Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évben meghozott határozatai I.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK

116/2021.(VI.14.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Zöld Város Kialakítása” című TOP-2.1.2-15 VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) D.69/9/2021. iktatószámú határozatában foglaltakra figyelemmel felkérem

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy intézkedjen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű bírság átutalásáról a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01040360-00000000 számú központosított beszedési számlájára.
 2. az előirányzat módosításról intézkedjen az előző évi maradvány terhére.
 3. elrendelem a határozat ellen a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per megindítását, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül. A keresetlevél benyújtására felhatalmazza a Sipos Ügyvédi Irodát.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző117-184,2021. (VI.30.) KT határozat kivonatok


185- 398 KT 2021 07 08 NY ülés határozat kivonatok


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

416/2021.(VIII.11) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

417/2021.(VIII.11) képviselő-testületi határozat

Napirend levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a meghívó szerinti 4. napirendi pontot „Szakmai tevékenységet segítő szakértőről” illetve a meghívó szerinti 6. napirendi pontotKEHOP-1.2.1-18-2018-00095 „Badacsonytomaj települési klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemlélet formálással pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról” a napirendről leveszi.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

418/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 11-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról, alpolgármesteri megbízás visszavonásáról, alpolgármester választásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Horváth Béla műszaki ellenőr, Konzultax Kft. képviselője

 1. 3. Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 4. Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

419/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Török Zoltán és Takács Lajos képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              3

tartózkodás szavazatok száma:    0

420/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Hartai Béla alpolgármester megbízásának visszavonásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla alpolgármesteri megbízását a polgármester javaslatára visszavonja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

421/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Mékli Bernadett és Takács Lajos képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    1422/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester választás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán képviselőt (Badacsonytomaj, Hársfa u. 5.) társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0


423/2021. (VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester választás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 246.700,- Ft/hó összegben állapítja meg. Költségtérítést nem állapít meg, mivel arról az alpolgármester lemondott.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1424/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjai közül Török Zoltán alpolgármestert törli, helyette Hartai Béla képviselőt választja meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:               1

tartózkodás szavazatok száma:    2


425/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kültagjaként Vercz Attila személyét elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2

426/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kültagjaként Rádulyné Halász Ibolya személyét elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

428/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése című pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkát - az előterjesztés szerinti tartalommal - 3.123.812 Ft +ÁFA összegben elfogadja.
 2. elrendeli a projekt költségvetésben szereplő 1.600.000 Ft összegű projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (munkabér) és 275.000 Ft összegű projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (foglalkoztatást terhelő adók, járulékok) költségek átcsoportosítását az építéshez kapcsolódó költségekhez.
 3. a fedezetet a projektben elszámolható keret terhére és az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a projekt költségvetésének módosítására, melyet a KSZ felé kezdeményez, illetve felkéri az előirányzat módosítás előkészítésére.
 4. felhatalmazza a polgármestert a kivitelező Konzultax Kft-vel, a FAKSZ által előkészített vállalkozási szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
 5. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szőke István FAKSZ

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    3


429/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi ügyben egyelőre nem dönt. Az ülésen olyan információkhoz jutott, melyek miatt az ügyvéd urat megbízza, hogy az augusztusi soros ülésig teljeskörűen járjon utána az épület tulajdonjogának, készüljön egy előterjesztés, ami megszabja a további irányt az ügyben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

430/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslat kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-11/2021. számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmét elutasítja.

3. felkéri és meghatalmazza dr. Végh József ügyvédet a Szebelédi Ferenc által benyújtott beadvány valamint a Korrekt-N. 2010. Kft. jogi képviselője által benyújtott megkeresés tekintetében a szükséges dokumentumok elkészítésére, válaszok megküldésére.

4. az előterjesztésben szereplő ügyvédi véleményt és válaszlevelet elfogadja, illetve annak elküldésére felhatalmazza teljes körűen az ügyvéd urat.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

nem vett részt a szavazásban:       2

431/2021. (VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

432/2021. (VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 25-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

33. A képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

433/2021. (VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 25-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

34. Badacsonyörsi strand TRSZ határidő módosításról

című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       3 képviselő

434/2021. (VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 25-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 34 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. 2. Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletről és a MENÜ Kft. támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 4. A „Tátika” műemléki épület felújítása” nyílt közbeszerzési eljárásról – záró döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Szabó Zoltán és Tamás Lászlóné BB tagok, Dr. Végh József ügyvéd

 1. 5. KÖH 2020. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Alpolgármesteri költségtérítés felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Gyermekorvos helyettesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. RANOLDER HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019. (VI.26.) határozata módosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. hsz-ú ingatlanok vonatkozásában (Baranics András és Kolenszky Mihályné)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. HÉSZ módosításáról – Badacsonytomaj 1435.  hrsz-ú ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Balogh Csaba kérelme (HÉSZ módosításról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Vörös Gábor kérelme (HÉSZ módosításról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztatás – Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Egry József Emlékmúzeum állományvédelmi helyszíni bejárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról – Pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 0138/4. helyrajzi számú ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 925/3. hrsz-ú ingatlan elbirtoklása II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Klímabarát települések Szövetségéhez való csatlakozás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Film készítésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Berecz János kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Bíró Eszter kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Márkusné Lukács Gabriella kérelme (Arany János Tehetséggondozó Program)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

33. A képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

34. Badacsonyörsi strand TRSZ határidő módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               1

nem szavazatok száma:              6

tartózkodás szavazatok száma:    0

435/2021. (VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Módosító indítványról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez kapcsolódó képviselői 800 Ft-ra vonatkozó módosító indítványt nem fogadja el.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

436/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT 2021 évi támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) részére 2021. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 4.000.000 Ft összegben, azaz Négymillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Kft. Takarékbanknál vezetett bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadásokhoz történő hozzájárulás
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Kft. 2022. január 31-ig köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról.
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a MENÜ Kft-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 8. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 8 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       2

437/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft-vel kötendő megállapodás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Végh József ügyvéd által előkészített (Dr. Végh Ügyvédi Iroda 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10., képviseli: Dr. Végh József ügyvéd; adószám: 19383956-1-19) és jelen határozat mellékletét képező – Badacsonytomaj Város Önkormányzata és GASTRO CORSO Kft. (9700 Szombathely, Kismezei u. 10-12.; Adószáma: 25741412-2-18) között létrejövő – telekalakítással vegyes megállapodást az épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltűntetéséről és közös tulajdon megszüntetéséről megismerte, azt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja a következő pont szerinti kiegészítésekkel:
 2. szerződéskötéstől számított 1,5 éven belül be kell fejezni az építkezést azzal, hogy turisztikai szezonban nem építkezhet.
 3. Dr. Végh József ügyvéd úr javaslatát elfogadja, miszerint az önkormányzat sem a HÉSZ, sem a különböző építéshatóságra vonatkozó rendelkezéseket nem vizsgálta, ezzel összefüggő felelősségét kifejezetten kizárja. A tulajdonba átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy saját felelősségi körébe tartozik, hogy ennek utánajárjon.
 4. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri Dr. Végh József ügyvédet annak ellenjegyzésére és meghatalmazza a további ügyvitelre.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban        3

Név szerinti szavazás:

Borbélyné Galambos Gabriella      igen

Forintos Ervin                           igen

Hartai Béla                               nem szavazott

Krisztin N. László                    igen

Mékli Bernadett                         nem szavazott

Takács Lajos                             nem szavazott

Török Zoltán                             igen

438/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozata

„A „Tátika” műemléki épület felújítása” – közbenső döntés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 81.§-ára tekintettel uniós eljárásrend szerinti „A „Tátika” műemléki épület felújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban

 1. a bírálóbizottság javaslatát megismerve az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 2. a bírálóbizottság javaslatát megismerve az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
 3. a bírálóbizottság javaslatát megismerve az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánítja.
 4. felkéri és felhatalmazza a FAKSZ-t a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
 5. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről a FAKSZ-t értesítse azonnali hatállyal.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szőke István FAKSZ

BB tagok

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

nem vett részt a szavazásban:       2


439/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozata

a KÖH 2020. évi teljesítés elszámolásáról


Badacsonytomaj Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elszámolását elfogadja.
 2. a 2020. évi pénzmaradványból Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megillető 963.122,- Ft illetve Balatonrendes Község Önkormányzatát megillető 268.412,-összeget a KÖH 2021. II. félévi finanszírozási összegbe kéri beszámítani.
 3. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt,  hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.


Határidő:         elfogadásra azonal

Felelős:                       Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       3

440/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozata

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat   2021. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.


Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       2

441/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármesteri költségtérítés felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az alpolgármester felajánlása alapján a költségtérítés 37.000,- Ft/hó összegéből egy-egy havi összeggel  a Badacsonytomaji Sportegyesületet , a RK Egyházközösséget, és a Pipitér Óvodát  támogatja
 2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
 3. felkéri a Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződésre 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

442/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekorvos helyettesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Felkéri Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld és Balatonrendes önkormányzatait hatalmazzák fel Badacsonytomaj Város Önkormányzatát hogy  Dr. Dorner Mária gyermekorvossal szerződést kössön Dr. Horváth Margit alkalmazott gyermekorvos helyettesítésére.
 2. Felkéri a polgármestert az érintett önkormányzatoktól a Képviselő-testületi határozatokat kérje be.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert  a társönkormányzatok határozatai megérkezését követően a szerződés megkötésére.


Határidő: elfogadásra azonal

szerződésre határozatok beérkezését követően

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adó osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

443/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Ranolder HÉSZ módosításról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 346/2020. (XI.05.) képviselő-testület határozatát, és annak mellékletét a következők szerint módosítja:

„A mai napon elhatároztam Badacsonytomaj Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kívánok megvalósítani:

HÉSZ normaszöveget, szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet is érintő kezdeményezések:

 1. 1. Új Má-1* övezet kialakítása, melyben földfelszínen építhető alapterület legfeljebb 300 m2, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 10% lehet” szerint
 2. 2. a HÉSZ 30. § (2) bekezdésébe, és az Új Má-1* övezetbe, a történelmi lakóházak esetén a lakó funkció megengedése meghatározás beemelése

Az 1) programpont 1. és 2. alpontjaiban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

A szükséges egyeztetést vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti „egyszerűsített eljárás” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2021. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtom végre.”


 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a megbízott településtervezőt tájékoztassa a döntésről, továbbá felkéri az ügyintézőt a szükséges szerződésmódosítások előkészítésére.
 2. felkéri a megbízott településtervezőt, hogy a módosított határozat alapján a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó dokumentumokat készítse elő.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

nem vett részt a szavazásban:       1

444/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019.(VI.26.) határozata módosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019.(VI.26.) képviselő-testület határozatát a következők szerint módosítja:

„Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani.

1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások: Hableány környezetében zöldterület kijelölés módosítása a Badacsonytomaj 0181 helyrajzi szám alatti ingatlan 5372 m2 zöldterület áthelyezésével”

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a megbízott településtervezőt tájékoztassa a döntésről.
 2. felkéri a megbízott településtervezőt, hogy a módosított határozat alapján a településrendezési eszközök a programpont szerinti részleges módosítási eljárásában való intézkedés megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges szerződésmódosítások előkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

nem vett részt a szavazásban:       1


445/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019.(VI.26.) határozata módosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. megismerte „Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019.(VI.26.) határozata módosításáról II.” szóló előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Laposa Birtok Kft. tulajdonát képező Badacsonytomaj 1232/1 helyrajzi számú ingatlan és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 1233 helyrajzi számú ingatlan közötti telekhatár ügyben felkéri dr. Végh József ügyvédet a szükséges megállapodások előkészítésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy értesítse a kérelmezőt a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


446/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról - Badacsonytomaj 1017 és 1015/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj 1017 és 1015/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában benyújtott HÉSZ módosításról szóló kérelmet az átfogó HÉSZ módosítás során javasolja figyelembe venni.


Határidő:       elfogadásra azonnal

kérelmező értesítésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


447/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról - Badacsonytomaj 1435 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj 1435 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában benyújtott HÉSZ módosításról szóló kérelmet az átfogó HÉSZ módosítás során javasolja figyelembe venni.


Határidő:       elfogadásra azonnal

kérelmező értesítésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

nem vett részt a szavazásban        2


448/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

155/2021.(VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2021. (VIII.25.) képviselő-testület határozatát a következők szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának végső szakmai állásfoglalása és a lezárt partnerségi egyeztetés alapján, kizárólag az – tervezett módosítások szerinti –

3.f) „Badacsonytomaj 070/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérésére a földalatti beépítés előírásainak módosítása úgy, hogy arra előkerten belül is lehetőség legyen az építési helyen belül, továbbá 12 m-re kiszabályozott út szélességének csökkentésére 9 m-re és egyirányú forgalom kialakítására”

programpontra vonatkozóan módosítja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét, a módosítás további programpontjainak vonatkozásában a későbbiekben hozza meg döntését.”

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a megbízott településtervezőt tájékoztassa a döntésről.
 2. felkéri a megbízott településtervezőt, hogy a módosított határozat alapján a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó dokumentumokat készítse elő.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Planteus Kft.

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               2

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

nem vett részt a szavazásban        3

449/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

157/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2021. (VIII.25.) képviselő-testület határozatának módosítását nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

450/2021.(VIII 25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás - Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztatás - Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében tárgyú előterjesztést megismerte és a tájékoztatást tudomásul veszi


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

451/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Egry József Emlékmúzeum állományvédelmi helyszíni bejárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egry József Emlékmúzeum állományvédelmi helyszíni bejárás tárgyban készített előterjesztést és a jegyzőkönyv tartalmát megismerte.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Nagy László BVKI megbízott intézményvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               2

nem szavazatok száma:              4

tartózkodás szavazatok száma:    1

452/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1.sz. üzlet induló bérleti díjáról – módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester módosító indítványát, mely szerint a Tájház udvari 1.sz. üzlet induló bérleti díja 40.000,-Ft/hó+rezsiköltség összegben kerüljön a pályázati felhívásban – nem fogadja el.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              3

tartózkodás szavazatok száma:    1

453/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1.sz. üzlet induló bérleti díjáról – módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Bála képviselő módosító indítványát, mely szerint a Tájház udvari 1.sz. üzlet induló bérleti díja 400.000,-Ft/év+rezsiköltség összegben kerüljön a pályázati felhívásba nem fogadja el.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              3

tartózkodás szavazatok száma:    0

454/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 1. sz. üzlet)

b)      területe: 26,23 m2

c)       megnevezése: kivett bolt, udvar

d)      műszaki állapota: új

e)       vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2021. szeptember 16. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 1. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2021. szeptember 16. napja 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 540.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletben történik (45.000,- Ft/hó).

d)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)       A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a döntést követően legkésőbb a 15. napig – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)       Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)      NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)        Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 540.000,- Ft/év (45.000,-Ft/hó) bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)        Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben (45.000,-Ft/hó) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)      A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m)    A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.

q)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt 5. év végéig fenntartja.

r)       A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.

s)       A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.


A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke: 540.000,- Ft/év + rezsiköltség                                                         50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 2 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a két év. Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 2 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

A pályázatok elbírálásának szempontja:

Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Azonos pontszám esetén a nyertes licit alapján kerül kiválasztásra.

 1. II. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

455/2021.(VIII.02.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy a Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosítására vonatkozó pályázati dokumentációt megismerte és a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosítására ismételt pályázati felhívás előkészítésére és közzétételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

456/2021.(VIII.02.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 3. sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 3. sz. üzlet)

b)        területe: 15,24 m2

c)         megnevezése: kivett áruház, udvar

d)        műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra

e)         vagyon jellege: üzleti vagyon

f)          a hasznosítás módja: bérbeadás

3.  A pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2021. szeptember 16. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Felső-bazársori 3. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2021. szeptember 16. napja 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2021. évi 300.000,- Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése egyösszegben történik és 2022. január 1-jétől 1.150.000 Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havi egyenlő részletekben történik.

d)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)       A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 2026. április 30.

f)       Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)      NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)        Nyilatkozat a 2021. évre és 2022. január 1-jétől évenként megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb

-          2021. évre 300.000,- Ft bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

-          2022. január 1-jétől kezdődően 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél.

j)        Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét 2021. évben egyösszegben, 2020. január 1-jétől kezdődően havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)      A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

l)        Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

m)    Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

n)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

 • o)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

p)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

q)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzletet üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

r)       Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.

s)       A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.

t)        A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.

u)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.


A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke:  ….,- Ft/év + rezsiköltség                                                    50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 2 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a két év. Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 2 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

A pályázatok elbírálásának szempontja:

Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Azonos pontszám esetén a nyertes licit alapján kerül kiválasztásra.


 1. II. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

457/2021.(VIII.02.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról


 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  1. 8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 2. sz. üzlet)
 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 2. sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

b)   területe: 15,02 m2

c)    megnevezése: kivett áruház, udvar

d)   műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon

f)     a hasznosítás módja: bérbeadás

3.  A pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2021. szeptember 16. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Felső-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2021. szeptember 16. napja 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2021. évi 300.000,- Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése egyösszegben történik és 2022. január 1-jétől 1.150.000 Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havi egyenlő részletekben történik.

d)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)       A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 2026. április 30.

f)       Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)      NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)        Nyilatkozat a 2021. évre és 2022. január 1-jétől évenként megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb

-          2021. évre 300.000,- Ft bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

-          2022. január 1-jétől kezdődően 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél.

j)        Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét 2021. évben egyösszegben, 2020. január 1-jétől kezdődően havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)      A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

l)        Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

m)    Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

n)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

 • o)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

p)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

q)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzletet üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

r)       Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.

s)       A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.

t)        A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.

u)      A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.


A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 5. Bérleti díj mértéke: ….,- Ft/év + rezsiköltség                                                     50 pont
 2. 6. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 2 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a két év. Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 7. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 2 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.


 1. 8. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

A pályázatok elbírálásának szempontja:

Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Azonos pontszám esetén a nyertes licit alapján kerül kiválasztásra.


 1. II. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő: azonnal

pályázat közzétételére 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

458/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

A DEM-TEAM Bt. kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A DEM-TEAM Bt képviseletében Demjén Tamás ügyvezető (8258 Badacsonytomaj, Kiskör út 2.) Ford Transit Custom típusú RGC-388 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozó benyújtott kérelmét, és annak mellékletét megismerte.
 2. a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

459/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

A DEM-TEAM Bt. kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendeletben foglaltakra hivatkozással informális megbeszélést kezdeményez az érintettekkel, továbbá kezdeményezi az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és a pályáztatás feltételeinek helyi rendeletben történő kidolgozását.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    1

460/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0138/4 helyrajzi számú ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Vajai Flórián 8452 Halimba, Ady Endre utca 12. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, nem kívánja ajándékozás útján megszerezni a Badacsonytomaj 0138/4 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlant.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

461/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása” tárgyában előkészített jogi állásfoglalást tartalmazó előterjesztést.
 2. a 804071/11/2021. számú határozat ellen benyújtott és a tulajdoni lapon feltüntetett bírósági jogorvoslati kérelem és eljárás lezárásáig elnapolja a döntés meghozatalát (VMKH Tapolca, Hősök tere 11. 925/3 hrsz 2021.08.24. napi „Nem hiteles tulajdoni lap – szemle” alapján jogosult: Tompos Zsolt 8261 Badacsonytomaj, Kossuth utca 1.)
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet az ügy továbbvitelére


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

462/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kodály Zoltán utca telekrendezése II.” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet a Badacsonytomaj 462, 422, 421, 423 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában készített felmérési rajzok, és a keletkezett iratanyag áttekintésére és ügyvédi állásfoglalás kiadására
 3. felhatalmazza dr. Végh József ügyvédet a további teljes ügyvitelre az érintettek megkeresésével a napirendi vitában elhangzott felvetésekre figyelemmel.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.


Határidő: elfogadásra azonnal

ügyvédi állásfoglalásra 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

463/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Klímabarát Települések Szövetségének bemutatkozó anyagát megismerte, a település csatlakozni kíván a Szövetséghez.
 2. javasolja meghívni a Szövetség tagjait egy informális tájékoztatásra,
 3. felkéri és felhatalmazza Mékli Bernadett képviselőt a Szövetséggel történő egyeztetésre.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              4

tartózkodás szavazatok száma:    0

464/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői módosító indítványt, miszerint a Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelmében foglalt összeg a nyári táboroztatásból származó tiszta nyereség terhére kerüljön finanszírozásra, nem fogadja el.

Határidő: azonal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       3

465/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelemét megtárgyalta, és vállalja a Tapolcáról bejáró tanulói bérletek megtérítését a Tankerület részére.
 2. az ehhez szükséges fedzetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és kötelezettségvállalás aláírására.


Határidő: elfogadásra azonal

számlabefogadás 2021. december 31. napjáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adó osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       3

466/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Film készítésére ajánlat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. a „Film készítésére ” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. nem járul hozzá filmkészítés megrendeléséhez 380.000,- Ft+Áfa összegben.
 3. felkéri a hivatal ügyintézőjét, az ajánlattevőt a döntésről értesítse


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

467/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Balaton Díj tárgyban készített előterjesztést megismerte és dönt abban, hogy a díj adományozására javasolt személy/intézmény/közösség:

-        Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület

 1. felkéri a Hivatal ügyintézőjét, hogy a javaslatot küldje meg a Balatoni Szövetség Titkárságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

468/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Balaton Díj tárgyban készített előterjesztést megismerte és dönt abban, hogy a díj adományozására javasolt személy/intézmény/közösség:

-        Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja

 1. felkéri a Hivatal ügyintézőjét, hogy a javaslatot küldje meg a Balatoni Szövetség Titkárságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

469/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Balaton Díj tárgyban készített előterjesztést megismerte és dönt abban, hogy a díj adományozására javasolt személy/intézmény/közösség:

-        Borbély Tamás

 1. felkéri a Hivatal ügyintézőjét, hogy a javaslatot küldje meg a Balatoni Szövetség Titkárságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

470/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Balaton Díj tárgyban készített előterjesztést megismerte és dönt abban, hogy a díj adományozására javasolt személy/intézmény/közösség:

-        Badacsony Tourinform Iroda

 1. felkéri a Hivatal ügyintézőjét, hogy a javaslatot küldje meg a Balatoni Szövetség Titkárságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

471/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Balaton Díj tárgyban készített előterjesztést megismerte és dönt abban, hogy a díj adományozására javasolt személy/intézmény/közösség:

-        Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő

 1. felkéri a Hivatal ügyintézőjét, hogy a javaslatot küldje meg a Balatoni Szövetség Titkárságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

472/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Arany János Tehetséggondozó Program

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Berecz János kérelmét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte és támogatja.
 2. 2. vállalja, hogy Berecz Brenda Gréta diák számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft/hó szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeleteiben biztosítja.
 3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

473/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Arany János Tehetséggondozó Program

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Bíró Eszter kérelmét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte és támogatja.
 2. 2. vállalja, hogy Rohály Kincső diák számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft/hó szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeleteiben biztosítja.
 3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

474/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Arany János Tehetséggondozó Program

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Márkusné Lukács Gabriella kérelmét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte és támogatja.
 2. 2. vállalja, hogy Márkus Ferenc diák számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft/hó szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeleteiben biztosítja.
 3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       3

475/2021.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

nem vett részt a szavazásban:       2

476/2021. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

477/2021. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Határozat visszavonásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 384/2019.(XI.27.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

478/2021. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Határozat visszavonásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2020.(I.29.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem vett részt a szavazásban:       3

479/2021. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


480/2021.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Szilágyi Anna és Dr. Végh József ügyvéd tájékoztatását megismerte a Badacsony Park Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, BFOND Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság és Villa Park Badacsony Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között megkötendő település rendezési szerződés és a kapcsolódó ingatlan adásvételi előszerződés, valamint a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület között megkötendő használati megállapodás előkészített tervezete és az Állami Főépítészi Iroda 5/1080-2/2021. számú tájékoztatása tárgyában és tudomásul veszi a határidőhosszabbítás vonatkozásában tett ügyvédi javaslatokat.
 2. a tárgyi ügyben, a képviselő-testület 130/2021.(VI.30.) határozatát megerősítve, felkéri és egyben felhatalmazza Dr. Végh József ügyvédet az önkormányzat jogi képviseletére.


Határidő:       elfogadásra azonnal

határidőhosszabbításra 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

481/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

482/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 15-ei rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

483/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozat

GINOP-Kisfaludy út projekt víz helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a GINOP Kisfaludy pályázat víz helyzetéről tartott szóbeli tájékoztatást meghallgatta, tudomásul vette.

A DRV Zrt. témára vonatkozó ajánlatát elfogadja 1.924.020 Ft. bruttó értéken azzal, hogy a megkötendő szerződésben rögzíteni kell, hogy ezzel teljeskörűen megvalósulhat az a feladat csomag, amit az eredeti anyagában jelzett és a terület vízellátása biztonságosan megoldható.


Határidő: a szerződés megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

484/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj BM. Útpályázat jelenlegi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az anyagot átdolgozásra javasolja. Egy bejárást és fórumot javasol a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel és a tervezővel. Illetve kéri annak megvizsgálását, hogy a tervezői biztosítás tud-e fedezetül szolgálni a víznyelővel kapcsolatos költségekre.

Határidő: az egyeztetést követő soros testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

485/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozat

Szociális lakás és lakhatási támogatások lehetőségeinek tárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Javasolja a szociális rendelet újra tárgyalását az új jegyző munkába állását követő hónap soros ülésén.
 2. Kezdeményezi a képviselő-testület tagjainak a Keresztury Ház megtekintését, ezt követően a lakhatóság feltételeinek megteremtése vonatkozásában egy költségvetés készítését.
 3. Javasol megvizsgálni több lehetőséget önkormányzat által biztosítandó szociális lakás megoldására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

486/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. javasolja, hogy dr. Végh József ügyvéd és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője vizsgálják meg közösen Szebellédi Ferenc szolgalmi joggal kapcsolatos kérelme ügyének előzményeit, következményeit,
 2. 2. továbbá a Zöld Város II. projektre várható hatását.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Végh József ügyvéd

KÖH jegyzője

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0487/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozata

„Badacsony Turisztikai Attraktivitásának fejlesztése” c. GINOP-7.1.9-17-2018-00018

azonosítószámú pályázat támogatói okirat aláírása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felhatalmazza a polgármestert a Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú pályázat 4. számú módosító támogatói okirata aláírására


Határidő:   elfogadás azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


488/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozata

„Badacsony Turisztikai Attraktivitásának fejlesztése” c. GINOP-7.1.9-17-2018-00018

azonosítószámú pályázat támogatói okirat aláírása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú pályázat kapcsán kezdeményezi a határidő módosítási kérelem benyújtását 2022. szeptember 30-ai időponttal.


Határidő:   elfogadás azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0489/2021.(IX.15.) képviselő-testületi határozat

Lakossági fórum kezdeményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kezdeményezésére a

badacsonyörsi településrészen minden év július hónap negyedik hetének

pénteki napján lakossági fórumot tart.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

KÖH jegyzője


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

399/2021.(VIII.02) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


400/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 2-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 13 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület támogatásának elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet elnök

 1. 2. Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet elnök

 1. 3. Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Balogh Zoltán műszaki ellenőr

 1. 4. A „Tátika” műemléki épület felújítása” nyílt közbeszerzési eljárásról – közbenső döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Szabó Zoltán és Tamás Lászlóné BB tagok, Dr. Végh József ügyvéd

 1. 5. 988/3. hrsz-ú telek ügye, megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 6. Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 7. Szakmai tevékenységet segítő szakértőről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 8. Sajtóhelyreigazításról – sajtóper megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 9. Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

10. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Jogi képviselet felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

401/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület támogatásának elszámolása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 2021. évi támogatásának elszámolását, szöveges beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az érintettet a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

402/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő út 19.) – a továbbiakban: Egyesület – részére 2021. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 999.990 Ft összegben, azaz kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen az Egyesület bankszámlájára
 3. a támogatás célja: fürdőhely használati díj megállapodás szerint
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 8. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 8 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

403/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” tárgyban a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunka megrendelését nem támogatja, a vállalkozási szerződés módosítását nem tartja indokoltnak.
 2. kezdeményezi a kivitelezővel a megbeszélést
 3. a FAKSZ és az ügyvéd úr véleményét kikéri a tervezői felelősség tekintetében.
 4. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse azonnali hatállyal.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

Borbélyné Galambos Gabriella  képviselő    tartózkodik

Forintos Ervin képviselő                           igen

Hartai Béla alpolgármester                     igen

Krisztin N. László polgármester               igen

Mékli Bernadett képviselő                        igen

Takács Lajos képviselő                           igen

Török Zoltán képviselő                           igen

404/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

A „Tátika” műemléki épület felújítása” nyílt közbeszerzési eljárásról – közbenső döntés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kbt. 81.§-ára tekintettel uniós eljárásrend szerinti „A „Tátika” műemléki épület felújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát megismerve elrendeli, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolások bekérésére az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőtől kerüljön sor, tekintettel arra, hogy érintett ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot.
 2. felkéri és felhatalmazza a FAKSZ-t a szükséges intézkedések megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről a FAKSZ-t értesítse azonnali hatállyal.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szőke István FAKSZ

BB tagok

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

405/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozata

988/3 hrsz - szerződésen alapuló kötbérigény rendezéséről szóló megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla alpolgármestert a tárgybani napirendnél a szavazásból nem zárja ki.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

406/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozata

988/3 hrsz - szerződésen alapuló kötbérigény rendezéséről szóló megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Végh József ügyvéd által előkészített (Dr. Végh Ügyvédi Iroda 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10., képviseli: Dr. Végh József ügyvéd; adószám: 19383956-1-19) és jelen határozat mellékletét képező – Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hartai Béla között létrejövő – szerződésen alapuló kötbérigény rendezéséről szóló megállapodást megismerte, azt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri Dr. Végh József ügyvédet annak ellenjegyzésére és meghatalmazza a további ügyvitelre.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

407/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft. telekalakítással vegyes megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dr. Végh József ügyvéd által előkészített (Dr. Végh Ügyvédi Iroda 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10., képviseli: Dr. Végh József ügyvéd; adószám: 19383956-1-19) és jelen határozat mellékletét képező – Badacsonytomaj Város Önkormányzata és GASTRO CORSO Kft. (9700 Szombathely, Kismezei u. 10-12.; Adószáma: 25741412-2-18) között létrejövő – telekalakítással vegyes megállapodást az épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltűntetéséről és közös tulajdon megszüntetéséről szóló megállapodást megismerte.


A napirendi vitában elhangzottak alapján a következő észrevételeket/javaslatokat fogalmazza meg Dr. Végh József ügyvéd felé:

a)    a telekalakítási megállapodás alapja a záradékolt változási vázrajz, mely több hibát tartalmaz, kijavítása szükséges.

b)   az ügyvédi vélemény szerint a földhasználati jog jogosultja az Intertourist, ez a földhivatali eljárásban problémát jelenthet.

c)    az önkormányzat elővásárlási jogát kéri vizsgálni.

d)   a szerződő fél felújítást vállal egy adott határidőig. A megállapodás 5. pontjában javasolt „a szerződés aláírásától számított x hónap” határidő megjelölése.

e)    az esetben, ha a szerződő fél értékesíti az ingatlant mielőtt felújítaná, legyen garancia, hogy az új vevőre is szálljon át ezen kötelezettség.

f)    javasolja a szerződő felet megnyilatkoztatni, hogy jogi-, kivitelezői-, műszaki szakértői szempontból, hogy 2022. május 31-ig milyen készültségi fokban tudják megvalósítani a kivitelezést.

g)   az ingatlan előtt található gesztenyefa ne kerüljön kivágásra, csonkolásra, erre vonatkozó garancia beépítését is kéri a megállapodásba.

h)   építési tevékenység a szezonban (pl. május 15-től szeptember 15-ig) nem végezhet.


Felkéri DR. Végh József ügyvédet, hogy a napirendi vitában elhangzottak és a határozatban rögzítettek szerint a megállapodás tervezetét dolgozza át és az kerüljön megküldésre az önkormányzat felé, majd a szerződő fél ügyvédje felé és döntéselőkészítést követően a testület elé újra.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

407/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES MEGÁLLAPODÁS

Épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltűntetéséről és közös tulajdon megszüntetéséről

Amely létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; Adószáma: 15733940-2-19; KSH azonosító: 15733840-8411-321-19; PIR: 733942; ÁHT azonosító: 743527; képviseli: Krisztin N. László polgármester), mint tulajdonul átadó (a továbbiakban: tulajdonul átadó)

mésrészről a GASTRO CORSO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9700 Szombathely, Kismezei u. 10-12.; Adószáma: 25741412-2-18; Cégjegyzékszáma: 18-09-113000; KSH azonosító: 25741412-5610-113-18; képviseli: Tánczos  Balázs Ferenc ügyvezető), mint tulajdonul átvevő (a továbbiakban: tulajdonul átvevő) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződő felek rögzítik, miszerint tudomással bírnak azon tényről, hogy a tulajdonul átadó kizárólagos tulajdonát képezi a badacsonytomaji, belterületi, 53. szektorban, 1239. hrsz. alatt felvett, beépített terület, 3 db. épület, udvar megnevezésű, mindösszesen 1646 m2 térmértékű, természetben 8258 Badacsonytomaj, Park utcában található ingatlan.

2./  A  szerződő felek rögzítik, miszerint tudomással bírnak azon tényről, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanra a Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 40125/1997.10.07. számú Határozatával a Balaton-felvidéki Nemzeti Park joga került bejegyzésre, valamint a 40611/1998.08.31. számú Határozattal a badacsonytomaji, belterületi, 1238. hrsz.-ú ingatlant illető átjárási szolgalmi jog került bejegyzésre, továbbá a 31081/2004.01.26. számú Határozattal a badacsonytomaji, belterületi, 1239/A. hrsz.-ú ingatlant terhelő földhasználati jog került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre, amely jogok fennállását a jelen szerződés nem érinti, azok a továbbiakban is terhelik az 1./ pontban körülírt ingatlant.

3./  A szerződő felek rögzítik, miszerint tudomással bírnak azon tényről, hogy a 2021. április hó 27. napján kelt, Szilvás Károly Dániel földmérő mérnök (8419 Csesznek, Vasút u. 50.) által 043/2021. munkaszám alatt elkészített, a Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2021. május hó 18. napján 8/0817/21. szám alatt záradékolt Változási Vázrajz szerint az 1./ pontban körülírt ingatlan megosztása folytán létrejön a badacsonytomaji, belterületi, 53. szektorban, 1239. hrsz. alatt felvett, beépített terület, 2 db épület, udvar megnevezésű, mindösszesen 1646 m2 térmértékű ingatlan, valamint a badacsonytomaji, belterületi, 53. szektorban, 1239/B. hrsz. alatt felvett, épület megnevezésű, mindösszesen 40 m2 térmértékű ingatlan. A jelen pontban rögzített változási vázrajz tartalmazza azt is, hogy a létrejövő 1239/B. I. jelű részére a 1239/B. hrsz.-ú földrészlet mindenkori tulajdonosait illeti meg a földhasználati jog.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonul átadó

képviseletében Krisztin N. László

GASTRO CORSO Korlátolt

Felelősségű Társaság tulajdonul átvevő

képviseletében Tánczos  Balázs Ferenc

vevő

Dr. Végh József

ügyvéd

Dr. Jakab János

ügyvéd

4./  A szerződő felek megállapodnak, a tulajdonul átadó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy a 3./ pontban körülírt, a telekalakítás folytán létrejövő épület a tulajdonul átvevő tulajdonát képezi, figyelemmel arra a tényre, hogy a tulajdonul átvevő jogelődje által létesített épületet a tulajdonul átvevő megvásárolta a 2021. június hó 18. napján kelt adásvételi szerződéssel, amely szerződés a tulajdonul átadó részére is megküldésre került. Figyelemmel azonban arra a tényre, hogy a 3./ pontban körülírt épület nem került az ingatlan-nyilvántartásban önálló épületként feltűntetésre, a szerződő felek között közös tulajdon keletkezett, amely közös tulajdont a jelen szerződésben foglaltak szerint kívánják a   szerződő felek megszüntetni akként, hogy az épület tulajdonjogának megszerzéséért a tulajdonul átvevő a tulajdonul átadó részére megváltási árat már nem tartozik fizetni, figyelemmel arra a tényre, hogy az a jogelőd által már kiegyenlítésre került a tulajdonul átadó részére.

5./  A szerződő felek megállapodnak, a tulajdonul átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonul átadóhoz a 3./ pontban körülírt épület felújítására vonatkozóan általa elkészíttetett részletes építési-kivitelezési tervet a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a tulajdonul átadó részére. A tulajdonul átvevő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen pontban foglalt terveknek megfelelő felújítást a tulajdonul átvevő elvégzi legkésőbb 2022. május hó 31. napjáig. A jelen pont szerinti kivitelezés elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a jelen szerződés 9./ pontjában foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után. A szerződő felek megállapodnak, a tulajdonul átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltak teljesítéséről és teljesüléséről írásban nyilatkozik a tulajdonul átadó felé, a szükséges dokumentációk, engedélyek és a kivitelezést igazoló fényképfelvételek csatolása mellett.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonul átadó

képviseletében Krisztin N. László

GASTRO CORSO Korlátolt

Felelősségű Társaság tulajdonul átvevő

képviseletében Tánczos  Balázs Ferenc

Dr. Végh József

ügyvéd

Dr. Jakab János

ügyvéd

6./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a földhasználati díj összege 7.000.000-Ft, azaz Hétmillió 00/100 forint, amely összeget a tulajdonul átvevő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti a tulajdonul átadó részére és amely összeg a 3./ pont szerint létrejövő, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetendő önálló épület által elfoglalt, 40 m2 térmértékű terület földhasználati díját jelenti, amely földhasználati díj 10 évi időtartamra szól, a tulajdonul átvevő 2031. augusztus hó 01. napjáig nem tartozik további földhasználati díjat fizetni a tulajdonul átadó, mint földtulajdonos részére a jelen pontban foglalt időtartam alatt. A szerződő felek megállapodnak, a tulajdonul átadó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a tulajdonul átadó tulajdonát képező, a telekmegosztást követően is fennmaradó, badacsonytomaji, belterületi, 1239. hrsz.-ú ingatlanra a 1239/B. hrsz.-ú ingatlant illető földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen. A tulajdonul átadó és a tulajdonul átvevő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják továbbá, hogy a jelen szerződésben foglalt telekmegosztás folytán létrejövő 1239/B. hrsz.-ú ingatlanra a 1239. hrsz.-ú ingatlant terhelő földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen.

7./ A szerződő felek rögzítik, a tulajdonul átvevő tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlan Badacsonytomaj központjában, turisztikailag kiemelt övezetben helyezkedik el, amely tény alapján a tulajdonul átadó egyértelmű szándéka, hogy a 3./ pontban rögzített telekmegosztás eredményeként létrejövő önálló épület turisztikai szempontból is megfelelő megjelenéssel, a mai kor követelményeinek megfelelő küllemmel a turisták szemében is kellemes és ízléses benyomást keltsen. A tulajdonul átadó jelen pontban foglalt szerződéses akaratát és szándékát a tulajdonul átvevő tudomásul veszi és ezen szerződéses szándékot és célt a maga részéről is megerősíti a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonul átadó

képviseletében Krisztin N. László

GASTRO CORSO Korlátolt

Felelősségű Társaság tulajdonul átvevő

képviseletében Tánczos  Balázs Ferenc


Dr. Végh József

ügyvéd

Dr. Jakab János

ügyvéd8./ A tulajdonul átvevő a 7./ pontban rögzítettek tudomásul vétele mellett és annak biztosítékául a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a 3./ pontban körülírt telekmegosztás eredményeként létrejövő 1239/B. hrsz.-ú, a tulajdonul átvevő tulajdonába kerülő ingatlanra a jelen szerződés 5./ pontban körülírt kötelezettségek biztosítására a rendelkezési jog egyéb korlátozására vonatkozó tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A rendelkezési jog egyéb korlátozására vonatkozó tilalom a jelen szerződés 5./ pontjában rögzített, a tulajdonul átvevőt terhelő felújítási kötelezettség biztosítására kerül kikötésre. A tulajdonul átvevő a jelen szerződéssel létrejövő 1239/B. hrsz.-ú ingatlant bérbe, vagy más használatába ingyenesen, vagy ellenérték fejében nem adhatja, a turisztikai célok megvalósításán felül más célra nem hasznosíthatja. A jelen pontban foglalt ingatlannal összefüggő rendelkezési joga a tulajdonul átvevőnek korlátozott, az ingatlan használatával és hasznosításával összefüggő jogokat csak a tulajdonul átadó, mint jogosult hozzájárulásával gyakorolhatja. A szerződő felek megállapodnak, hogy az 5./ pontban foglalt kötelezettségek teljesítésével egyidejűleg a tulajdonul átadó a tulajdonul átvevő részére a jelen pontban foglalt rendelkezési jog egyéb korlátozására vonatkozó tilalom törlésére vonatkozó engedélyt az 5./ pontban foglaltak teljesítését igazoló képviselő-testületi határozatot követő 8 naptári napon belül kiadja.

9./  A szerződő felek megállapodnak, a tulajdonul átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 5./ pontban körülírt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a felújítást és a kivitelezést egyáltalán nem valósítja meg, abban az esetben a tulajdonul átadó részére köteles 20.000.000-Ft, azaz húszmillió 00/100 forint összegű meghiúsulási kötbért megfizetni. A szerződő felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a kötbér összegének kikötése a 7./ pontban írt körülmények feltétlen teljesítése és teljesülése érdekében szükséges, mivel annak megvalósításához a tulajdonul átadónak kiemelt érdeke fűződik településképi szempontok alapján. A szerződő felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a részbeni teljesítés lehetőségét kizárják, amely tény alapján a tulajdonul átvevő nem hivatkozhat arra, hogy a felújítást, beruházást részben elvégezte, a tulajdonul átadó részéről csak a képviselő-testület által jóváhagyott teljes és maradéktalan megvalósítás jelenti és jelentheti a szerződésben foglaltak teljesítését. A meghiúsulási kötbér összegének meghatározására a szerződő felek a 7./ pontban rögzített kiemelt célokat vették alapul. Amennyiben a kivitelezés megvalósítását elmulasztja a tulajdonul átvevő, a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A szerződő felek a kötbér összegét reálisnak és arányosnak tartják, amely tény alapján a mérséklés lehetőségét, illetve ilyen irányú kérelmét már a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg egyértelműen kizárják.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonul átadó

képviseletében Krisztin N. László

GASTRO CORSO Korlátolt

Felelősségű Társaság tulajdonul átvevő

képviseletében Tánczos  Balázs Ferenc


Dr. Végh József

ügyvéd

Dr. Jakab János

ügyvéd10./ A szerződő felek nyilatkoznak, hogy a tulajdonul átadó települési Önkormányzat, akit a jelen szerződés megkötése során a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester képvisel, a tulajdonul átvevő pedig a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett gazdasági társaság, amely nem áll csőd-, felszámolás-, vagy végelszámolás alatt, amely tény alapján a szerződő felek a jelen szerződés megkötésében a jogszabályok nem akadályozzák és nem korlátozzák.

11./ A szerződő felek közül tulajdonul átadó a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével megbízza a Dr. Végh Ügyvédi Irodát, Dr. Végh József ügyvédet (székhelye: 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10.; Kamarai azonosító száma: 36071250), a tulajdonul átvevő megbízza Dr. Jakab János ügyvédet (székhelye: 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. 1/113.; Kamarai azonosító szám: 36062144), míg a szerződő felek a kapcsolódó földhivatali eljárással együttesen megbízzák a Dr. Végh Ügyvédi Irodát, Dr. Végh József ügyvédet (székhelye: 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10.; Kamarai azonosító száma: 36071250).

12./A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos költségek, valamint a tulajdonosváltozással összefüggésben felmerülő mindennemű költség és illeték a tulajdonul átvevőt terheli.

13./ A szerződő felek nyilatkoznak, hogy az okiratot szerkesztő ügyvédektől mindennemű tájékoztatást a jogaikról és kötelezettségeikről teljeskörűen megkaptak. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a képviseletükben eljáró személyek tekintetében az okiratot szerkesztő ügyvédeket azonosítási kötelezettség terheli. Az eljáró ügyvédek tájékoztatták a szerződő feleket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. vonatkozó rendelkezéseiről.

14./ A szerződő felek a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják, hogy

14./a.  az 1./ pontban körülírt ingatlan megosztása folytán létrejön a badacsonytomaji, belterületi, 53. szektorban, 1239. hrsz. alatt felvett, beépített terület, 2 db épület, udvar megnevezésű, mindösszesen 1646 m2 térmértékű ingatlan, valamint a badacsonytomaji, belterületi, 53. szektorban, 1239/B. hrsz. alatt felvett, épület megnevezésű, mindösszesen 40 m2 térmértékű ingatlan.

14./b.  a 14./a. pont szerint létrejött badacsonytomaji, belterületi, 1239/B. hrsz. alatt felvett, épület megnevezésű, mindösszesen 40 m2 térmértékű ingatlan tulajdonjoga - közös tulajdon megszüntetése jogcímén - 1/1 arányban, a tulajdonul átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen,

Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonul átadó

képviseletében Krisztin N. László

GASTRO CORSO Korlátolt

Felelősségű Társaság tulajdonul átvevő

képviseletében Tánczos  Balázs Ferenc

vevő


Dr. Végh József

ügyvéd

Dr. Jakab János

ügyvéd14./c. a 14./a. pont szerint létrejött badacsonytomaji, belterületi, 1239/B. hrsz. alatt felvett, épület megnevezésű, mindösszesen 40 m2 térmértékű ingatlanra a 14/b. pontban körülírt ingatlant illető, a Változási Vázrajzon I. számmal jelölt 40 m2 nagyságú ingatlanrészre a földhasználati jog, valamint a 14/b. pontban körülírt ingatlanra a 14./a. pontban körülírt ingatlant terhelő földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyertjen, valamint

14./     a 14./b. pontban körülírt 1239/B. hrsz.-ú ingatlanra, a jelen szerződés 5./ pontjában körülírt kötelezettségek biztosítására a rendelkezési jog egyéb korlátozására vonatkozó tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

15./     A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a hatályos jogszabályok az irányadók.

A jelen szerződést, amely .......... minden lapján számozott lapból, valamint 15./, azaz tizenöt pontból áll és kilenc, egymással mindenben megegyező példányban készült, a szerződő felek elolvasták, tartalmát mindenre kiterjedően megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag, annak minden lapján az okiratot szerkesztő ügyvédek előtt aláírták.

Badacsonytomaj, 2021. augusztus......................

Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonul átadó

képviseletében Krisztin N. László

GASTRO CORSO Korlátolt

Felelősségű Társaság tulajdonul átvevő

képviseletében Tánczos  Balázs Ferenc

Ellenjegyzem, egyben az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom, azzal, hogy a jelen ellenjegyzés az Üttv. 44. § (1) bekezdés a)-d[W1] ) pontjaiban foglaltaknak a tulajdonul átadó vonatkozásában való tanúsítására terjed ki.

Badacsonytomaj, 2021. augusztus......................

Dr. Végh József

ügyvéd

Kamarai azonosító szám: 36071250

Ügyszám: 36071250-Ü-2021-

Ellenjegyzem azzal, hogy a jelen ellenjegyzés az Üttv. 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak a tulajdonul átvevő vonatkozásában való tanúsítására terjed ki.

Badacsonytomaj, 2021. augusztus......................

Dr. Jakab János

ügyvéd

Kamarai azonosító szám:…….

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


408/2021.(VIII.02.) Képviselő-testületi határozat

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról - külső szakértő

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre Hoffmann György János kapjon meghívást, hogy a testület megismerhesse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

409/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Sajtóhelyreigazításról – sajtóper megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Végh József ügyvéd úr jogi állásfoglalását megismerve a 24.hu elnevezésű hírportálon 2021. június hó 16. napján „Badacsony 12 évig fizettetett strandbelépőt úgy, hogy nem az övé a Balaton-part” címmel, Spirk József újságíró tollából megjelent írás vonatkozásában sajtópert nem indít.
 2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről ügyvéd urat értesítse azonnali hatállyal.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2

410/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-10/2021. számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmét elutasítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

411/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mini bölcsőde bővítése – pótmunkákról tárgyában – érdemi döntést nem hoz.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    0

412/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Jogi képviselet felmondása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Sipos Ügyvédi Iroda felmondását tudomásul veszi és a folyamatban lévő ügyekben történő jogi képviseletre felkéri az önkormányzattal szerződésben lévő Dr. Végh Ügyvédi Irodát (8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10., képviseli: Dr. Végh József ügyvéd; adószám: 19383956-1-19).
 2. a Sipos Ügyvédi Iroda kimutatását a teljesített feladatokról elfogadja,
 3. felhatalmazza a polgármestert a teljesítés igazolására és a számla kifizetésére,
 4. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy az iratok átadás-átvételéről és az 1.225.000,- Ft+ ÁFA összegű számla kifizetéséről gondoskodjon.
 5. felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

413/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatására a maximálisan igényelhető   146 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 185.420,- Ft erejéig a 2021. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: 2021. augusztus 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

414/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft-t, hogy vizsgálja meg egy aprítógép megvásárlása esetére az együttműködési lehetőségeket a környező településekkel és a várható költségmegtakarításokat, a soros ülésre készítse el a vonatkozó előterjesztést.


Határidő: 2021. augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2


415/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelmét Takács Lajos képviselő kezdeményezésére a mai rendkívüli ülésen nem tárgyalja.


Határidő: 2021. augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző


[W1]44. § (1) bek. a) és b) pontban foglaltakat is tanúsítania kell legalább egy ellenjegyzésnek


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

490/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

491/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 29-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

15. Varga Pincészet Kft.  kérelme 0264/23. és 0264/27. hrsz-ú ingatlanok területövezeti besorolásának módosítására

című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Török Zoltán alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

492/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 29-ei soros nyílt ülésének módosított napirendjét 15 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. MENÜ Kft. kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 4. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szombathelyi Dávid BFF

 1. 7. 2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Keczán Pál

 1. 8. Horváthné Danyi Júlianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Pinterits Judit, Dr. Horváth Margit, Poszlovszky Krisztina

11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.Sürgősségi indítvány: Varga Pincészet Kft.  kérelme 0264/23. és 0264/27. hrsz-ú ingatlanok területövezeti besorolásának módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:    Török Zoltán alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

493/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft kérelme, jutalom kifizetéséhez


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Kft kérelmét megtárgyalta, és az Üzleti terv keretein belül, jutalom kifizetéséhez 610.000,- Ft + 103.700,- Ft járuléka  erejéig hozzájárul.
 2. A rendelkezésre álló keretből az Ügyvezető részére bruttó 150.000,- Ft + járulékai jutalom kifizetését javasolja.
 3. Egyebekben felkéri az Ügyvezetőt a dolgozói jutalmazásra az intézkedést az elfogadott keret erejéig tegye meg.

Határidő:       elfogadás azonnal, kifizetésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla Ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

494/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2021. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2021. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) 1.806.861,- Ft bevétel erejéig azaz Egymilliónyolcszázhatezer- nyolcszázhatvanegy forint erejéig  az iskola kérelmének megfelelő felhasználását engedélyezi.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:       elfogadás azonnal

felhasználás 2021.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

495/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2021/ 2022 tanévre tervezett szakkörök beindítását támogatja.
 2. A 2021. évet érintő költségeket a 2021. évi költségvetés működési kiadások terhére biztosítja.
 3. Felkéri a Hivatalt, a 2021/2022. tanév II. félévre a következő évi költségvetésbe tervezze be, arra a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal 1.700.000,- Ft erejéig.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját  értesítse és a megbízások aláírására  a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:       elfogadás azonnal

felhasználás 2021.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

496/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2022/2023. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; krisztina.kotel@kk.gov.hu) 2021. október 15. napjáig értesítse.

Határidő:       azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

497/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.


Határidő:       2021. október 1., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

498/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kérelmét megismerte.

Felkéri a Hivatalt, hogy fenti tárgyban kezdeményezzen egyeztetést, melyen a Fiatalok Fórumának képviselője, a BVKI intézményvezetője, a Kócziánvéd Security Kft. vezetője, Badacsonytomaj Város Jegyzője és Képviselő-testülete vegyen részt.

Az egyeztetést követően készüljön átlátható előterjesztés a rendkívüli vagy a soros képviselő-testületi ülésre.

Határidő:       2021. október 22.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

499/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi Badacsony Félmaraton rendezéséről a tájékoztatót megismerte, és annak megvalósítását előzetesen támogatja azzal, hogy az esemény megrendezésekor további egyeztetést és tájékoztatást kér.


Határidő: 2022. év

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

500/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Horváthné Danyi Julianna kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Horváthné Danyi Julianna kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy felkéri dr. Végh József ügyvédet a tárgyi ügyben keletkezett iratanyagok áttekintésére, és ügyvédi állásfoglalás kiadására, továbbá Badacsonytomaj Város Főépítészét is felkéri a kérelem alapján főépítészi véleményének megadására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

dr. Végh József ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    3

501/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-19/2021. és 5/965-24/2021 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmét elutasítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

502/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2

503/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

504/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    3

505/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

506/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány 2021 évi támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt.2.) kérelmét megismerte.

Mivel a 2021. évi költségvetésében a civil szervezetke támogatására tervezett keretösszeg már kifizetésre került, illetve fedezet nem áll rendelkezésre, ezért a kérelmet nem támogatja.


Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy kérelmezőt a testület döntéséről értesítse.


Határidő:       10 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

507/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 0264/23 és 0264/27 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a településrendezési szerződések megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

Határidő:       három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Melléklet .../2021. (…) Képviselő-testületi határozathoz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:


1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések:

a)       Badacsonytomaj 0264/23 helyrajzi számú és 0264/27 helyrajzi számú ingatlanokat érintő övezeti besorolás módosítása

 1. a Gksz* övezet Badacsonytomaj 0264/23 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a Badacsonytomaj 0264/27 helyrajzi számú ingatlan felé történő megnövelése, előbbieken túl a Badacsonytomaj 0264/23 helyrajzi számú ingatlan övezeti határának téglalap formában történő korrekciója


Az 1) programpont 1. alpontjaiban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.


A szükséges egyeztetést vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „teljes eljárás” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.


A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2021. december 31-re változott.


A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.


Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

508/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

509/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. október 7-i soros nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Közbeszerzési ügyekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 3. Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. BM útpályázat pótmunka igényéről történő döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:    Török Zoltán alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

510/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról - határozati javaslatról későbbi időpontban történő döntéshozatal


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot egy későbbi időpontban fogja megtárgyalni, miután a három árajánlat beérkezett a tűzifa vásárlásával összefüggésben.

Határidő:       azonnal

Felelős:           Török Zoltán alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

511/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési ügyekről szóló tájékoztató – zárt ülés elrendelése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Közbeszerzési ügyekről szóló tájékoztatót” zárt ülés keretében tárgyalja meg.

Határidő:       azonnal

Felelős:           Török Zoltán alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

515/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

,,Alsóbazársor és környező területek megújítása” közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.-1.-9-17-2018-00018 számú pályázat keretében az ,,Alsóbazársor és környező területek megújítása” közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyában plusz információk és dokumentációk beszerzését tartja szükségesnek, a döntését ezek birtokában egy későbbi időpontban hozza meg.

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

516/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést a napirendről leveszi, a műszaki tartalom csökkentésére javaslatot nem tesz.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a vonatkozó anyagot küldje meg Borsai Árpád műszaki szakértő részére szakmai állásfoglalás céljából.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az állásfoglalás birtokában Masszi Pál tervező és Borsai Árpád műszaki szakértő részvételével kerüljön sor egy megelőző fórumra, majd ezt követően kerüljön be ismételten a Képviselő-testület elé.


Határidő:       azonnal;

egyebekben: folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

517/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést a napirendről leveszi, mivel a döntéshez nem áll rendelkezésre minden információ.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2021. (X.08.)  önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

512/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

513/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. október 7-i soros zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Közbeszerzési ügyekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd


A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:    Török Zoltán alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

514/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési ügyekről szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Végh József, Badacsonytomaj Város Önkormányzat ügyvédje által készített tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Felkérik az ügyvéd urat és a jegyző urat, hogy a jogerős ítélet után keressenek megoldást a büntetések áthárítására, a személyi hibást keressék meg.

Tegyenek javaslatot az önkormányzatot ért büntetések esetleges enyhítésére.

Határidő:       azonnal

Felelős:           Török Zoltán alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Dr. Végh József ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

518/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

519/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. október
20-i
rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

520/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

521/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása tárgyú előterjesztést megismerte.

A határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a testület által javasolt műszaki tartalmat csökkentő megoldásokat megküldtük a pályázati szakemberek részére, majd Masszi Pál tervezővel történt egyeztetést követően a Képviselő-testület újabb rendkívüli ülés keretében hozza meg döntését.

A testület kéri, hogy a pályázati kiírásba a jóteljesítési garancia feltétlenül kerüljön be.

 

Határidő: azonnal, egyebekben:

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2

522/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei I. tárgyában készített előterjesztést megismerte, a pót-elmaradó részek költségmentes megoldását nem támogatja.

2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a műszaki ellenőrt és a kivitelezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

523/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei II.tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. 2. Dönt arról, hogy Badacsonytomaj Rodostói és Bogyai út találkozásánál a fedvénytervek szerinti víznyelő és áteresz kiépítése szükségszerű és elfogadja az erre kapott árajánlatot 3.598.100,- Ft + ÁFA összegben.
 3. 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a munka megrendelésére intézkedjen.

Határidő: azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


524/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Katalint jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

525/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levételére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 04-i soros nyílt ülésének napirendjei közül az alábbi napirendek levételét elfogadja.


 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról
 2. 2. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 3. 3. Helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016 (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. 4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2019 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.   BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat

9.   Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez

10.  Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

11.  Tájház udvarai 1. sz. üzlet hasznosításáról

12.  Badacsonytomaj 925/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklása III.

13.  HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz

14.  Ibos Ferenc út felújítási kérelme

15.  Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi

utak pót- elmaradó költségei

16.  GINO-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése”

című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására                     irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

526/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek tárgyalására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 04-i soros nyílt ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Általános tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 2. Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

 1. 3. 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

527/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Általános tájékoztató a folyamatban lévő ügyekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Végh József, Badacsonytomaj Város Önkormányzat ügyvédje által készített tájékoztatót megismerte, és a jegyzőkönyvben leírtakkal kiegészítve elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József Ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

528/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város téi üzemeltetési terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési tervét  az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Rakics Anna ügyvezető

Határidő: azonnal, egyebekben terv szerintSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0529/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

2022. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzés tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Bodnár Attila jegyző, Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: azonnal, egyebekben terv szerint

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2


530/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    3531/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2


532/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

533/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

534/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 09-ei rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal, a zárt ülés napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja:


1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2.   Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

5. Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8. Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


11. A szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj, Pátzay-féle módosítás partnerségi lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Sportpálya öntözőrendszer kiépítése – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan elbirtoklása III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Badacsonytomaj Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Ibos Ferenc út felújítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Szebellédiné Szabó Enikő fellebbezési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. 2021. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterZárt ülés:


 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról

Előerjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               2

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    2

535/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-          az idegenforgalmi adó mértékének emelésére vonatkozóan nem hozott döntés.


Határidő: 2021. novemberi soros testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

536/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A Tourinform Irodát fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából „Pro Urbe” kitüntetésben részesíti.

Tasner Mónikát a Tourinform Iroda 25 éves jubileuma alkalmából, a település turizmusa fejlesztésének érdekében végzett munkájáért, „Pro Urbe” kitüntetésben részesíti.

Vizkelety Dórát a Tourinform Iroda 25 éves jubileuma alkalmából, a település turizmusa fejlesztésének érdekében végzett munkájáért „Elismerő Oklevél”-ben részesíti.

Mindhárom esetben az átadás időpontja 2021. november 18.


Határidő: 2021. november 18.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

537/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tasner Mónikát a „Pro Urbe” kitüntetés mellett nettó 100.000 Ft. anyagi elismerésben részesíti a Tourinform Irodában végzett 25 éves munkájának elismeréseként.


Határidő: 2021. november 18.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0538/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj VN KFt kérelme alapján javasolja  a BABI rendszer üzemeltetési szerződés megkötését  az önkormányzat és a VN KFT között.
 2. 2. Felkéri Dr. Végh József Ügyvéd Urat az üzemeltetési szerződés előkészítésére
 3. 3. A kerékpár bérlés díjának emelését javasolja/nem javasolja
 4. 4. Új állomáshelyek kialakításának lehetőségét a következő évi költségvetés tervezése során javasolja megvizsgálni.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Rakics Anna Ügyvezető

Határidő: szerződéskötésre 30 nap egyebekben 2022. évi költségvetés


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

539/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


-          A kerékpár bérlés díjának emelését javasolja:

-          első óra díja 200 Ft./óra

-          bérlés díja 400 Ft./óra

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Rakics Anna Ügyvezető

Határidő: 2022. évi költségvetés

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


540/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


-          Új állomáshelyek kialakításának lehetőségét a következő évi költségvetés tervezése során javasolja megvizsgálni.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Rakics Anna Ügyvezető

Határidő: 2022. évi költségvetés

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


541/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozata

Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a KÖH kérelmét megtárgyalta, és a 2021. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül, az átcsoportosítást a jutalom kifizetéséhez engedélyezi.
 2. Felkéri a Jegyzőt a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést   tegye meg.

Határidő:       elfogadás azonnal, kifizetésre 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


542/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozata

VN. Kft. ügyvezetőjének jutalom kifizetése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Rakics Anna a VN. Kft. ügyvezetőjét (a Menü Kft. ügyvezetőjével azonos mértékű) br. 150 e. Ft. jutalomban részesíti 2021. évi munkájának elismeréseként.

Felkéri a Polgármestert, hogy a munkáltatói intézkedést   tegye meg.

Határidő:       elfogadás azonnal, kifizetésre 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


543/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozata

Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 2. sz. és 3 sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbi módosítással:


 1. A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjainál annyiszor + 1 pontot jár pályázóknak, ahány éve Badacsonytomajra vannak bejelentve állandó lakhely vagy telephelyre. (ez maximum 20 pont lehet)


Határidő: Azonnal

Felelős: Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


544/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendelem el az alábbi módosítással:
 2. A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjainál annyiszor + 1 pontot jár pályázóknak, ahány éve Badacsonytomajra vannak bejelentve állandó lakóhelyre vagy telephelyre.  (ez maximum 20 pont lehet)


Határidő: Azonnal

Felelős: Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

545/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. döntött arról, hogy a Kivitelező az eredeti kivitelezési szerződés szerint végezze el a munkákat a szerződésben foglalt határidőig
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a műszaki ellenőrt, és a kivitelezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               0

nem szavazatok száma:              3

tartózkodás szavazatok száma:    3

546/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerte és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségére tett javaslatot nem fogadja el.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

547/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a november soros testületi ülésre készítse elő kész tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

548/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatot elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési-, és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

549/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

A szociális célú tűzifáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. szociális célú tüzelőanyag vásárlására 104 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron – a lakosság részére konyhakész szállítási feltételeket biztosító – Zöld Ráskó Kft-vel (8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.; adószám: 26092962-2-19).
 3. A kiszállítás határideje: 2021. December 15.
 4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 5. a pályázati támogatás felett, az önrész összegét 132.080,- Ft összegben,- valamint a kiszállítás és darabolás költségét 1.526.720,-Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.


Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap, XI.10-e megrendelés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

550/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj, Pátzay-féle módosítás partnerségi lezárása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)       az előterjesztés szerint elfogadja Badacsonytomaj Város településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt véleményezés utáni módosított bemutatott tervanyagot.

b)      dönt abban, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetés lezárja.

c)       felkéri Krisztin N. László polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező végső szakmai véleményezésre vonatkozó dokumentáció aláírására.

d)      felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az előkészített dokumentumokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodája részére küldje meg.


Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

551/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Sportpálya öntözőrendszer kiépítése – ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a Sportpálya öntözőrendszer kiépítése– ajánlatok elbírálásáról" szóló előterjesztés mellékletét képező, kivitelezésre beérkezett ajánlatokat megismerte és a benyújtott ajánlatok alapján a beruházás megvalósításával az ÁDÁM-KERT KFT-t bízza meg, bruttó 4.990.296.- Ft összegben.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 55 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné kvi és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

552/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan elbirtoklása III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása” tárgyában előkészített jogi állásfoglalást tartalmazó előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a folyamatban levő közigazgatási per jogerős lezárásáig elnapolja a döntést.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

553/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II. tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. Kéri, hogy a 2021. november 24-ei testületi ülésre a kötbér összegével kiegészítve készüljön új előterjesztés.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

554/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Ibos Ferenc út felújítási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Ibos Ferenc út felújítási kérelme” tárgyában készített előterjesztést.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét az Ibos Ferenc út felújítására vonatkozóan indikatív ajánlat bekérésére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

555/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1467/4 hrsz. ingatlan vonatkozásában benyújtott HÉSZ módosításról szóló kérelmet az átfogó HÉSZ módosítás során javasolja figyelembe venni.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    3

556/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Szebellédiné Szabó Enikő fellebbezési kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-19/2021. és 5/965-24/2021 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmére vonatkozóan nem hoz döntést.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

557/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

2021. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2021. évi közmeghallgatás időpontját 2021. december 7. (kedd) 17.00 óra (helyszín: Egry József Művelődési Ház)  határozza meg.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

558/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

559/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 09-ei rendkívüli, ZÁRT ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

560/2021. (XI.09.) számú határozatát

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Gijsbers Zsófia (8261 Badacsonytomaj, Római út 141. szám alatti lakos) részére havi 5.000,- Ft/hó összegű támogatást állapítok meg a 2021/2022. tanév II., illetve a 2022/2023. tanév I. félévére.
 2. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. és 2022. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

Határidő:        azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési-, és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

561/2021. (XI.09.) számú határozatát

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Jagasits Gvendolin (8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti lakos) részére havi 5.000,- Ft/hó összegű támogatást állapítok meg a 2021/2022. tanév II., illetve a 2022/2023. tanév I. félévére.
 2. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. és 2022. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

Határidő:        azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési-, és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

562/2021. (XI.09.) számú határozatát

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Zentai Nóra Mária (8258 Badacsonytomaj, Iskola u. 6 szám alatti lakos) részére havi 5.000,- Ft/hó összegű támogatást állapítok meg a 2021/2022. tanév II., illetve a 2022/2023. tanév I. félévére.
 2. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. és 2022. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

Határidő:        azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési-, és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0563/2021. (XI.09.) számú határozatát

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Márk (8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 25. szám alatti lakos) részére havi 5.000,- Ft/hó összegű támogatást állapítok meg a 2021/2022. tanév II., illetve a 2022/2023. tanév I. félévére.
 2. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. és 2022. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

Határidő:        azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési-, és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

564/2021. (XI.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

565/2021. (XI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 24-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

-          Badacsonyörsi strand TRSZ

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

566/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 24-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

1. Badacsonyörsi strand - TRSZ

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

2. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló végleges műszaki tartalom elfogadása a költségvetési tervezet jóváhagyásával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Beszámoló a pályázatokról, illetve a kapcsolódó jogi ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

4. 26. Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Veress István lelkész

5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.)      önkormányzati rendelete módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

8. BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

9. A 2022. évben lebonyolítandó rendezvényekről, rendezvényterv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

10. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Intézkedési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

11. MENÜ Kft. 2020. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

12. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról – feladatellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

13. Felelősség megosztásáról szóló megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

14. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

15. A 2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

16. Badacsonytomaj VN. Kft. karbantartási terv teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

17. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Beszámoló a KÖH 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Települési adó bevezetésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Badacsonytomaj 1777/3. hrsz-ú magánút kisajátításának kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

567/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy az előterjesztés melléklete szerint becsatolt dr. Végh József ügyvéd által, a B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt. képviseletében Hülvely István elnök-vezérigazgató, és Fonai László kertészmérnök, és favizsgáló szakmérnök által a Badacsonyörsi kemping vonatkozásában rögzített tájékoztatásokat megismerte, és elfogadja.
 3. dönt abban, hogy felkéri Dr. Végh József ügyvédet a Badacsonyörsi strand végleges településrendezési szerződésének előkészítésére azzal a kiegészítéssel, hogy a vonatkozó szerződés aláírásának végleges napját 2021. december 5. napjában határozza meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. a tárgyi ügyben felkéri és egyben felhatalmazza Dr. Végh József ügyvédet az önkormányzat jogi képviseletére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

végleges TRSZ aláírására: 2021. december 5.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

568/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

15/2021. (II.08.) határozat visszavonása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2021. (II.08.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

569/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló végleges műszaki tartalom elfogadása a költségvetési tervezet jóváhagyásával.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt alsó bazársor környezetének megújítására vonatkozó tervdokumentáció elfogadása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása” című előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt alsó bazársor környezetének megújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentációt és műszaki tartalmat lefogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt alsó bazársor környezetének megújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához a hozzájárulását megadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges lépések megtételére.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a kiírásban rögzíteni a jóteljesítési garanciát.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Molnár Mihály pályázati referens

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

570/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról, illetve a kapcsolódó jogi ügyről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolókat, illetve a kapcsolódó jogi ügyről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

571/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének  tárgyalásakor mérlegelni fogja, hogy milyen mértékben tud támogatást biztosítani a Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangelikus Egyházközösség támogatási kérelme vonatkozásában.

Határidő: Folyamatos/2021. évi költségvetés előkészítése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné Pénzügyi üi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

 

572/2021. (XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására pályázat kiírásáról dönt.

 

A pályázat tartalma:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama: határozatlan idejű munka jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

Veszprém megye, 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Főiskola, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés szerint,

-          B kategóriás jogosítvány,

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          helyismeret

-          turisztikai jártasság

-          jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, empátia

-          gyakorlott számítógépes ismeretek

-          gyakorlott internet felhasználói ismeretek (Social media, honlapszerkesztés)

-          PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett jártasság

-          múzeumpedagógiai programok szervezésében, lebonyolításában való jártasság

-          segédkönyvtárosi végzettség

-          médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti lap)

-          hang- és fénytechnikai eszközök üzemeltetésében és működtetésében szerzett jártasság

-          társalgási szintű idegen nyelvtudás (angol, német)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata

-          szakmai gyakorlatról szóló igazolás

-          30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § 1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven belül vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

-          Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet - Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a munka jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

 

 1. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – előreláthatólag 2022. február 15. napjáig – Nagy Lászlót,. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének foglalkoztatottját megbízza.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

573/2021.(XI.24.) képviselő-testületi határozat

A 2022. évi rendezvényekről – Rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által elkészített 2021. évben megvalósult rendezvényekről szóló beszámolót és a 2022. évi Rendezvénytervet elviekben fogadja el azzal, hogy akkor lehet a rendezvényeket konkretizálni, ha a pénzügyi adatok rendelkezésre állnak.

Ennek érdekében a 2022. évi költségvetés tárgyalása előtt kerüljön sor egyeztetésre a civil szervezetekkel.

A 2022. évi költségvetés tervezése során az intézményi költségvetésben a rendezvények kiadás jogcímén a működési kiadások keret terhére a szükséges költséget tervezze be.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben rendezvényterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Nagy László mb. intézményvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

574/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézkedési terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének Intézkedési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy László intézményvezető

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

575/2021. (XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2020. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A MENÜ Kft. 2021. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

576/2021.(XI.24.) Képviselő-testület határozata

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról megállapodás

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

577/2021.(XI.24.) Képviselő-testület határozata

Felelősség megosztásáról szóló megállapodásról

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ KFT és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között kötendő Felelősség megosztásáról  szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

578/2021. (XI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Badacsonytomaj VN Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A VN. Kft. 2020. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

579/2021.(XI.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZAT

2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft 2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal  elfogadásra javasolja.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

580/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. karbantartási terv teljesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft 2021. évi karbantartási Tervének teljesítéséről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Rakics Anna ügyvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

581/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

2022. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:

 1. A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A 2022. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására, a bevételek növelésére és a kiadások optimalizálására.
 3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése.
 4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
 5. A következő európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati lehetőségek további feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2022. évi költségvetésben meg kell tervezni.
 6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2021. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
 7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.
 8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
 9. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.
 10. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2022. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
 11. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
 12. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.
 13. A 2022. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
 14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2022. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni.
 15. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani.
 16. A városi rendezvényterv 2022. évi előirányzata a képviselő-testület, BVKI és Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján tervezhető.
 17. Az általános tartalék összege legalább a 2021. évi eredeti előirányzat legyen.
 18. A civil szervezetek és non-profit szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére fordított támogatásának 2022. évi előirányzata a 2021. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
 19. Az uniós pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
 20. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
 21. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
 22. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési-, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani.
 23. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
 24. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, bevételként az igényelhető pályázati támogatást.
 25. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
 26. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újra tárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek.  A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2022. évi költségvetési tervezés

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

 

 

582/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat 2022. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

583/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

584/2021 (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak jutalmazására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzati dolgozók és intézmények jutalmazási javaslatát megtárgyalta és a jutalom kifizetéséhez eredményes munkájuk elismeréseként  egy havi bérkeretet biztosít az általános tartalék terhére
 2. Felkéri  a polgármestert  az intézmény vezetők és önkormányzati dolgozók jutalmazására a munkáltatói  intézkedést   tegye meg, az intézmény vezetők a keret erejéig dolgozóik jutalmazására intézkedjenek.
 3. Felkéri a Hivatalt a kifizetésről és az előirányzat módosításáról intézkedjenek.

Határidő:       elfogadás azonnal, számfejtés November 30. napjáig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Nagy László mb intézmény vezető

Bolfné Tóth Melinda Óvoda vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               2

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    4

 

 

 

585/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármesteri jutalom kifizetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hoz döntést Török Zoltán alpolgármester részére jutalom kifizetéséről.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

586/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. ügyvezetője és dolgozói jutalom kifizetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. ügyvezetője és alkalmazottai részére 1 havi bérüknek megfelelő jutalom kifizetéséről döntött.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

587/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. ügyvezetője részére jutalom kifizetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. ügyvezetője részére 1 havi bérének megfelelő jutalom kifizetéséről döntött.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

588/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

537/2021. (XI.09.) sz. határozat hatályban tartása – Tourinform Iroda jutalmazás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2021. (XI.09.) számú határozatát hatályban tartja azzal, hogy ezen felül 1 m. Ft.-ot biztosít a Tourinform Iroda részére jutalmazásra feladatfinanszírozásként.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

589/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2022. évben nettó 400.000 Ft/fő/év (azaz nettó négyszázezer forint/fő/év) keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. Előbbiekben részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a Badacsonytomaji KÖH 2022. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja

Határidő: elfogadás azonal, egyebekben 2022. évi költségvetés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

590/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás 2021 évi munkájának beszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanács 2021. évi munkájáról a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

Határidő: Azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

591/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Települési adó bevezetésének lehetőségei

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település adóerőképességét figyelembe véve a megadóztatott adótárgyak körét ebben az irányban nem kívánja bővíteni.

Felkéri a Jegyzőt új adónem bevezetésével kapcsolatos lehetőségek felkutatásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

592/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II. tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021. (III.05.) képviselő-testületi határozatát megerősítve a késedelmes teljesítési napokra vonatkozóan a kivitelező cég, az AM Event Group Bp. Kft. (1046 Budapest, Madách utca16/b.) felé összesen 7 nap kötbér igény érvényesítésére, és az ügy továbbvitelére felkéri Dr. Végh József ügyvédet (Dr. Végh Ügyvédi Iroda 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10., képviseli: Dr. Végh József ügyvéd; adószám: 19383956-1-19). Esetlegesen felmerülő jogvita esetén javasolja Dr. Végh József ügyvéd felkérését az ügy továbbvitelére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Végh József ügyvéd

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

593/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1777/3 hrsz. ingatlan kisajátítási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Badacsonytomaj 177/3 helyrajzi számú ingatlan kisajátítási kérelme” tárgyában készített előterjesztést.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet, hogy az iratanyag áttekintése után fogalmazza meg véleményét, és adjon írásbeli állásfoglalást
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

594/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2021. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Felkéri Mékli Bernadett képviselőt, hogy a Klímabarát Települések képviselőjét hívja meg a 2021. december 7-én tartandó közmeghallgatásra egy bemutatkozó tájékoztatóra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mékli Bernadett képviselő

Dr. Bodnár Attila jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

595/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

-          tűzifa juttatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete természetbeni juttatásként biztosítja azon 34 kérelmező részére is a tűzifát, akik nem fértek bele a szociális tűzifa juttatásról szóló rendeletben meghatározott jövedelemhatárba.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

596/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

597/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. Kéri, hogy a közterülethasználatáról szóló rendelet kerüljön módosításra.

3. A Gyermekorvos részére szolgálati gépjármű vásárlására történjen egyeztetés, ezt követően kerüljön sor használt gépjármű vásárlására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Török Zoltán alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

598/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

1. Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!