Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évben meghozott határozatai I.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

126/2020. (III.18.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0127/2020. (III.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 18-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekthez kapcsolódó döntések meghozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


128/2020.(III.18.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 projekt – közbeszerzés indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú, Kbt. 112. § (1)

bekezdés b) pont szerintihirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az eljárás műszaki tartalmát

1.  részajánlat: A „Tátika” műemléki épület felújításának és funkcióváltásának tervezése

2.  részajánlat: Az „alsó bazársor” és környező területek megújításának tervezése

 1. A szolgáltatás becsült értéke összesen: nettó 52.750.000,- Ft, amelyből

I. részfeladat becsült értéke nettó 28.750.000,- Ft,

II. részfeladat becsült értéke nettó 24.000.000,- Ft.

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)    közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)   pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)    a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

129/2020.(III.18.) képviselő-testületi határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgáltat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
 2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezetét jóváhagyja.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére (jegyző@badacsonytomaj.hu) határozatot küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2020. március 30.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

130/2020.(III.18.) Képviselő-testületi határozat

Koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről – strandok lezárása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a közigazgatási területén lévő strandokat 2020. március 18. napjától határozatlan időre bezárja.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

130/2020.(III.18.) Képviselő-testületi határozat

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatót a napirend kapcsán elhangzott részintézkedésekkel az alábbiak szerint elfogadja:

-                        ivóvíz és fontosabb dolgok betárolása

-                        víztisztító berendezés

-                        tájékoztató újság eljuttatása a háztartásokba

-                        intézményeknél és gazdasági társaságoknál a kifizetés csak engedéllyel történhet

-                        Kultkikötő ajánlatának elutasítása

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

131/2020. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0132/2020. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. A GINOP-7.1.6-16-2017-0004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


133/2020.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben foganatosított intézkedéseket – különös tekintettel az óvoda és bölcsőde esetében a rendkívüli szünet elrendelésére – hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Név szerinti szavazás eredménye:

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő     igen

Forintos Ervin képviselő                         igen

Hartai Béla alpolgármester                      igen

Krisztin N. László polgármester               igen

Mékli Bernadett képviselő                        igen

Takács Lajos képviselő                           igen

Török Zoltán képviselő                           igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

134/2020.(III.27.) képviselő-testületi határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

 1. II. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 117. § szerint a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.


Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. 03. 23. 10:00 óráig összesen 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Geanat Kft

Székhelye: 1114 Budapest Bartók Béla út 35.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 21 431 500

A telepített eszközökre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap): 12

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Tó-Art Medic Kft

Székhelye: 1215 Budapest Árpád Utca 8/a

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 23 180 000

A telepített eszközökre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap): 12

Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.)


A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.)


Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-            az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-            az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-            az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összege rendelkezésre áll.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

194/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

195/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „20. Volt Intertourist üzlet ügye” című napirendet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

196/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i nyílt ülésének napirendjéről a Pénzügyi Bizottság javaslatára a „8. Felső-bazársori üzletek hasznosítása” című napirendet leveszi.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

197/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek és parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület –Szörftároló ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Szoják Miklós kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

198/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2019.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

199/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási beszámolójáról – nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Nagy László mb. intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

200/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak szerint elfogadja

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                    1 750 235 743,-Ft

- Kulturális Intézmény                                               14 217 630,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                 26 224 383,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                    1 711 341 842,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                   461 564,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                     425 516,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                        38 893 901,-Ft

- Kulturális Intézmény                                               13 756 056,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                 25 798 867,-Ft

a)       az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a 2020. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 38 893 901,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

b)      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az intézménytől elvonja, és az önkormányzati tartalékba helyezi.

c)       Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 25 798 867,- Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzati tartalékba helyezi.

d)      felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

201/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását, – az előterjesztés szerinti melléklettel – elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

201/A/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

ún. BABU rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletben az önkormányzat által biztosított matricát valamennyi személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött rendelei el elhelyezni és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

202/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

ún. BABU rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletben valamennyi személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű esetében az útvonalengedélyt kiköti és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

203/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 17. sorban kéri szerepeltetni a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járműre vonatkozó díjazást 500.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

204/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 18. sorban kéri szerepeltetni a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző járműre vonatkozó díjazást 400.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

205/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 19. sorban kéri szerepeltetni a személytaxira vonatkozó díjazást 400.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

206/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendelem el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 1. sz. üzlet)

b)      területe: 26,23

c)       megnevezése: kivett bolt, udvar

d)      műszaki állapota: új

e)       vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2020. július 13. napja 16,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 1. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2020. július 13. napja 16,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 540.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletben történik (45.000,- Ft/hó).

d)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)       A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a döntést követően legkésőbb a 15. napig – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)       Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)      NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)        Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 540.000,- Ft/év (45.000,-Ft/hó) bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)        Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben (45.000,-Ft/hó) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)      A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m)    A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 1. II. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző - közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

207/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaj 120/4 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítom annak okán, hogy a pályázat beadására nyitva álló határidőn belül érvényes pályázat nem érkezett be.
 2. II. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/4

b)      területe: 103 m2

c)       megnevezése: kivett beépítetlen terület

d)      műszaki állapota: -

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 5.350.000,- Ft
 2. 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. 4. A versenyfelhívás feltételei:

a)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 5.350.000,- Ft

b)   A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

c)    A pénzügyi teljesítés az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)   Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)    Tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordítások meghiúsulás esetére történő megtérítésére és az alkalmazható hátrányos jogkövetkezményekre a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet alapján megkötött végleges adásvételi szerződés tartalmazza

f)     Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)    A Pályázathoz csatolni kell a beépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet, melynek tartalmilag meg kell egyeznie az építési engedéllyel.

h)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást, sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó), aki megfelel az előző h) pontban rögzített feltételeknek is.


 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)   Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2020. július 28. napja 10,00 óra

c)    Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Badacsonytomaj 120/4 hrsz. ingatlan hasznosítására”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)   Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)    Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)   Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 535.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre és a teljes vételárba beszámít.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázóval szemben a kiíró önkormányzat, mint eladó a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet tartalma alapján megkötött végleges adásvételi szerződésben kikötött jogkövetkezményeket alkalmazhatja.


 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)    természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)   átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)    jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját vagy annak hitelesített másolatát.

 1. 2. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. 3. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. 4. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. 5. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket és az adásvételiszerződés-tervezetben foglalt tartalmakat elfogadja.
 5. 6. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. 7. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, valamint tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ráfordítások megtérítésére, meghiúsulás esetén, valamint a meghiúsulás esetén alkalmazandó hátrányos jogkövetkezményekre a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.

10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11. A megépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

12. A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.

13. A nyertes pályázó a beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé.

14. A nyertes pályázó 15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti.

15. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan tervdokumentációjában foglaltak szerinti megépítést vállalja.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó az ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2020. július 28. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)   Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)      A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)    Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)   Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)    Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)   Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)    A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)   A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázóval a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül adásvételi szerződés kerül megkötésre.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben, valamint a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.


A pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2020. június 25. napján 08,00 órától 2020. július 27. napján 16,00 óráig.


 1. 12. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. 13. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

208/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

TAK és TKR felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TAK és TKR felülvizsgálatát a korcolt lemez és trapéz/hullámlemez és lemezfedés tekintetében a tetőfedésnél használt anyaghasználat okán.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

209/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület – Tomaji strand klubház felújításának megvalósítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület – Tomaji strand klubház felújításának megvalósítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. javasolja Szabó Zoltán önkormányzati főépítész véleményének figyelembevételével új eljárást kezdeményezni a tárgyi ingatlanon fennálló építmény településképi szempontból való megfelelősége érdekében.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 2. emelet 17.) képviseletében Kruchina Károlyt értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Szabó Zoltán önkormányzati főépítészSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

210/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázatra vonatkozóan nem rendeli el pályázat előkészítését és benyújtását.


Határidő: azonnal

Felelős: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

211/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában Multi Act Kft-vel (1119 Budapest, Ormay udvar 1.) szerződést köt bruttó 2.438.400,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-négyszázharmincnyolcezer-négyszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

212/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztető megbeszélést kezdeményezését az érintettekkel szeptember hónapban a Kodály Zoltán utca telekrendezése ügyében.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

213/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és a Kisfaludy Sándor utca és a Római út közlekedési rendjét fenntartja, különös figyelemmel a (GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekthez kapcsolódó) területre elkészült forgalomtechnikai tervben foglaltakra és tervezői javaslatokra.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a rendőrséggel egyeztetve gondoskodjon kiegészítő tábla kihelyezéséről akként, hogy hétfőtől – csütörtök 7-11 óra között használható az útszakasz az érintett ingatlanok megművelésével összefüggő tevékenység végzéséhez, munkagépek részére.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Part Andrásné igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

214/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Szoják Miklós kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szoják Miklós kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Hivatalt, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányságtól kérjen állásfoglalást és a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel vegye fel a kapcsolatot.
 3. felkéri a Hivatalt, hogy a közlekedési rend felülvizsgálatára vonatkozóan a szakértő bevonásához kapcsolódó ajánlattételi eljárást készítse elő és azokat küldje ki. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és kiküldésére.
 4. felkéri a Hivatal Költségvetési- és adóosztály vezetőjét, hogy vizsgálja meg, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítható-e a felülvizsgálat pénzügyi forrása.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

ajánlattételi felhívás kiküldésére és értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

215/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. elrendeli, hogy a 120/4 hrsz-ú üzlet ügyét a tervezővel egyeztetni kell.


Határidő: azonnal

2. pont szerinti egyeztetésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

216/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

217/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozott döntéseit (135/2020.(IV.01.) – 193/2020.(VI.16.) számú polgármesteri határozatait és 7/2020.(IV.10.) – 13/2020.(VI.05.) polgármesteri rendeleteket) megerősíti.
 2. 2. a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

218/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

2020. évi Bor7vége

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2020. évi Borhét helyett Bor7végék szervezését javasolja a BVKI felé, továbbá felkéri, hogy az intézmény a 2020. évi költségvetésében rendelkezésre álló előirányzatokat vizsgálja meg.
 2. 2. a rendezvény helyszínéül javasolja az Alsó park területét,
 3. 3. borászatok vonatkozásában meghívást javasol 10 helyre,
 4. 4. folyamatos tájékoztatást kér az intézmény vezetőjétől.

Határidő: azonnal

egyeztetésre és rendezvényszervezésre folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László BVKI intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

219/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

220/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Volt Intertourist üzlet ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt Intertourist épülete vonatkozásában megállapodást köt a felépítmény tulajdonosával a következők figyelembevételével:

a)       a jelenlegi tulajdonos 2021.05.31-ig az általa készíttetett egyedi terv és engedély alapján újjáépítteti az építményt és vállalja, hogy a végleges terv előtt a képviselő-testület hozzájárulását kikéri,

b)      az ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog ellenértékét 7.000.000 Ft összegben állapítja meg

A képviselő-testület felkéri dr. Sipos Balázs ügyvédet a szerződés(ek) előkészítésére és annak ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

221/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

222/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 6-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


223/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2020.(VI.24.) képviselő-testület határozatának 3. pontját a következők szerint módosítja:

„3. felkéri a hivatalt, hogy a rendőrséggel egyeztetve gondoskodjon kiegészítő tábla kihelyezéséről július 10. – augusztus 20. napja között akként, hogy hétfőtől – péntekig 6-11 óra között használható az útszakasz az érintett ingatlanok megművelésével összefüggő tevékenység végzéséhez, munkagépek részére.”


Az alaphatározat egyéb vonatkozásban változatlanul marad.


Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Part Andrásné igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


224/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hableány melletti területen a KRESZ szabályainak figyelembevételével 4 db 9 személyes személyszállító jármű részére várakozóhely kijelöléséről dönt.

Felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a megállóhelyek kijelölésére intézkedjen.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               0

nem szavazatok száma:              5

tartózkodás szavazatok száma:    1225/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egry Múzeummal szemben a 9 személyes személyszállító járművek részére várakozóhely kijelölését nem támogatja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1


226/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katica vendéglő előtti parkolóhelyen a 9 személyes személyszállító járművek részére 4 db várakozóhely kijelöléséről dönt.

Felkéri a VN. KFt. ügyvezetőjét, hogy a megállóhelyek kijelölésére intézkedjen.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0227/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0228/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 10-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsonyörsi strand ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0229/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsonytomaj 2157/3. hrsz-ú, 3.2248 m2 térmértékű ingatlant bruttó 1.584.197 Ft összegen bérbe veszi, mely összeget a 2020. évi költségvetésben a tartalék keret terhére biztosítja.

A bérleti jogviszony időtartamát 2020. július 11. – 2020. augusztus 31.-ig terjedő határozott időtartamban állapítja meg, a bérleti szerződést ennek megfelelően megköti.

A közösségi térként bérbe vett ingatlan fürdőhelyként történő üzemeltetésére a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel üzemeltetési szerződést köt, melyben az egyesület az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket, illetve a bérleti díjból 500.000 Ft kifizetését átvállalja, mely összeg tovább számlázásra kerül az Egyesület felé.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Sipos Balázs ügyvédet a szerződések előkészítésére és ellenjegyzésére, a polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan tulajdonosát és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét értesítse.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


230/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


231/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 22-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájház udvari 1. sz. üzlet pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


232/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Alapító Okiratát a módosítással egységes szerkezetbe foglalja és annak szövegét a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve elfogadja.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    0233/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról - pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet 540.000 Ft + rezsiköltségért (45.000,- Ft/hó + rezsiköltség) bérbe adja Tarjáni László 3860 Encs, Bethlen Gábor u. 16. szám alatti pályázónak.
 2. 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időartamát az üzlethelyiség birtokbevételének napjától számított 5. év vége napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
 3. 3. felkéri a Sipos Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 4. 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse.

Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Sipos Ügyvédi Iroda

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


234/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

66/2020. (II.26.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2020. (II.26.) képviselő-testületi határozatát módosítja oly módon, hogy az 1.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás összegét megemeli és mindösszesen 1.885.497,- Ft-ot biztosít a Badacsonytomaji Közalapítvány (képviseli: Cseh Ervinné elnök, székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) – továbbiakban Közalapítvány -  részére, ebből 885.497 Ft-ot a Közalapítvány keretében létrehozott Járványügyi Alapba.

A támogatás célja: (885.497 Ft összegben) járványügyi feladatokhoz kapcsolódó kiadások támogatása.

Az alaphatározatot egyebekben változatlanul hagyja és egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítására és annak aláírására.


Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

235/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

236/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „BVKI Alapító Okirat módosításáról” című napirendet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

237/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról” című napirendet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

238/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 26-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Hegyi taxi szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 790. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Veszprém Balaton 2023. projektben való együttműködés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Szociális célú tűzifa igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Nagy Eszter kérelme Bt. 083., és 082. hrsz. ingatlan csere vagy értékesítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1. hrsz. ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazás kezdeményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

239/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelemét megtárgyalta, és vállalja a Tapolcáról bejáró tanulói bérletek megtérítését a Tankerület részére.
 2. az ehhez szükséges fedzetet – 121.300 Ft összeget – az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és kötelezettségvállalás aláírására.
 4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az önkormányzati busz a település peremterületeiről 2020. december 31-ig az óvodába, illetve iskolába járó gyerekek szállítását a korábbi évekhez hasonlóan megoldja.


Határidő: elfogadásra azonal

számlabefogadás 2020. december 31. napjáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adó osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

240/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe előtt 4 darab kijelölt várakozóhelyből a kerámiakép előtti 1 várakozóhelyet forgalom elől elzárt területként jelöltet fel.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0241/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Hegyi taxi szerződések módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Hegyi taxi szerződések módosítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy hozzájárul a hegyi irányjáratokat üzemeltető egyéni vállalkozók (Demjén Tamás, Vizkelety István, Szántai Zoltán, és Szőke Gábor József) és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között 2019. október 1. napján létrejött bérleti keretszerződés jelen előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerinti módosításához.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a módosított bérleti keretszerződés, és közterület bérleti szerződés aláírására.
 3. felhatalmazza Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt a pénzügyi ellenjegyzésre.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a helyi vállalkozókat értesítse a döntésről.


Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

242/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Szőke Gábor, Vízkelety István, Bíró László kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Szőke Gábor (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13.) egyéni vállalkozó Hyundai TQ típusú PTK-581 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan banyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. Vizkelety István (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 14.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú PIF-051 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan banyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 3. a “Biró László kérelme várakozóhely igénybevételére” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy Biró László helyi egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú MCW-119 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 4. az 1., 2. és 3. pontban rögzített kérelmezők részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

243/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.


Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    0

244/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Sajtóreferensi megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának sajtóreferensi feladatinak ellátásával megbízza Kálóczi Beátát (Veszprém, Stadion utca 18/C) 2020. szeptember 1. napjától – a 2020-2025. önkormányzati ciklusidőszak végéig – bruttó 200.000 Ft/hó összegű megbízási díj ellenében és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:       elfogadásra azonal

szerződéskötésre 3 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

245/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye és a gazdasági szervezeti feladatainak ellátását végző Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodást elfogadásra javasolja.


Határidő: elfogadás azonnal

Felelős: Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

246/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 120/4 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítom annak okán, hogy a pályázat beadására nyitva álló határidőn belül érvényes pályázat nem érkezett be.
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan három ingatlanforgalmi értékbecslő – beszerzési szabályzat szerinti – megkeresését elrendeli és felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevőtől rendelje meg az ingatlan új értékbecslését.

Határidő: elfogadásra azonnal

ajánlattételi felhívás kiküldésére 5 munkanap

értékbecslés megrendelésére és elkészítésére 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

247/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 790 helyrajzi számú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj 790 helyrajzi számú ingatlan ügye” tárgyában a Mister Goulash Kft. képviseletében Schneider Christian ügyvezető (8258 Badacsonytomaj, Római út 67.) részére a 8258 Badacsonytomaj, Római út 67. szám alatti Badacsonytomaj 790 helyrajzi számú ingatlanon meglevő építmény homlokzatának színdinamikai, táj- és környezetbe való illeszkedés, továbbá településképi szempontok szerinti megfelelősége tárgyában meghozott 5/61-6/2020. ikt.számú határozat ellen benyújtott fellebbezést megismerte.
 2. a polgármester által meghozott 5/61-6/2020. ikt.számú I. fokú határozatot helybenhagyja.
 3. felkéri Szabó Zoltán önkormányzati főépítészt a Hivatal közreműködésével a tárgyi ingatlanra vonatkozó helyszíni bejárás alapján az önkéntes teljesítésre való felhívásra, és javasolja a településképi kötelezési eljárás lefolytatását.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző - közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

248/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna - Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Hivatalt az érintettek értesítésére és megnyilatkoztatására, hogy a kivitelezéshez szükséges – lakossági önrész – pénzeszköz önkormányzati számláján történő rendelkezésre állását vállalják és a befizetésekre vonatozóan történjen tájékoztatás, hogy azt 2020. december 31. napjáig tehetik meg. Fekéri a Költségvetési-és adóosztályt, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot kérjen be az érintettektől, hogy tudomásul veszik azt is, hogy az önkormányzat számláján a kivitelezéshez előzetesen befizetett önrész elkülönítetten kerül kezelésre.
 3. elrendeli a közbeszerzési eljárás előkészítését, és indikatív ajánlatok bekérését.
 4. dönt abban, hogy a 2021. évi költségvetés tárgyalásakor újra tárgyalja a tárgyi beruházást érintő forrás biztosítását.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat értesítse a döntésről.

Határidő: 1. elfogadásra azonnal

2. nyilatkozattételre felhívásra 5 munkanap

3. 2021. évi költségvetési koncepció, költségvetés tervezés – újratárgyalásra

4. indikatív ajánlatbekérésére 5 munkanap

6. közbeszerzési eljárás lefolytatására ajánlattételi felhívás kiküldésére 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2-6. pontban Tamás Lászlóné osztályvezető és Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

egyéb ügyintézésben: Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

249/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Veszprém Balaton 2023 projektben való együttműködés


adacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez történő csatlakozást.
 2. az Együttműködéshez szükséges anyagi hozzájárulást 1 Euró/Fő/év összegben, a 2021-2023.  években a költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásként biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N.László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

250/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Utasváró telepítés üzemeltetése” tárgyában készített előterjesztést megismerte, és felkéri a Sipos Ügyvédi Irodást, hogy a Publimont Kft. (1022 Budapest, Törökvész út 30/A.) részéről megküldött szerződést előzetesen véleményezze a napirendi vitában és a bizottsági ülésen elhangzott javaslatok figyelembevételével.


Határidő: azonnal

véleményezésre 10 munkanap

előterjesztés előkészítésére soron következő ülés

Felelős: Sipos Ügyvédi Iroda

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

251/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 150 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 190.500,- Ft erejéig a 2020. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő:       2020. augusztus 31.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

252/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása tárgyában Péntek Róbert által megküldött és a Badacsonytomaji KÖH-hoz beérkezett megkeresést és az előkészített előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat elviekben támogatja.
 2. Felkéri Péntek Róbertet, hogy személyes egyeztetés során a képviselő-testülettel a nyitott kérdéseket beszélje meg a részletek kidolgozása érdekében.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

253/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48 hrsz.” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és elviekben hozzájárul.
 2. dönt abban, amennyiben a kérelmező a Badacsonytomaj 061/48 és 063/10 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítási engedélyezési eljárás, a földmérési munkarész megrendelése, változási vázrajz elkészítése, és az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetés teljes költségét vállalja, támogatja a kérelmet azzal a kiegészítéssel, hogy a szükséges engedélyeket, és hozzájárulásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.
 3. felkéri Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvédet a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés elkészítésére, és ellenjegyzésére.
 4. felkéri Tóth Lászlóné műszaki ügyintézőt a vagyonrendelet módosítás előkészítésére.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ügyvédi Iroda

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Tóth Lászlóné műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

254/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Nagy Eszter kérelme Badacsonytomaj 083 és 082 hrsz-ú ingatlan csere vagy értékesítés tekintetében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Eszter (1023 Budapest Frankel Leó utca 68/B) kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

 1. Nagy Eszter (1023 Budapest Frankel Leó utca 68/B) kérelmét nem támogatja, a Badacsonytomaj 082 hrsz-ú út megnevezésű ingatlan területéből a kérelmezett 40 m2 terület értékesítéséhez, illetve a térképen jelölt ingatlancseréhez nem járul hozzá különös tekintettel arra, hogy tárgyi ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai között került nyilvántartásba vételre.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0255/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1 hrsz. ingatlan tekintetében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ügyvezető (9700 Szombathely Niké u. 2.) kérelmét a Badacsonytomaj 0268/1 hrsz-ú szántó művelési ágú – üzleti vagyonba tartozó – ingatlan vételi szándéka vonatkozásában megismerte és felkéri a kérelmezőt, hogy a szükséges nyilatkozatokat, hatósági állásfoglalásokat a fejlesztés tárgyát illetően szerezze be és küldje meg a hivatal részére, melynek ismeretében és függvényében a képviselő-testület egy későbbi időpontban hozza meg döntését.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

Tóth Lászlóné ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


256/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP 3.4.1.2016-15 azonosító számú és “Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a Tapolcai járásban” című a Magyar Telekom Nyrt., mint kedvezményezett által megvalósítandó és az önkormányzat tulajdonában álló 8258 Badacsonytomaj, Római út 69. szám alatti ingatlanon történő ingyenesen elérhető vezeték nélküli Internet (WIFI) szolgáltatás biztosításához szükséges access point (hozzáférési pont) eszközök elhelyezéséhez és a szükséges kábeles csatlakozás kiépítéséhez és a fenntartási időszakban történő üzemeltetéshez hozzájárul és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Nyilatkozat WIFI telepítésre tárgyban az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot aláírja akkor, ha a napirendi vitában elhangzott részletek tisztázésra kerültek.
 2. felkéri a hivatal illetékes ügyintézőjét vizsgálja meg a Tourinform és a CÉH Turisztikai Egyesület bevonásával, hogy ez e a legalkalmasabb helyszín a szolgáltatás biztosítására.
 3. felkéri a hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az aláírt nyilatkozatot küldje meg a kérelmező részére.


Határidő:       elfogadásra azonnal

részletek tisztázása és a 2. pont vonatkozásában 10 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

257/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Balaton Díj tárgyban készített előterjesztést megismerte és dönt abban, hogy a díj adományozására javasolt személy/intézmény/közösség:

-          Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja (Székhelye:  8229 Csopak, Kőkorsó u. 2., Sall Csabáné csoportvezető, adószám: 18918548-1-19)

-          Badacsonytomaj VN Kft. (Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., Rakics Anna ügyvezető, adószám: 21922541-2-19)

-          Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (Székhelye: 8261 Badacsony, Park u. 6. Illés Zoltán elnök, adószám: 18934401-1-19)

-          Badacsonytördemic Néptáncegyüttes (Székhelye: 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12., Gelencsérné Gyurka Henrietta elnök, adószám: 18753480-1-19

 1. felkéri a Hivatal ügyintézőjét, hogy a javaslatot küldje meg a Balatoni Szövetség Titkárságára (bszovetseg@chello.hu , 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

258/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazási kezdeményezésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Balatoni Szövetség “Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazási kezdeményezéről” tárgyában megküldött állásfoglalását megismert, az abban foglaltakkal egyetért.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a Balaton Szövetség elnökét a döntésről tájékoztassa.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1


259/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a polgármestert és a hivatal illetékes ügyintézőjétét, hogy az elvégzett beruházások garanciális ügyeinek kapcsán folytasson le tárgyalásokat, nyilatkoztassa meg a műszaki ellenőröket és a kivitelezőket, majd a testület tájékoztatása történjen meg.

Amennyiben a garanciális javításokra a vállalkozó nem hajlandó, akkor fontolja meg a perindítás lehetőségét.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

260/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

261/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

262/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


263/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt és a MÁK-t a döntésről értesítse.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat törzskönyvi átvezetéséről haladéktalanul intézkedjen.


Határidő: elfogadásra azonnal

törzskönyvi átvezetés augusztus 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Nagy László BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


264/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 56/22.(VI.29.) számú határozata alapján Tapolca Város 2021. január 1. napjával a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagjai közé történő felvételéről a Társulási Tanács soron következő ülésén ne történjen döntéshozatal.

A felek ismerjék meg egymás álláspontját, majd az egyeztetés eredménye kerüljön vissza a képviselő-testület elé.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0265/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

266/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 4-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hartai Béla közötti és 988/3 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződésről és ügyvédi állásfoglalásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd

 1. 2. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Borsai Árpád műszaki szakértő

 1. 3. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Alsó-bazársor és környező területek megújítása” tervek elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Borsai Árpád műszaki szakértő és Masszi Pál tervező

 1. 4. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

267/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

-          szavazásból való kizárás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla alpolgármestert - személyes érintettsége okán - a szavazásból kizárja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

(1 fő nem szavazott)

268/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Ügyvédi állásfoglalás elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd által készített, Állásfoglalás a Badacsonytomaji Önkormányzat szerződése ügyében tárgyú, 2020. augusztus 25-én kelt állásfoglalásban foglaltakat elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

(1 fő nem szavazott)

269/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

kötbér megfizetésére felszólítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Hartai Béla szerződő felet a 20 millió forint kötbér 15 napon belül történő megfizetésére {2017.augusztus 17-én kelt Badacsonytomaj belterület 988/3 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódóan}

Határidő: elfogadásra azonnal,

kötbér megfizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

270/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

A településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése című előterjesztését megtárgyalta és a következő döntést hozza:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának – ezen határozat 1. melléklete szerinti – a partnerségi és szakmai véleményeztetése előtti tervezetét elfogadja.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott rendeletmódosítás tervezetének a partnerségi és szakmai véleményeztetés lefolytatásához szükséges további intézkedéseit tegye meg.
 3. felkéri a polgármester, hogy a partnerségi és szakmai véleményeztetés után, a beérkezett vélemények értékelését követően, az azokban tett észrevételek figyelembevételével előkészített rendeletmódosítást jóváhagyásra terjessze be a képviselő-testület elé.


Határidő:            elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 1. melléklet a 270/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozathoz

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2020. (…….) önkormányzati rendelet TERVEZETE

a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Kormányrendelet 43/A.§ (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, NMHH Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1.§       Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a következő 14.§ (1a) bekezdéssel egészül ki

„(1a)    Az (1) bekezdésben rögzített anyaghasználattól eltérni kizárólag védett műemléki értéket megőrző és az értékleltárba felvett eredeti építészeti-műszaki megoldásokat biztosító alkotóanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító eljárások során lehet. Az ilyen esetben történő anyaghasználattól történő eltérés esetén az önkormányzati főépítésszel és az örökségvédelmi hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatallal előzetes egyeztetés kezdeményezendő.”

2.§       A R. 15.§ (1) bekezdés b ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a tetőhéjalásnál nád, cserép (kizárólag natúr, vörös-barna árnyalatban), természetes pala (kizárólag antracit, szürke árnyalatban), korcolt lemez (kizárólag antracit, szürke árnyalatban), cserepes lemez (kizárólag antracit, szürke, vörös-barna árnyalatban),”

3.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Krisztin N. László sk.

polgármester

Wolf Viktória sk.

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. …. napján kihirdetésre került.


Wolf Viktória sk.

jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

271/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Alsó-bazársor és környező területek megújítása” tervek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében

 1. a Masszi Építész Iroda Kft. által készített és előzetesen elektronikus úton is megküldött „Alsó-bazársor és környező területek megújítása” projektrész műszaki terveit megismerte, azt megtekintette és a tervező 2020. szeptember 2. napján megtartott tervbemutatását (projektprezentáció) tudomásul veszi utólagosan.
 2. az előterjesztés részeként megküldött műszaki tervdokumentációt véleményezte, azt elfogadja.
 3. felkéri a megbízott tervezőket, hogy az engedélyeztetési eljárást indítsák el.


Határidő:             azonnal

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

272/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyú beszerzési eljárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 kódszámú „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása” tárgyában a Hargittay Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet) szerződést köt bruttó 571.500,- Ft (azaz bruttó Ötszázhetvenegyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:  azonnal, szerződéskötésre 5 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

273/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

Jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Dr. Szilágyi Anna Ügyvédi Iroda részéről „Jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatról” tárgyú előterjesztést (ajánlatot) megismerte.
 2. a Badacsonytomaj 2157/3., 2157/4., 2157/5., 2157/6., 2157/7., 2157/8., és 2157/9. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó és ezen ingatlanok tulajdonosai és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között az Ingatlanok vonatkozásában megkötendő településrendezési szerződés mielőbbi megkötésében érdekelt.
 3. a 2. pontban foglaltakra hivatkozással felkéri és egyben megbízza Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvédet (1054 Budapest, Szemere u. 8. V/1.), hogy a szeptemberi soros ülést megelőzően, legkésőbb 2020. szeptember 20-ára készítse elő a megállapodásnak azon részét, ami az önkormányzatra vonatkozik.
 4. megköszöni az ajánlatot és egyben felkéri a partnert (képviseletükben eljáró Dr. Szilágyi Annát és ügyvédi irodáját), hogy 2020. szeptember 20-ára készítsen elő egy olyan konkrét projektanyagot, amiben az önkormányzatot a tervezett és közeljövőben/jövőben megvalósítandó elképzelésekkel keresi meg.
 5. a Dr. Szilágyi Anna Ügyvédi Iroda részéről benyújtott jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatot megismerve azt jelen tartalommal elfogadni nem áll módjában, mivel a feladatot az önkormányzat ügyvédjével kívánja ellátni.
 6. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvédi irodát értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

279/2020. (IX.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tamás Lászlónét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

280/2020. (IX.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz/pontjairól

a) felveszi

22. BTTF megállapodás jóváhagyásáról

23. Szociális célú tűzifáról

című napirendeket.

b) a 10. napirendet „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról leveszi.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

281/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

2. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Kriszina

3. Tájékoztatás a közend és közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Tapolca Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados, Horváth József r.alezredes, Arany György PEB elnök


4. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

5. Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Sipos Balázs ügyvéd

6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Reklámhordozó adó megszűnése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Városi Könyvtár beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8. hrsz. ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. képviseletében RMFI Investment Kft. Csűri Róbert meghatalmazott kérelme Badacsonytomaj 02/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 15. Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. BTTF megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

282/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2020. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2020. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevételt azaz 814.342,-Ft-nak (azaz nyolcszáztizennégyezer-háromszáznegyvenkettő forintnak) az iskola kérelmének megfelelő felhasználását javasolja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 4. beszámolót kér az intézmény vezetőjétől a felhasználásról.

Határidő:       elfogadás azonnal

felhasználás 2020.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. Lászlóné intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

283/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

284/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság tevékenységéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság által küldött beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

285/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület által küldött beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Slang Henrietta igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


286/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


287/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. a napirend (Volt Intertourist üzlet ügye) tárgyalását felfüggeszti az érintett megérkezéséig.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

288/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítésea kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 50 879 542 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 49 652 504 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       Csák Levente e.v. (Székhely: 8300 Tapolca, Martinovics utca 23.; adószám: 60105761-2-39; Reg.szám: 34A04341)

b)      Dunántúli Magasépítő Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.; Boros László ügyvezető; adószám: 14760381-2-20; Reg.szám: 33A07730)

c)       FADA BAUART Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 8. 1. em. 4.; Gorzsás Ferenc ügyvezető; adószám: 26329369-2-19; Reg.szám: 31A98024)

d)      SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.; Szencz Lajos ügyvezető igazgató; adószám: 12656189-2-19; Reg.szám: 31A21894)

e)       TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Martinovics Ignác utca 3.; Veréb Máté ügyvezető; adószám: 24120638-2-20; Reg.szám: 33A77178)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: felelős műszaki ellenőr

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

289/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 kódszámú „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában TÉR-MODELL Építész és Mérnöki Iroda Kft-vel (8300 Tapolca, Kossuth utca 8.; ügyvezető: Horváth Béla; adószám: 243128931-19) szerződést köt bruttó 750.000,- Ft (azaz bruttó hétszázötvenezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:         azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

290/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2020/2021. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; krisztina.kotel@kk.gov.hu) 2020. október 15. napjáig értesítse.

Határidő:       azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

291/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

292/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.


Határidő:       2020. október 1.,

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

293/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár beszámolók

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Városi Könyvtár által küldött beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

294/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8 hrsz. ingatlan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)


Határidő:       három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Melléklet a 294/2020.(IX.30) Képviselő-testületi határozathoz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

1.    Csak HÉSZ normaszöveget érintő kezdeményezések:

a)         a HÉSZ 30. § (2) c) pontja szerinti: „a földfelszínen építhető alapterület legfeljebb 300 m2, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 2% lehet” meghatározás pontosítása – felszín alatti építmények beépítésbe történő beszámítása szempontjából

2.    HÉSZ normaszöveget és szabályozási tervet egyaránt érintő kezdeményezések:

a)     Badacsonytomaj 017/8 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában birtoktest értelmezése és lehatárolása,  elhelyezkedésének pontosítása

Az 1. és 2. programpontokban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2021. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

295/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. meghatalmazottja RMFí Investment Kft. képviseletében Csűri Róbert Badacsonytomaj 02/20 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolási kérelme tekintetében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csűri Róbert kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

 1. 1. nem járul hozzá a Badacsonytomaj 02/20 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásához.
 2. 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné  ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

296/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tiringer Dezsőné 8000 Székesfehérvár, Lippai köz 15. szám alatti ügyfél kérelmét megismerte, és a költségek ismeretében dönt abban, hogy a szennyvízvezeték kiépítéssel – hálózatbővítés – érintett ingatlanok tulajdonosai felé megkereséssel él szándéknyilatkozat formájában a tárgybani beruházáshoz való hozzájárulás érdekében. Abban az esetben, ha a kérelmezők 2020. december 31. napjáig szándéknyilatkozatot tesznek, hogy saját beurházásban a tárgyi szennyvízhálózat kiépítését megvalósítják, akkor a tervezési eljáráshoz szükséges 250 ezer Ft támogatási összeg átadását biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítése a kérelmezőt.

Határidő:       elfogadásra azonnal

érintettek megkeresésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

297/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Jánka Ferenc 8257 Badacsonytomaj, Arborétum u. 39. szám alatti közös képviselő kérelmére a badacsonyörsi Arborétum utca páratlan oldalának magánerős közműfejlesztési pályázatot az alábbiak szerint támogatja:

Abban az esetben, ha a kérelmezők 2020. december 31. napjáig szándéknyilatkozatot tesznek, hogy saját beurházásban a tárgyi ivóvízvízhálózat kiépítését megvalósítják, akkor a tervezési eljáráshoz szükséges 325 ezer Ft támogatási összeg átadását biztosítja.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítése a kérelmezőt.

Határidő:       elfogadásra azonnal

érintettek megkeresésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

298/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Fielbrandt Odette Jozefine 75181 Pforzheim, Eichenlaub Weg 1. Németország szám alatti ügyfél a Kápolna utca rendezésének kérelme tárgyában készített előterjesztést, és dönt abban, hogy nem támogatja a kérelmet, nem indít a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII törvény alapján eljárást.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

299/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtását a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése céljából.

a)         pályázat összköltségét:                                    30.000.000,- Ft-ban,

b)        az igényelt támogatás összegét (100%):          30.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

300/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtását a Badacsonyi Strand fejlesztése céljából.
  1. az igényelt támogatás összegét (100%):          30.000.000,- Ft-ban
 1. pályázat összköltségét:                                    30.000.000,- Ft-ban,

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

301/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat lebonyolítása/elszámolása során felmerült 16,- Ft saját forrást a 2020. évi tartalék terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

302/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

303/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

304/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Volt „Intertourist üzlet „ügye tekintetében


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Sipos Balázs Tihamér Ügyvédi Iroda állásfoglalását megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában levő Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú 1646 m2 területű kivett áruház és udvar megnevezésű ingatlanon található, a volt Intertourist épülete vonatkozásában megállapodást köt a felépítmény tulajdonosával az ingatlant megillető földhasználat tekintetében az előterjesztésben részletezettek szerint.
 2. földhasználat mértékét 59,6 m2-ben határozza meg.
 3. a földhasználat díj mértékét 7.000.000 Ft-ban határozza meg.
 4. a tulajdonos kötelezettsége, hogy 2021. április 30-ig terv előkészítését és annak egyeztetését vállalja az önkormányzat felé és ez kerüljön szerződésben rögzítésre az határozat 1-3. pont teljesítése esetén, valamint 2021. december 31-ig a tulajdonos vállalja új épület megépítését, mely szintén kerüljön szerződésben rögzítésre.
 5. felkéri dr. Sipos Balázs Tihamér Ügyvédi Irodát, hogy a szerződés előkészítésére és annak ellenjegyzésére
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, a szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 30 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


305/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

306/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


307/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

B1-Szakrális Projekt”-ről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1.; képviseli: Brájer Éva Mária vezérigazgató) az országos és egyben a helyi turizmus fellendülése érdekében turisztikai beruházások megvalósításához kapcsolódóan az ún „B1-Szakrális Projekt” tárgyában – az előterjesztés melléklete szerinti – együttműködési megállapodást elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a megállapodásban rögzített intézkedések végrehajtására és a vállalt kötelezettségek teljesítésére.


Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


308/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Budapest Erdőgazdaság Zrt-vel (1033 Budapest, Hévízi út 4/a; Cgj.szám: 01-10-042135; adószám: 10816583-2-51) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 99 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 3. az önrész összegét – 125.730 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


274/2020. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


275/2020. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 11-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Tátika műemléképület felújítása” tervek elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: ABC Group Kft., BTTF ZRt., Borsai Árpád műszaki szakértő

 1. 2. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Strandfejlesztés pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


276/2020.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „TÁTIKA” MŰEMLÉKI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA” című tervek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében

 1. az ABC GROUP Kft. által készített és előzetesen bemutatott „TÁTIKA” MŰEMLÉKI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA” projektrész műszaki terveit megismerte, azt megtekintette.
 2. a bemutatott műszaki tervdokumentációt véleményezte, azt elfogadja.
 3. felkéri a megbízott tervezőket, hogy az engedélyeztetési eljárást indítsák el.

Határidő:                   azonnal

Felelős:                      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


277/2020.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

A „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó építési munkák ellátása tárgyú beszerzési eljárásokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „vizesblokk felújítása” tárgyában az AM Event Group Bp. Kft-vel (székhelye: 1046 Budapest, Madách u. 16/b.) szerződést köt bruttó 51.817.741,- Ft (azaz bruttó ötvenegymillió-nyolcszáztizenhétezer-hétszáznegyvenegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő:                       azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:                          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


278/2020.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

A „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó zöldterület felújítása tárgyú munkák ellátása beszerzési eljárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „zöldterület felújítása” tárgyában a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-vel (Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) szerződést köt bruttó 7.461.250,- Ft (azaz bruttó hétmillió-négyszázhatvanegyezer-kettőszázötven forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékéig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő:                       azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:                          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


309/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


310/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 6-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Néhai Pintér Károly saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Ügyvédi megbízásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Közbeszerzési szakértői megbízásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


311/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 288/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1


312/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítésea kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 50 879 542 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 49 652 504 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       Csák Levente e.v. (Székhely: 8300 Tapolca, Martinovics utca 23.; adószám: 60105761-2-39; Reg.szám: 34A04341)

b)      Dunántúli Magasépítő Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.; Boros László ügyvezető; adószám: 14760381-2-20; Reg.szám: 33A07730)

c)       FADA BAUART Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 8. 1. em. 4.; Gorzsás Ferenc ügyvezető; adószám: 26329369-2-19; Reg.szám: 31A98024)

d)      SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.; Szencz Lajos ügyvezető igazgató; adószám: 12656189-2-19; Reg.szám: 31A21894)

e)       TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Martinovics Ignác utca 3.; Veréb Máté ügyvezető; adószám: 24120638-2-20; Reg.szám: 33A77178)

f)       Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi D. utca 24.; adószám: 12455586-2-19)

g)      Structor Invest Kft. (Székhely: 8330 Sümeg, Ifjúság útja 50.; adószám: 25278662-2-19)

h)      CONSTRUCT Kft. (Székhely: 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1. B. ép.; adószám: 11322270-2-19)

i)        TISZA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Mátyás király utca 22. 1. em. 3.; adószám: 13669892-2-20)

j)        SÁFÁR-BAU Kft. (Székhely: 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.; adószám: 14826223-2-19)

k)      KÉT TARBUZA Kft. (Székhely: 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca 27.; adószám: 23475155-2-20)

l)        BARANTA MŰVEK Kft. (Székhely: 8479 Borszörcsök, Jókai M. utca 11.; adószám: 24866842-2-19)

m)    TÉR-METSZET Kft. (Székhely: 8255 Balatonrendes, László Gyula utca 3.; adószám: 22934318-2-19)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Horváth Béla műszaki ellenőr

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


313/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Pintér Károly saját halottá nyilvánításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a néhai Pintér Károlyt városunkért tett emberi, hivatásbeli, közéleti érdemeire és kimagasló szakmai munkásságára tekintettel Badacsonytomaj város saját halottjának nyílvánítja a legközlebbi hozzátartozók szándékával.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2


314/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Ügyvédi megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat általános jogi képviseletével és általános jogi tanácsadással 25.000 Ft + ÁFA/óra dr. Sipos Balázs Tihamért (Sipos Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Szemere utca 8. V. em. 1. A.) bízza meg 2020. december 31. napjáig.
 2. a díjazás összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

315/2020. (X.13.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

316/2020. (X.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 13-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel történő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. 2. 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról - tájékoztatás gazdasági szereplőkről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

 1. 4. „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

 1. 5. Közbeszerzési szakértői megbízásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

317/2020.(X.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme – együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület” kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy az ún. Felső-bazársoron, Badacsonytomaj 1239 hrsz alatt található – önkormányzati tulajdonú ingatlanban – a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda (8261 Badacsonytomaj, Park utca 14.) részére az irodahelyiség használatát engedélyezi a Kisfaludy Fejlesztési Program –  „Tourinform irodák és információs pontok felújítása” című és TFC-3.1.1-2020-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a pályázat fenntartási időszakának végéig.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

megállapodás aláírására 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

318/2020.(X. 13.) képviselő-testületi határozat

2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét” módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


 

318/2020.(X.13.) képviselő-testületi határozat melléklete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

2020. évi közbeszerzési terve

(Módosítás 1)

A közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés tervezett mennyisége

Közbeszerzésre irányadó

eljárási rend

Tervezett

eljárás fajtája

Eljárás

megindításának tervezett időpontja

Szerződés

teljesítésének várható

időpontja

I. Árubeszerzés

NOP-7-1.6-16-2017-0004 projekt keretében

„Kültéri kiállítási installációs elemek beszerzése”

2 db T1 tábla 1 db "T2 tábla Tájékoztató

tábla" 2 db Pihenőpad

"P1" (2 db) 1 db Balatont ábrázoló bazalttömb – Forrás 1 db Bazalt pad 5 db Informatív bazalt ülőtömbök 7 db Informatív pihenőpadok 2 db "Múzeumpedagógiai elem satírozható" 6 db

Életképek a Balatonnál 8 db T5-ös

információs tábla 8 db T6-os információs tábla 2 db T3-as tájékoztató tábla 59 db kerítésmezőn elhelyezett 50x50 cm-es felületen, szöveges és képi megjelenítés 8 db kerítésmezőn elhelyezett 50x50 cm-es felület 1 db Meglévő megmaradó burkolatok tisztítása, 1 db Meglévő víznyelő műtárgy kitisztítása

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 117.§

Saját beszerzési szabályok alkalmazása

2020. március

2020. június


 


II. Építési beruházás

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 projekt keretében

„A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése”

A teljes épület eredeti rendeltetése óvoda és mini bölcsőde, a működtetéshez szükséges

kiegészítő helyiségekkel. A rendeletetés nem változik, marad óvoda és bölcsőde, de a

bölcsődei épületrész nem „mini” megnevezéssel és alapterülettel marad a bővítés után. Az

épület a továbbiakban óvoda és bölcsőde megnevezést kap. A tervezett bővítmény hasznos

alapterülete 109 m2.

A telek bővítés utáni beépített területe 854,27 m2, ez a telekterület 29,46%-a, a HÉSZ-ben

megengedett mérték 30%.

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 115.§

Nyílt eljárás

2020. október

2021. június

"Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósításával”

című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás

Badacsonytomaj, 028/13 hrsz-ú út kiépítése,

Msz. 1003/20

Badacsonytomaj, 028/17 hrsz-ú út kiépítése,

Msz. 1005/20 Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) felújítása,

Msz. 1001/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) kiépítése,

Msz. 1002/20

Badacsonytomaj, Bogyay L. u. ingatlanjainak ivóvízellátása, szennyvízelvezetése

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos utca, napelemes közvilágítás kiépítése

Uniós

eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. október

2021. december

Építési beruházás a GINOP-7.1.9-17-2018-00018

„Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése”

című pályázathoz

1. A „Tátika” műemléki épület

felújítása - Az építészeti feladat az épület külső megjelenésének eredeti állapotban történő helyreállítása.

 

2. Az Alsó Bazársor és környező területek megújítása – többfunkciós pihenőtér – fogadótér, közpark – sétányok – fedett, nyitott szolgáltató pavilon – parkolók, építése

Uniós

eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. december

2021. december


 

 

III. Szolgáltatás megrendelése

Tervezési szolgáltatás beszerzése a GINOP-7.1.9-17-2018-00018

„Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése”

című pályázathoz

Tárgy: Szolgáltatás megrendelés - Mennyiség:

1. részajánlat: Tátika presszó és kapcsolódó felületek 1116 m2

 

2. részajánlat: Pihenőpark 6800 m2 Parkoló és kapcsolódó felületek 5540 m2 Móló 3740 m2 ebből 530 m2 a tervezési terület része

 

Közös Közbeszerzési

szójegyzék:

Fő tárgy: 71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

 

További tárgyak: 71221000-3 Épületekkel kapcsolatos építészeti

szolgáltatások

 

71222000-0 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti

szolgáltatások

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

2020. március

2020. október

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

319/2020.(X.13.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítésea kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. 1. elfogadott 312/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) Csák Levente e.v. (Székhely: 8300 Tapolca, Martinovics utca 23.; adószám: 60105761-2-39; Reg.szám: 34A04341)

b) Dunántúli Magasépítő Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.; Boros László ügyvezető; adószám: 14760381-2-20; Reg.szám: 33A07730)

c) FADA BAUART Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 8. 1. em. 4.; Gorzsás Ferenc ügyvezető; adószám: 26329369-2-19; Reg.szám: 31A98024)

d) SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.; Szencz Lajos ügyvezető igazgató; adószám: 12656189-2-19; Reg.szám: 31A21894)

e) TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Martinovics Ignác utca 3.; Veréb Máté ügyvezető; adószám: 24120638-2-20; Reg.szám: 33A77178)

f) Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi D. utca 24.; adószám: 12455586-2-19)

g) Structor Invest Kft. (Székhely: 8330 Sümeg, Ifjúság útja 50.; adószám: 25278662-2-19)

h) TISZA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Mátyás király utca 22. 1. em. 3.; adószám: 13669892-2-20)

i) SÁFÁR-BAU Kft. (Székhely: 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.; adószám: 14826223-2-19)

j) KÉT TARBUZA Kft. (Székhely: 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca 27.; adószám: 23475155-2-20)

k) TÉR-METSZET Kft. (Székhely: 8255 Balatonrendes, László Gyula utca 3.; adószám: 22934318-2-19)

l) CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (Székhely: Sümeg, Csányi László utca 1. adószám: 11524805-2-19)

A képviselő-testület kijelenti, hogy a 3. pont a)-l) alpontjai szerinti gazdasági társaságok a Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelő, teljesítésre képes, szakmailag megbízhatóak cégek.”

 1. a következő gazdasági szereplőket nem kéri fel ajánlattételre, tekintettel arra, hogy az előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit nem képesek teljesíteni képesek és/vagy a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt állnak a következő indokok alapján:

a)       a megadott CONSTRUCT Kft. (Székhely: 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1. B. ép.; adószám: 11322270-2-19) felszámolás alatt áll a megadott adószám alatt, így a felhívása nem lehetséges.

b)      a BARANTA MŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság egyik tagja eltiltás hatálya alatt áll, így nem javasolt a felhívása, mert nem tesz eleget a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelő, a teljesítésre képes, szakmailag megbízható követelménynek.

 1. 3. alaphatározatát (312/2020.(X.06.) egyebekben változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

BB tagok


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

320/2020.(X. 13.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” projekt keretében a kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 81.§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 318 191 716 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 334 510 546 Ft.
 3. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)    közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)   pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)    a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Balogh Zoltán műszaki ellenőr

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bíráló Bizottság tagjai

Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

321/2020. (X.13.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési szaktanácsadási megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat általános közbeszerzési szaktanácsadási feladatok ellátásával 20.000 Ft + ÁFA/óra a Hargittay és Tóth Ügyvédi Irodát (1037 Budapest, Montevideo utca 5. II. emelet) bízza meg 2020. december 31. napjáig.
 2. a díjazás összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!