Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évben meghozott határozatai I.

1/2008 (I. 25.) számú határozatot:

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Intézményfenntartó Társulásának Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadja.

Felhatalmazza a Konzorcium vezetőjét, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy az elfogadott intézkedési tervet a pályázati dokumentáció részeként a pályázat kiírójához nyújtsa be.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős:  Konzorcium vezető önkormányzat polgármestere, jegyzője

2/2008 (I. 25.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásának Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadja.

Felhatalmazza a Konzorcium vezetőjét, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy az elfogadott intézkedési tervet a pályázati dokumentáció részeként a pályázat kiírójához nyújtsa be.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

3/2008. (II. 06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetését 39.366.000.-Ft-os főösszeggel elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a helyi Óvodai Nevelési Program felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést terjessze a Képviselő-testületek elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. június 30.

4/2008. (II. 06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2008. évi költségvetését 101.755.000.-Ft-os főösszeggel elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy történjen intézkedés a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola bejárati ajtó cseréjére, a benyújtott pályázat függvényében.

Felkéri Csizmarik Béláné iskolaigazgatót, hogy vizsgálja meg a portás alkalmazásának lehetőségét, közcélú foglalkoztatás keretében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Csizmarik Béláné iskolaigazgató
Határidő: folyamatos

5/2008. (II. 06.) számú hatátozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyja, amennyiben a Polgármester által felkért szakértő szakvéleménye is ezt támogatja. Ellenkező esetben a Pedagógiai Program módosítását újból a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a szakértői véleménnyel együtt. A Pedagógiai Program a szakértői vélemény megérkezését követően lép hatályba.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

6/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt elfogadja.

7/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

8/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

Badacsonytomajon 2008. március 10-én 7.30 - 16.00 óráig, 2008. március 11-én 7.30 - 16.00 óráig, az óvodai felvételt 2008. április 21-22-én      8.00 - 13.00 óráig, 2008. április 23-24-én 11.00 - 17.00 óráig időpontban  határozza meg.
Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.
Felelős:  Krisztin N. László polgármester,
Csizmarik Béláné igazgató,
Nagy Lászlóné óvodavezető
Határidő: 2008. február 10.

9/2008 (II.06.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

10/2008 (II.06.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás X. fejezetének 2. francia bekezdésének módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:

„jelen szerződés IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, a KA és az Önkormányzatok számára a saját forrás kiegészítésére biztosított valamennyi támogatási forma előírásainak teljesítése érdekében a Társulási Tanácsra átruházott valamennyi feladat- és hatáskör. Amennyiben a pályázati felhívás alapját képező jogforrás nem teszi lehetővé, hogy a Társulás saját maga nyújtsa be pályázatát, úgy a Társulási Tanács Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazza fel arra, hogy nevében eljárjon.”

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) értesítse.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

11/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hoffmanné Lakat Katalin (8258 Badacsonytomaj, Strand u. 6.) 2251/4. hrsz. ingatlanra vonatkozó Adás-vételi szerződését a Vevő által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja. A Vevő részére az általa kifizetett 1.200.000,- Ft. vételárat 8 napon belül a Polgári Törvénykönyvben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti az Önkormányzat, azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőt terheli.

Az adásvétellel összefüggésben keletkezett valamennyi illeték és költségfizetési kötelezettség továbbra is a Vevőt terheli.  Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződések felbontásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Továbbá felkéri a Hivatalt, hogy a 2251/4., hrsz.-ú ingatlan meghirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Határidő: Azonnal

12/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bozzay Gabriella ügyvéd Kommuniczki Edit (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8.) alperes képviseletében az 1812 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetésére irányuló egyezségi ajánlatát az alábbiak szerint fogadja el:

Felajánlja alperes részére az Önkormányzat tulajdonát képező 1755 hrsz-ú 1500 m2 területű belterületi ingatlan 795/1500 tulajdoni illetőségét, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező 1754 hrsz-ú 1772 m2 területű beépítetlen belterületi ingatlan 1/1 tulajdonjogát azzal, hogy amennyiben az igazságügyi ingatlan forgalmi szakértő szakvéleményében foglaltak szerint az ingatlanok értéke alacsonyabb mint az egyezségi ajánlatban meghatározott 10.960.043.-Ft., úgy az Önkormányzat a különbözetet készpénzben kifizeti alperesnek.

Amennyiben alperes az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ügyet ismételten a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Ha alperes az ajánlatot elfogadja, úgy felkéri a jegyzőt, a szükséges dokumentumok előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az alperes jogi képviselőjét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

13/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a 2. számú szavazókör (Badacsonytomaj Művelődési Ház Római út 69.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjává

-  Vastag Béláné Badacsonytomaj, Táncsics u. 24.
-  Takács Gáborné Badacsony, Római út 151. szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri a Helyi Választási Iroda Vezetőjét, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a megválasztásukról értesítse és részükre a megbízólevelet küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, HVI vezetője
Határidő: 2008. február 15.

14/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az RVI Magyarország Kft.-vel (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) megkötött Megbízási szerződését, annak 5.2. pontjára hivatkozva, indoklás nélkül a mai naptól számított 30 napos határidővel felmondja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az RVI Magyarország Kft.-t értesítse.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

15/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Krisztián Emil (8284 Nemesgulács, József Attila utca 73.) szám alatti lakos, mint a badacsonyi strand 7. számú üzlethelyiségének bérlője felújítási kérelmét támogatja.

Az üzlethelyiségben végzett értéknövelő, számlákkal igazolt beruházása a bérleti díjba beszámításra kerül, úgy, hogy a mindenkori bérleti díj 50%-át Bérlő minden évben megfizeti, a másik 50% pedig bérbeszámítás címén kerül elszámolásra egész addig, amíg a felújítási összeg kiegyenlítésre kerül.

Az önkormányzattal megkötött bérleti szerződés módosításra kerül az alábbiak szerint:

„Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben 2011. december 31. napjáig az üzletbérleti díj következő 3 évi mértékében megállapodnak, úgy a szerződés további 3 évvel (szezonnal) 2014. december 31. napjáig meghosszabbodik. A megállapodás elmaradása esetén az üzletbérleti szerződés minden további intézkedés nélkül 2014. december 31.-ével megszűnik.”

Felkéri a Jegyzőt a Bérleti szerződés módosításának előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazd. és Építéshatósági Oszt.vez.
Határidő: Azonnal

16/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gelencsér Tamás (8262 Badacsonylábdihegy, Római u. 175.) badacsonyi strand 4. számú pavilonra vonatkozó Bérleti szerződés meghosszabbításhoz hozzájárul.

Továbbá támogatja, hogy a 3. és 4. számú üzlethelyiségben végzett értéknövelő, számlákkal igazolt beruházása a bérleti díjba beszámításra kerüljön úgy, hogy a mindenkori bérleti díj 50%-át Bérlő minden évben megfizeti, a másik 50% pedig bérbeszámítás címén kerül elszámolásra egész addig, amíg a felújítási összeg kiegyenlítésre kerül.

Felkéri a Jegyzőt a Bérleti szerződés módosításának előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvez.
Határidő: Azonnal

17/2008 (II.06.)számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

18/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni „ Egy jobb kilátásért „ meghirdetett pályázaton a Badacsony hegyen kilátó építése tárgyában

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és egy ellen szavazattal egyetért a pályázat beadásához szükséges tanulmányterv megrendelésével.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges önrész biztosítása érdekében vegye föl a kapcsolatot az érintett szervezetekkel.

A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges önrész biztosítása tárgyában a Február 13-ai ülésén hoz döntést.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2008. február 13.

19/2008. (II. 13.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat pályázati menedzsmentjét a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat elkészítésére és benyújtására, továbbá a kialakult informatikai háttér fenntartását.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. február 20.

20/2008. (II. 13.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szénégető-dűlői komposztáló telep létesítéséhez szükséges tanulmány megrendelését a Norvég Alaphoz benyújtott pályázat eredményhirdetéséig elhalasztja. Az eredmény birtokában a szükséges lépéseket újra tárgyalja meg.

Felhatalmazza Ferenczy Károly ügyvezető igazgatót támogatói partnerek keresésére, melyről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

21/2008. (II. 13.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 6-ai döntését megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-2.1.1.D) „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” címmel kiírt pályázaton részt  kíván venni a „Egy jobb kilátásért” pályázatával. (kilátó építése a Badacsony-hegyen).

A tervezők által készített három változat közül az „A” változatot támogatja.

A beruházás bruttó összege 89.055.000-Ft. A szükséges 13.358.250.-Ft  erejéig az önrészt biztosítja – a 2008. évi költségvetésében – az igényelt 75.696.750.-Ft-os támogatási összeg mellé.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a projekt költségeit szerepeltesse a költségvetési rendeletben.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

23/2008 (II.27.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a használaton kivüli Toshiba e-Studió450 típusú nettó 309.000 Ft. nyilvántartási értékű fénymásoló értékesítéséhez hozzájárul oly módon, hogy az ART-TECH 2005 Bt. helyette  3 db új laptop számítógépet a tartozékaival ad cserébe az Önkormányzatnak.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

24/2008 (II.27.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a peren kívüli  egyezségi ajánlatot elfogadja és az egyezségről szóló szerződést aláírja az OTP Garancia biztosító Zrt-vel.

Felelős:  Ferenczy Károly

Határidő:  2008. március 10.

25/2008 (02.27.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Egészségügyéért posztumusz kitüntetést néhai Csanádi Erzsébetnek,

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fejlesztéséért kitüntetést Csala László Badacsonytomaj Római u. 13. szám alatti lakosnak adományozza.

Felkéri a Polgármestert a március 15.-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. március 15.

26/2008 (02.27.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fejlesztéséért végzett kiemelkedő munkájáért

Tóth István Badacsonytomaj Kodály Z. u. 14. szám alatti lakost elismerő oklevélben részesíti.

Felkéri  a Polgármestert a március 15.-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen az oklevél átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. március 15.

22/2008. (II. 13.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 6-ai döntését megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-2.1.1.D) „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” címmel kiírt pályázaton részt  kíván venni a „Egy jobb kilátásért” pályázatával. (kilátó építése a Badacsony-hegyen).

A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai (bruttó 2.376.000.-Ft) költségfedezetet biztosít a pályázat előkészítési költségeinek fedezetére a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a forrást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. február 11.

27/2008 (III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

28/2008 (III.19.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

29/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete zártkörű kötvényt bocsát ki az alábbi jellemzőkkel:

Futamidő:                     20 év

Türelmi idő:                     5 év

Kötvény felhasználásának célja: 320 millió forint fejlesztési hitel visszafizetése az Erste Banknak, továbbá olyan beruházások finanszírozása, amelyek megvalósulásuk esetén bevételt termelnek, valamint ugyan ilyen célú pályázati lehetőségekhez az önerő biztosítása

Kibocsátás névértéke: 500.000.000 Ft-nak megfelelő CHF

Kötvény devizaneme: CHF, amely a futamidő alatt térítésmentesen módosítható.

Kötvény kamatozása: változó

Kamatperiódus: 6 hónap

Kamatláb: 6 havi CHF LIBOR + 1,4 %

Tőke visszafizetése: a türelmi időt követően évente kétszer, minden év március 31-én és szeptember 30-án, ill. az azt követő munkanapon történik annuitásos módon (első tőketörlesztés 2012. szeptember 30-án)

Tőke előtörlesztés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Kamatfizetés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Jegyzési garancia: Raiffeisen Bank Zrt. jegyzési garanciát vállal a kötvények teljes mennyiségére.

Az önkormányzat a kibocsátási költséget 4.000.000 Ft-ot, azaz Négymillió forintot a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében az évi költségvetési rendeletében betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezete az önkormányzat mindenkori költségvetése, saját bevétele.

A Képviselő-testület a kötvény teljes futamideje alatt a devizanemek közötti átváltásról szóló döntés meghozatalára eseti bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a mindenkori Polgármester, a mindenkori Jegyző a mindenkori Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke, a mindenkori TEVÜM Bizottság Elnöke, továbbá a mindenkori Költségvetési és Adóosztály Vezetője. Az eseti bizottság elnöke a mindenkori polgármester.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Raiffeisen Bank Zrt-vel történő szerződések és a kötvény kibocsátásához szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2008. március 31., ill. folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

30/2008 (III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert — az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004 (IX.30.) számú rendelet 27§ (3) bekezdése alapján — a megüresedett helyiségekre a pályázatot írja ki, a pályázati eljárást a Polgármesteri Hivatal folytassa le. A „Gomba” üzlethelyiség bérlőjéül az É-V Kft.-t (8300 Tapolca, Barack virág u. 16.) képviselője Éder Zoltánné jelöli ki.

Továbbá felkéri a KITK és TEVÜM Bizottságot, hogy a kiadandó közterületek helyének, és számának meghatározása céljából közös település bejárásra kerüljön sor, melynek eredményéről a következő testületi ülésen számoljon be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  Azonnal

31/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátika üzletházra vonatkozóan a Vasi Kapacitás Kft. (9700 Szombathely, Széll K. utca 19.)és társa az É-V Kft. (8300 Tapolca, Barackvirág utca 11.) bruttó 88.500.000,-Ft-os vételi ajánlatát elfogadja.    

Az ingatlan 2009. szeptember 30.-áig érvényes Bérleti szerződéssel együtt kerül értékesítésre azzal, hogy a bérbeadói jogokat a tulajdonjog átvezetésétől az új tulajdonos gyakorolja.

Vevők nyolc napon belül nyilatkozzanak, hogy a bérleti szerződés ismeretében vételi szándékukat fenntartják. Az elfogadó nyilatkozat megtételével egyidejűleg történjen meg az előszerződés aláírása és a 4 millió Ft. befizetése. Az előszerződésbe bele kell foglalni azt, hogy amennyiben Vevők nem fogadják el a  készülő arculattervben foglalt feltételeket, úgy az előszerződés érvényét veszti és a Vevők a befizetett összeget visszakapják. A végleges adás-vételi szerződés és tulajdonjog átírás akkor történhet meg, ha Vevők az arculatterv vonatkozó rendelkezéseit írásbeli nyilatkozattal elfogadják és a vételárat (áfával együtt) teljes egészében megfizették.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. március 27. ill. Folyamatos

32/2008 (III.19.) számú határozatot

1. A Városüzemeltető Kht.2008. évi üzleti tervében gazdálkodását:

·         A közhasznú feladatokat:                                             67.600.000.-Ft költséggel

·         A vállalkozási feladatokat:                                            73.750.000.-Ft költséggel

·         A költségek összegével megegyező                              141.350.000.-Ft bevétellel tervezze és az üzleti tervben részletezettek szerint hajtsa végre.

2. A tulajdonos Képviselő-testület a Városüzemeltető Kht. gazdálkodási egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi részdöntéseket hozza meg:

a)                   A Képviselő-testület 75/2007. (IV. 11.) számú határozatának aktuális alkalmazása szerint a közhasznú támogatás és a céltartalék mértékéig előfinanszírozást biztosít. Az előfinanszírozást a lakossági hulladékszállítási szerződés kötelezettségeinek megelőlegezése, mint új feladat indokolja

b)                   A KHt. üzemeltetésében lévő strandokon a napijegy ára 400.-Ft-ban, a kedvezményes jegy ára 250.-Ft-ban kerüljön megállapításra.

c)                   A Kedvezményezettek körére az üzemeltető javaslata: gyermekek (6-14. éves korcsoport), ifjúsági csoportok előzetes bejelentés alapján legalább 10 fő/alkalom esetén ügyvezetői hatáskörben.

d)                   Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Kht üzleti tervében szereplő – az ügyvezetői hatáskört meghaladó – nagy értékű tárgyi eszközök lízingszerződéséhez a tulajdonosi kezességvállalási szerződések aláírására.

e)                   A Testület felhatalmazza az ügyvezetőt – amennyiben 2008. április 15-ig pályázati lehetőség nem adódik a már határozatban rögzített hatáskörbe utalt fejlesztésen (strandi hangosítások, kutyamegőrző) felül a parkolók ellenőrzési funkciójának, és a szükséges kisebb gépfelújításoknak, valamint a strandi beléptető rendszer modernizálásának főidény előtti megvalósítására az üzleti tervben meghatározott költségkeret mértékéig.

3. Képviselő-testület bízza meg dr. Gelencsér Ottó jegyzőt, valamint Ferenczy Károly ügyvezető igazgatót, hogy a Kht. törvény szerinti cégátalakítását 2008. szeptember 30-i ¾ évi mérlegzárással, és az új „Nonprofit Kft.” 2009. január 1-i megalakításával készítse elő és a szükséges döntéseket, terjessze a Képviselő-testület elé.

4. A Képviselő-testület hagyja jóvá az előzetes egyetértésének megfelelően a Városüzemeltető Kht. sportpálya gondnoki feladatainak átadását a Sportegyesület részére. Az átadás – átvételi eljárás és az elszámolás 2008. március 31-ig történjen meg.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

33/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szemétszállítással kapcsolatos település bejárásról szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Városüzemeltető Kht.-t, hogy a 28/2007. (XII.28.) számú a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet 1. számú mellékletében érintett ingatlantulajdonosokat értesítse ki, hogy a saját szemeteskukáik beszerzéséről 2008. április 10.-étől gondoskodjanak.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatója

Határidő:  Azonnal

34/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Gábor (8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 10.) szám alatti lakos badacsonytomaji strandon koktélbár építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, ami nem jelenti az építési engedély megadását, azt a kérelmezőnek kell beszerezni. Azonban felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy az építési engedély kiadásának akadálya lehet az, hogy a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott, a strand területére vonatkozó beépítési lehetőség az egész területre 8%, ami a meglévő épületállománnyal már meghaladott.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. március 31.

35/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete   a DRV Zrt. által kezdeményezet KEOP –1.2.0. pályázati kiíráson közös pályázat benyújtásával való részvételt nem támogatja, tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan az Önkormányzatot terhelő költségek nem állnak arányban  a megvalósítható  műszaki tartalommal (36 bekötés) . Felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

36/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli operatív program keretén belül a „  Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járó beteg  szakellátó központok fejlesztése, alap- járó beteg szakellátás korszerűsítése című pályázat”  „A”  komponensére a Badacsonytomaji Egészségház felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges engedélyes színtű tervek elkészítésére bruttó 180.000 Ft. forrást biztosít a céltartalék terhére. A tervdokumentáció terhére ki kell számolni a beruházás várható költségét és az önrész biztosítása végett előterjesztést kell készíteni a Képviselő-testület  ülésére. Az esetleges eszközbeszerzés pályázaton való részvétel feltétele, hogy az érintett házi orvosok írásban, visszavonhatatlan nyilatkozatot tegyenek az eszközbeszerzés értékének figyelembe vételével az önrész vállalására.

Felkéri a Polgármestert és Jegyzőt, hogy a szükséges terveket rendelje meg és az érintettek nyilatkozatait, szerezzék be.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó  

Határidő: Folyamatos

37/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel. a házi szennyvíz átemelők üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződés tervezetet nem fogadja el. A Képviselő-testület álláspontját szerint a házi átemelők a szennyvízcsatorna hálózat alkotórészét képezik melynek tulajdonosa Badacsonytomaj Város Önkormányzata és azt üzemeltetésre a DRV Zrt.-nek  a 2007.évben megkötött szerződés szerint átadta. A házi átemelők nélkül a szennyvízcsatorna rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, ezért alkotórészi jellegénél fogva részei az üzemeltetési szerződésnek.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó

Határidő: Folyamatos

38/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki, az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a szakmai közlönyben tetesse közzé, a pályázatok beérkezését követően a jogszabályban előírt véleményezési eljárást folytassa le, majd ezt követően a pályázatokat terjessze a fenntartó önkormányzatok együttes ülése elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal, ill. 2008. július 31.

39/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban az alkalmazási feltételek között ne szerepeljen az 5 éves vezetői gyakorlat, hanem úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy a vezetői gyakorlat előnyt jelent.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a júniusi testületi ülés

40/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Panoráma és Szőlőhegyi út vezetékes vízellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja .

41/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájház felújítására az idei évben forrást nem biztosít.

Felkéri Varga Róbert pályázati referenst, hogy a Tájház felújításához kapcsolódó pályázatokat folyamatosan kísérje figyelemmel, és lehetőség esetén terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős:  Varga Róbert pályázati referens
Határidő:  Folyamatosan

42/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sinkó László (8253 Révfülöp, Petőfi utca 86.) szám alatti lakos 046/27 hrsz.-ú szőlő megnevezésű ingatlan 1/6 részének térítésmentes felajánlását nem fogadja el, mivel az ingatlanra végrehajtói jog van bejegyezve a DRV Zrt. jogosult javára.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  Azonnal

43/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi borhetek, és a Szüreti felvonulás helyszíneként az Alsó-bazársor előtti területet jelöli ki.

Felkéri a Városüzemeltető Kht.-t:

- az alsóbazársor épületéhez hozzátoldott előtető elbontására

- a kirakati portálok matricáktól való megtisztítására

- az épületek elé nádszövet borítás elhelyezésére

- a járda melletti korlát és lánc eltávolítására és raktározására

- a nyári idegenforgalmi rendezvényekre a faházak felújítására

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Határidő:Azonnal

44/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Káptalantóti úti csatornaépítésről szóló tájékozatót elfogadja, a beruházás esetleges indítására az Önkormányzat és Intézményei 2008. első félévi költségvetési beszámolójával egyidejűleg tér vissza.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. szeptember 15.

45/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Benczúrné Lázár Éva (8200 Veszprém, Hóvirág utca 9.) Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői véleményét az önkormányzat tulajdonában lévő 103 db értékesítésre szánt ingatlanra vonatkozóan elfogadja.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt, hogy a forgalomképes ingatlanok közül a résztulajdonban lévőket, bezárt ingatlanokat stb. az érdekeltek számára közvetlenül eladásra kínálja fel. A fennmaradó ingatlanokat hirdesse meg úgy, hogy a szerződéskötés az első, a szakértői véleményben meghatározott fajlagos árat megfizető jelentkezővel történjen meg.

A Képviselő-testület a Badacsonytomaj 2555 hrsz-ú ingatlant a badacsonyi strandbejárat látványtervének elkészítéséig nem értékesíti.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági oszt.vez

Határidő: Folyamatos

46/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovásznai László 1021 Budapest Hűvösvölgyi u. 124. szám alatti lakos kérelmére a Badacsonytomaj 911/9., 911/11. és 043/79. hrsz-ú ingatlanokat érintő fekvéshatár változására vonatkozó kérelmét elfogadja, annak ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését kérelmezi a Körzeti Földhivatalnál. Az átvezetéssel járó költségeket Kovásznai László viseli.

Változás után kialakul 911/9. hrsz-ú 1367 m2 térmértékű és 911/11. hrsz-ú 1367 m2 térmértékű beépítetlen ingatlanok valamint 043/80. hrsz-ú 3867 m2 külterületi ingatlan.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a kérelemnek a Tapolcai Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtására intézkedjen.

Felelős:   Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. április 15.

47/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs település részen létesítendő strand előkészítési munkáiról szóló tájékozatót megtárgyalta. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a strand tervezési költségeinek biztosítása, valamint a strand kialakításában való részvétel érdekében folytasson tárgyalásokat a Veszprém Megyei közgyűlés elnökével. Ha a Megyei Önkormányzat a tervezés költségeit biztosítja, úgy felhatalmazza a polgármestert a beérkezett tervezői ajánlatok alapján a tervek megrendelésére. Amennyiben a közgyűlés a tervezés költségeit nem biztosítja, úgy felkéri a polgármestert, hogy az anyagot ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2008-as nyári szezonra vonatkozóan a strandhasználattal kapcsolatban folytasson további tárgyalásokat az SCD Holding képviselőivel.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

48/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PROSPECKT INVEST Kft. (1054 Budapest, Nádor u. 36. képviseli: Mozsár János ügyvezető) és az Önkormányzat között az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 231 hrsz-ú, 1 ha 6651 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 48.600.000 Ft bruttó vételár megfizetése ellenében történő átruházása tárgyában kötendő adásvételi szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírják. Tudomásul veszi a Képviselő-testület, hogy a PROSPECKT INVEST Kft. által megvásárolt ingatlant a beruházási hitelt folyósító Magyar Fejlesztési Bank Zrt. előírásainak megfelelően a vevő apportálja a részvételével létrehozott Badacsony Center Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft-be.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt a mellékelt adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2008. március 31., illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

50/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpályák és kapcsolódó létesítményeik üzemeltetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata és Badacsonytomaji Sportegyesület között 2000. június 20-án létrejött üzemeltetési szerződés módosítását jóváhagyja azzal, hogy a módosító szerződésben rögzíteni kell a 2007. évben kiírt közbeszerzési eljárás dokumentációjában rögzített elvárt műszaki tartalmat. Egyetért a Képviselő-testület azzal is, hogy a szerződés módosításába kerüljön be az a kötelezettségvállalás, miszerint a Sportegyesület éves támogatási összegét minden évben legalább a hivatalos infláció mértékével megemeli. Bázisévnek a 2008. évi támogatási összeg tekintendő. A Sportegyesület 2008. évi támogatásának összegét 6 millió forintban állapítja meg az eredetileg meghatározott 3 millió forint helyett, a 2008. évi költségvetés "sportpályák üzemeltetése" előirányzat terhére.

A Képviselő-testület a Sportegyesület és a Városüzemeltető KHT között 2005. március 1. napján létrejött "A sportegyesület használatában álló létesítmények gondnoki teendőinek ellátására" vonatkozó szerződésnek - úgyis mint  a Városüzemeltető KHT egyszemélyes tulajdonosa - 2008. március 20. napjával történő megszüntetéséről dönt.

Felkéri a Sportegyesület Elnökségét, hogy a sportpálya üzemeltetési feladatokat 2008. március 20. napjával teljes körűen vegye át

Felkéri a Városüzemeltető KHT Ügyvezetőjét, hogy az üzemeltetési feladatok teljes körű átadásával kapcsolatos, feladatkörébe tartozó intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a 2000. június 20-án kötött Üzemeltetési szerződést a jelen határozatban, valamint a fentebb már hivatkozott műszaki elvárásokban meghatározottak szerint a szerződés módosítását készítse elő, aminek aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert felhatalmazza. Az aláírt szerződést tájékoztatás végett a Képviselő-testületnek a soron következő ülésén be kell mutatni.

Határidő: azonnal, illetve a következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető

Lévai Albert Csaba sportegyesület elnöke

51/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester illetményét – figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (2)bek. és a 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján -  2008. 01. 01-től bruttó  425.200.- Ft/hó összegben állapítja  meg.

A költségtérítést átalány jelleggel 2008. 01. 01-től illetménye 30 %-ának megfelelő összegben, azaz 127.560.- Ft-ban határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés folyósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó

Határidő: azonnal

52/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Egry József születésének 125. évfordulója alkalmából Egry emlékplakett készítését. Az 550.000.- Ft + ÁFA költséget az általános tartalék terhére biztosítja.

53/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 4/2004 (II.20.) NKÖM rendelet alapján a helyi Önkormányzatok Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatához 300.000 Ft. önrészt biztosít a költségvetésben szereplő 2.5 Millió Ft. céltartalék terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. március 31.

54/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyelországi Czempin városával testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a testvérvárosi megállapodást készítse elő és annak tervezetét terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Határidő: 2008. március 31., a megállapodás aláírására 2008. július 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

55/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéknyelű Kft. által a „ Kéknyelű virágzás ünnepének „ megrendezését 500. 000 Ft.-tal támogatja, egyéb kötelezettséget nem vállal. Felhívja a rendezvény szervezőket, hogy a következőkben törekedjenek az önálló rendezésre.

56/2008/(III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SCD Holdinggal kötendő szerződések, megállapodások jóváhagyására vonatkozó napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

57/2008 (III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező okirattervezeteket megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy az

-  üzletrész adásvételi szerződést az SCD GROUP International Ltd-vel (képviseli:  Tomcsányi Gábor meghatalmazott)

-          az "Együttműködési megállapodás" és "Földhasználati jogot alapító szerződés" felbontására irányuló Megállapodást at SCD Holding (CE) Bafektetési és Vagyonkezelő Zrt-vel (képviseli: Tomcsányi Gábor vezérigazgató) és az SCD GROUP International Ltd-vel (képviselő: Tomcsányi Gábor meghatalmazott), valamint a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-vel (képviseli: Somfalvi Péter ügyvezető)

-          a 02/27 hrsz-ú, 57796 m2 területű ingatlan átruházására vonatkozó adásvételi előszerződést a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-vel (képviseli: Somfalvi Péter ügyvezető)

-          a Letéti megállapodást az SCD GROUP International Ltd-vel és a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-vel, valamint a Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Irodával

az önkormányzat képviseletében eljárva az önkormányzat nevében aláírják.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

58/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

59/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

60/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót és a független könyvvizsgálói jelentést elfogadja .

61/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi módosított pénzmaradványát  147.258  e/Ft-tal jóváhagyja

Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat       144.054  eFt

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság       3.204  eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

- Önkormányzat       16.073 eFt

- Óvoda       2.370 eFt

Általános Iskola       5405 eFt

Összesen:       23.848 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:       123.410  eFt

Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat       120.206  eFt

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság       3.204  eFt

A Tűzoltóság pénzmaradványát kötelezettség nem terheli, az önkormányzati többlettámogatásból adódott, így felosztási javaslattal az intézmény nem él.

A tűzoltóság pénzmaradványát és az Önkormányzat részben önálló intézményeinek előirányzat maradványát elvonja és azt áthelyezi beruházási céltartalékba.

Felkéri a Jegyzőt a rendelet módosítását a következő Testületi-ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

62/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület – 8258 Badacsonytomaj, Sport u. 2 – kérését megtárgyalta, és az alábbiak szerint fogadja el:  május 01.- és szeptember 30-ig terjedő időszakban a sporthorgászatot a strandok területén nem engedélyezi. A fürdési idényen kívül engedélyezi a strandok használatát sporthorgászat céljából, ellenőrzött körülmények között. Felkéri a Városüzemeltető Kht-t, hogy a Horgászegyesület vezetőségével együtt,  a partmenti sporthorgászat feltétel rendszerét dolgozza ki, keresse fel az ebben illetékes hatóságokat (Vízügy, Nemzeti Park, Halászati Rt.) és annak anyagi kihatásait vizsgálja meg és ezt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére. A Képviselő-testület keresi a közép-hosszútávú megoldást is a partszakaszt kezelők bevonásával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

63/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hozzájárul  a 2008. évi   nyári kirakodó vásárok megrendezéséhez az alábbiak szerint:

o        Időpontjai:    Pünkösdi hétvégén (május 10-12.)

Borhetek első és utolsó illetve középső hétvégéjén  (július 18-20.; július 25.-27., augusztus 1-3.)

o        A kirakódó vásár résztvevői csak kézműves, népművészeti termékekkel jelenhetnek meg.

o        Helye: Tourinform Iroda oldalán lévő  gesztenyefasor alatt  a gépjármű forgalom elterelésével. Az ezzel kapcsolatos forgalomszabályozási feladatok, Rendőrség és más hatóságok megkeresése, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi költség a Céh Turisztikai Egyesületet terheli.

o        Az Egyesület köteles a rendezvények helyszínének folyamatos rendbetartásáról, valamint a szemét elszállításáról saját költségére gondoskodni. Az átadott területet a rendezvényt követően eredeti állapotnak megfelelően köteles helyreállítani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős:      Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:    Azonnal

64/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

65/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2007. évi belső ellenőrzés megállapításairól és azok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

66/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatát és Intézményeit érintő, a 2007. évben az Állami Számvevőszék által lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításáról szóló beszámolót valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az Intézkedési terv maradéktalan végrehajtásáról feladatkörükben eljárva gondoskodjanak és annak időarányos teljesítéséről, valamint teljes körű realizálásáról a Képviselő-testületet beszámoló formájában tájékoztassák.

Felkéri a jegyzőt arra is, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak maradéktalan teljesítésének várható pénzügyi kihatásait (programok, informatikai eszközök beszerzése, stb.) ajánlatokkal alátámasztva terjessze a soron következő ülésre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos, ill. soron következő testületi ülés

67/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a Városüzemeltető Kht. közhasznúsági jelentését elfogadja és a mérleg szerinti eredményt a Városüzemeltető Kht. eredménytartalékába helyezi. Megbízza az ügyvezető igazgatót a közhasznűúsági jelentés nyilvános közzétételére.
Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2008. május 31.

68/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni közmunkaprogramban 12 fő létszámmal részt vesz.

Felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására, a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét a foglalkoztatás technikai lebonyolítására. A pályázati önrészt 1.093.680 Ft.-ot az általános tartalék terhére biztosítja, 1 hónap finanszírozási előleget határidőre átutalja

Felelős: Krisztin N. László polgármester, dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

69/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló jelentést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a  strandokon a beléptető rendszer megvalósítására fedezetet nem biztosít, a  kutyamegőrző kialakítására,  a hangosítás megoldására kerüljön sor.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

70/2008 (V.07.) számú határozatot:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  felkéri  a Városüzemeltető Kht.-t, hogy a szezon előtt az alábbi munkák elvégzéséről gondoskodjon, az üzleti tervének közterület fenntartásra fordítandó kerete terhére.

¾             A Gomba épülete előtti közterületen az aszfalt burkolat javítása

¾             A felső-bazársor tetejéről a gaz és a fatörmelék eltávolítása

¾             A gesztenyefasor alatti ágyásban a hiányzó növényzet pótlása szúrós cserjékkel.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Városüzemeltető Kht-t. értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

71/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

72/2008 (V.07.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szociális szolgáltatástervezési koncepcióját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a szociálpolitikai kerekasztalt hívja össze és bővüljön ki több szakemberrel, vitassák meg a helyi ifjúsági közösség problémáját. A szociálpolitikai  kerekasztal kezdeményezzen egy igényfelmérést a helyi fiatalok körében a tekintetben, hogy milyen szórakozási, sportolási lehetőségre tartanának igényt és az igényfelmérésből készüljön előterjesztés, a képviselő-testület elé

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

73/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési terv nyilvánossá tételéről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

74/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házszámtáblák pótlólagos megrendelésére 160.000,-Ft keretösszeget biztosít.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt, hogy a táblák megrendeléséről gondoskodjon..

Felelős:  Dr. Gelncsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

75/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az A1 THETA PROJEKT Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 5.) részére eladásra felkínálja a badacsonytomaji 988/1 hrsz.-ú ingatlant  előzetes értékbecslés elkészítését követően alábbi feltételekkel:

¾             Szőlőművelés céljára jelenleg bérbe van adva az ingatlan, a bérbeadói jogokat új tulajdonos átveszi azzal, hogy a bérlő a tevékenységét továbbra is fenntarthatja.

¾             A település kiemelt közérdeke fogaskerekű/sikló kiépítése, mely projekt megvalósulása esetén az új tulajdonos vállalja, hogy területén, térítésmentesen legyen kiépítve a sikló induló állomása.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:    Folyamatos

76/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

77/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj  Erdős utca – temető melletti – hiányzó közvilágításának kiépítésére bruttó 290.000.- Ft forrást biztosít a céltartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy az árajánlatnak megfelelően a munkálatokat rendelje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

78/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Herczeg Ferenc utca csapadékvíz elvezetés megoldására bruttó 1 millió forint keretösszeget biztosít a céltartalék terhére.

Megbízza a Városüzemeltető Kht.-ét a kivitelezési munkálatok elvégzésével, a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt pedig a végszámla mellékletét képező tételes felmérés  - idő ráfordítás, anyag – ellenőrzésével. A munkálatok befejezése után a tényleges bekerülési költségről a Képviselő-testületet tájékozatni kell.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: Folyamatos

79/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja a 2949 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan Németh Gyuláné (8258 Badacsonytomaj, Kiskörút 3.) és Linter Józsefné (8300 Tapolca, Radnóti Miklós utca 26.) térítésmentes felajánlását önkormányzatunk részére.

Felkéri a Jegyzőt az Térítésmentes átadásra vonatkozó szerződés előkészítésre, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. május 31.

80/2008 (V.07.) sz. határozatot
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth József építési telek vásárlására vonatkozó kérelmét nem támogatja, azonban biztosítja az ingatlanra vonatkozó pályázati eljáráson való részvételt.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2008. május 31.

81/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az illemhelyek 2008. évre érvényes bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:

Alsó bazársori WC           142.000.- Ft/év

Felső bazársori WC           69.650.- Ft/év

Halászkert melletti WC           310.100.- Ft/év

Felelős:           Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:         Folyamatos

82/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

83/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Török Péter – B1237 Kft.- ügyvezető igazgató 1239 Hrsz.-ú  telek hasznosítására  tett javaslatát megtárgyalta és azt támogatja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy további tárgyalásokat folytassanak a telek hasznosításáról, az üzletek tulajdonba adásáról és a konkrét megállapodás tervezetet terjesszék a Képviselő-testület következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

84/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó József (8300 Tapolca, Nagyköz utca 5.) alatti lakos kérésére 2008. évi szezonra vonatkozóan a badacsonyi Alsó-bazársoron lévő 5. számú üzlethelyiséget kizárólagosan raktározás céljára bérbe adja az alábbi feltételekkel:

—  Szezonra vonatkozó raktározási díj 80.000.-Ft/szezon; melynek esedékessége a szerződéskötés napja.

—  A helyiségben tárolt Bérlő tulajdonát képező vagyontárgyakra semmiféle felelősséget nem vállalunk.

—  A közüzemi számlák megfizetésének biztosítékaként kauciót kérünk.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

85/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közlekedés Operatív Program  kertében meghirdetett „Kerékpár út hálózat fejlesztés”  - KözOP-2008-3.2. – című pályázaton rész kíván venni, a Badacsony Egry sétány- Móricz Zsigmond utca- Hamvas Béla utca nyomvonalon kerékpár út megvalósítására. Felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, hogy a pályázathoz szükséges engedélyes terveket és tervezői költségvetést rendelje meg. A tervek elkészítésére bruttó 960.000.- Ft. forrást biztosít a céltartalék terhére.

A polgármester és a jegyző kezdeményezzen ez ügyben tárgyalásokat Badacsonytördemic polgármesterével, majd az eredményeket terjessze a testület elé.

Felelős: Krisztin N. László
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  Folyamatos

86/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A területi kiegyenlítést szolgáló Önkormányzati fejlesztések támogatása” (TEKI) című pályázaton részt kíván venni a Badacsony Móricz Zsigmond utca és környékének közvilágítás kiépítése cél megvalósítására. A beruházás bruttó bekerülési költsége 23.695.095 Ft. A pályázathoz szükséges  30%-os önrészt 7.110.000 Ft –ot a céltartalék terhére biztosítja a 16.585.095 Ft. összegű támogatáshoz. A pályázati díj 165.851 Ft. összegét a céltartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttessék el és adják be. Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően, a Képviselő-testület következő ülésére a költségvetési rendelet módosítását készíttesse el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

87/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „ Az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül” (CÉDE) című pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Fő utca járda felújítás cél megvalósítására. A beruházás bruttó bekerülési költsége 24.824.436 Ft. A pályázathoz szükséges  30%-os önrészt 7.450.000 Ft –ot a céltartalék terhére biztosítja a 17.374.436 Ft. .összegű támogatáshoz. A pályázati díj 173.744 Ft. összegét a céltartalék terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttessék el és adják be. Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a Képviselő-testület következő ülésére a költségvetési rendelet módosítását készíttesse el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

88/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bolf Sándor (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti út 41.) szám alatti lakos kérelmére hintós járat várakozási helyeként Badacsony Hableány Étteremmel szembeni árnyékos területet jelöli ki.

A terület bérleti díját a 193.872,-Ft + inflációs ráta, határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt a Közterület bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

89/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a településen a Városüzemeltető Kht. szervezésében, a Remondis Kft-vel történt ütemezésnek megfelelően május hónapban hétköznapokon kerüljön megszervezésre a lomtalanítás.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy azon ingatlanoknál, amelyeket a kukás gépkocsi meg tud közelíteni a hulladék az ingatlan elé kerüljön kihelyezésre, egyéb helyeken pedig közterületek kijelölésével történjen a lomtalanítás.

A fémhulladék gyűjtése külön, e célra kijelölt helyen és időpontban történjen.

A Képviselő-testület a lomtalanítás lebonyolítására Bruttó 2.5 millió Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét,  a lomtalanítás lebonyolítására valamint arra, hogy a lomtalanítás időpontjáról és módjáról a Badacsony újságban és a település honlapján tájékoztassa az ingatlan tulajdonosokat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: azonnal

90/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Közbeszerzési Szabályzatát és a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba a titkos szavazással megválasztott Nagy Lajos és Takács Zsolt képviselőket delegálja

91/2008 (05.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetést Krisztin N. Lászlóné Badacsony Füge köz 5. és Vajkai Béla Badacsonytomaj, Széchenyi u. 4. szám alatti lakosok részére adományozza.

Felkéri  a Polgármestert a Városnap alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. május 31.

92/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Kert utcai Egészségház akadálymentesítés kivitelezésére és az Egészségház külső felújítási munkálataira    kiírt ajánlattételi felhívást elfogadja.

Felkéri  a Polgármestert és  a Jegyzőt , hogy a  felhívást az alábbi kivételezőknek küldje  meg:

1., Orbán és Társa Kft.

2., Fedő Róbert vállalkozó

3.,Farkas János vállalkozó

4., Badacsonyi Építőipari Kft.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

93/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátika üzletház jelenlegi bérlője, a BMMC Kft. (8300 Tapolca, Bányász utca 29.), képviseli Bíró István ügyvezető kérelmére a Bérleti szerződésben meghatározott — a rezsi költségek befizetésének biztosítékaként —1.000.000,-Ft-os kaució fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét 2009. április 1.-ében határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, valamint a szerződésmódosító közös nyilatkozatot készítse elő, és a Polgármestert annak aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:Azonnal

94/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsön létesítendő strand tanulmánytervének megrendelését- mely alternatív megoldásokat is (pl. horgászat ) vizsgál, támogatja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek fedezetét saját hatáskörben biztosítsa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

95/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a badacsonyörsi strand területét az Önkormányzat 2008 évre bérbevegye az SCD Holdingtól 100.000.- Ft. bérleti díjért. A 2008. évi szezonban a strandot a Városüzemeltető Kht. üzemeltesse a közigazgatási területen működő strandokkal azonos feltételek mellett. A működtetés költségét a beruházási céltartalék terhére biztosítja a képviselő-testület.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

96/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Társaság tulajdonosa felhatalmazza Ferenczy Károlyt a Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Kht. vállalkozási tevékenysége keretében üzemeltetett badacsonytomaji strandon strandröplabda pálya kialakítására pályázatot nyújtson be a SPO-SIF-08 kódszámú pályázati kiírás feltételei szerint.

A polgármesteri hivatal a tulajdonosi nyilatkozatokat, és a szükséges okmányok hitelesített másolatait biztosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató,

Határidő: 2008. május 31.

97/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezet helyiség ügyében, a Keresztúry ház bérbevételére vonatkozó kérelmet támogatja azzal, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre a megállapodás tervezetét készítsék elő. Az előkészítésben az elnök asszony, vagy megbízottja vegyen részt.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: soron következő testületi ülés

98/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a tulajdonosi hozzájárulást megadja  a Városüzemeltető Kht.-nak a Szénégető-dűlő szennyvíztelep rekultivációs tervének elkészítésére   valamint felkéri vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy az üzleti tervben milyen feladatelhagyásokkal tudja a 2.500.000.-Ft-ot a rekultivációs terv elkészítéséhez biztosítani, és erről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

99/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2006. (III.01.) határozatát hatályban fenntartja és az alsó bazársoron felfestett elárusító helyeken kihelyezett elárusító pavilonokban engedélyezi a közterület kereskedelmi célú hasznosítását.

100/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Gergely és Kiss Daniella kérelmére engedélyezi az arcfestés és portrérajzolás tevékenység folytatása céljából a közterület igénybevételét Badacsony településrészen.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!