Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évben meghozott határozatai II.

101/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

102/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


103/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok völgyéig Egyesület székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2. szervezet létrehozásában alapító tagként részt kíván venni, vállalja az ezzel járó pénzügyi kötelezettség (tagdíj) teljesítését. Hozzájárul a Képviselő-testület, ahhoz, hogy az Egyesület székhelyeként az Önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj, Fő u. 2. sz. alatti ingatlan (Polgármesteri Hivatal) legyen megjelölve.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

104/2008 (VI.04.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezet helyiség ügyében, a Keresztúry ház bérbevételére vonatkozó kérelmet támogatja amennyiben írásban kötelezettséget vállalnak hogy az épület átépítését a fűtés átalakításával együtt megtérítik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződéstervezetet készítse elő és küldje meg a szervezet képviselőjének.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. június 15.

105/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányterv elkészültét követően az érintett szakhatóságok bevonásával lakossági fórumot tart Badacsonyörs településrészen, melynek témája a badacsonyörsi strandkialakítás lehetőségei.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

106/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

107/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

108/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

109/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  az előterjesztés mellékletét képező, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és elfogadja .

Felhatalmazza  a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, Nagy Gyula tűzoltóparancsnokot pedig arra, hogy az Alapító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Nagy Gyula tűzoltó parancsnok
Határidő: azonnal

110/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hozzájárul a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tulajdonában lévő, a Városüzemeltető által használt GMR-623 forgalmi rendszámú W LT típusú tehergépkocsi forgalomból való kivonásához azzal, hogy a forgalomból kivonás után a gépjármű elszállításáról és bontóban történő ártalmatlanításáról gondoskodjon.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: folyamatos

111/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

112/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja,  Bolfné Tóth Melinda gyógypedagógus munkakörbe történő kinevezését, valamint 1 fő napközis pedagógus felvételét.

Felkéri a polgármestert és az iskola igazgatóját, hogy az intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére. A javaslatban szerepeljen a fogyatékosság típusa az SNI tanulók fejlesztésével kapcsolatos tevékenységen belül.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Csizmarik Béláné iskolaigazgató
Határidő: Képviselő-testület augusztusi ülése

113/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete,  az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

114/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hirdető és üdvözlő táblák megvalósítására a 2009. évi költségvetés tervezésénél tér vissza. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésénél  a táblák bekerülési költségét szerepeltesse, továbbá arra, hogy az információs táblák kivitelezésére kérjen árajánlatokat.

Felkéri a Jegyzőt, hogy A Közútkezelő Kht. és Közlekedési Hatóság megkeresésével kezdeményezze a Fő utca kezelői jogának átvételét és  a súlykorlátozás (12 t, mezőgazdasági gépek) bevezetését.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  folyamatis ill. a 2009. évi költségvetés tervezése

115/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülte a Kerékpár sport tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. Felkéri a Jegyzőt, hogy Szabóné Pandur Zsuzsanna kerékpársport tárgyi feltételeinek, kialakítására vonatkozó javaslatát a vagyongazdálkodási és építéshatósági osztály szakvéleményével együtt terjessze a Képviselő-testület  2008.júniusi ülése elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Képviselő-testület 2008. júniusi ülése

116/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsony-hegy állapotáról, az érintett szervezetek együttműködésének tapasztalatairól szóló előterjesztést  megtárgyalta és elfogadja.

Felkéri a polgármestert, írásban kérjen tájékoztatást a Nemzeti Parktól, a Bakony Erdő Rt-től és a Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztériumtól arra vonatkozóan, hogy a feladat ellátására milyen hatáskörrel és pénzügyi forrással rendelkeznek.

Kérje fel a Turisztikai Céh Egyesület elnökét, hogy működjenek közre a feladatok ellátásában.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

117/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Bercsényi utcai játszótér víz ellátásának biztosítására bruttó 173.200.- Ft forrást biztosít a céltartalék terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a munkálatokat rendelje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

118/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a badacsonytomaji Tájház felújítását nem támogatja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal támogatja, hogy a gyűjtemény Szegedy Róza ház épületébe történő áthelyezésének lehetőségét továbbra is vizsgálni kell.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

119/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajon horgászhelyek kialakításának lehetőségeiről készült tájékozatót megtárgyalta és azt elfogadja. A Képviselő-testület 62/2008 (V.07.) számú határozatát hatályban tarja és kéri, hogy a Horgász Egyesület bevonásával a sporthorgászat feltételrendszere kerüljön kidolgozásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: A Képviselő-testület augusztusi ülése

120/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, megerősíti  a 86/2008. (V. 07.) számú határozatot, miszerint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” (TEKI) című pályázaton  részt kíván venni a Badacsony, Móricz Zsigmond utca és környékének  közvilágítás kiépítése cél megvalósítására.

A pályázat előkészítésére és megírására 375.000.-Ft + járulékai (bruttó 495.000.-Ft) költségfedezetet biztosít, a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, és a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

121/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a 87/2008. (V.07.) számú határozatát  megerősíti , miszerint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül” (CÉDE) című pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj, Fő utca járda felújítása cél megvalósítására.

A pályázat előkészítésére és megírására 375.000.-Ft + járulékai (495.000.-Ft) költség fedezetet biztosít a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, és a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

122/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a múzeumokban foglalkoztatott dolgozók részére étkezési hozzájárulást biztosít, 12.000.-Ft/fő/hó összegben, melyhez a 672.000 Ft. fedezetet, az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a jegyzőt, az előirányzat módosítására a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

123/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóellenőrzés ellátására vonatkozó napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

124/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a Triász ’06 Kft. (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti u. 7.), DOTTO kisvonat járat induló állomásának területbérleti díj csökkentését nem támogatja.

125/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok alapján a Hoffer és Fiai Kft.-vel   köt szerződést határozatlan időtartamra, az informatikai rendszer karbantartási feladatainak elvégzésére.

Felhatalmazza  a polgármestert és a jegyzőt, a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: azonnal

126/2008 (VI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2008. évben az idegenforgalmi ellenőrzés és az ellenőrök megbízása az előző évek gyakorlatának megfelelően történjen, azzal hogy a szezon zárást követően legkésőbb október 15-ig ki kell dolgozni az adóellenőrzés technikai- személyi feltételeit.

Felkéri a jegyzőt a megbízási szerződések előkészítésére, a polgármestert pedig a szerződések aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  azonnal

127/2008 (VI.20.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatában foglaltakra – megállapította, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban az egyetlen  ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, mivel  a költségvetési kiírás sorai az ajánlattevő által módosításra kerültek,  a költségvetésbe az ajánlattevő új tételt épített be; ekként a Kbt. 88§ (1) bekezdés f.) pontja alapján az ajánlata érvénytelen. Mindezekre tekintettel – figyelemmel a Kbt. 92 § b) pontjában foglaltakra – az egészségház felújítására kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat megküldésével az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

128/2008 (VI.20.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDOP-2007- 5.2.1. kódszámú pályázaton rész kíván venni a Badacsonytomaj Kert utcai Egészségház felújítása cél megvalósítására, (nyílászáró csere, parkoló kialakítás, eszközbeszerzés) A beruházás bruttó összege 41.025.918.-Ft. Az elnyerhető 33.882.160- Ft támogatás mellé biztosítja a 7.143.758.-Ft önrészt.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot készítessék el és azt adják be.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó Jegyző

Határidő: 2008.06.23.

129/2008 (VI.20.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a badacsonytomaji strandon a vízfelületen vízi mászó vár felállítását a strandról való megközelítéssel. A működtetése, felügyelet megoldása, a felelősség vállalása és egyéb szükséges engedélyek beszerzése a működtető feladata és felelőssége.

130/2008 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  a badacsonytomaji strandon 21.00 óra után a vendégek csak saját felelősségükre tartózkodhatnak, amit táblával jelölni kell.

A strandi személyzet biztonsága érdekében nyitástól-zárásig biztonsági őrt kell a helyszínre rendelni.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

131/2008 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az un. tégladombi dűlő szabályozásitervének elkészítésére kérjen ajánlatokat és azokat  terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: soron következő testületi ülés

132/2008 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

133/2008 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

134/2008 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2007/2008. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

135/2008 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét, vegye fel a kapcsolatot a B1237 Kft-vel a Szász Pál telek parkolóként történő hasznosítása céljából.

A soron következő testületi ülésre készüljön előterjesztés a telek hasznosításával és az üzletek tulajdonba adásával kapcsolatos tárgyalások eredményéről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: soron következő testületi ülés

136/2008 (VII.02.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2007/2008. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

137/2008 (VII.02.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

138/2008 (VII.02.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsony Kulturális KHT. alapítója a végelszámoló által előterjesztett zárómérleget és záró eredmény kimutatást 356.000.-Ft mérleg főösszeggel, és – 1.966.000.-Ft mérleg szerinti eredménnyel 2008. június 30-i fordulónappal elfogadja..

A KHT. könyvvizsgálói feladatai ellátása alól a Sy-Murg Pénzügyi és Könyvvizsgáló KFT-t felmenti.

A KHT. iratanyagát Badacsonytomaj Város Önkormányzat irattárába helyezi el.

A Képviselő-testület a végelszámoló zárójelentését elfogadja, egyben Nagy László ügyvezetőt a végelszámolói feladatai alól felmenti.

A Képviselő-testület elrendeli a végelszámolás zárómérlegének, záró jelentésének Cégbírósághoz, valamint a záró adóbevallások APEH-nak történő eljuttatását.

Felelős: Nagy László végelszámoló

Határidő: 2008. július 31.

139/2008 (VII.02.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereskedelmi Idegenforgalmi Turisztikai és Kulturális bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

140/2008 (VII.02.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 77.000.000.-Ft összegű 1 év időtartamú folyószámlahitelt  vesz fel  az OTP Bank Nyrt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 2008. szeptember 07.

141/2008 (VII.02.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Sándor (8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 245.) gyepmester vállalkozóval megkötött Vállalkozási szerződést meghosszabbítja a havi átalánydíj bruttó 19.800,-Ft-ra történő megemelésével. A szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felkéri a Jegyzőt a szerződésmódosítás előkészítésére, a polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:Azonnal

142/2008 (VII.02.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselős-testülete a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által a "Badacsony kártya" igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 11/2007. (V.10.) rendelet szabályozásával kapcsolatban előterjesztett törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja, a rendeletet az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetben foglaltak szerint hatályon kívül helyezi.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről a törvényességi felhívást előterjesztő szervezetet a határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

143/2008 (VII.02.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Istvándi Csilla (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 24.) 2251/14. hrsz. ingatlanra vonatkozó Adás-vételi szerződését a Vevő által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja. A Vevő részére az általa kifizetett 2.450.000,- Ft. +ÁFA vételárat 8 napon belül a Polgári Törvénykönyvben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti az Önkormányzat, azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőt terheli.

Az adásvétellel összefüggésben keletkezett valamennyi illeték és költségfizetési kötelezettség továbbra is a Vevőt terheli.

Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződések felbontásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: 2008. július 20.

144/2008 (VII.02.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyaródi Tibor és Ibolya (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 24.) 2251/14. hrsz. ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét támogatja. Az ingatlan vételára 2.450.000,-Ft + ÁFA+ az előző ingatlan tulajdonos részére kifizetett kamat összege.

Az ingatlan beépítési kötelezettséggel kerül értékesítésre. A beépítési határidő a szerződés aláírásától számított 4 év. A beépítési kötelezettség elmulasztása esetén a megkötött Adás-vételi szerződésben rögzített visszavásárlási jog alapján az ingatlan az Önkormányzat tulajdonába visszakerül a visszavásárlási ár egyidejű megfizetése mellett. A beépítési kötelezettség teljesítését jogerős használatbavételi engedéllyel kell igazolni.

Az ingatlanszerzéstől számított 15 éven belül az ingatlan másnak el nem idegeníthető. Amennyiben valamilyen okból az ingatlant 15 évnél korábban elidegenítik, abban az esetben az elidegenítés időpontjában igazságügyi szakértő által megállapított, a telekre vonatkozó forgalmi érték és a megfizetett vételár különbözetet az Önkormányzatnak megfizetik.
Felkéri a Jegyzőt az Adásvételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. július 20.

145/2008 (VII.02.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hársfa utca 2251/4. hrsz. ingatlant megvételre felajánlja Horváth József részére 1.200.000 Ft.+áfa  összegért.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Horváth József  Nemesgulács, Simon István ltp-i lakost értesítse. Amennyiben nevezett az ingatlant megkívánja vásárolni, úgy felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:    2008. július 20., illetve folyamatos

146/2008 (VII.02.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 2009. és 2010-re esedékes rendes tagdíjat ( a két évre) összesen 97.480.- Ft. összeget a TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „a helyi és regionális valamint központi hatóságok / Önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése beleértve információ-technológiai eszközök használatát” című cél területére, „Önkormányzati kapacítás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010 „ című projekt költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíj fizetéssel azonos módon történik.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal

147/2008 (VII.02.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyminiszter a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó, olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az önkormányzat területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó működhet.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az APEH Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályát (1051 Budapest, Sas u. 23.) értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. július 25.

148/2008 (VII.02.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon kivitelezett termálkút ügyében a tervezőkkel (GEO-FABER Kft., Dr. Majoros György és WATERPLAN Kft.) szemben érvényesíteni kívánt  - összegszerűségében, későbbiekben meghatározandó - kártérítési igénye érdekében polgári peres eljárást indít.

A peres eljárásban a jogi képviselet ellátásával megbízza Dr. Illés Levente (1055 Budapest, Balassi Bálint út 25. IV. em. 1.) ügyvédet. Az előterjesztéshez mellékelt megbízási szerződést a Képviselő-testület elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. július 15.

149/2008 (VII.02.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  140 000,- Ft bér és 45 000,-Ft járulék összeget  biztosít, 1 fő 2 hónapra történő  foglalkoztatásához az általános tartalék terhére.

Felkéri a jegyzőt az előirányzat módosítását készítse elő.

Felkéri a polgármestert, hogy a nyár végén adjon tájékoztatást az Önkormányzattól ösztöndíj támogatásban részesülő felsőoktatási intézményben tanulóknak a városban tervezett fejlesztésekről és a foglalkoztatás lehetőségeiről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:   2008. augusztus 31.

150/2008. (VII.10.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Sall Csaba alpolgármestert – bejelentése alapján-  a Tátika üzletház adás-vételi ügye napirenddel kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

151/2008. (VII.10.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátika üzletház eladására vonatkozó szerződés aláírását egy későbbi időpontra teszi át. A szerződéskötés egyik feltétele az üzletház külső arculattervének elfogadása — mely összhangban áll a tervezett strandbejárattal — a Képviselő-testület és a Vevők által.

Felkéri a Jegyzőt, hogy két független ügyvéd felkérésével vizsgáltassa felül az adás-vételi szerződés tervezetet, a pénzügyi lízinggel történő finanszírozás feltételeit, valamint az OTP Lakáslízing Zrt. ingatlanvásárlását.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. július 31.

152/2008. (VII.10.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hídvégi Gábor (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 17.) területbérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

153/2008. (VII.10.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezettel a Keresztury-ház bérbevételére vonatkozóan bérleti szerződést kíván kötni az alábbi feltételekkel:

Az épület felújításának és átalakításának költségeit 6.000.000,-Ft-ot a  bérlő felvállalja úgy, hogy az igazolt költségek teljes egészében bérbeszámításra kerülnek.

A bérbeszámítás ideje alatt a bérleti szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. A bérleti szerződést 2008. augusztus 01-étől kötik határozatlan időre.

A bérleti díj 2008. évtől 100.000 Ft./hó (évenként a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével növelve)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felvállalja a művelődési ház fűtési rendszere leválasztásának és korszerűsítésének várható 1.500.000.- Ft-os költségét.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsony Kertépítő és Építőipari Kft. végezze a felújítási munkálatokat.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésének megfelelően készítse elő a szerződést.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

154/2008. (VII.10.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület (8261 Badacsony, Kossuth u. 1.) képviseletében Margittai Elemér elnök kérelmét támogatja.

Hozzájárul ahhoz, hogy az Alsó-bazársoron lévő üresen álló üzlethelyiségeket a borhét résztvevői – a rendezvény ideje alatt – térítésmentesen használják raktározás céljából.

Az Önkormányzat az üzlethelyiségekben tárolt értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

A rendezvény zárását követően a helyiségeket eredeti állapotban, kiürítve, tisztán kötelesek a használók visszaadni az Önkormányzat részére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

155/2008. (VII.10.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Villa Park Badacsony Kft /1124 Budapest Csörsz u. 43/ kérelmére a Badacsonytomaj 0275/13, 0275/15, 0275/16, 0275/18,0275/20, 0277/7 ingatlanokat érintő belterületbe csatolási kérelmet elfogadja annak ingatlan –nyilvántartáson történő átvezetését kérelmezi a Körzeti Földhivatalnál.

Változás után kialakul 2157/5 Hrsz- ú 960 m2 térmértékű, 2157/7 Hrsz-ú 9507 m2 térmértékű, 2157/9 Hrsz-ú 7463 m2 térmértékű, 2157/8 Hrsz.- ú 7474 m2 térmértékű, 2157/6 Hrsz. –ú  1859 m2 térmértékű, 2157/4 Hrsz- ú 9011 m2 térmértékű belterületi ingatlan.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a kérelemnek a Tapolcai Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtására intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008.07.15.

156/2008. (VII.10.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatójának 2008. június 30-ig szóló megbízását 2008. július 31-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja a kinevezési okiratában és a vezetői megbízásról szóló határozatban foglalt feltételek mellett.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmény vezetői megbízás meghosszabbítására vonatkozó intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

159/2008 (VII.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Kezdeményezi a szakminiszternél az öt éves szakmai gyakorlati idő letöltésének követelménye alóli felmentést, majd újabb pályázatot ír ki az állás betöltésére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzététele érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal ill. folyamatos

160/2008 (VII.30.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatójának 2008. július 31-ig szóló megbízását 2008. december 31-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja, a kinevezési okiratában és a vezetői megbízásról szóló határozatban foglalt feltételek mellett.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízás meghosszabbítására vonatkozó intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal

161/2008 (VII.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tervező Lépték Kft. (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) által készített, badacsonyi strandbejáratra vonatkozó tervváltozatokat megtárgyalta és az I. verziót fogadja el az alábbi kiegészítésekkel:

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő –testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a badacsonyi strandbejárat hátsó részében lévő helyiségek kialakítását az I. verzió szerint (elsősegély nyújtóhely illemhelyekkel, kölcsönző, pénztár, büfé, üzletek).

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő –testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy készüljenek tervek a strandbejárat tetőterében apartmanok kialakítására.

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő –testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja a strandbejáratra vonatkozó I. verzió tervváltozatát, azzal a kiegészítéssel, hogy árnyékolás céljából a bejárat fölötti tetőrész növényzettel legyen befuttatva.

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő –testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a tervezőiroda részletesebben dolgozza ki a Tátika Üzletház külső megjelenésének változatait, különös tekintettel a nyeregtető kialakításának lehetőségére.

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő –testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a rendezvénytér komplex kialakítása érdekében egy fedett rész kialakítására is készüljön látványterv.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint az I. sz. változat átdolgozására a Tervező Lépték Kft.-t (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) kérje fel.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. augusztus 15.

162/2008 (VII.30.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV Zrt. és a MÁV Ingatlankezelő Kft., valamint az Önkormányzat közötti kezelési szerződéstervezetet a tervezetben foglalt tartalommal nem fogadja el tekintettel arra, hogy a feladatellátásért fizetendő pénzügyi teljesítés aránytalanul alacsony a feladat nagyságrendjéhez és várható költségeihez képest.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezeteket a határozat megküldésével értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

163/2008 (VII.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet várható módosításának teljesítése érdekében úgy dönt, hogy a jövőben biztosítani kívánja a hatáskör gyakorlásának feltételeit.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően először hivatalon belül vizsgálja meg van-e a feladat ellátására jogosult szakember, amennyiben nincs, haladéktalanul intézkedjen pályázati felhívás közzétételéről a feladat ellátásra jogosult szakember foglalkoztatása érdekében. A pályázati eljárás eredményéről a Képviselő-testületet a döntést követően tájékoztatni kell, egyben előterjesztést kell készíteni a foglalkoztatás pénzügyi fedezeteinek biztosítására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve a szeptemberi testületi ülés

164/2008 (VII.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önerő kiegészítő pályázatról szóló tájékoztatót megtárgyalta és ez alapján hozzájárul a szükséges határozat módosításhoz a melléklet szerint.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2007 (X.31.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív program keretében a (KDOP 2007-3.1.1/c kistelepüléseken településkép javítása támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj, Közösségi ház és rendezvénytér I. ütem kialakítására.

Ehhez kapcsolódóan pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottságához a Veszprém megyei települési önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú pályázatait elősegítő saját erő kiegészítésére.

Pénzügyi ütemezés: 2009. március 16..- 2009. október 30.

Fejlesztés összköltsége: 197.000.000,- Ft.

Pénzügyi források összetétele és éves ütemezése:

Forrás:                                                                   összeg:                 ütemezés éve:   

Pályázati önerő:                                              97.000.000,- Ft.               2009.

-          ebből Képviselő-testület által biztosított

saját forrás:                                                 82.000.000,- Ft.               2009.

-          Veszprém Megyei Önkormányzat

Közgyűlésétől (PÖKK támogatásból)

igényelt sajáterő kiegészítés:                      15.000.000,- Ft.               2009.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

pályázati támogatás:                                   100.000.000,- Ft.               2009.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatokat készíttessék el és    határidőben történő benyújtásukról intézkedjenek.
Felelős:Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

165/2008 (VII.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonyi  Hegyközség részére a ,,Hegynap” rendezvényéhez 70.000,- Ft támogatást biztosít  az általános tartalék terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, és egyben felkéri, hogy a pénzösszeg átutalására az intézkedést tegye meg.

Felkéri a jegyzőt az előirányzat módosításáról intézkedjen.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

166/2008 (VII.30.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a B 1237 Ingatlanforgalmazó Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 7. képviseli: Török Péter ügyvezető) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1239 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó megállapodás tervezetet megtárgyalta és azt elfogadja azzal, hogy az ingatlan hasznosítására gazdasági társaságot kíván alapítani a B 1237 Kft-vel.

Felkéri Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a társasági szerződés előkészítése érdekében tárgyalásokat folytassák le és a tervezetet terjesszék a Képviselő-testület ülése elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: soron következő testületi ülés

167/2008 (VII.30.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Magyar Köztársaság Kormánya 2064/2008. (V.29.) számú határozatával a BAHART ZRT-ben lévő állami tulajdonban lévő részvénycsomagnak a kikötővel rendelkező önkormányzatok részére történő térítésmentes részvény átadásról szóló megállapodásban foglalt feltételeket elfogadja és a megállapodás aláírására, valamint a Badacsonytomaj Város Önkormányzatát illető részvények átvételére a Polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

168/2008 (VII.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérésére engedélyezi, hogy a tűzoltóság épületének bővített részében a klíma berendezés felszerelésre kerüljön.

A beruházás költségének fedezetét a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetéséből biztosítja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a tűzoltó parancsnokot értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

169/2008 (VII.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Borza Etelka Badacsonyörs, Csigáskúti u. 69. szám alatti lakos – visszamenőlegesen megállapított telekadó megfizetése alóli mentesítésére vonatkozó – méltányossági kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

INDOKOLÁS

Borza Etelka Badacsonyörs, Csigáskút u. 69. szám alatti lakos Badacsonytomaj 2750 hrsz. alatt 1052 m2 beépítetlen, de beépíthető belterületi földrészlettel rendelkezik. Az adóhatóság 2008. február 29-én felszólította bevallási kötelezettségének megtételére. Nevezett személy 2008. március 26-án a felhívásnak eleget téve benyújtotta telekadó bevallását. Az adóalany 2002-től tulajdonosa az ingatlannak, így adófizetési kötelezettsége 2003. január 1-től áll fenn. Az adó kivetését követően az adóalany kérte a visszamenőlegesen előírt telekadó törlését, valamint a 2008. évre előírt telekadó részletekben történő megfizetését. A törölni kért összeg 289.300,- Ft, a részletfizetést érintő összeg 52.600,- Ft.

Az adóalany kérelmére az adóhatóság a 2003. és 2004. évekre a 100,- Ft/m2 árral előírt telekadó mértékét 25,- Ft/m2 árra csökkentette, a 2005., 2006., 2007., 2008. évekre vonatkozóan az adó mértékét változatlanul hagyta. Az adóalany számláján az előírt telekadó összege 184.100,- Ft, mely összegre 12 havi kamatmentes részletfizetést biztosított a Jegyző. Az adóalany ezt követően méltányossági kérelmet terjesztett elő és kérte a visszamenőlegesen megállapított telekadó megfizetése alóli mentesítését.

A Képviselő-testület a Jegyző által meghozott döntést, a 12 havi kamatmentes részletfizetés biztosításával fizetendő havi 15.340,- Ft-ot méltányosnak ítélte, a becsatolt környezettanulmány és a 25/2007.(XII.11.) Kt. rendelet 10. § (4) bekezdés alapján meghozott döntést helybenhagyta és Borza Etelka adózó méltányossági kérelmét elutasította.

170/2008 (VIII.18.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak figyelembe vételével indokoltnak tartja az SCD Holding tulajdonosi körébe tartozó Villa Park Badacsony Kft. és az Önkormányzat között létrejött településrendezési szerződés felülvizsgálatát, arra tekintettel, hogy a szerződés 4. pontjában megjelölt térítésmentes átadásra szánt 3000 m2 terület a Nemzeti Park előzetes állásfoglalása szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas, lidós strandfürdő kialakítására nincs lehetőség.

A tárgyalások során kiemelten kell kezelni a badacsonyörsi lakosság fürdési lehetőségének biztosítását, lehetőség szerint változatlan helyen és feltételek mellett.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a tárgyalásokat lehetőség szerint a legrövidebb időn belül kezdjék meg és annak eredményéről szükség szerint rendkívüli ülés keretében tájékoztassák a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a tárgyalás eredményétől teszi függővé a további lehetséges intézkedéseket.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos, de legkésőbb 2008. szeptember 30.

171/2008 (VIII.18.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház akadálymentesítése közbeszerzési eljárását, mivel egy ajánlattevő sem tett — az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel — megfelelő ajánlatot, a Kbt. 92. § c.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

172/2008 (VIII.18.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Egészségház akadálymentesítésére egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást indít.

Az ajánlattételi felhívást a következő kivitelező cégeknek kell megküldeni:

1. Badacsonyi Kertépítő és Építőipari  Kft. Badacsonytomaj, Fő u. 13.

2. Farkas János vállalkozó Badacsonytomaj Kert u. 36.

3. Orbán Péter vállalkozó, Badacsonytomaj, Kodály Z. u.

4. Sz-L Bau Kft. H-8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

5. Z - Szabó Bau  H-8312 Balatonederics, Hegyalja u. 24.

6. Bíró Attila H-8319 Lesenceistvánd

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az eljárás megindításához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

173/2008 (VIII.18.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Közvilágítás bővítés II. ütem Badacsony Móricz Zs. utca és környéke kivitelezésére egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást indít.

Az ajánlattételi felhívást a következő kivitelező cégeknek kell megküldeni:

1.      Tóth Alajos H-8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi. u. 58.

2.      Gyécsek és Trs. Bt. H-8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 40.

3.      Kun István vállalkozó H-8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 1.

4.      Csizmadia József H-8300 Tapolca, Május 1. u. 12.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az eljárás megindításához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

174/2008 (VIII.18.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete   az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa 19/2008. (III.12.) ÉBRSZHK-TT határozatával az alábbiak szerint egészíti ki a Társulási Megállapodás V., ezen belül V./1 a) pontját:

Tagok rögzítik továbbá, hogy bármely tag által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.

Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa 18/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határozatával az alábbiak szerint módosítja a Társulás Alapító Okiratának 5. pontját:

5. A Társulás alaptevékenysége (TEÁOR):

3811’08  Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812’08  Veszélyes hulladék gyűjtése

3821’08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3822’08  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3832’08  Hulladék újrahasznosítása

Ezen belül főtevékenysége:

3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:   15 nap

175/2008 (VIII.18.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felkéri a Jegyzőt, hogy a kerékpárutak létesítésére vonatkozó koncepciót készíttesse el, és a koncepció megvalósításához szükséges engedélyek, tervek készítésére kérjen be árajánlatokat, majd erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

176/2008 (IX.04.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbiak szerint:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2008.(VII.02.) számú határozatát módosítja és a Badacsonytomaj 2251/4 hrsz-ú ingatlant Horváth József és Horváth-Dobossy Noémi Nemesgulács, Simon I. ltp. 16. szám alatti lakosok részére ½-½  arányban értékesíti.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

177/2008. (IX.04.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bozzay Gabriella ügyvéd Kommuniczki Edit (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8.) alperes képviseletében az 1812 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetésére irányuló egyezségi ajánlatában meghatározott 10.960.043,- Ft összeget elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a közös tulajdon megszűntetésről szóló szerződés aláírására.

A tulajdonjog Önkormányzat javára történő bejegyzését követően kezdeményezni kell az ingatlan birtokba adását. Ezt követően készüljön előterjesztés az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

178/2008 (IX.04.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

179/2008 (IX.04.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2008. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja és az Ifjúságpolitikai Alap ösztöndíj támogatás keretből 250.000,- Ft összeget átcsoportosít az újszülöttek támogatására.

180/2008. (IX.04.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Raiffeisen bankkal a tőzsdei és tőzsdén kívüli azonnali és származtatott, valamint struktúrált betéti ügyletek kötéséről szóló keretszerződést aláírja, de előtte kérjenek szakmai magyarázatot, tájékoztatást a szerződés részleteivel kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N László polgármester
Határidő: 2008. szeptember 15.

181/2008. (IX.04.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) részére a balatoni viziturizmus fejlesztése és megfelelő szinten tartása érdekében 500.000,- Ft. támogatást biztosít, mely összeget 2008. 09.15-ig fizeti meg. A Bahart Zrt. ugyanezen időpontig köteles megfizetni az önkormányzat illetékességi területén található vitorláskikötőben tartózkodó vendégek után 10 nappal, 106 férőhelyet alapul véve 318.000,- Ft. idegenforgalmi adót.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodást a következő évben felül kell vizsgálni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr.Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. 09.15.

182/2008. (IX.04.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja azzal, hogy a Képviselő-testület októberi ülésére készüljön tájékoztató a 2008. évben benyújtott és elnyert pályázatokról, valamint a pályázatok készítésére kifizetett összegekről.
Felelős: Varga Róbert pályázati referens

Határidő: 2008. október 29.

183/2008. (XI.04.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a „Badacsonytomaj közvilágítás bővítése II. ütem, Móricz Zsigmond utca és környéke” című pályázatra vonatkozó döntését a csökkentett összegű (15.481.352 Ft) támogatásáról elfogadja. Badacsonytomaj Város  Önkormányzata a fejlesztést az eredeti műszaki tartalommal valósítja meg és az ehhez szükséges 1.103.743 Ft többlet önrészt biztosítja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

184/2008. (IX.04.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megbízza Ferenczy Károlyt,  mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját  a SPO‑SIF‑08‑08‑06‑8 azonosító jelű „Aktív nyár a badacsonytomaji strandon” című elnyert pályázatban foglaltak megvalósítására, a szükséges 540.350,- Ft önerő kiegészítésével, melyet saját bevételéből biztosít.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató
Határidő: Folyamatos

185/2008. (XI.04.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a következő pályázatokon kíván részt venni:

- A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése ÁRPO-1.A.2.

- Belterületi utak fejlesztése KDOP-2008-4.2.1/B., valamint

-Horgászhelyek kialakítása.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatokat készíttessék elő, és a célok megvalósításához szükséges költségvetésről, szükséges önerőről tájékoztassák a Képviselő-testületet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

186/2008. (IX.04.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

187/2008. (IX.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete   a Magyar Közút  Állami Közútkezelő Fejlesztő által benyújtott – Badacsonytomaj 37, 38, 39, 542/4, 996/1, 996/2, 996/5, 1233 hrsz.-ú ingatlanokat érintő - megállapodásban foglaltakat nem fogadja el.

Az előzetes megállapodás aláírásának feltétele, hogy a Római út, és  Balaton utca továbbra is Önkormányzati tulajdonban maradjon.
Felelős:Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. szeptember 30.

188/2008. (IX.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj „Tégladombi dűlő” teljes tömbre kiterjedő szabályozási tervének elkészítésével az ARCHITOP Építész Irodát (8300 Tapolca, Deák F. u. 21.) bízza meg.

Elfogadja a feladat elvégzésére tett árajánlatát 1.800.000,- Ft. + Áfa értékben azzal, hogy további tárgyalásokat kell folytatni a feladat elvégzésének szakaszolhatósága miatt.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

189/2008. (IX.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város  Képviselő-testülete  Dr. Végh József (8257 Badacsonytomaj, Major u. 27.) egyezségi ajánlatát, a vételár 1.500.000 Ft,-os értékét a Badacsonytomaj 0209/50, 0209/51, 0210 hrsz-ú ingatlanok megvételére elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az adásvételi szerződés elkészíttetésére, illetve annak aláírására
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

190/2008. (IX.04.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete támogatja, hogy  az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.3.0. számú „Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű intézkedésére pályázatot nyújtson be. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészre fedezetet nem tud biztosítani.

Felkéri a Társulást, végezzen felmérést a folyékony hulladéklerakók rekultivációjáról is, mivel Badacsonytomaj Város Önkormányzata is érintett.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

191/2008. (IX.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető Kht. részére bruttó 500.000,- Ft keretösszeget biztosít  a beruházási céltartalék terhére a város közigazgatási területén lévő önkormányzati  utak kátyúzására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetési koncepció készítése előtt készüljön egy felmérés a település egészére vonatkozóan az utak kátyúzására és javítására.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fenti összeg átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző:
Határidő: 2008. november 30.

192/2008. (IX.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  36/2008 (III.19.) számú határozatával döntött, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.2.1) pályázati kiíráson belül részt kíván venni a „Badacsonytomaj Egészségház fejlesztése és egészségközponttá alakítása” pályázatával.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000,-Ft + járulékai (bruttó 2.376.000,-Ft) költségfedezetet biztosít a pályázat elkészítési költségeinek fedezetére a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a forrást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

193/2008. (IX.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Zsolt képviselőt, mint műszaki szakértőt az Európai Uniós pályázatok előkészítésére létrehozott pályázati menedzsment tagjának a mai nappal megválasztja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

194/2008. (IX.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az októberi testületi ülésre az Európai Uniós pályázatokról szóló beszámoló tárgyalását követően dönt arról, hogy a pályázatok előkészítése a jövőben is a hivatal kereteiben történjen, vagy a feladat ellátásával külső szervezet kerüljön megbízásra.

Felelős: Dr.Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Képviselő-testület októberi ülése

195/2008. (IX.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete   a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület részére a ,, Badacsonyi Borhetek” című pályázaton elnyert 4.000.000,-Ft.-ot  a támogatás folyósításáig megelőlegezi. Más célra az Egyesület ezt az összeget nem használhatja fel.

Kötelezi a CÉH egyesületet, hogy a támogatás folyósításával egyidőben, az összeget az önkormányzat számlájára utalja vissza.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Határidő: Folyamatos

196/2008. (XI.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Informár Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zs. U. 57. III. ép. 102.) Badacsonytomaj 2552 hrsz-ú ingatlanra tett fejlesztési javaslatát nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

197/2008. (IX.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe a  Szüreti rendezvény lebonyolításához a pályázati önrészként elkülönített 2.200.000,-Ft-ot átcsoportosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításáról intézkedjen.

Felelős: Dr.Gelencsér Ottó jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Határidő: Soron következő költségvetési rendeletmódosítás

198/2008. (IX.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete   a Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére a  Szüreti rendezvény lebonyolításához a pályázaton elnyert 3.500.000,-Ft-ot a céltartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításáról intézkedjen.

Felelős: Dr.Gelencsér Ottó jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Határidő: Soron következő költségvetési rendeletmódosítás

199/2008. (IX.04.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete Orbán György (8261 Badacsonytomaj , Egry. u . 5) kérését a Badacsony 1302/1 hrsz.ú ingatlan megvételére támogatja. Az ingatlan vételárát 100.000.- Ft. összegben határozza meg, az ingatlant a törzsvagyonból kivonja. Az ingatlan törzsvagyonból való kivonásának költsége, továbbá a járulékos költségek a vevőt terhelik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket a törzsvagyonból való kivonásra tegye meg.

Felkéri a Polgármestert és Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésére és aláírására.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

200/2008. (IX.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Káptalantóti településről az Önkormányzat intézményeibe beíratott gyermekek szállítását Káptalantóti és Badacsonytomaj viszonylatában, a 2008/2009. nevelési-oktatási évre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a TRIÁSZ ’06 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Társasággal 2008. 09.01-től – 2009. június 30-ig tartó határozott időtartamra a szerződést készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására. A vállalkozói díj 109.000,- Ft. + Áfa

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a 2009. évi költségvetés tervezése

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!