Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évben meghozott határozatai II.

101/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzata részt kíván venni a Balaton Fejlesztési Tanács által mentőkatamarán és defibrillátor beszerzésére kiírt pályázaton. A projekt teljes költsége 1.337.969 Ft, a szükséges önrész mértéke 10%.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önrészhez biztosítja a 133.797 Ft költségfedezetet a céltartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően intézkedjen a pályázat elkészíttetéséről és határidőre történő beadásáról.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2009. június 12.

102/2009 (VI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Badacsonytomaj Holnap Iskolája” című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményét 2009. június 19-én kihirdeti és a kivitelezői szerződést a nyertes vállalkozóval a Badacsonytomaj Konzorciummal (SZL-BAU Kft, GÁZ-COOP Kft.)  megköti. A kivitelezővel a vele történt egyeztetés alapján kötendő szerződésben bontó feltételként kell rendelkezni arról, hogy - amennyiben a kiíró általi támogatói szerződés 60 napon belül nem kerül aláírásra a kivitelezői szerződés felbontásra kerül és az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2009. június 19.

103/2009 (VI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Villa Park Badacsony Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 43.), valamint a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 8257 Badacsonyörs, Kiserdő út 19. között a Badacsonytomaj 2157/9 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó fürdőhely tárgyában kötött megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, az abban foglaltak teljesülését minden lehetséges eszközzel támogatja.

A megállapodás 3. és 6. pontjainak rendelkezéseit („kizárólagos birtokbaadás”, valamint a haszonélvezet alapítása) a Felek szándékaival és a hatályos jogszabályi lehetőségekkel összhangba kell hozni.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást a pontosítások elvégzését követően az önkormányzat nevében tudomásul vevő záradékkal lássa el.

Határidő: A megállapodás aláírását követő 3 napon belül

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

104/2009 (VI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata, a Villa Park Badacsony Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft., valamint a Badacsony Wine Estate Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft. között 2008. március 31. napján létrejött településrendezési szerződés módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, az abban megfogalmazott feltételeket támogatja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatban lévő HÉSZ módosításba a szerződésben foglaltakat beépíti, és az érintett közreműködő szervezetek és szakhatóságok előtt a törvényes lehetőségek keretein belül támogatja. Azonban a szerződés módosításban foglalt, a HÉSZ-t és egyéb településrendezési eszközök, és a településrendezési eszközök alapjául szolgáló jogszabályok a megállapodásban foglaltak szerinti módosítására sem jogi, sem pedig erkölcsi kötelezettséget, garanciát nem vállal. A különböző településrendezési eszközök alapjául szolgáló és a szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó jogszabály felülvizsgáltatása érdekében a Képviselő-testület élni kíván az 1990. LXV. tv. 101. §-ában meghatározott felterjesztési jogával, amelynek előkészítésére felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre azt terjessze elő. A szerződéstervezet 3. pontjában foglalt feltételeket a Képviselő-testület elfogadja, a fejlesztők által kialakítandó fürdőhelyet üzemeltetésre a megállapodásban rögzített időpontban átveszi.

2009. évre vonatkozóan a Villa Park Kft. az Önkormányzat részére a terület bérbeadását biztosítja fürdőhely igénybevétele céljából  és a számviteli szabályok alapján megállapítható  legalacsonyabb bérleti díjat számít fel .

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a településrendezési szerződés módosítására vonatkozó okiratot az önkormányzat képviseletében aláírják.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

105/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

106/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

107/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta. Az ÁNTSZ által  feltárt hiányosságokra való tekintettel (családgondozás, tanácsadás adminisztráció) a beszámolót a  július 07-ei ellenőrzést követően készítendő jelentés ismeretében fogadja el.

Felkéri a polgármestert, hogy a védőnői szolgálatnál feltárt hiányosságok megszüntetéséről a soron következő testületi ülésen adjon tájékoztatást.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Piros Ágnes védőnő
Határidő: 2009. augusztus 26.

108/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös fenntartású Általános Iskola 2008/2009. tanév nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a nevelőtestület részére az eredményes munkáért.

109/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Pipitér Közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2008/2009. tanév nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a nevelőtestület részére az eredményes munkáért.

Felkéri a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy az óvodánál a balesetveszély megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodjon és az óvoda vezetőjével egyeztesse a költségvetésében elfogadott karbantartási munkálatokat. Az egyeztetésről írásos jelentést kell készíteni a polgármester részére.

A bölcsőde kialakításának lehetőségét vizsgálni kell költség és szakmai szempontból. A vizsgálat eredményéről a következő soros testületi ülésre készüljön írásos előterjesztés.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Nagy Lászlóné óvodavezető
Határidő: soron következő testületi ülés

110/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területének tűzvédelméről és a 2008. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Elismerését és köszönetét fejezi ki a vezetőség és az állomány részére az általuk végzett szakmai és közösségi munkáért.

111/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és könyvtár kérelme alapján támogatja az intézmény részvételét a BFT által a ,,A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben, 2009-ben megvalósuló rendezvények támogatása c. pályázaton.  A pályázat beadásához, a meglévő önrész mellé, további  1.000.000,-Ft –ot biztosít a céltartalék terhére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városi Művelődési Központ és Könyvtárt, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2009-ben megvalósuló kiemelt rendezvények támogatására” kiírt pályázaton részt vegyen, melynek keretén belül „A Folyékony szerelem Badacsony” című pályázat elkészítésére illetve a rendezvény pályázatban leírtak szerinti lebonyolítására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Badacsonyi Borhetek és a Badacsonyi Szüret rendezvények pályázati formában történő lebonyolítását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Borhetek és a Badacsonyi Szüret pályázati formában történő lebonyolításához, jelenleg a pályázat beadásához 2009. pályázati évben biztosított 3.167.000 Ft. támogatási összeghez 1.000.000 Ft. további önerőt biztosít a „Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben megvalósuló kiemelt rendezvények támogatásra „A Folyékony Szerelem Badacsony „ című pályázat beadásához.

Felkéri a jegyzőt, a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását terjessze a soron következő ülésre.
Határidő : soron következő testületi ülés
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

112/2009 (VII.02.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett - a határozat mellékletét képező - levél aláírására, valamint a regionális vízmű-szolgáltatói részvényeket igénylő települési önkormányzatok tájékoztatására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

113/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja dr. Smura János rendőr alezredes Tapolca rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület támogató döntéséről a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát értesítse.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. július 15.

114/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Turisztikai és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a végzett munkáért.

115/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alábbi belterületi, és a természetben a Balaton medrében lévő ingatlanok önálló helyrajzi számainak  vagy az ingatlanok szükség szerinti megosztására vonatkozó javaslatot.

Hrsz.                             Terület nagysága      Művelési ág

o   2157/1                           599 m2          mocsár

o   2193/6                           4.241 m2       beépítetlen terület

o   2551/7                           437 m2          beépítetlen terület

o   2551/5                           6.247 m2       beépítetlen terület

o   2561/5                           408 m2          beépítetlen terület (ter. megosztás után)

o   2561/6                           13.673 m2     nádas

o   2561/8                           1202 m2        beépítetlen terület

A képviselő-testület a kezdeményezést támogatja és egyúttal kéri, hogy a badacsonyi és badacsonytomaji strandokon feltöltött területek után a bérleti díj fizetésétől a Vízügyi Igazgatóság a jövőben tekintsen el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségét értesítse.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

116/2009 (VII.02.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés és az elhangzott észrevételek alapján, a Badacsonytomaj Nagykör út - Iskola utca - Fő út által határolt területegység változtatási tilalmának elrendelésére nem alkot rendeletet.

117/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építészeti és természeti örökség helyi védelméről szóló helyi rendelet előkészítését és megalkotását szükségesnek tartja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakreferense által előkészített egyedi tájértékek jegyzékéről további egyeztetést tart szükségesnek az anyag előkészítőivel a jegyzékben foglalt ingatlanok és egyedi tájértékek szűkítéséről, figyelemmel az önkormányzat teherviselő képességére is.

Felkéri a település Főépítészét és a Jegyzőt, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a BNPI Igazgatósággal az egyedi tájérték jegyzék felülvizsgálata tárgyában, és annak eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassák.

Felkéri a Jegyzőt arra is, hogy a tájékoztatással egyidejűleg terjessze elő az épített és természeti környezet helyi védelméről, valamint annak támogatási rendszeréről szóló rendelettervezetet.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Papp Zoltán Tamás főépítész

118/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola  Alapító okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

119/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Pipitér”Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda   Alapító okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

120/2009 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

121/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

122/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform iroda Alapító okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

123/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

124/2009 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Bt. kérelmét az ÁFA emelés miatti, étkezési díjak emelésére vonatkozóan az előterjesztés I. sz. változata szerint elfogadja.

125/2009. (VII.06.) sz.  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi fürdőhely belépőjegyeinek árát az alábbiakban határozza meg:

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület nyilvántartott tagjainak részére 50 %-os kedvezményt biztosít a területen megépítésre kerülő strandfürdő használatba vételi engedélyének megadásáig terjedő időszakra.

Felkéri a Városüzemeltető Kft. igazgatóját, hogy a fürdőhely üzemeltetése során a fentiek alapján járjon el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly ügyvezető igazgató
Határidő: Azonnal

126/2009. (VII. 31.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi ház és Rendezvénytér közbeszerzési eljárására beérkezett Neolit Kft. ajánlatát érvényesnek ítéli meg, de az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX törvény módosítása által lehetővé vált hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményez  a NEOLIT Kft-vel.

Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az ajánlatkérés megküldésére, majd az ajánlat megérkezését követően a tárgyalás lefolytatására.

A 2010. évi költségvetésbe a képviselő-testület az esetleges többletköltségekre pénzeszközt különít el a projekt megvalósítása érdekében.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Ajánlatkérés megküldése: 2009. augusztus 04.
Tárgyalás lefolytatása: 2009. augusztus 26.

127/2009 (VIII.27.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem” pályázati kiírását eredményesnek nyilvánítja. A nyertes kivitelező a 7623 Pécs, Megyeri út 26. szám alatti székhelyű NEOLIT Kft.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a nyertes ajánlattevőt a 2009. szeptember 1-jén 10,00 órakor megtartandó eredményhirdetésen tájékoztassa a testület döntéséről.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  és  a Jegyzőt, hogy a törvényben meghatározott időn belül a kivitelezővel a szerződést aláírja.

128/2009 (IX.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

129/2009 (IX.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen javaslatot az Önkormányzat és Intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(III.11.) rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés módosítására, mely a polgármesternek biztosít hatáskört a költségvetési előirányzat átcsoportosítására.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: soron következő testületi ülés

130/2009 (IX.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2009.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített  beszámolót elfogadja.

131/2009 (IX.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. I. félévének pénzforgalmi jelentését elfogadja.

A képviselő-testület a Kft. első nyolc hónapjának gazdálkodási adatai alapján újra kívánja tárgyalni a pénzforgalmi jelentést – melyben vezetői javaslatokat kér az ÁFA változás kompenzálására,  a munkák átütemezésére megtakarítási szempontból, illetve a közcélú foglalkoztatás meghosszabbításának lehetőségeiről.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: 2009. szeptember 30.

132/2009. (IX. 02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30.000.000 Ft.  összegű 1 év időtartamú folyószámla hitelt  vesz fel  az OTP Bank Nyrt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel

Felelős: Krisztin N László polgármester
Határidő: azonnali

133/2009 (IX.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja Káptalantóti településről az Önkormányzat intézményeibe beíratott gyermekek szállítását Káptalantóti és Badacsonytomaj viszonylatában, a 2009/2010. nevelési, oktatási évre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a TRIÁSZ 06 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  társasággal 2010 június 30-ig  tartó határozott időtartamra a  szerződést készítse elő, a polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására. A vállalkozói díj: 112.000.,-Ft + Áfa

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  azonnali,  illetve a 2010. évi költségvetés tervezése

134/2009 (IX.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 2.524.500,- Ft-ot biztosít az általános iskolában lévő villamos teljesítmény növelésére, valamint további 88.500,- Ft-ot hitelesített áramváltók beszerzésére, és beszerelésére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az E-ON Zrt. részére a teljesítménynövekedési igénybejelentést küldje meg; valamint az áramváltók cseréjéről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Mészáros Judit osztályvezető
Határidő: Azonnal

135/2009 (IX.02.) sz. határozatot:                                                                                    

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CLUB 67 Bt. (9025 Győr, Temető utca 6.) kérelmét nem támogatja.

Felkéri a jegyzőt, hogy ügyvéd bevonásával vizsgálja meg a Csülök Csárda alatti terület földhasználati jog visszavonásának lehetőségét, tekintettel arra, hogy a tulajdonos 3 éve nem fizeti a díjat.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

136/2009 (IX.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el  a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy st. 2.) megállapodás-tervezetét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Bahart Zrt. vezetőségével annak érdekében, hogy a megállapodás tervezetben az idegenforgalmi adót kikötőhelyenként ne 9, hanem 30 nap után fizessék, továbbá folytasson tárgyalásokat az iparűzési adó arányos megosztására vonatkozóan.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

137/2009 (IX.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának Módosítását 2009. november 01 hatállyal az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Szigliget Község Polgármesterét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előírt mellékletekkel a Magyar államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság részére küldje meg törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete összegszerű vagyonmegosztási javaslatot kér.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével döntéséről Szigliget község polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2009 . szeptember.30.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

138/2009 (IX.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

139/2009 (IX.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 043/76 hrsz--on nyilvántartott, jelenleg a Kossuth utcához tartozó közterület részt Georgina köz névre változtatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a változás átvezettetése végett a szükséges dokumentumokat küldje meg a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának.

A névváltoztatással kapcsolatos költségeket a kérelmezőnek kell viselni.
Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

140/2009 (IX.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Krisztián Emil (8284 Nemesgulács, József Attila utca 73.) kérelméhez elvi hozzájárulását megadja, a badacsonyi 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének átruházásához, a jelenlegi bérleti szerződés időtartalmára, azzal mindenben megegyező feltétellel, amennyiben a kérelmező a  létrehozandó  gazdasági társaság többségi tulajdonosa, vagy Bt. esetén annak beltagja lesz. Az új bérleti szerződés megkötéséhez bérlő a tulajdonos részére köteles benyújtani az átruházásra irányuló írásos megállapodását az alábbi tartalommal:

- a helyiség pontos címét, területét, bérleti díját,

- a jogutód adatait,

- a jogutód bérlő nyilatkozatát a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

141/2009 (IX.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a badacsonytomaji 0245 hrsz.-ú, 517 m2 alapterületű, és a Magyar Állam tulajdonában lévő útingatlan cseréjét azonos térmértékű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felajánlásával.

A HÉSZ felülvizsgálata során kerüljön törlésre a jelenleg út megnevezésű ingatlanrész. A költségek kérelmezőt terhelik.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

142/2009 (IX.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde kialakításának lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület kifejezi szándékát a megvalósítás érdekében már meglévő épület felhasználásával.  Meg kell vizsgálni  a közös fenntartás megvalósításának lehetőségét, konzorcium vagy társulás létrehozásával, illetve a helyi lakosság véleményének figyelembevételével.

A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a fenntartás lehetőség szerint ne jelentsen az Önkormányzat részére plusz költséget.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2009. december 01.

143/2009 (IX.17.) sz. határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 02/27 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló a BDCSNY Kft-vel, új nevén a Badacsony Wine Estate Kft-vel megkötött adásvételi előszerződés módosítására irányuló kérelmet megtárgyalta.

Kezdeményezi a Badacsony Wine Estate Kft., valamint az SCD Group International Ltd. tulajdonosainál a 2008. március 31.napján megkötött, a BDCSNY Kft. önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészének átruházására irányuló üzletrész adásvételi szerződés módosítását oly módon, hogy a szerződésben rögzített 100 millió Ft vételár 2009. december 31.napjáig az önkormányzat részére kifizetésre kerüljön.

Felkéri a  polgármestert, folytasson további egyeztető tárgyalásokat a cég vezetőivel, majd az álláspontok tisztázása után kerüljön vissza a képviselő-testület elé döntésre.

A tulajdonosi döntést követően az adásvételi előszerződés módosítására irányuló kezdeményezést újratárgyalja és a tulajdonosi döntés tartalmától függően dönt a kérelem tárgyában.

Határidő: folyamatos, illetve 2009. december 31.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

144/2009 (IX.17.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Operatív Program 2008-2.2.1.D pontja alapján meghirdetett Balatoni Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása című pályázat keretében a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által megvalósítandó „Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület a badacsonyi desztináció fejlesztési programja 2010 „ projekt megvalósítását az alábbiak szerint támogatja.
1. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel 2007. április 16-án a turizmus fejlesztése érdekében történő közös együttműködés céljára kötött megállapodás III. 1. pontjában meghatározott 4 éves együttműködési időtartamot 2+5 évre módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester

2. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szervezet kiszámítható működésének biztosítása érdekében a projekt megvalósítás időtartamára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül (összesen: 7 év) a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásainak legalább 65%-ához, de legfeljebb évi 13.000.000 Ft-tal hozzájárul. Ez az összeg magában foglalja a Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Szigliget Községek Önkormányzata által vállalt hozzájárulásokat is, tehát a kötelezettségvállalás a fenti Önkormányzatok által nem finanszírozott összegre vonatkozik.

Tudomásul veszi Badacsonytomaj Város Önkormányzata, hogy az általa fenntartott Tourinform iroda 2011. január 01 napjától a Céh Turisztikai Egyesület fenntartásába kerül át.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester

3. A Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő 1239 hrsz-ú ingatlanból  a Tourinform iroda által jelenleg is használt illetve a Tourinform iroda helyiség mellett lévő, korábban utazási iroda céljára használt helyiségeket   térítésmentesen a TDM Munkaszervezet rendelkezésére bocsátja az 1. pontban megjelölt együttműködés időtartamára.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

145/2009 (IX.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a „Fehér Éjszaka a Balatonon” elnevezésű rendezvényhez az elvi támogatását biztosítja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a   HEAD-V Marketing Kft-t. (1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4.) a határozat kivonat megküldésével értesítse.

146/2009 (IX.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a lefolytatott közbeszerzési eljárások értelmében a következőképpen hirdet eredményt:

o   „Egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása” című pályázat közbeszerzési eljárásának nyertese: Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.)  Bruttó 11.475.204 Ft. ajánlati árral.

o   „Egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása” című pályázat eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásának nyertese: Aladdin Medical Kft. ( 9700 Szombathely, Paragvári u. 15.) bruttó 20.693.310 Ft. ajánlati árral.

o   „Útfejlesztés a Sport elérésére” című pályázat  közbeszerzési eljárásának nyertese: Horváth-Ép Kft. (8362 Keszthely, Sömögyei út 1.) bruttó 12.457.561 Ft. ajánlati árral.

Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás eredményét hirdesse ki, amelyre 2009.09.18.-án kerül sor.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009.09.18.

146/2009 (IX.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a lefolytatott közbeszerzési eljárások értelmében a következőképpen hirdet eredményt:

o   „Egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása” című pályázat közbeszerzési eljárásának nyertese: Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.)  Bruttó 11.475.204 Ft. ajánlati árral.

o   „Egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása” című pályázat eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásának nyertese: Aladdin Medical Kft. ( 9700 Szombathely, Paragvári u. 15.) bruttó 20.693.310 Ft. ajánlati árral.

o   „Útfejlesztés a Sport elérésére” című pályázat  közbeszerzési eljárásának nyertese: Horváth-Ép Kft. (8362 Keszthely, Sömögyei út 1.) bruttó 12.457.561 Ft. ajánlati árral.

Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás eredményét hirdesse ki, amelyre 2009.09.18.-án kerül sor.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009.09.18.

147/2009 (IX.17.) sz. határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő-testülete nem kíván részt  venni a KDOP-2009-3.1.1.C Kistelepüléseken településkép javítása című pályázaton a Közösségi Ház és rendezvénytér II. ütemének megvalósítása érdekében.

148/2009 (IX.17.) sz. határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete részt kíván venni a KEOP-2009-4.2.0/A Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázaton.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően intézkedjen a pályázat elkészíttetéséről és határidőre történő beadásáról.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2009. december 31.

149/2009 (IX.17.) sz. határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM bizottság 37/2009. (VI.8.) valamint 56/2009.(VII.29.) számú határozatát megváltoztatja.

A Magyar Gázszolgáltató Kft. (8330 Sümeg, Árpád u. 31.) kérelmére a 911/2. hrsz.-ú útingatlanra vonatkozóan — a Badacsonytomaj 911/17.; hrsz.-ú ingatlanon utólagos gázellátás kiépítéséhez —a tulajdonosi hozzájárulását térítésmentesen megadja. A felbontott útszakasz helyreállításáról azonnali hatállyal gondoskodni kell a vonatkozó szabványokban előírt műszaki tartalommal.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

181/2009 (XI.19.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 02/27 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló a BDCSNY Kft-vel, új nevén a Badacsony Wine Estate Kft-vel megkötött adásvételi előszerződés módosítására irányuló kérelmére, felkéri a Polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az SCD képviselőivel az ajánlatukban meghatározottakhoz képest kedvezőbb ajánlat érdekében és egyidejűleg   kérje be a legutóbbi ajánlatukban megnevezett eddigi intézkedéseik írásbeli dokumentumait a képviselő-testület részére történő bemutatás végett.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntés meghozatalkor a következő soros testületi ülésen december 02-án vegyen részt.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások lefolytatásának eredményeit a következő soros ülésre terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2009. december 02.182/2009 (XI.19.) sz. h a t á r o z a t :

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ferenczy Károly ügyvezető igazgatót:

1.    Az Önkormányzat és intézményei, valamint a Badacsonytomaj V N Kft. által kötött villamos és földgáz energia szerződések felmondására.

2.    A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel az energiatenderek lebonyolítási szerződések megkötésére.

3.         Az elért új árak alapján az energiaszolgáltatókkal való új szerződések megkötésére 1 év időtartamra


Felelős:     Krisztin N. László polgármester
Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

183/2009 (XI.19.) sz. h a t á r o z a t o t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Folly Arborétum felújítási munkálataira a 138/2008. (X.18.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz. A kétfordulós pályázathoz szükséges 30%-os önrészt, valamint a pályázat megírásának és egyéb járulékos költségekre a fedezetet a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőben történő  benyújtására a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos


184/2009 (XI.19.) sz. h a t á r o z a t:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Folly Arborétum tulajdonosának kérésére pályázatot nyújt be a létesítmény felújítására. A szükséges 30%-os önrészt valamint az egyéb járulékos költségeket (ÁFA), Folly Gyula Úr a pályázat megnyerése esetén az Önkormányzat egyszámlájára külön megállapodás alapján befizeti.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

185/2009 (XI.19.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a KDOP-2009-5.2.2/B kódjelű pályázaton bölcsőde létrehozására nem kíván részt venni.
Az óvoda bővítésének lehetőségét megvizsgálja, az egységes óvoda-bölcsőde intézmény létrehozása feltételeinek figyelembevételével a költségvetési koncepció készítésekor.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

186/2009 (XI.19.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj Sportegyesület kérelmére támogatást nem biztosít.

K.m.f.

187/2009 (XI.19.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Halász Ferenc 8257 Badacsonytomaj, Kiörshegyi u. 54. sz. alatti lakos részére 50.000 Ft., azaz Ötvenezer Forint összegű egyszeri támogatást biztosít az átmeneti segélykeret terhére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetésére a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2009. december 01.

188/2009 (XII.02.) sz. határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Orbán Pétert a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottság valamint a Településfejlesztési, Vagyonkezelési, Üzemletetési és Mezőgazdasági bizottság tagjának megválasztja.189/2009 (XII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


190/2009 (XII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

191/2009 (XII.02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1,) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más törvényekben meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.

2.) Felül kell vizsgálni a 2009. évben tett kötelezettségvállalásokat. A felülvizsgálatot követően a fennmaradó felhalmozási jellegű kiadások forrásigényét lehetőség szerint biztosítani kell. Az előző évről áthúzódó fejlesztések és a megnyert pályázatok önrészének forrásigényét biztosítani kell. Ezeken kívül további felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület nem tervez és pályázatot sem kíván benyújtani, kivéve ha a támogatás mértéke a 100 %-ot eléri .

3.) A közterület használat díjainak felülvizsgálatát a Képviselő-testület indokoltnak tartja, azok emelésének mértékét az alábbiak szerint határozza meg - a 7/2009(IV.1.) rendelettel megállapított díjtételek közül a melléklet 3. pontjában meghatározott díj 100%-al , a 11. pontban meghatározott díjtétel pedig egységesen 4000 ft./nm/nap összegre módosuljon. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezet előkészítésével a határozattervezeteket és a rendeletmódosítást terjessze a Képviselő-testület ülésére.

4.) A szociális kiadások előirányzatát a 2009. évi szinten kell a rendelettervezetbe beépíteni. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt , hogy az átmeneti segélyre vonatkozó rendeleti szabályozás kerüljön felülvizsgálatra  az alkalmanként adható átmeneti segély összegszerűségének felső határa , valamint az évenként beadható kérelem gyakorisága tekintetében.


5.) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő strandok , fizetőparkolók
igénybevételéért fizetendő díjak emelését indokoltnak tartja és a belépődíj, az óradíj és egyéb díjak mértékét az 5% os Áfa emelkedés illetve az infláció mértékének növelésével (felfelé kerekítéssel)  kívánja megemelni. Felkéri a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzleti tervébe az erre vonatkozó összeget építse be.

6.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátásához szükséges költségvetési előirányzatot biztosítja. Felkéri a KHT Ügyvezetőjét, hogy a 2010. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő. Az üzleti terv javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú és közcélú feladatellátás létszámigényét, és az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat. Mutassa be továbbá a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges személyi és dologi kiadásokat 12 hónapra vetítve.

7.) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére járó ún. „ cafetéria „ szolgáltatás mértékét a 2009. évben biztosított juttatás mértékében határozza meg, továbbá az intézményi hálózatban lévő  dolgozók részére a 2009. évben biztosított hozzájárulást biztosítja.


8.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat, amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem szükségesek.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során olyan javaslatot terjesszen elő, amely a 2009. évi működési kiadások eredeti előirányzatát legalább 30 millió Ft-tal csökkenti.  

9.) A költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 10.000.000.- Ft. legyen.

10.)     A képviselő-testület felkéri  a Jegyzőt vizsgálja felül a  II. ütemben megszerzett BAHART részvények értékesítésének lehetőségét, illetve a bizottságok működését megtakarítási szempontok miatt.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2010. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

192/2009 (XII.02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2009.évi költségvetéséről szóló  többször módosított,    5/2009. ( III.11. )  rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.K.m.f.
193/2009 (XII.02.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadja.
Január:
-    Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetési tervezete
-    Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
-    Óvodai felvétel, Iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
-    Az Önkormányzat ciklusprogramjának időarányos teljesítése
-    A Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében megvalósuló turisztikai és városi rendezvények meghatározása (helye és ideje)
-    Badacsonytomaj VN Kft. 2010. évi üzleti terve (Taggyűlés)
-    Tájékoztató a Badacsonytomaj Sportegyesület helyzetéről

Február
-    Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetésének elfogadása
-    Tájékoztató a peres ügyek állásáról
-    Tájékoztató a beruházások és felújítások helyzetéről
-    A Közösségi ház továbbfejlesztési lehetőségének irányvonala, pénzügyi lehetőségei
-    Tájékoztató a badacsonyörsi strand kialakítás előkészületeiről
-    Tájékoztató a kompetencia alapú oktatás beveveztésének tapasztalatairól
-    Kitüntetések odaítélése (zárt ülés)
-    
Március
-    Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
-    Tájékoztató a csatornázási program teljesítéséről
-    Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés
-    A vagyongazdálkodás tapasztalatai és feladatai
-    Városnap, Borhét, Badacsonyi Szüret kerettervének megtárgyalása

Április
-    Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
-    Az Önkormányzat és Intézményei 2009. évi költségvetési tervének teljesítése
-    A Pénzmaradvány felosztására javaslat
-    Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
-    A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
-    Az elmaradt gázellátás megvalósulása és lehetőségei
-    Az Intézmények munka és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai, értékelése
-    Kitüntetések odaítélése (zárt ülés)

Május
-    A település közbiztonsági helyzete, a Rendőrség beszámolója
-    Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
-    Tájékoztató Badacsonytomaj város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról
-    A Városüzemeltető Kft. 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása (Taggyűlés)Június
-    Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi tevékenységéről
-    KITK Bizottság munkájáról beszámoló
-    TEVÜM Bizottság munkájáról beszámoló
-    Beszámoló a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2009/2010. évi nevelő, oktató munkájáról
-    Beszámoló a Pipitér Közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2009/2010. évi nevelő oktató munkájáról

Augusztus
-    Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
-    Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetési tervének első félévi teljesítése
-    Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak értékelése
-    Strandok idényen kívüli horgászati célra történő átadása
-    Badacsonytomaj VN Kft. 2010. első félévi pénzforgalmi jelentése (Taggyűlés)
- Tatay Sándor K. F. Általános Iskola pedagógiai program módosítása

Szeptember
-    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról beszámoló
-    Tájékoztató a település szociális helyzetéről
-    Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
-    Tájékoztató a ciklusprogram teljesítéséről

Október
-    Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
-    Helyi adórendeletek felülvizsgálata
-    Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai
-    A 2010/2011. évi téli felkészülés feladatai
-    Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
-    A Városi Művelődési Központ szervezésében 2011-ben megvalósuló turisztikai és városi rendezvények helyének és idejének meghatározása
-    A Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatai
-    Badacsonytomaj VN Kft. 2010. III. negyedévi pénzforgalmi jelentése (Taggyűlés)


November
-    Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
-    Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetési tervének III. negyedévi teljesítése
-    A Képviselő-testület 2011. évi munkaterv tervezete
-    A Köztisztviselők teljesítmény követelményei kiemelt céljainak meghatározása
-    A Városi Művelődési Központ által 2010. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése
-    Közmeghallgatás előkészítése

December

-    Közmeghallgatás


Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2009. december 31.


194/2009 (XII.02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


195/2009 (XII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a polgármestei hivatal köztisztviselői 2010. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:


1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

2. ) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.

3. ) A működési költségek csökkentése érdekében a feladatellátás során a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.

4.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

5.) A polgármesteri hivatal minőségrányitási rendszerének szabályszerű     működtetése.

6. ) A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások előkészítése, törvényes, sikeres lebonyolítása.

Felkéri a Polgármestert, hogy 2010. március 25. napjáig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, továbbá a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 2010. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. március 31.

197/2009 (XII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tájékoztatóját elfogadja, a szemétszállításra vonatkozó díjtételeket túlzottnak tartja. Továbbá kezdeményezi a szerződés felülvizsgálatát különös figyelemmel a tapolcai és a királyszentistváni hulladéklerakó viszonyára, illetve a jogi lépések lehetőségét a pályázat felülvizsgálatára.

Felkéri a jegyzőt hogy a tárgyalásokat folytassa le és ennek megfelelően a rendelettervezetet készítse elő.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  folyamatos

196/2009 (XII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 16-án (szerda) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás témája:
1.) Beszámoló az Önkormányzat munkájáról
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervének időarányos végrehajtásáról, az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2009. december 16.

198/2009 (XII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BG-ÉP INVEST (8479 Borszörcsök Jókai M. u. 11.) ajánlatát a Badacsony „Alsó bazársor” hasznosítására megtárgyalta és mint kiinduló tárgyalási alapot elfogadja. De további tárgyalásokat tart szükségesnek az ajánlat részletesebb és pontos kimunkálására a határidők lerövidítése céljából.  Ennek birtokában hozza meg döntését a beruházással kapcsolatban.
A képviselő-testület a saját beruházás lehetőséget is kívánja megvizsgálni a komptervek alapján.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a további tárgyalások lefolytatására.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:     Folyamatos

199/2009 (XII.02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Architop Építész Iroda Kft. által, a Badacsonytomaj „Tégladombi dűlő” komplex vizsgálatáról szóló anyagot megtárgyalta, és azt jóváhagyja.
Felkéri a Hivatalt, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) legközelebbi módosításánál az anyagban szereplő javaslatokat vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

200/2009 (XII.02.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

201/2009 (XII.02.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Meyer Ildikó Budapest, Fogarasi út 86/C/18. szám. alatti lakos kérelmét megvizsgálta. A részére kiszabott 112.000 Ft. építésügyi bírságból fennmaradó 32.000 Ft. összegre  6 havi részletfizetést engedélyez.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos


202/2009 (XII.02.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Párosné Szafner Margit Badacsonytomaj József A. u. 8. sz. alatti lakos részére 250.000 Ft. egyszeri támogatást biztosít az átmeneti segély keret terhére.
A képviselő-testület felkéri a kérelmezőt, hogy a gép megvásárlása után, azokban az esetekben amikor gyermeke nem használja, bocsássa a helyi orvosok rendelkezésére, egyéb betegek használatának céljából.

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2009. december 20.203/2009 (XII.02.) sz. h a t á r o z a t:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete mint Badacsonytomaj VN. Kft. tulajdonosa a VN. Kft. módosításokkal kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és elfogadja. A képviselő-testület hozzájárul a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításához.
Felkéri az Ügyvezető igazgatót a szabályzat módosításából következő szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos, illetve 2010. május 31.204/2009 (XII.02.) sz. h a t á r o z a t:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten  Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének Ferenczy Károlynak a megbízási szerződését 2009. december 10 napjával közös megegyezéssel megszünteti.


Felelős:  Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2009. december 10.


205/2009 (XII.02.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten  Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa megbízza Ferenczy Károlyt 2009. december 12-től  2010. május 31-ig a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.
Megbízási díja az érvényben lévő hatályos jogszabályok alapján legfeljebb a minimálbér 18 szorosának időarányos része lehet évente.


206/2009 (XII.02.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő- testülete mint a Badacsonytomaj VN. Kft. tulajdonosa pályázatot ír ki az ügyvezetői álláshely betöltésére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást készítse elő és küldje meg valamennyi Képviselőnek véleményezésre.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. január 15.

207/2009 (XII.16.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tűzoltóság kérelme alapján a  2009. évben képződő pénzmaradványának
2010. I. félévében történő felhasználásához hozzájárul.


208/2009 (XII.16.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Portaterv Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft.-vel (1126 Budapest Kléh István u. 8/B.) a Badacsonytomaj Város Településrendezési Terv módosítására a tervezői szerződést bruttó 4.200.000 Ft összegű tervezői díj megfizetése mellett jóváhagyja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Újterv Kft.-vel, valamint a Villapark Badacsony Kft. és a Badacsony Wine Estate Kft.-vel a településrendezési szerződést készítse elő, majd ezek aláírását követően a Polgármester és a Jegyző a tervezői szerződést, írják alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

209/2009 (XII.16.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bahart Zrt-vel kötendő megállapodást elfogadja, azzal, hogy  2010. évtől egy tényleges igénybevételen alapuló rendszer kidolgozását kezdeményezi.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.


210/2009 (XII.22.) sz. h a t á r o z a t:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 02/27 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó a Badacsony Wine Estate Kft. (korábbi nevén BDCSNY Kft.) között 2008. március 31-én létrejött adásvételi előszerződés érvényességének - figyelemmel a dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd 2009. december 18-án kelt hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakra is- 2010. január 31. napjáig történő meghosszabbításához a hozzájárulást megadja.
Egyidejűleg az ingatlan igazságügyi forgalmi értékbecslő által történő értékelését megrendeli.

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot haladéktalanul továbbítsa a cég képviselőjének.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2010. január 31.


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!