Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évben meghozott határozatai I.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

K i v o n a t:

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 01. 27-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2010 (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

K.m.f.


Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.2/2010 (I.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy vizsgáltassa meg a településen nehéz körülmények között (fűtetlen helyiségekben élők) helyzetét és szükség esetén kezdeményezzen intézkedést.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.


Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.3/2010 (I.27.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Sport Egyesület helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

K.m.f.Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.4/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében megvalósuló rendezvények helyét és idejét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját és a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a technikai eszközök, színpad, faházak bérbeadására vonatkozóan dolgozzon ki egy bérleti szabályrendszert a bérleti díjak meghatározásával együtt és ezt terjessze a képviselő-testület elé.

A Kéknyelű virágzás ünnepének megrendezésével kapcsolatban további egyeztetést folytat a korábbi szervezőkkel.

Felkéri a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a régi típusú faházak állapotát vizsgálja felül- használhatók-e, vagy értékesítésre alkalmasak.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető

Fodor József igazgató

Határidő: folyamatos

Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.5/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

Badacsonytomajon 2010. március 08-án 7.30 - 16.00 óráig

2010. március 09-én 7.30 - 16.00 óráig

Badacsonytördemicen: 2010. március 10-én 08.00 – 09.00 óráig

az óvodai felvételt 2010. április 20-21-én    08.00 - 11.30 óráig

2010. április 22-én         12.00 - 16.00 óráig

időpontban  határozza meg.

Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Csizmarik Béláné igazgató,

Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: 2010. február 08.

Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.6/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III. törvény 37/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján dönt közfoglalkoztatási terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2010. február 10.

Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők:

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.7/2010. (I.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Badacsonytomaj VN Kft-t, hogy a Badacsonytomaji strand parkoló vége és a „Bányász strand” közötti vasút felőli terület vízrendezését oldja meg. Szaktervezőnél rendelje meg a csapadékvíz levezető árok átépítésének és felújításának terveit, majd ennek birtokában kérjen vízjogi létesítési engedélyt. A kivitelezési munkálatokat és tereprendezést úgy kell elvégezni, hogy a terület alkalmas legyen személygépkocsik ideiglenes parkolására is. Egyben intézkedjen a Veszprém Megyei Közútkezelő Kht felé, hogy a helységjelző táblákat a jelenlegi helyükről Badacsony felé – a kiépített közvilágítással összhangban – a „Bányász strand” vonalába, míg Badacsonyörs településrészen a kiépített közvilágítás települési határáig (Ábrahámhegy felé) áthelyezésre kerüljenek. A szükséges forrásokat a Badacsonytomaj VN Kft tartalékából vagy a strand bevételéből képződött nyereségből kell biztosítani.

Továbbá a strand felőli oldalon kerüljön megterveztetésre a parkoló kialakítás lehetősége és felkéri a polgármestert, hogy ezt terjessze a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke elé támogatás kérése céljából.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Ferenczy Károly Ügyvezető Igazgató

Határidő: folyamatos

Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.8/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.


Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.9/2010. (I.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

A „KDOP-2009-5.1.1 Közoktatási infrastrukturális fejlesztés” című pályázat lehetőségét a képviselő-testület tovább kívánja tárgyalni a költségvetés ismeretében.

A „KEOP-2009.5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések” című pályázati lehetőséget az energetikai szakvélemények ismeretében tovább kívánja tárgyalni.


Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.10/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.11/2010. (I.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.12/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Gyula tü. alez. tűzoltó parancsnok szolgálati jogviszonyát 2010. április 30-val közös megegyezéssel megszünteti, egyidejűleg ugyanezen időponttal a tűzoltó parancsnoki beosztásból felmenti.

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak értemében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2009. április 30.

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.13/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívásban foglalt tartalommal pályázatot hirdet Badacsonytomaj Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a jogszabályban meghatározottak szerint tegye közzé. A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok értékelésére bíráló bizottságot hoz létre.Tagjainak megválasztja:

-          Krisztin N. László polgármestert

-          Dr. Gelencsér Ottó jegyzőt

-          Dr. Lauer János tü. ezredest

-          Nagy Lajos képviselőt

-          Orbán Péter képviselőt

-          Marton Istvánné aljegyzőt

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a bíráló bizottság értékelésével együtt készítsen előterjesztést és döntési javaslatot a Képviselő-testület áprilisi rendes ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. áprilisi testületi ülés

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.14/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt ajándékozási szerződésben foglalt tartalommal az ott felsorolt Egry József festőművész 9 db festményét az ajándékozó Fischer Magdolnától (1137 Budapest, Pozsonyi lút 49. V. em. 2. szám alatti lakos) mint néhai Fischer Annie törvényes örökösétől köszönettel elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglaltak szerint jár el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a következő soros testületi ülésre készítse elő a vagyonrendelet módosítását és az ajándékozási szerződésben felsorolt műalkotásokat az önkormányzat elidegeníthetetlen törzsvagyonába építse be és elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felkéri a Polgármestert, hogy a műalkotásoknak az Egry József Emlékmúzeumba történő kiállítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A képek kiállításra való alkalmassá tétele, az ajándékozó nevét megörökítő réztáblák elkészítése érdekében (kisebb javítások, üvegezés) 200.000 Ft összeget irányoz elő a 2010. évi költségvetés terhére.

Felkéri a Polgármestert arra is, hogy az ajándékozási szerződés 4. pontjában foglalt meghagyás teljesítése érdekében intézkedjen és rendelje meg azokat a 20x8 cm méretű a képek alá helyezendő réztáblákat, amelyekre az alábbi szöveg kerüljön bevésésre: „Dr. Tóth Aladárné Fischer Annie zongoraművésznő adománya”

Határidő: 2010. április 1., illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.15/2010. (I.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt „Európa a polgárokért program, testvérvárosi találkozók” elnevezésű pályázatán részt kíván venni. A pályázatban szereplő összeget  12.000 EUR összegben határozza meg.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttessék elő és 2010. február 15. napjáig a pályázat kiíró címére adják fel.

Határidő: 2010. február 15., illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző


Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.16/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési tervezet I. olvasatát megtárgyalta. Az anyagot további kimunkálásra a bizottsági, képviselői javaslatok alapján  alkalmasnak tartja.

Felkéri a jegyzőt a következő javaslatok beépítésére a II olvasatba, majd ezt terjessze a képviselő-testület elé:

-          működési kiadások csökkentése 30 millió Ft-tal

-          az óvoda esetében 2 fő részére címpótlék beépítése

-          Badacsony TV, Badacsony újság működtetésének, szerkesztői díjainak felülvizsgálata

-          A képviselő-testület bizottságai számának felülvizsgálata, csökkentése

-          Bérleti díjak beszedése a Badacsonyi Borhetek, illetve a Badacsonyi Szüret rendezvényein

-          A település kritikus útjainak helyreállítása, erre fedezet biztosítása

-          Az új városháza esetében a bútor beszerzés költségének csökkentése

-          A Művelődési háznál a művelődésszervezői státusz kiváltása közcélú foglalkoztatottal

-          Energetikus megbízása az intézményi épületek rezsiköltségeinek csökkentésére

-          A Kilátó pályázat esetében a társak megkeresése, hozzájárulás céljából.

-          A Céh Turisztikai Egyesület   esetében a támogatás csökkentése

-          Angol ház felújítására fedezet biztosítása

-          Civil szervezetek támogatásának visszaállítása

-          Városüzemeltető Kft. részére a tavalyi támogatási összeg beállítása


Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.17/2010. (I.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaji Sport Egyesület részére 2010. évben költségvetés terhére.

3.400.000 Ft. támogatást biztosít egyéb szabadidős sport tevékenység üzemeltetési fenntartási szolgáltatásaira és

3.000.000 Ft. támogatást biztosít az Egyesület részére.

Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzatot a költségvetési rendelettervezetbe építse be.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. február 28.


Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.18/2010. (I.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 100%-os intenzitású  TIOP-1.1.1/07/1 pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési pályázat keretén belül tanuló laptopok beszerzését.

Megbízza a Fehérvári Projekt Kft-t a pályázat elkészítésével és határidőben történő benyújtásával, miután informálódott a laptopok tulajdonba-vételéről, illetve szervizelésének feltételeiről.

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.19/2010. (I.27.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 100%-os intenzitású  TÁMOP 3.1.5/09/A/2 sz. pedagógus továbbképzésére című pályázaton való részvételt.

Megbízza a Fehérvári Projekt Kft-t a pályázat elkészítésével és határidőben történő benyújtásával.


Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.20/2010. (I.29.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát hogy érdekelt a 6 Ha-os területen készülő szállodaprojekt megvalósításában, a további együttműködésben.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a jelenlegi előszerződés meghosszabbítását 2010. február 28-ig.

Felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület által meghatározott tárgyalási szempontok alapján folytasson további tárgyalásokat és a szerződés tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gelencsér Ottó jegyző.

Határidő: azonnal


Krisztin N. László sk.                                    Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester                                                        jegyző

Farkas Éva

Harmati Miklós

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.04.21/2010. (II.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József Városi Művelődési Központ elektromos rendszerének szétválasztására illetve felújítására bruttó 367. 726 Ft. költség keretet biztosít a 2010 évi költségvetési rendeletében.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a munkálatokat azonnal rendeljék meg a jelenleg is fennálló életveszélyes állapot megszüntetésére, továbbá az edzőterem áthelyezésének lehetőségét vizsgálják meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a 2010. március 31.


Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Nagy Lajos

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.11.22/2010 (II.11.) sz. határozat :

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Miniszter I./2010 (I.19) számú rendeletében felsorolt „Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” címen belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj Kert utcai Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítására.

A pályázott bruttó beruházási összeg: 24.989.999.- Ft., amelynek a szükséges 20% önrészét, azaz bruttó 5.000.000 Forintot és  a tervezési költség összegét a 2010 évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Egyidejűleg a testvérváros találkozók elnevezésű pályázat beadásának határidejét 2010. Június 1.-re módosítja.

Felelős: Krisztin N. László Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: 2010. Február 15.

2010. Június 01.

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Nagy Lajos

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.11.23/2010 (II.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Köztisztviselőket a Ktv 49/F §.-a alapján megillető  Cafeteria-juttatás keretösszegét  2010. évre az illetményalap (38 650,-Ft)   7,2-szeres   szorzatában határozza meg azzal, hogy a  keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő 25% közterhet is.

Felkéri a jegyzőt, hogy a juttatás mértéke a 2010.évi költségvetésbe kerüljön beépítésre

Határidő: március 1.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Nagy Lajos

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.11.24/2010 (II.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyné Révay Ágnes által ajándékként felajánlott  2 db Egry képet köszönettel elfogadja.

 1. 1 db. tusrajz „két ülő alakot ábrázol” mérete: 25X28 cm
 2. 1 db. színes ceruzarajz „tájkép kis házzal mérete: 34X39 cm

Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a réztáblák elkészíttetéséről , a képek nyilvántartásba vételéről és elhelyezéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Nagy Lajos

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.11.25/2010 (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Folyékony Szerelem – Badacsonyi Szüret című rendezvényt meg kívánja rendezni 2010. 09. 11. és 12.-én.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntéséről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Sall Csaba

Farkas Éva

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.17.26/2010 (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület székhelyének 2010. január 10-től az Önkormányzat tulajdonában lévő Badacsonytomaj Fő út 23. sz. alatti 607/1 hrsz-ú ingatlan kerüljön bejegyzésre.


Mórocz István sk.                                       Dr. Gelencsér Ottó sk.

alpolgármester                                                      jegyző

Sall Csaba

Farkas Éva

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.17.27/2010. (II. 24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2010. évi költségvetését 37.500.000.-Ft. bevétellel és 37.500.000.- Ft. kiadással elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Fedőné  Vodenyák Katalin

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.28/2010. (II. 24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola  2010. évi költségvetését 84.593.000.- Ft. bevétellel és 84.593.000.- Ft. kiadással elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Fedőné  Vodenyák Katalin

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.28/2010. (II. 24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola  2010. évi költségvetését 84.593.000.- Ft. bevétellel és 84.593.000.- Ft. kiadással elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Fedőné  Vodenyák Katalin

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


30/2010 (II.24.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


31/2010 (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testület a képviselő-testület gazdasági (ciklus) programjának időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.32/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.33/2010. (II.24.) sz. határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi ház tovább fejlesztési lehetőségének irányvonalát támogatja pályázati lehetőség igénybevételével.

A képviselő  testület 2010. évi költségvetésében  a fejlesztés megterveztetésére és a költségvetés készíttetésére 70.000 Ft-ot biztosít.

Megbízza  a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt a megvalósítási tervek elkészítésére és a költségvetési javaslat megtételére.

Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében felmerült gyors javíttatásokat saját forrásból biztosítsa.  

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Fodor József Művelődési Központ igazgató

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.34/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat informatikai stratégiáját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. A stratégia ütemezését, a végrehajtás menetét a kidolgozást követően újra tárgyalja

Felkéri a Jegyzőt, hogy az informatikai stratégia megvalósítása érdekében a szükséges javaslatokat a Képviselő-testületnek folyamatosan tegye meg és az ütemezésre vonatkozó megvalósítási tervet terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:
Badacsonytomaj, 2010.03.05.35/2010. (II.24.) sz. határozat:

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a "zöld" szemléletű közbeszerzés főbb szempontjait tartalmazó 32. §-sal kiegészíti, és jelen határozatával egységes szerkezetben azt elfogadja.
 • Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a jelen határozat elfogadását követően induló, illetve a már a Képviselő-testület által elfogadott, de még el nem indított beszerzések során az új rendelkezések alkalmazásra kerüljenek.


Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.36/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kompetencia alapú oktatás bevezetéséről szóló tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

A képviselő-testület az augusztusi soros ülésen újra tárgyalja az előterjesztést kiegészítve az egész tanév tapasztalataival, illetve az Iskolaszék és a Szülői-munkaközösség véleményével.

A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen előterjesztést az óvodai létszám felülvizsgálatáról.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Csizmarik Béláné iskolaigazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: 2010. március 31. illetve 2010. augusztus 31.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.37/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TRIÁSZ ’06 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. együttműködési ajánlatát megtárgyalta a - Badacsonytomaj Közösségi Ház és Rendezvény Tér II. ütemére vonatkozóan.

Tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a terület a törzsvagyon részét képezi , kivonás után osztható meg, vagy területbérleti rendszerrel hasznosítható. A területre építési tervekkel rendelkezünk, építési engedéllyel nem.

Amennyiben ajánlattevő, ajánlatát a továbbiakban is fenntartja további egyeztető  tárgyalások, megtartását tartja szükségesnek.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az együttműködési javaslat további tárgyalására. A tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassák.

Felelős: Krisztin N. László Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.38/2010. (II.24.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mékli Bernadett (8258 Badacsonytomaj Széchenyi utca 23.) az úgynevezett „AMACZÁN üzlet” bérlésére beadott kérelmét nem támogatja.

Az üzletet pályázat útján a hatályos helyi rendeletnek megfelelően kívánja bérbe adni.

Felkéri a jegyzőt, hogy az üzlet pályázat útján történő bérbe adására a szükséges intézkedést tegye meg.

Felkéri továbbá, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.39/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos László (Nemesgulács Simon István ltp. 10/4. 8284) beadványát a „Bányászstrand”-on lévő fák zöld munkáival kapcsolatban megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.

A bérlő  az elvégzendő munkálatokat az érvényben lévő bérleti szerződés 13. pontja szerint végezze vagy végeztesse el, a szükséges engedélyt (fakivágás) szakhatósági hozzájárulások beszerzése után.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


40/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Bányászstrand további üzemeltetésének lehetőségeivel kapcsolatban, felkéri a Városüzemeltető Kft-t, hogy vizsgálja meg az üzemeltetés lehetőségét, annak infrastrukturális feltételeit és nyújtson átfogó tájékoztatást a képviselő-testület részére .

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2010. augusztus 31.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


41/2010. (II.24.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TRIÁSZ ’06 Kft. kérvényét az Önkormányzat tulajdonát képező Badacsony Park utcában 1255 hrsz-ú ingatlanon 30m2 nagyságú terület tovább bérlését Dottó vonat üzemeltetése céljából és azt támogatja.

Az érvényben lévő területbérleti szerződést újabb öt évre meghosszabbítja 2015. szeptember 30.-ig. A bérleti díjat 2011 évtől 400.000 Ft. /szezon összegben határozza meg. A további években a mindenkori hivatalos infláció mértékével a bérleti díjat növelni kell.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a területbérleti szerződés elkészítésére és annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


42/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zelczer Péter (8257 Badacsonyörs Fácán köz 4.) által beterjesztett igényt, hogy a belterületi IV. csatorna ütemben érintett 596 ingatlan tulajdonosnak az Önrész csökkentés érdekében fizessen 60 millió Forintot, elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Zelczer Pétert értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. március 16.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


43/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Badacsonytomaji VN Kft.-t, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő erdők, elerdősödött területek fenntartás jellegű tisztítási munkálataival illetve azok művelésével. Egyben felhatalmazza a Kft.-t, hogy az Önkormányzat nevében a Nemzeti Parknál valamint az Erdő Hatóságnál eljárjon. A szükséges erdő művelési bejelentkezési nyomtatványokat kitöltse és beadja valamint az erdő művelési tervet jóváhagyassa.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Ferenczy Károly Badacsonytomaj VN Kft.

Ügyvezető Igazgató

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


44/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alsó bazár sor” hasznosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az ügyben további tárgyalásokat tart szükségesnek.

A beérkezett új hasznosítási ajánlatot, a következő soros testületi ülésen a képviselő-testület elé terjeszti és megtárgyalja.

Felkéri a műszaki osztályt hogy, külső szakértő bevonásával készítsen üzleti tervet a készenléti hitel ez irányú felhasználásával.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatban szereplő tárgyalásokat a cég képviselőjével. folytassák le és az eredményről a Képviselő-testületet tájékoztassák.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


45/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Török Péter Úr által a „Felső bazár sor” hasznosítására tett üzleti ajánlatot megtárgyalta szándékát fejezi ki a további együttműködésre, és további pontosító tárgyalásokat tart szükségesnek. A tárgyalás alapjait a következő szempontokban állapítja meg:

o a bérleti díj 3.000.000 Ft/év, melyet minden évben az inflációs rátával növelni kíván.
o a bérleti jogviszony a két különálló területre ( Csülök csárda, Inter Tourist épület alatti terület) nem vonatkozik
o a futamidő 20 év
o a bérleti jogviszony lejárta utáni helyzetről további tárgyalások a szerződés meghosszabbítása, vagy az elővásárlási jog gyakorlása piaci áron
o az objektum elkészülte után egy üzlet bérleti joga Badacsonytomaj Város Önkormányzatot illetné meg, külön megállapodásban rögzített  feltételek mellett.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak alapján a tárgyalásokat a cég képviselőjével. folytassák le és az eredményről a Képviselő-testületet tájékoztassák.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. március 31.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


46/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások és felújítások helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


47/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgáltatási szerződésről szóló tájékoztatást megtárgyalta és tudomásul veszi.

Továbbra is fenntartja a 37/2009 (II: 19.) számú határozatában foglaltakat, az alábbi kiegészítésekkel:

Kezdeményezi a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által felvetett  szempontok szerinti felülvizsgálatot:

+ milyen okok vezettek ahhoz a helyzethez, hogy az elnyert támogatás nem nyújtott fedezetet a programban vállalt hulladékszállító járművek beszerzésére
+ a szemét-szállítási díjak kialakításáról részletes tájékoztatót kér a képviselő-testület

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az önkormányzati Társulás elnökét  értesítse, a válaszok birtokában készítsen előterjesztést a képviselő-testület ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


48/2010. (II.24.) sz. határozat:

A Képviselő-testület 173/2009 (XI. 04.) számú határozatával döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a KDOP-2009-4.1.1.B kódjelű „Települési szilárd hulladéklerakók, dögkutak, földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja” című pályázaton belül a Szénégető Dűlői szippantott Szennyvíztelep 1-es medencéjének rekultivációjára melyet jelenlegi határozatával is megerősít.

A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 61.998.541 forint melyhez a szükséges önrészt bruttó 9.810.000 forintot a 2010 évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az elkészült pályázatot határidőn belül nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos de legkésőbb 2010. április 14.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


49/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


50/2010. (II.24.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

A képviselő-testület dönt arról, hogy az UMVP – Vidéki rendezvények, falunapok szervezése 2010. címmel kiírt 100 %-os támogatási intenzitású pályázat kerüljön beadásra.

Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a pályázatot a 2010.02.26-i beadási határidőre készítse el és adja be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató

Határidő: 2010. február 26.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


51/2010. (II.24.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


52/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a 18/2010. (I.27.) sz. határozatát fenntartja és javítja a kódszám megnevezését TIOP-1.1.1/09/1. kódszámra.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós
Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05. 53/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonyörs településrészen lévő strandlétesítés jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05. 54/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az 1997. évi. C. tv. 23. §. (1) bek. alapján az

1 sz. szavazókör (Badacsonytomaj, Polgármesteri Hivatal tanácskozó  terme, Fő u. 2.) szavazatszámláló  bizottság

tagjává:

Lőrincz Károly (Badacsonytomaj, Római u. 99.)

Cseh Ervinné (Badacsonyörs, Kemping u. 10.)

Léránt Kálmán Sándorné (Badacsony, Panoráma u. 6.)

póttagjává:

Bolfné Tóth Melinda (Badacsonytomaj, Nagykörút 51.)

Mejlinger Lászlóné (Badacsonytomaj, József A. u. 46.)

A 2. sz. szavazókör (Badacsonytomaj, Művelődési Ház, Római u. 69.)

szavazatszámláló  bizottság

tagjává:

Vastag Béláné (Badacsonytomaj, Táncsics u. 24.)

Baumann Csaba (Badacsonyörs, Csigáskuti u. 103.)

Rimay Zsuzsanna (Badacsonytomaj, Római u. 40.)

póttagjává:

Kovács Zsuzsanna (Badacsonytomaj, Kert u. 22/3)

Takács Gáborné (Badacsony, Római u. 151.)

Flamis Mihály (Badacsonyörs, Felsőbüki u. 12.)

Kun Istvánné (Badacsonytomaj, Nyárfa u. 1.)

szám alatti lakosokat megválasztja.

Felkéri a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait a megválasztásukról értesítse és részükre a megbízólevelet küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, HVI vezetője

Határidő: 2010. március 10.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:
Badacsonytomaj, 2010.03.05. 55/2010. (II.24.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Wine Estate (régi nevén: BDCSNY) Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között az önkormányzat tulajdonát képező 02/27 hrsz-ú ingatlan, valamint a BDCSNY Kft-ben volt önkormányzati üzletrész adásvételére vonatkozó keretmegállapodást és annak mellékletét képező szerződéstervezeteket megtárgyalta – figyelemmel az igazságügyi ingatlanszakértő szakvéleményében foglaltakra is – az abban foglaltakat elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a keretmegállapodás, valamint a módosuló szerződések aláírására az alábbi kiegészítéseknek a szerződéstervezeteken történő átvezetését követően.

o A keretmegállapodás 1.4. pontja az alábbiakkal egészüljön ki:

amennyiben a vételi jog lejártának idejéig a vételi jog jogosultja bármely ok miatt nem tesz joghatályos nyilatkozatot vételi joga gyakorlására, arra az esetre vállalja, hogy haladéktalanul és minden további feltétel - különösen bármely jogcímű és természetű anyagi követelés - támasztása nélkül aláírja az önkormányzat által készíttetett, a jogosult földhasználati joga megszüntetésére irányuló szerződést.

o A 2.4. pontban meghatározott vételi jog időtartama három évre módosul.
o A 2.5. pont második mondata kiegészül azzal, hogy az abban szabályozott egyeztetés egyik felet sem kötelezi annak kezdeményezésére, tartalmának meghatározására, vagy az eredmény - újabb szerződés, szerződések megkötésének - elmaradása esetén nem jogosítja fel egyik felet sem bármilyen jogcímű és természetű vagy összegű, a másik féllel támasztható igény előterjesztésére.
o A keretmegállapodás egészüljön ki az alábbi 2.6. ponttal:

szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a keretmegállapodás és annak valamelyik mellékleteként hivatkozott szerződésből, valamint a jelen módosítás és ennek mellékleteként kezelt szerződésmódosításokból keletkező igény bármelyike meghiúsul - feltéve ha a szerződésekkel elérni kívánt cél meghiúsulása egyik félnek sem felróható - egyik fél sem jogosult semmilyen természetű és jogcímű anyagi és egyéb követelést a másikkal szemben támasztani, amennyiben az előbb felsorolt szerződések teljesítése során bármelyik félnek bármilyen összegű költsége, kiadása keletkezett. Mindegyik fél tehát saját kockázatára és jövőben üzleti érdekei teljesítése miatt viseli a saját kiadásait. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen módosításban, vagy annak mellékleteiben foglaltak hatályosulásához nyilatkozat, szerződés aláírása szükséges, azt minden feltétel támasztása nélkül aláírják.

- A 100 m. Ft összegű üzletrészből 50 m Ft vételár előleg átutalása a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg történjen meg az önkormányzat számlájára.

Amennyiben a  BDCSNY Kft-vel a volt önkormányzati üzletrész adásvételére vonatkozó keretmegállapodást és annak mellékletét képező  szerződéstervezeteket a javasolt kiegészítésekkel a Társaság nem fogadja el, a 02/27 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában megkötött előszerződést az Önkormányzat nem kívánja meghosszabbítani, hanem kezdeményezi az eredeti állapot helyreállítását.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintett gazdasági társaságot a határozat megküldésével értesítse, és intézkedjen a határozatban foglaltak végrehajtásáról.

Határidő: 2010. március 15., illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.02.26. 56/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 354/2007 (X. 4.) kormányrendelet 50.§ szerint kezdeményezi az MNV Zrt.-nél a Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú (517 m2 alapterületű) út ingyenes Önkormányzati tulajdonba adását.

Egyben felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Kormányrendelet 50.§  (2) bekezdésében felsorolt dokumentumok becsatolásával a térítésmentes tulajdonba adási kérelmet indítsa el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.57/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi a településen lévő önkormányzati kötelező feladatellátásra alkalmas állami tulajdonban lévő ingatlanok visszaigénylését.

Felkéri a jegyzőt, hogy ezen ingatlanokról készüljön előterjesztés a képviselő-testület áprilisi soros ülésére.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010.április 30.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.58/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv-ben szabályozott felterjesztési jogával élve kezdeményezi az állami tulajdonban lévő ingatlanok visszaigényléséről szóló  rendelet azon részének módosítását, amelyben arról rendelkezik a jogalkotó, hogy nemzeti parki területen lévő állami ingatlan önkormányzati tulajdonba adása esetén a Nemzeti Parkot megfelelő módon csereingatlannal kártalanítani kell.

Felkéri a jegyzőt, hogy a felterjesztést készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.59/2010. (II.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a közcélú foglalkoztatásban alkalmazott dolgozók részére a középfokúnál alacsonyabb végzettségűek  esetén 80.000 Ft. / hó/ fő bruttó összegben javasolja a bért megállapítani.

K.m.f.
Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.60/2010 (II.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Badacsonytomaj Közművelődéséért kitüntetést Tóth Mariann részére

Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetést Nagy Gyula részére

Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetést dr. Scheller György és dr. Magó Ágnes részére

Badacsonytomaj Város Díszpolgára cím kitüntetést Csikós Nagy Zsuzsanna részére

adományozza.

Felkéri  a Polgármestert a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2010. március 15.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.61/2010 (II.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Nusal Józsefné 8261 Badacsony, Római u. 219. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indoklás

özv. Nusal Józsefné badacsonytomaji lakos szemétszállítási díjfizetés alóli mentesítés iránt nyújtott be kérelmet a Szociális Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottsághoz. A bizottság a kérelmet elutasította, mivel kérelmező nyugdíjának havi összege 96.065 Ft. , amely meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000 Ft-ot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14.§ (11) bek. a.) pontja értelmében a Szociális, Egészségügyi, Oktatás és Sport bizottság az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott átmeneti segély megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén az olyan 70 éven felüli badacsonytomaji állandó lakos magánszemélyek kérelmére, akik jövedelmi vagyoni viszonyaik miatt a szemétszállítási díjat részben vagy egészben nem képesek megfizetni, a díj megfizetése alól a kötelezetteket mentesítheti vagy a díjat mérsékelheti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló 2/2009 (III.03.) rendelet 23.§ (2) bek. szerint átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010. évben 42.750 Ft.) egyedül élő esetén annak 200%-át (2010. évben 57.000 Ft.).

Özv. Nusal Józsefné a bizottság döntését megfellebbezte, mely fellebbezés a hivatalhoz 2010. február 17. napján érkezett és kérte a képviselő-testületet, hogy 2010. évre vonatkozóan szemétszállítási díj mentességben részesítse, mivel az ingatlanról évek óta nem szállítanak szemetet. Beteg, súlyos mozgáskorlátozott. Vidéken tartózkodik gyermekeinél, ők ápolják, akik szintén nyugdíjasok. A házban 13 éve senki nem lakik egész éven át és lakás kiadással, bérbeadással sem foglalkoznak. Fia a szőlőskertet műveli, de nem tartózkodik az ingatlanban. Tapolcáról jár ki a munkálatokat elvégezni. Vagyona nincs, havonta 50.000 Ft- ot fizet beteg fia szociális intézményben való ellátására és nagyon magas a gyógyszerköltsége is.

A köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében „  a rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken, (a település közigazgatási területén) az ingatlan tulajdonosok (használók) nem vonhatják ki magukat a díj fizetése alól, az összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem vagy csak időszakosan veszik igénybe.

Fentiek alapján a Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottság határozatát helyben hagyta és özv. Nusal Józsefné Badacsony,  Római út 219. sz. alatti lakos  kérelmét elutasította.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Harmati Miklós

Lesz Ferenc

jkv. hitelesítők

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.05.


62/2010 (III.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal hogy a Badacsonytomaj Sportegyesület részére az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplő előirányzat terhére - az első félévre esedékes előirányzatból még át nem utalt - 3 havi támogatás 1.611.000 Ft. egy összegben kerüljön átutalásra.

Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen.

Felkéri az egyesület elnökségét, hogy a 2010. december 31-ig várható  kiadások összegéről készítsen kimutatást - az NB3-ban való  szereplés és az alacsonyabb osztályban való szereplés esetére is - és terjessze a képviselő-testület elé.      

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve április 30.

K.m.f.

Krisztin N. László sk. Dr. Gelencsér Ottó sk.

polgármester  jegyző

Mórocz István

Nagy Lajos

jkv. hitelesítő:

A kivonat hiteléül:

Badacsonytomaj, 2010.03.16.63/2010 (III.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár részéről az Érdekeltségnövelő pályázat benyújtását. A szükséges önrészt a Művelődési Központ és Könyvtár pályázatához elkülönített céltartalékból biztosítja.

Felelős: Fodor József igazgató

Határidő: 2010. március 25.

K.m.f.64/2010. (III.25.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az 1997. évi C tv. 23. § (1) bek. alapján az

1. sz. szavazókör (Polgármesteri hivatal, tanácskozó terme, Fő u. 2.)

Szavazatszámláló  bizottság tagjává:

Török Tivadarné  Badacsonytomaj, Táncsics u. 12. sz. alatti lakost megválasztja.

Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a Szavazatszámláló bizottság tagját  értesítse és részére a megbízólevelet küldje meg.65/2010. (III.25.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Badacsonytomaj VN KFT üzleti tervét megtárgyalta, azt a 2010. gazdálkodási évre tervezett 140 800.-eFt bevétellel és 140 800.-eFt kiadással elfogadja.

A képviselő-testület a Badacsonytomaj VN Kft. részére a 2010. évi gazdálkodásának egyensúlyának biztosítására a költségvetési rendeletben meghatározottak alapján előfinanszírozást biztosít a támogatás mértékéig.

A tulajdonos Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a strandbelépők árait az alábbiak szerint állapítja meg:

Napi jegy felnőtt     400.-+ÁFA

Napi jegy gyermek 14. éves korig   240.-+ÁFA

Heti jegy felnőtt    2009. évi + 5% ÁFA növekedés

Heti jegy gyermek    2009. évi + 5% ÁFA növekedés

Havi jegy felnőtt    2009. évi + 5% ÁFA növekedés

Havi jegy gyermek   2009. évi + 5% ÁFA növekedés

Idénybérlet felnőtt   2009. évi + 5% ÁFA növekedés

Idénybérlet gyermek   2009. évi + 5% ÁFA növekedés

Csoportos kedvezmény a parkoló és strandüzemeltetésnél és a régiós kártya kedvezmény ügyvezetői hatáskörben kerül egyedileg megállapításra.

Felkéri a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy az új telephely kialakítására vonatkozó szakmai tervezet, illetve a bérleményre vonatkozó szerződés tervezetet a következő soros testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület megbízza a Badacsonytomaj VN KFT ügyvezetőjét, hogy az elfogadott üzleti tervnek megfelelően a határozatot hajtsa végre.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő:
folyamatos, illetve 2010. április 30.66/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete kezességet vállal a Badacsonytomaj VN Kft. által felvételre kerülő folyószámlahitel fedezetére 2010. május 01-től 5 hónapos futamidőre 9.000.000 Ft. erejéig.

Felelős: Ferenczy Károly mb. ügyvezető

Határidő:
  folyamatos67/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

A  franciaországi Mürs-Erignés-vel nem kíván  testvér települési együttműködést elindítani.68/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.69/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja, megköszönve a bizottság által végzett munkát.70/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Városnap, Borhét, Badacsonyi Szüret kerettervét fogadja el.

Felkéri a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a Városnapi rendezvényre a sátorfelállítást biztosítsa térítésmentesen a várható eredménye terhére.71/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovásznai László (1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 124. szám alatti lakos) Badacsonytomaj 988/3 hrsz.-ú ingatlanon helyi piac kialakítására vonatkozó ajánlatát megtárgyalta.

A képviselő-testület az együttműködésre vonatkozó javaslatot szakértő bevonásával tovább tárgyalja képviselői fórum keretében. .

Felelős:
Krisztin N. László Polgármester, Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő:
folyamatos72/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a hazai forrásból megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.73/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.74/2010. (IV.07.) sz. határozat:

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 256/2000. (XII.26.) Korm. Rendeletben foglaltakra 2011. január 01-i kezdéssel önálló okmányiroda létesítéséről dönt. A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy:
 • Biztosítja a kulturált ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához szükséges ügyintézési helyszínt
 • Biztosítja a személyi és tárgyi feltétel megteremtésének pénzügyi fedezetét
 • Átvállalja az okmányiroda működtetésének azon –külön megállapodásban rögzített- költségeit, amelyek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban KEKKH) terhelik
 • A normatív támogatás rendszeres folyósításáig az okmányirodát saját pénzeszközeiből és a jelenleg okmányirodát működtető települési önkormányzat képviselő-testületével kötött megállapodás alapján az önkormányzatot megillető támogatásból működteti.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályban rögzített szervezeteknél kezdeményezzék a szükséges nyilatkozatok beszerzését és az okmányiroda létesítését a jelen határozatban, valamint a fentebb hivatkozott jogszabályban foglaltak szerint:

 • Veszprém Megyei Államigazgatási Hivatal,
 • Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás,
 • Tapolca Város Önkormányzata,
 • A Közigazgatási Informatikáért Felelős Miniszter

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő:
2010. augusztus 31.75/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány kérelmét – a pénzügyi lehetőség hiányában- elutasítja.

Felkéri a jegyzőt, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

A Badacsony Újságban, és a Képújságban azonban megjelenteti az alapítvány kérelmét a jótékonysági előadásra vonatkozóan.

Határidő: 15 nap

Felelős:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző


76/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a NABE Badacsonytomaji csoportjának kérelmére  50.000,-Ft támogatást nyújt, a 2010. évi költségvetésben civil szervezetek támogatására biztosított keret összeg terhére.  

Felkéri a polgármestert a további intézkedést tegye meg.

Határidő: 15  nap

Felelős: Krisztin N .László polgármester


77/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolumé Bt. kérelmét a meglévő közterület bérleti szerződésének  meghosszabbítását jelenleg nem támogatja, mivel az öt éves időtartam 2011-ben jár le.

Felkéri a Jegyzőt, hogy tájékoztassa a Kérelmezőt arról, hogy a szerződés 2011. évtől újabb 5 évre szóló meghosszabbítását az őszi önkormányzati választásokat követően felálló új Képviselő-testületnél kezdeményezheti.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2010. május 1.


78/2010. (IV.07.) sz. határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Pálfy Jenőné 8258 Badacsonytomaj Hősök tere 6. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indoklás

özv. Pálfy jenőné badacsonytomaji lakos szemétszállítási díjfizetés alóli mentesítés iránt nyújtott be kérelmet a Szociális Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottsághoz. A bizottság a kérelmet elutasította, mivel kérelmező nyugdíjának havi összege 76.285.-Ft. , amely meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000 Ft-ot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14.§ (11) bek. a.) pontja értelmében a Szociális, Egészségügyi, Oktatás és Sport bizottság az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott átmeneti segély megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén az olyan 70 éven felüli badacsonytomaji állandó lakos magánszemélyek kérelmére, akik jövedelmi vagyoni viszonyaik miatt a szemétszállítási díjat részben vagy egészben nem képesek megfizetni, a díj megfizetése alól a kötelezetteket mentesítheti vagy a díjat mérsékelheti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló 2/2009 (III.03.) rendelet 23.§ (2) bek. szerint átmeneti segélyben részesíthető  az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010. évben 42.750 Ft.) egyedül élő esetén annak 200%-át (2010. évben 57.000 Ft.).

Özv. Pálfy Jenőné a bizottság döntését megfellebbezte, mely fellebbezés a hivatalhoz 2010. március 9. napján érkezett és kérte a képviselő-testületet, hogy 2010. évben 6 hónapra vonatkozóan szemétszállítási díj mentességben részesítse, mivel az ingatlanon a keletkező hulladék mennyisége minimális.

A köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében „ a rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken, (a település közigazgatási területén) az ingatlan tulajdonosok (használók) nem vonhatják ki magukat a díj fizetése alól, az összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem vagy csak időszakosan veszik igénybe.

Fentiek alapján a Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottság határozatát helyben hagyta és özv. Pálfy Jenőné Badacsonytomaj Hősök tere 6. sz. alatti lakos  kérelmét elutasította.


79/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állására vonatkozó javadalmazását határozatlan időre  br. 350.000 Ft. megbízási díjban állapítja meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2010. június 01.


80/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának Bolla József Badacsonytomaj, Római u. 36. sz. alatti lakóst választotta 2010. június 01. napjától határozatlan időre szóló társasági jogviszony keretében.

Javadalmazását 350.000 Ft./hó összegben határozta meg, amely összeg magában foglalja a feladatellátásával összefüggő valamennyi költséget.

Felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést az Önkormányzat képviseletében írja alá.

Felkéri az Ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági átvezettetéséről a törvényben előírt határidőn belül gondoskodjon.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Társaság 2009. évi mérlegbeszámolóját tárgyaló taggyűlésre az ügyvezető premizálásának feltételeit készítse elő.

Felelős:
Krisztin N. László polgármester

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 
2010. május 31.


81/2010. (IV.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítási munkáival összefüggő, a tanítás zavartalan biztosítása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja, az előterjesztés mellékletét képező ütemtervben foglaltakat tudomásul veszi.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozat és az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató anyagokat az intézményfenntartó  társulásban együttműködő önkormányzatok polgármestereinek tájékoztatás végett küldje meg.

Határidő: azonnal (társönkormányzatok értesítése), illetve 2010. május 2. (az ütemterv végrehajtása)

Felelős:
Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Csizmarik Béláné iskolaigazgató

Ferenczy Károly ügyvezető


82/2010. (IV.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltetési megállapodás alapján használatában lévő, a Szegedy Róza Múzeumban található un. ürmös főző helyiség bérleti jogának megszerzésére irányuló nyilvános pályázati eljárás során az üzlethelyiség legalacsonyabb bérleti díjának összegét 500.000 Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a Jegyzőt a pályázati eljárás előkészítésére és annak lefolytatására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző


83/2010. (IV.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Floor Profil Investment Kft. kérelmére a Badacsonyörs 2015 hrsz-ú, Badacsonytomaj 725/1 hrsz-ú. valamint Badacsonytomaj 792 hrsz- ú területeken hulladékgyűjtő szigetek építését – az alábbi kikötésekkel térítés mentesen megadja.

A munkák elkezdését és befejezését a kivitelező köteles írásban bejelenteni a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály részére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos


84/2010 (IV.16) sz.  határozat:

- Badacsonytomaj Város önkormányzatának Képviselő Testülete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/6. sz. Vasút-tisztasági – idegenforgalmi Közmunkaprogram pályázatán részt kíván venni, és felhatalmazza Balatonfüred Város önkormányzatát a pályázat benyújtására.

- A Képviselő Testület a konzorcionális szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, valamint a szükséges önrészt, 1.232.883.- Ft-ot biztosítja.

- 1 havi támogatást, mely 1.712.338,- Ft, előfinanszíroz a PROBIO ZRt. részére. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a PROBIO ZRt. ezt visszautalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve április 31.


85/2010. (IV.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj Sportegyesület részére az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az Egyesület támogatására biztosított 6,4 m. Ft. előirányzat terhére –a már átutalt 3 m. Ft. összegű támogatáson felül a fennmaradó- 3,4 m. Ft. támogatás egy összegben kerüljön átutalásra a 2009/2010. évi bajnokság tavaszi szezonjának sikeres befejezése érdekében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal


86/2010. (IV.07.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a Dísztéren 2010. június 12. és 2010. augusztus 28. között élőzene, illetve karaoke partik megrendezéséhez a meghatározott időpontokban hajnali 01 óráig.

Amennyiben túlzott hangerő miatt panasz merül fel, úgy az, az engedélyező határozat visszavonását eredményezi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:
folyamatos


87/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó parancsnoki beosztásának betöltésére Segesdi Ferenc tűzoltó alezredest nevezi ki 2010. május 1. napjától terjedő határozatlan időtartamra.

A kinevezett parancsnok illetményét a többször módosított 1996. évi XLIII. tv. Rendelkezései alapján határozza meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat a Képviselő-testület nevében írja alá és intézkedjen annak az illetékes szervek felé történő megküldéséről.

Határidő:
2010. május 1., illetve május 15.

Felelős:
Krisztin N. László polgármester


88/2010. (IV.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetést a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Nevelőtestülete és alkalmazotti közössége részére adományozza.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetést a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj részére adományozza.

Felkéri  a Polgármestert a kitüntetés átadására, a Városnapon 2010. május 29-én.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:
  2010. május 29.


89/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Illés Lajosné 8257 Badacsonyörs, Major u. 51. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indoklás

Illés Lajosné  badacsonyörsi lakos szemétszállítási díjfizetés alóli mentesítés iránt nyújtott be kérelmet a Szociális Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottsághoz. A bizottság a kérelmet elutasította, mivel kérelmező nyugdíjának havi összege 80.820.-Ft. , amely meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000 Ft-ot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14.§ (11) bek. a.) pontja értelmében a Szociális, Egészségügyi, Oktatás és Sport bizottság az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott átmeneti segély megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén az olyan 70 éven felüli badacsonytomaji állandó lakos magánszemélyek kérelmére, akik jövedelmi vagyoni viszonyaik miatt a szemétszállítási díjat részben vagy egészben nem képesek megfizetni, a díj megfizetése alól a kötelezetteket mentesítheti vagy a díjat mérsékelheti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló 2/2009 (III.03.) rendelet 23.§ (2) bek. szerint átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010. évben 42.750 Ft.) egyedül élő esetén annak 200%-át (2010. évben 57.000 Ft.).

Illés Lajosné  nevében leánya, Molnár Béláné a bizottság döntését megfellebbezte, mely fellebbezés a hivatalhoz 2010. április 10. napján érkezett és kérte a képviselő-testületet, hogy 2010. évben 6 hónapra vonatkozóan szemétszállítási díj mentességben részesítse, mivel kérelmező egészségi állapota miatt nem tartózkodik az ingatlanon, így hulladék nem keletkezik.

A köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében „  a rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken, (a település közigazgatási területén) az ingatlan tulajdonosok (használók) nem vonhatják ki magukat a díj fizetése alól, az összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem vagy csak időszakosan veszik igénybe.

Fentiek alapján a Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottság határozatát helyben hagyta és Illés Lajosné Badacsonyörs Major u. 51. sz. alatti lakos  kérelmét elutasította.


90/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Imre Lászlóné 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 4. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indoklás


Imre Lászlóné  badacsonytomaji lakos szemétszállítási díjfizetés alóli mentesítés iránt nyújtott be kérelmet a Szociális Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottsághoz. A bizottság a kérelmet elutasította, mivel kérelmező nyugdíjának havi összege 58.660.-Ft. , amely meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000 Ft-ot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14.§ (11) bek. a.) pontja értelmében a Szociális, Egészségügyi, Oktatás és Sport bizottság az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott átmeneti segély megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén az olyan 70 éven felüli badacsonytomaji állandó lakos magánszemélyek kérelmére, akik jövedelmi vagyoni viszonyaik miatt a szemétszállítási díjat részben vagy egészben nem képesek megfizetni, a díj megfizetése alól a kötelezetteket mentesítheti vagy a díjat mérsékelheti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló 2/2009 (III.03.) rendelet 23.§ (2) bek. szerint átmeneti segélyben részesíthető  az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010. évben 42.750 Ft.) egyedül élő esetén annak 200%-át (2010. évben 57.000 Ft.).

Imre Lászlóné  a bizottság döntését megfellebbezte, mely fellebbezés a hivatalhoz 2010. április 14. napján érkezett és kérte a képviselő-testületet, hogy 2010. évben szemétszállítási díját mérsékelje, mivel évente 12 alkalommal veszi igénybe a szolgáltatást.

A köztisztaságról  és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében „  a rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken, (a település közigazgatási területén) az ingatlan tulajdonosok (használók) nem vonhatják ki magukat a díj fizetése alól, az összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem vagy csak időszakosan veszik igénybe.

Fentiek alapján a Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottság határozatát helyben hagyta és Imre Lászlóné Badacsonytomaj Káptalantóti u. 4. sz. alatti lakos kérelmét elutasította.


91/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Wine Estate (régi nevén: BDCSNY) Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között az önkormányzat tulajdonát képező 02/27 hrsz-ú ingatlan, valamint a BDCSNY Kft-ben volt önkormányzati üzletrész adásvételére vonatkozó keretmegállapodást és annak mellékletét képező szerződéstervezeteket megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a keretmegállapodás, valamint a módosuló szerződések aláírására .


Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:
azonnal


92/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltető Kft-t, hogy a lomtalanítás után a Remondis Kft. által elszállításra nem került, felhalmozódott veszélyes hulladékot, fémhulladékot a közterületekről utólagos elszámolással szállítsa el.

Felelős:
Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő:
azonnal


93/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


94/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


95/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az elmaradt gázellátás megvalósulásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja.


96/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.


97/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.98/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2009. évi pénzmaradványát 237.420 e. Ft-tal hagyja jóvá.

Ebből: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 228.649 e Ft.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság     8.771 e Ft.

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

- Önkormányzat:   13.034 e Ft.

- Művelődési Ház és Könyvtár:      205 e Ft.

- Tourinform iroda és Tájház:        42 e Ft.

- Óvoda:         808 e Ft.

- Általános Iskola:     1.389 e Ft.

- Tűzoltóság:      8.771 e Ft.

---------------------------------------------------------------------------

Összesen:    24.249 e Ft.

Szabad pénzmaradvány összesen:   213.171 e Ft.

Ebből: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 213.171 e Ft.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  --------   e Ft.

Az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság pénzmaradványát a felosztási javaslat szerint elfogadja,  a részben önálló intézményeinek előirányzat maradványát elvonja, és az Önkormányzat szabad pénzmaradványával együtt  céltartalékba helyezését javasolja úgy, hogy az óvadéki betétnek megfelelő 180.000 e/Ft az elkülönített céltartalékba kerül.

Felkéri a Jegyzőt a rendelet módosítását,  a döntésnek megfelelően a  következő Testületi-ülésre készítse elő.

Felelős:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

99/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt a köztisztasági rendelet módosítására tegyen javaslatot és azt terjessze a képviselő-testület elé a következő  soros testületi ülésre.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: soron következő testületi ülés


100/2010. (IV.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az új pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, vizsgálja meg, hogy a KDOP kiírásában, közfeladat ellátása témában kiírt pályázat lehetőséget biztosít-e a Művelődési Központ felújítására. 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!