Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évben meghozott határozatai II.

101/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.102/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.103/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj Sportöltöző felújítására és a Badacsonytomaj Óvoda nyílászárócseréire, figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIC tv. 2/a bekezdésében foglaltakra az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Városüzemeltető Nonprofit Kft. mint lebonyolító, kivitelező kapjon megbízást.104/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt utak javítására, kátyúzására 3.000.000. Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetés terhére azzal, hogy ezzel az összeggel a Városüzemeltető Kft. közcélú tevékenységének költségvetési előirányzatát meg kell emelni. A biztosított pénzösszeg a kivitelezési szerződés aláírásakor kerüljön átutalásra a Városüzemeltető Kft. számlájára.105/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelésre, egyéni védőruházatra és védőfelszerelésre 5.848.500 Ft. összegben.

A pályázathoz szükséges önrészt 1.169.700 Ft-ot a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetéséből biztosítja a bekérő levél alapján.

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2010. május 12.

Felelős: Krisztin N. László polgármester109/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Badacsonytomaj VN-Kft-t, vizsgálja meg, hogy mely utcákban kerüljenek  súlykorlátozásra vonatkozó táblák kihelyezésre és ez ügyben egyeztessen a Polgármesteri hivatal műszaki osztályával.

Felkéri a jegyzőt, hogy a strandi büféknél keletkezett alátámasztó szerkezet garanciális felelősségét vizsgálja meg és ha van rá lehetőség érvényesítse azt.  

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető ill. 2010. június 01-től Bolla József

Határidő: folyamatos110/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 111/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a MENÜ Bt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 32.156.000 Ft. nettó árbevétellel, 1.172.000 Ft. eredménnyel  elfogadja.112/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a  MENÜ Bt. 2009. évi gazdálkodásából származó 1.172.000 Ft. eredményt eredménytartalékba helyezi, amelyet a konyha felújítás esetén keletkező többlet költségek fedezetére használhat fel.  

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné MENÜ  Bt. vezető

Határidő: folyamatos113/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja, megköszönve az együttműködést.114/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a településőr alkalmazásával kapcsolatos jogi háttérrendszerről, a foglalkoztatási lehetőségekről készítsen előterjesztést a soron következő testületi ülésre.

Felelős:
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:
2010. június 30.115/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Közösségi-ház  és Rendezvénytér I. ütem pályázat keretében megépített Rendőrőrs épületét térítésmentesen, határozatlan- de legalább 5 év időtartamra átadja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére. Az épület üzemeltetési, fenntartási, működési költségeit a rendőrség saját költségvetéséből finanszírozza.116/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2009. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót az egyesület munkáját megköszönve elfogadja. 117/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj részére a civil szervezetek számára elkülönített 500.000 Ft. terhére 50.000,- Ft. támogatást biztosít a gépjármű lízing kötelezettség teljesítéséhez.

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:
azonnal118/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról szóló beszámolót munkájukat megköszönve elfogadja.119/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a CÉH Turisztikai Egyesület kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 144/2009 (IX.17) sz határozatával átadott helyiséget a 2010. évben kerékpáros centrum és szerviz céljára hasznosítsa.

Az üzlethelyiséget a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület bérbe adja a Vinocipéd Kft. részére, az Önkormányzat pedig az általa nyújtott támogatás összegét 200.000 Ft-tal csökkenti 2010. év hátralevő részében.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Határidő: 15 nap  

Felelős:
Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző120/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező a badacsonytomaji 988/3 hrsz.-ú ingatlanból Baracskai István (8261 Badacsony Római u. 186 sz. alatti lakos kérelmére 200 m2 ingatlanrész megvételére vonatkozó ajánlatát elfogadja. Az ingatlanrész értékének megállapítására igazságügyi szakértőt kér fel aminek költsége a kérelmezőt terheli.

A kérelmező  Képviselőjének azon nyilatkozatát, miszerint a beruházás a 2011. évi szezonra megvalósul tudomásul veszi, annak teljesülését a megkötendő adás-vételi szerződésben – nem teljesülése esetére mint bontó feltételt- rendezni kell. A telekhatár rendezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása és annak költsége a kérelmezőt terheli.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződést készítse elő és terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére. Felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi szakértő közreműködését – a feltételek kérelmezők által történő elfogadása esetén – rendelje meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős:
Krisztin N. László Polgármester, Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: Folyamatos121/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a törvény adta lehetőséggel, a Programban említett elvek minél hatékonyabb érvényesülése, és a célok megvalósítása érdekében elfogadja Badacsonytomaj városra vonatkozó Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos122/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.  


123/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. 124/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. 125/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Horgászegyesület kérelmére a Badacsonytomaji Strandon kialakítandó horgászstégek elkészítésének költségéhez 1.000.000 Ft,- összegben az általános tartalék terhére hozzájárul.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős:
Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: Folyamatos126/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinél az Áht. 90. § (4) bekezdésében szereplő megvalósítási terv, valamint az Áht. 90. §. (5) bekezdésében szereplő teljesítményterv készítésétől a 2010-2011-es költségvetési évre eltekint az Áht. 125. §. (4) bekezdésében, valamint az Áht. 100/H. § (2) bekezdésében leírtakra tekintettel.

Határidő:
2010. május 31.

Felelős: érintett intézményvezetők127/2010. (V.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÚJ TERV KFT. (1137 Budapest, Jászai Mari tér 6. V. em. 34.) képviseletében eljáró  János Levente és Dr. Sárosi Péter vételár fizetési halasztás iránti kérelmét elutasítja, nem ért egyet azzal, hogy a Badacsonytomaj 2488/1 hrsz. ingatlan vételára 2010. november 30-ig kerüljön megfizetésre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket soron kívül értesítse.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző128/2010. (VI.01.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utak kátyúk aszfaltozására tett kedvezményes árajánlatot (2.500 Ft./m2) megtárgyalta és elfogadja.

A Városüzemeltető Kft. részére 5.000.000 Ft-ot biztosít az utak kátyúzására az általános tartalék terhére előfinanszírozással.

Felkéri a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy az árajánlat alapján a Nexusbau 2002 Bt-nél a kivitelezést rendelje meg és a munkavégzést bonyolítsa le és felügyelje.

Határidő: azonnal  

Felelős:
Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Bolla József ügyvezető


130/2010. (VII.07.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. részére 1.300.000 Ft. fedezetet biztosít az általános tartalék terhére a veszélyes hulladékok elszállításának, ártalmatlanításainak költségeire, a számlák határidőben történő befizetéséhez.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pénzösszeg átutalásról gondoskodjon.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal


131/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.132/2010. (VII.07.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.133/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2009/2010. tanévben végzett nevelő, oktató munkájáról szóló beszámolót elfogadja, megköszönve, elismerve a nevelőtestület munkáját.134/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010. évben végzett nevelő, oktató munkájáról szóló beszámolót elfogadja, elismerve megköszönve munkájukat.135/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, elismerve, megköszönve munkájukat.136/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kezdeményezését megtárgyalta, az abban foglaltak egy részét tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Felkéri a hivatalt, hogy a javaslatokat a rendelet 2011. évi előkészítése során vegye figyelembe és terjessze a Képviselő-testület elé. A rendelet tervezet elkészítését követően tartja indokoltnak lakossági fórum megtartását.

Határidő: 2011. január 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző137/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Jakab Gáborné és Molnár Tamás Badacsonytomaj 1755 hrsz-ú ingatlanból 500m2. megvételére vonatkozó vételi ajánlatát az értékbecslő által meghatározott 1.450.Ft./m2 áron elfogadja. Az ingatlanilletőségnek a telekalakítással történő beolvasztása az 1754 hrsz.-ú ingatlanba a Vevők kötelezettsége és költsége.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, valamint szerződést készíttesse elő, a tulajdonostársakat az elővásárlási joguk gyakorlására hívja fel. Amennyiben a jogukkal nem kívánnak élni, felhatalmazza a Polgármestert , hogy az adásvételi szerződést a Kérelmezőkkel aláírja. Ha a tulajdonostársak bejelentik azt, hogy élni kívánnak az elővásárlási jogukkal, a bejelentést a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

Felelős: Krisztin N. László Polgármester,
Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: Folyamatos138/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatójának kérelmére, a céltartaléknál elkülönített 6.000.000,- Ft rendezvényekhez történő átcsoportosítását engedélyezi.  Felkéri a jegyzőt a további intézkedést tegye meg.

Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző139/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, által megküldött  a Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának finanszírozásáról szóló Megállapodást nem fogadja el. További kimutatást kér arra vonatkozóan, hogy a pedagógiai szakszolgálat tevékenységi körébe milyen feladat ellátások tartoznak, illetve az elmúlt időszakban milyen feladatokat teljesítettek és annak milyen költségei voltak.  

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző140/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Badacsonyörsi fürdőhely bérletére vonatkozóan a  Villa Park Badacsony Ingatlanfejlesztő és Turisztikai KFT-vel kötendő bérleti szerződést aláírja.
A 100.000.- Ft bérleti díjat a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítására a javaslatot   következő testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal141/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesületének kérelmére  50.000,-Ft támoga    tást nyújt, a 2010. évi költségvetésben civil szervezetek támogatására biztosít    ott keret összeg terhére.  
Felkéri a polgármestert a további intézkedést tegye meg.

Határidő: 15  nap

Felelős: Krisztin N.László polgármester142/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Turisztikai és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót, megköszönve munkájukat elfogadja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy keresse meg a Turisztikai Céh Egyesület elnökét a Turisztikai Koncepció véleményezése érdekében.143/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja elismerve, megköszönve munkájukat.144/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-6.2.0./B „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázat vonatkozásában.
Felveszi a kapcsolatot  a Soproni Egyetemmel, a tervezés előkészítése érdekében.
.
Felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester


145/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÚJ pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a KDOP-4.1.1./E Települési vízrendezés fejlesztése című pályázat benyújtását jelenleg nem támogatja, de további lépéseket tesz a megvalósítás érdekében.
Felkéri a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan készítsen akciótervet, a feladat és költség megjelölésével. A képviselő-testület vízrendezés vízelvezetés tekintetében helyszínbejárást kezdeményez.

Felkéri a Jegyzőt szólítsa fel a MÁV-ot illetve a partnerszervezeteket, akiknek a település vízelvezető hálózatához kapcsolatuk van, hogy vízelvezető rendszerük kitisztításáról folyamatosan gondoskodjanak.146/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hazai támogatásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.147/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.148/2010. (VII.07.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2488/1 hrsz-ú ingatlan Vevője (Új Terv Kft. és dr. Sárosi Péter) megszegte az Önkormányzat és a közte létrejött adásvételi szerződést azzal, hogy a szerződésben nyitva álló határidőig (2010.05.31.) a vételárat és annak kamatait nem fizette meg és ugyanazon határidőig nem nyilatkozott a szerződés 2.2. pontjában megfogalmazottakra.

A Képviselő-testület a jelen határozattal felszólítja a Vevőt (2488/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát), hogy a 22 m. Ft. vételárat, annak kamataival egyetemben 2010. július 15-ig fizesse meg.
Amennyiben a vételár és annak kamatai a jelzett határidőig nem érkeznek meg, akkor a Képviselő-testület a szerződés megszüntetése, a szerződés megkötése előtti állapot helyreállítása, vagyis az ingatlan tehermentes állapotba történő visszavétele érdekében a szükséges jogi intézkedéseket megteszi.

Határidő: 2010. július 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző149/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyar Közbeszerzési Alapítvány kezdeményezését, csatlakozik az integrált közbeszerzés lefolytatásához.
Felhatalmazást ad a TIOP-1.1.1/09 Tanulói Laptop Programmal kapcsolatos Együttműködési megállapodás és a Megbízási szerződés aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Határidő:
azonnal150/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp György János 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 13. szám alatti lakos szemétszállítási díj fizetés alóli mentesítésre vonatkozó kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indoklás

Papp György János, Badacsonytomaj, Balaton u. 13. sz. alatti lakos szemétszállítási díjfizetés alóli mentesítés iránt nyújtott be kérelmet a Szociális Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottsághoz. A bizottság a kérelmet elutasította, mivel kérelmező nyugdíjának havi összege 126.250 Ft. , amely meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000 Ft-ot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14.§ (11) bek. a.) pontja értelmében a Szociális, Egészségügyi, Oktatás és Sport bizottság az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott átmeneti segély megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén az olyan 70 éven felüli badacsonytomaji állandó lakos magánszemélyek kérelmére, akik jövedelmi vagyoni viszonyaik miatt a szemétszállítási díjat részben vagy egészben nem képesek megfizetni, a díj megfizetése alól a kötelezetteket mentesítheti vagy a díjat mérsékelheti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2009 (III.03.) rendelet 23.§ (2) bek. szerint átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010. évben 42.750 Ft.) egyedül élő esetén annak 200%-át (2010. évben 57.000 Ft.).

Papp György János a bizottság döntését megfellebbezte, mely fellebbezés a hivatalhoz 2010. május 17. napján érkezett és kérte a képviselő-testületet, hogy 2010. évben szemétszállítási díj mentességben részesítse, mivel kérelmező életvitelszerűen Budapesten él, így Badacsonytomaj Balaton u. 13. szám alatti   ingatlanban a szemétszállítást nem veszi igénybe.

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében „ a rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken, (a település közigazgatási területén) az ingatlan tulajdonosok (használók) nem vonhatják ki magukat a díj fizetése alól, az összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem vagy csak időszakosan veszik igénybe.

Fentiek alapján a Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottság határozatát helyben hagyta és Papp György János Badacsonytomaj, Balaton u. 13. sz. alatti lakos  kérelmét elutasította.151/2010. (VII.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Márkusné Lukács Gabriella Badacsonytomaj, József A. u. 51. szám alatti lakos részére  100.000 Ft egyszeri támogatást biztosít az átmeneti segély keret terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

152/2010. (VIII.12.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C tv. 23 § (2) bek. alapján a helyi választási bizottság tagjának:

Lichtneckert Gyula Badacsonytomaj, Rózsaköz 13.
Vargáné Szőke Judit Badacsonytomaj, Nyárfa u. 12.
Szabó István Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 37.

Póttagjának:


Szabó Judit Badacsonyörs, Öreghegyi u. 1.
Vallovits Vilmosné Badacsonytomaj, Kisörsi u. 22.
szám alatti lakosokat megválasztja.

Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a megválasztott tagokat értesítse és részükre a megbízó levelet küldje meg.

Felelős:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. augusztus 18.


153/2010. (VIII.12.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja  30 M. Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitel  felvételét  az OTP Bank Nyrt-től.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2010. augusztus 31.154/2010. (VIII.12.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem megnevezésű pályázat teljesítésével  kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A megvalósult beruházás műszaki átadás –átvételét a késedelmes és a tervtől eltérő teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények érvényesítési jogának fenntartása mellett tudomásul veszi.
2.)  A beruházás időszaka alatt felmerülő, a késedelmes és az engedélyes tervektől eltérő teljesítés okainak, a kötbér jogalapjának és a pótmunka értékének kivizsgálását rendeli  el, amely vizsgálatnak  ki kell terjedni a tervezés, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés területeire is.
3.) A késedelmes teljesítés miatt a vállalkozó  részére bejelentett 33.600.000. Ft. késedelmi kötbér mértékét elfogadja és a vállalkozó által teljesített, a műszaki ellenőr által elfogadott és meghatározott 16.755.106.- Ft. + Áfa összegű pótmunkát abba kívánja beszámítani.  
4.) A vállalkozói díj hátralékos összegének kifizetésére a 2010. július 30. napjára szóló szerződésmódosítási kérelem érdemi elbírálását követően kerülhet sor.
5.) A 2. pontban meghatározott  vizsgálat lefolytatására igazságügyi építész szakértőt kell felkérni. Megbízási díját a Kivitelező és az Önkormányzat közösen finanszírozza.
6.) A Képviselő-testület a  szomszéd ingatlan tulajdonosának az udvar szintjének megemelése miatt az ingatlanának 20.000.000,- Ft. összegű értékcsökkenésére vonatkozó javaslatával kapcsolatos korábbi álláspontját megerősíti és azt nem fogadja el.
7.) A Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem c. pályázati program sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényének időpontja 2010. augusztus 27. (péntek) 18,00 óra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:
Azonnal, illetve folyamatos155/2010. (VIII.12.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Szövetség szúnyogirtással kapcsolatos támogatási kérelmét abban az esetben támogatja, ha az irtás költségeihez az összes érintett Balaton-parti önkormányzat hozzájárul területarányosan.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Balatoni Szövetséget értesítse.

Felelős: Krisztin N. László

Határidő:
2010. augusztus 19.156/2010. (VIII.12.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Halász Ferenc 8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi u. 54. szám alatti lakos részére 100.000,- Ft. összegű, egyszeri támogatást biztosít az átmeneti segélykeret terhére.157/2010. (VIII. 25.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a  Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programját jóváhagyja.158/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola Pedagógia Programját jóváhagyta.159/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola Házirendjét jóváhagyta.160/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola pedagógus létszámát 15 főben határozza meg.161/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj Sportegyesület részére nyújtott 6.4 M Ft-os átutalt támogatási összeg technikai átcsoportosításáról határoz.
Felkéri a megbízott elnököt Lesz Ferencet, hogy számoljon be az egyesület gazdasági helyzetéről, a korábban felhalmozódott közüzemi számlák rendezéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Lesz Ferenc mb. elnök

Határidő: 2010. szeptember 30.162/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.163/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2010.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített  beszámolót elfogadja.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy kezdeményezzen egyeztetést az intézményvezetőkkel a költségvetésük eddigi felhasználásának áttekintésére, melynek feltétele egy pénzügyi kimutatás előkészítése intézményenként.
Felkéri Marton Istvánné aljegyzőt, hogy a Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal eladására vonatkozó hirdetést egy országos napilapban jelentesse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Marton Istvánné aljegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: 2010. szeptember 15.164/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a kompetencia alapú oktatás egy évi tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Városüzemeltető Kft-t  az óvoda felújítása során kiszedett és még hasznosítható nyílászárók értékesítésével, a befolyt összeget a Városüzemeltető Kft. költségeivel csökkentve az Óvoda intézménye használhatja fel.

Felelős: Nagy Lászlóné óvodavezető
Bolla József ügyvezető

Határidő: folyamatos165/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola kérelmére a felújítással összefüggésben felmerült tisztítás és karbantartási feladatokra 323.400,- Ft-ot, 15.000 Ft-ot szeméttárolók beszerzésére biztosít.
A további beszerzéseket átütemezi és a következő évi költségvetési tervébe építi be.166/2010. (VIII.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a  CÉH Turisztikai Egyesület és a Badacsonytomaj Város Önkormányzat között  2007. április 16-án létrejött Megállapodást a  pályázat megvalósítása érdekében a kérelemnek megfelelően módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosított Megállapodás aláírására amennyiben az egyesület a következő dokumentumokat csatolja: a legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyvet, a települési turisztikai koncepciót.
A pályázati határidő lejártakor illetve a tevékenység esetleges korábbi megszüntetése esetén a Tourinform irodában lévő önkormányzati tulajdonú eszközöket, berendezéseket, felszerelési tárgyakat az Önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester167/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a rendőrség részére átadandó épületre egyedileg állapít meg bérleti díjat, amely 12.850 Ft/ m2 /év , br. 1.800.000 Ft./év.
Felkéri a jegyzőt, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: 15  nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester168/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. tulajdonát képező 1407/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos felhívásra a megküldött szerződésben megfogalmazott feltételek mellett elővásárlási jogával élni kíván.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az eljáró jogi képviselőt Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Fiák István ügyvédet (1054 Budapest, Hold u. 6. I./I. )értesítse.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos169/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Turizmus Zrt 2 db idegenforgalmi nevezetességet jelölő ún. „barna táblára” vonatkozó felajánlását elfogadja, a táblák tulajdonjogát át kívánja venni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapodást  készítse elő és a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László Polgármester, Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: Folyamatos170/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak értékeléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.171/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Vercz Attila 8261 Badacsony, Kápolna u. 6 sz. alatti lakos kérelmét a Badacsony Kápolna utca 10 szám alatti önkormányzati lakrész megvásárlásában támogatja.
Felkéri a műszaki osztályt, hogy a döntést követően az Önkormányzat tulajdonában lévő 37 m2 lakrészt és a hozzá tartozó udvart értékeltesse fel, és a meghatározott forgalmi érték alapján az értékbecslés költségével együtt kérelmező részére ajánlja fel megvásárlásra.

Az ingatlan a mellékelt tulajdoni lap tanúsága szerint, társasházi önálló albetétként van bejegyezve (969/A/1), így nem áll fenn a többi ingatlan tulajdonos, elővásárlási joga.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.172/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kóczián Géza 8308 Sáska, Hegyalja út 1 szám alatti lakos kérelmére a Badacsonytomaj 067/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlását engedélyezi. A vételi díj meghatározására szakértőt  kér fel melynek a költségeit az Önkormányzat viseli és a vételárba beépíti

Felkéri Jegyzőt, hogy a döntést követően a szakértő által becsült ingatlan árat a kérelmezőnek ajánlja fel és elfogadása esetén, az adás-vételiszerződést készítse el, és felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos173/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deli János 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 98. szám alatti lakos kérelmére a Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbevételt elviekben támogatja.
A végleges döntés meghozatalához a Nemzeti Park Igazgatóság   és  Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség állásfoglalását kéri.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos174/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja, azzal, hogy a Rekultivációs pályázatban nem elszámolható, de a hosszú távú hasznosításhoz szükséges 0163/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlását támogatja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből befolyt összegekből.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos175/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.176/2010. (VIII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.177/2010. (IX.15.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete- mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa- a 2010. évi I. félévi pénzügyi beszámolót elfogadja.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt hogy vizsgálja meg és folytasson tárgyalásokat a Remondis Kft-vel arra vonatkozóan, hogy a 2010. évben szemétszállítási díjban megfizetett többlet költségek milyen módon kerülnek kompenzálásra. Továbbá egyedi lakossági szerződések megkötésének lehetőségét a szolgáltatóval és a 90-120 napos fizetési halasztás lehetőségét a Városüzemeltető Kft. részéről a szolgáltató felé.178/2010. (IX.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete- mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa- az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy a badacsonytomaji strandon lévő büfék előtti pergola garanciális javíttatásának lehetőségét vizsgálja meg.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Horváth Márta vagyongazdálkodási és építéshatósági oszt.vez.

Határidő:  folyamatos179/2010. (IX.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete -mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa- hozzájárul a folyószámlahitel szerződés megkötéséhez, melyre 9.000.000 Ft. összegig vállal kezességet egy éves futamidőre 2010. október 1-től 2011 szeptember 30-ig.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Bolla József ügyvezető

Határidő: 2010. szeptember 30.180/2010. (IX.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a termálkúttal kapcsolatos felülvizsgálati eljárás tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A Képviselő-testület támogatja a termálkút létesítésével kapcsolatos  peres eljárásban a rendkívüli perorvoslatnak, a felülvizsgálati eljárásának lefolytatását.
Tudomásul veszi, hogy az esetleges perveszteség esetén további, mintegy 1.5 M Ft. költséget kell felvállalni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az Illés és Sipos Ügyvédi Irodát értesítse.
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  Azonnal181/2010. (IX.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 168/2010. (VIII.25.) sz. határozatában már megfogalmazott elővásárlási jog gyakorlásának igényét fenntartja, haladéktalanul engedélyező nyilatkozatot kér a tulajdonjog bejegyzése iránt a Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-től. A tulajdonjog bejegyzés engedélyezés elutasításának esetén az igényét peres úton kívánja érvényesíteni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal182/2010. (IX.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetésben a meglévő irányzatok közötti források átcsoportosítási lehetőségét vizsgálja meg és tegyen javaslatot az átcsoportosítás lehetőségére vonatkozóan.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal


183/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


184/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


185/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2005.(IV.27.) Kt. sz. határozatát módosítja Badacsonytomaj közigazgatási területére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2005.(IV.27.) Kt. sz. határozati számmal elfogadott Településszerkezeti Terve az alábbiak szerint módosul:

A)Badacsonytomaj Város Önkormányzat Településszerkezeti Terve leírása az alábbiak szerint módosul:

1. A településszerkezeti terv hatálya c. fejezetének (4) bekezdése törlésre kerül:

7. Településközpont vegyes területek, intézményellátás c. fejezete az alábbi bekezdéssel kiegészül:

(5) Badacsonytomaj ún. „Keleti kapu” üzletház északi területrésze a 2005-ben távlati megvalósításra szánt településközpont vegyes területből településközpont vegyes területre módosul kereskedelmi létesítmény megvalósulása céljával.

11. Különleges területek c. fejezete az alábbi bekezdéssel kiegészül:
(6) Badacsonytomaj ún. „Keleti kapu”-tól északra található a 2005-ben távlati megvalósításra szánt különleges területből különleges-sport területre módosul sport, oktatási intézmény létesítése céljával.

12. Közlekedési és közműterületek c. fejezetének (1), (2), (3) és (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
(1) A városnak az OTÉK szerint meghatározott, közlekedést szolgáló területei közlekedési területnek minősülnek.
(2) Országos főút a 71. sz. út meglévő nyomvonala.
(3) Országos mellékutak
a Római út, a 7341. j. Badacsonytomaj- Badacsonytördemic-i összekötőút,
a Fő utca- 73143. j. Badacsonytomaji bekötőút,
a Káptalantóti út - 7344. j. összekötőút,
a József Attila út - 7316. j. összekötőút, kiemelt jelentőségű mellékút
a Kisörsi út – 7316j. összekötőút, kiemelt jelentőségű mellékút.
(4) Fontosabb helyi utak:
a Szegedi Róza út.
a Hegyalja út
a Felső-kolóniához vezető út belterületi szakasza

B)Badacsonytomaj Város Önkormányzat Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul:
1)Badacsonytomaj ún. „Keleti kapu” üzletház északi területrésze a 2005-ben távlati megvalósításra szánt településközpont vegyes terület →Vt településközpont vegyes területre módosul.
2)Badacsonytomaj ún. „Keleti kapu”- tól észara fekvő területrésze a 2005-ben távlati megvalósításra szánt kertvárosias lakóterület →Lke kertvárosias lakóterület módosul.
3)Badacsonytomaj ún. „Keleti kapu” tól észara fekvő területrésze a 2005-ben távlati megvalósításra szánt különleges terület →Ksp különleges sport területre módosul.
4)Badacsony ún. 6-ha-os terület középső része településközp. vegyes területből Vt→K-tuk különleges turisztikai területre módosul.
5)Badacsonyőrs Balaton melletti területe Különleges kemping területből Kkmp→ Vt településközpont vegyes területre módosul.
6)Badacsonyőrs Balaton melletti területe Különleges kemping terület délkeleti része       Kkmp → Z zöldterületre módosul.
7)A 71. sz. országos főút elkerülő szakasza törlésre kerül.
8)A 7316j. országos mellékút kiemelt jelentőségű mellékúttá válik.
9)A Szegedi Róza, Hegyalja, Felső-kolóniához vezető utak jelentősebb helyi útként szerepelnek (gyűjtőút helyett)
10)Badacsonyörs Hegyalja út 0257 hrsz védőerdő övezetből Ev→Mk kertes mezőgazdasági övezetre módosul.
11)Badacsonyörs északi közigazgatási határa mentén 0256/2 hrsz kertes mezőgazdasági övezetből Mk →Ev védőerdő övezetre módosul.
12)Badacsonytomaj belterületének nyugati részén – ún. Péntek árok - kertes mezőgazdasági övezetből Mk →Ev védőerdő övezetre módosul. (046/4-7,9 hrsz e.r., 051/6,10,11,13 hrsz e.r., 051/48,49 hrsz e.r.)

Fentieknek megfelelően a településszerkezeti tervlapon a módosítás átvezetésre kerül.

E határozat mellékletét képezi a TSZT/ M I-V. jelű, Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlapok.

Határidő: folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző


186/2010.(IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 28/2010 (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
Amennyiben a Társulási Tanács a pályázatot nem nyeri el, úgy a képviselő-testület a jelenlegi Megállapodás módosítását újra kívánja tárgyalni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje, és a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László Polgármester
Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: Folyamatos


187/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, azzal, hogy havonta egyszer történjen konzultáció az egészségügyben dolgozók és az önkormányzat képviselője között. Továbbá az Egészségházat a szolgáltatásokkal együtt szerepeltetni kell az Önkormányzat honlapján a többi intézmény között.

Felkéri a műszaki osztályt, hogy az egészségházban a világítás korszerűsítésének lehetőségét és a bejárat megközelíthetőségét a mentők számára vizsgálja meg, megoldására tegyen javaslatot és terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Horváth Márta osztályvezető

Határidő: folyamatos


188/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a badacsonyi hegyi taxi szolgáltatók területbérleti szerződés (Keret megállapodás) meghosszabbítására vonatkozó kérelmét elfogadja.

A bérleti díj mértékét 350.000,- Ft./év összegben állapítja meg, a bérleti díj mértéke az előző évi hivatalos infláció mértékével szerződés módosítás nélkül növekszik.

A keret megállapodás időtartama a jelenleg érvényben lévő szerződés lejártának napjától  2014. december 31-ig szól.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés meghosszabbításáról szóló szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző az érintettek értesítésére
Krisztin N. László polgármester a szerződés aláírására vonatkozóan
Határidő: azonnal, illetve 2010. október 15.


189/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről és a foglakoztatási lehetőségekről szóló beszámolót elfogadja.


190/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát elfogadja.


191/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  képviselő-testülete a gazdasági (ciklus) programjának időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.


192/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja Káptalantóti településről az Önkormányzat intézményeibe beíratott gyermekek szállítását Káptalantóti és Badacsonytomaj viszonylatában, a 2010/2011. nevelési, oktatási évre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a TRIÁSZ 06 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  társasággal 2011 június 30-ig  tartó határozott időtartamra a  szerződést készítse elő, a polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására. A vállalkozói díj: 120.000.,-Ft + Áfa

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő:  azonnali,  illetve a 2011. évi költségvetés tervezése


193/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.


194/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.


195/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a 3.175.979,- Ft. kintlévőségből 327.440,- Ft. törlését engedélyezi a követelés állományból, 2.848.539,- Ft.-ot pedig átvezettet  a 0-s számlaosztályba.

Felkéri a jegyzőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos


196/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) részére a balatoni vízturizmus fejlesztése és megfelelő szinten tartása érdekében 290.700,- Ft. támogatást biztosít, mely összeget 2010. 10.15-ig megfizet.
A Bahart Zrt. ugyan ezen időpontig köteles megfizetni az önkormányzat illetékességi területén található vitorláskikötőben tartózkodó vendégek után 9 nappal és 95 kikötői férőhelyet alapul véve 290.700,- Ft. idegenforgalmi adót.
A Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2010. október 15.


197/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elismerését és köszönetét kifejezve elfogadja.


198/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baracskai István (8261 Badacsony, Római u. 186 sz. alatti lakos) Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú ingatlan 296 m2 mértékű ingatlanrész megvételére vonatkozó ajánlatát az igazságügyi szakértői véleményben meghatározott 2.812.000,- Ft., azaz Kettőmillió-nyolcszáztizenkétezer forint összegben elfogadja. A vevőt kötelezi a 2.812.000 Ft-os vételár, a szakértői díj és a telek-határrendezés költségeinek megfizetésére. Amennyiben a beruházás nem valósul meg, úgy Badacsonytomaj Város Önkormányzata él visszavásárlási jogával.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az adás-vételi szerződést készítse elő
Felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László  polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. október 15.


199/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 969/A/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, lakrész és udvar megnevezésű ingatlant az igazságügyi szakértő által meghatározott bruttó  407.000 Ft, azaz négyszázhétezer forintért értékesíti Vercz Attila  Badacsony Kápolna u. 6. sz. alatti lakos részére.

A vevő a vételár megfizetésén túl köteles az értékbecslés költségét megfizetni az Önkormányzat részére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő - testület 171/2010. (VIII. 25.) sz. határozatában leírtak alapján járjon el, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László Polgármester
Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: Folyamatos


200/2010. (IX.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hergovits János okl. ép. mérnök igazságügyi szakértő 067/11 hrsz- ingatlanra vonatkozó bruttó 661.920 Ft, azaz hatszázhatvanegyezer-kilencszáz-húsz forint, érték-becslését elfogadja.
Vevő vállalja a vételár és az értékbecslés költségeinek megfizetését.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő - testület 172/2010. (VIII. 25.) sz. határozatában leírtak alapján járjon el, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Felelős: Krisztin N. László Polgármester
Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: Folyamatos

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!