Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évben meghozott határozatai Il.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


200/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyvhitelesítőről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


201/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 18-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Néhai Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Amaczán üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsony ABC parkoló közvilágításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                   7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


202/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. néhai Dr. Sellyei Ferencet, Badacsonytomaj város gyermekorvosát az önkormányzat saját halottjának tekinti és a temetéséhez kapcsolódó költségeket átvállalja, melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a családot tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


203/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Amaczán üzlet pályáztatása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlan, ún. Divatáru Üzletet 1.400.000,- Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja Szalai Zoltán, 9028 Győr, Kakashegyi u. 2/B. szám alatti lakos részére.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát határozott időtartamban, 2018. szeptember 30. napjáig határozza meg.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
 4. felkéri a Műszaki Osztály megbízott ügyintézőjét a bérleti szerződés előkészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre a képviselő-testületi döntést követő 15. napon belül

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


204/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan értékesítése – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz-ú lakás, garázs megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyában indított pályázati eljárást eredményessé nyilvánítja és dr. Sellyei Ferenc Gyuláné (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.) szám alatti lakos vételi ajánlatát elfogadja, a pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
 2. az 1. pontban körülírt ingatlant dr. Sellyei Ferenc Gyuláné (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.) szám alatti részére a pályázatban szereplő 11.293.000,- Ft összegen értékesíti.
 3. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.
 4. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
 6. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.


Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


205/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2018.(IV.25.) számú határozatát módosítja és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázat benyújtásához kapcsolódóan az alábbi döntést hozza:

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 1233. hrsz-ú, Park utcai útkereszteződés körüli járda egy szakaszának és a József Attila út menti 542/3. és 234/3. hrsz-ú járdaszakasz, illetve a 196. hrsz-ú Kisörsi út felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-     pályázat költségét összesen:                      16.119.414,- Ft-ban,

-     az önerő mértékét (35%):                           5.641.795,- Ft-ban,

-     az igényelt támogatás összegét (65%):       10.477.619,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések/nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


206/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1


207/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony ABC parkoló közvilágításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABC parkoló felújítása beruházáshoz kapcsolódóan a közvilágítás kiépítésének kivitelezésére Kun István egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 1.; nvilvántartási szám: 8899173; adószám: 75503646-2-39) ajánlatát elfogadja 2.064.300 Ft + ÁFA (azaz bruttó 2.621.661 Ft) összegben. A vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására felkéri az ingatlan vagyonkezelőjét, a Badacsonytomaj VN Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.).


Határidő: azonnal

szerződéskötésre 3 munkanap

teljesítés 2018. június 29.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


208/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor kiviteli tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor kiviteli tervéhez kapcsolódóan javasolja a tervező felé, hogy a fák maradjanak meg és a badacsonyi Gesztenye sorhoz hasonló elhatárolás történjen, illetve Laposa Bence – vitában elhangzott – javaslatai alapján javasolja a tovább tervezést.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Masszi Építésziroda Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


209/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor kiviteli tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor kiviteli tervéhez kapcsolódóan javasolja a tervező felé, hogy a jelenlegi vízelvezető árok legyen a sétány és attól a 71-es számú főút felé legyen egy kb. 50 cm magas bástya és növények az elhatárolás szempontjából.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Masszi Építésziroda Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


210/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor kiviteli tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor kiviteli tervéhez kapcsolódóan javasolja a tervező felé, hogy jelenleg a fasoron belül menő sétány kerüljön át a fasor Alsó-bazár sor felé eső részére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Masszi Építésziroda Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


.

211/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


212/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének napirendjéről leveszi a meghívó szerinti 18. Dr. Folly Réka egyirányúsítási kérelme” című napirendet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.


213/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi „37. a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról című napirendet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


.

214/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi „38. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására” című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

.


.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


215/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének módosított napirendjét 37 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Hatósági Beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető és Krausz Noémi családsegítő

 1. 2. Menü Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 3. Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. VN. Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 5. VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az adóztatásról szóló 2017. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványainak elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Római úti támfal helyreállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Inter-tourist 3000 Kt. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetikai (módosítási igény benyújtása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj 2469/2. hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Mékli Bernadett 2551/9. hrsz-ú ingatlan nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Sallai Gábor Bt. 991/1. hrsz. és 995. hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tapolca Város Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. A Könnycsepp Nélkül Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


216/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


217/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2017. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 1.689 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


218/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-III. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2018. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Földi Laura pénzügyi ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


219/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2017.01.01-2017.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal és 5.305 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2017. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Földi Laura pénzügyi ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


220/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-III. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2018. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Földi Laura pénzügyi ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


221/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő: azonnal;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

222/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

223/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat által az Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – szerint nyújtott támogatásokról, a kedvezményezettek által készített beszámolót áttekintette és elfogadásra javasolja.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

224/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozata

2017. évi ellenőrzési jelentésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2017.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

225/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási beszámolójáról – nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

226/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)       az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                      926 526 318,-Ft

- Kulturális Intézmény                                               12 327 594,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                 16 684 192,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                      825 160 577,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                4 415 699,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                   1 071 174,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                      101 365 741,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                7 911 895,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                 15 613 018,-Ft

b)      az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2018. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 101 365 741,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

c)       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye előző évi negatív maradvány összegét, 3.230.296,- Ft-ot az intézménytől elvonja, a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 7.911.895,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 1.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (6.911.895,- Ft) az intézménytől elvonja és azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

d)      a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 15.613.018,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 7.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (8.613.018,- Ft) az intézménytől elvonja és azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

e)       felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendeletmódosítás

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

227/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Horák János és Varga Zsanett (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 17.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 2018. június 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

228/2018.( V.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Arany Enikő és Cseh Tamás (8257 Badacsonytomaj  Csigáskuti út 37.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ábanfoglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.

a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.

 1. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 2018. június 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

229/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Római úti támfal helyreállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Ferépszer Kft. által a Badacsonytomaj, Park u. 44-46. telkekkel csatlakozó Római úti támfal helyreállítása tárgyában küldött dokumentumot megismerte.
 2. javasolja a Ferépszer Kft. és a Magyar Közút Nonprofit ZRt. felé háromoldalú megállapodás megkötését, amely megállapodásban az önkormányzat vállalja, hogy az előterjesztés szerinti költségvetés 4., 8., 9. és 12. pontjai szerint a beton, a szivattyú, a mixeres szállítás és a kavics helyszíni biztosításának költségeiből 500.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére azzal, hogy annak felhasználásáról a kivitelező számlával igazolt módon elszámol. A támogatást utólagos finanszírozással akkor és csak akkor biztostíja, ha a kivitelezés 2018. július 15. napjáig megvalósul..
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a Ferépszert Kft. jogi képviselőjével és a Magyar Közút Nonprofit ZRt. jogtanácsosával vegye fel a kapcsolatot a megállapodás előkészítésének érdekében.
 4. dr. Gáli Mihály ügyvéd úr jóváhagyását követen a megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, dr. Gáli Mihály ügyvéd, Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

230/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pardavi László ügyvéd, mint az Intertourist 3000 Kft. képviseletében eljáró ügyvéd földhasználati jogra, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó előterjesztés szerinti kérelmét megismerte, melyhez kapcsolódóan felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szükséges megállapodásokat készítse elő és felkéri továbbá Szabó Zoltán főépítész urat, hogy tegye meg javaslatait e tárgyban.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 90 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szabó Zoltán főépítész

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

231/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal (Badacsonytördemic, Római út 84.) 2018. szeptember 1. napjával kezdődően 2023. augusztus 31. napjáig haszonkölcsön szerződést köt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

232/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozata

Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsony első látásra” – közösségi oldalak működtetése/üzemeltetése tárgyában előkészített előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem fogadja el, az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.


Határidő: azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKISzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

233/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetika (módosítási igény benyújtása)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosító számú projekt mérföldköveinek határidejének módosítását és indikátor értékek pontosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri Lantay Adrienn projektmenedzser ügyvezetőt az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. részéről a módosítási igény benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

234/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában azzal, hogy az igazságügyi szakértői véleményt megrendeli és az abban foglalt forgalmi értéken a pályzati kiírást közzéteszi.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

234/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


a)         Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

b)        Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft

c)         Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: …,- Ft

d)        A hasznosítás módja: értékesítés

e)         A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: …,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)     Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)    Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)    Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.f)          Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb …. napján …,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, … Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


g)         Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

12. A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

13. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


h)        A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

i)          Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: …. napja … óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


j)          Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

k)         A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

l)          Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.


Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető … napján 8,00 órától … napján 12,00 óráig.Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2 –Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. napP.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

235/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
  1. 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz
  2. területe: 6593 m2
  3. megnevezése: beépítetlen terület
  4. műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van
 1. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)         Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)        Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. június 18. 10,00 óra.

c)         Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)        Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)         Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)              Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)         A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)        Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)               A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)               A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)         Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.    A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)              természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)             átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)              jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.    Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.    A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.    A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.    Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.    Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. június 18. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)       A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)      A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)       A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)      Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)       A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)       Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)      Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)       Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)      Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)       A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)      A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *


igen/nem


Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:


 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2  –


Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

236/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2469/2 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja Férhezli Kálmán (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12.) szám alatti lakos vételi ajánlatát, és a pályázatban szereplő 8.451.000,- Ft összegnyi értékben értékesíteni kívánja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj 2469/2 hrsz-ú ingatlant.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót a döntésről értesítése.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és annak ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.
 6. 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a pályázat végrehajtását készítse elő.


Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

237/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. III. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

i)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

j)        területe: 3843 m2

k)       megnevezése: beépítetlen belterület

l)        műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

m)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. június 18. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.


 1. IV. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. V. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


j)          Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

n)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 hrsz. – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 32.

 • o)      területe: 3843 m2

p)      megnevezése: beépítetlen terület

q) műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)

r)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

k)         Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft

l)          Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft

m)      A hasznosítás módja: értékesítés

n)        A versenyfelhívás feltételei:

j)      A vagyontárgy kikiáltási ára: 28.000.000 Ft

k)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

l)      A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

m)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

n)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben. • o)        Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

l)      Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

m)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. június 18. napján 10,00 óra.

n)    Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 2191/2 hrsz. ingatlan értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

 • o)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

p)    Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

q)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

r)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

s)     Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

t)     A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 2.800.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

u)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

v)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


p)        Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

14. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

d)    természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

e)     átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

f)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

15. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

16. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

17. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

18. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

19. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

20. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

21. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

22. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


q)         A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

r)          Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. június 18. napján 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


s)         Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

s)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

t)        A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

u)       A versenytárgyalás módja: nyilvános

t)          A pályázat és az ajánlatok elbírálása

e)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

f)     Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

g)    Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

h)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

u)         Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

c)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

d)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2 –


Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



10. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. napP.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

238/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség pályáztatása – pályázat elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)       a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)      hasznosítás módja: bérbeadás

c)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

d)      a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: raktározási tevékenység

e)       a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000,- Ft/hó

f)        A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)       a pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

h)      A pályázat beérkezésének határideje, módja: 2018. június 15. 10,00 óra, kizárólag postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)A pályázat bontásának időpontja, és helye: 2018. június 15. 10,00 óra, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsa kő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

j)Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

k)       Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

l)Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


2. felkéri Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőt a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

239/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett Bt. 2551/9 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Mékli Bernadett 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos előterjesztési kérelmét megismerte és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a kérelmezővel illetve annak jogi képviselőjével vegye fel a kapcsolatot.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben a testület soron következő ülése

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


240/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Mihályi Mónika, mint Schmidt Józsefné 2484 Gárdony, József A. u.33. szám alatti lakos képviseletében eljáró ügyvéd kérelmét nem támogatja és nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 0138/10 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlant.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

241/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122/2 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja Vajda Gyula (8300 Tapolca, Kandó K. u. 15.) és Kovács Gyuláné (8230 Balatonfüred, Köztartásaság u. 4/c.) a Badacsonytomaj 0122/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak felajánlását, és a felajánlott ingatlant térítésmentesen köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 0122/2 hrsz-ú szántó és árok elnevezésű ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő és jegyezze ellen.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Wolf Viktória jegyző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

242/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Sallai Gábor Bt. 991/1 hrsz és 995 hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztést és annak mellékleteit megismerte és elviekben támogatja Sallai Gábor a Badacsonytomaj 991/1 és 995 hrsz-ú ingatlanokon jogellenesen megépített kilátó, és kerítés lebontására és kitakarítására tett felajánlását.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az erre vonatkozó megállapodás előkészítésére, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a felajánlót értesítése a döntésről.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

243/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme - Pedagógusnapi rendezvény


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tapolca Város Öbkormányzat támogatási kérelmét elutasítja, mivel hagyományoknak megfelelően Badacsnyontomaj Város Önkormányzata saját Pedagógusnapi ünnepséget szervez. Felkéri Krisztin N. László polgármestert hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

244/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Pedagógusnapi rendezvény


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi költségvetésben a Pedagógusnapi rendezvényre elkülönített 100.000 Ft összegen felül további 100.000 Ft összeget biztosít az önkormáányzat tartalék keret terhére


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

245/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Könnycsepp nélkül Alapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Könnycsepp nélkül Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.15.) önkormányzati rendeletben a támogatás céljára biztosított előirányzat keret kimerült.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

246/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2018.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja „Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny” 2018. évi közterület szépítési versenyfelhívásra a jelentkezési lapot benyújtani.

Határidő:         elfogadásra azonnal; egyebekben felhívás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

247/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

248/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

249/2018. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

2502018. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

251/2018 (V.30.) képviselő-testületi határozat

A Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére, az iskolás gyermekek testvértelepülési látogatásának autóbusz költségét átvállalja. Fedezetet a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, 691.540,- Ft összegben.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 3. felkéri a Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy teljesítést követően gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:         elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

258/2018. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

259/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 27-i soros ülésének

a)       napirendi pontjához felveszi

-          „Csülök Csárda – vételi ajánlatról” és

-          „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról”

című napirendeket.

b)      napirendjéről leveszi a meghívó szerinti „7. Tátika üzletház hasznosítása – értékesítés” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

260/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 27-i soros ülésének módosított napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Helyi Esélyegyenlőségi programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. „Angol-ház” hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Mékli Bernadett Bt. 2551/9. hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Szociális bérlakás tervezési szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Pályázatokról szóló tájékoztató és pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Csülök Csárda – vételi ajánlatról
 2. 18. „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

261/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

262/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 2018. augusztus 1. hatályú módosítását és annak egységes szerkezetét véleményezte és azt tudomásul veszi, elfogadja.
 2. 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

263/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Programról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 563/2013.(VI.27.) határozatával elfogadott Badacsonytomaj Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket az új ötéves ciklusra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáig – várhatóan 2018. szeptember 30. napjáig – hatályban tartja.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

264/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a) 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)      területe: 6593 m2

c)       megnevezése: beépítetlen terület

d)      műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)          Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)         Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. augusztus 16. 10,00 óra.

c)          Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)         Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)          Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)          Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)         A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)         Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)           A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)           A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)         Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.     A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.     Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.     A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.     A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.     Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.     Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)       Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. augusztus 16. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)          A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)         A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)          A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

 1. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)         Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)          A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)          A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)         A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)         A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)          Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)         Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)          Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)         Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)          A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)         A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

265/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. augusztus 16. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. augusztus 16. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

266/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Angol-ház hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, Kiserdő utca 1. szám alatti, Bt. 1812 hrsz-ú, az ún. Angol-ház elnevezésű ingatlant tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 3. III. javasolja az ingatlan megtekintését a BÖÉE részére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


266/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


 1. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, Kiserdő utca 1. hrsz.: 1812 hrsz. ún. Angol-ház

b)      területe: 2069 m2

c)       megnevezése: kivett hétvégi ház, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 38.029.043,- Ft
 2. 3. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 40.991.000,- Ft
 3. 4. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. 5. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 40.991.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)     Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)    Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)    Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.


 1. 6. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. augusztus 16. 10,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Angol-ház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)        A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 4.099.100,- Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

12. A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

13. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


 1. 8. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. augusztus 16. 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. 10. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 11. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 12. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet eseténMellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. napP.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

267/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség pályáztatása – pályázat elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található természetben Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatti Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiségre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és dönt arról, hogy nem kívánja bérbeadás útján hasznosítani az üzlethelyiséget.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

268/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett Bt. 2551/9/A hrsz. ráépítési szerződés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 2551/9/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmet és dr. Gáli Mihály által készített ráépítési szerződést megismerte.
 2. elrendeli a földhasználati jog vonatkozásában értékbecslés készíttetését.
 3. javasolja a döntés meghozatalát abban az esetben, ha teljes létszámmal jelen van a képviselő-testület.
 4. ráéíptő szándékát szeretné megismerni, melyhez kapcsolódóan felkéri a kérelmezőt, hogy erről nyújtson tájékoztatást a testület következő ülésén.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

269/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Szociális bérlakások építése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 734 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó meglevő épület átalakításával és tetőtérbeépítésével létesítendő ötlakásos lakóépület építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével Hársfalvi József (8300 Tapolca, Halápi u. 6.) szám alatti tervezőt bízza meg, 720.000,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összeg értéken.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 3. a 1. pontban körülírt terv engedélyezési eljárásához szükséges kiadásokat az önkormányzat 2018 évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

270/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2018. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésében elfogadott tartalék terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2018. július 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

280/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY támogatási kérelem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY (székhely: 1083 Budapest, Pf: 679) részére támogatást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetésben e jogcímen biztosított fedezet elfogyott.
 2. felkéri a polgármestert, hogy az érintett értesítéséről intézkedjen.


Határidő:         15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

281/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról – TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a villamos hálózat korszerűsítési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) köt szerződést bruttó 9.192.199 Ft (azaz bruttó kilencmillió-egyszázkilencvenkettőezer-százkilencvenkilenc forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

kivitelezés határideje 2018. szeptember 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

282/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásárólEFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az építési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) köt szerződést bruttó 4.281.921 Ft (azaz bruttó négymillió-kettőszáznyolcvanegyezer-kilencszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

283/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásárólEFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az eszközbeszerzésre a CsuSza Consulting Kft-vel (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 50.) köt szerződést bruttó 3.043.721 Ft (azaz bruttó hárommillió-negyvenháromezer-hétszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

284/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004 “Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a végleges kiállítási forgatókönyv szakértői tevékenységének ellátására a Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft-vel (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 8.) köt szerződést bruttó 2.800.000 Ft (azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

285/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan módosítási igény keretében a gyermekorvosi lakás értékesítése esetén a lakás fűtéskorszerűsítésére vonatkozó bruttó 3.742.952 Ft költség átcsoportosítását kezdeményezi a nem elszámolható építési költségsorra.
 2. A fennmaradó bruttó 3.742.952 Ft összegnek megfelelő támogatási összeg átcsoportosítását kezdeményezi a villamos hálózat korszerűsítése építési költségsorra.
 3. A gyermekorvosi lakás fűtéskorszerűsítésének megvalósításához 3.742.952,- Ft összegű többlet önerőt biztosít a 2018. évi pénzmaradvány terhére.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

286/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról – TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 2. javasolja újabb ajánlatok bekérését a következő gazdasági szereplőktől:

-          Imperial Kft.

-          Dr. Sipos Balázs Tihamér

-          KG Procure Kft.

-          Virtual Systems Kft.

-          HBH Kft.

-          Dr. Horváth Klaudia

-          Grants Europe Kft.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse és az újabb ajánlati felhívást tegye közzé
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

287/2018. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

288/2018 .(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

289/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti, 2469/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban a további szükséges jogi lépések megtételére, beleértve a keresetindítást is, ami elősegíti a lakóház mielőbbi kiürítését.
 3. 3. felkéri az ún. Spar telek ingatlan tulajdoni lapjának lekérésére a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az ún. Spar telek akkori adásvételi szerződését vizsgálja felül, illetve annak lehetséges módosításait is és tegyen javaslatot a telek hasznosítási lehetőségeire, ha a szerződés alapján erre lehetőség van.
 4. 4. 241/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozatát kiegészíti azzal, hogy a külterület 0122/2 helyrajzi számon, 2576 m2 területtel, 4,69 aranykorona értékben felvett, szántó és árok megnevezésű, részben mezőgazdasági rendeltetésű földingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

1.pont végrehajtására: azonnal

2. pont végrehajtására: 2018. július 4.

3.pont végrehajtására : 2018. július 4.

4.pont végrehajtására: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2-4. pontban: Dr. Gáli Mhály ügyvéd

határozat megküdldésére és tulajdoni lap lekérésére Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

290/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

291/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Csülök Csárda – vételi ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. vételi ajánlattal él a MidiTourist (Badacsonytomaj (Badacsony), Park utca 53.) ingatlanforgalmazó honlapján (https://miditourist.ingatlan.com/5899677) található Badacsonytomaj (Badacsony) 1239 hrsz-on található 40 m2 alapterületű egyéb vendéglátó egység típusú, ún. „Csülök Csárda” megnevezésű ingatlanra mindösszesen 14.900.000 Ft összegben.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat nevében az ajánlatot az ingatlanforgalmazó részére soron kívül küldje meg.
 3. az ajánlat elfogadása esetén felkéri az adásvételi szerződés előkészítésére Dr. Gáli Mihály ügyvédet és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

ajánlattételre 2018. június 29.

ajánlattétel elfogadása esetén szerződéskötésre 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

292/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának és egyéb közbeszerzési dokumentumainak tartalmával egyetért, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke összesen nettó 95.116.302 Ft, melyből az 1. rész nettó 12.000.000 Ft, a 2. rész nettó 83.116.302 Ft.

A közbeszerzés becsült értéke: tervezői költségbecslés szerint[SZ1] .

 1. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)       Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264)

d)      TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43)

e)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

c)       műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

d)      közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

e)       közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


[SZ1]Kérem javítani az elmaradó 120/4-es hrszú. épületre tekintettel


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

293/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

294/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 20-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Pipitér Óvoda kerítés felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Óvoda melletti füves terület burkolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Egészségház fűtéskorszerűsítéséhez szükséges megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Mékli Bernadett földhasználati jog

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Balatonfüredi Tankerület nyilatkozat kérése a bejáró iskolás gyermekek bérletének biztosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az önkormányzat vagyonbiztosításának aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

295/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódóan a szemléletformáló kampány lebonyolítására a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménnyel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) köt szerződést bruttó 1.016.000 Ft (azaz bruttó egymillió-tizenhatezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

296/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az Imperial Tender Kft-vel (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.) köt szerződést bruttó 1.143.000 Ft (azaz bruttó egymillió-egyszáznegyvenháromezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

297/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az Imperial Tender Kft-vel (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.) köt szerződést bruttó 1.778.000 Ft (azaz bruttó egymillió-hétszázhetvennyolcezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

298/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a tervezési feladatok ellátására a Geoplaner Kft.-vel (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2/d.) köt szerződést bruttó 806.450 Ft (azaz bruttó nyolcszázhatezer-négyszázötven forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

299/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

PIPITÉR Óvoda kerítés felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Pipitér KFNO Óvoda bölcsődei részt érintő kerítésének felújítását mintegy 30 fm hosszúságban 11.880 Ft+ÁFA anyag- és munkadíj összegben, mely kivitelezésére a GÁDOR Kft-vel (székhely: 2881 Ászár, József A. u. 4.) köt szerződést. Az összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

300/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

PIPITÉR Óvoda melletti terület burkolása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli árajánlatok bekérését a PIPITÉR Óvoda B3 Takarékszövetkezet felőli oldalán lévő terület felújítása tárgyában, térkővel történő burkolásra vonatkozóan. A beérkezett ajánlatok alapján hozza meg a végső döntés. Javasolja kedvezőbb áru térkőburkolat felkutatását és helyi vállalkozók megkeresését is.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

301/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Egészségház fűtéskorszerűsítés – együttműködési megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 azonosító számú „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című projekt eredményes megvalósítása érdekében az előterjesztés szerinti formában és tartalommal az együttműködési megállapodást aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

.

302/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Határozat visszavonásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 268/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

303/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett földhasználati jog Bt. 2551/9/A hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Mékli Bernadett 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos földhasználati jogra vonatkozó szándékát és kérelmét megismerte.
 2. hozzájárul a Badacsonytomaj 2551/9 hrsz-ú és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanon fennálló (változási vázrajz szerinti) Badacsonytomaj 2551/9/A hrsz-ú és kérelmező tulajdonában levő 35 m2 nagyságú felépítmény rendeltetésszerű használatához kapcsolódó és szükséges mértékű földhasználati jog bejegyzéséhez azzal, hogy a földhasználati jog ellenértékét 1.690.750,- Ft összegben határozza meg.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szükséges megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

304/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerület nyilatkozat kérése a bejáró iskolás gyermekek bérletének biztosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Tatay Sándor Általános Iskolábabejáró 21 fő gyermek bérlet költségét átvállalja. A fedzetet 181.300,- Ft összegben a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 3. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:         elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

.

305/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 232 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 294.640,- Ft erejéig az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő:         2018. augusztus 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

306/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat vagyonbiztosításának aktualizálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Groupama Garancia Biztosító Zrt-nek (8400 Ajka, Szabadság tér 18.) az ajánlatában meghatározott biztosítási feltételek szerinti vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés módosított összegét 752.916 Ft/év összegben elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a biztosítási szerződés megkötésére.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

307/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

308/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 20-i rendkívüli zárt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Badacsonytomaj 0313/20. hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

309/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Király Kolos Botond Badacsonytomaj 0313/20 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj 0313/20 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:


H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Király Kolos Botond 8000 Székesfehérvár  Géza utca 20. szám alatti lakos és Hauberl Gergely László 1028 Budapest Deák Ferenc utca 5. szám alatti lakos vevők, mint kifogást előterjesztő ügyfelek kérelmére, a Badacsonytomaj 0313/20 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-02085-8/2018. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Gaál Szilvia (1205 Budapest, Köteles utca 90.), Hauckné Örsi Zsuzsanna Julianna (1016 Budapest, Bérc utca 9. 1em. 1.a ), Bermula Zoltán (1222 Budapest, Gádorutca 100.), Domoszlai László (1035 Budapest Vörösvári út 41.), Domoszlai Lászlóné (1035 Budapest, Vörösvári út 41.) eladók, valamint Hauberl Gergely László (1028 Budapest Deák Ferenc utca 5.), és Király Kolos Botond (8000 Székesfehérvár Géza utca 20.), mint a szerződés szerinti szerző felek, vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 0313/20 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Zöldág Dóra Ügyvédi Iroda (1032 Budapest Kiscelli u. 68. II. 5.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.


A Badacsonytomaj 0313/20 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2018. június 15. napján kelt, VE01-02085-8/2018. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Hauberl Gergely László 1028 Budapest Deák Ferenc utca 5. és Király Kolos Botond 8000 Székesfehérvár Géza utca 20. szám alatti lakosok, szerző felek jogosultak esetében nem támogatta.


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a rét művelési ágú területek helyben kialakult vételára 50-150 Ft/m2, ehhez képest az érintett földterület értékesítése 1700,- Ft/m2 áron történne. A szerződésben szereplő ingatlan V-1 besorolású, azaz vízgazdálkodási terület, mely a helyi építési szabályzat alapján nem beépíthető..

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2018. június 25. .napjától 2018. július 3. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján  kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2018 július 3. napján Király Kolos Botond vevő, és Hauberl Gergely László kifogást nyújtott be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Király Kolos Botond vevő és Hauberl Gergely László vevő kérte, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Hauberl Gergely László és Király Kolos Botond   vevőkel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.


Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:


Király Kolos Botond vevő:

„A tárgyban szereplő földterülettel kapcsolatban a Kamara azt kifogásolja, hogy a területen a rét besorolású ingatlanok átlagos vételára 50-150 Ft/m2, míg jelen adás-vétel 1700 Ft környéki áron valósulna meg.

A Kamara viszont nem vette figyelembe azt a tényt, hogy ez a terület egyrészt Badacsonytomaj belterületének határán, másrészt – és ez a legfontosabb tényező – közvetlenül a Balaton partján fekszik. Tehát ilyen formán a terület piaci értéke teljesen jogosan lehet a környéken átlagos rét besorolású egyéb területek sokszorosa. Ezzel a ténnyel vevőtársammal az adásvétel pillanatában is tisztában voltunk .Mellékelve küldöm Kósa György ingatlanközvetítő állásfoglalását, amely szintén alátámasztja a kifogásomat.”


Hauberl Gergely László vevő:

„A tárgyban szereplő földterülettel kapcsolatban a Kamara megtagadta a vételhez történő hozzájárulást, figyelemmel arra, hogy az általa beszerzett információk szerint a területen rét művelési ág alatt szereplő ingatlanok átlagos vételára 50-150 Ft/m2, míg a jelen adásvétel 1700 Ft/nm áron valósulna meg.

Meglátásom szerint a T. Kamara álláspontja hátrányos nemcsak a vevők, hanem az eladók részére is.

A jóváhagyás megtagadására akkor kerülhet sor, amennyiben az spekulatív szándékú, vagy elővásárlásra jogosultak kizárására irányuló lenne, vagy egyéb jogszabályba ütköző körülmény állna fenn.

A szerződő felek száma már önmagában kizárja a spekulatív jelleget. Az ingatlan ára vonatkozásában fontos és figyelembeveendő körülmény, hogy hazánkban tapasztalható ingatlan áremelkedés a mezőgazdasági ingatlanokat is elérte, és ez különösen így van a jelen adásvétel tárgyát képező ingatlantípusok esetében, hiszen akármilyen művelési ág alatt is szerepel az ingatlan, de közvetlenül Balaton parti területről beszélünk.”


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”


Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2018. június 15. napján kelt, VE01-02085-8/2018. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2018. július 20. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladók által 2018. február 4. napján megkötött és a Badacsonytomaj 0313/20 hrsz-ú ingatlan tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.


A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 2.§ (2) bekezdés a) és b) pontjai értelmében:

„2.§ (2) A hatóság hatásköre gyakorlása során

a) a szakezrűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,

b) a törvény előtti egyelőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan, megkülönböztetés és részrehajlás nélkül

jár el”

Az Ákr. 62.§-a kimondja, hogy:

„62. § [A tényállás tisztázása]

(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

(5) Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.”A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Hauberl Gergely László és Király Kolos Botond vevők, mint szerződés szerinti szerző felekkel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.


Az Ákr. 62. § (2) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. Az Ákr. 62. (2) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázására. Az Ákr. 62.§ (4) bekezdése értelmében a bizonyítási rendszer a szabad bizonyítás elvére épül, azaz a hatóság maga választja meg a bizonyítás lehetséges eszközeit, és azokat szabadon értékelve hozza meg döntését. A tényállás magában foglalja mindazokat a körülményeket, amelyek az anyagi jogi jogszabály érvényesítéséhez szükségesek.


Az Ákr. 63-64.§-ai rögzítik továbbá, hogy

„63. § [Az ügyfél nyilatkozata]

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

64. § [Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe]

(1) Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges.

(2) Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire.”


Az Ákr. az ügyfél nyilatkozatára vonatkozó rendelkezései értelmében utal arra, hogy egyes esetekben a nyilatkozat – az azzal ellentétes bizonyítékok hiányában – elsődleges bizonyítási eszközzé válhat.

Az Ákr. 64. § (1) bekezdése általános jelleggel lehetővé teszi – amennyiben jogszabály nem zárja ki ennek lehetőségét –, hogy a bizonyítékot az ügyfél nyilatkozatával pótolhassa, amennyiben annak beszerzése nem lehetséges.


Megjegyzendő, hogy amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, melyek az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.


A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a szerződésben magas vételár van megállapítva, mely meghaladja a hasonló adottságú szőlő és egyéb mezőgazdasági területek árát, távol tartva ezzel a földműves elővásárlásra jogosultakat.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.


Király Kolos Botond és Hauberl Gergely László vevők kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reálisnak tekinthető.


A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.


A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevők, valamint eladók szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.


Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.


Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást Gaál Szilvia Hauckné Örsi Zsuzsanna Julianna, Bermula Zoltán, Domoszlai László és Domoszlai Lászlóné eladók, valamint Hauberl Gergely László és Király Kolos Botond szerződés szerinti szerző felek, vevők tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 02085-8/2018. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Gaál Szilvia (1205 Budapest Köteles utca 90.), Hauckné Örsi Zsuzsanna Julianna (1016 Budapest Bérc utca 9. 1em. 1.a), Bermula Zoltán (1222 Budapest Gádorutca 100.), Domoszlai László (1035 Budapest Vörösvári út 41.), Domoszlai Lászlóné (1035 Budapest Vörösvári út 41.) eladók, valamint Hauberl Gergely László (1028 Budapest Deák Ferenc utca 5.), és Király Kolos Botond (8000 Székesfehérvár Géza utca 20.) vevők között, a Badacsonytomaj 0313/20 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában 2018. február 4. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.


A fellebbezés jogát az Ákr.. 116.§ (4) bekezdés b) pontja kizárja, míg a közigazgatási per indítását az Ákr.  113.§ (1) bekezdése teszi lehetővé.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 309/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.


Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

310/2018. (VII.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

311/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 30-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához felveszi „4. Tankerület támogatási kérelméről” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

312/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 30-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) – 2. célterület

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 2. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 292/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Tankerület támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

313/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) – 2. célterület tárgyú projektről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) projekthez kapcsolódóan

 1. a 781/5901/3/13/2017. ikt.számú Támogatói okiratot megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és a projekt megvalósítását elrendeli.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a projektmegvalósításhoz szükséges ajánlatkérések lebonyolítására.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyekben folyamatos a támogatói okirathoz igazodóan

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

314/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) – 2. célterület tárgyú projektről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) projekthez kapcsolódóan tudomásul veszi, hogy a projekt elszámolható összköltsége 19.393.118 Ft, a támogatás intenzitása 85%, a projekt teljes költsége 23.019.106 Ft, az önerő mértéke 6.534.984 Ft. Az önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

ajánlatkérésre folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

315/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 39.263.500 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 32.677.166 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

b)      Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

c)       TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

d)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

e)       Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Takácsné Dr. Kovács Éva BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

d)      a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

e)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

316/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

292/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 292/2018.(VI.27.) határozat 3. pontját a következők szerint módosítja:

„3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b) GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c) Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264)

d) TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

e) Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

f) VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

g) POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

h) MAÉP GENERAL Kft. 1057 Budapest, Nyírpalota utca 1. F.1. (adószám: 25469967-2-42; EKR azonosító: EKRSZ_ 43057692)”


 1. a kivitelezési határidőt javasolja 2019. április 30. napjában meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

317/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari szerződések felmondásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt a Badacsonytomaj belterület 116/4 helyrajzi számon manikűr-pedikűr céljára fennálló helyiségbérleti szerződésnek 60 napos felmondási idővel, 2018. október 1. napjára a bérbeadó részéről történő felmondásáról, a bérleti szerződés 10. pontjában rögzített felmondási ok bekövetkezése miatt.
 2. dönt a Badacsonytomaj belterület 116/4 helyrajzi számon fodrászat céljára fennálló helyiségbérleti szerződésnek 60 napos felmondási idővel, 2018. október 1. napjára a bérbeadó részéről történő felmondásáról, a bérleti szerződés 10. pontjában rögzített felmondási ok bekövetkezése miatt.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa és egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére, a szükséges iratok aláírására..


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

318/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

116/2 hrsz-ú Tájház udvari üzlethelyiség kisajátítási eljárást megindításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj belterület 116/2 helyrajzi számú összesen 44 m2 alapterülettel felvett, beépítetlen terület megnevezésű és egyéb épület kisajátítására a kisajátítási eljárás és képviselő-testületi döntések előkészítésére felkéri dr. Sipos Balázs ügyvédet. Az ügyvédi díjazást 250.000 Ft+ÁFA összegben elfogadja, azt az önkormányzat 2018. évi tartalék kerete terhére biztosítja. Az ügyvédi megbízás az esetleges bírósági eljárás megindításig szól. A kisajátítási eljárást az üzlet eredeti m2-ben felvett ingatlan területe vonatkozásában kéri előkészíteni.


Határidő:         azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

319/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központ támogatási kérelméről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; képviseli: Szabó Lajos Konrád tankerületi igazgató) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.000.000 Ft összegben, azaz kettőmillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Tatay Sándor Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosító számú projekthez kapcsolódó építési munkákhoz kapcsolódó támogatás
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.
 10. felkéri a Támogatottat, hogy a szerződéskötésig – előzetesen – mutassa be Támogató felé a fejlesztéssel érintett és építési tevékenységhez kapcsolódó műszaki dokumentációt és annak költségvetését.

Határidő:         műszaki dokumentáció és költségvetés bemutatására 15 nap

a megállapodás megkötésére: 30 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra   biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

320/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

321/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához felveszi „3. Vegyes ügyek című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

322/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása - közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

323/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőket javasolja ajánlattételre felkérni:

a)     DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)    GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)     Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264)

d)    TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

e)     Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

f)     VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

g)    POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


324/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőt javasolja ajánlattételre felkérni a Rostfrei-Profi Kft-t 8258 Badacsonytomaj, Római út 168. (adószám: 2462403-2-19).

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


325/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőt javasolja ajánlattételre felkérni Balassa Kornél egyéni vállalkozót 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374).

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


326/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)       Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264)

d)      TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

e)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

f)        VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

g)       POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

h)      Rostfrrei-Profi Kft. 8258 Badacsonytomaj, Római út 168. (adószám: 24362403219)

i)        Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

d)      a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

e)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

327/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök részleges módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 54/2017.(II.01.) 75/2017.(III.1.) és 322/2017.(VII.25.) határozataival elfogadott településfejlesztési döntések és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 36.§ szerinti teljes eljárás alapján a végső szakmai véleményezési szakasz dokumentációját és településrendezési eszközeinek részleges módosítását főépítészi záróvéleményezésre kéri megküldeni és jelen döntését közzétenni, tekintettel arra, hogy a partnerségi egyeztetés szakaszát lezárja.
 2. 457/2017.(XI.29.) és 35/2018.(I.31.) határozataival elfogadott településfejlesztési döntések és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás alapján a végső szakmai véleményezési szakasz dokumentációját és településrendezési eszközeinek részleges módosítását főépítészi záróvéleményezésre kéri megküldeni és jelen döntését közzétenni, tekintettel arra, hogy a partnerségi egyeztetés szakaszát lezárja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Németh Ferenc településtervező

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

328/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Szorgos Fuvar Kft. anyagmegrendelés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szorgos Fuvar Kft-től (7262 Fiad, Kossuth utca 37.; adószám: 13459260-2-14; képviseli: Nagy Krisztián ügyvezető) 990.199 Ft érték összegben – melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja – építési anagot rendel a beadott árajánlat alapján. A szerződés aláírására utasítja Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézőit.

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

329/2018. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

330/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 29-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi „Tatay Sándor Általános Iskola kérelmei (sürgősségi indítvány)” című napirendet, nepirendjéről leveszi a „19. Pál-Kiss Nikolett kérelme üzlethelyiségre” című napirendet és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 29-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 2. Bölcsődei ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 3. Ösztöndíj programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. 028/9. hrsz-ú ingatlan (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 1812. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Schramm László vételi szándéka Badacsonytomaj 2267. hrsz-ú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Földházi János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Magyar Állam részére víz és szennyvíz csatorna szolgalmi jogról történő hozzájárulásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. 2018. évi Balaton Díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tatay Sándor Általános Iskola kérelmei (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

331/2018.(VIII. 29.) képviselő-testületi határozat

Az óvoda és iskola kérelme a gyermekek szállítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 2018/2019. tanévtől kezdődően biztosítja önkormányzati gépjárművel Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a bejáró gyermekek intézménybe, valamint haza történő szállítását az előző évek gyakorlatának megfelelően, jelen hatátozat visszavonásáig.

 

Határidő: 2018. szeptember 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

332/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíj programhoz kapcsolódó pályázati felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri annak közzétételére Krisztin N. László polgármestert.

.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

333/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozata

2018. évi közbeszerzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2018.(III.07.) határozatával jóváhagyott „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és fogadja el azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

 

334/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozata

Közbeszerzési Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát” az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

335/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei  2018. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.

 

Határidő:         elfogadás azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

336/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról” című napirend tárgyalását felfüggeszti.

.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

337/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan Megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában Takács Balázzsal (székhely: 8200 Veszprém, Ifjúság utca 4/1.) köt szerződést bruttó 500.000 Ft (azaz bruttó ötszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

338/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan akcióterületi terv elkészítése tárgyában a Takács Balázzsal (székhely: 8200 Veszprém, Ifjúság utca 4/1.) köt szerződést bruttó 1.000.000 Ft (azaz bruttó egymillió forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

339/2018 .(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-2018.04.25. napján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosító számon a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával kötött támogatási szerződés előterjesztés szerinti,  IKT-2018-618-I1-00003922 iktatószám alatti „Támogatási Szerződés 1. számú módosítása” szerződést elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző,

projektmenedzser


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

340/2018.(VIII. 29.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 028/9 hrsz-ú ingatlannal (Ranolder Ház) kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 028/9 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 3972 m2 területű műemlék besorolású külterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos  utca 8. szám alatt található Ranolder Ház tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal;

megküldésre 3 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

341/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)      területe: 6593 m2

c)       megnevezése: beépítetlen terület

d)      műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)          Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)         Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. szeptember 14. 10,00 óra.

c)          Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)         Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)          Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)          Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)         A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)         Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)           A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)           A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)         Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.    A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.    Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.    A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.    A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.    Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.    Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. szeptember 14. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)     A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)    A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)     A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)    Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)     A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)      A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)     A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *

 

igen/nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2  –

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

342/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. szeptember 14. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. szeptember 14. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

 1. III. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

343/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1812 hrsz-ú (Angol ház) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte és elfogadja az ANDONIK Kft. (2300 Ráckeve, Szent Vendel utca 24.; képviseli: Nagy Anett ügyvezető) vételi ajánlatát, és az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező  Badacsonytomaj 1812 hrsz-ú ún. Angol-ház elnevezésű, természetben a 8257 Badacsonytomaj (Badacsonyörs) Kiserdő utca 1. szám alatti, „kivett hétvégi ház, udvar” megnevezésű ingatlant 40.991.000 Ft összegen értékesíteni kívánja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót a döntésről értesítése.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

értesítésre 5 nap

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

344/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Schramm László vételi szándéka Bt. 2267 hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte dr. Horváth Tibor ügyvéd, mint Schramm László, 8258 Badacsonytomaj, Pöltenberg utca 7. szám alatti lakos jogi képviseletében eljáró megbízott szándékát a Badacsonytomaj 2267 hrsz-ú ingatlan vételi szándéka tekintetében, azonban nem kívánja adásvétel útján értékesíteni a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező 2267 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő:         azonnal

értesítésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

345/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

„Ringa melletti területen” kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt a „Ringa melletti területen” kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezésére, melyhez kapcsolódó előterjesztés előkészítését elrendeli.

Határidő:         azonnal

előkészítésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

346/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Földházi János ingatlan vételi szándéka

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Földházi János 8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 7. szám alatti lakos a Badacsonytomaj 34/3 hrsz-ú ingatlanon álló 25 m2 területű garázs alatti földterületre vonatkozó vételi szándékát.
 2. felkéri a Műszaki Osztály, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a kérelmező által épített garázs alatti földterület a telekalakítási szabályok szerint külön helyrajzi számon feltüntethető-e, a terület megosztása lehetséges-e.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a szükséges jogi lehetőségekről adjon írásbeli tájékoztatást a tulajdonos önkormányzat és kérelmező felé.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 15 nap

szükség szerint a testület soron következő ülése(i)

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

347/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Káli Ferenc (8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 37/8.), és Sabján Ernőné (8300 Tapolca, Véndek út 41.) a Badacsonytomaj 0141/84 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosainak felajánlását nem fogadja el, az önkormányzat nem kívánja az ingatlan tulajdonjogát megszerezni.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

348/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Magyar Állam részére vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez történő hozzájárulás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában álló Badacsonytomaj 1823 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára a 8/588/2018 záradékolási számú változási vázrajz alapján ivóvíz vezeték építéséhez szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jogi megállapodás és a változási vázrajz aláírására.
 2. az önkormányzat tulajdonában álló Badacsonytomaj 059 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára a Epres Tibor (8300 Tapolca, Tavasz köz 2.) Sz-4/2018. munkaszámú változási vázrajz alapján vízvezeték és szennyvízvezeték építéséhez szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a vízvezetési és szennyvízvezetési szolgalmi jogi megállapodás és a változási vázrajz aláírására

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

megkötésre elfogadást követő öt napon belül

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         1

.

349/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Pogány István, 1137 Budapest, Pozsonyi u. 36. II/2. szám alatti lakos kérelmét megismerte és a kérelmező által a Badacsonytomaj 642 hrsz-ú közterületre kiépített tűzcsap költségeihez nem járul hozzá.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

350/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Harsányi Gábor 8261, Badacsonytomaj, Nyár utca 11. szám alatti lakos a Badacsonytomaj 1298/1 hrsz. ingatlanra vonatkozó közlekedési tábla kihelyezési kérelmét megismerte, azonban nem tartja indokoltnak „Várakozni tilos kivéve áruszálltás” tábla kihelyezését és az áruszállításhoz nélkülözhetetlen felhajtó kialakítását az ABC parkolóhoz.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

351/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

„2018. évi Balaton Díj”-ról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tesz javaslatot a „2018. évi Balaton Díj”-ra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

352/2018. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

353/2018 .(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

354/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Jutalmazásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elsimerve Bolla József ügyvezetőnek a strandfejlesztéssel kapcsolatos projektben végzett munkáját a VN Kft. ügyvezetőjének jutalmazását javasolja két havi munkabérének megfelelő összegben a munkáltató polgármester felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

355/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elsimerve a strandfejlesztéssel kapcsolatos projektben végzett munkáját a VN Kft. dolgozóinak jutalmazását javasolja az ügyvezető felé mindösszesen 700 ezer Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

356/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester szavazásból történő kizárásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

nem szavazott:                             1

357/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerve a strandfejlesztéssel kapcsolatos projektben végzett munkáját Orbán Péter alpolgármester részére két havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a Költségvetési- és adóosztályt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

358/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

359/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Zöld Város 1. pályázat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában hozott döntéseit megerősíti és továbbra is kéri az eljárás megindítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

360/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirendi vitában elhangzottakkal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

361/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

2018/2019. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és biztosítja az iskolai szakkörök 2018/2019. tanév I.féléves működtetéséhez szükséges fedezetet 1.700.000,- Ft összegben, amelynek 50%-át a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére, 50%-át pedig kötelezettségvállalásként a 2019. évi költségvetés terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

362/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Klíma vásárlás támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és nyár folyamán beérkezett 300.000,- Ft összeget biztosítja az iskola részére klímavásárlás céljára.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a kötelezettségválllalást aláírására.
 3. felkéri a Hivatalt, a soron következő előirányzat módosításkor a rendeletmódosítást készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

363/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az MTÜ jóváhagyását követően a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)     DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)    GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)     Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

d)    POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

e)     Víz-Szerviz-Építő Kft. (adószám: 14058532-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_90657511)

 

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         4

364/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264) gazdasági szereplőt nem kéri fel ajánlattételre.

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         5

365/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480) gazdasági szereplőt nem kéri fel ajánlattételre.

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

366/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 268.544.114,- Ft.
 3. az MTÜ jóváhagyását követően a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

d)      POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

e)       Víz-Szerviz-Építő Kft. (adószám: 14058532-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_90657511)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Bakonyi Dolli BB elnök

b)      jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Gáli Mihály

c)       pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

d)      műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

e)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

367/2018. (IX.03.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

368/2018.(IX.03.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 3-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütem D. IV. pályázati kategória

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

369/2018.(IX.03.) képviselő-testületi határozat

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütem D. IV. pályázati kategória – Tatay Sándor Általános Iskolában megvalósítandó projektről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütem keretében a 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. 2488/5 hrsz cím alatt lévő ingatlanon lévő Tatay Sándor Általános Iskola területén létesülő kültéri kézilabda pálya építéséhez kapcsoódóan pályázat benyújtását elrendeli és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a nyilatkozatok aláírására.

A projekt összköltsége: 32.500.000 Ft

Az önrész mértéke:        9.750.000 Ft,

mely az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

370/2018. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

371/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 3-i rendkívüli ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonyban történt halálesetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásában az eljárást lezáró döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítása és napelemes rendszer kiépítésére, (1.rész) valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda épületére napelemes rendszer telepítésére (2. rész) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

372/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi halálesetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete őszinte részvétét fejezi ki az áldozat hozzátartozóinak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

373/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi halálesetről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete őszinte részvétét fejelzi ki a Római úton elhalálozott személy hozzátartozónak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

374/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi halálesetről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Elismerő Oklevél kitűntetésre javasolja a biztonsági céget.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

375/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja a rendőrkapitánysággal együtt a kiemelt felügyelettel törtnő kezelés érdekében, állandó rendőri felügyelet biztosításával Badacsony központi részén a Tapolcai Rendőrkapitányság támogatásának lehetőségét. Ennek előkésztésére felkéri a polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

376/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-          ún. „csendrendelet” felülvizsgálatát javasolja,

-          javasolja a közterületfelügyeleti iroda működésének feltételrendszerét és költségeinek kidolgozását a jegyző felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

377/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika bérbeadásával kapcsolatosan a jövőben hoz döntést.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

378/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az MTÜ-től kérjen szakmai és anyagi segítséget, hogy a Danubius sort ki tudjuk sajátítani, a céljainkra fel tudjuk használni pl. üzletekre, vagy parkra, esetleg nyitott területre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

379/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a közterületen történő alkoholfogyasztás megtiltását és ennek jogi előkészítésére felkéri a jegyzőt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

380/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kamerarendszer kiépítésére tesz javaslatot Badacsony településrész központi részében, illetve Badacsonytomaj központjában azzal, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le a Tapolcai Rendőrkapitánysággal. Az ajánlatok bekérésére felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

381/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendüléssel értesült egy badacsonyi parkolóban történt példátlan halálesetről, mely 2018. szeptember 8-án hajnalban egy verekedés nyomán következett be. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete őszinte részvétét fejezi ki az áldozat hozzátartozóinak.

A képviselő-testület az ügyben a direkt felelősségét nem érzi.

A képviselő-testület a rendőrségi vizsgálat eredményét szeretné megismerni és az abban szereplő megállapításoka a további munkája során figyelembe veszi.

A képviselő-testület a vizsgálat lezártáig a település közbiztonságának további fokozása érdekében a követező intézkedéseket teszi:

a)       A képviselő-testület Elismerő Oklevél kitűntetésre javasolja a biztonsági céget.

b)      A képviselő-testület megvizsgálja a rendőrkapitánysággal együtt a kiemelt felügyelettel történő kezelés érdekében, állandó rendőri felügyelet biztosításával Badacsony központi részén a Tapolcai Rendőrkapitányság támogatásának lehetőségét. Ennek előkésztésére felkéri a polgármestert.

c)       Az ún. „csendrendelet” felülvizsgálatát javasolja.

d)      A képviselő-testület javasolja a közterületfelügyeleti iroda működésének feltételrendszerét és költségeinek kidolgozását a jegyző felé.

e)       A képviselő-testület javasolja a közterületen történő alkoholfogyasztás megtiltását és ennek jogi előkészítésére felkéri a jegyzőt.

f)        A képviselő-testület kamerarendszer kiépítésére tesz javaslatot Badacsony településrész központi részében, illetve Badacsonytomaj központjában azzal, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le a Tapolcai Rendőrkapitánysággal. Az ajánlatok bekérésére felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt.

g)       A képviselő-testület 2019. évét a Biztonság Évének nyilvánítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző, Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő, Tóthé Sáfár Zsuzsanna polgármesteri referens


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

 

382/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun Istvánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Krisztin N. László:           igen

Kun István:                     igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Miklós:                  igen

Orbán Péter:                    igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

383/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről.

 

II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza a közbenső döntését.

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

b)      Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

c)       TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

d)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

e)       Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

a)       Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)      Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

c)       TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

 

3. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő és érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

a)       Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)      Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

4. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

Ajánlattevő ajánlatába nem csatolta be a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát az V/7. számú minta alapján. Kérjük a szakember szakmai önéletrajzának csatolását, figyelemmel az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában és a kiegészítő dokumentumok III./1., pontjában foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító más szervezetet kíván igénybe venni, úgy ehhez kapcsolódóan kértük ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a megfelelő szövegrész aláhúzásával ellátott V/2. számú mintát („Nyilatkozat az M.1. műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek történő megfelelésről”), a megfelelően javított V/3. számú mintát („A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat”), a megfelelően javított V/5. számú mintát („A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről”), a kapacitást biztosító szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződést/előszerződést (lásd ajánlattételi felhívás III.1.3. pontja), továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját (lásd ajánlattételi felhívás V.2.)/7. pontja).

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidő lejártáig hiánypótlását nem nyújtotta be, ezért ajánlata érvénytelen.

Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta be a tételesen beárazott költségvetését. Kérjük a tételesen beárazott költségvetés csatolását. Felhívtuk ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon megadott ajánlati árán nem változtathat.

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidő lejártáig hiánypótlását nem nyújtotta be, ezért ajánlata érvénytelen.

5. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő 918,10 ponttal a Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632).

6. A Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) tekintetében a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján  kerüljön felkérésre a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

 

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Határidő:         azonnal


Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Krisztin N. László:           igen

Kun István:                     igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Miklós:                  igen

Orbán Péter:                    igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

384/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásában az eljárást lezáró döntés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást – a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve – ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás mindkét részében az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást mindkét részben a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

385/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának és egyéb közbeszerzési dokumentumainak tartalmával egyetért, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke összesen nettó 95.116.302 Ft, melyből az 1. rész nettó 22.300.000 Ft, a 2. rész nettó 72.816.302 Ft.

A közbeszerzés becsült értéke: tervezői költségbecslés szerint[SZ1] .

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

c)       műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

d)      közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

e)       közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.
 3. 6. a kivitelezés hatridejét 2019. június 30.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

386/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítása és napelemes rendszer kiépítésére, (1.rész) valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda épületére napelemes rendszer telepítésére (2. rész) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítása és napelemes rendszer kiépítésére, (1.rész) valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda épületére napelemes rendszer telepítésére (2. rész) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának és egyéb közbeszerzési dokumentumainak tartalmával egyetért, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke összesen nettó 106.863.780 Ft, melyből az 1. rész nettó 100.113.780 Ft, a 2. rész nettó 6.750.000 Ft.

A közbeszerzés becsült értéke: tervezői költségbecslés szerint[SZ2] .

 1. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) GY-VILL Kft. 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18. (adószám: 14076899-2-19)

b) GLOBE-LAND Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 9/1. (adószám: 13518057-2-13)

c) POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

d) MAÉP GENERAL Kft. 1057 Budapest, Nyírpalota utca 1. F.1. (adószám: 25469967-2-42; EKR azonosító: EKRSZ_ 43057692)

e) DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

f)        közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

g)       pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

h)      műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

i)        közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

j)        közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

387/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b) Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

c) VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

d) POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

e) MAÉP GENERAL Kft. 1057 Budapest, Nyírpalota utca 1. F.1. (adószám: 25469967-2-42; EKR azonosító: EKRSZ_ 43057692)

f) GLOBE-LAND Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 9/1. (adószám: 13518057-2-13)

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

.


[SZ1]Kérem javítani az elmaradó 120/4-es hrszú. épületre tekintettel

[SZ2]Kérem javítani az elmaradó 120/4-es hrszú. épületre tekintettel


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

388/2018. (IX.19.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

389/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. 303/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat módosításáról – Mékli-féle ügy

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

390/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

303/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 303/2018. (VII.20.) határozatát a következők szerint módosítja:

 1. hozzájárul a Badacsonytomaj 2551/9 hrsz-ú és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanon fennálló – Kajtár István földmérő 8300 Tapolca, Wesselényi utca 2. által készített K-1502-2/2018. munkaszámú és a VMKH Tapolcai Járási Hivatal által 2018.09.06. napján záradékolt változási vázrajz szerinti –  Badacsonytomaj 2551/9/A hrsz-ú és Mékli Bernadett 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos kérelmező tulajdonában álló 37 m2 nagyságú árusító pavilon rendeltetésszerű használatához kapcsolódó és szükséges mértékű földhasználati jog bejegyzéséhez azzal, hogy a földhasználati jog ellenértékét 1.690.750,- Ft összegben határozza meg.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a földhivatal, és a földmérő által elkészített dokumentumok alapján a szükséges megállapodás átdolgozására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 4. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a megállapodás ellenjegyzésére.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

391/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó: 39.269.200 Ft összegben határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi felhalmozási keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Krisztin N. László:           igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Lajos                     igen

Nagy Miklós:                  igen

Orbán Péter:                    igen

392/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

 

 1. II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

b)      Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

c)       TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

 

 

d)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

e)       Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

a)       Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)      TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

c)       Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

a)       Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)      Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

a)       Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)      Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: ---

TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidő lejártáig hiánypótlását nem nyújtotta be, ezért ajánlata érvénytelen.

 

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

A Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

7. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő tekintetében az alkalmassági követelmények ellenőrzése a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtását követően:

Az ajánlatkérő a bírálat során elvégezte az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzését valamint minden egyéb tekintetben ellenőrizte az ajánlatok megfelelőségét és elvégezte a Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekményeket. Az ajánlatkérő ellenőrizte továbbá a nyilatkozatokban feltüntetett adatok vonatkozásában, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

Az ajánlatkérő a Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.), mint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívta fel megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

A Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, vele szemben kizáró ok nem merült fel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződés teljesítéséhez szükséges többletforrás ajánlatkérő részére történő átadása felől a 2018. szeptember 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén 391/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozatával meghozott döntésével intézkedett, így a szerződés ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:

-        az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-        az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-        az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a fedezet rendelkezésre áll,

-        az ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagok

 

 

.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         1

393/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újsághoz kapcsolódó pótlapot kíván megjelentetni a határozat melléklete szerinti tartalommal és a 381/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozattal együtt.

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Kalmár György szerkesztő

 

.

.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!