Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évben meghozott határozatai III.

201/2008. (IX.04.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete –mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht. tulajdonosa- a Kht. 2008. első félévének teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 15 nap

202/2008. (IX.04.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Városüzemeltető Kht. kötelező átalakulásának időpontját változatlanul 2009. január 1. napjában határozza meg. A Kht. teljes körű jogutódjaként nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván létrehozni.

Felkéri  a Jegyzőt, hogy az átalakulási dokumentumok előkészítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg , és azokat terjessze elő a novemberi rendes ülésre.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: 2008. novemberi ülés

203/2008 (IX.26.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház akadálymentesítésére kiírt Közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A kivitelezési munkálatokkal az Orbán és Társa. Kft.-t ( 8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán u. 44. ) bízza meg. A projekt megvalósításához szükséges plusz forrást bruttó 997.871,- Ft-ot a beruházási céltartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Döntést követő 9. nap

204/2008 (IX.26.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Móricz Zsigmond utcai közvilágítás kiépítésének közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja.
Érvényes ajánlatot tett GY-VILL Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.), valamint Tóth Alajos (8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 58.).
A Kbt. 57. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó pályázó a GY-VILL Kft.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy a döntéshozataltól számított 9. napon kössön vállalkozási szerződést a GY-VILL Kft.-vel nettó 17.523.739,-Ft, azaz bruttó 21.028.487,-Ft-os vállalási áron.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

205/2008 (IX.26.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az  ÁROP-1.A.2. számú   ,,Polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése” című pályázat benyújtását  21.114.000,-Ft összegben támogatja, és a pályázati önerőt: 1.689.120,-Ft összegben a beruházási céltartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt az előirányzat módosításáról intézkedjen.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Határidő: szeptember 30.

206/2008 (IX.26.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytomaj Város Polgármesteri hivatalának 2008-2013.évekre vonatkozó Szervezeti Stratégiáját megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Határidő: szeptember 30.

207/2008 (IX.26.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a KDOP-2008-4.2.1/B számú ,,Belterületi utak fejlesztése” című pályázat benyújtását  17.328.322,-Ft összegben támogatja, és a pályázati önerőt:  5.198.497 ,-Ft összegben a beruházási céltartalék terhére biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt az előirányzat módosításáról intézkedjen.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Határidő:   szeptember 30.

208/2008 (IX.26.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,   a Városi Művelődési ház és Könyvtár TIOP-1.2.3/08/01 jelű ,,Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése- Tudásexpo- Express”  című pályázaton, konzorciumban történő részvételét támogatja.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményt a projekt megvalósítását követően legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti.
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetés összeállításakor a projekt megvalósításának költségeit – az utófinanszírozásra figyelemmel – a költségvetésbe felhalmozási előirányzatként tervezze be.
Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Németh Szabina mb. intézményvezető
Határidő: szeptember 30.

209/2008 (IX.26.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Svájci magyar Együttműködési Program keretében az ivóvíz rendszer bővítésére szóló pályázatot a határidő rövidsége miatt nem nyújtja be. Továbbá előzetes egyeztetést javasol az ivóvíz rendszer bővítése érdekében a DRV Zrt-vel egy későbbi pályázati részvétel lehetősége miatt.

210/2008 (IX.26.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt  kíván venni a második Balatoni kompátkelő tervezése,  szolgáló közös pénzalap létrehozásában illetve ennek érdekében megalakuló konzorciumban, és egyben támogatja a komp megvalósítását. A jelenlegi 25 millió forintos tagi hozzájárulást túlzottnak tartja, és maximum 5 millió forint értékben szándékozik részt venni a pénzügyi alap létrehozásában.

Felhatalmazza Polgármestert és a Jegyzőt konzorcium létrehozására irányuló szerződés aláírására. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az – 5 millió Ft – határidőre történő teljesítéséről.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008.október.01.
2008.október.31.

211/2008 (IX.26.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. laposa József (1029 Budapest, József Attila utca 53.) kérelmét elviekben  támogatja, hogy a 016 sz. út-nak az árokkal párhuzamos szakaszának eladását, abban az esetben, ha a kérelmező közreműködik a szabályozási terv módosításában és viseli annak költségeit, annak érdekében, hogy a vízmosáson keresztül a Pettenkoffer Zsuzsa tulajdonában lévő 023/15 hrsz.-ú területen önálló helyrajzszámmal kerüljön kialakításra út.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

212/2008 (IX.26.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsony Néptáncegyüttes Egyesületet részére 10.000,-Ft támogatást biztosít, a számlavezetési költségek fedezetére.

Javasolja a Badacsony Néptáncegyüttes Egyesület vezetésének, a fizetési kötelezettségek (tagdíj) felülvizsgálatát és szólítsa föl a tagokat a tagdíj befizetésére. Felkéri továbbá arra is, hogy egyeztessen az iskolai néptánc oktatóval a lehetséges fellépésekről, illetve az utánpótlás neveléséről.

Felkéri a jegyzőt a fedezet biztosításáról  a soron következő előirányzat módosításakor intézkedjen, valamint a pénzeszköz átutalására az intézkedést tegye meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Határidő: szeptember 30.

213/2008 (IX.26.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenn kívánja tartani településünkön a falugazdászi ügyfélszolgálatot, melyhez a megfelelő infrastruktúrával felszerelt helyiséget a Polgármesteri Hivatal épületében rendelkezésre bocsátja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt tájékoztassa.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

214/2008 (IX.26.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rimóczi Norbert (8230 Balatonfüred, Tamási Áron utca 61.) ellen az iskola tornatermének hibás parkettázásából eredő kártérítési perben elfogadja Tenk Ferenc (8200 Veszprém, Kalmár tér 5.) igazságügyi építési ár- és adószakértő szakvéleményét a kártérítési összeg vonatkozásában.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről dr. Kocsis József ügyvédet értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

215/2008 (10.08.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

216/2008 (10.08.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

217/2008. (10.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József Emlékmúzeum és Szegedy Róza Emlékház munkarendjét május 01-től október 15-ig tartó nyitvatartással határozta meg. Nem támogatja az Egry József Emlékmúzeum október 18-i kinyitását. Felkéri Sall Csaba alpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.
Felelős: Sall Csaba alpolgármester
Határidő: Folyamatos

218/2008. (10.08.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi napirendek tárgyalására zárt ülést rendel el:

- Területbérleti díj elengedése iránti kérelem
- TRIÁSZ 06 Kft. személyszállítási számla kiegyenlítése

219/2008 (10.08.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Szőlőhegyi, Panoráma, Badacsonyi utcák ivóvíz ellátásának lefinanszírozására plusz forrást biztosít  a beruházási céltartalék terhére az alábbiak szerint:

Fenti utcák csőfektetési munkálataira  bruttó  3.088.800,- Ft

Fenti utcák pótmunkáira                               3.655.452,- Ft

Fenti utcák gerinchálózatra való rákötésére      717.869,- Ft

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fenti összegek kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felkéri továbbá a Jegyzőt vizsgálja meg annak jogi lehetőségét, hogy DRV Zrt. felé a többlet költségek megtéríttetésére van-e lehetőség.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

220/2008. (10.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-tetülete a Keresztúry-ház felújítási munkálataihoz bruttó 640.000,- Ft. plusz forrást biztosít a beruházási céltartalék terhére. A fenti összeget a létesítmény bérlője felé érvényesíti bérbeszámítás formájában.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, illetve ennek megfelelően a bérleti szerződést módosítsák.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

221/2008. (10.08.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-tetülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A Testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben dolgozó szakembereknek áldozatos munkájukért.
Felkéri a településen dolgozó orvosokat, védőnőt, hogy készítsenek egy szűrővizsgálati programtervet 2009. évre vonatkozóan, hogy a költségvetés tárgyalása során az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében tudja azt támogatni.
Felelős: Dr. Scheller György háziorvos
Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos
Dr. Szörtsey Zoltán fogorvos
Piros Ágnes védőnő
Határidő: 2008. november 30.

222/2008. (10.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület kérvényét megtárgyalta és azt támogatja. Így engedélyezi szeptember 30. – április 30. közötti  időszakban a Badacsonytomaji strand területén a sporthorgászatot. A strand terültén lévő létesítmények vagyonvédelméről az Egyesületnek kell gondoskodnia. A horgászás kapcsán keletkezett kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása, továbbá a mobil WC telepítésének és ürítésének költségeit az Egyesületnek kell viselnie.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fenti feltétel rendszernek megfelelő megállapodást készítsék el és írják alá.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

223/2008. (10.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelmét a Borhét megrendezéssel kapcsolatosan felmerült plusz költségek –elektromos hálózat felújítása- Önkormányzat részéről történő finanszírozását nem támogatja.

Utasítja a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét, hogy a felsorolt eszközökből azokat, amelyek a faházak biztonságos üzemeltetéséhez, ill. az alsó-bazársori részen a rendezvények megtartásához szükségesek ismerje el és azoknak az összegét térítse meg, majd a vagyonleltárba vezettesse át, és megfelelő módon kezelje.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly ügyvezető igazgató
Határidő: Folyamatos

224/2008. (10.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről és a foglakoztatási lehetőségekről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az átmeneti segélykeretből átcsoportosít  400.000,- Ft összeget az újszülött támogatásra.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosításra vonatkozó intézkedést tegye meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

225/2008. (10.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Vagyonkezelési, és Üzemeltetési és Mezőgazdasági bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki a Városüzemeltető Kht-nak a strandok és parkolók zökkenőmentes működéséért és az idegenforgalmi szezonban végzett munkájukért.

226/2008. (10.08.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Éder Zoltán (8300 Tapolca, Barackvirág utca 11.) alatti lakos kérésére 2008. október 1.-étől a badacsonyi Alsó-bazársoron lévő Gomba üzlethelyiséget kizárólagosan raktározás céljára bérbe adja az alábbi feltételekkel:

— 2009. április 30.-áig vonatkozó raktározási díj 150.000,- Ft., melynek esedékessége a szerződéskötés napja.
— A szerződéskötés időtartalma alatt valamennyi közüzemi költség a Bérlőt terheli.
— Amennyiben az épületegyüttes átalakítására kerül sor, a Bérlő tudomásul veszi, hogy erre vonatkozó felhívásunk kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyiséget teljesen kiürítve köteles visszaadni.
— A helyiségben tárolt, Bérlő tulajdonát képező vagyontárgyakra semmiféle felelősséget nem vállalunk.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. október 30.

227/2008. (10.08.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Erika 8257 Badacsonyörs Szőlő u. 38. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, a Badacsonytomaj 1879. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 473 m2 területet abban az esetben értékesíti, ha az ingatlan értékbecslő által meghatározott árat a vevő elfogadja és az értékbecslés költségét vállalja.

A kérdéses területet a törzsvagyonból kivonja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket a törzsvagyonból való kivonásra tegye meg.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az adás-vételi szerződés előkészítésére és aláírására.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. október 30.

228/2008. (10.08.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bárdos Gyöngyi (2119 Pécel, Kossuth u. 36.), valamint az Ibos Ferenc úti külterületi ingatlantulajdonosok kérelmét támogatja. Felkéri a Jegyzőt, hogy az Ibos Ferenc út felújítási munkálataira szakcégektől kérjen be árajánlatokat -az árajánlat kérés tartalmazza a Péntek-árokhoz szükséges szalagkorlát kiépítését is-, és a legkedvezőbb ajánlati összeg lesz a beruházás bekerülési költsége.. Ennek a költségnek az 50%-át az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásként az önkormányzat egyszámlájára befizetik, akkor a másik 50%-ot az Önkormányzat a 2009. évi költségvetési rendelet tervezetébe beépíti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az építményadó rendelet felülvizsgálatakor kerüljön be a rendeletbe, hogy az ingatlantulajdonosok a befizetett közműfejlesztési hozzájárulás 50%-át, de legfeljebb a fizetendő adó összegéig 5 évre lebontva az építményadóba beszámíthatják.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt és az érintett ingatlantulajdonosokat a határozatról írásban értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. október 30.

229/2008. (10.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Kert utcai önkormányzati tulajdonú bérlakás (bérlő: Dr. Sellyei Ferenc) szigetelési munkáira nem biztosít költségkeretet. A bérlakás szigetelési munkálatait a bérlő saját költségén végeztesse el, –maximum 220.000,- Ft. - bérbeszámítással.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a bérlő számára kerüljön felajánlásra az önkormányzati lakás megvásárlásának lehetősége.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős:   Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

230/2008. (10.08.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a Káptalantóti út szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez anyagi lehetőségek hiányában nem járul hozzá.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, folytassanak egyeztető tárgyalást a Káptalantóti úton létesítendő idősek otthona beruházójával, mekkora terhet tudna vállalni a kivitelezés során a közös cél megvalósítása érdekében.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

231/2008. (10.08.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében  Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban részvénycsomagja a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással.

E cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testülete úgy dönt,

1. hogy a Képviselő-testület az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. alaptőkéjét megtestesítő állami tulajdoni hányadú részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát is) térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.

2. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Badacsonytomaj Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal.

3. Vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését, mivel álláspontja szerint a regionális vízműrészvények átadása nem okoz kiadást vagy többletköltséget az Önkormányzat számára, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az ingyenes vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50.§ (2) bekezdésében előírtak teljesítésével az MNV Zrt-hez bejelentse.

4. Felkéri a polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás előrehaladásáról az esetlegesen közbenső tulajdonosi döntést igénylő kérdésekben tájékoztassa a Képviselő-testületet, továbbá felhatalmazza arra, hogy – a Képviselő-testület határozatainak keretei között meghatalmazza Esztergom Város Önkormányzatát/ arra, hogy több települési önkormányzat érdekeinek együttes képviselete esetén Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében is eljárjon az igénybejelentés és a tárgyalások vitele során.

5. Vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzat tulajdonba vételéhez szükséges megállapodást megköti.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

232/2008. (X.08.) számú határozatát


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottságának 59/2008. (VIII.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és Vácziné Zapletál Gyöngyi Judit (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 16. szám alatti lakos) részére 50.000,- Ft. újszülött támogatást állapít meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás kiutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. október 31.

233/2008. (X.08.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Németh Valéria (8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 11.) szám alatti lakos kérelmét támogatja. A család anyagi helyzetére is tekintettel   Kiss Gergely és Kiss Daniella portrérajzolás, és arcfestés 2008. évi területbérleti díját méltányosságból elengedi.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

234/2008. (X.08.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Triász ’06 Kft. (8257 Badacsonyőrs, Csigákuti u. 7.) 2008. augusztus hónapra vonatkozó személyszállítási számlájának   kifizetését  engedélyezi tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés határozott időre, 2008. augusztus 31-ig került megkötésre.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Triász ’06 Kft-t a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

235/2008. (X.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mórocz István alpolgármestert –kérésére- Rácz Mária támogatási kérelme napirenddel kapcsolatos döntéshozatalból kizárja

236/2008. (X.08.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Mária (8258 Badacsonytomaj, Kiskör u. 7. szám alatti lakos) kérelmét jogalap hiányában elutasítja. Javasolja, hogy nevezett forduljon kérelmével a Badacsonytomajért Közalapítványhoz.
Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. október 31.

237/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és a 222/ 2008 (X.08.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 30- április 30. közötti időszakban engedélyezi a badacsonytomaji és a badacsonyi strandok területén a sporthorgászatot korlátozás nélkül azzal, hogy a strandok takarítását 2009 április 30-áig az Egyesület elvégzi.

238/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

239/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dr. Sellyei Ferencné eladási ajánlata napirend tárgyalására az ajánlattevő kérelmére zárt ülést rendel el, mivel nyilvánosságra hozatala üzleti érdekeket sértheti.

240/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi idény, a strandok és parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

A Badacsony kártya ügye szerepeljen önálló napirendi pontként a következő soros testületi ülésen, készüljön egy átfogó pénzügyi jelentés a kártyával kapcsolatban, amelynek előkészítésében Békássy János képviselő is részt vesz.

A Városüzemeltető Kht. részére a költségvetés tárgyalása során kerüljön meghatározásra , hogy az eredménytartalékának hány százaléka kerüljön visszafordításra a parkolók színvonalának fenntartása érdekében.

241/2008 (XI.05.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításának előkészítésére vonatkozó tájékoztatót elfogadja.

242/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatát és Intézményeit érintő, a 2007. évben az Állami Számvevőszék által lefolytatott átfogó vizsgálat által megállapított hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről készített beszámolót elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt ,hogy az Intézkedési Tervben foglaltakból még hátralévő feladatok  teljes körű realizálásáról  a Képviselő-testületet beszámoló formájában tájékoztassák.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

243/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adórendeletek felülvizsgálatára tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:

Az idegenforgalmi adó mértéke az infláció mértékével arányosan emelkedjen 2009. január 01-től.

A tekeadó mértékében ne legyen változás, az önkormányzattól kedvezményes áron vásárolt beépítési kötelezettséggel terhelt, de a beépítési kötelezettség lejártáig be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó 150 Ft/m2.

Az iparűzési adó mértékében ne legyen változás, az iparűzési adóról szóló 40/2004. (XII.15.) rendelet szerint az adó mértéke a törvényi maximum, mely az adóalap 2 %-a.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén piaci és vásározó kiskereskedelem 1.000 Ft/nap, építőipari és egyéb más tevékenység esetén  2.000 Ft/nap az iparűzési adó mértéke.

Az építmény adó rendelet módosítása a következő soros ülésen ismét kerüljön a Képviselő-testület elé megvitatásra.

244/2008 (XI.05.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  2009. évi Belsőellenőrzési ütemtervet  a javasolt témákban és ütemezésben elfogadja.

Február

Az  Önkormányzat 2008 évi  költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása.

Április

A Polgármesteri hivatalban és az Önkormányzat költségvetési intézményeinél a FEUVE rendszer kiépítése és működése jogszabályoknak  való  megfelelése.

Június

Az önkormányzat szabályozottságának vizsgálata.

Szeptember

A Polgármesteri hivatalban és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a 2008 évi  közbeszerzéseket, illetve a közbeszerzési eljárások vizsgálata.

November

Az önkormányzat és intézményei körében az adott évi  költségvetési előirányzatok időarányos  teljesítése.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető
Határidő: 2008. december 15.

245/2008 (XI.05.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a badacsonytomaji Városüzemeltető Kht. egyszemélyes alapítója a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT. alapító okiratának módosítását a Gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény 365. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja, a KHT-t 2009. január 1-jével Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Badacsonytomaj VN Kft. ) néven non-profit Kft-vé alakítja át.
Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.
Felkéri a KHT. Ügyvezető Igazgatóját, hogy a változások Cégbírósági átvezettetéséről gondoskodjon.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly KHT. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2008. november 30

246/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht. tulajdonosa a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht. III. negyedévi pénzforgalmi jelentéséről szóló beszámolót elfogadja.

247/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló kimutatást megtárgyalta és azt elfogadja. A pályázatok elkészítésére vonatkozó döntését, miszerint helyi projektmenedzsment készítse a pályázatokat hatályában fenntartja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

248/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja, továbbá úgy határoz, hogy a Tatay Sándor Közös fenntartású Iskola és a Pipitér Napközi otthonos Óvoda is induljon a TÁMOP pályázaton a -3.1.4/08/02 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázaton.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Varga Róbert pályázati referens
Határidő: folyamatos

249/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony” újság  árát 150 Ft/db  összegben határozza meg, melyből   kedvezményt  nem biztosít. A postai előfizetők részére  200 Ft./db. áron  határozza meg.

250/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2008/2009. évi téli időszakra elsősorban a településen székhellyel (telephellyel) rendelkező vállalkozókkal kössön vállalkozási szerződést a hóeltakarítási és a kapcsolódó munkákra. Továbbá megbízza, hogy az ezzel kapcsolatos lakossági tájékoztatást a helyi médiában tegye meg.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: 2008. december 01.

251/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 413 hrsz.-ú ingatlan szennyvízcsatorna bekötésének tervezésére, valamint kivitelezésére 130.000,-Ft-os költségkeretet biztosít.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt, hogy a beruházás megvalósításáról mielőbb gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető
Határidő: Azonnal

252/2008 (XI.05.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Kertépítő- és Építőipari Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 13.) kérelmére támogatja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 2911 hrsz.-ú 2456 m2 alapterületű ingatlan eladását  150.-Ft/m2 áron.
Felkéri a Jegyzőt az Adás-vételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

253/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a White Lucifer Bt. 1215 Budapest, Árpád u. 8/b. kérelmét megtárgyalta, és továbbra is fenntartja követelését az 1.273.308.- Ft  tőke és annak kamataira vonatkozóan.  Az  ügyben indított végrehajtás a tartozás megfizetése után kerülhet megszüntetésre.   Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

254/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

255/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV Zrt. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között a vasút szolgáltatási színvonalának emelése, valamint a közös ügyek rendezése céljából kötendő 2010. december 15-ig szóló együttműködési megállapodást jóváhagyja és a fejlesztésekhez 3 millió forint összegű támogatást, biztosít 2008. évi költségvetés terhére.

Továbbá az együttműködési megállapodásban pontosítani kívánja a szerződésbe foglalt  1.5 - 1.8 pontok tartalmát, továbbá a Badacsonyi utasellátó sorsát, a badacsonyörsi vasútállomás épületének sorsát és Badacsonyban a fenyves alatti terület hasznosítását parkoló bővítése céljából.

Kéri a MÁV Zrt-t, hogy a karbantartási és fenntartási munkálatokba helyi vállalkozókat is vonják be, továbbá kéri a Képviselő-testület, hogy Badacsony településrész központjában a MÁV ne adjon bérbe területet kereskedelmi tevékenység céljára.

Felhatalmazza a Polgármestert az egyeztetést követően a megállapodás aláírására, felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítása érdekében a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Határidő: 2008. november 15., soron következő testületi ülés, illetve folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

256/2008 (XI.05.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquaprofit Műszaki Tanácsadási és Befektetési Zrt. ajánlatát megtárgyalta, azt kötelezettség nélkül előzetesen elfogadja azzal, hogy az együttműködés részletes feltételeit tartalmazó szerződés tervezetet a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás végett.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság képviselőjével a kapcsolatot vegye fel és a szerződés tervezetet készítsék elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

257/2008 (XI.05.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji 2734 hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdonjogának adás-vételéhez hozzájárul. Konkoly Ferenc László (8371 Nemesbük, Szőlőhegyi u. 73.) szám alatti vevővel szerződést köt és tudomásul veszi, hogy az ingatlan vételárát 1996. évben édesapja néhai Konkoly Ferenc megfizette.

Felkéri a Jegyzőt az Adás-vételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

258/2008 (XI.05.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Sellyei Ferencné tulajdonában lévő 116/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 10.000.000,-Ft-os vételi ajánlatot nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

259/2008 (XI.13.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú (természetben a Badacsony Tátika Üzletház) "kivett vendéglő és udvar" megnevezésű 1116 m2 alapterületű ingatan adásvételére vonatkozó szerződést megtárgyalta és az ingatlan tulajdonjogának 88.500.000 Ft vételárért történő átruházását az OTP Lakáslízing Zrt. (1012 Budapest, Vérmező út 4. képviseli: Dr. Dunavölgyi Mária vezérigazgató) mint vevő részére nem hagyja jóvá.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: november 20.

260/2008. (XI.13.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F-2008-0052. számú "A holnap iskolája. A kompetencia alapú oktatás kistérségi módszertani központjának kialakítása a Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában" című pályázatot a továbbiakban is változatlan tartalommal fenntartja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Elnökét a határozat megküldésével értesítse.
Határidő: november 15.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

261/2008 (XI.13.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a badacsonytomaji 116/5 hrsz.-ú, un. „Tájház” földhivatali átminősítését lakóépületről, gazdasági épületté. Döntését alátámasztja, hogy az épület nem fel meg a lakóépület funkciónak, mivel nincs megoldva a vízellátása, fűtése.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendeltetés módosításáról haladéktalanul gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

262/2008 (XI.13.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Római úti Hősök kertje felújítási munkálatainak finanszírozására  plusz  bruttó 770.330.- Ft-ot biztosít a beruházási céltartalék terhére. Felkéri a Polgármestert és a  Jegyzőt  a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

263/2008 (XI.13.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József Művelődési Ház  személyi állományát energiatakarékossági okok miatt, ideiglenesen átköltözteti a régi tűzoltósági épületbe. Az épületben a szükséges festési, javítási munkákat el kell végezni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy írásban forduljon  a Veszprém Megyei Érsekséghez, hogy véleményezzék az Egyház tulajdonát képező, badacsonytomaji közösségi ház Városi Művelődési Központként, - szerződéses alapon történő - hasznosításának lehetőségét.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Németh Szabina mb. igazgató
Határidő: Folyamatos

264/2008 (XI.13.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatok elkészítésére létrehozott pályázati menedzsment tagjának Sall Csaba alpolgármestert javasolja.
Felkéri a Polgármestert, hogy e feladat ellátásával bízza meg Sall Csaba alpolgármestert.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

265/2008 (XI.13.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2008 (II.13.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív program keretében a (KDOP 2007-2.1.1.D) „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” című kiírt pályázaton részt kíván venni „Egy jobb kilátásért” című pályázatával.

Ehhez kapcsolódóan pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottságához a Veszprém megyei települési önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú pályázatait elősegítő saját erő kiegészítésére.

Pénzügyi ütemezés: 2009. január 01.- 2009. december 31.
Fejlesztés összköltsége: 97.925.000,- Ft.
Pénzügyi források összetétele és éves ütemezése:
Forrás:                                                                   összeg:                 ütemezés éve:   

Pályázati önerő:                                              14.688.750,- Ft.               2009.

- ebből Képviselő-testület által biztosított
saját forrás:                                                     7.488.750,- Ft.               2009.
-  Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésétől (PÖKK támogatásból)
igényelt sajáterő kiegészítés:                              7.200.000,- Ft.               2009.

Európai Regionális Fejlesztési Alap
pályázati támogatás:                                        83.236.250,- Ft.               2009.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatokat készíttessék el és    határidőben történő benyújtásukról intézkedjenek.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

266/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

267/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

268/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének, oktatásának bevezetési időszakra vonatkozó tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

269/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Farkas Klára Zsuzsanna 8. osztályos tanuló (anyja: Dr. Rothstatter Ágnes) Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 25. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat nyújt.
A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola címére küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

270/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Pass Natália Leonóra 8. osztályos tanuló (anyja: Szollár Krisztina Erzsébet) Badacsonytomaj, József A. u. 7. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola címére küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

271/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Scheller Judit 8. osztályos tanuló (anyja: Dr. Kutor Judit Andrea) Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 25. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat nyújt.
A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola címére küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

272/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú (természetben a Badacsony Tátika Üzletház) "kivett vendéglő és udvar" megnevezésű 1116 m2 alapterületű ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést megtárgyalta és az ingatlan tulajdonjogának 88.500.000 Ft vételárért történő átruházását az OTP Lakáslízing Zrt. (1012 Budapest, Vérmező út 4. képviseli: Dr. Dunavölgyi Mária vezérigazgató) mint vevő részére jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az adásvételi szerződés aláírására, azzal, hogy az adásvételi szerződés aláírását megelőzően a Vasi Kapacitás Kft., valamint az É-V Kft. és az Önkormányzat között létrejött, a Tátika Üzletház adásvételére kötött adásvételi előszerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni. Az adás-vételi szerződés mellékletében rögzíteni kell az OTP Bank nyilatkozatát, hogy leendő tulajdonosok részére biztosítja az üzletház felújítási munkálatainak megvalósítását. Az üzletház felújítási tervét és a megvalósítás ütemezését elfogadja az előterjesztéshez mellékelt cégszerűen aláírt nyilatkozatoknak megfelelően.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

273/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT kérelmét megvizsgálta, és az étkezési nyersanyag normák emeléséhez  2009. január 01-től hozzájárul.
Felkéri a jegyzőt a döntésről az érintettet értesítse.

274/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2009. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1.) Biztosítja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más törvényekben meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell. A jelenleg költségvetési intézményként működő Tourinform Iroda további működésével kapcsolatban tárgyalásokat kezdeményez a CÉH Turisztikai Egyesület Elnökségével.

2.) Felül vizsgálja a 2008. évben tett kötelezettségvállalásokat. A felülvizsgálatot követően a fennmaradó felhalmozási jellegű kiadások forrásigényét lehetőség szerint biztosítani kell. Az előző évről áthúzódó fejlesztések és a megnyert pályázatok önrészének forrásigényét biztosítja. Ezeken kívül további felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület nem tervez.

3.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterület használat díjait felülvizsgálja.

4.) A szociális kiadásokat 2009. január 31-ig  felülvizsgálja a törvényi változások és támogatások függvényében, valamint a közfoglalkoztatás keretében további lépéseket tesz, - a költségvetés tárgyalásakor kiemelten kezeli.

5.) A tulajdonában lévő fizetőparkolók, és strandok igénybevételéért fizetendő díjat  felülvizsgálja.

6.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátásához szükséges költségvetési előirányzatot biztosítja. Felkéri a KHT Ügyvezetőjét, hogy a 2009. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő. Az üzleti terv javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú és közcélú feladatellátás létszámigényét, és az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat. Mutassa be továbbá a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges személyi és dologi kiadásokat 12 hónapra vetítve.

7.) A Képviselő-testület a szelektív hulladék begyűjtés és ártalmatlanítás díját a 2009. évben nem finanszírozza. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a REMONDIS Kft. Ügyvezetőjével tartandó megbeszélésen érvényesítsék az önkormányzat azon elvárását, hogy a szelektív hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás költségét a Társaság vállalja át. Felkéri a Városüzemeltető KHT Igazgatóját, hogy a REMONDIS Kft-vel kezdeményezzen olyan megállapodás megkötését, amely biztosítja a REMONDIS Kft. által gépjárművel nem, vagy nehezen megközelíthető ingatlanok bekapcsolását a rendszeres szemétszállítási szolgáltatásba.

8.) Felül vizsgálja azokat a működési kiadásokat, amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem szükségesek. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során olyan javaslatot terjesszen elő, amely a 2008. évi működési kiadások eredeti előirányzatát legalább 50 millió Ft-tal csökkenti.

9.) A Képviselő-testület egyetért települési főépítész foglalkoztatásával.

10.) A költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 10.000.000 Ft. legyen.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

275/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2008.évi költségvetéséről szóló  többször módosított,    2/2008. ( II.29. )  rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

276/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építményadót, az adó mértékére vonatkozóan nem módosítja.

277/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az un. Badacsony vendégkártya jövőben működtetésének lehetőségeivel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. Támogatja a Céh Turisztikai Egyesület kezdeményezését a régiós kártyarendszer működtetésével kapcsolatban, a kártyarendszer kialakításának lehetőségeiről, folyamatáról további tárgyalásokat folytat az Egyesülettel.

278/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tervező Lépték Kft. (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) által készített, badacsonyi strandbejáratra vonatkozó vázlattervet áttanulmányozta, és felkéri a Tervező Irodát, hogy a határozatban szereplő módosítási javaslatokat jelenítse meg a tervben.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Tervező Lépték Kft.-től (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) kérjen be az elfogadott verzió kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó árajánlatot.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

279/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szörfklub SE, képviseli Kruhina Károly elnök kérelmére, támogatja a badacsonytomaji strandon meglévő játszótér melletti raktárépület hátsó (tároló) részének használatra történő átadását. Az ingyenes használatot 2009. évre biztosítja, kizárólag a Szörfklub SE működésének elősegítésére. További részletekről, leválasztás,  rezsiköltség, felújítás, táblakihelyezés az egyesület vezetése egyeztessen a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjével.
Felkéri a Városüzemeltető Kht., hogy az ott tárolt kenuk áthelyezéséről gondoskodjon.
Felkéri a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgató
Határidő: 2009. január 15.

280/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkatervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy február hónapban kerüljön sor a folyamatban lévő és várható beruházásokról szóló tájékoztatóra.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 31.

281/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

282/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2009. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatoknak szakszerű, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályoknak, valamint az önkormányzat SZMSZ-ének megfelelő ellátása.

2.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

3.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódó hivatali feladatok szakszerű ellátása.

4.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő EU-s pályázatok előkészítésében való közreműködés.

5.) A testületi bizottsági működés koordinálása, a működésükre vonatkozó dokumentumok határidőben történő elkészítése.

6.) A polgármesteri hivatal minőségirányítási rendszerének szabályszerű működtetése.

7.) Az ÁSZ vizsgálatra készített intézkedési tervben foglalt feladatok maradéktalan végrehajtása.

8.) A belterületi csatornahálózatra rácsatlakozás maradéktalan végrehajtása.

Felkéri a Polgármestert, hogy 2009. március 25. napjáig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, továbbá a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 2009. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. március 31.

283/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 17-én 18.00 órakor közmeghallgatást tart a település lakossága részére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 17.

284/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosít az ÁROP-1.A.2 kódjelű „Minőség és hatékonyság Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalában” című pályázat előkészítésére és megírására 300.000 Ft+ ÁFA (bruttó 360.000 Ft), valamint a KDOP-2008-4.2.1/B kódjelű „Útfejlesztés a Sport elérésére” című pályázat előkészítésére és megírására 600.000 Ft + járulékai (bruttó 780.000 Ft) költségfedezetet a céltartalék terhére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a forrást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően intézkedjen a költségek kifizetéséről.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

285/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovácsné Bódis Beáta (8258 Badacsonytomaj, Kisörsi út 25.) volt cipészműhely helyiség bérletére vonatkozó kérelmét támogatja.

A Képviselő-testület határozott időre, 1 évre 100.000 Ft./év bérleti díjért adja bérbe azzal, hogy a bérlő a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét saját költségén  bérbeszámítás nélkül végezze el.
Felkéri a Jegyzőt a Bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 31.

286/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kozári Beáta (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi István utca 5.) kérelmét támogatja. Az általános iskolában meglévő iskolabüfére vonatkozó bérleti szerződését meghosszabbítja 5 év időtartamra, 27.885,-Ft/hó összegű bérleti díj ellenében .
A bérleti díj 2010. január 01. napjától  minden további évben a KSH által közzétett inflációs rátával emelésre kerül. A bérleti díj 10 hónapra esedékes, július és augusztus hónapokra Bérlő díjfizetés alól felmentést kap.
Felkéri a Jegyzőt a Bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 31.

287/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pekker János (2377 Örkény, Táncsics Mihály utca 12.) szám alatti lakos 0257 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét elfogadja. Az ingatlan vételárát 1.000,-Ft/m2 –ben határozza meg.
Felkéri a Jegyzőt az Adás-vételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

288/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet megerősítési munkálataira bruttó 180.000,- Ft költségkeretet biztosít a beruházási céltartalék terhére.
Felkéri a Polgármestert és  Jegyzőt, hogy a kivitelezési munkálatokra helyi vállalkozóktól kérjen be árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozótól rendelje meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

289/2008 (XII.03.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mint "Támasz" Szociális Alapszolgáltató Társulás és a "Szebb gyermekkorért" Gyermekjóléti és Családsegítő Alapszolgáltató Társulás gesztora kezdeményezi a társulások tagjainál a társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetését 2008. december 31. napjával. Kezdeményezi továbbá a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével megkötött, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatok ellátására vonatkozó szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését ugyancsak 2008. december 31. napjával.

Kinyilvánítja a Képviselő-testület azon szándékát, hogy a kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozó gyermekjóléti- és családsegítő, valamint a házigondozói és szociális étkeztetési feladatok ellátását át kívánja adni a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által megalapításra kerülő költségvetési intézménynek külön megállapodás alapján.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a társulási megállapodások és az ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviseletében, továbbá a társulásban résztvevő önkormányzatok ugyan ilyen tartalmú döntése esetén, mint gesztor önkormányzat a társulások képviseletében haladéktalanul tegyék meg. A Képviselő-testület döntéséről szóló határozatot meg kell küldeni valamennyi érintett önkormányzatnak és a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31.

290/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2008. évben keletkezett 13.075.000.- Ft bérmaradvány 77%-ának felhasználását engedélyezi a közszféra jutalmazására.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 20.

291/2008 (XII.03.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Leader pályázaton indulni kíván a badacsonytomaji edzőpálya - parkoló kialakítása és a badacsony un. Wallovics kút felújítása tárgyában.

292/2008 (XII.03.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Nagy Gyula tűzoltóalezredes, Badacsonytomaj Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka részére huzamosabb ideje végzett átlagon felüli szolgálatának a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként Tanácsosi cím adományozását.
Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgálati út betartásával a javaslatot terjessze az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2008. december 31.

293/2008. (XII. 17.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programját az előterjesztésben foglaltak szerint kiegészíti.

294/2008. (XII.17.) sz. határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programját felülvizsgálta és megállapította, hogy a Pedagógiai Programban az Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazott célkitűzések szerepelnek, ezért további kiegészítésre módosításra nincs szükség.

295/2008. (XII.17.) sz. határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a "Badacsonytomaji Közös Fenntartású Általános Iskoláért" Közalapítvány megszüntetését határozza el. A közalapítvány megszüntetésére azért kerül sor, mert - figyelemmel a 2006. évi LXV. tv. 1. § (3) bekezdésében foglaltakra a közfeladat ellátásának biztosítása más módon hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány felosztható vagyonával kapcsolatban az alapító okirat 12.2. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. Az alapítók már most kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felosztásra kerülő vagyont a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola támogatására kívánják fordítani.

Felkéri Badacsonytomaj Város Jegyzőjét, hogy a közalapítvány megszüntetése iránt a szükséges intézkedést az illetékes bíróságnál tegye meg.
Határidő: 2009. január 15.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

296/2008 (XII.17.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester kezdeményezésére a 272/2008.(XII. 03.) sz. határozatában meghozott döntését újratárgyalta. Az előterjesztés mellékletét képező , a Vasi Kapacitás Kft. és az "É-V" Kft., valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzata között a badacsonytomaji 2556 hrsz. alatt lévő un. Tátika üzletház felújítására, átalakítására, korszerűsítésére és azok teljesítésének határidejére, valamint a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó megállapodás tervezetet megtárgyalta és elfogadta az  alábbi  kiegészítésekkel :

- a  megállapodás  képezze a lízingszerződés mellékletét, és ennek megfelelően a lízing szerződés tervezetét ki kell egészíteni

-  a mellékelt ütemtervben szereplő felújítási munkálatok elmaradásának esetére felújítási szakaszonként az adott szakasz értékének 10% - a – de legalább 2 (kettő) millió forint - mértékű kötbér kerüljön kikötésre,

-  a megállapodás  egészüljön  ki  azzal  a  rendelkezéssel , hogy amennyiben a Lízingbevevők az általuk vállalt felújitási munkák műszaki tartalmát úgy kívánják módosítani , hogy annak következtében az épület megjelenése , vagy rendeltetése a vállaltakhoz képest  megváltozna , úgy a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását meg kell kérniük.

A Képviselő – testület egyebekben a 272/ 2008.(XII. 03.) sz. határozatát hatályában  fenntartja.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

297/2008. (XII.17.) sz. határozatot.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2007. (XII.28.) rendelet és 2. számú mellékletének módosítására vonatkozó rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel fogadja el.

A szemétszállítás napjának csütörtökről hétfőre történő módosítását 2009. április 1. napjától elfogadja.
Elfogadja a díjtételek emelését az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő összegekkel.
A szelektív hulladékgyűjtést nem rendeli meg, csak ha térítésmentesen elszállítják.
A rendeltetésszerű használatra alkalmatlan ingatlanok mentesítésének vizsgálatát a TEVÜM bizottság hatáskörébe rendeli a Képviselő-testület.
A 70 éven felüliek kedvezményének vizsgálata rászorultsági alapon történik, a törvény által meghatározott átmeneti segélyekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a kérelem benyújtását követően.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlantulajdonosok szükséges tájékoztatását tegye meg.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

298/2008 (XII.17) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008.évi támogatás felhasználását a kérelemben szereplő célokra támogatja.

- Év végi személyi juttatásra járulékokkal:     9.000.000 Ft.

- Dologi kiadásra, felhalmozásra: elmaradt

ruházati ellátás, 2 gépjármű minőségi cseréje,

szakfelszerelések                                             13.000.000 Ft.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Tamás Lászlóné  költségvetési és adóosztály vezető
Határidő:   15 nap

299/2008 (XII.17.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottságának 74/2008.(XI.05.) számú, 2008. november 05-én kelt határozatát hatályon kívül helyezi.

Kovács Attila, valamint Kovácsné Liszkai Eszter 8258 Badacsonytomaj, Strand u. 5. szám alatti lakosok részére 250.000.- Ft. visszatérítendő kamatmentes támogatást biztosít 5 év futamidőre az átmeneti segély keret terhére.

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalásáról, az érintettek értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 31.

300/2008 (XII.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat értékelte. Győr –Katona Rita és Hidvégi Miklós pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.

...                                    A pályázók közül Fodor József Tapolca, Kossuth L. u. 60. szám alatti lakost

.......                                    bízza meg a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői feladatainak

ellátásával a Kulturális Szakállamtitkár által megadott felmentést követően 5 év időtartamra. A közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízatásának kezdete a gyakorlati idő letöltése alóli felmentés megérkezésének napja.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.  vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg.
Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 230%-a.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szakállamtitkárától kérje meg a szakmai gyakorlati idő letöltésének követelménye alóli felmentést.
Felkéri a Polgármestert, hogy a felmentésről szóló döntés megérkezéséig az intézmény szakmai irányításával bízza meg Sall Csaba alpolgármester Urat.
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a döntés alapján a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal, illetve a felmentés megadását követő nap
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!