módon lehetne ezeket a programokat másképpen megoldani.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző    
Határidő: Folyamatos


 

186/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi  Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja azzal, hogy az SZMSZ 1.12 pontjában a
•    „részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv” legyen kijavítva „önállóan működő költségvetési szerv”-re, valamint a „költségvetési és adócsoport” kerüljön javításra „költségvetési és adóosztály” névre, továbbá
•    a 3.3 személyzet pont alól kerüljön kivételre a 3.3.5 pont alatt szereplő Művelődésszervező II.
•    A 2012. január 1-el megalakuló Kulturális Intézmény SZMSZ-a kerüljön jóváhagyásra a Képviselő-testület elé
A 4. oldalon a fenntartó címe Fő u. 2. kerüljön kijavításra Fő u. 14.-re

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

187/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 3.1.4 jelű „Kompetencia alapú nevelés az óvodában” pályázat működtetéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

188/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOUR de Balaton” vizibicikli versenyhez az elhangzott feltételrendszert biztosítja és támogatóként áll a program mellé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

189/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
1.    A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy készítsen egy olyan táblázatot, ahol soronként bemutatásra kerülnek az alul- és felülteljesítések. A Képviselő-testület 2 héten belül áttekinti a költségvetést. Megvizsgálja, hogy mely feladatokat vonja vissza, melyek azok, amelyeket részben teljesít és milyen új feladatok jelentkeztek, amire forrást kell találni. Ennek kapcsán kerül sor az elmaradt bevételek kompenzálására, és további bevételi források keresésére. A jelenleg hatályban lévő fejlesztési szerződések felülvizsgálatát követően az ezekből adódó kötelezettségeket és jogokat érvényesíti.
2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az SCD utódszervezetének vezetőjével vegye fel a kapcsolatot és tájékozódjon a fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelésekről, illetve a Badacsonyörsi strand vonatkozásában a teendőkről.
3.    Felkéri a jegyzőt, hogy a Tájház tetőrekonstrukciójára szeptember hónapban a szükséges intézkedést tegye meg, melyre a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

190/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Káptalantóti  Iskolás és óvodás gyerekek szállítására 2011. szeptember 1-től október 31-ig terjedő időszakra szerződést köta TRIÁSZ Kft-vel 160.000,- Ft + ÁFA / hó összeggel.
Felkéri a Jegyzőt, hogy kérjen be ajánlatokat a szállításra vonatkozóan. A Képviselő-testület az ajánlatok birtokában hoz döntést a további szállításra.
A Káptalantóti Önkormányzat felajánlását elfogadja, a gyermekek déli  hazaszállításáról és az utaztatott gyerekek után 1.000 Ft/fő/hónap hozzájárulásról.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

191/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Informatikai Stratégiáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

192/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatóját a környezettudatos és természetbarát szemlélet elősegítéséről a fiatalság és a lakosság körében elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

193/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vastag Gábor felajánlását elfogadja. A Tájház felújításához adomány gyűjtésére urnát helyez ki a településen több helyre. Az adományozók részére  köszönetképpen hűtőmágnest ajándékoz.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 15 nap


 

194/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Weller András ingatlanvételi kérelmét elutasítja és - a szerződésben leírt feltételeket figyelembe véve -  6 havi felmondási idővel - az erre a területre vonatkozó  bérleti szerződés felmondását kezdeményezi.
Az összes haszonbérleti szerződést felülvizsgálja.
Kezdeményezi a szabályozási terv felülvizsgálata során a terület  átminősítését olyan kategóriába, amely beruházásokat ösztönző helyzetet teremt.

Felelős: Dr Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

195/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strand horgászási lehetőségeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


 

196/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A Badacsony Kártya kedvezmény ellentételezése a Városüzemeltető Kft részére” című Napirendet elhalasztja az Alapító ülés idejére.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

197/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közérdekű  önkéntes tevékenységről  szóló 2005. évi  LXXXVIII.  törvény  alapján többlet önkormányzati forrás  biztosítása nélkül támogatja a közérdekű
önkéntes tevékenység megszervezését az  önkormányzatnál és felkéri a polgármestert, gondoskodjon a közérdekű tevékenység megszervezésének a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához történő bejelentéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011.szeptember 15.


 

198/2011. (VIII.31.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló rendelettervezetet további átdolgozásra javasolja

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011.október 31.


 

199/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettel és az  OTP Tapolcai Kirendeltségével kezdeményezzen tárgyalást annak  érdekében, hogy az Önkormányzat megfelelő pozícióban kerülhessen,  továbbá szólítsa fel őket ajánlat-kiegészítésre, a folyószámla hitelkeret összegének nevesítésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap


200/2011. (VIII.31.) határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi  Önkormányzat társulási tevékenységéről, a társulás pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót az előterjesztés  szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!