Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évben meghozott határozatai IV.

301/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Szabadi Richárd 8. osztályos tanuló (anyja n.: Farkas Zsuzsanna) Badacsonytomaj, Táncsics u. 34. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat/szociális támogatást nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott közoktatási Intézménybe küldje meg.
Határidő: 2007. december 10.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

302/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Scheller Péter 8. osztályos tanuló (anyja n.: Dr. Kutor Judit Andrea) Badacsonytomaj, Táncsics u. 25. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat/szociális támogatást nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott közoktatási Intézménybe küldje meg.

Határidő: 2007. december 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

303/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi és a badacsonyörsi településrészen élő időskorú polgárok részére 2007. december 1. és 2008. április 30. között időszakban biztosítja az  élelmiszer és gyógyszerellátásának érdekében a vásárlói járatot. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  vállalkozási szerződést  aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetés tervezésénél, mint kötelezettséggel terhelt előirányzatot a költségvetés tervezetébe építse be.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 1.

304/2007 (XI.28.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 10-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás témája:

1.) Beszámoló az Önkormányzat munkájáról

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervének időarányos végrehajtásáról, az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról

3.) Lakossági tájékoztatás a szemétszállítás kérdéséről.

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 10.

305/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között a 2008. évi Utazás kiállítás, a Pünkösdi Bortúra, valamint a Badacsonyi borhetek rendezvények támogatása tárgyában kötendő támogatási szerződéstervezetet megtárgyalta, azt jóváhagyta és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződéstervezetet az önkormányzat nevében írják alá.

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

306/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Harmati Péter és ifj. Harmati Miklós a 2251/14., 15 hrsz. ingatlanokra vonatkozó adás-vételi szerződését a Vevők által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja. A Vevők részére az általuk kifizetett 1.200.000,- Ft. vételárat a szerződés aláírásától számított 8 napon belül a Polgári Törvénykönyvben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti az Önkormányzat, azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőket terheli.

Az adásvétellel összefüggésben keletkezett valamennyi illeték és költségfizetési kötelezettség továbbra is a Vevőket terheli. Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződések felbontásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Továbbá felkéri a Hivatalt, hogy a 2251/14., 15. hrsz.-ú ingatlanok meghirdetéséről gondoskodjon az alábbi feltételek figyelembevételével. Az ingatlan korábbi tulajdonosa által számlákkal igazolt értéknövelő beruházás költségeit a  vevőnek vállalni kell.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Határidő: Azonnal

307/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GRUPO IBERALTA  (székhely: Edificio Edimar, 1a planta, no 11. Avda. Repubkica Agrentina, s/n 41930, Bormujos, Sevilla, Spanyolország) képv.: Jorge Fortes Sánchez - Oparatív Igazgató által a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására küldött ajánlatát illetve szerződéstervezetét elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a megbízási szerződés aláírására illetve a hasznosítással kapcsolatos további tárgyalások folytatására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

308/2007 számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete badacsonyi 1239/A hrsz.-ú, 69 m2-es, un. „Csülök csárda” vendéglátó egységre vonatkozó elővásárlási jogával a megküldött adásvételi szerződésben foglalt feltételek alapján nem kíván élni.

Felkéri a jegyzőt hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős:  dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 15.
309/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzt Képviselő-testülete támogatja a 022/21 hrsz.-ú út vasút mellé történő áthelyezését. Az új út és a mellette kialakítandó kerékpárút össz. szélességét, a rendezési terv szabályozása alapján 12 m-ben jelöli meg.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szükséges tárgyalásokat folytassa le, és a tárgyalások eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

311/2007. (XII. 10.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. január 1. napjától az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának legalacsonyabb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

I. övezet:

- Badacsony településrész egésze, kivéve                                                                                                                    

a strandok területe (Alsó- és Felső-bazársor)         13.500.-Ft/m2/év

- Tourinform Iroda épületében lévő üzletek   16.500.-Ft/m2/év

II. övezet:

- A badacsonyi strandon lévő üzletek                       15.000.-Ft/m2/év

III. övezet:

- A badacsonytomaji standon lévő üzletek                15.000.-Ft/m2/év

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

312/2007. (XII. 10.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi, Szőlőhegyi, és Panoráma utcák ivóvízellátásával kapcsolatos 272/2007. (XI.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Továbbra is biztosítja a megvalósításhoz szükséges 4.500.000.-Ft-os keretösszeget, és felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt a beruházás lebonyolítására.

Továbbá a csatlakozni kívánó ingatlantulajdonosoktól a beruházás megvalósításához az alábbi anyagi hozzájárulást kéri:

Panoráma utca 15.000.-Ft/érdekeltségi egység

Szőlőhegyi utca 50.000.-Ft/érdekeltségi egység

Badacsonyi utca 35.000.-Ft/érdekeltségi egység

Csatlakozási engedély csak annak az ingatlantulajdonosnak adható, aki a hozzájárulást befizette, és ingatlana bekötésére a vízjogi létesítési engedély lehetőséget ad.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

313/2007 (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítására.
A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai költségfedezetet biztosít a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

314/2007. (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítására.

A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai költségfedezetet biztosít a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

315/2007. (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2007. (X. 31.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP-2007-3.1.1./c) Kistelepüléseken településkép javítása támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj, Közösségi ház és rendezvénytér I. ütem kialakítására.

A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai költségfedezetet biztosít a pályázatok előkészítési költségeinek fedezetére, a céltartalék terhére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozatnak megfelelően a pályázat előkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

316/2007 (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a  Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítására.

A beruházás bruttó összege 278.000.000.-Ft. A szükséges 28.000.000.-Ft önrészt biztosítja – a céltartalék terhére – az igényelt 250.000.000.-Ft-os támogatási összeg mellé.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:Folyamatos

317/2007. (XII. 10.) számú határozatot.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2007. (X. 03.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-5.1.1./2F) Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítására.

A beruházás bruttó összege 114.000.000.-Ft. A szükséges 12.000.000.-Ft önrészt biztosítja – a céltartalék terhére – az igényelt 102.000.000.-Ft-os támogatási összeg mellé.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

318/2007. (XII. 10.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2007. (X. 31.) számú határozatát megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP-2007-3.1.1./c) Kistelepüléseken településkép javítása támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj, Közösségi ház és rendezvénytér I. ütem kialakítására.

A beruházás bruttó összege 197.000.000.-Ft. A szükséges 97.000.000.-Ft önrészt biztosítja – a céltartalék terhére – az igényelt 100.000.000.-Ft –os támogatási összeg mellé.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

319/2007. (XII. 10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete zártkörű kötvényt bocsát ki az alábbi jellemzőkkel:

Futamidő: 20 év

Türelmi idő: 5 év

Kötvény felhasználásának célja: az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célú kiadásainak finanszírozása (vagy fejlesztések finanszírozása, hatékony hitelkiváltás)

Kibocsátás névértéke: 500.000.000.-Ft-nak megfelelő CHF

Kötvény devizaneme: CHF, amely a futamidő alatt térítésmentesen módosítható.

Kötvény kamatozása: változó

Kamatperiódus: 6 hónap

Kamatláb: 6 havi CHF LIBOR + 1 %

Tőke visszafizetése: a türelmi időt követően évente kétszer, minden év március 31-én és szeptember 30-án, ill. az azt követő munkanapon történik annuitásos módon (első tőketörlesztés 2012. szeptember 30-án)

Tőke előtörlesztés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Kamatfizetés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Jegyzési garancia: Raiffeisen Bank Zrt. jegyzési garanciát vállal a kötvények teljes mennyiségére.

Az önkormányzat a kibocsátási költséget 4.000.000.-Ft-ot, azaz Négymillió forintot a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében az évi költségvetési rendeletében betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezete az önkormányzat mindenkori költségvetése, saját bevétele.
Felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét a kötvény teljes futamideje alatt a devizanemek közötti átváltásáról szóló döntés meghozatalára.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Raiffeisen Bank Zrt-vel történő szerződések és a kötvény kibocsátásához szükséges dokumentumok aláírására

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 31., ill. folyamatos

320/2007. (XII. 19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és az Alapító Okiratot a módosításokkal egységes szerkezetben 2007. december 20-ai hatálybalépéssel elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy az Alapító Okiratba kerüljön be a „sajátos nevelésű gyerekek óvodai nevelése”.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 20.

321/2007. (XII. 19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 231 hrsz.-ú, a vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlan tulajdonjogának átruházásra irányuló – az előterjesztés mellékletét képező – szerződéstervezetek közül, a 2. számú mellékletben foglalt tervezetet elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy amennyiben a befektetők a döntést elfogadják, úgy az adásvételi szerződést az önkormányzat képviseletében, a vételár teljes összegének megfizetését követően írják alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

322/2007. (XII. 19.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. Tv. 34 § (3) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2008. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatoknak szakszerű, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályoknak, valamint az önkormányzat SZMSZ-ének megfelelő ellátása.

2. A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő, célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

3. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódó hivatali feladatok szakszerű ellátása.

4. A fejlesztési célok megvalósítását segítő EU-s pályázatok előkészítésében való közreműködés.

5. A testületi, bizottsági működés koordinálása, a működésükre vonatkozó dokumentumok határidőben történő elkészítése.

6. A polgármesteri hivatal minőségirányítási rendszerének kidolgozásához szükséges valamennyi információ rendelkezésre bocsátása, majd az elkészített minőségirányítási rendszer bevezetése, javaslatok végrehajtása.

7. Az országos és a helyi népszavazás zökkenőmentes, törvényes előkészítése és lebonyolítása.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. december 31.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!