Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évben meghozott határozatai II.

101/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2007. (V.2.) számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:

A nem helyi állandó lakosok részére az Internet használatot térítés ellenében biztosítja 300.- Ft+ÁFA/óra összegben.

102/2007. (V.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskoláért Alapítvánnyal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette, továbbá a „Balaton-felvidék Tűzvédelméért” Közalapítvány Alapító Okiratának elfogadásáról rendelkező 50/2007. (IV.11.) számú határozatát  - a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -  visszavonja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megválasztott tagjait a döntésről és annak hátteréről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. június 15.

103/2007. (V.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy a Tűzoltólaktanya bővítése tárgyában a közbeszerzési eljárást folytassa le, majd az érvényes ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé a kivitelező kiválasztása érdekében.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

104/2007. (V.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

A badacsonyi vállalkozók által benyújtott hétvégi zenés rendezvényekre vonatkozó kérelmet támogatja azzal, hogy hétvégenként csak egy napra a kérelmezők választása szerint péntek vagy szombat, ad engedélyt a Dísztérre, de az önkormányzati programmal nem ütközhet.
Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti szempontok alapján adja ki az engedélyt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

105/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

106/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TAVIRÓZSA Apartmanház Kft. beruházásában megvalósítandó Idősek Otthona beruházás állásáról a tulajdonos Révész István tájékoztatóját megtárgyalta. Megállapította a Képviselő-testület, hogy a Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést a Kft. megszegte azáltal, hogy az ingatlanok birtokbaadásától számított 1 éven belül nem adott bankgaranciát vagy azzal egyenértékű más biztosítékot.

Ezért a Képviselő-testület úgy határozott, hogy amennyiben ezen kötelezettségének 3 hónapon belül nem tesz eleget vagy az építkezést nem kezdik meg, úgy a szerződéstől az Önkormányzat eláll és az eredeti állapot helyreállítása iránt intézkedik.
Amennyiben a beruházásra kijelölt területre ezen időszak alatt más érdeklődő is jelentkezik, azt sürgősséggel a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

107/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SCD Holding Zrt. tájékoztatóját a térségünkben tervezett beruházásokról szóló napirend tárgyalására az SCD kezdeményezésére zárt ülést rendel el.

108/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

109/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat mellett lévő 2555 hrsz-on nyilvántartott 140 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot megtárgyalta.

Megbízza a Polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó értékbecslést rendelje meg, ezzel párhuzamosan a strandbejárat és az ott lévő jelenleg strand üzemeltetéséhez kapcsolódó helyiség jövőben üzletként való hasznosítására vonatkozó terv és az ún. Amaczán féle üzlet átépítésének látványterveit több változatban rendelje meg. Ennek elkészülte után a lehetséges partnerrel együtt véleményezze, majd ezt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.

Felelős: Krisztin N. László, polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése, illetve folyamatos

110/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) 2006. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. A település lakossága nevében köszönetét fejezi ki a Polgárőr Egyesületnek a végzett munkáért, bízva az együttműködés továbbra is jó színvonalon, töretlenül való tovább folytatásában.

111/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

112/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy megköszöni az ügyben érintett szervezetek közreműködését és segítségét.

113/2007. (V.30.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felkéri az ügyvezető igazgatót a Szabályzat végrehajtása iránt intézkedjen.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos, illetve 2008. december 31.

114/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető Közhasznú Társaság könyvvizsgálatára a Székely Könyvvizsgáló Kft. 8300 Tapolca, Bányász u. 21. szám alatti székhelyű könyvvizsgáló társaságot bízza meg. A könyvvizsgáló társaság megbízatása 2007. június 1. napjától 2010. május 31. napjáig történő határozott időtartamra szól. Díjazását bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz bruttó 300.000.- Ft/év összegben állapítja meg.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a könyvvizsgáló társaságot értesítse.

Megbízza továbbá a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy 2007. június 1. napjával a könyvvizsgáló társasággal kösse meg a szerződést.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2007. június 1.

115/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények munka- és balesetvédelmi ellenőrzését követő intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az Óvoda főbejárat és az oldalsó teraszok javítására az első félévi pénzügyi zárást követően tér vissza.

Megbízza a Hivatalt, hogy az Óvoda udvarán lévő hinták elé és mögé kiépítésre kerülő korlátra kérjen be árajánlatot (fémre és fára is) és a legkedvezőbb ajánlatot elfogadva a Polgármester rendelje meg a munkát, melynek fedezetét saját hatáskörében biztosítsa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző  

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület augusztusi ülése

116/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az értékesítésre javasolt ingatlanokról készült kimutatást megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy a 988/1, a 988/4, a 0274/1 hrsz-ú területek, valamint a Szénégető dűlőhöz bevezető út jobb oldali sávjában lévő területeket nem értékesíti.

Felkéri a Hivatalt, hogy a forgalomképes ingatlanok kimutatása alapján kérjen értékbecslői árajánlatokat településrészenként, és ingatlan művelési áganként m2/Ft meghatározására vonatkozóan, majd ennek ismeretében az anyagot ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.

Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy az értékesítésre javasolt ingatlanok kimutatását az Önkormányzat hirdetőtábláin és a honlapon tegye közzé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

117/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a behajthatatlan követelések nyilvántartásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

118/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi Közbeszerzési Tervet jóváhagyja.

119/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az üresen álló üzlethelyiségeket ismételten hirdesse meg az alábbi feltételekkel:

- az Alsó-bazársoron lévő üresen álló üzletek bérleti díja a 15/2006. (I.31.) számú határozatban rögzített m2 árak 60%-a,

- a Felső-bazársoron lévő 2. számú üzlethelyiség bérleti díja a hivatkozott számú határozatban rögzített m2 ár 50%-a,

- a Felső-bazársoron lévő „Rózsakő” üzlethelyiség bérleti díja a hivatkozott számú határozatban rögzített m2 ár, tehát 100%,

- a „Szász Pál” telken lévő „Ajka Kristály” pavilon bérleti díja a hivatkozott számú határozatban rögzített m2 ár, tehát 100%,

-  a Badacsonyi strandon lévő 5-ös pavilon bérleti díja a hivatkozott számú határozatban rögzített m2 ár 50%-a, amennyiben az üzletre nincs jelentkező, úgy a Városüzemeltető KHT azt továbbra is használhatja.

A szerződéskötésre beérkezési sorrendben kerülhet sor a bérleti díj azonnali befizetése mellett, tehát a korábban beadott igényeket újra be kell adni.

Amennyiben az „Ajka Kristály” pavilon korábbi bérlője az idei évben nem veszi bérbe a pavilon, úgy köteles a bérleti díj 10%-ának megfelelő raktározási díjat megfizetni az előző szezon zárásától számított időszakra.  Bérbevétel esetén a tárolási díjat nem kell megfizetnie.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

120/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Rózsa-kő és környékének három hónapon keresztül (2007. június – július – augusztus) rendszeres takarítására, a 2007.07.10-től 2007. augusztus 21-ig terjedő időszakban heti kétszeri elszállításra a Városüzemeltető KHT részére bruttó 400.000.- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Városüzemeltető KHT-t értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

121/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság település bejárásán tapasztaltak megvalósítására készített ütemtervet elfogadja, megbízza a Hivatalt annak teljesítésére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja meg azt, hogy az üzletek rendelkeznek-e érvényes szemétszállítási szerződéssel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve az ütemtervben foglaltak szerint

122/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a H és H Általános Mérnöki Szolgáltató Iroda KFT. (8230 Balatonfüred, Park u. 3.) ajánlatát a szennyvízcsatornázás V. ütem, valamint ivóvízhálózat tervezése tárgyában támogatja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a konkrét megvalósítás érdekében további egyezető tárgyalásokat folytasson a KFT ügyvezetőjével. Felkéri a KFT-t és a vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályt, hogy a megkezdett előkészítő munkálatokat tovább folytassák. A geodéziai felméréshez (szennyvízcsatornázás V. ütem) az 1,5 millió forint + ÁFA, azaz 1.800.000.- Ft keretösszeget biztosítja a beruházási céltartalék terhére.

Az infrastrukturális fejlesztő pályázatok megjelenése után a KFT. által készített tervezési szerződéstervezetet ismételten terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

123/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balaton Tihamér (8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 6.) szám alatti lakos kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

124/2007. (V.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott és előkészítés alatt lévő pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

125/2007. (VI.5.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2007. (IV.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a Badacsonytomaj 1239 hrsz alatti 1.646 m2 területű „Felső bazársor” megnevezésű ingatlanra vonatkozó eladási felhívását visszavonja tekintettel arra, hogy tisztázni kell a Tourinform Iroda elhelyezésének körülményeit és feltételeit.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati tájékoztató módosítását ennek megfelelően készítse elő és a visszavonásról szóló döntést a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

126/2007. (VI.11.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TAVIRÓZSA Apartmanház Ingatlanfejlesztő Kft. (2030 Érd, Csanád u. 74., képviseli: Dr. Vinczéné Pallai Ágnes ügyvezető), a TAVIRÓZSA Szeretetotthon Gondozó Alapítvány (2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 23., képviseli: Bakos Beatrix kuratóriumi elnök) és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között 2005. december 29-én Ingatlanok térítésmentes átadása tárgyában megkötött szerződés bontó feltétel bekövetkezte miatti megszüntetéséhez a mellékletként csatolt „Eredeti állapot visszaállítására” szóló szerződésben foglalt tartalommal a hozzájárulását megadja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződést az Önkormányzat képviseletében írják alá.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződés aláírását követően azonnal intézkedjen az ingatlanokra feljegyzett végrehajtási jog törlése, valamint az ingatlanok tulajdonjogának önkormányzatunk nevére történő visszajegyeztetése iránt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

127/2007. (VI.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TERVÁL Kft. képviseletében eljáró Dr. Bessenyei Tibor ügyvéd ajánlatát megtárgyalta és a jelenleg 2488 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatát, illetve annak vételáraként ajánlott 30 millió Ft + ÁFA összeget vételárként elfogadja. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SPAR áruház céljára szolgáló ingatlanrészt a TERVÁL Kft., vagy annak jogutódjaként megalapításra kerülő ÚJ TERV Kft., míg azon felüli ingatlan illetőségeket Dr. Sárosi Péter - aki egyébként a  TERVÁL Kft. egyik tulajdonosa - vásárolja meg.

A vételár megfizetésének módjára tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadja.

Kiköti a Képviselő-testület, hogy a SPAR áruház építése és az egyéb ingatlanfejlesztés (pl. lakópark) időben váljon el egymástól és a SPAR áruház építése legkésőbb 2007. december 31-ig kezdődjön el és 2008. május 31-ig fejeződjön be.

A SPAR megépítésre szánt terület vételárát 8 millió Ft + ÁFA összegben határozza meg.

A fennmaradó területek vételárát 22 millió Ft összegben határozza meg azzal, hogy amennyiben 2010. május 31-ig a fejlesztés nem valósul meg, úgy a TERVÁL Kft. választása szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzata visszakapja a területet vagy a TERVÁL Kft. fizesse ki a 22 millió forint összeget kamataival együtt. Az erre vonatkozó garanciákat a szerződéstervezetbe be kell építeni.

A szerződéskötés abban az esetben valósulhat meg, ha legkésőbb a szerződéskötés napjáig a TERVÁL Kft. a feltárási munkákkal összefüggő pénzügyi kötelezettségét teljesíti.

Felkéri a Polgármester és a Jegyzőt, hogy a szerződéstervezetet a TERVÁL Kft-vel együttműködve készítse elő és abba épüljenek be mindazok a biztosítékok, amelyek az Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek védelmét szolgálják. A szerződéstervezetet terjesszék a Képviselő-testület ülése elé jóváhagyás céljából.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

128/2007. (VI.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Város 2 db sportpályájának üzemeltetése” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárást  - figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § b) pontjában foglaltakra -  eredménytelennek nyilvánítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

129/2007. (VI.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező, jelenleg a Városüzemeltető KHT üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni üzemeltetésére:

a) a jelenleg érvényes, a Városüzemeltető KHT-val kötött szerződést fenn kívánja tartani 2007. december 31-ig. (A PÜB javaslatában szeptember 30-at értettem, polgármester úr dec.31-et mondott, melyik a jó?)

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatban megfogalmazottak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

130/2007. (VI. 11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az SCD Holding által kezdeményezett szerződésmódosítási javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi ún. 6 hektáros ingatlant 500 m. Ft-ért értékesíti az SCD Holding részére.

2. 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetért azzal, hogy a városban kerüljön kialakításra egy közfürdő.

3. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal, nem kéri az SCD Holding által megépíteni a városi fürdőt, hanem az arra szánt 300 m. Ft-ot pénzben kéri kifizetni. A közfürdő létesítéséről a későbbiekben dönt, az esetlegesen megtartásra kerülő népszavazás eredményétől függően

4. A BDCSNY Kft-ben meglévő 10 %-os üzletrészről a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, lemond.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

131/2007. (VI.18.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2007. (VI.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező 02/27 hrsz-ú, 57.796 m2 területű „gyep és saját használatú út” megnevezésű ingatlan tulajdonjogát adásvétel útján átruházza az SCD Holding részére. Az ingatlan vételára nettó 500.000.000.- Ft. A vételár a szerződés aláírásakor egyösszegben kerül kifizetésre.

A Képviselő-testület a városi fürdő megépítésével kapcsolatban fel kívánja mérni a valós lakossági igényeket, ezért az ügyben népszavazást kíván tartani, aminek előkészítésére felkéri a Jegyzőt.

Ha a népszavazásnak az lesz az eredménye, hogy a lakosság a fürdő megépítését nem támogatja, akkor az SCD Holding a fürdőépítésre vonatkozó kötelezettségének megváltásaként nettó 100.000.000.- Ft, azaz Egyszázmillió forint összeget fizet az Önkormányzatnak. Ha a fürdő megépítését  - a várhatóan veszteséges üzemeltetés ellenére -  a lakosság támogatja, akkor az SCD Holding a városi fürdőt megépíti az Önkormányzat által megjelölt, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon.

A BDCSNY Kft-ben meglévő 10%-os üzletrészt a Képviselő-testület megtartja.

Felkéri a Jegyzőt a népszavazás kitűzésével kapcsolatos testületi ülés előkészítésére.

Az ingatlan megvásárlására vonatkozó, továbbá az SCD Holdinggal megkötött szerződések módosítására vonatkozó szerződéstervezeteket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás végett.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

132/2007. (VI.18.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj szennyvízcsatornázása IV. ütemének kivitelezése a kiviteli tervek elkészítésével együtt” megnevezésű, a 2005. április 13-án a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-vel (8362 Keszthely, Somogye-dűlő Ipartelep, Pf. 22.), vállalkozóval megkötött Vállalkozási Szerződés módosításához a hozzájárulását megadja.

A szerződésben rögzített vállalkozói díj a támogatott műszaki tartalom változása miatt bruttó 29.599.534.- Ft csökkentésre kerül az előterjesztés mellékletét képező kimutatás szerint.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződésmódosítást aláírják.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a céltámogatási szerződés módosítását készítse elő, és a támogatás összegének változását dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület ülése elé az arról való lemondás végett.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. június 30.

133/2007. (VI.18.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Néptáncegyüttes Egyesület részére 1.000.000.- Ft összegű támogatást biztosít, melyből 500.000.- Ft-ot az általános tartalék terhére, a további 500.000.- Ft a Badacsonytomajért Közalapítvány részére megállapított támogatási előirányzat terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás átutalására és a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. június 30.

134/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

135/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület következő ülésére mérje fel, hogy a Badacsonyörsi járda melletti terület füvesítéséhez mekkora összegű előirányzat szükséges és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  a Képviselő-testület rendkívüli ülése

136/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2006/2007. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

137/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2006/2007. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A korábban meghozott döntést  - miszerint a Hivatal tegyen intézkedést az Óvoda teraszainak felülvizsgálatára a 2007. II. félévi zárás után -  kiegészít azzal, hogy a Hivatal az óvoda épületének rossz állapotban lévő nyílászáróinak cseréjére, balesetveszélyes állapotának megszüntetésére is tegyen javaslatot.

Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy az Óvodára vonatkozóan készítsen egy felújítási vagy karbantartási tervet költségekkel kimunkálva.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése

138/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

139/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata Településszabályozási Tervezetének (Helyi Építési Szabályzatának) 30 napra történő kifüggesztését, közszemlére tételét rendeli el.

A tervezetnek a 71-es út melletti volt ABC környékének az 1994. évben elfogadott Részletes Rendezési Tervben szereplő 6 m-es építménymagasságot támogatja, továbbá fenntartja az épület vonatkozásában a kereskedelmi funkciót.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a közszemlére tétel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. július 2.

140/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy az eredményként kimutatott 1.995.000.- Ft a konyha tervezett felújítási munkálataira (elektromos hálózat felújítása, burkolatcsere, stb.) kerüljön felhasználásra.

141/2007. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csoltai Lajos Badacsonytördemic, Szent I. u. 67. szám alatti lakos közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2007. június 30. napjával hozzájárul. Egyben megbízza 2007.07.01-től 2007.12.31-ig határozott időtartamra Németh Szabina Badacsonytomaj, Béke u. 15. szám alatti lakost az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az intézményvezetői állásra a pályázati kiírást készítse elő és a pályázati felhívás feltételrendszerét terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. június 30., a Képviselő-testület augusztusi ülése, illetve

2007. december 31.

142/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2005. (IV.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközeinek használati és bérleti díját az intézmény igazgatójának hatáskörébe utalja, kivéve a Művelődési Ház kezelésében lévő hangtechnikai eszközök bérbeadását.

Hangtechnikai eszköz csak olyan feltételekkel adható bérbe, hogy az Intézmény alkalmazásában álló szakember végzi a szolgáltatást.

Felelős: intézményvezető

Határidő: folyamatos

143/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 12.) pontjában felsorolt szakfeladatok közül a 751768 Intézményi vagyon működtetése törlésre kerüljön.

Felkéri a Hivatalt az Alapító Okirat módosításáról a MÁK Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság felé intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. július 15.

144/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Turisztikai és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

145/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszttel a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat biztosítása érdekében az együttműködési megállapodás tervezetet jóváhagyja azzal, hogy az egyéb rendelkezések 3. pontja kiegészítésre kerül azon rendelkezéssel, hogy „Badacsonytomaj Város Önkormányzat által vállalt feladatokat a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT teljesíti”. A szolgálatot a badacsonyi, badacsonytomaji strandra veszi igénybe. A zárható helyiséget biztosítja a szolgálat részére. Az önkéntesek részére napi egyszeri menü ebédet biztosít, melynek költsége a Városüzemeltető KHT-t terheli.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. július 1.

146/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár használatában lévő szabadtéri színpad felújításához 400.000.- Ft-os keretösszeggel hozzájárul, melynek fedezete a 2005. évben az Egészségház rekonstrukciójához biztosított és fel nem használt 600.000.- Ft egy részének átcsoportosítása.
Megbízza a Hivatalt árajánlatok mielőbbi bekérésére, és azt követően a munka azonnali megrendelésére.
Felkéri a Polgármestert, hogy az intézményt felügyelő alpolgármester bevonásával keressék meg a megoldást a szabadtéri színpad tárolására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Sall Csaba intézményért felelős alpolgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2007. július 25.     

147/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső bazársoron lévő Rózsakő üzlethelyiséget a 2007. évi szezonra (2007. július 1-től szeptember 30-ig) Hídvégi Gábor 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 17. szám alatti helyi vállalkozó részére adja bérbe 200.000.- Ft bérleti díj megfizetése mellett.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

148/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső bazársoron lévő ún. „Ajka kristály” üzlethelyiséget a 2007. évi szezonra (2007. július 1-től 2007. szeptember 30-ig) Bálint István 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u. 6. 2. em. 10. szám alatti vállalkozó részére adja bérbe 200.000.- Ft bérleti díj megfizetése mellett.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

149/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) kérelmét megtárgyalta és kérelmében a döntést a Településszabályozási Terv kihirdetéséig elhalasztja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. július 10., illetve a Településszabályozási Terv kihirdetése

150/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sinkó Zoltán és Mór Bernadett (8258 Badacsonytomaj, Kiskör u.9.) szám alatti lakosok 046/27 hrsz-ú szőlő megnevezésű ingatlan 2/6 része, valamint a 049/16 hrsz-ú erdő és út megjelölésű ingatlan 10/24 része felajánlása tárgyában a döntést elhalasztja.

A 657 hrsz-ú lakóházra (Kiskör u. 9.) vonatkozóan az épület életveszélyes állapotának megszűntetéséhez szükséges 500.000.- Ft keretösszeget biztosítja úgy, hogy az átadott összeg biztosítására a 657 hrsz-ú ingatlanra jelzálogjogot  alapít. Az életveszélyes állapot megszűntetése érdekében a szükséges munkálatok elvégzését a Polgármesteri Hivatal rendelje meg. A kivitelezés megkezdése előtt legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos

151/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága ügyrendjét jóváhagyja.

152/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony TV és a Badacsony Újság szerkesztésével, működtetésével a Video Kalmár V5 Stúdiót bízza meg 5 éves időtartamra, azaz 2012. június 30-ig.

A megbízási díj összegét bruttó 240.000.-Ft-ban határozza meg, amely összeg évente az infláció mértékével emelkedik.

Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. július 15.

153/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. részvényeiben érintett 22 önkormányzat képviselőivel azonnali hatállyal hívjon össze egy megbeszélést és a megváltozott helyzetet értékeljék. A megbeszélés eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület hozzájárul a „Szindikátusi szerződés” és annak elválaszthatatlan részét képező „Elővásárlási jogot biztosító megállapodás” 2010. június 30. napjáig történő meghosszabbításához.

Felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal, illetve 2007. július 15.

154/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházásában megvalósuló termálkutató fúrás további munkálataival kapcsolatos szakértői véleményben foglaltakat elfogadja és nyilatkozik arra, hogy a kutatófúrást nem kívánja a 900 m-es mélységnél tovább folytatni. A lemélyített kút esetleges további hasznosításával kapcsolatos döntését legkésőbb 2007. október 31-ig hozza meg, illetve ugyanezen időpontig dönt a kút esetleges lezárásáról és az eredeti állapot helyreállíttatásáról. A kút esetleges lezárásának fedezetére a vállalkozói szerződésben meghatározott bruttó vállalási díj 10%-át visszatartja az elszámolás után, a kifizetésre kerülő összegből.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját tűzze ki és a műszaki ellenőr és szükség esetén szakértők bevonásával határozzák meg a vállalkozói szerződés teljesítésének mértékét, a műszaki tartalmat és a kifizetendő vállalkozói díj mértékét. A vizsgálat során térjenek ki az Önkormányzat esetleges kötbérigényének érvényesítésére is. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően készüljön előterjesztés az elszámolás elfogadása érdekében a Képviselő-testület rendkívüli ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Mészáros Judit műszaki ellenőr

Határidő:  a Képviselő-testület rendkívüli ülése, illetve 2007. október 31.

155/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2007. (IV.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a Biró és Társa Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 29., képviseli: Biró István ügyvezető) kérelmének helyt ad, a TÁTIKA üzletház strandbejárat felőli részén bérbeadásra kijelölt 7-8-9-es számú elárusító helyet nem hirdeti meg értékesítésre, a Kft. a TÁTIKA-hoz tartozó zöldfelületet használhatja azzal feltétellel, hogy a szerződés megszűnésekor az eredeti állapotot köteles helyreállítani.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

156/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a II. félévre az egészségügyi ellátás dologi kiadásaira a 600.000.-Ft-ot biztosítja a beruházási céltartalék terhére.

Felkéri a Hivatalt, hogy az orvosok által felvetett felújítások megvalósítására  - pályázati lehetőségek esetén -  a szükséges intézkedést tegyék meg.

Felkéri Sall Csaba alpolgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal az Internet hálózat kiépítésével kapcsolatosan.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Sall Csaba alpolgármester

Határidő: folyamatos

157/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy a Tűzoltólaktanya bővítése tárgyában a meghívásos közbeszerzési eljárásra a településen székhellyel rendelkező és az építmény kivitelezésére jogosultsággal rendelkező egyéni és társas vállalkozókat hívja meg.

Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy az érvényes ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé a kivitelező kiválasztása érdekében.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

158/2007. (VI.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT-nál felmerülő problémák kezelésére az alábbi intézkedést hozza:

- Megbízza az Városüzemeltető KHT. ügyvezetőjét, hogy hozzon létre egy 2-3 főből álló csoportot, amelynek feladata, hogy a képviselőktől, lakosságtól beérkező problémákat azonnal kezelje. Ennek támogatására 500.000.- Ft biztosít a KHT részére.

- Felhatalmazza Ferenczy Károly ügyvezetőt, hogy szükség esetén nem helyi lakosú munkaerőt is foglalkoztasson.

- Megbízza Ferenczy Károly ügyvezetőt, hogy szervezze meg a kétműszakos foglalkoztatást, illetve Badacsony központjában a hétvégén a takarítást.

- A Városüzemeltető KHT-t felügyelő alpolgármester, valamint Nagy Lajos és Lesz Ferenc képviselő minden csütörtökön járja be a települést és ellenőrizzék vissza a megvalósított munkákat.

- A Városüzemeltető KHT ügyvezetőjének a szezonális munkák tekintetében a Polgármesteren kívül a KHT felügyeletével megbízott alpolgármester, továbbá a TEVÜM és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok elnökei adhatnak utasítást.

- A Képviselő-testület 3.000.000.- Ft-ot biztosít a Városüzemeltető KHT-nak a település július 8. napjáig történő rendbetételére oly módon, hogy ebből 2.000.000.- Ft-ot készpénzben ad át, 1.000.000.- Ft-ot pedig a strandok várható bevétele terhére költségeket számolhat el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sall Csaba felelős alpolgármester

Nagy Lajos TEVÜM Bizottság elnöke

Lesz Ferenc Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: Azonnal, illetve 2007. július 10.

161/2007. (VIII.8.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji Tűzoltó laktanya bővítésére, átalakítására (171/1 hrsz-ú ingatlan) kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházás megvalósítására a Badacsonyi Kertépítő és Építőipari Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 13.) köt Vállalkozási szerződést bruttó 49.931.960,- Ft vállalási áron.

Felkéri a Jegyzőt a Vállalkozási szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

162/2007. (VIII.8.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007/2008. tanévre a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolába járó badacsonytomaji állandó lakos tanulók tankönyvtámogatására 700.000.- Ft-ot biztosít a beruházási céltartalék terhére.

Megbízza a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítás érdekében a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

163/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadja. A Képviselő-testület a strandok térítéssel való nyitva tartását szeptember 15-ig meghosszabbítja. Megbízza a Polgármestert, hogy kérje fel a Városüzemeltető Kht-t a játszóterek megrongált játékainak pótlására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: A strandok tekintetében szeptember 15., a játékok tekintetében azonnal

164/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

165/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő testülete a polgármester tárgyalásairól szóló tájékoztatást elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az SCD Holding vezetésével, és folytasson tárgyalásokat a badacsonyörsi strand kialakítására vonatkozóan.

A Képviselő-testület a badacsonytomaji 231, 2902 és 2908 hrsz-ú ingatlanok hasznosításával kapcsolatban az alábbi szempontokat határozza meg:

- a területen Idősek Otthona épülhet

- meglévő tervek alapján kerülhet megépítésre a létesítmény,

-  a beruházónak az egész beruházásra vonatkozó bankgaranciát igazolni kell,

- a Tavirózsa Kft-vel megkötött, a szakszemélyzet foglalkoztatására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettséget át kell vállalnia,

- az ingatlan tulajdonjogát az az ajánlattevő szerezheti meg, aki a licitálás során a legmagasabb összegű vételár szerződéskötéskori megfizetésére tesz ajánlatot. A szerződéstervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére kell terjeszteni,

- a beépítési kötelezettséget az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 1,5 éven belül teljesíteni kell. Ezen kötelezettség teljesítését jogerős használatbavételi engedéllyel kell igazolni,

- a vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki az adásvételi szerződésben meghatározott vételáron. Ezt a jogát az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven belül gyakorolhatja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: A soron következő testületi ülés

166/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2007. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

167/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda dolgozóinak jubileumi jutalom kifizetéséhez az 1.318.020,- Ft. pótelőirányzatot biztosít az általános céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt az előirányzat módosítási javaslatot a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

168/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetője kérelme alapján 1 fő technikai létszám alkalmazását engedélyezi 2007. szeptember 1. napjától. A bér és járulék kifizetéséhez a szükséges pótelőirányzatot biztosítja a 2007. évi költségvetés terhére.

Felkéri a Jegyzőt, az előirányzat módosítási javaslatot a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Az alkalmazási szerződésben próbaidőt (3 hónap) kell kikötni.

Felelős: Nagy Lászlóné óvodavezető

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

169/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rédl Istvánné nyugdíjba vonulásával kapcsolatos munkáltatói megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi. Elfogadja Békássy János képviselő felajánlását, miszerint a Céh Badacsonyi Turisztikai Egyesület Elnökségi tagjaként kezdeményezi az elnökségnél a 2007. 09. 3-ával felvételre kerülő munkatárs illetményének finanszírozására vonatkozó támogató döntés meghozatalát. Az egyeztetés eredményéről a Képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást kell adni.

Felkéri az irodavezetőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megüresedett állást pályakezdő munkanélküli támogatással töltse be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tasner Mónika irodavezető

Határidő: Azonnal, illetve a soron következő testületi ülés

170/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető Kht. Ügyvezető Igazgatójának tájékoztatóját elfogadja. Az év hátralévő részére a sportpályák üzemeltetésére pótelőirányzatot nem tud biztosítani. A sportpályák fenntartási költségeinek elszámolása a pénzügyi év zárásakor történik meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

171/2007. (VIII.29.) számú határozatot

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht tulajdonosa megbízza Ferenczy Károly ügyvezető igazgatót, hogy a Szénégető dűlői telepen létesítendő biohulladék komposztáló tervezésével kapcsolatban a Bio-Genezis Kft által adott árajánlatot elfogadja, és az árajánlat alapján a hulladékkezelési engedélyhez, valamint a pályázathoz szükséges ütemezésben a tervezést megrendelje, a hasznosításra vonatkozó Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006 (I.31.) és a 78/2006 (III.01.) számú határozatai alapján.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvsielő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht tulajdonosa, megbízza Ferenczy Károly ügyvezető igazgatót, hogy a Norvég Alap pályázathoz, a pályázati ötlet összeállítását készíttetesse el, és határidőre adja be, valamint az ehhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok aláírására felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban említett határozatok alapján.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

172/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 1237/1 és 1237/2 hrsz-ú ingatlanok – ún. Szász Pál telek - eladásáról dönt. Elfogadja az ingatlanokra vonatkozó bruttó 58.300.000 Ft-os vételi ajánlatot azzal, hogy a fizetés egy összegben történjen a szerződés aláírásakor, a 2007. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint.

Felkéri a Jegyzőt az adás-vételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

173/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SCD Holding és az Önkormányzat között megkötendő a 02/27 hrsz-ú ingatlan adásvételére, valamint a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrész eladására vonatkozó előszerződéseket megtárgyalta, azokat jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Szabályozási Terv (Helyi Építési Szabályzat) elfogadásáról szóló rendelet kihirdetését követően haladéktalanul tegye meg az intézkedéseket az ingatlan belterületbe vonása érdekében. Az ingatlan eladására, valamint az üzletrész átruházására vonatkozó végleges szerződéstervezeteket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás végett.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. szeptember 15., illetve folyamatos

174/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

175/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bertha Lászlóné (8300 Tapolca, Ady E. u. 16.) tulajdonosként, valamint Szántó István és Szántó Istvánné (8300 Tapolca, Ady E. u. 16.) haszonélvezőkként a Badacsonytomaj 0163/90 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadására vonatkozó felajánlását elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges dokumentumok előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

176/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bozzay Gabriella ügyvéd Kommuniczky Edit (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8.) alperes képviseletében az 1812 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszűntetésére irányuló egyezségi ajánlatát nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az alperest és  képviselőjét értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

177/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az V. ütem szennyvízcsatornázás tervezésének állásáról szóló beszámolót elfogadja.

A H és H általános Mérnöki Iroda Kft. 8230 Balatonfüred Park u. 3. 2007. augusztus 22-én kelt nyilatkozatában tett ajánlatát elfogadja, miszerint a többlet 1210 fm. szennyvízcsatorna tervezését térítésmentesen biztosítja a tervező, ezért az Önkormányzat a komplett tervek leszállításakor annak ellenértékét még ebben az évben kiegyenlíti.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződésmódosítás előkészítésére, illetve aláírására.

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a szolgalmi munkarészek elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat összegét, valamint az ügyvédi költségeket -jóváhagyás végett- terjessze a Képviselő-testület következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

178/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása megszűntetéséről a többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 10. § (1) bekezdésében, az 1997. évi CXXXV. Tv. 4. § (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján dönt a társulási megállapodás megszűntetéséről.

A Képviselő-testület a Tapolca és Tapolca Környéki Önkormányzatok által 2005. január 01-i hatállyal, Összevont Háziorvosi Ügyelet létrehozására irányuló társulási megállapodást 2007. december 31. napjával megszűnteti, a társulás közös megegyezéssel történő megszűntetéséről szóló megállapodást jóváhagyja.

A Képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását 2008. január 01-től kezdődően a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás keretében látja el, az önkormányzat az egészségügyi feladatokra vonatkozóan a társulás csatlakozott tagja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

179/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 77 millió forint összegű 1 év időtartamú folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. szeptember 07.

180/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Török Zoltán támogatási kérelmének megtárgyalására zárt ülést rendel el.

181/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri  a Hivatalt, hogy a  Badacsonytomaj 1919/2 hrsz.-ú Arborétum u. Boróka útra történő átnevezésével kapcsolatban, levélben tájékoztassa az érintett ingatlantulajdonosokat arra vonatkozóan, hogy milyen anyagi kihatásai vannak rájuk nézve az utcanév változásnak.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt az Arborétum útra 2 db utcanév tábla kihelyezésére, melyen feltüntetésre kerül az Arborétum út páros és páratlan oldal megnevezés.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági   osztályvezető

Határidő: Folyamatos

182/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépést támogatja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot küldje meg a Szövetség elnökének.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. szeptember 15.

183/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Káptalantóti településről az Önkormányzat intézményeibe beíratott gyermekek iskolabusszal történő szállítását vállalja Káptalantóti és Badacsonytomaj viszonylatában, a 2007/2008. nevelési, oktatási évre 99.000,- Ft + ÁFA vállalkozói díjért.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a TRIÁSZ 06 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Társasággal 2008. augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra a szerződést készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza az aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. szeptember 1., illetve a 2008. évi költségvetés tervezése

184/2007. (VIII.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss István és Kissné Kárpáti Szabina 2251/6 hrsz. ingatlan adásvételi szerződését a Vevők  által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a vevők részére az általuk kifizetett 1.200.000,- Ft vételárat 8 napon belül a Polgári Törvénykönyvben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőket terheli.

Egyúttal elfogadja, hogy a 2251/6 hrsz. telek licit útján kerüljön értékesítésre. A licitlépcsőt 50.000 Ft összegben határozza meg. Az ingatlan induló összegét 1.200.000,- Ft + ÁFA + kamat összegben állapítja meg. Az ingatlant a beérkezett 3 ajánlat közül az kapja, aki a legmagasabb összegű vételárat egyösszegben, a szerződés megkötésekor kifizeti.

Felkéri a hivatal Műszaki Osztályát, hogy a soron következő testületi ülésre vizsgálja meg a Hársfa utcai telkekre kötött szerződéseket, és tegyen jelentést a visszavehető ingatlanokról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: 2007. szeptember 30.

185/2007 (VIII.29.) számú határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tervezeteket és a kezességvállalásról szóló nyilatkozatokat elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződések aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

188/2007. (IX. 10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 172/2007. (VIII. 29.) számú határozatban foglalt döntés – polgármester által kezdeményezett -  újratárgyalására vonatkozó javaslatot megtárgyalta.

A Képviselő-testület az úgynevezett Szász Pál telkeket a fenti határozatban foglaltaknak megfelelően értékesíti azzal, hogy az adásvételre vonatkozó szerződés tervezetet a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Képviselő-testület az ingatlan eladásából származó bevételt a lekötött számlára helyezi, mely rendezvényterület kialakítására kerül felhasználásra.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület vezetőségével történt egyeztetés után tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a rendezvényterület kialakítására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Szabó Károly osztályvezető

Határidő: Képviselő-testület szeptemberi ülése

189/2007. (IX. 10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségének 22/563-3/2007. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, a felhívásban foglaltakkal egyetért.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségét értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. szeptember 15.

190/2007. (IX. 17.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Leader programhoz való csatlakozást megtárgyalta.

A Képviselő-testület javasolja a „Vulkánok Völgye” csoporthoz való csatlakozást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a továbblépéshez az (egyesülés) felé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

191/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

192/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

193/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola vezetője kérelme alapján a pedagógusok túlóráinak kifizetéséhez - a személyi juttatások és annak járulékai - 689.000.-Ft pótelőirányzatot biztosít a 2007. évi költségvetés terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítási javaslatot a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: következő Képviselő-testületi ülés

194/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Tatay Sándor Általános Iskola felújítására. Az engedélyes tervek elkészítésére biztosítja a forrást a beruházási céltartalék terhére.

A terveket az Intrados Mérnök Irodánál (8300 Tapolca, Kossuth Lajos u.) kell megrendelni úgy, hogy a tervezési díj maximum 1 %-a a beruházási összegnek.

Megbízza az intézmény igazgatóját és Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály vezetőjét, hogy az intézménybe új funkciók beépítésének lehetőségét vizsgálják meg rövid határidőn belül, úgy hogy a szükséges átalakítások a benyújtandó pályázatba beépíthetők legyenek.

A Képviselő-testület támogatja, hogy az előírásoknak megfelelően a pályázat benyújtásához szükséges menedzsment kerüljön felállításra. Egyeztetve az intézmény vezetőjével, kerüljön áttekintésre a felújítás műszaki tartalma. Az elhagyható munkák a pályázatba ne legyenek beépítve.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés tervezet elkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Csizmarik Béláné iskola igazgató

Határidő: folyamatos

195/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Pipitér Napközi Otthonos Óvoda felújítására. Az engedélyes tervek elkészítésére biztosítja a forrást a beruházási céltartalék terhére.

A terveket az Intrados Mérnök Irodánál (8300 Tapolca, Kossuth Lajos u.) kell megrendelni úgy, hogy a tervezési díj maximum 0,5 %-a a beruházási összegnek.

Egyeztetve az intézmény vezetőjével, kerüljön áttekintésre a felújítás műszaki tartalma. Az elhagyható munkák a pályázatba ne legyenek beépítve.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés tervezet elkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

196/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről és a foglalkoztatási lehetőségekről szóló beszámolót elfogadja.

197/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladására vonatkozó megbízási szerződés tervezet elfogadására történő szavazásból Sall Csaba alpolgármestert - kérésének megfelelően - személyes érintettség miatt kizárja.

198/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2007. (II.15.) rendelet 5. §. (2) (3) bekezdése alapján meghirdetett, kizárólagos tulajdonát képező, forgalomképes ingatlanokra:

§ Tátika üzletház

§ Badacsony központjában lévő telek (Szász Pál telek) – melynek eladási folyamata a Megbízott közreműködésével megindult.

§ Badacsony központjában lévő telek (Brázai villa alatti terület)

§  Külterületi beépíthető ingatlanok (Felsőkolónia)

vonatkozóan Megbízási szerződést köt az ingatlanok értékesítése céljából a midiTOURIST Kft-vel (8261 Badacsony, Park u. 53.).

Felkéri a Jegyzőt, hogy a településen működő ingatlanközvetítő cégeket is keresse meg ajánlattétel érdekében.

Badacsony kikötő üzletsor értékesítésére (Alsó-bazársor) nem köt a szerződést, amíg döntés nem születik a rendezvény terület kijelöléséről, helyszínének kialakításáról.

Felkéri a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

199/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Köszönetét fejezi ki Sall Csaba alpolgármester, Lesz Ferenc és Nagy Lajos képviselő, és Ferenczy Károly ügyvezető igazgató uraknak a turisztikai szezonban végzett munkájukért, együttműködésükért.

200/2007. (X.03.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony

- Tatai Sándor út helyreállításához - Stefler Imre és Tatay Ágota helyi lakosok kérelmére - bruttó 250.000 Ft

-  a Helbeck utca helyreállításához bruttó 100.000 Ft

- a Herczeg Ferenc utca helyreállításához bruttó 100.000 Ft

keretösszeget biztosít a beruházási céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérje a Tatai Sándor út melletti ingatlanok tulajdonosainak a hozzájárulását az út helyreállításához.

Vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan lehet megtiltani a hegyi taxisoknak a Tatay úton történő közelekdését.

Felkéri a Polgármestert, hogy a munkálatok elvégzését soron kívül rendelje meg, továbbá kérje fel a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!