Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évben meghozott határozatai III.

201/2010. (X.15.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester illetményét  - figyelemmel az 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésében, valamint az 1994. évi LXIV. tv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakra -  2010. október 3. napjától bruttó 425.150.- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az illetmény folyósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal


 

202/2010. (X.15.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a1994. évi LXIII. tv. 62. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007 (IV.16.) rendelete átfogó felülvizsgálatára a felhatalmazást megadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát a képviselő-testületi tagok javaslatainak figyelembevételével végezze el és a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület novemberi soros ülésére.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: A képviselő testület novemberi soros ülése


 

203/2010. (X.22.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság

elnökének: Orbán Péter képviselőt,
tagjaivá : dr. Magó Ágnes és
Simonné Visi Erzsébet képviselőket választja meg.


 

204/2010. (X.22.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete titkos szavazással alpolgármesternek Csanádi Csanád képviselőt választja meg.


 

205/2010. (X.22.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádi Csanád alpolgármester tiszteletdíját  - figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra -  2010. október 22. napjától bruttó 170.060.- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj folyósításáról intézkedjen.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal


 

206/2010. (X.22.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági, Városfejlesztési Bizottság
elnökének Orbán Péter képviselőt
tagjainak: Forintos Ervin, Simonné Visi Erzsébet képviselőket
kültagjainak:
Vargáné Szőke Judit Badacsonytomaj, Nyárfa u.  12.
Horváth Ferenc Badacsonyörs, Öreghegyi u. 6 . sz. alatti lakosokat választja meg.


 

207/2010. (X.22.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Humán Ügyek  Bizottság elnökének Rajzó Ildikó képviselőt
tagjainak: dr. Magó Ágnes
Orbán Péter képviselőket
kültagjainak:
dr. Scheller György Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 25.
Vastag Gábor Badacsonytomaj József A. u. 17 . sz. alatti lakosokat választja meg.


 

208/2010. (X.22.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester költségtérítését átalány jelleggel  - figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltakra -  2010. október 3. napjától illetménye 25%-ának megfelelő összegben, azaz 106.300 Ft-ban határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, a költségtérítés folyósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal


 

209/2010. (X.22.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete dr. Gelencsér Ottó jegyző ( született: Tapolca, 1956.07.17., anyja neve: Linter Magdolna )Badacsonytördemic, Szent István u. 5. sz. alatti lakos közszolgálati jogviszonyát 2010. október 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
A közszolgálati jogviszony megszűnésekor hat havi munkabérét és a 129 nap szabadság megváltás összegének kifizetését engedélyezi.

Felkéri a Polgármestert, hogy a közszolgálati jogviszony megszüntetésére vonatkozó dokumentumokat terjessze fel a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Kirendeltségére.

Felhatalmazza a polgármestert a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntető megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2010. október 31.


 

210/2010. (X.22.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot ír ki jegyzői állás betöltésére.
Pályázati feltételek:

  • állam és jogtudományi doktori képesítés
  • jogi- vagy közigazgatási szakvizsga
  • legalább 5 év közigazgatási gyakorlat
  • büntetlen előélet

A pályázatokat a KSZK hivatalos honlapján történő megjelenéstől számított 10. napig lehet benyújtani, Badacsonytomaj Város polgármesteréhez.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Hivatalos Értesítőben, A KSZK honlapján, a Naplóban és a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős:
Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal


211/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, azzal hogy a következő határozatok további végrehajtásáról bővebb tájékoztatást kér és újra tárgyalja:
186/2010. (IX.29.) Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék kezelés Önkormányzati Társulás alapító okirat módosítása (üzemeltetési szerződés kérdése)
200/2010. (IX.29.) Kóczián Géza ingatlanvásárlási ügye (út kérdése)
174/2010 (VIII.25.) EU-s pályázatokról tájékoztató – Szénégető dülő projekt tájékoztatás kérése
173/2010. (VIII.25.) Deli János ingatlanvásárlási kérelme
154/2010. (VIII.12.) Közösségi ház beruházás átvétele, elszámolás

Felkéri a Polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék kezelés Önkormányzati Társulással megkötendő közszolgáltatási szerződés kapcsán illetve a szemétszállítással kapcsolatos problémák megtárgyalása érdekében képviselői fórumot hívjon össze az érintett társaságok képviselőinek részvételével. ( Remondis Kft., Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék kezelés Önkormányzati Társulás)

A 154/2010. (VIII.12.) határozat 2. pontja egészüljön ki azzal, hogy: „2.)    A beruházás időszaka alatt felmerülő, a késedelmes és az engedélyes tervektől eltérő teljesítés okainak, a kötbér jogalapjának és a pótmunka értékének kivizsgálását rendeli  el, amely vizsgálatnak  ki kell terjedni a tervezés, a közbeszerzési eljárás, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés területeire is. „


212/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


213/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete,  a Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapítvány működjön együtt a Humán Ügyek bizottságával a szociális segélyezés területén.


214/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Városi Művelődési Központ szervezésében 2011-ben megvalósuló turisztikai és városi rendezvények helyének és idejének meghatározását az előterjesztés szerint megtárgyalta és elfogadja.

Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvár igazgatóját, hogy a hosszú távú települési kulturális koncepció kidolgozásának irányvonalait készítse elő és kezdeményezzen fórumot ezzel kapcsolatban az érintett szervezetek részvételével.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál a betöltetlen művelődésszervezői státuszról a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor kíván állást foglalni.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásokat módosításokkal együtt áttekinti és meghatározza a közös együttműködés pontjait az Önkormányzat szervezésében megvalósuló turisztikai rendezvények esetében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Fodor József igazgató

Határidő: folyamatos


215/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft Ügyvezető igazgatójának tájékoztatóját a 2010/2011.-évi téli időszakra történő felkészülésről elfogadja.
Felhívja az állandó lakosság és az ingatlantulajdonosok figyelmét a téli síkosság mentesítés, hó-eltakarítás – az önkormányzati rendeletnek megfelelően - időben történő körültekintő elvégzésére és erről közzétételt jelentet meg a Badacsony újság novemberi számában.


216/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:
Az önkormányzat a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján héttagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot hoz létre
A bírálóbizottság állandó tagjainak a következő személyeket választja meg:

Badacsonytomaj Város Pénzügyi Bizottság Elnöke
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület delegáltja Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselők
Badacsonytomaj Város Önkormányzata jegyzője vagy az általa megbízott személy
Az eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadó
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztály vezetője
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Költségvetési és Adó osztály vezetője


217/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a  Bahart Zrt-vel  a 2011 évi kikötő–használati szerződéseket  az Idegenforgalmi adó megfizetésére vonatkozóan az eddigi gyakorlatnak megfelelően kerüljenek megkötésre.

Felkéri a polgármestert, hogy a BAHART Zrt-t a döntésről értesítse.

Határidő: 2010. november 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

218/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi belsőellenőrzési ütemtervet az alábbi témákban és ütemezésben fogadja el:
1. Közérdekű adatok közzétételének vizsgálata.
Vizsgált időszak: 2009. január 01-től 2010. december 31-ig.
Az ellenőrzés típusa, módszere: Szabályszerűségi, tételes vizsgálat
Ellenőrzés célja: Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC tv.  rendelkezéseinek betartása
Ütemezése: 2011. április

2. FEUVE működése a Polgármesteri Hivatalban
Ellenőrzési időszak: 2010. év
Ellenőrzési idő: 7 nap
Ellenőrzés célja: A FEUVE rendszer szabályozottsága és működésének
ellenőrzése   
Ellenőrzés típusa és módszere: Szabályszerűségi, mintavételes
Ellenőrzés ütemezése: 2011. május

3. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság működésével kapcsolatos vizsgálat
Az ellenőrzés célja: A gazdasági társaság rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonysága, az elszámolások  megbízhatósága
Ellenőrzési időszak: 2009-2010.
Ellenőrzés ütemezése: 2011. február
Ellenőrzés típusa és módszere: Pénzügyi, hatékonysági, tételes

4. A KDOP-2007-3.1.1/C-2008-0017 Közösségi Ház és Rendezvénytér EU-s pályázat átfogó vizsgálata
Az ellenőrzés célja: Közbeszerzési, építéshatósági eljárások szabályszerűsége, az elszámolások megbízhatósága.
Az ellenőrzési időszak: 2007-2010.
Ellenőrzés ütemezése: 2011. június
Ellenőrzés típusa és módszere: Szabályszerűségi, pénzügyi, tételes

5. Az Önkormányzatnál szakfeladatként működtetett tevékenységek ( múzeumok, védőnői szolgálat )felügyelete és működése.
Ellenőrzés ütemezése: 2011. március


 

219/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


 

220/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony név levédésével kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezi.

Felkéri a mb. jegyzőt az intézkedések megtételére

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: folyamatos


 

221/2010. (XI.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a „Közöségi ház és Rendezvénytér” és a Holnap iskolája című projektek megvalósításának kivizsgálására 3 tagú vizsgáló bizottságot hoz létre, melynek:
Elnöke: dr. Magó Ágnes képviselő
Tagjai:  Forintos Ervin képviselő
Klemensz Antal igazságügyi szakértő


222/2010. (XI.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.


223/2010. (XI.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 2. napjától az új jegyző kinevezéséig – a jegyzői feladatok ellátásával, a hatáskörök gyakorlásával- Marton Istvánné (Torma Mónika, 1954.09.26. Badacsonytomaj, an.: Schedl Erzsébet) Badacsonytomaj, Széchenyi u. 8. sz. alatti lakos aljegyzőt bízza meg.
A helyettesítés időszakára vonatkozóan a helyettesítési díjat a helyettesítő illetményének 45 %-ában határozza meg.
Felkéri a polgármestert a vonatkozó intézkedések megtételére

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:
azonnal


224/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását Nagy Alicja Ágnes 1138 Budapest, Népfürdő u. 17/C/I lakos kérelmére az alábbi feltételekkel térítésmentesen megadja.
A munka elvégzése 1 munkanapot vehet igénybe és ezalatt a közúti közlekedést 1 sávban biztosítani kell.
A kivitelezési és helyreállítási munkálatok pontos kezdetét és várható befejezését be kell jelenteni a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályon.
- A munkálatok befejezését követően az eredeti állapotot helyre kell állítani.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. november 20.


225/2010. (XI.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B 1237 Kft kérelmére a tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében,
felkéri a műszaki osztályt, hogy vizsgálja meg a csapadékvíz elvezető csatorna tulajdonosi kérdését, illetve, hogy készültek-e tervek, tanulmányok a csapadékvíz elvezető csatorna terhelhetőségéről és a rákötés engedélyeztetéséről.
Amennyiben az előírt feltételek teljesítése megtörtént, akkor a képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulását megadja, azzal, hogy a munkálatok elvégzése csak útátfúrással történhet.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő:
2010. november 10


226/2010. (XI.08.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a Gyermek Habilitációs Alapítvány részére támogatást nem biztosít.

Felkéri a Polgármestert, hogy egy udvarias levélben tájékoztassa az alapítványt arról, hogy az önkormányzat ezévi költségvetésében e célra pénzeszköz nem áll rendelkezésre, de a 2011. évi költségvetés számainak birtokában a kérelmet ismét tárgyalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2010. november 20.


227/2010. (XI.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vidóné Kovács Éva 8261 Badacsonytomaj, Római u. 152. szám alatti lakos részére méltányosságból 6 hónap időtartamra ápolási díjra való jogosultságot állapít meg.
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy kérelmező részére az ápolási díjra való jogosultságról szóló határozatot készítse elő.

Felelős: Marton Istvánné mb. Jegyző

Határidő: 2010. november 20.


228/2010. (XI.08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Nándor 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 20. sz. alatti lakos támogatási kérelmét elutasítja.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős:
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. november 20.


 

229/2010. (XI.10.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kilátó projekt megvalósítását szükségesnek és támogatandónak tartja.


 

230/2010. (XI.10.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az „Egy Jobb Kilátásért – új kilátó létesítése a Badacsony hegyen” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Új közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi.


 

231/2010. (XI.10.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és Szita Mária, Szita László badacsonytomaji lakosok között kötendő megállapodás tervezetet megtárgyalta.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület ülésén elhangzottak figyelembevételével készíttesse el az új megállapodás tervezetet az alábbiak szerint:
Az 5. pontban a helyreállítási munkálatok megkezdésének időpontja legkésőbb 2011. április 15. , a befejezés időpontja: 2011. május 15.
A 6. pontban fel kell sorolni az elvégzendő munkákat
-A munkák elvégzésére készüljön egy árazott tervezői költségvetés plusz 10% összeg figyelembevételével, mely összeg ügyvédi letétbe kerül elhelyezésre

Az elkészített megállapodás tervezetet a képviselők a november 15-ei képviselői fórumon áttekintik. Írásban nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy
a megállapodás tervezet elfogadható.

Felhatalmazzák a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:
Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2010. november 15.


 

232/2010. (XI.10.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B.1237 Kft. kérelmére tulajdonosi hozzájárulását csapadékvíz csatorna bekötéshez a TEVÜM Bizottság 96/2008. (07.21.) sz. határozatában foglalt feltételekkel, térítésmentesen megadja.
A képviselő-testület 2010. november 08-án hozott erre vonatkozó határozatát visszavonja.
A kivitelezési és helyreállítási munkálatok pontos kezdetét és várható befejezését be kell jelenteni a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályon, amely 2010. novemberétől végezhető.
A munkálatok befejezését követően az eredeti állapotot helyre kell állítani.


233/2010. sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az „Egy jobb kilátásért című projekt közbeszerzési eljárásának az utak, támfalak, pihenőhelyek felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánítja.


234/2010. sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az „Egy jobb kilátásért” című projekt útfelújításokra vonatkozó részére meghívásos pályázati eljárást ír ki helyi vállalkozók részére a Városüzemeltető Kft. mint pályázó bevonásával.
Felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy a pályázati dokumentációt az érintettek részére küldje meg.


235/2010. sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Egy jobb kilátásért című projekt megvalósításának lefolytatott közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja.
Felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy az eredményről az ajánlattevőt értesítse.


236/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Szita Mária és Szita Lászlóval kötendő megállapodás tervezetet a költségek ismeretében elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására a tervezett költségek ismeretében, amennyiben azt a felkért képviselők: Forintos Ervin, Orbán Péter és Horváth Ferenc bizottsági tag aláírásával igazolja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos


 

237/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a 221/2010. (XI.08.) sz. határozatot hatályában fenntartja, miszerint:
a „Holnap iskolája” című projekt megvalósításának kivizsgálására 3 tagú vizsgáló bizottságot hoz létre, melynek:
Elnöke: dr. Magó Ágnes képviselő
Tagjai:  Forintos Ervin képviselő és
Klemensz Antal igazságügyi szakértő

Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértő megbízásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.


 

238/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


 

239/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


 

240/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete, a MENÜ BT. kérelmét megvizsgálta, és az étkezési nyersanyag normák 2011. január 01-től emeléséhez hozzájárul a szociális étkeztetés kivételével.
(Bruttó térítési díj: Óvoda: 621 Ft., Napközi: 790 Ft., Menza: 531 Ft.,
Szülők által fizetendő térítési díjak: Óvoda: 320 Ft., Napközi: 406 Ft., Menza: 272 Ft.)
Felkéri a MENÜ Bt. vezetőjét, hogy a szociális étkeztetés normaemelésével kapcsolatban tárgyaljon a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnökével, majd javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

Felkéri a MENÜ Bt. vezetőjét készítsen felmérést az iskolai és óvodai szülők körében az étkeztetési szokások változtatására vonatkozóan.

Felelős: Lukács Antalné Menü Bt. vezetője

Határidő: 2011. január 31.


 

241/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1,) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.

2.) Felül kell vizsgálni a 2010. évben tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.  
További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha  kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, illetve  a pályázatok megjelenését követően egyedileg dönt az elbírálásról.


3.) A Képviselő-testület felkéri  a Jegyzőt , hogy az átmeneti segélyre vonatkozó rendeleti szabályozás kerüljön felülvizsgálatra  az alkalmanként adható átmeneti segély összegszerűsége , valamint a gyakorisága tekintetében és a szociális kiadások előirányzatát a rendelet módosítás ismeretében határozza meg.  


4.) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő strandok , fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését nem tartja indokoltnak.

5.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátásához szükséges költségvetési előirányzatot biztosítja. Felkéri a KFT Ügyvezetőjét, hogy a 2011. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő.
Az üzleti terv javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú feladatellátáshoz szükséges  létszámigényt, és az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.
Mutassa be továbbá a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges személyi és dologi kiadásokat 12 hónapra vetítve.

6.) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére járó ún. „ cafetéria „ szolgáltatás mértékét 2011. évre :
-  a 2010. évi mértékkel azonos szinten a  köztisztviselői illetményalap 7,2 szorzatában határozza meg.  

7.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat, amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem szükségesek.

8.) A költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 10.000.000,- Ft. legyen.

9.)A képviselő-testület felül kívánja vizsgálni az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek állapotát

10.) A képviselő-testület megvizsgálja a Tourinform iroda jogutódlással történő megszüntetésének lehetőségét.

11.) A képviselő-testület intézkedést kezdeményez arra vonatkozóan, hogy az APEH a településen fogadónapot tartson.

Felelős:   Krisztin N. László polgármnester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő:  2011. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés


 

242/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2010.évi költségvetéséről szóló  többször módosított,    2/2010. ( III.08. )  rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.


 

243/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
Január hónap:
- Horgászati lehetőségek megteremtéséről tájékoztató
- Az állattartási és környezetvédelmi rendelet felülvizsgálata
Február: Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
Április és szeptember hónapban
- Polgármesteri beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről

- Június: Beszámoló a helyi önkormányzat társulási tevékenységéről, a társulás pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

- Október: Közmeghallgatás előkészítése
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.

Felelős:  Marton Istvánné mb. jegyző
Határidő: 2010. december 31.


 

244/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése     alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítmény     követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

2.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó dokumentumok elkészítése.

3. ) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.

4. ) A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatás nyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.

5.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

6.) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.

7.) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.

8.) A polgármesteri hivatal minőségrányitási rendszerének szabályszerű működtetése.


Felkéri a Polgármestert, hogy 2011. március 25. napjáig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, továbbá a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 2011. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Jegyző

Határidő: 2011. március 31.


245/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-án (kedden) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás témája:
-  Tájház további működtetése, sorsa
- Művelődési Ház további működtetése
- Köztisztasági közszolgáltatás megtárgyalása
A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Megbízza a mb. Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. december 14.


 

246/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatokról és a Hazai támogatásból megvalósuló pályázatokról  szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.


 

247/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megjelenő Balaton Album című kiadványból 5  db –ot  megrendel az 2011 évi költségvetés terhére.
Felkéri a megbízott Jegyzőt, hogy a kiadvány megrendeléséről gondoskodjon.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. december 31.


 

248/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Márton Éva 2092 Budakeszi, Viktória u. 6081 hrsz. alatti lakos kérelmének helyt ad, részére a 250.000 Ft-os víziközmű hozzájárulási hátralékra 12 havi részletfizetést biztosít. A részletek összege 11 hónapig 20.830 Ft, a 12. hónapban 20.870 Ft. A törlesztések fizetési határideje minden hónap 15. napja.
A kezdő részlet fizetési határideje 2011. január 15.

A Képviselő-testület felhívja adós figyelmét arra, amennyiben részletfizetési kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző
Határidő: 2010. december 15.


249/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis Angéla 1025 Budapest, Kapy u. 10. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, részére a 237.500 Ft-os víziközmű hozzájárulási hátralékra 12 havi részletfizetést biztosít, egyenlő havi összegben
A törlesztések fizetési határideje minden hónap 15. napja.
A kezdő részlet fizetési határideje 2011. január 15.
A Képviselő-testület felhívja adós figyelmét arra, amennyiben részletfizetési kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tarozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb.  jegyző

Határidő: 2010. december 15.


250/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné Tóth Judit 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 8. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, részére a 187.500 Ft-os víziközmű hozzájárulási hátralékra 4 havi részletfizetést biztosít. A részletek összege havi 46.875 Ft. A törlesztések fizetési határideje minden hónap 15. napja.
A kezdő részlet fizetési határideje 2011. január 15.

A Képviselő-testület felhívja adós figyelmét arra, amennyiben részletfizetési kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tarozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. december 15.


 

251/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálffy András 8300 Tapolca, Apponyi A. u. 35. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, részére a 109.375 Ft-os víziközmű hozzájárulási hátralékra 10 havi részletfizetést biztosít. A részletek összege 9 hónapig havi 10.937 Ft, 1 hónapra 10.942 Ft. A törlesztések fizetési határideje minden hónap 15. napja. A kezdő részlet fizetési határideje 2011. január 15.
A Képviselő-testület felhívja adós figyelmét arra, amennyiben részletfizetési kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tarozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. december 15.


 

252/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálffyné Halász Nóra Badacsonyörs, Kisörshegyi u. 60. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, részére a 250.000 Ft-os víziközmű hozzájárulási hátralékra 10 havi részletfizetést biztosít. A részletek összege havi 25.000  Ft. A törlesztések fizetési határideje minden hónap 15. napja.
A kezdő részlet fizetési határideje 2011. január 15.
A Képviselő-testület felhívja adós figyelmét arra, amennyiben részletfizetési kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tarozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. december 15.


 

253/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – „Egy jobb kilátásért! Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen” című projekt építési műszaki ellenőrének az alábbi személyeket javasolja:
dr. Andor Krisztián
Nagy László Monostorapáti
Tüske Tibor Balatongyörök
Szabó Péter Celldömölk
Epres Róbert  Tapolca

Felkéri Horváth Márta Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetőt, hogy a javasolt személyektől kérjen be árajánlatot a feladat ellátására. A beérkezett árajánlatok alapján a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. december 9.


 

254/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Ferenczi Zoltán (8257 Badacsonyörs, Fűzfa u. 46.) kérelmében foglaltakat megalapozottnak tekinti, és intézkedik a telekalakításról, hogy az érintett útszakasz a 2179/1 hrsz-ú út folytatásaként szerepeljen a Földhivatal nyilvántartásában.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a telekalakítást indítsa el és a szükséges intézkedéseket, tegye meg.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: folyamatos


 

255/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Faragó Györgyné (8258 Badacsonytomaj, Föld u. 6.) támogatási kérelmét - mivel a 2010. évi költségvetésből a fedezetet nem tudja biztosítani - a 2011. évi költségvetésben nevesítve szerepelteti.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző
Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése


 

256/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Zalay Ferencné és Varga Istvánné felajánlását az 1470/1 hrsz-ú árokra vonatkozóan elfogadja, és intézkedik az árok tulajdonjogának átíratásáról, és annak földhivatali bejegyzéséről. A felmerülő költségeket, Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse és a szükséges intézkedéseket, tegye meg.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: folyamatos


 

 

257/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mózer Attiláné Badacsonyörs, Kisörshegyi út 28. szám alatti lakos részére a 250.000 Ft-os víziközmű hozzájárulási hátralékra 12 havi részletfizetést biztosít. A törlesztések fizetési határideje minden hónap 15. napja.
A kezdő részlet fizetési határideje 2011. január 15.
A Képviselő-testület felhívja adós figyelmét arra, amennyiben részletfizetési kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tarozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző
Határidő: 2010. december 15.


 

258/2010. (XII.01.) sz. határozat:

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Karácsonyi díszkivilágítást biztosítja mindhárom településrészen az eddigi években megvalósult módon.
2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a téli időszakban az alábbi területeken a közvilágítás  kikapcsolásáról dönt:
- Badacsony nagypark
- Halászkert parkoló
- Móló

3./ A Badacsonytomaji Templom esetében megvizsgálja az időkapcsoló beépítésének lehetőségét.

4./ Tájékoztatást kér arról, hogy  az energiatakarékossági program hogyan épült fel, mikortól, mely területek intézmények bevonásával és milyen karbantartási szerződéssel.
5./ Megbízza a Yet Energie Kft-t az önkormányzat –Eon áramszolgáltatási számlák átvizsgálására az önállóan működő intézmények (Városüzemeltető Kft. Tűzoltóság)  bevonásával együtt.  
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Bolla József ügyvezető
Határidő: azonnal.


 

259/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetek Háza-CFU 1062 Budapest, Bajza u. 54.  kérelmét megtárgyalta és vállalja, hogy a közüzemi díjakat az önkormányzat  fizesse meg a szolgáltatónak és számlázza tovább a bérlőnek 8 napos fizetési határidővel.
Amennyiben a számla befizetésének elmaradását tapasztalja, akkor a kérelmet a képviselő-testület újratárgyalja.

Felkéri a megbízott  Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.


 

260/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Sportegyesület részére a Badacsonytomaj VN Kft. felé fennálló tartozása kiegyenlítésére 200.000 Ft. támogatást biztosít.

Felkéri a Polgármestert és a megbízott  Jegyzőt, hogy a támogatás előirányzatára vonatkozó átcsoportosítási javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné megbízott jegyző

Határidő: 2011. január 31.


 

261/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Éva Ágnes 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 1. fszt. 3. (levelezési cím: 8300 Tapolca, Rózsa Ferenc köz 2.) szám alatti lakos kérelmének helyt ad, fennálló viziközmű hozzájárulását – 200.000 Ft – méltányosságból törli, az eddig befizetett 50.000 Ft. visszafizetését rendeli el.

Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, az átutalásra vonatkozó intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2010. december 31.


 

262/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 227/2010.(XI.08.) számú határozatát – mellyel Vidóné Kovács Éva 8261 Badacsonytomaj, Római u. 152. szám alatti lakos részére 2010. október 01. napjától hat hónap időtartamra ápolási díjra való jogosultságot állapított meg – visszavonja.


 

263/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Özv. Teszlák Józsefné 8258 Badacsonytomaj, Nagykör u. 49. szám alatti lakóst 2010. évre szemétszállítási díj mentességben részesíti.
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2010. évi szemétszállítási díj összegének a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére történő átutalásról.
Felelős: Marton Istvánné mb. Jegyző
Határidő: 2010. december 31.


 

264/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  Vercz Tiborné 8258 Badacsonytomaj, Bercsényi u. 3. szám alatti lakost 40.000,- Ft összegű temetési segélyben részesíti.
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről értesítse, és gondoskodjon a temetési segély kifizetéséről.

Felelős: Marton Istvánné mb. Jegyző

Határidő: 2010. december 15.


 

265/2010. (XII.01.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Margittai Elemér támogatási  kérelmét elutasítja az alábbiak miatt:
-  Az önkormányzat 2010. évi költségvetése fedezetet nem tartalmaz lakás célú támogatás nyújtásához.
- A kérelmező nem felel meg az Ifjúságpolitikai Alapról szóló rendelet 1.§ (3.) bekezdésében foglalt feltételnek, miszerint támogatási kérelem benyújtásakor a kérelmező a 35. életévét nem töltötte be.
Felkéri a polgármestert a kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2010. december 31.


 

266/2010. (XII.01.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Sirkó Patrícia 8. osztályos tanuló (anyja: Szabó Csilla) 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 1. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

267/2010. (XII.01.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Molnár Mátyás 8. osztályos tanuló (anyja: Zsidó Rita) 8258 Badacsonytomaj, Fő út 69. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az             Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

268/2010. (XII.01.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Németh Stella 8. osztályos tanuló (anyja: Bolf Gabriella) 8257 Badacsonytomaj, Arborétum u. 4. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

269/2010. (XII.01.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete- mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa- a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ¾ évi beszámolóját elfogadja.


 

270/2010. (XII.01.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete- mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa- a Kft.  Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítja.


271/2010. (XII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői állás betöltésére érkezett pályázatokat áttekintette, a pályázók személyes meghallgatását követően Badacsonytomaj Város Önkormányzat jegyzőjévé titkos szavazással Dr. Weller Tamás Norbert
keszthelyi lakost nevezi ki.


272/2010. (XII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új kilátó létesítése projektben résztvevő személyek kiválasztásában az alábbiak szerint dönt:
Projektmenedzser Csizmarik Eszter
Pénzügyi vezető: Tamás Lászlóné
Műszaki vezető: Horváth Márta
Turisztikai munkatárs: Margittai Elemér
Könyvvizsgáló: Székely István
Belső ellenőr: Kövessiné Müller Katalin
A menedzsmenti költségeket a pályázatban meghatározottak szerint elfogadja azzal, hogy a műszaki ellenőr ajánlatában szereplő többletköltség a turisztikai munkatárs pénzügyi keretéből kerül átcsoportosításra.
Műszaki ellenőr: Epres Róbert
A műszaki ellenőr szerződése eredeti árajánlata alapján kerül megkötésre május 31. időpontig. Amennyiben a projekt csúszik, új szerződés megkötésére kerül sor.


 

273/2010. (XII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a kivitelező megbízásával kapcsolatos tényeket, előírásokat és megbízza a Városüzemeltető Nonprofit kft-t a Szénégető-dűlői szennyvízürítő telep rekultivációjának kivitelezésével, fokozott figyelmet fordítva a jogszabályi előírásokra.
A projektben résztvevő személyek kiválasztásában az alábbiak szerint dönt:
Projektmenedzser: Csizmarik Eszter
Pénzügyi vezető: Tamás Lászlóné
Műszaki vezető: Horváth Márta
Műszaki munkatárs: Ferenczy Károly
Projektasszisztens: Tóthné S. Zsuzsa
Könyvvizsgáló: Székely István
Jogi tanácsadó: Dr. Gáli Mihály
Műszaki ellenőr személyének kiválasztására az árajánlatok beérkezését követően kerül sor.


274/2010. (XII.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújításával kapcsolatos vizsgálatról szóló tájékoztatót megtárgyalta. Megköszöni a vizsgáló bizottság munkáját, tudomásul veszi a tájékoztatót. Elfogadja, hogy a módosított ütemterv szerint történjen a projekt lezárása.


275/2010. (XII.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Közösségi ház és Rendezvénytér – Városháza kivitelezése esetében Klemens Antal igazságügyi szakértő szakértői véleményét, mely szerint a kötbér mértéke 30.240.000 Ft.
Felkéri a Polgármestert a további intézkedések megtételére

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!