Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évben meghozott határozatai II.

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

257/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

258/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 28-i soros, nyílt ülésének napirendjét 27 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

 

Napirendi pontok:

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Katasztrófavédelem Badacsonytomaj

 

 1. Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség és Badacsonyörs fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatása ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztatás Nyári táboroztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztatás Nyári napközis ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kérelem beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására, nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Átjárási szorgalmi jog törlése iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Településrendezési eszközök módosítása – csereerdő kijelölése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. évi villamos energia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. évi gázenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési vízgazdálkodási Tervének elkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 1. Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

259/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 28-i soros, nyílt ülésének napirendjét 1 zárt napirendi ponttal elfogadja:

 

 

Napirendi pontok:

 1. Bérleti megállapodás módosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

260/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosítása és elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 28-i soros, nyílt ülésének napirendjét módosítja, hogy a 12. pontot az 1. napirendi pontra helyezi át?

 

 

Napirendi pontok:

 1. 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

261/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő „L” Mérnök Kft. képviseletében Lasancz Tamás ügyvezető (8286 Gyulakeszi, Balaton utca 4.) 2.000.000,- Ft + ÁFA = 2.540.000, - Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi tartalék terhére biztosítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges szerződés előkészítésére.
 3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        szerződés megkötésére 15 nap

                        ajánlattevők értesítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

261/1/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az óvodakezdési támogatás összege első alkalommal a kiscsoportba lépéskor 30.000,- Ft gyermekenként, egyszeri összeg.
 2. Az óvodakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

261/2/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az óvodakezdési támogatás összege a kiscsoportba lépést követő években 20.000,-Ft gyermekenként, egyszeri összeg.
 2. Az óvodakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

261/3/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az iskolakezdési támogatás összege az első évfolyamba lépéskor (általános iskola 1. osztály, középfokú tanintézmény 9. évfolyam) 50.000,- Ft gyermekenként, egyszeri összeg.
 2. Az iskolakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

261/4/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az iskolakezdési támogatás összege az általános iskola 1. osztályába és a középiskola 9. évfolyamába lépést követő években 30.000,- Ft, egyszeri összeg.
 2. Az iskolakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

 

261/5/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arttól, hogy a közterületi rendezvényekre az engedélyek hajnali 3 óra helyett hajnali 2 óráig adható ki.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

261/6/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. egyetért a 13. § módosításával, hogy a veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet magánszemélyeknek a ház körül vasárnap 10-18 óra között engedélyezett.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a módosítások rendelet-tervezetbe történő átvezetésébe, és a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

262/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

263/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a 30 éves jubileumi ünnepség fellépői díj finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000 Ft összegben, azaz Háromszázezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség fellépői díj támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

264/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhelyen a VN Kft. által elvégzendő hulladékszállítási költségek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 198.628.-Ft összegben, azaz Egyszázkilencvennyolcezer-hatszázhuszonnyolc forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonyörsi fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékelszállítási költségek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

265/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Nyári táboroztatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a nyári táboroztatásról szóló tájékoztatást megismerte.
 2. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására bruttó 200.000.-Ft összegben
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

266/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Nyári napköziről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Tatay Sándor Általános Iskola jelzése alapján a nyári napközis felügyeletet 2023. július 1. napjától 2023. július 31. napjáig Novákné Borsodi Ildikó megbízásával biztosítja.
 2. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

268/2023. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra 800.000,- Ft összegben, melyet a költségvetésben a maradvány terhére biztosít.
 2. Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

269/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj hrsz.: 2900/9) képviseletében Nagy Krisztián ügyvezetővel a vállalkozási szerződés megkötésével 16.310.900,- Ft + ÁFA = bruttó: 20.714.843,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi tartalék terhére biztosítja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Végh József ügyvédet az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés előkészítésére.
 3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap

                        ajánlattevők értesítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

270/2023. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Átjárási szolgalmi jog törlése iránti kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Átjárási szolgalmi jog törlése iránti kérelem” tárgyában érkezett kérelmet.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Badacsonytomaj 1874/1 helyrajzi számú 119/237 tulajdoni hányadú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlana tekintetében dr. Végh József ügyvéd szakmai állásfoglalása alapján az alábbi döntést hozza:
 1. a) felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az átjárási szolgalmi jog törléséhez szükséges nyilatkozat előkészítésére, és a további szükséges intézkedések megtételére.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a meghozott döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

271/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy felkéri dr. Végh József ügyvédet, és dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy készítsék elő a Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására a pályázati kiírást, melyet a testület soron következő ülésén javasol újratárgyalni.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

                        a pályázati felhívás előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd
 2. Bodnár Attila jegyző

                       Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

272/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Szőke Gábor 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13. szám alatti egyéni vállalkozó Hyundai H1 SHC-270 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

273/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozata

Településrendezési eszközök módosítási kérelme – csereerdő kijelölése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Településrendezési eszközök módosítási kérelme – csereerdő kijelölése” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 356/2022. (11. 30.) képviselő-testületi határozatával indult településrendezési eszközök módosításához kapcsolódóan a szükséges csereerdő kijelölése az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Badacsonytomaj 0181 helyrajzi számú rét művelési ágú 5372 m2 térmértékű ingatlan, továbbá a Badacsonytomaj 0163/102 helyrajzi számú szántó művelési ágú 4094 m2 térmértékű ingatlan „Ev” övezetbe való vonásával valósuljon meg.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a meghozott határozatot küldje meg a településtervezők, és Badacsonytomaj Város Főépítésze részére az eljárás megindítása céljából, előbbieken túl felkéri az illetékes ügyintézőt a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a településtervezők, és a főépítész értesítésére 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán főépítész          

                        településtervezők

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

274/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról készített tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

 

 

275/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című projekt keretében beszerzett 1 db kizárólag elektromos meghajtású busz javítási, karbantartási munkáira a Birdiecar Hungary Kft-től érkezett, 14 fős busz esetében bruttó 1.795.667 Ft ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza polgármestert a szükséges lépések megtételére.

A javításokhoz szükséges forrást az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

276/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő villamos energia adásvételi szerződések elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a a vezetékes villamos energia esetében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel, közvilágítási célú villamos energia esetében a CYEB Energiakereskedő Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének 2024. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Nagy László intézményvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Bolfné Tóth Melinda intézményvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Menü Vendéglátóipari Kft. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Rakics Anna ügyvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

277/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő földgáz adásvételi szerződések elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének 2024. évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Nagy László intézményvezetőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Bolfné Tóth Melinda intézményvezetőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Dr. Bodnár Attila jegyzőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

278/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Települési Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének beszerzéséről

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Települési Vízkárelhárítási Védelmi Terv és Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésének szükségességével egyetért, és a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Települési Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elkészítése feladatra kiírt meghívásos beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének Niederhoffer Edina egyéni vállalkozót hirdeti ki bruttó 4.800.000 Ft összegű ajánlatával valamint felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére a szerződéskötéshez és a megvalósításhoz szükséges lépések megtételére. A bruttó 4.800.000 Ft összegű kiadás fedezetét az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        a megbízási szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

279/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Varga Pincészet Kft. kérelmére (székhely: 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.) a Varga Pincészet előtti 71. számú főúton történő gyalogátkelő kiépítéséhez történő előkészítési munkálatok finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 700.000 Ft összegben, azaz Hétszázezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Varga Pincészet Kft. a Varga Pincészet előtti 71. számú főúton történő gyalogátkelőhely kiépítéséhez történő előkészítési munkálatok finanszírozására
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                            nem szavazatok száma:              1

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

280/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

281/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elfogadja az önkormányzat tulajdonában lévő, a 1288 helyrajzi számú Halászkert parkolóban lévő elektromos töltőpont fizetőssé tételét.
 2. Azonnali bevezetéssel 2023.12.31-ig 72,56Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját, Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 3. 2024. január 01-től 2024. december 31-ig 121,2Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját. Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 4. a töltésen túli töltőpont használat díjfizetéséhez szükséges applikáció fejlesztést megrendelni a TEA Mobilitás Kft-től és az applikáció elkészítését követően azonnal bevezetni a töltésen túli használat díjfizetését 7 Ft/perc összegben.
 5. 30 perc díjmentes türelmi időt biztosítani a töltőpont elhagyására a töltés befejezéséről küldött értesítést követően.
 6. „megállni tilos kivéve töltés” tábla kihelyezése a töltőponthoz, valamint a díjszabásokról tájékoztató elhelyezése a töltőoszlopon, illetve az applikációban.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

282/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elfogadja az önkormányzat tulajdonában lévő, a Tatay Sándor Általános Iskola előtti 2488/5 helyrajzi számú lévő elektromos töltőpont fizetőssé tételét.
 2. Azonnali bevezetéssel 2023.12.31-ig 72,56Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját, Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 3. 2024. január 01-től 2024. december 31-ig 121,2Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját. Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 4. a töltésen túli töltőpont használat díjfizetéséhez szükséges applikáció fejlesztést megrendelni a TEA Mobilitás Kft-től és az applikáció elkészítését követően azonnal bevezetni a töltésen túli használat díjfizetését 5 Ft/perc összegben.
 5. 30 perc díjmentes türelmi időt biztosítani a töltőpont elhagyására a töltés befejezéséről küldött értesítést követően.
 6. „megállni tilos kivéve töltés” tábla kihelyezése a töltőponthoz, valamint a díjszabásokról tájékoztató elhelyezése a töltőoszlopon, illetve az applikációban.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                            nem szavazatok száma:              1

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

283/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                            nem szavazatok száma:              1

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

284/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

 

288/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

289/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. július 10-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” c. pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

290/2023. (VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a Magyar Falu Program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra a Kert utca részleges aszfaltozására vonatkozó pályázat benyújtását bruttó 45.000.000 Ft összegben tervezetten önkormányzati önerő biztosítása nélkül és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

291/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Bányász strand üzemeltetőjének kérelmeügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy dr. Végh József jogi állásfoglalása alapján az alábbi döntést hozza:
 1. a) a szerződés módosítására nincs szükség
 2. b) elfogadja, hogy kérelmező nem tudja elfogadni az önkormányzat által nyújtott kedvezményeket
 3. c) a 19/2011.(IV.28.) sz. rendelet elemeit nem köteles biztosítani
 1. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

292/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanonügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítéséhez kapcsolódó magánberuházás keretében az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 028/13 helyrajzi számú útra a tartály és a nyomásfokozó műtárgy elhelyezését támogatja.
 1. szeptember 30. napja után végezhető el a munkálat
 2. a Badacsony, Muskotály utca (6 hektáros) felől közelíthető meg a munkaterület, ezt a kiadott engedély is tartalmazza
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a szükséges nyilatkozatokat készítse elő.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a tervezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

                        szükséges dokumentumok előkészítésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                                    Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                            nem szavazatok száma:              1

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

284/1/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

 

293/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

294/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. augusztus 23-i soros ülésének napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal és 1 sürgősségi ponttal kiegészítve, 24 napirendi ponttal elfogadja.

 

 

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztályvezető-helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztályvezető-helyettes

 1. Beszámoló az adóztatásról

                 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                 Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 1. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

 1. Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 1. Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

11.    Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

                 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                 Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

12.   Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

13.   A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

14.   BVKI intézményvezető megbízás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 1. „Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

                Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Badacsonytomaji játszóterek felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Kisfaludy Kilátó állapota

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Badacsonytomaj VN Kft.

 1. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

          Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna kvi- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

295/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosítása és elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. augusztus 23-i soros, nyílt ülésének napirendjét módosítja, hogy a 20. pontot az 1. napirendi pontra helyezi át.

 

 

Napirendi pontok:

 1. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

296/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Polgárőr Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (8258 Badacsonytomaj, Római út 69.; képviseli: Arany György elnök) működéséhez szükséges tároló- és irodahelyiség beszerzését elviekben támogatja az alábbiak szerint:
  1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Konténer Hungária Kft.-től (2030 Érd, Fiastyúk utca 7.) a 600 x 240 cm méretű új ECO tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténer megvásárlására támogatást nyújt 2.500.000, - Ft összegben, mely támogatást a 2023. évi tartalék terhére biztosítja az önkormányzat. A támogatással megvásárolt tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténer a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben fog szerepelni.
  2. a hivatkozott tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténer elhelyezését a Badacsonytomaj 2488/5 helyrajzi számú, természetben a Tatay Sándor Általános Iskola területére támogatja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:       azonnal

                        támogatási szerződés megkötésére 15 nap

                       értesítésre: 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                       Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

297/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az önkormányzati főépítésszel közreműködve az önkormányzati rendelet módosításának szakmai anyagát készítse elő, melyet a soron következő testületi ülésre terjesszen elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        következő soros testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

Gyimesi Mónika nűszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

298/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az önkormányzati rendelet módosításának szakmai anyagát a Veszprém Vármegyei kormányhivatal szakmai állásfoglalása alapján készítse elő, melyet a soron következő testületi ülésre terjesszen elő.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                       Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

299/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat   2023. I. félévi gazdálkodásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

300/2023 (VIII.23.) Képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi adóztatásról szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az adóztatásról szóló előterjesztést megismerte, az elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

301/2023. (VIIIl.23.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. a szociális célú tüzelőanyag vásárlására 80 erdei m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el Bakonyerdő Zrt. Erdőgazdasággal (8500 Pápa, Jókai Mór u. 46.). A pályázati támogatás felett, az önrész összegét 203.200.- Ft összegben az Ör. működési kiadásai terhére biztosította.
 3. a szociális célú tüzelőanyag szállítását a darabolás helyszínére Bolf Sándor (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti út 41.) vállalkozóval kívánja megoldani 400.000,-Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. a szociális célú tűzifa darabolására Orbán József (8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 64.) vállalkozóval kívánja megoldani 720.000,- Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 5. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő:       elfogadás azonnal

                        szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

302/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági tűzifa vásárlásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a lakossági tűzifa vásárlására 80 erdei m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el Bakonyerdő Zrt. Erdőgazdasággal (8500 Pápa, Jókai Mór u. 46.).
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 3. a szociális célú tüzelőanyag vásárlásának összegét 2.320.000,-  Ft + ÁFA összegben, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör.-ben az általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

303/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági tűzifa szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a lakossági tűzifa szállítását a darabolás helyszínére Bolf Sándor (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti út 41.) vállalkozóval kívánja megoldani 400.000,-Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

304/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági tűzifa darabolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a lakossági tüzifa darabolására Orbán József (8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 64.) vállalkozóval kívánja megoldani 720.000,- Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

305/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felkéri a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy mérje fel a darabolt szociális tűzifa ingatlanokhoz történő szállítását milyen feltételekkel tudja megvalósítani.
 2. amennyiben a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. nem tudja megvalósítani a szállítást, meghívásos beszerzés keretein belül kívánja megoldani.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

 

 

306/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, azonban jelen ülés keretében nem hoz döntést a tárgyi napirendben.

Határidő:       azonnal

                        soron következő testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

307/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Medicopter Alapítvány kérelme

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Medicopter Alapítvány kérelmére (székhely: 1081 Budapest Szilágyi u.3., képviseli: Rédei Lászlóné Elnök ) a  Magyar Légimentő Nonprofit Kft működtetéséhez szükséges eszköz vásárlására vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000.-Ft összegben, azaz Háromszázezer forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Magyar Légimentők részére eszköz vásárlás támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

308/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a Rózsa köz szennyvízelvezetésének közműfejlesztési pályázatát az alábbiak szerint támogatja:
 2. az előterjesztés szerinti 1.130.000,- Ft összköltségű tervezési eljárás 100% mértékét biztosítja az önkormányzat 2023. költségvetésének általános tartaléka terhére, úgy, hogy annak 50% mértékét – 565.000,- Ft összeg – a lakosság fizesse be az önkormányzat számlájára.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről aszerint, hogy a tervezési-engedélyeztetési eljáráshoz szükséges 565.000,- Ft összegű, 50% mértékű lakossági önrészt fizessék be 2023. szeptember 15. napjáig az önkormányzat számlájára.
 4. a 3. pont szerinti lakossági befizetések beérkezését követően felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a tervezési szerződést készítse elő, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező/közös képviselő tájékoztatására: 5 nap

                        tervezési szerződés megkötésére: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

309/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a megvalósítást az alábbiak szerint támogatja:
 2. a 480.000,- Ft összköltségű tervezési eljárás 100% mértékét biztosítja az önkormányzat 2023. költségvetésének általános tartaléka terhére, úgy, hogy annak 50% mértékét – 240.000,- Ft összeg – a lakosság fizesse be az önkormányzat számlájára.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről aszerint, hogy a tervezési-engedélyeztetési eljáráshoz szükséges 240.000,-Ft összegű lakossági önrészt fizessék be 2023. szeptember 15. napjáig az önkormányzat számlájára.
 4. a 3. pont szerinti lakossági befizetések beérkezését követően felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a tervezési szerződést készítse elő, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező/közös képviselő tájékoztatására: 5 nap

                        tervezési szerződés megkötésére: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

310/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötésérőlügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy dr. Végh József jogi állásfoglalása, és Antalóczy Zoltán földmérő mérnök (8258 Badacsonytomaj, Borostyán utca 16.) által 2023. június 30. napján 16-1/2023. munkaszám alatt készített változási vázrajz szerint a megosztás eredményeként a Badacsonytomaj 1232/3 helyrajzi számú és Badacsonytomaj 1232/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintő változási vázrajzon jelzett 365 m2 térmértékű ingatlanrész önkormányzat részére történő ajándékozását támogatja, az ajándékot köszönettel elfogadja.
 3. a 2. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, és Dr. Végh József ügyvédet a további szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a szerződés megkötésére: 15 nap

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

311/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezető megbízás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására pályázat kiírásáról dönt.

 

 1. A pályázat tartalma:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama: határozatlan idejű munka jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

Veszprém megye, 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet számú mellékletében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés szerint,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • turisztikai jártasság
 • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, empátia
 • gyakorlott számítógépes ismeretek
 • gyakorlott internet felhasználói ismeretek (Social media, honlapszerkesztés)
 • PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett jártasság
 • múzeumpedagógiai programok szervezésében, lebonyolításában való jártasság
 • segédkönyvtárosi végzettség
 • médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti lap)
 • hang- és fénytechnikai eszközök üzemeltetésében és működtetésében szerzett jártasság
 • társalgási szintű idegen nyelvtudás (angol, német)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § 1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven belül vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet - Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a munka jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

 

 1. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – 2023. október 31. napjáig – Nagy Lászlót, a BVKI foglalkoztatottját megbízza.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

312/2023.(VIII.23.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló Bizottság döntési javaslataival egyetért, így a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az Enerin Greenvill Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, az Enerin Greenvill Technologies Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánítja éves nettó 17.281.727 Ft + ÁFA bérleti és üzemeltetési díjjal, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.
 2. kéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében szerepeltesse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

313/2023.(VIII.23.) képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” című pályázata kapcsán a kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lezárásaként az értékelési munkacsoport döntési javaslataival egyetért, így a beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja nettó 15.612.500 Ft + ÁFA = 19.827.875 Ft összegű ajánlatával, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó feltételes vállalkozási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

314/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji játszóterek felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 • a „Badacsonytomaji játszóterek felújításához kapcsolódóan játszótéri eszközök beszerzése” eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a Játszótér 2006 Kft-t nyilvánítja nettó 2.590.000 Ft + ÁFA = 3.289.300 Ft összeggel, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

 • az önkormányzat fenntartásában lévő játszóterek játszóeszközeinek felújítására, a telepítésre kerülő új játszóeszközök ütéscsillapításának biztosításához szükséges homokágyak elkészítésére felkéri a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.-t, s további 640.080.-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

315/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

316/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy kilátó állapota

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Kisfaludy kilátó állapota” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt az alábbiakban:
  1. az átfogó felülvizsgálat – állapotrögzítő (faipari-faanyagvédelmi) és tartószerkezeti szakvélemény elkészítésével dr. Hantos Zoltánt (9422 Harka, Patak utca 24.) bízza meg.
  2. a kilátó jogi állapotának ügyvédi felülvizsgálatára felkéri Dr. Végh József ügyvédet.
 2. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft. a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal    

                        egyebekben 15 nap     

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

317/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

318/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

 

319/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

320/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte
 2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint elfogadja
 3. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.

 

Határidő:       azonnal, augusztus 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

321/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

322/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. szeptember 27-i soros ülésének napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal és 2 zárt ponttal, 25 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

 

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 1. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő jogi ügyeiről – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Végh József ügyvéd, Dr. Bodnár Attila jegyző

 1. Az irányító hatóság TOP-1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó elmarasztaló döntés ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Háziorvosok, Védőnő, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának módosítása

 

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Bogyai út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Tájház udvar nádazásának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Napelemes lámpák telepítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Kisörshegyi útpadka javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Sportpálya öltöző korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Badacsonytomaj VN Kft.

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

323/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Törvényességi felhívásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/1123-1/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásában rögzített felhívással egyetért, és felkéri dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a jövőben a törvényességi felhívásban foglaltak szerint járjon el.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a Kormányhivatalt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                             tájékoztatásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

324/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

325/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. szeptember 27-i soros, ZÁRT ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő jogi ügyeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Végh József ügyvéd, Dr. Bodnár Attila jegyző

 1. Az irányító hatóság TOP-1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó elmarasztaló döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

326/2023.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

A jogi ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Végh József ügyvéd úr által a „Tájékoztató a jogi ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Végh József ügyvéd

 1. Bodnár Attila jegyző.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                3           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

327/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Az Irányító Hatóság TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó elmarasztaló döntése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Irányító Hatóság TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó döntése alapján a 17.490.744 Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi, és felhatalmazza a polgármester a támogatási összeg visszafizetéséhez szükséges lépések megtételére. A 17.490.744 Ft összeget az önkormányzat 2023. évi tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        visszafizetésre: azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

328/2023.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Az Irányító Hatóság TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó elmarasztaló döntése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az Irányító Hatóság TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó döntése alapján a 17.490.744 Ft összegű támogatás visszafizetéshez kapcsolódóan a 17.490.744,- Ft összeg Szorgos Fuvar Kft-től való megkövetelésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az ügyvédet a peren kívüli egyezségről való tárgyalásra a Szorgos Fuvar Kft-vel.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző
 2. Végh József ügyvéd

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

329/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte, és dönt abban, hogy a tűzifa szállítására vonatkozó beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                       Szabó Patrik pályázati és műszaki referens

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

330/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:       2023. szeptember 29., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

331/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2024/2025. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Köznevelési és Jogi Osztályát (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; melinda.veszpremi@kk.gov.hu ) 2023. október 15. napjáig értesítse.

 

Határidő:       azonnal           

értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

332/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Gyermekorvos Epipen injekció pótlására és munkába járásának üzemanyag támogatása iránti kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. támogatja Dr. Horváth Margit házi gyermekorvos kérését a lejárt Epipen injekció pótlására, valamint
 2. támogatja Dr. Horváth Margit házi gyermekorvos munkába járásának üzemanyag támogatását 30.-Ft/km összegben az önkormányzat 2023. évi költségvetés tartalék keretének terhére
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

333/2023 (IX.27.) Képviselő-testületi határozata

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

334/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat
 2. dönt, hogy a 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, (továbbiakban: Eütv.)  2023. július 1. napjától hatályos 6/B. §-a alapján a települési önkormányzat és a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház (mint kijelölt irányító vármegyei intézmény) együttműködésben gondoskodik a védőnői ellátásról.
 3. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

335/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a 71. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjeügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja meg, hogy a település közigazgatási területén hol szükséges még idegenforgalmi tábla kihelyezése.
 3. a 2. pont szerinti vizsgálat figyelembevételével dönt abban, hogy a beszerzési eljárás alapján a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal kérjen be 3 árajánlatot.
 4. dönt abban, hogy a következő Képviselő-testületi ülésen újra tárgyalják az előterjesztést
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    a beszerzési eljárás lefolytatására: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

                                    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

336/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy az 1. pont szerinti járda burkolási feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás alapján a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal kérjen be 3 ajánlatot, melyek beérkezését követően a Képviselő-testület tárgyalja újra a napirendet.

Határidő:       elfogadásra azonnal    

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               3            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

337/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának beszerzési szabályzatának 1. számú mellékletének módosítását elfogadja. A módosított beszerzési szabályzat a 2023.09.28-tól kezdődően felmerülő beszerzések esetében alkalmazandó.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

338/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bogyai út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bogyay út fejlesztés II. ütemének feltételes közbeszerzési eljárásának megindításával egyetért és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás, illetve fedezetigazolás aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                4           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

339/2023.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvar nádazásának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Tájház udvar nádazásának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a műemlékvédelmi hatóságtól kérjen szakvéleményt a Tájház épület vizesedéséről.
 3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, így a Tájház épület nádtetejének felújítását egyelőre elhalasztja.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket, és a bejelentőt a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az ajánlattevők értesítésére 5 nap

                        a bejelentő értesítésére 5 nap

                        a szakvélemény bekérésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

340/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napelemes lámpák telepítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Napelemes lámpák telepítéséről tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal kivizsgálja, hogy a településen mely közterületeken szükséges még közvilágítási oszlop elhelyezése, illetve a település közvilágítási helyzetét megvizsgálja, és a vizsgálat eredménye alapján újratárgyalja a napirendet.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt, és az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

                        a kérelmező, és az ajánlattevő tájékoztatására: 15 nap

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

341/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Kisörshegyi útpadka javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „8257 Badacsonyörs, Kisörshegyi útpadka javítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte
 2. dönt abban, hogy az 1. pont szerinti útpadka javítási munkálatok megvalósítására beszerzési eljárást folytat le.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a bejelentőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a beszerzési eljárás lefolytatására 15 nap

                        a bejelentő értesítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

342/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” pályázat keretében történő gépbeszerzés” beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a BirdieCar Hungary Kft-t nyilvánítja bruttó 17.881.600 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a BirdieCar Hungary Kft-vel az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

343/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1.                     Bodnár Attila jegyző

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

344/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Sportpálya öltöző korszerűsítés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pintér Károly Sportpálya öltöző épületének és fűtési rendszerének állapotával kapcsolatos tájékoztatást megismerte
 2. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t, hogy az épület tetőszigetelésére és klímával történő fűtéskorszerűsítésére árajánlatokat kérjen be, ezek beérkezését követően javasolja újratárgyalni a napirendet.

Határidő:    elfogadásra azonnal

                           a beszerzési eljárás lefolytatására 15 nap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

                    Rakics Anna ügyvezető

                     Molnár Mihály pályázati referens

                     Szabó Patrik Gergő ügyintéző

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                4           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:     0

 

 

345/2023.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

346/2023.(IX.27.) képviselő-testületi határozata

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

347/2023.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

 

348/2023. (X.17.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

349/2023. (X.17.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. október 17-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

350/2023. (X.17.) Képviselő-testületi határozat

Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának leromlott állapotban lévő egyes útszakaszainak javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja bruttó 19.710.400 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Szorgos Fuvar Kft-vel az vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

351/2023. (X.17.) Képviselő-testületi határozat

A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által adott bruttó 2.139.050,-Ft összegű árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt a Társasággal a Pipitér Óvoda kerítésének felújítására – zöldhulladék elszállítása, Zöld 3D kerítésrendszer betonlábazattal történő telepítése -, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosít.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő.
 4. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a bejelentő értesítésére 15 nap

                        vállalkozási szerződés/támogatási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

352/2023. (X.17.) Képviselő-testületi határozat

Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Hableány előtti gyalogátkelőhely kialakításához kapcsolódó kérelmet megismerte.

 

 1. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN KFT részére a Hableány előtti gyalogátkelőhely kialakításához kapcsolódó közvilágítás megvalósítására bruttó 1.524.000.- Ft-ot biztosít, mely összeget az önkormányzat 2023. költségvetésének tartalék kerete terhére biztosít.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

 

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                  Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                  Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

353/2023.(X.17.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető beosztásának betöltése

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Római út 69.) intézményvezetőjévé 2023. november 01. napjától 2028. október 30. napjáig tartó határozott időre Kulcsár-Székely Attilát nevezi ki.

 

Munkabérét a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Alapbér:                                                                                                         361.000.- Ft

Vezetői megbízási díj (2023.11.01. – 2028.10.31.)                                           45.000.- Ft

Mindösszesen:                                                                                             406.000.- Ft

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

354/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

355/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. október 25-i soros ülésének napirendjét 21 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve 2023-2024. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy-ház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kodály Zoltán utca telekügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Napelemes lámpák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Pályázatokról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

356/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosításának elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. október 25-i soros ülésének napirendjét a 11-as pont 1. pontra változtatásával elfogadja.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2             

                                                           nem szavazatok száma:              4

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

357/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú, természetben az ún. Kisfaludy-ház ingatlan hasznosítása vonatkozásában nem fogadja el a pályázati felhívásban a bérleti időtartam 6 évre történő meghirdetését.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4            

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

358/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú, természetben az ún. Kisfaludy-ház ingatlan hasznosítása okán pályázat kiírását határozza el az alábbiak szerint:

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 1. 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 28. szám alatti Badacsonytomaj 035/26 hrsz.
 2. területe: 4497 m2
 3. megnevezése: kivett vendéglő
 4. műszaki állapota:
 5. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképtelen)
 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése:  
 2. A hasznosítás módja: bérbeadás
 3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:
 1. Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2023. november 30. napja 12,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Kisfaludy-ház hasznosítására”)
 2. Pályázat bontásának helye, ideje: 2023. november 30. napja 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Rózsakő terme
 3. A pályázati tárgyalás helye, ideje: 2023. november 30. napja 14,30 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Rózsakő terme
 4. A bérleti szerződés időtartama: 1 éves határozott időtartam
 5. Induló bérleti díj: 15.000.000.-Ft  + rezsiköltség
 6. Kaució: a bérleti díj összegének 10%-a/1.500.000,- Ft összeg megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva szükséges.
 7. Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 8. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: a beérkezett pályázattal kapcsolatos képviselő-testületi döntés 2023. december 4. napján tartandó ülés keretében történik meg, a szerződéskötés a képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 9. Licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft.
 10. A pályázó pályázatában vállalja, hogy a május 1. és szeptember 30. napja közötti szezoni időszakban kötelezően működteti a Kisfaludy-házat, szezonon kívül csak a hétvégéken.
 11. A pályázó pályázatában vállalja, hogy az ingatlan üzemszerű működéséhez szükséges felújítást a műemlékvédelmi hatóság engedélyével, és a hatályos lakástörvény betartásával végzi el.
 12. A Pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki perben nem áll, és perben 5 éven belül nem állt az önkormányzattal.
 13. Pályázó tevékenységi körében szerepel, az éttermi, mozgó vendéglátás, italszolgáltatás tevékenység
 14. Pályázó igazolja, hogy minimum 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik referencia helyek jelölésével
 15. Pályázó nyilatkozatában vállalja a bérlemény kötelező május 1. és szeptember 30. napja közötti mindennapos, ezen időszakon kívül hétvégente történő nyitvatartását.
 16. Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan üzemszerű működéséhez szükséges felújítást a műemlékvédelmi hatóság engedélyével, és a hatályos lakástörvény betartásával végzi el

 

 1. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 2. A pályázati felhíváson bérbeadásra meghirdetett ingatlan 2023. november 20. napján megtekinthető.

 

 • felhatalmazza a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                       

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

359/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

 • Badacsonytomaj város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára készített előterjesztést megvitatta, a 24/2018. (XI.29.) sz. rendeletet módosítani nem kívánja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztály vezető helyettes

                        Kovács Katalin adóigazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

360/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés számú melléklete szerint elfogadja.
 2. A munkaterv előírásait 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhatalmazza Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
 3. A belső ellenőrzési feladatokat az ABOGENCIA Gazdasági Ellenőrző és Tanácsadó Kft.-vel kötött megbízási szerződés szerint, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a megállapodásban foglaltak szerint.

 

Határidő:       2024. december 31.

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

361/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2023-2028 elfogadja.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2023-2028 a badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő:       azonnal           

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

362/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

 1. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított

jogkörében eljárva a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023. december 04. napján 18.00 órában határozza meg. Helyszíne a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.).

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról    a lakosságot előzetesen informálja.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna polgármesteri referens

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

363/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve 2023.-2024. évre tárgyban készített beszámolóját elfogadja.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a téli üzemeltetési terv közzétételéről gondoskodjon.

 

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

364/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. a szociális célú tüzelőanyag (összesen 80 erdei m3) keménylombos tűzifa ingatlanokhoz történő szállításáról tárgyában szerződés megkötését rendeli el Orbán József (8286. Gyulakeszi, Kossuth u. 64.) egyéni vállalkozóval
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 4. a szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításának költségét 5.800,-Ft + ÁFA/forduló, azaz 2.900,-Ft + ÁFA/m3 összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                       Szabó Patrik pályázati és műszaki referens

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

365/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. a lakossági célú tüzelőanyag (összesen 80 erdei m3) keménylombos tűzifa ingatlanokhoz történő szállításáról tárgyában szerződés megkötését rendeli el Orbán József (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 64.) egyéni vállalkozóval
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 1. a lakossági célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításának költségét 5.800,-Ft + ÁFA/forduló, azaz 2.900,-Ft + ÁFA/m3 összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                       Szabó Patrik pályázati és műszaki referens

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

366/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a 71. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréje – ajánlat bekérésetárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területén belül nem támogatja a meglevő idegenforgalmi táblák cseréjét.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a település területén levő kihelyezett táblák felülvizsgálatára, és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    felülvizsgálatra: 2023. november

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

367/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint Bérbeadó és Horváth Normann, mint Bérlő között 2019. november 15. napján az Alsó-bazársori 1. és 2. számú üzletre létrejött bérleti és üzemeltetési szerződéseket dr. Végh József jogi állásfoglalása, s a bérlői beadvány alapján az alábbiak szerint módosítja, illetve a korábban tárgyalt bérleti szerződés módosítást az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
 1. a) a módosított bérleti szerződést legkésőbb 2023. november 15. napjáig alá kell írnia a Bérlőnek
 2. b) a bérleti díj a 2025. évre inflációkövetés nélkül kerül elfogadásra
 3. c) amennyiben az a) pontban leírt határidőig a Bérlő részéről az aláírás nem történik meg, a szerződés azonnali hatállyal érvényét veszti
 1. felkéri a 2. pont szerinti szerződés módosítás előkészítésére, és a szükséges intézkedések megtételére dr. Végh József ügyvédet.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a bérlőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    a szerződés aláírására: 2023. november 15.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1.    Bodnár Attila jegyző
 2. Végh József ügyvéd

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

368/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan pályázati felhívás nem kerül kiírásra.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy szakember bevonásával készüljön a Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan tekintetében egy helyszínrajz, és felmérés, és ezen dokumentumok alapján kerüljön pontosításra a pályázati felhívásban a hasznosítani kívánt területrész mértéke.

 

 • felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a helyi hegyközség bevonásával kerüljön meghatározásra a bérleti díj mértéke.

 

 1. javasolja, hogy a pályázati felhívásban a pályázatok elbírálásának szempontjai között kerüljön bele, hogy +10 pont jár, amennyiben a pályázó helyi hegyközségi tag.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a II., III., és IV. pont alapján a következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az ingatlan hasznosítása.

 

Határidő:       azonnal

                        a következő testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

 

369/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szőlő utca javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja bruttó 6.254.750 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Szorgos Fuvar Kft-vel az vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        a vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                5           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

370/2023.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szőlő utca javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú előterjesztést megismerte

 

 1. dönt abban, hogy bruttó 3.800.000 Ft keretösszeget biztosít a 2023. évben útfelújítási munkálatok elvégzésére az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék kerete terhére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

371/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj 421 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1116 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

 1. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és településfejlesztés célra kívánja felhasználni.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

 

 1. Az igényelt ingatlan tekintetében az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén helyezkedik el, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 421 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 421 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző
 2. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

372/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felhatalmazza a polgármester a Tátika műemléki épület használatba vételi eljárásának sikeres lezárásához szükséges kötelezettségvállaló nyilatkozatok kiadására, különösen az épület üzemeltetéséhez szükséges tűzvédelmi oltóvízvételezési pont kiépítésére vonatkozó nyilatkozat és az épület egyes berendezéseinek karbantartási és üzemeltetési szerződéseinek megkötésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok kiadására.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

373/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a Maxtech Trade Kft-t (8314 Gyenesdiás, Kossuth u. 17.) nyilvánítja bruttó 6.032.500 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Maxtech Trade Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        a szerződéskötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:               0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

374/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) által adott 2.831.720,-Ft + ÁFA = 3.596.284,-Ft összegű árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt a Társasággal a 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolására, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosít.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a bejelentőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        vállalkozási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

375/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „8257 Badacsonyörs, Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte-
 2. dönt abban, hogy a Badacsony Construct Kft. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) által adott 1.311.000,-Ft + ÁFA = 1.664.970,-Ft összegű árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt a Társasággal a Kisörshegyi útpadka javításának megvalósítására, melynek fedezetét, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosítja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vonatkozó vállalkozási szerződés előkészítésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a bejelentőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a bejelentő értesítésére 15 nap

                        vállalkozási szerződés előkészítésére 15 nap

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                  Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                5           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:     2

 

 

376/2023.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napelemes lámpák telepítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti „8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út elnevezésű közterületre 20 db napelemes lámpa telepítésének megvalósítása” – előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 

 1. a „Napelemes lámpák telepítéséről” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi napelemes közvilágítás megvalósítását támogatja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út elnevezésű közterületre 20 db napelemes lámpa telepítésének megvalósítása” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő a Surányi-Építő Kft. képviseletében Surányi Norbert ügyvezető (8314 Vonyarcvashegy, Petőfi utca 93.3.) a vállalkozási szerződés megkötésével nettó 10.200.000,- Ft + ÁFA =12.954.000,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a vállalkozási szerződés előkészítésére.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket, és a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Szabó Patrik pályázati-műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5            

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

377/2023.(X.25.) képviselő-testületi határozata

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6            

                                                            nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

378/2023.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6            

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

379/2023.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

 

 

 

442/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                  

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

443/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 04.-ei rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Tátika műemléki épület liftjének karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Balaton utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

444/2023. (XII.04.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Tátika műemléki épület karbantartási és üzemeltetési szerződéseinek megkötése  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felhatalmazza a polgármester a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez szükséges liftek karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötésére, az ehhez szükséges lépések megtételére, valamint a szerződés megkötéséhez bruttó 4.023.360 Ft./48 hónap összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a működési kiadások terhére, valamint az azt követő évek költségvetésének működési kiadásainak terhére.

 

Határidő:        elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

445/2023. (XII.04.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balaton utca és Fő utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte, s abban az alábbi döntést hozza:

 

1./ a Balaton utca vízelvezetése kapacitásának megnövelése feladatra benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja, az ajánlatkérés nyertesének a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-t nyilvánítja bruttó 9.969.500 Ft árral, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges bruttó 9.969.500 Ft forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

2./ Felkéri a BTTF Zrt-t, mint Beruházót, valamint a Vértes-út Kft-t, mint Kivitelezőt, hogy garancia keretében vizsgálják felül a teljes projekt terület csapadékvíz elvezetését.

 

3./ Felkéri Dr. Végh József ügyvédet, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a probléma megoldása érdekében van-e kártérítésre lehetőség.

 

Határidő:        elfogadás azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

446/2023. (XII.04.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI határozata

Badacsonytomaj VN Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. kérelmére (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., képviseli: Rakics Anna) a  Badacsonytomaj VN Kft. biztonságos működéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosít 4.278.586.- Ft összegben, azaz négymillió-kettőszázhetvennyolcezer ötszáznyolcvanhat forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonytomaj VN Kft. biztonságos működéséhez támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2024. január 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. március 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:          a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

447/2023. (XII.04.) számú határozata

Kisfaludy-ház hasznosítása – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Kisfaludy-ház hasznosítása – pályázat elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj, Badacsony településrész, Kisfaludy u. 28. szám alatti Badacsonytomaj 035/26 helyrajzi szám alatt található ingatlant a B1237 Kft., ügyvezető: Török Péter, (8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.) pályázó részére 15.000.000,- Ft/év + rezsi összegért 1 év határozott időszakra, melegkonyhás, étteremként történő üzemeltetésre vonatkozóan bérbe adja.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a 2. pont szerinti szerződés előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a pályázót értesítse a döntésről, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő:         szerződéskötésre 15 nap

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

380/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

381/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-i soros, nyílt ülésének napirendjére felveszi 38. napirendi pontra:

 

38.   Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

382/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-i soros, nyílt ülésének napirendjére felveszi 39. napirendi pontra:

 

39.   Badacsony Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


383/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-i soros, nyílt ülésének sorrendjét megváltoztatja. Az eredetileg 8. pontról a 6. pontra helyezi át:

 

 1. Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

384/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-i soros ülésének napirendjét 39 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. Feladat ellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását biztosító Intézményi társulás tanácsának 2023. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafeteria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Borbélyné Galambos Gabriella PÜB elnök

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Környezeti állapotról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2024. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Panoráma utca lakóinak kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Varga Alajos kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Sportegyesület működési költségekhez való hozzájárulás támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BÖÉE kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika műemléki épület kijelölt részére és a BAHART kikötő épületére vonatkozó kölcsönös bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony Turisztikai és borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

385/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2023. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A MENÜ Kft. 2023. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

                        értesítésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

386/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Intézményi gyermekétkeztetés feladatellátásáról megállapodás

 

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1.  az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       azonnal           

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

387/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A MENÜ Kft. kérelmét megtárgyalta és a kérelemben szereplő nettó 4.494.404,- Ft összeget a 2024. évi költségvetés terhére támogatásként biztosítja a MENÜ KFT részére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal; egyebekben 2024.évi költségvetés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

388/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BVÖKI által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése és a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését 2024. évben teszi meg.
 2. a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények programtervét előzetesen jóváhagyólag tudomásul veszi.
 3. utasítja az intézményvezetőt a közművelődési alapszolgáltatások, intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeinek felülvizsgálatára.
 4. utasítja az intézményvezetőt, hogy a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendeletnek megfelelően az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készítsen a tárgyév március 1- ig.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                       BVÖKI intézményvezető

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

389/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A VN. Kft. 2023. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

                        értesítésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

390/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. A Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. a 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

391/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás 2023. évi munkájának beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2023. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

392/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1.  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

393/2023.(XI.29) Képviselő-testületi határozat

Helyi Választási Bizottság tagjairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Dr. Bodnár Attila a helyi választási iroda vezetője javaslatára –

 

 • Lichtneckert Gyula 8258, Badacsonytomaj, Rózsa köz 17. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Fekete Ferencné 8258, Badacsonytomaj, József Attila u. 20. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Bujtorné Kapcsos Judit 8258, Badacsonytomaj, Római út 108. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Sall Csabáné 8258 Badacsonytomaj, Park utca 53. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Szántai Ferencné 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

választja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

394/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafetéria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1.  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2024. évben nettó 400.000 Ft/fő/év (azaz nettó négyszázezer forint/fő/év) keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.

 

 1. Előbbiekben részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a Badacsonytomaji KÖH 2024. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja

 

Határidő:       elfogadás azonnal, egyebekben 2024. évi költségvetési

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

395/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagy László jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 

 1. dönt arról, hogy Nagy László részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 1 havi jutalom kifizetését engedélyezi.
 2. felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy az intézkedést tegye meg.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

396/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 

 1. dönt arról, hogy a Menü. Kft. dolgozói részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 3.006.107.-Ft jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 2 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a Menü. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést tegye meg.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7            

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

397/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 

 1. dönt arról, hogy a VN. Kft. dolgozói részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 8.360.369.- Ft jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 2 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést tegye meg.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               5            

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

398/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester szavazásból való kizárása érintettség okán

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Török Zoltán alpolgármester szavazásból való kizárását érintettség okán.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                2           

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

399/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az alpolgármestert 2023. évi munkája elismeréseként nem részesíti 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4            

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

400/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az alpolgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti.
 2. a fedezetet a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja  
 3. felkéri a Hivatalt a kifizetéshez szükséges intézkedést tegye meg.
 4. felkéri a Hivatalt az előirányzat módosítást készítse elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

     Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4            

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

401/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester szavazásból való kizárása érintettség okán

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Krisztin N. László polgármester szavazásból való kizárását érintettség okán.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Török Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               2            

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

 

402/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a polgármestert 2023. évi munkája elismeréseként nem részesíti 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Török Zoltán alpolgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               4            

                                                           nem szavazatok száma:               1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

403/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a polgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti.
 2. a fedezetet a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
 3. felkéri a Hivatalt a kifizetéshez szükséges intézkedést  tegye meg.
 4. felkéri a Hivatalt az előirányzat módosítást készítse elő.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

 

Felelős:           Török Zoltán alpolgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

404/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. §-a értelmében, a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott időszakra, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése, és a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése figyelembevételével az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évben a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkarendjében 2023. december 27. napjától - 2024. január 5. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy a téli igazgatási szünetben valamennyi foglalkoztatott részére kötelező szabadságot adjon ki azzal, hogy a halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell.
 3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kihirdetésre: 2023. november 30. napjáig

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:               0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:     0

 

 

405/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi Munkaterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat 2024. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

406/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

„A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatot elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési-, és adóosztályvezető helyettes

                        Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                            nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

407/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2023. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

408/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

 1. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:  

 

 1. A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A 2024. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Törekedni kell új bevételi források felkutatására, a bevételek növelésére és a kiadások optimalizálására.
 3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése, a kintlévőségek behajtása.
 4. Az önkormányzat működési bevételei tekintetében is a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
 5. A 2024 évre a pályázati lehetőségek feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez megvalósításához szükséges önerőt a 2024. évi költségvetésben meg kell tervezni, a kötelező feladatok biztosításának elsőbbsége mellett.
 6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2023. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
 7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.
 8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
 9. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2024. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
 10. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
 11. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.
 12. A 2024. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
 13. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2024. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni.
 14. A városi rendezvényterv 2024. évi előirányzata a képviselő-testület, BVKI és Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján tervezhető.
 15. Az általános tartalék összege legalább a 2023. évi eredeti előirányzat legyen.
 16. A civil szervezetek és non-profit szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére fordított támogatásának 2024. évi előirányzata a 2023. évi teljesítés figyelembevételével tervezendő.
 17. Az uniós pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
 18. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
 19. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
 20. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési-, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani.
 21. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
 22. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
 23. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek. A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        egyebekben 2024. évi költségvetési tervezés

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

409/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz. és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztés szerint elfogadja településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen bemutatott tervanyagot elfogadja.

 

 1. az átmeneti törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetést lezárja.

 

 1. a dokumentum végső szakmai véleményezésre való megküldésével a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája felé, egyetért.

 

 1. egyúttal nyilatkozik, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán főépítész          

                        településtervezők

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

410/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 308/2022. (XI. 11.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte, és elfogadja a TRE módosítási eljárási rendjének tartalmáról szóló önkormányzati Főépítész feljegyzését, állásfoglalását.

 

 1. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 308/2022. (XI. 11.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint pontosítja:

 

„Badacsonytomaj 1467/4 helyrajzi számú ingatlanon kiszabályozott építési hely pontosítása”

 

Melléklet 308/2022. (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

 1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések:

 

 1. Badacsonytomaj 1467/4 helyrajzi számú ingatlanon kiszabályozott építési hely pontosítása

 

A programpontban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetést vonatkozó a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A módosítást előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

 1. felkéri a hivatalt a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán főépítész          

                        településtervezők

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

411/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatást” megismerte, az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                            tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

412/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmektől tájékoztatás - Lakossági tűzifa tárolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte és az alábbi javaslatokat teszi:

 

 1. Orbán József egyéni vállalkozó (8286. Gyulakeszi, Kossuth u. 64.) telephelyén oldja meg a megmaradt lakossági tűzifa tárolását

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

413/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Mékli Petrőtei Krisztina és Mékli Balázs (8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 62.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000,-Ft (azaz Ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezető helyettest a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben a támogatási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 1. Végh József ügyvéd

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

414/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Ulicsák György Sándor és Ulicsák-Szabó Liliána (8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 19.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000,-Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontja alapján 250.000,-Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezető helyettest a szerződés aláírására. 
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben a támogatási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester                                                      

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 1. Végh József ügyvéd

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

415/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Panoráma utca lakóinak kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Panoráma utca lakóinak kérelme” tárgyában érkezett megkeresést.
 2. dönt abban, hogy a Panoráma lakóközösség kérelme alapján a közterületre kihelyezett fekvőrendőr eltávolítására felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 27.).
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a lakóközösséget értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az intézkedés megtételére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                4           

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

416/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő szavazásból való kizárása érintettség okán

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hartai Béla képviselő szavazásból való kizárását érintettség okán.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

417/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy a „Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről” szóló előterjesztést megismerte.

 

 1. dönt abban, hogy a Csendes dűlő vonatkozásában előkészített szerződés-tervezet, és a hozzákapcsolódó változási vázrajz, és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. hatóság által 804.026/6/2023. ügyiratszámú a Badacsonytomaj 1870 helyrajzi számú, a Badacsonytomaj 1871 helyrajzi számú, a Badacsonytomaj 1874/1 helyrajzi számú, és a Badacsonytomaj 1874/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítási engedély alapján támogatja a telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés megkötését.

 

 1. felkéri dr. Végh József ügyvédet a szerződő felekkel történő egyeztetésre és a hiteles ingatlan-nyilvántartás alapján a szerződéskötéshez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                3           

                                                           nem szavazatok száma:              2

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

418/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása (ajándékcsomag és utalvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a 2023. évben Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 60. év felettiek részére ajándékcsomag és utalvány együttes ajándékozását nem támogatja.

Határidő:       elfogadásra azonnal

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                3           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    4

 

419/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása (utalvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a 2023. évben Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 60. év felettiek részére utalvány ajándékozását nem támogatja.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                5           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    2

 

420/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása (ajándékcsomag)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a 2023. évben Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 60. év felettiek részére ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetés működési terv terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

421/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Varga Alajos kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Varga Alajos kérelme” tárgyában érkezett megkeresést.

 

 1. dönt abban, hogy felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t, hogy adjon a 8261 Badacsony, Nyár utca elnevezésű közterület felújítására vonatkozóan árajánlatot, melyet a beszerzési szabályzatban szereplő értékhatár figyelembevételével javasol újra a képviselő-testületi ülésre beterjeszteni.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az intézkedés megtételére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

422/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2023 évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2023. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) 2.920.434.Ft erejéig az iskola kérelmének megfelelő felhasználását engedélyezi.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 4. Felkéri a hivatalt, a soron következő előirányzat módosításba a kérelemnek megfelelően építse be.

 

Határidő:       elfogadás azonnal.

felhasználás 2023.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

423/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, szakkörök támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2023/ 2024 tanévre tervezett szakkörök beindítását támogatja
 2. A 2023. évet érintő költségeket a 2023. évi költségvetés működési kiadások terhére biztosítja.
 3. Felkéri a Hivatalt, a 2023/2024. tanév II. félévre a következő évi költségvetésbe tervezze be, arra a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal 1.700.000,- Ft erejéig.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetőjét értesítse és a megbízások aláírására, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

felhasználás 2024.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

424/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület kérelmére (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Sport utca 8., képviseli: Vella Ferenc Zsolt Elnök) a Badacsonytomaji Sportegyesület 2023. évi megnövekedett működési költségeinek pótlólagos támogatására vissza nem térítendő támogatást biztosít 1 500 000 Ft összegben, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonytomaji Sportegyesület megnövekedett 2023. évi működési költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

425/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2023. (VI. 28.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhelyen a VN Kft. által elvégzendő hulladékszállítási költségek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 198.628.-Ft összegben, azaz Egyszázkilencvennyolcezer-hatszázhuszonnyolc forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: A badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek finanszírozása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.”

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

426/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 180.000 Ft összegben, azaz száznyolcvanezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.

 

 1. Elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.

 

 1. a támogatás célja: a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek támogatása

 

 1. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.

 

 1. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.

 

 1. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

427/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. Dr. Végh Ügyvédi Iroda (8300 Tapolca, Batthyány u. 8) képviseli Dr. Végh József ügyvéd kérelmét megtárgyalta. A 2023. november 01. napjától kezdődő plusz 2000.-Ft/óra+Áfa megbízási díj összegét a 2023. évi költségvetés működési kerete terhére biztosítja.
 2. felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésben fenti emelkedésről gondoskodjon.
 3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal; egyebekben 2024.évi költségvetés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

428/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása” tárgyában érkezett megkeresést.
 2. dönt abban, hogy a Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozására vonatkozó kérelmet támogatja.
 3. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic és Nemesgulács Községek együttműködésével a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Kormányrendeletben foglaltak alapján támogatja a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület (8261 Badacsonytomaj, Radnóti Miklós u. 1.) megbízását a Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozására.
 4. felhatalmazza a polgármestert Badacsonytördemic és Nemesgulács Községekkel történő további egyeztetések folytatására, és a Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozására és gondozására szóló megbízási megállapodás megkötésére.
 5. felkéri a polgármestert, hogy a Badacsony Szőlőhegyért Egyesületet (8261 Badacsonytomaj, Radnóti Miklós u. 1.) tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az intézkedés megtételére 30 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

429/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. dönt abban, hogy a „Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy az 1. pont szerinti együttműködést elviekben támogatja az alábbi kiegészítésekkel:
 3. felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy folytasson egyeztetéseket a cég vezetőjével, s hozzon döntést az együttműködéssel kapcsolatban
 4. szükség esetén a Képviselő-testület újra tárgyalja
 5. felkéri a hivatalt a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Szabó Patrik Gergő ügyintéző

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                7           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

430/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a Tátika műemléki épület kijelölt részérére és a BAHART kikötői épületére vonatkozó kölcsönös bérleti szerződés megkötésére a Balatoni Hajózási Zrt-vel, valamint a bérleti szerződés megkötéshez szükséges lépések megtételére.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

431/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

432/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

433/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                5           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

434/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről – Szóbeli előterjesztés

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről” szóbeli előterjesztését elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                5           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

435/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj 1900 hrsz-ú ingatlan környezetében lévő csapadékvíz elvezető rendszer tervezése és geodéziai felmérés feladat elvégzésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert a feladat elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

A feladat elvégzésére 2023. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 1.100.000 Ft keretösszeget biztosít a képviselő testület.

 

 1. a Kiserdő utcai és Kisörshegyi utca ivóvíz ellátó és szennyvíz elvezető rendszerének tervezése feladat elvégzésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert a feladat elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására.

 

 1. a Badacsonytomaj Város területén található csapadékvíz elvezető rendszerek (Arborétum úti vízmosás, 02/27 hrsz-ú területen átfolyó árok, Móricz Zsigmond utcai árok)    tisztítása feladatok elvégzésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert a feladat elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

A feladat elvégzésére 2023. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 2.300.000 Ft keretösszeget biztosít a képviselő testület.

 

 

 

Határidő:       azonnal

egyebekben a beszerzési szabályzat szerint

értesítésre: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:                6           

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

436/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. A Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelmét megtárgyalta

 

 1. Felkéri a hivatalt, hogy a kérelemben szereplő 10.000.000 Ft összeget a 2024. évi költségvetésben

támogatásként biztosítsa a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület részére.

 

 1. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, az Együttműködési szerződés aláírására

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben 2024. évi költségvetés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               6             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

 

 

448/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

449/202. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 04.-én megtartott közmeghallgatásának napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 • Beszámoló a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról
 • Közérdekű kérdések, javaslatok

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:    igen szavazatok száma:               7             

                                                           nem szavazatok száma:              0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

 

450/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!