Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évben meghozott határozatai III.

201/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi Kemping utca aszfaltozásához bruttó 3.221.148.-Ft költségkeretet biztosít úgy, hogy a kivitelezéshez szükséges fennmaradó 3.221.148.-Ft-ot a DRV Zrt. a „Badacsony térség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása szennyvízelvezető rendszer II. ütem I. ág kivitelezése” beruházás keretén belül biztosítja. Valamint további 1.000.000.-Ft-ot biztosít az iszapcsapda elhelyezéséhez.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges megállapodások előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

202/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony strandbejárat építészeti tanulmánytervek és látványtervek elkészítésére megbízza a TERVEZŐ LÉPTÉK  Kft.-t (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.), valamint biztosítja a tervezéshez szükséges keretösszeget.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

203/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat alapító tagja kíván lenni a Vulkánok Völgye a Balaton-felvidéken Helyi Közösségnek, és abban Badacsonytomaj város települést képviseli. A Helyi Közösségben való részvételhez szükséges intézkedéseket megteszi.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében az önkormányzat alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának.

A Képviselő-testület vállalja, hogy sem a nyilvántartásba vételi eljárás első szakasza lejáratának határnapja előtti 5 napban, sem a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapja előtti 10 napban kilépési nyilatkozatot sem a HVI-nél, sem a Helyi Közösség képviselőjénél nem ad le.

A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Irányító Hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során pótlólagos információt kérhet be.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzatnak nincs lejárt esedékességű tartozása, illetve nem áll csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet hatályba lépésének napján az önkormányzat a rendelet mellékletében szereplő települések valamelyikén - a csak külterülettel jogosult települések esetén a település külterületén - székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.

A Képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK rendelet 52-65 cikkeit megismerte. Az ott leírtakat a Vulkánok Völgye a Balaton-felvidéken helyi közösség által készített helyi vidékfejlesztési stratégia elkészítése során kötelező érvényűnek tekinti.

A Képviselő-testület a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet rendelkezéseit, valamint az ahhoz kapcsolódó, az IH által hivatalos közleményben közzétett formanyomtatványok vonatkozó feltételeit és szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat nyilvántartásba vételéhez megadott adatokat a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, az FVM, valamint az FVM-VKSZI nyilvántartsa és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv. betartása mellett azokat kezelje a helyi közösség nyilvántartásba vételi folyamata során.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

204/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat alapító tagja kíván lenni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Közösségnek, és abban Badacsonytomaj város települést képviseli. A Helyi Közösségben való részvételhez szükséges intézkedéseket megteszi.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében az önkormányzat alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának.

A Képviselő-testület vállalja, hogy sem a nyilvántartásba vételi eljárás első szakasza lejáratának határnapja előtti 5 napban, sem a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapja előtti 10 napban kilépési nyilatkozatot sem a HVI-nél, sem a Helyi Közösség képviselőjénél nem ad le.

A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Irányító Hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során pótlólagos információt kérhet be.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzatnak nincs lejárt esedékességű tartozása, illetve nem áll csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet hatályba lépésének napján az önkormányzat a rendelet mellékletében szereplő települések valamelyikén - a csak külterülettel jogosult települések esetén a település külterületén - székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.

A Képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK rendelet 52-65 cikkeit megismerte. Az ott leírtakat a Vulkánok Völgye a Balaton-felvidéken helyi közösség által készített helyi vidékfejlesztési stratégia elkészítése során kötelező érvényűnek tekinti.

A Képviselő-testület a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet rendelkezéseit, valamint az ahhoz kapcsolódó, az IH által hivatalos közleményben közzétett formanyomtatványok vonatkozó feltételeit és szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat nyilvántartásba vételéhez megadott adatokat a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, az FVM, valamint az FVM-VKSZI nyilvántartsa és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv. betartása mellett azokat kezelje a helyi közösség nyilvántartásba vételi folyamata során.

Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

205/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló 122/2005. (IV.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

-  Az 1. pont (2) bekezdésében az M=1:8000 léptékű meghatározás M1:7000 léptékre módosul

-  A 6. pont (1) bekezdés b./ pontjában foglalt rendelkezés hatályát veszti (a kisvárosias lakóterület nem került kialakításra).

-  A 10. pont (4) bekezdés: Üdülőterületen is kialakítható lakóépület.

-  11. pont (4) bekezdése kihúzásra kerül (Új strand kialakítását nem javasolja a terv.)

-  5. pont (f) bekezdés alkalmazása során a településközponti vegyes övezetben a szintterület sűrűség az un. 6 ha-os területen (hrsz. 02/27.) a körülötte lévő különleges terület átlagával együttesen számítandó ki.

A településszerkezeti tervnek a jelen határozattal nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Egyidejűleg dönt arról is, hogy a HÉSZ-nek a jelen testületi ülésen elfogadásra nem kerülő szabályozásai javaslatait újra 30 napra a jogszabályban előírt módon közszemlére kell tenni, majd a beérkezett véleményekkel együtt a testület elé kell terjeszteni az egész településre vonatkozó szabályozási tervezettel együtt.

Határidő: Azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

206/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Viosz Judit kérelmét elutasítja. A 028/16. hrsz-ú ingatlan Má-1 övezetből Mk-1 övezetbe való átsorolása csak a BTSZ 5 %-os pontosításával lehetne teljesíthető. Ezt a tervezők nem javasolják az alábbiak miatt: A kérdéses ingatlan a Balaton törvény szerint általános mezőgazdasági övezetbe tartozik. Ezen kívül a rendezési terv ezen ingatlant és környezetét a történeti táj szabályozással is ellátta, ami a Balaton törvény előírásaival kiegészülve lehetőség szerint az eredeti területnagyságokat kívánja megőrizni. E mellett a terület szőlőkataszter I. osztályú területbe is tartozik, ami a művelési ág változtatást nem kívánatosnak tekinti.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

207/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Dr. Kovács Sándorné kérésére - 15/2. hrsz-ú ingatlanon egyedi tervű iskola építése, építménymagasság növelése - adott tervezői választ elfogadja, miszerint kérése elvileg teljesíthető, amennyiben a Képviselő-testület támogatja.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

208/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Szabó István (8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 37.) kérelmét elutasítja. A tervezői vélemény szerint a 0235/7. hrsz-ú területből történő út kialakítására környező üdülő és lakóterületek megközelítését lehetővé tevő gyűjtőút szerepű egyirányú utca miatt van szükség, amit a közlekedés felügyelet által minimálisan elfogadható 6 méteres szabályozási szélességre csökkentettünk.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

209/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Szeremlei Szabó László kérésével kapcsolatosan - Vt-2 övezet beépítési %-ának növelése és az építmény magasság növelése -  az alábbiakban foglal állást a tervezői válasz alapján:  A településközpont egészét tekintve a beépítési % növelése elfogadható, az eddig javasolt 30 % helyett 40 %-ban, de az építmény magasságot nem javasolja 9 méterre megnövelni a jelenlegi 6 méterről. Az ennél magasabb építménymagasság és a 40 %-os beépítettség együtt a terület túlépítettségéhez vezetne, és megváltoztatná az utcaképet. Amennyiben a jelenlegi tevékenységéhez van szükség magasabb technológiai jellegű építményekre, ezeket külön szabályozva lehetővé lehet tenni. Kérését a Vt-1 övezetbe sorolással lehet legegyszerűbben megoldani, mert a Vt-2 övezet sok területen szerepel a városban, ahol nem volna szerencsés a %-ot növelni. A József Attila és Petőfi utca összeköttetését a kötelező szabályozás helyett irányadó szabályozásúra változtattuk, de elhagyását a terület és a mellette elterülő ingatlanok feltárása miatt nem tehetjük meg.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse

210/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Rózsa Tamás Badacsonyörs, Csendes dűlő (1164 Budapest, Asztalos u. 7.) kérését - 1874/1.. út közútbővítés törlése - elutasítja az alábbi tervezői válasz alapján:  Az út szélesítésére azért van szükség, mert a környező ingatlanok az új szabályozással megoszthatóvá válnak és a jelenleginek többszörösére bővülő beépítéssel rendelkeznek. Emiatt jelentős forgalombővülés várható, melyet a meglévő út nem tud ellátni. Ezzel együtt a lehetőségeket áttekintve minimalizáltuk az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélességét és több tervezett útszakaszt is megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét pedig csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

211/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Regenyi Antalné (8400 Ajka, Fő u. 8.) kérését - a 1851. hrsz., útszélesítés törlése - elutasítja az alábbi tervezői válasz alapján: Az út szélesítésére azért van szükség, mert a környező ingatlanok az új szabályozással megoszthatóvá válnak és a jelenleginek többszörösére bővülő beépítéssel rendelkeznek. Emiatt jelentős forgalombővülés várható, melyet a meglévő út nem tud ellátni. Ez különösen igaz a kápolna melletti út csatlakozásra, ami különösen veszélyes csomópont beláthatatlansága és keskenysége miatt. Ezzel együtt a lehetőségeket áttekintve minimalizáltuk az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélességét és több tervezett útszakaszt is megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét pedig csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

212/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Ulla Schneeweirs, Hedda Schneeweirs kérését - 1863., 1865/1., 1865/2., 1867. hrsz., útszélesítés törlése - elutasítja az alábbi tervezői válasz alapján: Az út szélesítésére azért van szükség, mert a környező ingatlanok az új szabályozással megoszthatóvá válnak és a jelenleginek többszörösére bővülő beépítéssel rendelkeznek. Emiatt jelentős forgalombővülés várható, melyet a meglévő út nem tud ellátni. Ezzel együtt a lehetőségeket áttekintve minimalizáltuk az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélességét és több tervezett útszakaszt is megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét pedig csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

213/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Szabó Istvánné kérését támogatja. A tervezői válasz alapján a Badacsonyörs 1890/9. hrsz-ú ingatlanra 3 m széles út bejelölése teljesíthető a fölötte lévő 2 telek megközelíthetősége érdekében.

Felkéri a  tervezőt, hogy az utat irányadó szabályozási vonallal jelölje.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

214/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Angerer Mónika kérését elutasítja. A tervező válasz alapján a 074/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása nem lehetséges, mivel igen messze van a jelenlegi és a tervezett belterület bővítéstől, valamint szőlőkataszteri I. területbe is tartozik. Az ingatlan nem csatlakozna semmilyen belterülethez.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

215/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Szabó Gyuláné kérését - 1863., 1865/1., 1865/2., 1867. körút kialakítása - elutasítja az alábbi tervezői válasz alapján: Az út szélesítésére azért van szükség, mert a környező ingatlanok az új szabályozással megoszthatóvá válnak és a jelenleginek többszörösére bővülő beépítéssel rendelkeznek. Emiatt jelentős forgalombővülés várható, melyet a meglévő út nem tud ellátni. Ezzel együtt a lehetőségeket áttekintve minimalizáltuk az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélességét és több tervezett útszakaszt is megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét pedig csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

216/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Faragó Györgyné kérését - a Badacsonyörs 1874/1. hrsz., út szélesítésének törlése - elutasítja az alábbi tervezői válasz alapján: Az út szélesítésére azért van szükség, mert a környező ingatlanok az új szabályozással megoszthatóvá válnak és a jelenleginek többszörösére bővülő beépítéssel rendelkeznek. Emiatt jelentős forgalombővülés várható, melyet a meglévő út nem tud ellátni. Ezzel együtt a lehetőségeket áttekintve minimalizáltuk az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélességét és több tervezett útszakaszt is megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét pedig csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

217/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy  Kovács Gyuláné  telekhatár rendezésére vonatkozó kérésével kapcsolatosan - a tervező válasza alapján - rendezési tervi feladat nem keletkezett.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

218/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  megállapítja, hogy Sós Istvánné 542. hrsz-ú ingatlan megosztásának feltűntetésére irányuló kérésével kapcsolatosan - a tervező válasza alapján - rendezési tervi feladat nem keletkezett.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

219/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Czakó Viktória kérésével kapcsolatosan - 095., 099/5. és 099/4. hrsz-ú telkek egyesítése - a tervező válasza alapján az alábbiakban foglal állást: A 095. hrsz-ú út egy része megszűntethetővé vált az új szabályozási tervlapon.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

220/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Csanádi József 1720. hrsz-ú magánút meghosszabbítása és összekötése elleni tiltakozásával kapcsolatosan a tervező válasza alapján az alábbiakban foglal állást: A terv jelenleg is útnak jelölt utakat köt össze egy szabályozási vonallal és a bekanyarodásokat lehetővé tévő minimális saroklecsapásokkal. Ez a meglévő épületeket nem érinti, az utca zsákutca jellegét szintén nem érinti.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

221/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Kiss Jánosné kérését elutasítja. A tervező válasza szerint a 074/25. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása nem teljesíthető, mivel a telek még igen messze van a jelenlegi és a tervezett belterület bővítéstől, valamint szőlőkataszteri I. területbe is tartozik. Többek között azért sem, mert nem csatlakozna semmilyen belterülethez.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

222/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Klaus Günter Türbach kérését a 046/9/A. és 049/10. hrsz-ú ingatlanok megközelítésével kapcsolatosan támogatja. A tervező válasza szerint a kérés indokolt, irányadó szabályozási vonallal az út ábrázolásra kerül.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

223/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Szabó Gyuláné és Dr. Szabó Miklósné  kérését - a 0260/5. hrsz-ú ingatlan Mk-1 övezetből Mk-4 övezetbe történő sorolása - támogatja. A tervező válasza szerint a kérés indokolt, valójában elírás történt. Javasolják az ingatlan Mk-4 övezetbe sorolását.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

224/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Krázli Zoltán kérését - Badacsonyörs 1823. hrsz., út szabályozási szélességének csökkentése - elutasítja az alábbi tervezői válasz alapján:  Az út szélesítésére azért van szükség, mert a környező ingatlanok az új szabályozással megoszthatóvá válnak és a jelenleginek többszörösére bővülő beépítéssel rendelkeznek. Emiatt jelentős forgalombővülés várható, melyet a meglévő út nem tud ellátni. Ezért szükséges ennek szélesítése és ez különösen fontos a kápolna környékén, ahol beláthatatlan kereszteződés található. Ez az út része volna egy minimális szélességű „gyűjtőút” kialakításának, annak érdekében, hogy a terület működőképes maradjon közlekedési szempontból. Ezzel együtt egyetértve kifogásuk lényegével, többek kérésével együtt áttekintve minimalizáltuk az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélességét és több tervezett útszakaszt is megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét pedig csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

225/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Szántó Judit kérését támogatja. A tervezői válasz alapján a 1092. hrsz.-ú ingatlan helyi értékvédelmi épületből való törlése támogatható.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

226/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Sall Csaba kérésével kapcsolatosan - Lf-kü övezetben a beépíthetőség mértékét 15 %-ról 20 %-ra emelni - a tervezői válasz alapján az alábbiakban foglal állást:

Az azonos helyzetű területek azonos szabályozása miatt a kérdéses ingatlanokat javasolja Vt-4 övezetbe sorolni, ahol a fölötte lévő telkekkel együtt képzelhető el az átsorolás. Így indokolt a 6 ha-os terület melletti sáv Vt-6 övezettel szembeni egységes átsorolása.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

227/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 8/46-100/2007. számon iktatott levéllel kapcsolatosan - 1845., 1846., 1847., 1844/1. hrsz-ú ingatlanok körüli új utak törlése, terület felhasználási egységhatárok indokolása -  a tervező válasza alapján az alábbiakban foglal állást: Egyetértve kifogásuk lényegével, többek kérésével együtt minimalizálásra került az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélessége és több tervezett útszakaszt megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés azonban távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne.)

A szerkezeti tervi övezeti határokat minimálisan módosítottuk, mivel azok a 2005-ben elfogadott szerkezeti terv és az egyeztetett terv alapján kerültek lehatárolásra. Ésszerűsítettük annyiban, hogy azon telkek, melyek a Kisörshegyi útról nyílnak Vt-4 övezetben maradtak, míg amelyek nem érintkeznek ezzel, és feljebb vannak a domboldalon, azok Üh-1 övezetbe kerültek. Így teljesülhet a hasonló helyzetű ingatlanok hasonló szabályozási elve. Ezzel az 1848., 1853., 1856. hrsz-ú telkek Üh övezetbe kerültek.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

228/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 8/46-101/2007. számon iktatott levéllel kapcsolatosan - utak szabályozási szélességének csökkentése -  a tervező válasza alapján az alábbiakban foglal állást: Egyetértve kifogásuk lényegével, többek kérésével együtt minimalizálásra került az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélessége és több tervezett útszakaszt megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés azonban távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne.)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

229/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Horváth Miklós kérését - 1821. hrsz-ú út szabályozási szélességének csökkentése -  elutasítja az alábbi tervező válasz alapján: Egyetértve kifogása lényegével, többek kérésével együtt minimalizálásra került az új illetve szélesítendő utak szabályozási szélessége és több tervezett útszakaszt megszűntettünk. A megmaradó javasolt utak egy részét csak ajánlott szabályozási vonallal határoltuk. A minimális szélesítés azonban távlatilag elkerülhetetlen, mert jelentősen nőhet a terület beépítettsége a nagy telkek távlati megosztásával. (OTÉK lakóút minimális szélessége 12 méter lenne.)

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

230/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Korbély László és Angerer Mónika kérését - a tervezői választ figyelembe véve - elutasítja. A tervezői válasz alapján a 071/17. /18./ 19./  20. hrsz-ú és a 074/19. /20. /21. /22. /23. /24. /25. hrsz-ú inatlanok építési területté minősítése nem megoldható. Ezen területek jelenleg elszakadnak a mostani és a tervezett építésre szánt területektől, belterülettől és meghaladják azt a bővítési %-ot, melyet a Balaton törvény jelenleg enged a városnak belterület növelésére. Kérésük most nem teljesíthető, de hosszabb távon reálissá válhat.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

231/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CS és L KFT. kérelmét a tervezői vélemény alapján részben támogatja az alábbiak szerint:

Övezeti besorolás Lf-Kv*-ra, az építménymagasság 6,5 m-re módosul.

A beépíthetőség 40 % mértékű lehet.

A 7-7,5 m építménymagasság településképi szempontból nem támogatható.

Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

232/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Szennyvízcsatornázás V. ütem vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges szolgalmi jog alapításához a Földhivatali munkarészek elkészítésére bruttó 800.000 Ft-ot, a szolgalmi jog alapításához szükséges szerződések elkészítéséhez bruttó 2.400.000 Ft keretösszeget biztosít a beruházási céltartalék terhére. A Földhivatal munkarészek elkészítését Pintér László földmérő mérnöktől (8300 Tapolca, Hősök tere 9.) a szerződések elkészítését Dr. Kocsis József ügyvéd úrtól (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) kell megrendelni.

Felkéri a Jegyzőt a szerződések elkészítésére, a Polgármestert azok aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

233/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Kert u. 32. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításához - Dr. Sellyei Ferenc bérlő kérésére - 1.280.000 Ft keretösszeget biztosít a beruházási céltartalék terhére.

A Képviselő-testület a lakás eladását nem támogatja.

Felkéri a Polgármestert a munkák megrendelésére és a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

234/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfa utcai lakóingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérjen tájékoztatást az érvényes építési engedéllyel nem rendelkező ingatlantulajdonosoktól további szándékukról.

A telekadó rendelet felülvizsgálatát kéri a koncepció időszakában, 2007. december 15-ig.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. december 15.

235/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz minőség javítására valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás uniós pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadja.

236/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás – melynek tagja Badacsonytomaj Város Önkormányzata – a munkaszervezet elhelyezésére szolgáló Tapolca, Nyárfa u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlása céljából 25.000.000.-Ft, azaz huszonötmillió forint hitelt vesz fel 20 éves futamidővel az MFB „Sikeres Magyarországért” Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 100. §. (2) bekezdése szerint az 1997. évi CXXXV. Törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok kezességvállalása mellett hitelt vehet fel.

A jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az Önkormányzat készfizető kezességet vállal a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által – a munkaszervezet elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlása céljára – felveendő, az OTP Bank NYRT Veszprémi Fiókkal megkötendő kölcsönszerződés alapján nyújtott 25.000.000.-Ft hitel tőkeösszegének az Önkormányzatra jutó 1/33 (egy harmincharmad) része - 757.756.-Ft - és az ezen tőke(rész)összegre eső járulékok teljes visszafizetéséért, (maximum évi 38.000.-Ft és járuléka erejéig) a saját bevételei terhére.

A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kezességvállaláshoz szükséges intézkedéseket tegyék meg, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a készfizető kezességvállalási szerződés aláírására 757.756.-Ft- tőkeösszeg és a rá eső járulékok (maximum évi 38.000.-Ft és járuléka) erejéig – és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

237/2007. (X.03.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a B1237 Ingatlanforgalmazó KFT. B.A. közötti a Badacsonytomaj 1237/1. és 1237/2. hrsz-ú ingatlanok 58.300.000 Ft bruttó áron történő megvásárlása tárgyában előterjesztett adásvételi szerződés tervezetet megtárgyalta és azt az alábbi módosításokkal jóváhagyja:

- Az elővásárlási jog az épületek jogerős határozattal igazolt használatbavételéig megilleti az önkormányzatot

- A szálloda kihasználtságát 50 %-ban határozza meg, továbbá az esetlegesen fizetendő kötbérbe be kell számítani az akkor hatályos költségvetési törvényben az idegenforgalmi adó után igényelhető normatív támogatás összegét is. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a vevő jogerős cégbírósági bejegyzését követően az adás-vételi szerződést az önkormányzat képviseletében írják alá.

Határidő: jogerős cégbejegyzést követően azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

238/2007. (X. 12.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon keresztül, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, Badacsonytomaj Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a műszaki mentéshez szükséges technikai eszközök és védő ruházat beszerzésére bruttó 1.787.736.-Ft összegben.

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészt 357.548.-Ft-ot a Badacsonytomaj Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi költségvetésében biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el és küldje meg a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: 2007. október 31.

239/2007. (X. 12.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot nyújtson be a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz „EMagyarország Pontok” támogatására eMOP 2.02, „Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása” címmel 280.000.-Ft pénzbeli támogatásra.

A Képviselő-testület sikeres pályázat esetén a 280.000.-Ft-ot megelőlegezi az intézmény részére, tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozású.

Felkéri az intézmény megbízott igazgatóját, hogy a pályázatot készítse el és küldje meg a pályázat kiírónak.

Felelős: Németh Szabina mb. igazgató

Határidő: 2007. október 15.

240/2007. (X. 12.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós pályázatok lebonyolítása érdekében felállítandó projekt menedzsment vezetőjének főállású munkaviszony keretében, határozott idejű 2008. december 31-ig terjedő időtartamra történő foglalkoztatásához, a hozzájárulását megadja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a projektmenedzsment vezetőjének alkalmazása érdekében szükséges intézkedéseket tegyék meg. Az alkalmazásra kerülő személy bérét és közterheit a 2007. évi költségvetésben a céltartalék terhére biztosítja.

Hozzájárul a Képviselő-testület ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályára 2008. december 31-ig terjedő határozott időtartamra, 1 fő lehetőleg felsőfokú végzettségű műszaki ügyintéző kerüljön alkalmazásra köztisztviselői jogviszony keretében. Illetményének 2007. évi költségeit a folyó évi költségvetés céltartaléka terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a műszaki ügyintézői álláshely betöltése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre terjessze elő a 2007. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatát a konkrét összegek alapulvételével. Amennyiben szükséges a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása, úgy annak előterjesztését is a Jegyző készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal, illetve a soron következő testületi ülés

241/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi testületi ülésen hozott 188/2007. (IX.10.) számú határozatát módosítja az alábbiak szerint:

Az ún. Szász Pál féle telkek értékesítéséből befolyt 58, 3 m. Ft. összeget nem kívánja elkülönített számlára helyezni. A 2008-as költségvetés tervezésénél kiemelten fogja vizsgálni a felhalmozási bevételek felhasználásának lehetőségét.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

242/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. nyersanyag norma emelési kérelmére vonatkozó előterjesztést leveszi a napirendről.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tervezetet egyeztesse a társulásban érintett önkormányzatokkal, majd az egyeztetést követően a javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2007. november 15., ill. soron következő testületi ülés

243/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony Kulturális Kht.” végelszámolása lezárása érdekében úgy határoz, hogy a Kht. tulajdonát képező tárgyi eszközöket, -mint a Kht. egyszemélyes alapító tulajdonosa-, a társaságból kivonja a könyvvizsgáló által auditált értéken.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással felkéri a végelszámolót, hogy szerezze be az írásos nyilatkozatot

- a könyvizsgálótól arra vonatkozóan, hogy a Kht. felé van-e pénzügyi követelése.

- a könyvelő céggel folytasson tárgyalásokat a könyvelői díj csökkentése érdekében.

- az APEH-nál kezdeményezze a 295.000,- Ft. késedelmi pótlék méltányosságból történő elengedését,

- a vagyonfelosztásra vonatkozó javaslatot a következő testületi ülésre készítse el.

Felelős: Nagy László végelszámoló
Határidő: Soron következő testületi ülés

244/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázati célok közül:

- kerékpárút létesítésére a KDOP-2007/2.1.1./2F kiírás alapján

kíván pályázatot benyújtani.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy a pályázati önrész biztosításához szükséges forrás átcsoportosítására a Képviselő-testület ülésére készítsen előterjesztést

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

245/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázati célok közül:

-  Európa a Polgárokért program keretében a Testvérvárosi találkozók

tárgyban kíván pályázatot benyújtani.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy a pályázati önrész biztosításához szükséges forrás átcsoportosítására a Képviselő-testület ülésére készítsen előterjesztést

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

246/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázati célok közül:

-  A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című KEOP-1.1.1. kiíráson belül Szilárd hulladék lerakóhely

létesítésére kíván pályázatot benyújtani

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy a pályázati önrész biztosításához szükséges forrás átcsoportosítására a Képviselő-testület ülésére készítsen előterjesztést

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

247/2007. (X.31.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázati célok közül:

- A KDOP-2007-3.1.1./C Település (al) Központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja kiíráson belül, Városháza

létesítésére kíván pályázatot benyújtani.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy a pályázati önrész biztosításához szükséges forrás átcsoportosítására a Képviselő-testület ülésére készítsen előterjesztést

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

248/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázati célok közül:

- A Csapadékvíz elvezetés

megvalósítására kíván pályázatot benyújtani.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy a pályázati önrész biztosításához szükséges forrás átcsoportosítására a Képviselő-testület ülésére készítsen előterjesztést

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

249/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázati célok közül:

- Rendezvény terület

megvalósítására kíván pályázatot benyújtani.

A rendezvényterület helyszínét a következő testületi ülésre ki kell jelölni.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy a pályázati önrész biztosításához szükséges forrás átcsoportosítására a Képviselő-testület ülésére készítsen előterjesztést

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

250/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális uniós pályázati célok közül:

-  Kilátó építése-felújítása

tárgyában javasolja felvenni a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal, BEFAG Rt-vel és a Nemzeti Parkkal, s ezt követően újabb testületi ülésen dönt a pályázat benyújtásáról

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tárgyalást kezdeményezzék az érintettekkel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

251/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonylábdihegy, Kiskert utca 8. szám alatti termálkút hasznosításával kapcsolatban további vizsgálatokat tart szükségesnek, és a vizsgálat elkészítésére vonatkozó térítésmentes szakértői ajánlatot elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a vizsgálatok eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Következő testületi ülés

252/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsony CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő támogatási szerződés főbb elemeivel (időbeli hatálya, pénzeszköz átadás ténye, tárgyi eszköz átadás ténye) egyetért. A felmerült kérdések (finanszírozás feltételeinek kidolgozása, az eszközökkel kapcsolatos részletkérdések, felmondással kapcsolatos rendelkezések) és az elhangzott javaslatok alapján  átdolgozott támogatási szerződést a Badacsony CÉH Turisztikai  Egyesület elnökségi ülésén ismertetni kell.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az átdolgozott és a Céh Turisztikai Egyesület elnöksége által elfogadott támogatási szerződést terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület Elnöke
Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése.

253/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy felhívja a kuratórium elnökének figyelmét, hogy az elnökséggel a közalapítványokra vonatkozó jogszabály változásokat folyamatosan kísérjék figyelemmell, különös tekintettel az adószabályozásra. Amennyiben szükséges kerüljön sor az alapszabály módosítására.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kuratórium tagjainak áldozatos munkájukért.

Felelős: Berecz István kuratórium elnöke
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

254/2007. (X.31.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi idény és a strandok üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

· A műszaki osztály és a TEVÜM Bizottság a két strand bejárása során  a 25 pontban felsorolt igény alapján tegyen javaslatot a megvalósíthatóság, a pénzügyi lehetőség függvényében a fejlesztések sorrendjére.

· A lakossági hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a Képviselő-testület elrendeli, hogy valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében érvényesíteni kell a helyi rendelet azon szabályát, hogy minden ingatlanhoz külön gyűjtőedényt kell a tulajdonosnak beszerezni, a gyűjtőszigeteket pedig fel kell számolni. Gyűjtősziget fennmaradásához a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

· A strandokon meg kell oldani a vendégek kutyáinak elhelyezését, az állatvédelmi törvény előírásainak megfelelő módon.

· A strandokon hangosító berendezést kell működtetni a szükséges híradás, veszély helyzetre felhívás, Badacsony-kártya reklámozása céljából. A berendezést úgy kell működtetni, hogy az ne zavarja a vendégek pihenését.

· A badacsonyi kikötőben kerüljön tájékoztató tábla kihelyezésre, a rendezvényeket megelőzően a szóróanyag biztosítása időben történjen meg.

· A benzinkút vezetőjével  tárgyalni kell a parkolókhoz kapcsolódó pénzváltási probléma megoldása érdekében.

· A település bejárás  időpontja november eleje, illetve március első hete legyen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly ügyvezető igazgató
Határidő: Folyamatos

255/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi Utazás Kiállításról szóló értékelő tájékoztatót elfogadja, s a 2008-as kiállításon való részvételt támogatja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a részvételi szándékot jelezze a szervezők felé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2007. október 31.

256/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének tapasztalatai, 2008. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

257/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatójának 2007. december 31-ig szóló megbízatását 2008. június 30-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja a kinevezési okiratában és a vezetői megbízásról szóló határozatban foglalt feltételek mellett.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel előkészítés alatt álló megállapodás mindkét fél által történő aláírását követő soros képviselő-testületi ülésre készítse elő az intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívást.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízás meghosszabbítására vonatkozó intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 31., illetve folyamatos

258/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007/2008. évi téli felkészülés feladatairól szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2007/2008. évi téli időszakra elsősorban a településen telephellyel rendelkező vállalkozókkal kössön vállalkozási szerződést a hóeltakarítási- és a kapcsolódó munkákra.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató
Határidő: Folyamatos

259/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó adótételét személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft-ban határozza meg.

A telekadó adótételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- Beépíthető, de be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó 50 Ft/m2.

- Beépíthetőségétől függetlenül gondozatlan ingatlanok után fizetendő telekadó 200 Ft/m2.

- A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az önkormányzattól kedvezményes áron vásárolt beépítési kötelezettséggel terhelt, és a beépítési kötelezettség lejártáig be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó mértékét 150 Ft/m2. összeggel határozza meg.

- A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással a be nem építhető, gondozott ingatlanok után fizetendő telekadó mértékét 10 Ft./m2-ben határozza meg.

- A mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok után fizetendő telekadó egybeépül a be nem építhető, gondozott ingatlanok után fizetendő telekadóval, melynek mértéke 10,- Ft./m2

- A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a luxusadó mértékét 2008-2009. évre a jelenlegi adómértékkel határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint a rendelet módosításokat készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése

260 /2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatást elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az idegenforgalmi ellenőrzés racionalizálása tárgyában készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára.

Felkéri a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét, hogy készítsen a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Badacsony-kártya elektronikussá tételére vonatkozó javaslatot.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly ügyvezető igazgató
Határidő: Folyamatos, ill. a 2008. évi költségvetés tervezet előkészítése

261 /2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátika Üzletházra beérkezett vételi ajánlatokat. Az értékesítésről a mai ülésen nem dönt. Felkéri a Polgármestert éa a Jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a két ajánlattevővel.

A Hivatal vizsgálja meg a Tátikához hozzáépített üzletsor kérdését, hogy az leválasztható-e, része-e telekkönyvileg, belekerült-e az értékelésbe.

Felkéri a Képviselő-testület Takács Zsolt képviselőt, hogy  kiemelt figyelemmel kísérje és segítse a Polgármester és a Hivatal tevékenységét ennek a határozatnak a végrehajtása során.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Takács Zsolt képviselő
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly osztályvezető
Határidő: Folyamatos

262/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. §. (1) bekezdésében, az 1997. évi CXXXV. tv. 4. §. (1) bekezdésében, valamint a 2004. évi CVII. tv. 1. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján  jóváhagyja Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási megállapodásának módosítását.

A Képviselő-testület a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásához tartozó települések lakossági szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására, a feladat ellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület e célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan -  jóváhagyja.

A Képviselő-testület a megállapodásokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja , és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

263/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló Kft.-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) bízza meg 5 éves időtartamra a 2008-2012. évi költségvetési évekre vonatkozóan évi 400.000,- Ft. + Áfa díjért.

Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

264/2007. (X.31.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Generali Biztosító ZRt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) badacsonyi Egry József Emlékmúzeum épületében kiállított festményekre vonatkozó biztosítási ajánlatát bruttó 735.950,- Ft./év összegben elfogadja azzal, hogy a fizetési kötelezettség első ízben 2008. január hónapban keletkezik.

Felkéri a Polgármestert, hogy forduljon írásbeli kérelemmel a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökéhez támogatásért az éves biztosítási díj felének biztosítása tárgyában.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a biztosítási szerződés megkötésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

265/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila és Kovács Attiláné badacsonyörsi lakosok részére 200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, -mivel lakóházuk tűzeset következtében lakhatatlanná vált- továbbá átmeneti elhelyezésük érdekében 2008. március 31-ig biztosítja a kialkudott bérleti díj – ami legfeljebb 50.000.-Ft/hó – 50 %-ának térítését.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási szerződést készítse elő.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

266/2007. számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Badacsonytomaj részére a személyi jellegű többletköltségek fedezetéhez –az állami, központi forrásból biztosítandó pénzeszköz megérkezéséig- a szükséges előirányzatot biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítási javaslatot a Képviselő-testület következő ülésére készítse elő.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése

267/2007. (X.31.) számú határozatot
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ivóvíz vezetési szolgalmi jog alapítását kezdeményezi az alábbi ingatlanokra vonatkozóan:

-  909/3 hrsz.

Ritecz Györgyné (8261 Badacsony, Panoráma u. 11.)

Ritecz Zoltán (8261 Badacsony, Panoráma u. 11)

- 906 hrsz.

Zabó János Istvánné (8400 Ajka, Padragi u. 97.)

Földesi Csaba (8400 Ajka, Dobó Katica u. 10/A)

Zabó Eszter (8400 Ajka, Padragi u. 97.)

Zabó Péter (8400 Ajka, Padragi u. 97.)

Gachnochiné Tattay Gyöngyvér (156 RUE TOLCBIAC, 75013 PARIS)

Földesi Józsefné(8400 Ajka, Padragi u. 97.) – holtig tartó haszonélvezeti jog.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Gelencsér Ottó jegyzőt és Szabó Károly osztályvezetőt, hogy vizsgálják felül annak a lehetőségét, hogyan lehet ezt a beruházást az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával megvalósítani.
Vizsgálják meg azt is, hogy van-e olyan pályázati lehetőség, mellyel a beruházásra támogatás szerezhető.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly osztályvezető
Határidő: Folyamatos

268/2007. (X.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 231, 2902, 2908 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása tárgyú napirend tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sért.

269/2007. (X.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező, a Badacsonytomaj 231, 2902,2908 hrsz.-ú ingatlanok hasznosításának helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A Befektető kéréséhez, -mely szerint az adásvételi szerződés 6. pontjában foglalt időpont 2008. január 31-re módosuljon- hozzájárul.

Az ingatlanok vételárának (40.500.000,- Ft.) 30 %-át foglalóként kell a szerződésben szerepeltetni, amely összeg a bontó feltétel esetleges bekövetkezése esetén, a foglaló szabályai szerint az Önkormányzatot illeti.

Az átdolgozott szerződéstervezetet a Képviselő-testület november közepére tervezett ülésére jóváhagyás végett elő kell terjeszteni.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Novemberi rendkívüli ülés

270/2007 (XI.13.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SCD    Holding  tulajdonosi körébe tartozó Villa Park Badacsony Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 43. képviseli: Somfalvi Péter ügyvezető) és az Önkormányzat közötti területrendezési szerződéstervezetet megtárgyalta, a szerződésben foglaltakat az elhangzott kiegészítésekkel jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés aláírására és az abban foglaltakkal összefüggésben keletkező intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. december 10., illetve folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

20/2007/XI.20./ rendeletét


A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2007 (IX.11.) rendelettel módosított 7/2007 (IV.16.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

21/2007/XI.20./ rendeletét:


Az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II.15.) rendelet módosításáról.

271/2007/XI.13./ számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, a KDOP 2007-5.1.1/2F közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni és pályázatot nyújt be a Tatay Sándor Közös fenntartású Általános Iskola infrastrukturális felújítására.

Ehhez kapcsolódóan pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottságához a Veszprém megyei települési önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú pályázatait elősegítő saját erő kiegészítésére.

Pénzügyi ütemezés: 2009. január 01.- 2009. december 31.

Fejlesztés összköltsége: 240.000.000,- Ft.

Pénzügyi források összetétele és éves ütemezése:

Forrás:                                                                   összeg:                ütemezés éve:   

Pályázati önerő:                                               24.000.000,- Ft.               2009.

-         ebből Képviselő-testület által biztosított

saját forrás:                                                  16.800.000,- Ft.               2009.

-         Veszprém Megyei Önkormányzat

Közgyűlésétől (PÖKK támogatásból)

igényelt sajáterő kiegészítés:                           7.200.000,- Ft.               2009.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

pályázati támogatás:                                    216.000.000,- Ft.               2009.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatokat készíttessék el és határidőben történő benyújtásukról intézkedjenek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

272/2007 (XI.13.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.5000.000,-Ft keretösszeget biztosít a Badacsonyi, Szőlőhegyi, és Panoráma utca ivóvízellátásához.

Felkéri a jegyzőt tegyen intézkedést arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi és Szőlőhegyi úti ingatlantulajdonosok az ingatlanukra jutó bekerülési költség 50%-a erejéig járuljanak hozzá a beruházás megvalósításához. Csatlakozási engedély csak annak az ingatlan tulajdonosnak adható, aki a hozzájárulást megfizette.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt a beruházás lebonyolítására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly, Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető
Határidő: Azonnal, ill. folyamatos

273 /2007 /XI.13./ számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a    Badacsonytomaj - Káptalantóti közötti közigazgatási határ módosításáról dönt oly módon, hogy a Káptalantóti 083/31. hrsz-ú ingatlan – nem lakott külterület – Badacsonytomaj közigazgatási területéhez tartozzon. Ezáltal Badacsonytomaj Város közigazgatási területe 8612 m2-rel nő, Káptalantóti közigazgatási területe 8612 m2-rel csökken.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a közigazgatási határ módosításának átvezetéséről intézkedjen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

Határozatok a 2007. november 28-ai ülésről

274/2007. (XI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:     

Az intézmény évfolyamainak száma 8 évfolyam. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 200 fő.

2. Az Alapító Okirat 9. pontjában a szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása.

3. Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

4. Az Alapító Okirat módosítása 2007. december 01. napjával lép hatályba.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2007. december 01.

275/2007. (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Operatív Program keretében közoktatási infrastrukturális fejlesztési támogatásra a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítására pályázatot nyújt be. A pályázaton önállóan indul, a saját erőt költségvetéséből biztosítja az alap megállapodástól eltérően.

Továbbá Badacsonytördemic, és Ábrahámhegy községek önkormányzatával 2005. április 27.-én kötött — a költségvetési intézmény közös fenntartására vonatkozó — Megállapodást az alábbiakkal egészíti ki:

Az 5. pontban szereplő tevékenységi kör kiegészül:

- a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelésével, oktatásával.

Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 10. pontjában szereplő rendes felmondással 2015. december 31.-éig, tehát a 2015.-os tanév végéig a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a közoktatási infrastrukturális fejlesztési támogatásra benyújtott projekt fenntartható fejlődésének biztosításának érdekében egyik fél sem él.

Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az idő előtti esetleges felmondás következtében a megnyert támogatásból visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt a szerződést szegő társult tag maradéktalanul Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére megtéríti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a konzorciális megállapodást készítse elő, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László
Határidő: 2007. december 05.

276/2007. (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Operatív Program keretében közoktatási infrastrukturális fejlesztési támogatásra a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázatot nyújt be. A pályázaton önállóan indul, a saját erőt költségvetéséből biztosítja, az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézménytársulás létrehozására, és működtetésére vonatkozó Megállapodástól eltérően.

Továbbá Ábrahámhegy, és Salföld községek önkormányzatával 2001. augusztus 21.-én kötött — az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézménytársulás létrehozására, és működtetésére vonatkozó — Megállapodást az alábbiakkal egészíti ki:

4. pontban a napközi otthonos óvoda tevékenységi körébe tartozik:

- sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése.

Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 11.2., valamint 11.3. pontjában szereplő rendes felmondással 2015. december 31.-éig, tehát a 2015.-os tanév végéig a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a közoktatási infrastrukturális fejlesztési támogatásra benyújtott projekt fenntartható fejlődésének biztosításának érdekében egyik fél sem él.

Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az idő előtti esetleges felmondás következtében a megnyert támogatásból visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt a szerződést szegő társult tag maradéktalanul Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére megtéríti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a konzorciális megállapodást készítse elő, a Polgármestert pedig annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 05.

277/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

278 /2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

279/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos István (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 1.) szám alatti lakos Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kérelmét elfogadta.

A Helyi Építési Szabályzatban a 017/17-19 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásába a Gksz övezetben a 10 méteres oldalkert 5 méterre csökkentését támogatja

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

280/2007 (XI.28.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Proska József (8200 Veszprém, Stadion utca 15/B) szám alatti lakos a Badacsonytomaj 043/74.; 043/75 hrsz.-ú, Ü-Bü övezetben lévő ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja.

Az ingatlan Ü-Bü* övezetbe került, melyre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatban az Ü-Bü* övezetben beépíthető min. teleknagyság 5.000 m2. Az építési helyet a szabályozási tervben megjelölt a 25 méteres sávban határozza meg, épület csak ezeken a sávokon építhető. Az épület sávon belüli elhelyezését a Nemzeti Parkkal kell egyeztetni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

281/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Angerer Mónika (D-80469 München, Baader str. 39.) szám alatti lakos a Badacsonytomaj 071/17-20., valamint a 074/19-25 hrsz.-ú, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó kérelmét az alábbiak miatt nem támogatja:

A Balaton törvény a 074/25-ös hrsz-t erdő alövezetbe sorolja, ahol nem lehet beépítettség, míg a többi nevezett hrsz közül a 074/19-24-ig hrsz.-okat szőlőkataszteri I. mezőgazdasági övezetbe sorolja, ahol az alább szabályok szerint lehet építkezni:

Az „Má1” jelű, szőlőkataszter I. osztályú mezőgazdasági területen – kizárólag szőlőművelés esetén – a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást és a borturizmust szolgáló épület építésére adható engedély az alábbi feltételek mellett:

- a területnek legalább 2 ha nagyságúnak és legalább 80%-ban szőlővel hasznosítottnak kell lenni,

- a beépítés mértéke legfeljebb 1%,

- a földfelszínen építhető alapterület legfeljebb 300 m2, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 2% lehet,

- az építménymagasság legfeljebb 4,5 méter lehet,

- a történeti tájként jelölt tájképvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területen új épületek építése és a régi épületek felújítása, átépítése kizárólag a környezettel való összhangot bizonyító látványterv alapján lehetséges, az épület helyét és kialakítását elvi engedélyezési eljárással meghatározva.

A fennmaradó 071/17-20-ig hrsz-ekre, melyek szintén általános mezőgazdasági övezetbe soroltak a Balaton törvény szerint is, az alábbi szabályok szerint lehet építkezni:

Az „Má4” jelű, szőlőkataszterbe nem sorolt szőlő, gyümölcsös és gyepművelési ágba tartozó, és ténylegesen erre a célra is hasznosított területeken építési engedély az alábbi feltételek mellett adható:

-a beépíthető legkisebb területnagyság szőlőművelés esetén legalább 4 ha, gyümölcsös esetén legalább 5 ha, gyepművelés esetén legalább 5 ha,

-az épület vagy építmény adott művelési ág fenntartásához szükséges gazdasági épületek, illetve a borturizmust vagy a bérlovaglás vendégeit kiszolgáló létesítmény lehet,

-a beépítettség mértéke szőlőművelés esetén legfeljebb 1%, gyümölcs és gyepművelés esetén legfeljebb 0,5%,

- a beépített földfelszíni alapterület a 400 m2-t, a terepszint alatti beépítés a 3%-ot nem haladhatja meg.

- az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet,

- az épület elhelyezését, kialakítását; lovas célú használat esetén az előzőeken túl az ingatlan kialakítását is elvi engedéllyel kell meghatározni.

A fenti szabályok döntő része a Balaton törvényből következik, ennek következtében beépítésre szánt területté ezek a területek, figyelembe véve a már megtörtént 5%-os módosításokat is, nem minősíthetők át.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

282/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mórocz István (8257 Badacsonyörs, Orgona utca 7.) szám alatti lakos kérelmét, mely a Badacsonytomaj 1853 hrsz.-ú ingatlan Üh-1 övezetből lakóövezetbe való átsorolására vonatkozik – a tervező által megfogalmazott szakmai vélemény figyelembevételével – nem támogatja. Ennek megfelelően az ingatlan jelenlegi besorolása település központi vegyes övezet.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

283/2007 (XI.28.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Orbán György (8261 Badacsony, Egry sétány 2.) szám alatti lakos a Badacsonytomaj 1302/1 hrsz.-ú út ingatlan megszüntetésére vonatkozó kérelmét támogatta, a szabályozási tervben az út jelölés megszüntetésre került.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

284/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Eörs (8261 Badacsony, Kossuth utca 13.) szám alatti lakos a Badacsonytomaj 043/69 hrsz.-ú, Ü-Bü övezetben lévő ingatlan beépíthetőségére vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja.

Az ingatlan Ü-Bü* övezetbe került, melyre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatban az Ü-Bü* övezetben beépíthető min. teleknagyság 5.000 m2. Az építési helyet a szabályozási tervben megjelölt a 25 méteres sávban határozza meg, épület csak ezeken a sávokon építhető. Az épület sávon belüli elhelyezését a Nemzeti Parkkal kell egyeztetni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

285/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete THERMIX Építőipari Szolgáltató Szövetkezet (8200 Veszprém, Házgyári út 28.) a Badacsonytomaj 2900 hrsz.-ú, ingatlan belterületbe tartására vonatkozó kérelmére válaszként a tervezői nyilatkozatot fogadta el az alábbiak szerint:

A 2900-as hrsz keleti egyharmadát a terv javasolja külterületbe, mely a Nemzeti Park, zöldhatóság és a főépítészi iroda kérésére is történt, annak érdekében, hogy a városban más helyeken kedvezőbb feltárási lehetőségek mellett új iparterületek létesülhessenek.

Az, hogy a jelölt területet mezőgazdasági területként jelöli a rendezési terv, nem azt jelenti, hogy azonnal ezt végre kell hajtani, ettől az még belterületbe maradhat, viszont erre a területrészre beépítést, illetve építési engedélyt kiadni nem lehet. A területet annak jellegének megváltozásáig a szövetkezet az eddigihez hasonló módon használhatja. A terület a Balaton törvény szerinti V-1-es védett természetvédelmi területbe esik., ugyanakkor a BTSZ U-1-es (települési) alövezetébe is tartozik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

286/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Viosz Judit (8261 Badacsony, Római út 155.) szám alatti lakos rendezési tervvel kapcsolatos észrevételeire vonatkozóan válaszként a tervezői nyilatkozatot fogadta el az alábbiak szerint:

1. A 028/16 hrsz.-ú ingatlan kertes övezetbe való sorolásával kapcsolatosan elfogadta a tervezői állásfoglalást, miszerint a nevezett ingatlan nagysága és helyzete miatt egyértelműen különbözik a kertes övezetbe sorolt, már régebben is kisparcellásként művelt ingatlanoktól. Fenti állásfoglalást megerősítette, hogy a kertes övezetbe történő átsorolás lehetőségét korábban mind a Balaton törvény tervezője, mind a Nemzeti Park, mind a Főépítészi Iroda elutasította.

A Balaton törvény 5%-os pontosításával pedig azt kihasználva ott éltünk, ahol kertes jellegűen történő művelve korábban is megvolt, valamint indokolható volt az adott ingatlan nagyságával, korábbi művelésével az átsorolás.

2. A táji és építészeti értékek erősebb védelmének kérdésével a tervezők, valamint a Képviselő-testület a leírtakkal elvileg egyet értenek, azonban jelentős számú egymástól néha igen eltérő érdekeket, szakmai elveket és jogszabályokat kellett kompromisszumos formában megfogalmazni, és ezeket az érintett tulajdonosok többségével és a szakhatóságokkal is elfogadtatni, melynek a terven szereplő változat lett az eredménye. Ezen a jelenlegi érdekellentétek miatt változtatni igen nehéz.

3. A 012/24-27-ig és a 012/31-es hrsz.-ok műemléki környezetből történő törlésével kapcsolatosan a Képviselő-testület döntött, hogy a műemléki környezetet úttal elválasztott és a szomszédos ingatlanokra vonatkozóan csak akkor terjeszti ki, ha az út nem magánútként van nyilvántartva.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

287/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Györgyné (8257 Badacsonyörs, Csendes dűlő 13.) szám alatti lakos a Badacsonytomaj 1874/1 hrsz.-ú út ingatlan szélesítésének törtésére vonatkozó kérelmét támogatta, a szabályozási tervben az út szélesítés megszüntetéséről gondoskodtunk.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

288/2007 (XI.28.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kuruczné Győri Mária (1025 Budapest, Csalán utca 33/B) szám alatti lakos a Badacsonytomaj 0188/2-es hrsz részbeni kisajátítására vonatkozó kérelmére válaszként a tervezői nyilatkozatot fogadta el az alábbiak szerint:

A kérdéses ingatlanon csak helybiztosítással szerepel egy jővőbeli állami főközlekedésű út nyomvonala. Kisajátításra csak akkor kerül sor, ha az utat kiviteli terv szinten megtervezték és jóváhagyták, mert ez határozza meg a pontos helyét, nagyságát. Ezt követően derül ki, hogy hány m2-t sajátíthatna ki majd az állam. Jelenleg ezek a kérdések nem meghatározhatók.

Addig ameddig a terület nem kerül kisajátításra, addig az egész ingatlanát a településrendezési terv szerinti mezőgazdasági övezet szabályozása szerint használhatja, és csak annyi korlátozás marad életben, hogy az út várható törléséig a jelölt területre épületet nem építhet, de az ingatlan többi részére,- amennyiben a szabályozás megengedi épület elhelyezhető.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

22/2007 (XII.06.) rendeletét


Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

289/2007(XI.28.)számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2008. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1,) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott alapfeladatok maradéktalan ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szemelőtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.

2.) Felül kell vizsgálni a 2007. évben tett kötelezettségvállalásokat. A felülvizsgálatot követően a fennmaradó felhalmozási jellegű kiadások forrásigényét biztosítani kell, de azokon felül további beruházások indítására a 2008. évi költségvetés I. félévében új beruházást nem indít. Pályázatot a már kötelezettségvállalással terhelt fejlesztési célokra lehet benyújtani egyedi Képviselő-testületi döntés alapján abban az esetben, ha a támogatás mértéke a 50 %-ot eléri vagy meghaladja.

3.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ,1 ellenszavazatalt és tartózkodás nélkül a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterület használat díjainak felülvizsgálatát indokoltnak tartja, azok emelésének mértékét 10%-ban határozza meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazatalt, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díj emelésének mértékét 50 %-ban határozza meg. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezet előkészítésével a határozattervezeteket és a rendeletmódosítást terjessze a Képviselő-testület ülésére.

4.)Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazatalt, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a szociális kiadások előirányzata a 2007. évi szinten kerüljön beépítésre a rendelettervezetbe.

5.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással  a tulajdonában lévő fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését nem tartja indokoltnak.

A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátásához szükséges költségvetési előirányzatot biztosítja. Felkéri a KHT Ügyvezetőjét, hogy a 2008. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelettervezet tárgyalását megelőzően terjessze elő. Az üzleti terv javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú és közcélú feladatellátás létszámigényét, és az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat. Mutassa be továbbá a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges személyi és dologi kiadásokat 12 hónapra vetítve.

A Képviselő-testület ülését megelőzően  kerüljön sor egy fórum összehívására a tervezet megtárgyalása céljából. A fórumon a képviselők, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló vegyen részt.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  a lakossági kommunális szemét begyűjtés és ártalmatlanítás díját 2008. január 1. napjától nem vállalja át

-  egyidejűleg a lakossági hulladék begyűjtéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos és az önkormányzatot terhelő feladatok ellátásával un. közvetített szolgáltatás jogcímén a Városüzemeltető KHT-t bízza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Városüzemeltető KHT. és a REMONDIS Tapolca Kft. Ügyvezetőjének bevonásával a feladatátadással kapcsolatos intézkedéseket készítse elő (szerződésmódosítás) a Polgármestert pedig felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

7.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott dolgozók illetményrendezését indokoltnak tartja, melyre a költségvetés részletes tárgyalásakor tér vissza az Önkormányzat és Intézményeinek foglalkoztatottakkal együtt.

8.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül képviselői keretet nem határoz meg.

9.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 10.000.000,- Ft. legyen.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

290/2007 (XI.28.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2007.évi költségvetéséről szóló  többször módosított,    4/2007. ( II.15. )  rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

23/2007(XII.06) rendeletét


Az idegenforgalmi adóról módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

24/2007(XII.06.) rendeletét

A luxusadóról módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

25/2007(XII.06.) rendeletét


A  telekadóról módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

26/2007(XII.06.) rendeletét


Az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007(II.15.) rendelet módosításáról.

291/2007(XI.28.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT kérelmét megvizsgálta, és az étkezési nyersanyag normák emeléséhez az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 2008. január 01-től hozzájárul.

Felkéri a jegyzőt a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 15.

292/2007(XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi munkaterv tervezetét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el.

Február: Tájékoztató a rendezvényterület kialakításáról, az azzal kapcsolatos elképzelésekről.

Március: Tájékoztató a Badacsony-hegy állapotáról, az érintett szervezetek együttműködésének tapasztalatairól.

Április:

-         Tájékoztató az idegenforgalom, nyári szezon tapasztalatairól szóló beszámoló javaslatainak végrehajtásáról

-         Javaslat a kerékpár sport tárgyi feltételeinek kialakításáról

-         Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Május:

-         Javaslat a közérdekű információk, hirdetések közlésének feltételrendszeréről

-         Javaslat az üdvözlőtáblák elhelyezésére  valamint

-         Beszámoló a  Bűnmegelőzési Bizottság munkájáról

Október:

-    Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2007. december 31.

293/2007(XI.28.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári rendezvények helyszínének kialakításához véleményezésre felkéri a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületet, a Művelődési ház, és Tourinform Iroda munkatársait. Segítségüket kéri a döntéshozatalhoz az egyes helyszínek várható turisztikai vonzerejének bemutatásában, értve ez alatt a befogadóképességet, megközelíthetőséget, rendezvényeken elhelyezhető borárusok, vásárosok számát, gépjárművel történő megközelíthetőséget stb. Az Önkormányzat kérje fel a Masszi Úr által képviselt Lépték tervezőirodát a már meglévő tervük kibővítésére a rendezvénytér komplex megtervezésére. A rendezvények 2008-ban több helyszínen a szakma igénye szerint kerülnek megrendezésre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a véleményezésre felkért szervezeteket a döntésről értesítse, és a kialakított álláspontok megszerzésével a témát a következő testületi ülésre ismételten terjessze elő.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

294/2007 (XI.28.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  2008. évi Belsőellenőrzési ütemtervet  az alábbiak szerint elfogadja:

Február hó eleje: Az üzemeltetésre átadott vagyontestek működtetésének ellenőrzése

Április hó vége : A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2007. évi gazdálkodásának ellenőrzése

Május hó vége: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményeinél a pénzkezelés rendjének betartására és a pénzkezelőhelyek működésére irányuló ellenőrzése

295/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szennyvízcsatorna hálózat építés IV. ütem” beruházás megvalósítására megítélt 316.340.000,- Ft támogatási összegből — a beruházás összköltségének csökkenése miatt — fel nem használt 22.715.560,- Ft támogatási összegről lemond.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testületi döntést, és az azt alátámasztó dokumentumokat 8 munkanapon belül küldje meg a Támogató részére.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  Azonnal

296/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt forgalomképes, és értékesítésre kijelölt ingatlanok értékbecslését a Dr. Benczúr és Társa Szakértői Bt-től (8200 Veszprém, Hóvirág u. 9.) megrendeli,  240.000.-Ft + ÁFA áron.

Kéri, hogy az értékbecslés során az ingatlanok településrészenkénti és művelési áganként történő tagolása, valamint m2/Ft egységárak megadása szerint történjen.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:azonnal

297/2007 (XI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tornai Ottó és Tornai Ottóné képviseletében eljáró Dr. Benda Balázs ügyvéd kérelmét - melyben az önkormányzat nyilatkozatát kérte a Badacsonytomaj 720. hrsz-ú ingatlan elbirtoklás jogcímén történő tulajdonjog megállapításához – támogatja , azzal a kiegészítéssel, hogy az elbirtoklás csak az önkormányzati területre értendő, és a telkhatárr rendezéssel kapcsolatos költség az elbirtoklót terheli.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2007. december 15.

298/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10.200.000,-Ft keretösszeget biztosít a Káptalantóti út szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére.

Felkéri a Hivatalt, hogy a beruházás megvalósításáról intézkedjen. A kivitelezési szerződés csak legalább három érvényes árajánlat birtokában, a legkedvezőbb ajánlattevővel köthető meg. Egyidejűleg felkéri a Hivatalt, hogy a használatbavételi eljárás sikeres befejezését követően hatósági eljárás keretében kötelezze az ingatlantulajdonosokat a kiépített csatornahálózatra való rákötésre, a tényleges bekerülési költség alapulvételével kiszámított érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezéssel együtt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal, ill. folyamatos

299/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Istvánné (Rizlingsori illemhely), Winkler Péter (Badacsony strand, 6. számú pavilon), valamint Bedő Lajos (Badacsony strand, 1. és 2. számú pavilon) Bérleti szerződésének meghosszabbítását nem támogatja. A nyilvános illemhelyek – kivéve az alsóbazársori illemhelye üzemeltetését a 2008. évi szezontól kezdődő határozatlan időre a Városüzemeltető Kht.-nak adja át.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetésre történő átadásról szóló szerződést a Városüzemeltető Kht-val kösse meg. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a strandok területén lévő üzlethelyiségekkel kapcsolatos előterjesztést a költségvetési rendelettervezettel egyidejűleg terjessze elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

300/2007 (XI.28.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!