Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai I.

1/2011. (I.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a korábbi 154/2010. (VIII.12.) sz. határozat 3. pontjában foglaltakkal, mely szerint:
A Közösségi ház és Rendezvénytér I. ütem megnevezésű pályázat teljesítésével kapcsolatban a késedelmes teljesítés miatt a vállalkozó részére bejelentett, igazságügyi szakértő által megállapított 30.240.000 Ft.  késedelmi kötbér mértékét elfogadja és a vállalkozó által teljesített, a műszaki ellenőr által elfogadott és meghatározott 16.755.106 Ft.+ÁFA összegű pótmunkát abba kívánja beszámítani.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos


2/2011. (I.14.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a jelenleg rendelkezésre álló 30.000.000,- Ft összegű 1 év időtartamú folyószámla hitelkeretet nem kívánja felemelni.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


 

3/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelenleg rendelkezésre álló 30.000.000,- Ft összegű 1 év időtartamú folyószámla hitel 70.000.000,-Ft-ra történő megemelésével  az OTP Bank Nyrt-től, úgy hogy 2011. május 31-e után a hitelkeret visszaállításra kerül az eredeti 30.000.000,- Ft-ra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel

Felelős: Krisztin N László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 15 nap


 

4/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a megbízott Jegyzőt, hogy
-    az első félévre vonatkozó adókivetésekre intézkedjen
-    a kintlévőségek behajtására vonatkozóan 3 napon belül készüljön ütemterv és behajtási javaslat
-    az önkormányzat intézményei vezetőinek figyelmét  hívja fel a takarékos gazdálkodásra a dologi kiadások tekintetében
-    a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjével együtt intézkedjen a szemétszállítással kapcsolatos kintlévőségek behajtására

Felelős: Marton Istvánné mb. Jegyző
Tamás Lászlóné Költségvetési –és adóosztályvezető
Bolla József Városüzemeltető Kft. ügyvezető

Határidő: 3 nap, illetve azonnal


 

5/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármester kérje fel az alpolgármestert, hogy a pénzügyi osztályvezetővel a nagyobb összegű számlák kifizetésének átütemezésével kapcsolatban folytasson tárgyalásokat a szolgáltatókkal, továbbá az osztályvezető adjon tájékoztatást minden hónapban a soros testületi ülés alkalmával az önkormányzati számla egyenlegéről és a folyószámlahitel állásáról.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. Jegyző

Határidő: folyamatos


 

6/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szita Máriával és Szita Lászlóval kötendő együttműködési megállapodás aláírását támogatja az alábbi feltételek mellett:
- a városháza udvarszintjének rendezéséhez kapcsolódó ügyvédi letéti összeg 50 %-a, a   munka 50 %-os készültségi fokánál felszabadítható legyen
- a letéti szerződés 4. pontja kerüljön módosításra
- a vállalkozási szerződésben szereplő határidővel azonos legyen a letéti szerződésben szereplő határidő, mely május 31.

Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal


7/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete meghatalmazza  dr. Gáli Mihály  ügyvédet a városháza projekt esetében felmerült kötbér és pótmunka elszámolásával kapcsolatos tárgyalások lebonyolítására a kivitelező Neolit Kft-vel.

Felkéri a Polgármestert a meghatalmazás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László  polgármester

Határidő: azonnal


 

8/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a településen a horgászati lehetőségeket az alábbiak szerint határozza meg:
Badacsonytomaji strand területén május 1.-szeptember 15.-ig tilos a horgászat. A badacsonyi strandon egész évben tilos a horgászat.
-    A Badacsonytomaji strandon a tiltott időszakon kívül horgászat idejére a VN KFT 3 db szemétgyűjtésre alkalmas tárolót biztosít, - amelynek ürítéséről gondoskodik – és 1 db vizesblokkrészt nyitva tart, amennyiben annak felügyeletéről a Sporthorgász egyesület részéről un. Strandgondnokot biztosít.
-    A stég önkormányzati tulajdonban marad, kezelésre, üzemeltetésre átadja a Badacsonytomaj VN KFT-nek, (2011. április 1.-ig) betartva a felépítményre vonatkozó hatósági előírásokat.
-    A víziállások bérbevételéről igénylők bérleti díjat fizetnek, melynek ügykezelését a strandpénztáros oldja meg.
-    1 db stég megépítésével, kivitelezésével, beépítésével megbízza a Badacsonytomaj VN KFT-t, biztosítva rá a korábban megszavazott  1 millió Ft-os fedezetet, a VN KFT saját bevétele terhére vállalja, hogy 200.000.-Ft-tal kiegészíti ezt az összeget  és felhasználásáról elszámol.
-    Az 1 db stég a badacsonytomaji strand nyugati részén a strandkerítésen kívüli bejáróval legyen felépítve.
-    A Badacsonytomaj VN KFT a Badacsonytomaji Sporthorgász Egyesület rendezvényeihez a badacsonytomaji strandot rendezvények helyszínéül biztosítja a tiltott időszakon kívüli időpontokban.
-    Éves mederbérleti díját a VN KFT fizeti a Vízügyi Igazgatóság felé.

Felelős: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Határidő: Folyamatos


9/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi kulturális  rendezvénytervének elfogadásáról az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetésének elfogadásával egy időben dönt.


10/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat kulturális koncepció elkészítésének tematikus tervezetét 2011-2018-ig terjedő időszakra megtárgyalta és a koncepció részletes kidolgozásának alapjául elfogadja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egészség- és a sportkultúra is legyen nevesítve a tervezetben és a Közművelődési Tanács 2011. április 1-ig, kerüljön felállításra. A tervezetben felsorolt személyek – civil szervezetek, intézmények megbízott tagjai – vegyenek részt a koncepció részletes kidolgozásában. A Közművelődési Tanács a munkájáról a 2011. augusztusi soros testületi ülésen számoljon be.
Felkéri a polgármestert, hogy a város kulturális koncepcióját 2011. november hónapban terjessze a képviselő-testület ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Fodor József Művelődési Központ igazgatója

Határidő:
2011. november 30.


11/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház terembérlet és egyéb berendezések díját az alábbiak szerint határozza meg:

Helyiség megnevezése

Télen

Nyáron


Egry József Műv. Ház-össz.

40.000 Ft/ 12 óra

25.000 Ft/ 12 óra


- Kiállító terem

3000 Ft / óra

2000 Ft / óra


- Klub-szoba

3000 Ft / óra

2000 Ft / óra


- Színházterem

30.000 Ft /6óra

20.000 Ft / 6 óra


Közösségi Ház előadóterem

3.000 Ft/óra

2.000 Ft./óra


 

Előcsarnok díjai

6 órára

12 órára


Télen fűtéssel

20.000 Ft

25.000 Ft


Télen fűtés nélkül

15.000 Ft

20.000 Ft


Nyáron

15.000 Ft

20.000 Ft


Hangosítási rendszer bérleti díjai 2 napra:

2x1000watt-ig

10.000 Ft


2x2500watt-ig

20.000 Ft


Szabadtéri színpad bérleti díjai 2 napra:

Lefedve 8m  x 6m

30.000 Ft


Fedél nélkül 8m x 6m

20.000 Ft


Fedél nélkül 6m x 4m

15.000 Ft


 

Az árak az építés és a szállítás díját nem tartalmazzák.

Kiegészítő eszközök bérleti díjai:

Eszközök megnevezése

Ár


Asztal 80 x 80

200 Ft / db / nap


Asztal 180 x 80

400 Ft / db / nap


Szék

60 Ft / db / nap


Gázmelegítő ( gázpalack nélkül)

4000 Ft /min. megk.3nap. / db


Kivetítő projektor

5000 Ft / óra


Vászon

1000 Ft / óra


Sörpad

1.500 Ft /min. megk.3nap. / db.


A Képviselő-testület felhatalmazza a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a megállapított díjaktól az alábbi esetekben eltérjen:
- képviselő -  testület, polgármester, alpolgármester által meghatározott
kedvezményezettek, városi civil szervezetek, önkormányzati intézmények,
- jótékonysági estek, jótékonysági rendezvények, (céltól függően)
- együttműködési megállapodással rendelkező települések önkormányzatai, intézményei.
A nem gazdasági tevékenységet végző rendszeres bérlőknek, tanfolyamszervezőknek 10-30% között kedvezmény adható (a tevékenységi körtől függően)!

A hangosítási rendszer bérbeadásából származó bevételt az Önkormányzat külön kezeli és a befolyt összeget az eszközök pótlására, javítására kell fordítani.

Felelős:
Fodor József Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgató

Határidő:
Folyamatos


12/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár kulturális koncepciójának 2011-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó tervét a február 15-én tartandó közmeghallgatáson elhangzottak figyelembevételével és az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének ismerete után fogadja el.


13/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – „Badacsonytomaj, Szénégető dűlői Szennyvízürítő Rekultiváció” című projekt építési műszaki ellenőrének Juhász János (8360 Keszthely, Meggyfa u. 42.) személyt választja.

Felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket, tegye meg.

Felelős:
Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2011. február 15.


14/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Szénégető-dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja projekt állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. Az önrész előlegére vonatkozó döntését nem hozza meg addig, amíg a következő felmerült kérdések nem tisztázódnak és az erre vonatkozó állásfoglalás nem érkezik meg:

  • Közbeszerzések Tanácsa állásfoglalása az alvállalkozók bevonására vonatkozóan
  • A támogató szervezet állásfoglalása az alvállalkozók bevonására
  • Részletes finanszírozási terv a kivitelező VN Kft. részéről.

15/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hoffer és Fiai Kft. (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 4.) kérelmét megtárgyalta, s az alábbiak szerint járul hozzá ahhoz, hogy 2011. február 1-től Hoffer Péter egyéni vállalkozóval kösse meg az Önkormányzat és intézményei a számítástechnikai és rendszergazdai feladatokra vonatkozó átalánydíjas karbantartási szerződést:
-    Az iskola bővített informatikai rendszerének teljeskörű ellátása (105 + 5 laptop, 5 interaktív tábla + 5 laptoppal, kompetencia alapú oktatáshoz 10 laptop, nyelvi labor)    vállalkozó feladata.
A havi átalánydíj összege: 120.000,- Ft./hó
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2011. február 20.


16/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0160/30, 0160/34, 0160/65, 0163/14 0163/15, 0163/16, 0163/17, 0163/19, 0163/20, 0163/21, 0163/22, 0163/23, 0163/24, 0163/63, 0163/64 hrsz-ú összesen 30974 m2 területű külterületi gyep, rét, szántó,út és erdő megnevezésű ingatlan használati jogát, a Badacsonytomaj VN. Kft részére átadja és az átadásra vonatkozó szerződést, jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel:
-    A szerződés 8. pontjában a taggyűlés szót tulajdonosra kell módosítani.
-    Megszűnik a szerződés, ha az átvevő nem szerzi meg a szerződés 2. pontjában foglalt hatósági engedélyeket.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok használati jogának átengedésére vonatkozó szerződés aláírására.

Felhatalmazza a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetőjét a fenti ingatlanok összevonásának előkészítésére az alábbiak szerint:
A 0163/14 hrsz-ú, erdő, út művelési ágú, 20.253 m2 térmértékű ingatlan összevonását nem engedélyezi.

Felelős: Krisztin N László polgármester, Marton Istvánné mb. jegyző
Határidő: Folyamatos


17/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – „Egy jobb kilátásért! Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen” turista útvonal felújítása kivitelezésérea Folly Arborétum és Faiskola Bt.  ajánlatát 9.055.998,- Ft. ajánlati árral elfogadja.
A Bujdosók lépcsőjén lévő pihenőhelyek információs táblái és a Hertelendy-kilátó emléktábla is legyen a projekt része, amennyiben a közreműködő szervezet a műszaki tartalom módosításához hozzájárul.

Felkéri a mb. jegyzőt, hogy a vállalkozói szerződést készítse elő.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: folyamatos


18/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy az interaktív táblák beszerzésénél addig ne kerüljön sor közbeszerzési eljárás lebonyolítására, amíg a közbeszerzési terv elfogadásra nem kerül.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2011. március 3.


19/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő-testülete a Badacsony hegyen építendő Kilátó támogatására Támogatói jegyet bocsát ki az alábbiak szerint:
A Támogatói jegy formátuma: téglalap alakú, baloldalon a kilátó grafikájával,  középen a támogatói jegy megnevezés alatt az érték, a támogató nevének feltüntetésére a hely kipontozása.
1.     A Támogatói jegyek címletei:     1.000,- Ft, 5.000,- Ft., 10.000,- Ft, 50.000,- Ft
2.    A Támogatói jegyek darabszáma:
-   1.000,- Ft-os jegyből     4.000 db
-   5.000,- Ft-os jegyből        600 db
- 10.000,- Ft-os jegyből        200 db
- 50.000,- Ft-os jegyből          20 db

3.    A támogatói jegyhez tartozó ajándék jellege: a kiemelt támogatók nevének réztáblán való szerepeltetése.

A képviselő-testület a célok teljesülése érdekében közérdekű kötelezettségvállalást alapít, amelyet készpénzben fogad el és a közérdekű támogatók nevét megörökíti.

A Magyar Postától jubileumi bélyeg készítésére, vagy első napi bélyegző használatára vonatkozóan ajánlatot kér.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos


20/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bitter Sándorné 1105 Budapest Ihász u. 29 szám alatti lakos tulajdonát képező badacsonytomaji 389 hrsz-ú ingatlant nem vásárolja meg.
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: Folyamatos


21/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos István 6060 Tiszakécske, Szabolcska Mihály u. 41.szám alatti lakos kérelmének helyt ad, fennálló viziközmű hozzájárulását – 50.000 Ft – méltányosságból törli, egyúttal a befizetett 200.000 Ft visszafizetését rendeli el.

Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, az átutalásra vonatkozó intézkedést tegye meg.  

Felelős: Marton Istvánné mb. Jegyző

Határidő: 2011. február 28.


22/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Dr. Juhász- Laczik Lászlóné ügyvéd, Viosz Judit (8261 Badacsonytomaj, Római u.183.) képviseletében tett kérelmét megtárgyalta, és további egyeztetéseket tart szükségesnek az ügy rendezése érdekében. Felkéri a mb. jegyzőt, hogy az épület forgalmi értékének megállapítására a szükséges intézkedést tegye meg. A forgalmi érték megállapításának díját az Önkormányzat viseli.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: folyamatos


23/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Badacsonyi Borvidék arculati kézikönyvében szereplő logó megjelenjen pecsét formájában, a település turisztikai kiadványain, hirdetményein, plakátjain, honlapján, az önkormányzati levelezés láblécében, az intézmények levelezéseiben a Badacsonyi Borvidék népszerűsítése érdekében.


24/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a Badacsonyörs, 1930, 1931/3, 1932 hrsz-ú ingatlanok vízellátása és szennyvízelvezetése ügyében műszakilag elfogadott és kivitelezett új közművet tulajdonba veszi, ezt követően a kezelői jogot a területileg illetékes DRV Zrt-nek átadja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Avedik Tamás úrnak a beruházás megvalósításáért.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: Folyamatos


25/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


26/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


27/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. üzleti tervét először képviselői fórum, majd képviselő-testületi ülés keretében tárgyalja meg.


28/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési tervének I olvasatát megtárgyalta és az elhangzott javaslatok figyelembe vételével kéri a költségvetés további átdolgozását.


29/2011. (II.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 04/177-1/2011. sz. törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért.


30/2011. (II.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2010. december 11-i kezdeményezésére a jegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálására, a jegyző kinevezésére vonatkozó napirend során hozott döntést újratárgyalta és azt megerősíti.


31/2011. (II.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési rendelettervezetét megtárgyalta és az elhangzott javaslatokat figyelembe véve a költségvetési tervezetet a soros ülésén tárgyalja.


32/2011. (II.10.) számú határozat:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Megyei József  (1201 Budapest Baross u. 66/C. II/9. szám alatti lakos) kérelmét támogatja és a 15.890.- Ft szemétszállítási díjhátralékát méltányossági alapon törli.  
Felkéri a megbízott Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt és a Badacsonytomaj VN kft-t értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő:
Folyamatos


 

33/2011. (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház jövőjével kapcsolatos döntés meghozatalához kikéri a település lakosságának véleményét.
-    A véleménynyilvánítás és javaslattétel céljából a Badacsony újság februári számában és a település honlapján válaszlap csatolásával felhívást tesz közzé.
-    A beérkezett javaslatok megtárgyalása után a márciusi soros képviselő-testületi ülésen hoz döntést a Tájház további működtetésével kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. márciusi soros ülés időpontja


34/2011. (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési ház jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalához kikéri a település lakosságának véleményét.
-    A véleménynyilvánítás és javaslattétel céljából a Badacsony újság februári számában és a település honlapján válaszlap csatolásával felhívást tesz közzé.
-    A beérkezett javaslatok megtárgyalása után a márciusi soros képviselő-testületi ülésen hoz döntést a Művelődési ház további működtetésével kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. márciusi soros ülés időpontja


35/2011. (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgyűjtéssel, elszállítással kapcsolatban a következőket határozza meg:
o    Felül kell vizsgálni a településen található portaszámokat, rendeltetésük szerint
o    A portaszámok ismeretében felül kell vizsgálni és módosítani az Önkormányzat köztisztasági rendeletét
o    Biztosítani kell a  településről elszállított hulladék mennyiségének mérhetőségét
o    Dr. Bősze Ferenc ügyvéddel felveszi a kapcsolatot
o    Felkéri a Remondis Kft-t, hogy a szelektív hulladékgyűjtés költségét külön határozza meg
o    Felkéri a Remondis Kft-t, hogy az árképzés tekintetében készítsen kimutatást az önkormányzat részére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos


36/2011. (II. 18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetését 36.870.000 Ft. bevétellel és 36.870.000 Ft. kiadással elfogadja.


37/2011. (II.18.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetési megtárgyalta és az alábbi feladatokat határozza meg:

-    Készüljön felmérés arra vonatkozóan, hogy Ábrahámhegyről, Badacsonytördemicről, Salföldről hány tanuló jár más településre iskolába és ennek mi az oka.
-    Jogi állásfoglalás kérése a gyógypedagógus tanítói alkalmazásával kapcsolatban és a 7. osztály csoportbontásának jogszerűségéről
-    Káptalantóti önkormányzat megkeresése a badacsonytomaji iskolába járó tanulók után hozzájárulás fizetése tárgyában, esetlegesen társulási csatlakozással.
-    Pályázati források keresése az önként vállalt feladatok megvalósítására, ezzel is csökkentve az e célokra biztosított előirányzatot.
-    Készüljön számítás arra vonatkozóan, mennyi megtakarítást jelentene ha szeptember 1-étől a csoportbontás megszűnne.


38/2011. (II.18.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. évben a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola működtetéséhez 3.000.000 Ft. támogatást biztosít.


39/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Kocsis József ügyvéd peres ügyek állásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.


40/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
-    A HÉSZ kerüljön felülvizsgálatra
-    A rendezési terv kisebb javításai, pontosításai kerüljenek a rendelettervezetbe, amely a soron következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre
-    A Ranolder villa jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását kéri.

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: soron következő képviselő- testületi ülés


 

41/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a www.badacsony.hu weboldal működtetése tárgyában egyeztetéseket folytat a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségével. Az egyeztetés eredményét követően az ajánlatot a képviselő-testület soron következő testületi ülésén újra tárgyalja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés


42/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 12.000.000 Ft összköltségvetésű pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumának felhívására
a Badacsonyi Borhét és Szüret rendezvényeire.
A megvalósulás érdekében a Képviselő-testület 6.000.000 Ft támogatást céltartalékként biztosít a költségvetésben, illetve a rendezvény során a befolyó többletbevételt – várhatóan 2.400.000 Ft-ot – a rendezvényhez felhasználhatja.


43/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyar Turizmus Zrt-vel kötendő névhasználati szerződés módosítást megtárgyalta.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Az alap-megállapodás áttekintéses során,  kiegészíti egy ponttal, hogy amennyiben a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület bármely okból nem működteti tovább a Tourinform Irodát, úgy a középtávú együttműködési megállapodásban rögzített 13 M. Ft. hozzájárulást a Tourinform Iroda költségvetési intézményként működő valamennyi fenntartási kiadásával csökkenti.

Felelős : Krisztin N. László polgármester

Határidő: 15 nap


44/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a  temetőgondnoki feladatokat saját hatáskörben látja el, mely feladatokkal megbízza a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t 2011. április 1-től.

Felhatalmazza a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy vásárolja meg az eddig használt kataszteri nyilvántartást, valamint kataszteri térképeket, melyeket az előző Temetőgondnok készített.
A már meglévő dolgozói állományból egy fő adminisztrátor kerüljön megbízásra a temető     üzemeltetési feladatok ellátására, munkakörét e szerint bővítse ki ( díjak beszedése, számítógépes nyilvántartás ), valamint kerüljön alkalmazásra 1 fő gondnok (rehabilitációs foglalkoztatott), aki a helyszíni bejárásokat (sírhely kijelölés, temetők ellenőrzése stb.), takarítást, fűnyírást végzi napi 6 órában, éves foglalkoztatásban.

A képviselő-testület a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló rendeletét a soron következő képviselő-testületi ülésén felülvizsgálja.

Felkéri a jegyzőt a rendelet felülvizsgálatának előkészítésére.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Bolla József VN Kft. ügyvezető igazgató

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés, illetve 2011. április 1.


45/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tihany község által felajánlott  BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.  
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt  elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a polgármestert a döntésről Tihany Község Önkormányzat polgármesterét  értesítse.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


46/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kötvény futamidejére továbbra is működteti a korábban létrehozott Bizottságot, amelynek tag összetétele a következő:   

1.       a mindenkori polgármester, elnök

2.      a mindenkori jegyző

3.      a mindenkori  Pénzügyi bizottság elnöke

4.       a mindenkori költségvetés- és adóosztály vezető

5.       Forintos Ervin képviselő, pénzügyi bizottság tagja


Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


47/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 4 éves ciklusprogramjának elkészítése érdekében a következőket határozza meg:
-    A képviselő-testület a 4 éves ciklusprogramját és a hosszú távú fejlesztési stratégiára vonatkozó javaslatait képviselő fórum keretében tárgyalja meg és meghatározza a fő stratégiai pontokat.
-    A fentiek ismeretében közös kapcsolódási pontok esetén felkeresi a Badacsony Régió településeit egy közös koncepció kidolgozásának lehetőségével, felvetésével.
-    A márciusi soros ülésre konkrét árajánlatok kér térségfejlesztő cégektől a koncepció kidolgozására és előterjesztés formájában ezt a soros ülésen megtárgyalja.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az intézkedések megtételére

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr Weller – Jakus Tamás jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés


48/2011. (III.03.) sz. határozat:

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági  Minisztérium 2011/6.sz Vasút-tisztasági – idegenforgalmi Közfoglalkoztatási Program pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred  Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2./ A Képviselő-testület a  konzorciális szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A  szükséges önrészt : 1.983.398,-Ft összegben biztosítja.

3./ 1 havi támogatást, amely 1.836.480- Ft., előfinanszíroz  a Probio Zrt részére. Az utolsó havi elszámolást követően, a támogatás jóváírásakor a Probio Zrt ezt az összeget visszautalja.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 2011. március 7.


49/2011. (III.03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a megépült közösségi ház és rendezvénytér városháza épület esetében a telefonalközpontok kiépítésére a KábelsatNet Kft. árajánlatát elfogadja, 550.000 Ft. fedezetet biztosít annak megvalósítására 36 hónapig havi 15.000 Ft-os részletekben.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. március 30.


50/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a beruházások és felújítások helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.


51/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez 10.000.000 Ft. összeg határig kézfizető kezességet vállal.
Továbbá javasolja az alapítói ülésen a hitelfelvételéről dönteni.

Felkéri a jegyzőt az alapítói ülés összehívására, előkészítésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. március 10.


52/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.


53/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Bolf Gabriella Badacsonyörs, Arborétum u. 4. sz. alatti lakos kérelmét megtárgyalta és részére támogatást nem biztosít.
Felkéri a jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

Határidő: 2011. március 20.


54/2011. (III.10.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetését 83.509.000 Ft. bevétellel és 83.509.000 Ft. kiadással elfogadja.


55/2011. (III.10.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri
dr. Weller - Jakus Tamás jegyzőt,
Forintos Ervin Gyula,
Rajzó Ildikó,
Simonné Visi Erzsébet képviselőket, hogy további tárgyalásokat folytassanak a szemétszállítás ügyében a Remondis Kft-vel és a tárgyalások eredményéről tájékoztassák a képviselő-testületet

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző
Forintos Ervin képviselő
Rajzó Ildikó képviselő
Simonné Visi Erzsébet képviselő

Határidő: 2011. március 30.


56/2011. (III. 30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a 7/2011. (III.09.) BM rendelet alapján  kiírt „A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására” című pályázaton a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítása, hőszigetelése céljából.
A pályázat összköltségvetésének önerejét 3.000.000 Ft-ban maximálja és biztosítja a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


57/2011. (III.30.) sz. határozatot:

1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szabályozási Tervben szereplő helyi közút kialakításának előkészítésére és a kialakítandó közút területével kapcsolatos kártalanításra (15/2 hrsz-ú ingatlan és környezete) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 2.000.000 Ft. összeget biztosít az általános tartalék terhére.

2.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a közút kialakításával kapcsolatosan a kártalanítás összegére vonatkozóan az ingatlan tulajdonosával folytasson tárgyalásokat az egyezség meghozatala érdekében, abban az esetben ha az egyezséget nem sikerül létrehozni, a képviselő-testület az 1997. évi LXXVIII. Tv. 29 § alapján közút céljára történő útbejegyzést megindítja.

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


58/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településszemle tapasztalatairól, az idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy
•    a Badacsonytomaj VN. Kft. igazgatója a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztály vezetőjével a Badacsony településrészen lévő szökőkút 2,5 millió forint összegű javítási költségét vizsgálja felül.  
•    A Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztály vezetője a Művelődési Központ igazgatójával közösen a móló melletti park rendbetételére vonatkozóan a beérkező árajánlatok figyelembevételével tegyen javaslatot.
•    A továbbiakban a település bejárásokra a bizottságok kültagjai is kapjanak meghívót.
•    A következő településszemle időpontját június hónapjára tűzi ki.

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Bolla József VN Kft. ügyvezető
Fodor József VMKK igazgató

Határidő:  2011. június 30.


59/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a Badacsony kártya igénylésének felhasználásának szabályairól szóló rendelettervezetet további tárgyalásokra alkalmasnak találja és a további részletek kidolgozásával együtt az előterjesztést a következő rendkívüli ülésen újra tárgyalja.

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. április 15.


60/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Badacsony Tv működtetésével kapcsolatban a következőket határozza meg:
o    a Kábelszat-Net Kft-vel egyeztetést kezdeményez a Badacsony TV. működtetési feltételeinek biztosításával kapcsolatban
o    a hirdetési árakat az előző négy évi inflációs ráta összesítésének megfelelően megemeli
o    a színes megjelenésű hirdetések hirdetési díját a kétszeresére emeli
o    a Badacsony újság nyomtatására pályázatot ír ki és a beérkezett pályázatokat értékeli
o    az internet közvetítés lehetőségét megvizsgálja  és a feltételeit megteremti.

Felelős: dr. Weller-Jakus tamás jegyző

Határidő: folyamatos


61/2011. (III.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a www.badacsony.hu weboldal működtetésére szóló együttműködési ajánlatot nem fogadja el, a  2012. évi költségvetési koncepcióban visszatér az ajánlatra.


62/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, - Greznár Attila a Happy New World Kft (1239 Budapest Szitás utca 156) képviseletében tett kérelmére, - a Felső-bazársoron szórakoztató berendezés (hinta) céljára területet nem biztosít.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


63/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  2011. évben megrendezésre kerülő Borhét és rendezvénysorozat megrendezéséhez az ún. alsó bazársoron (eredeti helyszín) biztosít helyet.
Felkéri a Badacsonytomaj VN. Kft-t és a Művelődési Központot, hogy a kérelmezővel közösen, az előző évben történtek szerint bonyolítsa le a rendezvényt.
Vizsgálja meg az alsó bazársor, mint árusítóhely bérbe adhatóságát a további évekre vonatkozóan a Borhéten résztvevő borászok számára úgy, hogy a borászok által beinvesztált összeg beszámításra kerüljön a bérleti díjba.

Felelős:  dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Fodor József igazgató

Határidő: Folyamatos


64/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi rendezvénytervét elfogadja. Hozzájárul hogy a rendezvényen beszedett bérleti díjakból befolyó többlet bevételt az intézmény a rendezvényekre fordítsa.

Felelős: Fodor József igazgató

Határidő: Folyamatos


 

65/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az őstermelői elárusítóhelyekkel kapcsolatban felmérést készít, hogy az őstermelők részéről van-e igény arra, hogy termékeikkel megjelenhessenek.  
A Malatinszky kúria esetében megvizsgálja az őstermelői helyek kialakításának lehetőségét.
A beérkezett igények alapján dönt az őstermelői elárusítóhelyek kijelöléséről.

Felelős: Dr. Weller Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos


 

66/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a további tárgyalások során a Remondis Kft-vel nem kíván a zsákos szemétszállítási megoldásról tárgyalni, elfogadja a többféle edényméret lehetőségét.


67/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodással kapcsolatban a következőket vizsgálja meg:
o    a Remondis Kft. által kibocsátott számla jogszerűségét
o    a portaszámonkénti kompenzációt
o    április hónapban felülvizsgálja a portaszámokat, majd ennek ismeretében dönt a további díjakról 05.01.-től -12.31-ig.


68/2011. (III.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Lajos Tamás és Kruchina Károly a Bányász strand megvásárlására vonatkozó kérelmét nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

69/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az 1 év időtartamú folyószámla hitel 78.000.000,-Ft-ra történő megemelését kérelmezi az OTP Bank Nyrt-től, 2011. december 31-ig.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


70/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az ÉV Kft.ú elleni perben az önkormányzat képviseletére dr. Orbán György ügyvédet bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a meghatalmazás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


 

71/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-bazársor hasznosítására nyílt pályázatot ír ki az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (VII.14.) számú önkormányzati rendelet alapján.

Megbízza a Jegyzőt a pályázati kiírás közzétételére és a beérkezett pályázatok Képviselő-testület elé terjesztésére.
Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a döntésről Török Péter és Greznár Attila ajánlattevőket értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a kérelmezők értesítésére 2011.04.20.


 

72/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornázási program teljesítéséről, feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy a talajterhelési díjról szóló rendelet kerüljön felülvizsgálatra.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése


 

73/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodás tapasztalatairól és feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi Az alsó-bazársori illemhely működtetésének feltételeit szakhatóság bevonásával kell megvizsgálni.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Szegedy Róza ház 2010.11.30-tól 2011.10.31-ig szóló bérletére vonatkozó szerződés megkötésének körülményeit vizsgálja meg és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (VII.14.) számú rendeletet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát, valamint a helyi közutak használatával kapcsolatos rendelettervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:-     a bérleti szerződés körülményeinek megvizsgálása: a Képviselő-testület soron következő ülése
-    a rendelet felülvizsgálata, valamint rendelettervezet készítésére: a Képviselő-testület májusi ülése


 

74/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselői indítványát megtárgyalta és az arra adott válaszokat elfogadja.


75/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyének határozatlan időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére pályázatot ír ki 2011. augusztus 1. napjától kezdődő 5 év időtartamra 2016. július 31-ig az alábbi feltételekkel:
-    felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
-    5 év szakmai gyakorlat
-    magyar állampolgárság
-    pedagógus szakvizsga
-    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázathoz csatolni kell:
-    iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatot
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
-    szakmai önéletrajzot
-    vezetői programot
-    a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
-    a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázatokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének címére (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) kell megküldeni az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázók részére felvilágosítást Badacsonytomaj Város Önkormányzat Jegyzője ad személyesen vagy a 87/571-270 begin_of_the_skype_highlighting 87/571-270 end_of_the_skype_highlighting telefonszámon.

A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a pályázók meghallgatása után a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülésén történik.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó szabályai alapján
Juttatás: a vezetői pótlék a pótlékalap 230%-a.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a KSZK internetes oldalán, a fenntartó önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. április 15.


76/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.


77/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata, valamint önállóan működő, és részben önállóan működő és gazdálkodó intézményei Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. visszakerül a Szabályzat tárgyi hatálya alá.

Megbízza a Jegyzőt a Szabályzat közzétételére.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


 

78/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biró és Társai Bt. (8300 Tapolca Bányász u. 29.) képviseletében Biró Istvánné új területbérleti díj megállapítására vonatkozó kérelmét nem támogatja. Továbbra is a 14008/2000. iktatószámú Területbérleti szerződést tartja hatályban.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. április 20.


 

79/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Varga Szilvia 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. út 32 szám alatti lakos 464 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelméhez a terület pontos térmértékének és értékének megállapítását követően hozzájárul azzal, hogy a területértékesítéssel járó költségek a kérelmezőt terhelik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, valamint a 464 hrsz-ú ingatlan értékének, területének jelen állapot szerinti megállapításához, a közút tulajdonjogának rendezéséhez, és a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképen való megjelenítéséhez szakembert kérjen fel, melynek költségei vevőt terhelik.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


 

80/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deli János 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 98. szám alatti lakos kérelmét a Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbevételével kapcsolatban, nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


 

81/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 167/2010. (VIII.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A rendőrség részére átadásra kerülő épület alapterülete: 217,9 m2, így a bérleti díj mértéke 12.850,-Ft/m2/év  mértékkel számítva:  2.800.015,-Ft/év.
Az épület átadása, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, 2011. április 11-én történik.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. április 11.


 

82/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 256/2000. (XII.26.) Kormány rendeletben foglaltakra, valamint a közigazgatás várható átalakítására, önálló okmányiroda létesítéséről dönt.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a hivatkozott jogszabályban rögzített szervezeteknél ismételten kezdeményezzék a szükséges nyilatkozatok beszerzését.

Felelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


83/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. Tv. 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a (9) bek. b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról
.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tagtelepülése a lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok kapcsolat és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására, a feladatellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, kiegészítését  - a módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglaltan -  az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos


 

84/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy az Önkormányzat a Badacsonyörs, Kisörshegyi vízügy rendezéséhez gesztori szerepet tölt be annak érdekében, hogy ott a jogi helyzet rendeződjön.


85/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére készüljön beszámoló a Vulkán kötvény kibocsátásáról és az ülésre kerüljön meghívásra a Raiffeisen Bank képviselője, aki a feltett kérdésekre válaszolni tud.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése


 

86/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat peres ügyeinek képviseletére átalánydíjas megbízási szerződést köt Dr. Gáli Mihály ügyvéddel (5400 Mezőtúr, Garibaldi út 5.) 2011. április 1. és 2012. március 31. közötti időtartamra. A megbízás díja 1.500.000.- Ft/év, melyből a 2011. évben az önkormányzat és intézményei költségvetésében szereplő előirányzat még fel nem használt összege kerül kifizetésre.

Megbízza a Jegyzőt, hogy megbízási szerződést készítse elő, továbbá megbízza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében a szerződést írja alá.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. április 15.


87/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kínált lehetőséggel élni kíván, mely szerint igény esetén alkalomszerűen fogadóórát tartanak a településen.


 

88/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.


 

89/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


 

90/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Greznár Attila, a Happy New World Kft. (1239 Budapest, Szitás u. 156.) képviseletében tett kérelmére a Felső-bazársoron 30 m2 területet biztosít szórakoztató berendezés (hinta) elhelyezésének céljára a Bonvino Hotel (szálloda) megnyitásáig.
A terület bérleti díját a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011. (III.31.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 15.630.- Ft/m2/idény összegben határozza meg. A bérleti díjat a szerződés megkötésekor egyösszegben kell megfizetni az Önkormányzat számlájára.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, valamint a Terület-bérleti Szerződést készítse elő.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos


91/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórocz István Polgárőr Egyesület elnököt, hogy a Közútkezelő Zrt. felhívása alapján, a Föld Napjához (2011.04.22.) kapcsolódó szemétgyűjtés lebonyolítását szervezze meg a településen, fogja össze a programra jelentkező civil szervezeteket.


 

92/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács László 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 20. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, a Humán Ügyek Bizottsága 27/2011. (II.23.) számú határozatát helybenhagyja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.


93/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának +tagjává Orbán Péter bizottsági tag lemondása miatt Simonné Visi Erzsébet képviselőt választja meg.


94/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2557/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a mellékelt helyszínrajzon jelölt árusító helyek valamint a jelölt bemutató helyek, kiadását támogatja, azzal a kikötéssel, hogy közterületen csak a 210/2009 (IX.29.)  kormányrendeletben meghatározott termékeket lehet árusítani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a meghatározott (hatályos rendelet szerint) bérleti díjat és helyet a kérelmezőknek ajánlja fel. Elfogadása esetén a területbérleti szerződéseket, készítse el és a polgármester, azt írja alá.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


95/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Sportegyesület Elnökének kérelmét megtárgyalta.

A Badacsonytomaji Sportegyesület részére az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.16.) rendeletében biztosított 3.700.000 Ft. támogatást az egyesület működéséhez biztosítja hat havi ütemezéssel.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2011. évi költségvetésében szereplő 1.700.000 Ft. pályafenntartásra biztosított összeg a Sportegyesület működési kiadásaira kerüljön felhasználásra, azzal a feltétellel, hogy a sportpálya közüzemi számlái maradéktalanul kifizetésre kerülnek.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. április 30.


96/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj Sportegyesület és a Tapolca Sportegyesület további közös együttműködéséről és a bajnokságokban való szereplésekről további tárgyalásokat folytasson.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. május 31.


97/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
A családsegítő-, illetve a gyermekjóléti szolgálat fogadóórájának helyszínét a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolából az egészségházba, a védőnői szolgálat helyiségébe – annak fogadóórájától időben elkülönítve teszi át.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


98/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2010. évben végzett belsőellenőrzésről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felkéri a belső ellenőrt, hogy  a 2011. évre vonatkozóan az ellenőrzés lejártát követően a lehető legrövidebb időn belül terjessze belső ellenőrzési jelentését a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr

Határidő: folyamatos


99/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi pénzmaradványát 238.550 e/Ft-tal elfogadja.
Ebből
Badacsonytomaj Város Önkormányzat    224.239 eFt
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság      14.311 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

  • Önkormányzat                                 2.998 eFt
  • Művelődési Ház és Könyvtár                                225 eFt
  • Tourinform Iroda – Tájház                              60 eFt
  • Óvoda                            522 eFt
  • Általános Iskola                         1.435 eFt
  • Tűzoltóság                            396 eFt
  • Összesen:                         5.636 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:         232.914 eFt
Ebből:
•    Badacsonytomaj Város Önkormányzat     218.999 eFt
•    Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság       13.915 eFt

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványát a felosztási javaslat szerint elfogadja, az önállóan működő intézményeinek előirányzat maradványát elvonja és az Önkormányzat szabad pénzmaradványával együtt céltartalékba helyezi, úgy, hogy az óvadéki betétnek megfelelő 190.262 e/Ft az elkülönített céltartalékba kerüljön.
Az elkülönített céltartalékból 32.500 e/Ft már eredeti előirányzatként szerepeljen a költségvetésben.
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműparkját felülvizsgálja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását, a döntésnek megfelelően a következő testületi ülésre készítse elő.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés


100/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  az elmaradt gázellátás megvalósulása és lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy felkéri a Jegyzőt az elmaradt gázbekötések indokainak kivizsgálásával az érintettekkel együtt.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!