Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évben meghozott határozatai I.

1/2007.(01.12.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony kempinggel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása, SCD Holding és az Önkormányzat közötti szerződések jóváhagyására javaslat című napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

2/2007.(01.12.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárást lebonyolító Dr. Illés Levente ügyvéd úrral, valamint a VIKUV Rt. képviselőivel egyeztessenek a termálkút továbbfúrása kapcsán felmerült jogvitás helyzetről.

A Képviselő-testület álláspontja az, hogy az ún. tartalékkeretet a kút szükséges továbbmélyítése érdekében nem kell felhasználni.

Amennyiben a szakértői egyeztetés eredményeként más álláspont alakul ki, úgy azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

3/2007.(01.12.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

-  az SCD Holding Zrt. (1124 Budapest, Csörsz u. 43., képviseli: Tomcsányi Gábor vezérigazgató) és az Önkormányzat, valamint a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 43., képviseli: Vámos Gábor ügyvezető) közötti Együttműködési Megállapodás tervezetet,

- a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft. és az Önkormányzat között Földhasználati Jogot Alapító szerződés tervezetet,

-  az SCD Group International Ltd (N-3944 Nassau, Bahamas Baystreet, Lst Floor Kings Court, képviseli: John Charles Sturgeon) és az Önkormányzat közötti, a BDCSNY Kft. Társasági Szerződés módosítására irányuló szerződés terveztet,

- az SCD Group International Ltd (N-3944 Nassau, Bahamas Baystreet, Lst Floor Kings Court, képviseli: John Charles Sturgeon) és az Önkormányzat között Üzletrész Adásvételére vonatkozó Szerződés tervezetet

megtárgyalta, azokat elfogadta és felhatalmazta a Polgármestert, valamint a Jegyzőt azok aláírására.

A Képviselő-testület a BDCSNY Kft. 10% névértékű üzletrészének megvásárlására 300.000.- Ft összegű előirányzatot biztosít a 2007. évi költségvetésében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

4/2007.(01.12.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatontourist Zrt. és a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft. között a badacsonytomaji 0301, 0302, 0303/1 és a 0303/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok adásvétele tárgyában megkötött szerződést megtárgyalta és a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balaton területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Társaság képviselőjét a határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

5/2007.(II.07.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2007. évi költségvetését 36.466.000,- Ft főösszeggel elfogadja.

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés tervezése során 9 fő közalkalmazotti létszámra biztosítja a fedezetet.

Az egy fő dajka nyugállományba vonulása után a feladatok ellátását 9 fő létszámmal kell biztosítani.

6/2007.(II.07.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános iskola 2007. évi költségvetését 92.363.000,- Ft főösszeggel elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tanév végéig a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést terjessze a képviselő-testületek együttes ülésére.

Egyetért azzal, hogy Badacsonytördemic Önkormányzata 2010. december 31-ig a normatíván felül évi 2.000.000,- Ft-tal támogatja a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolát azzal, hogy évente az Önkormányzat költségvetésének készítése során a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével többlettámogatást biztosít.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Csizmarik Béláné igazgató

Határidő: 2007. június 30., illetve folyamatos

7/2007.(II.07.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskoláért Közalapítvány közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön és az Alapítvány számláján lévő összeget címkézetten az Általános Iskola nevelésével-oktatásával kapcsolatos feladatokra fordítsák.

Jogutódként a Badacsonytomajért Közalapítványt nevezik meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. március 31.

8/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

9/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

10/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal fogadja el:

Február hó:

- Beszámoló a 2007/2008. tanév előkészítéséről, tájékoztatás a borász szakképzés elindításának költségeiről, a személyi feltételek biztosításának lehetőségeiről

Április hó:

- Városüzemeltető KHT közhasznúsági jelentése

- Városüzemeltető KHT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat

Május hó:

- Tájékoztató Badacsonytomaj Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról

Október hó:

- Értékelő tájékoztatás a 2007. évi Utazás Kiállításról és döntés a 2008. évi kiállításon való részvételről

- Adórendeletek módosítására javaslat

November hó:

- Civil szervezetek tevékenységéről tájékoztató

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. február 15.

11/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

Badacsonytomajon 2007. március 5-én 7.30 - 16.00 óráig

2007. március 6-án 7.30 - 16.00 óráig

Badacsonytördemicen 2007. március 7-én 8.00 - 10.00 óráig
az óvodai felvételt 

2007. április 17 - 18-án 8.00 - 13.00 óráig

2007. április 19 - 20-án 11.00 - 16.00 óráig.

időpontban  határozza meg.

Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Csizmarik Béláné igazgató,

Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: azonnal

12/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyminiszter lóverseny fogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek keretében az Önkormányzat területén fogadóiroda kialakítására is lehetőség nyílna.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az APEH központi hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályát (1051 Budapest, Sas u. 23.) értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

13/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyban lévő parkoló automaták üzemeltetésével 2007. évtől határozatlan időtartamra a Városüzemeltető KHT-t bízza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a fizető parkolók üzemeltetésre történő átadását, valamint a parkolók területeinek (helyrajzi szám szerint) átadását is készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felkéri az Ügyvezetőt, hogy a parkoló díjak változására is figyelemmel a következő testületi ülésen tárgyalásra kerülő Üzleti Tervében részletesen dolgozza ki a parkoló üzemeltetés várható költségeit és annak eredményét.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, valamint 2007. március 31. és folyamatos

14/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTTO Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2007. évi közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó javaslatát megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el.

1.) Az ajánlatban szereplő díjemelést elfogadja.

2.) Az OTTO Kft. a megajánlott árban vállalja, hogy a lakosságtól a szezonban, július 10. és augusztus 21. közötti időszakban heti két alkalommal elszállítja a szemetet, amely plusz szolgáltatás térítésmentes.

3.) Az OTTO Kft. vállalja a hulladéklezárás – utógondozás – céltartalék képzést a 2008. évtől jelentkező rekultiváció és a 30 éves utógondozás költségeire.

4.) A nyári időszakban, a heti kétszeri szállításon kívül évente két alkalommal, a Városnap és a Badacsonyi Szüret programja előtt alkalmanként ingyenesen biztosítja a seprést a közterületek tisztántartásához minimum 5 hasznos üzemóra/alkalom erejéig alkalom.

Megbízza a Polgármestert, hogy a módosított szolgáltatási szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. február 20., illetve folyamatos

15/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy szállástulajdonosonként a Badacsony kártya igénybevétel és a befolyt idegenforgalmi adó összevetését végezze el és azt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére. A számadatok tükrében dönt majd a Képviselő-testület a rendeletmódosításról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület februári soros ülése

16/2007. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony térség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása szennyvízelvezető rendszer II. ütem I. ág kivitelezése” műszaki átadás-átvételi eljárásához  az előterjesztésben szereplő feltételek teljesülése esetén hozzájárul azzal, hogy a Swietelsky Kft. is részt vesz a Kemping utca helyreállításában. Amennyiben nem sikerül a Swietelsky Kft-vel megállapodni, akkor hozzák vissza a Testület elé az ügyet. A hozzájáruló nyilatkozatot a Polgármester csak a teljesülés esetén írja alá.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről  - az előterjesztésben szereplő indokok részletezésével -  az érintetteket és az ügyben eljáró építéshatóságot értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

17/2007. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott belső ellenőri szolgálat 97-4/2007. számú közbenső jelentésében foglalt megállapításokra figyelemmel a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, Timár Géza ellen a közalkalmazotti jogviszonyából eredő lényeges kötelezettség vétkes megszegésének alapos gyanúja miatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 45. § (1) bekezdés, 46. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az 53/A. § (1) bekezdése alapján a fegyelmi eljárást megindítja.

A fentebb hivatkozott törvény 47. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel a fegyelmi ügyben vizsgálóbiztosnak Csizmarik Bélánét, a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatóját jelöli ki.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az eljárás alá vont közalkalmazottat és a kijelölt vizsgálóbiztost a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírtak szerint értesítsék.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a fegyelmi eljárás során az esetleges fegyelmi intézkedésen kívül megtegye a Képviselő-testület nevében azokat a szükséges jognyilatkozatokat (pl. állásból való felfüggesztés), amelyek az eljárás határidőben történő szabályszerű lefolytatásához szükségesek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

18/2007. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott belső ellenőri szolgálat 97-4/2007. számú közbenső jelentésében foglalt megállapításokra figyelemmel az Önkormányzat sérelmére ismeretlen tettes (tettesek) által elkövetett sikkasztás bűntettének alapos gyanúja miatt feljelentést tesz a Tapolca Városi Rendőrkapitányságon.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a feljelentést a vonatkozó törvényi előírások szerint készítsék elő és azt haladéktalanul küldjék meg az illetékes rendőrkapitányságnak.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

19/2007. (II.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója távolléte időtartamára, de legfeljebb 2007. december 31-ig terjedő határozott időtartamra Csoltai Lajos Badacsonytördemic, Szent I. u. 67. szám alatti lakost bízza meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti besorolási illetmény összegében állapítja meg. Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 230%-a.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges okiratokat az Önkormányzat nevében írja alá és nevezett részére a munkaköri leírását adja át.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

20/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a Hivatalt, hogy az OTP Garancia Biztosítónál megkötött polgármesteri életbiztosítást a ciklus végéig terjedő időtartamra újra kösse meg az eddigi havidíjjal megegyező biztosítási díjjal.

A Képviselő-testület dönt, hogy a Biztosító által a korábbi szerződés alapján kifizetése kerülő összeg fejlesztési célra kerüljön felhasználásra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. március 20.

21/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

22/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékozatót elfogadja.

Megbízza Ferenczy Károly ügyvezetőt, hogy a Városüzemeltető KHT tulajdonában volt teherautó eltulajdonításával kapcsolatos ügyről rendkívüli ülés keretében adjon tájékoztatást, mellékelve az ügyben keletkezett valamennyi dokumentumot.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: a Képviselő-testület rendkívüli ülése

23/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi kulturális programok előkészítésének helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta.

A Művelődési Ház nyitva tartását 2007. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:

Keddtől-csütörtökig 14.00 – 21.00 óráig,

Péntek-szombat: 10.00 – 21.00 óráig,

vasárnapokon és a hétfői napon az intézményvezető dönt a nyitva tartásról és annak időtartamáról az igények függvényében.

Felkéri Csoltai Lajos mb. igazgatót, hogy az év hátralévő időszakára készítse el az intézmény rendezvényprogramját költségvetéssel alátámasztva és azt terjessze a Képviselő-testület márciusi ülésre. A költségvetést rendezvényekre lebontva kell elkészíteni.

Felkéri továbbá a mb. igazgatót, hogy a zenés rendezvényekkel, diszkókkal kapcsolatos egyeztetéseket a szervezőkkel folytassa le és arról tájékoztassa az illetékes alpolgármestert, hogy a kialakult helyzetet a jövőben kezelni lehessen.

A mb. igazgató a megváltozott nyitva tartáshoz igazodóan vizsgálja  felül a dolgozók közalkalmazotti kinevezési okiratait és szükség szerint módosítsák a rugalmas munkarend kialakítása érdekében.

Felelős: Csoltai Lajos mb. igazgató

Határidő: a Képviselő-testület márciusi ülése, illetve folyamatos

A kinevezések átvizsgálása és szükség szerinti módosítása: azonnal

24/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetők üzemeltetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A badacsonytomaji 743., 2374., 064/5., valamint 1819. hrsz-ú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban lévő köztemetőket üzemeltetésre a Városüzemeltető KHT részére átadja.

Az üzemeltetési szerződés tervezetet az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

A szerződés 3.) pontjának c.) d.) és e.) pontjainak utolsó francia bekezdéseiben szereplő „égetés” tevékenység kihagyásra kerül.

A szerződés tervezet 4.) pontja az alábbi mondattal egészül ki:

„Átvevő jogosult a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet figyelembevételével a temetkezési helyek (sírhelyek) kialakítására.”
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az üzemeltetési szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója

Határidő: folyamatos

25/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő 988/3 hrsz-ú belterületi ingatlanára érkezett vételi ajánlatot megtárgyalta és a folyamatban lévő értékbecslés eredményének ismeretében az ingatlan értékesítését ismételten megtárgyalja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. március 20.

26/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Révész István, mint a Tavirózsa Apartmanház Kft. tulajdonosa által benyújtott vételi ajánlatot a Felsőkolóniai ingatlanokkal kapcsolatosan megtárgyalta, melyet az értékbecslés megérkezése után újra tárgyal.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. március 20.

27/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT 2007. évi üzleti tervét megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal nem fogadja el.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az üzleti terv ismételt megtárgyalása előtt tartandó képviselői fórumra egy a témában jártas pénzügyi szakemberrel vegye fel a kapcsolatot, aki a megbeszélésen itt tud lenni és válaszolni tud a felmerülő kérdésekre.

Felkéri a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy a képviselői fórumon megfogalmazásra kerülő kiegészítések átvezetése után az üzleti tervet újra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2007. március 31., illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

28/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Művelődési Háznál foglalkoztatott karbantartó munkaviszonyát meg kell szüntetni, aki a Városüzemeltető KHT-nál március 1-jei időponttal foglalkoztatásra kerül. A dolgozó feladatát elsőként a Művelődési Házban látja el, de amennyiben szükséges, máshova is beosztásra kerül.

Ez alapján megbízza a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy a meglévő 14 fős állományának létszámát emelje fel 15 főre.

Felelős: Csoltai Lajos mb. igazgató, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2007. március 1.

29/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévízkút kivitelezése és szükség szerinti tervezése” beruházás jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

30/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

31/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kártyáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az elhangzott vélemények és javaslatok figyelembevételével a Badacsony kártya igénybevételéről szóló rendelet módosítására vonatkozó tervezetet terjessze a Képviselő-testület áprilisi ülésére. A tervezet elkészítése előtt kérjen javaslatot az idegenforgalomban érintett civil szervezetektől is.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület áprilisi ülése

32/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési elképzelésekről, pályázati lehetőségekről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Felkéri a Polgármestert, hogy a témában szervezzen egy megbeszélést, melyre kerüljön meghívásra a térségi menedzser, az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló pályázatíró szakcég is, majd ezt követően hívjon össze rendkívüli ülést a döntés meghozatalára.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

33/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezésére az Egry József Emlékmúzeumot és a Szegedy Róza Ház Irodalmi Emlékmúzeumot megállapodás alapján üzemeltetésre átveszi.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegyék, tárgyalásokat folytassanak és a tárgyalások eredményeként megfogalmazott üzemeltetési szerződéstervezetet terjesszék  a Képviselő-testületet ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

34/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (3) bekezdésében foglaltakra -  hozzájárulását adja ahhoz, hogy Krisztin N. László polgármester a Balatoni Hajózási RT. Felügyelő Bizottságának 4 évi időtartamra tagja legyen. 

35/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatát terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

36/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Közművelődéséért kitüntetést:

-  a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola alkalmazotti közössége, és a

-  Nők a Balatonért Egyesület részére,

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportkitüntetést:

-  Rezsuta István 8258 Badacsonytomaj, Bercsényi u. 4. és

-  Kuczogi László 8253 Révfülöp, Fürdő u. 3. szám alatti lakosnak,

Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetést:

-  Tompos Zsolt 8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 1. szám alatti lakosnak
adományozza.

A Képviselő-testület Badacsonytomaj Egészségügyéért és Badacsonytomaj Településfejlesztéséért és Településrendezéséért kitüntetést nem adományoz.
Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. március 15.

37/2007. (II.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj Közművelődéséért végzett kiemelkedő munkájáért

-  Farkas Mónika 8258 Badacsonytomaj, Úttörő u. 5. szám alatti lakost,

Badacsonytomaj Egészségügyéért végzett kiemelkedő munkájáért

-  Pintér Károlyné 8258 Badacsonytomaj, Római u. 20. szám alatti lakost,

Badacsonytomaj Testneveléséért és Sport munkájáért végzett kiemelkedő tevékenységéért

- Németh László 8282 Mindszentkálla, Tanács köz 13. szám alatti lakost

Badacsonytomaj Turizmusáért végzett kiemelkedő tevékenységért

-  ifj. Szita László 8300 Tapolca, Kazinczy tér 9. B/10/3. szám alatti lakost

elismerő oklevélben részesíti.

Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen az elismerő oklevelek átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. március 15.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 21-ei rendkívüli ülésén meghozott határozatokról

38/2007.(III.21.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető Kht. 2007. évi üzleti tervében közhasznú feladatokra az Önkormányzat által átadott pénzeszközt a költségvetési rendeletben meghatározott összegben, azaz 35 m Ft-ban határozza meg.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kht. által üzemeltetett strandok üzemeltetéséből 11 m Ft eredményt, a parkolók üzemeltetéséből 15 m Ft, a temetők üzemeltetéséből és a szénégető dűlői, volt szennyvízürítő üzemeltetéséből veszteség nélküli ” nullszaldós”  eredményt vár el.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással a park és zöldterület fenntartására tervezett kiadás összegét 7 m Ft-ban határozza meg.

Felkéri a Kht. ügyvezetőjét, hogy a fenti döntést is figyelembe véve a Kht. 2007. évi üzleti tervét terjessze a Képviselő-testület áprilisi soros ülésére.

Felelős: Ferenczy Károly Kht. ügyvezetője

Határidő: képviselő-testület áprilisi soros ülése

39/2007.(III.21.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kht. egyszemélyes tulajdonosa a Városüzemeltető Kht. tulajdonában volt tehergépkocsi eltulajdonításával kapcsolatban a perindításra vonatkozó javaslatot megtárgyalta és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a kártérítési kereset beadására a megbízást adja meg Dr. Kovács Kázmér ügyvéd részére a Garancia Biztosító Zrt-vel szemben.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

40/2007.(III.21.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építéshatósági feladatok jövőbeni ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az ügyfélszolgálat létrehozására vonatkozó javaslatot támogatja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy folytassanak további tárgyalásokat Tapolca Város Önkormányzat vezetőivel a Képviselő-testület által vállalható 3 m Ft/év támogatás plusz dologi kiadásokat tartalmazó megállapodás előkészítése érdekében. A megállapodás tervezetet jóváhagyás végett terjesszék a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Képviselő-testület májusi ülése

41/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

42/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

43/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság kültagjának  - titkos szavazással -  az alábbi személyt választotta meg:

- Barcza Gábor 8258 Badacsonytomaj, Strand u. 4.

szám alatti lakos.

44/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú belterületi ingatlanát a Vakáció Kft. Ingatlanközvetítő Iroda és Somlyai Szilárd szakértő (8360 Keszthely, Rákóczi tér 21.) által készített forgalmi értékbecslés alapján 63.000.000.-Ft összegért értékesítésre meghirdeti. Amennyiben a szakértő által meghatározott vételárért vagy annál magasabb összegért ajánlat nem érkezik, úgy a tárgyalásokat kérelmezőkkel folytatni kell.

Felkéri a Hivatalt, hogy az ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről gondoskodjon, továbbá egyidejűleg hirdesse meg az összes olyan önkormányzati ingatlant nyilvános pályázati eljárás keretében, amelyeket a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor eladásra kijelölt.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Baracskai István (8261 Badacsonytomaj, Római út 186.) kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  folyamatos

45/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Timár Géza magasabb vezető beosztású közalkalmazott ügyében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) 53/A. §-ában meghatározott jogkörében Fegyelmi Tanácsként a vizsgálóbiztos jelentése, valamint a megtartott fegyelmi tárgyaláson elhangzott nyilatkozatok, valamint a vizsgálat részét képező belső ellenőri jelentésben foglaltak alapján zárt tárgyalás keretében meghozott döntésével Timár Géza intézményvezetőt közalkalmazotti jogviszonyából lényeges kötelezettsége vétkes megszegése miatt a Kjt. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján elbocsátás fegyelmi büntetéssel sújtja.

A fegyelmi intézkedésről szóló indokolt írásbeli határozatot a Fegyelmi Tanács 3 munkanapon belül kézbesíti Timár Géza részére.

A fegyelmi határozat aláírására a Fegyelmi Tanács képviseletében felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 3 munkanapon belül

46/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 4 éves gazdasági (ciklus) programjának I. olvasatát elfogadja.

Az előterjesztésben megfogalmazott alapelvek közül a munkahelyteremtés támogatása, a településüzemeltetés, valamint a vagyongazdálkodás, mint kiemelt fontosságú cél szerepeljen a rendelettervezetben a kötelezően ellátandó feladatok mellett.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a májusi ülésre a rendelettervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület májusi végi ülése

47/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodás tapasztalatairól, feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a strand területén belüli bérbeadásokat 2008. január 1-től a Városüzemeltető KHT, mint üzemeltető feladatkörébe adja át, így az üzleteket és a kereskedelmi célú területeket az üzemeltető adja bérbe az Önkormányzat által meghatározott bérleti díjak alapján.

Felkéri a Hivatalt, hogy az elkészült adatbázisból gyűjtse ki azokat az ingatlanokat, melyek elhelyezkedésükből, terület nagyságukból az Önkormányzat hosszú távú fejlesztéseibe nem illeszthetők be. Ezt követően tegyenek javaslatot azok értékesítésére. A javaslatot a Képviselő-testület májusi soros ülésére kell előterjeszteni.  

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése, illetve 2007. december 31.

48/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Végh József 8257 Badacsonytomaj, Major u. 27. szám alatti lakos vételi ajánlatát a badacsonytomaji 0209/50, 0209/51 és a 0210 hrsz-ú ingatlanokra elfogadja az ajánlatban szereplő 300.-Ft/m2 árért.

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. április 30.

49/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére 2007. május 16-tól a készenléti szolgálat ellátásához szükséges minimális létszám feletti 9 fő tiszthelyettesi és 1 fő tiszti beosztású személy foglalkoztatását engedélyezi. A foglalkoztatás többletköltségét és annak fedezetét a Tűzoltóság a tényleges költségek ismeretében terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: folyamatos

50/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balaton-felvidék tűzvédelméért” Közalapítvány Alapító Okirat tervezetét megtárgyalta, azt elfogadja.

A Közalapítvány induló vagyonát 300.000.- Ft-ban állapítja meg, amelyet a 2007. évi általános tartalék terhére biztosít.

A Közalapítvány Kuratórium elnökének:

Meilinger István 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 41. szám alatti lakost, tagjainak: Krisztin N. László 8261 Badacsonytomaj, Füge köz 5.,

Nagy Lajos 8258 Badacsonytomaj, Bercsényi u. 16., Csiszkó Gábor 8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49., Tóth László 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 12., Németh József 8300 Tapolca, Fenyves u. 59., szám alatti lakosokat, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökének: Segesdi Ferenc 8308 Zalahaláp, Jókai m. u. 25. szám alatti lakost, tagjainak: Balassa Balázs 8264 Szigliget, Hóvirág u. 26., Molnár Péter 8283 Nemesgulács, Köbölkúti u. 16. szám alatti lakosokat választja meg.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Alapító Okiratot az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásainak megfelelő tartalommal és mellékletekkel felszerelve az Alapító Okiratot küldje meg a Veszprém Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel végett.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy az általános tartalékból történő átcsoportosítás érdekében a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület soron kívüli ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. május 15.

51/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrehozandó megállapodás tervezetet megtárgyalta, azt az elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel együtt jóváhagyja.

A megállapodás tervezet 1.) pontjában meghatározott támogatás 2007. évre eső részét a 2006. évi idegenforgalmi adó teljesülési adatai alapulvételével 2007. január 1. napjától, havi egyenlő részletekben biztosítja az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapodásban foglalt rendelkezések és a jelen határozat szerinti támogatás összegének figyelembevételével a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést a soron következő ülésre tegye meg, amely előterjesztés térjen ki a Tourinform Iroda költségvetésének módosítására is.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. május 1., illetve a Képviselő-testület májusi ülése

52/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BMMC Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 29., képviseli: Biró István ügyvezető) 2007. március 24-én kelt kérelmét megtárgyalta. A Képviselő-testület dönt, hogy a TÁTIKA üzletház strandbejárat felőli részén bérbeadásra kijelölt 7-8-9-es számú elárusító helyet az idei évben nem hirdeti meg értékesítésre, azzal a feltétellel, hogy a zöldfelület változatlanul megmarad.

A Képviselő-testület a TÁTIKA üzletház 2007. évi bérleti díjának átutalásáról szóló ügyvédi nyilatkozatot elfogadja azzal, hogy a késedelmes fizetés miatt bérlő köteles megfizetni a késedelmi kamatot.

Megbízza a Hivatalt, hogy a késedelmi kamatot bérlő részére számlázza ki.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

53/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székely Könyvvizsgáló Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) ajánlatát az Önkormányzat és Intézményei 2006. évi költségvetési beszámolója könyvvizsgálatára bruttó 360.000.- Ft összegben elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Székely Könyvvizsgáló Kft-vel a szerződést kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2007. április 20.

54/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi rendezvények, programok tervezetét megtárgyalta és az alábbi módosításokkal fogadja el:

-  A Városnap egy napon kerül megrendezése a gyermeknappal, melynek ideje 2007. május 26. (szombat). Az idei évben sör helyett bor kerül értékesítésre.

-     A Szent Antal napi búcsúra tervezett 250.000.- Ft kerüljön át a Szent István napi rendezvényhez, a Antal napi búcsú megrendezéséhez kéri a civil szervezetek támogatását. Tekintettel arra, hogy a Városüzemeltető KHT ügyvezetője a kezelésében lévő rendezvénysátrat térítésmentesen felajánlotta, az Önkormányzat a többi szükséges felszerelést (sörpad, asztal) térítésmentesen biztosítja.

Felkéri Csoltai Lajos mb. igazgatót, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy mennyi az a faház, amelynek felújítása a Bornapokra műszakilag indokolt.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással dönt, hogy a Városnapon a borászoknak megadja a lehetőséget a kitelepülésre azzal, hogy a Művelődési Ház mb. igazgatója kedvező árat próbáljon elérni az értékesítésnél. A kitelepülés hatósági engedélyeztetése a borászok feladata.

Felelős: Csoltai Lajos mb. igazgató

Határidő: folyamatos

55/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornázási program teljesítéséről, feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja.

56/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja, a 400.000.- Ft + ÁFA  összeget biztosítja a játékokra az általános tartalék terhére.

A soron következő Képviselő-testületi ülésre a település bejárásról készült beszámolót be kell terjeszteni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

57/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Római u., Fő u., Iskola u., Nagykör út, Kiskör úton a 80 Mp-ot meghaladó teherbírású járművek közlekedését megtiltja. A tiltást táblák kihelyezésével kell jelezni.

Felkéri a Városüzemeltető KHT-t a táblák kihelyezésére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy e határozatról a Veszprém Megyei Bányakapitányságot (8200 Veszprém, Budapesti u. 2.), valamint a Magyar Gázszolgáltató Kft-t (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.) tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

58/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások és felújítások menetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Füredi úti járta melletti terület füvesítését saját hatáskörben oldja meg a megfelelő információk birtokában.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

59/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpályák üzemeltetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A badacsonytomaji 306, 307, 308, 309, valamint a 076/7 hrsz-ú ingatlanokon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban lévő sportpályák 5 éves üzemeltetésére meghívásos közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Az eljárásra a

-  Városüzemeltető KHT Badacsonytomaj

-  Folly BT. Badacsonyörs,

-  Badacsonyi Kertépítő és Építőipari KFT. Badacsonytomaj,

-  Fülöpkert KFT. Tapolca

kell meghívni.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

60/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs 2601 hrsz-ú ingatlanon lévő illegális hulladéklerakó hely megszüntetésére bruttó 1.000.000.- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a munkálatokat azonnal rendelje meg.

Felkéri a Jegyzőt a vállalkozási szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

61/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Panoráma utca, valamint Badacsonytomaj, Szőlőhegyi és Badacsony utcák ivóvíz ellátás engedélyes terveinek elkészítésére 410.000.-Ft + ÁFA összeget biztosít azzal, hogy Sall Csaba alpolgármester által e célra felajánlott 50.000.- Ft-ot köszönettel befogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a tervezési szerződés előkészítésére és aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

62/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj közigazgatási területén lévő 8 db elöregedett, illetve veszélyes állapotú fa kivágására 200.000.- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a munkálatokat azonnal rendelje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

63/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

64/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytördemic Önkormányzat kérelmét megtárgyalta és az abban foglaltakat támogatja az alábbi feltételekkel:

- a megállapodás aláírása előtt Badacsonytördemic Önkormányzata igazolja, hogy a termálkúttal kapcsolatos folyamatban lévő peres eljárásban a keresetétől elállt és a Bíróság erre tekintettel a pert megszüntette.

- határozatával járuljon hozzá Badacsonytördemic Képviselő-testület, hogy a leendő termálvízvezeték az Önkormányzat tulajdonát képező közterületen, vagy más önkormányzati ingatlanon kerülhessen kiépítésre helyreállítási kötelezettség mellett.

Amennyiben a fenti feltételeket Badacsonytördemic Önkormányzata határozatába foglalva elfogadja, felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a megállapodás megkötésére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

65/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 120.000,- Ft összeget biztosít - az általános tartalék terhére - a Badacsonytomaj, Sport u. felújításához az engedélyes tervek elkészítésére.

Felkéri a Polgármestert a tervek  soron kívüli  megrendelésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

66/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI pályázati kiíráson belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj, Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola kézilabdapálya felújítási munkáira. A pályázathoz szükséges saját forrást (önrészt) 1.935.000.- Ft összegben biztosítja a 2006. évi pénzmaradvány terhére, az igényelt támogatási 4.515.000.- Ft összeghez. Így a beruházás bruttó bekerülési költsége 6.450.000.- Ft.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és annak benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

67/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE pályázati kiíráson belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj Közösségi Ház és rendezvénytér I. ütem 4. épület, Rendőrségi épület kialakítására. A pályázathoz szükséges saját forrást (önrészt) 10.536.976.- Ft összegben biztosítja a 2006. évi pénzmaradvány terhére, az igényelt támogatási 24.580.000.- Ft összeghez. Így a beruházás bruttó bekerülési költsége 35.116.976.- Ft.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és annak benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

68/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDOP-4.4.2/2007. pályázati kiíráson belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj, Egészségház akadálymentesítésére. A pályázathoz szükséges saját forrást (önrészt) 680.000.- Ft összegben biztosítja a 2006. évi pénzmaradvány terhére, az igényelt támogatási 6.120.000.- Ft összeghez. Így a beruházás bruttó bekerülési költsége 6.800.000.- Ft.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és annak benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

69/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDOP-4.6.2/2007. pályázati kiíráson belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj, Sport u. felújítása (parkoló megépítésével, csapadékvíz elvezetésével és parkosítással). A pályázathoz szükséges saját forrást (önrészt) 2.480.000.- Ft összegben biztosítja a 2006. évi pénzmaradvány terhére, az igényelt támogatási 3.720.000.- Ft összeghez. Így a beruházás bruttó bekerülési költsége 6.200.000.- Ft.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és annak benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

70/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony településrészen kiadható közterületek helyét úgy határozza meg, hogy a 2006. évi határozatnak megfelelően kialakított (TÁTIKA üzletház strandbejárat felőli részén) 7-8-9-es számú elárusítóhelyet a 2007. évben árusításra nem jelöli ki, a az 1-6-ig kijelölt helyeken az árusítást engedélyezi.

Felkéri a Polgármestert, hogy a kijelölt helyekre  - saját hatáskörében eljárva -  az engedélyeket adja ki.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő. folyamatos

71/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2007. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.)    Az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatoknak szakszerű, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályoknak, valamint az Önkormányzat SZMSZ-ének megfelelő ellátása.

2.)    A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

3.)    Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletéhez egyéb fejlesztési, működtetési döntéseihez kapcsolódó hivatali feladatok szakszerű ellátása.

4.)    A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

5.)    A testületi, bizottsági működés koordinálása, a működésükre vonatkozó dokumentumok határidőben történő elkészítése.

6.)    Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása, a kulturált és ügyfélcentrikus ügyintézés.

7.)    Működési költségek csökkentése érdekében a feladatellátás során a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése, a munkavégzést segítő tárgyi eszközök megóvása, a számítástechnikai hálózat hatékony felhasználása, a működési költségeket kiváltó, csökkentő pályázatok elkészítése.

8.)    A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének kidolgozásához szükséges valamennyi információ rendelkezésre bocsátása, majd az elkészített minőségirányítási rendszer bevezetése, javaslatok végrehajtása.

9.)    Iratkezelési Szabályzatban foglalt feladatok maradéktalan ellátása, iratselejtezések elvégzése.

10.)    Pénzügyi belső szabályzatok folyamatos aktualizálása

11.)    Intézményi felügyeleti ellenőrzés ellátása a belső szabályzatok alapján.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. december 31.

72/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a Badacsonytomaj 0119/2 hrsz-ú ingatlan 2002/5129 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a nyilatkozatot küldje meg Zoltán Hunor Csaba 1041 Budapest, Gábor László u. 3/B. szám alatti önálló bírósági végrehajtó részére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. április 30.

73/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága tagjának  - titkos szavazással -  az alábbi személyt választotta meg:

-  Molnár József 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 7.
szám alatti lakos.

74/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a 342/2006. (XII.15.) számú határozatnak megfelelő összegben 2007. május 1. napjától folyósítsa.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2007. május 1.

75/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT likviditási problémájának áthidalására az éves költségvetésben meghatározott támogatási összegen felül megelőlegezi a KHT részére a hiányzó összeget arra az átmeneti időszakra, amíg a strandi és parkoló bevételek nem folynak be. Az előfinanszírozott összeg felső határát 15.000.000.-Ft-ban határozza meg, időarányosan május-július hónapokra, melyet a KHT legkésőbb október 30-ig köteles az Önkormányzat költségvetési számlájára visszautalni.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. április 25.

76/2007.(IV.27.) számú határozat:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2. A konzorciumi szerződés tervezetet jóváhagyja és a szükséges önrészt, 1.213.714,- Ft-ot biztosítja az általános tartalék terhére.

3. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/7. számú „Idegenforgalmi” közmunkaprogramjára hivatkozva Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a Városüzemeltető Kht. 100 %-os tulajdonosa, — Badacsonytomaj közigazgatási területén, elnyert pályázat esetén — a feladatok megvalósításával a Városüzemeltető Kht.-t megbízza.

4. A fizetendő egy havi előleget, 1.685.714,- Ft-ot, az önrészt (10 %), 1.213714,- Ft-ot (mely tartalmazza a PROBIO Zrt. költségeit (2 %), is), összesen 2.899.429,- Ft-ot várhatóan május elején a konzorciumi megállapodásban szereplő bankszámlára utaljuk. Az utolsó havi elszámolást követően az előfinanszírozás visszautalásra kerül.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a pályázat megjelenését követően, hogy — az eltérő befejezési időpont függvényében — az utalandó összegek mértékéről rendelkezzen, felhatalmazza továbbá a konzorciumi szerződés aláírására.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Mórocz István alpolgármestert a konzorciumi szerződés aláírására.

7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy az előterjesztés mellékletét képező munkaprogram szerinti munkavégzés — nyertes pályázat esetében — történjen meg.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczi Károly Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatója                                          

Határidő: Azonnal

77/2207. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2007. (IV.11.), valamint 69/2007. (IV.11.) számú határozatait kiegészíti azzal, hogy a módosított pályázati kiírásból eredő többletfeladatokat elvégzi, többlettámogatás esetén is benyújtja a pályázatokat.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésén adjon tájékoztatást a pontos pályázati tartalomról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

78/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Video Kalmár V5 Stúdió Ec-el kössön szerződést 3 hónapra a Badacsony Újság szerkesztésére, a korábbi szerkesztővel kötött azonos feltételek mellett. A szerkesztői feladatok esetleges pályázati úton történő betöltéséről vagy a most megkötendő szerződés meghosszabbításáról a júniusi testületi ülésen dönt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

79/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

80/2007. (IV.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székely Könyvvizsgáló Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) könyvvizsgálója, Székely István által az Önkormányzat és Intézményei 2006. évi költségvetéséről készített független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

81/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Teljesítményértékelési Szabályzatát jóváhagyja.

82/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Teljesítményértékelési Szabályzatát jóváhagyja.

83/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karaokest Kft. (1145 Budapest, Károlyi István u. 3., ügyvivő: Margittai Elemér) kérelmét megtárgyalta és azt elviekben támogatja azzal, hogy a Képviselő-testület májusi ülésére a részletes programtervet be kell nyújtani.

Felelős: Margittai Elemér Karaokest Kft. ügyvivője

Határidő: a Képviselő-testület soron következő májusi ülése

84/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által működtetett Internet szolgáltatást az állandó lakosok részére térítésmentesen biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Művelődési Ház vezetőjével, a Sportegyesület elnökével, a Néptánc Együttes Egyesület elnökével, valamint a Testépítő Körrel kezdje meg a tárgyalásokat a Művelődési Ház használatával kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

85/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2006. évi módosított pénzmaradványát 244.163 e/Ft-tal hagyja jóvá.

Ebből:  - Badacsonytomaj Város Önkormányzat 226.146 eFt

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 18.017 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

-  Önkormányzat                                                                   39.081 eFt

-  Óvoda                                                                                    676 eFt

-  Általános Iskola                                                                   1.645 eFt

-  Az Önkormányzatnál 2007. évben igénybe véve     20.782 eFt

Összesen:                                                                              62.184 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:                                        181.979 eFt

Ebből:  - Badacsonytomaj Város Önkormányzat                  163.962 eFt

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                      18.017 eFt

A Tűzoltóság szabad pénzmaradványát a mellékelt javaslat szerint az alábbiak szerint javasolja felosztani:

-  Személyi juttatások:                                                             6.767 eFt

-  Munkaadót terhelő járulékok:                                              2.053 eFt

-  Dologi kiadások:                                                                  9.197 eFt

A Képviselő-testület a Tűzoltóság pénzmaradványi felosztási javaslatát elfogadja, az Önkormányzat részben önálló intézményeinek előirányzat maradványát elvonja és az Önkormányzat 163.962 eFt pénzmaradványát beruházási céltartalékba helyezi.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

86/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város intézményeinél tett balesetvédelmi és munkavédelmi ellenőrzésről készült jelentést elfogadja.

Felkéri a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy az előterjesztésben szereplő hiányosságok megszűntetésére készítsen költségkalkulációt és azt a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

A Könyvtár áthelyezésének költségbecslését mielőbb el kell készíttetni, majd a nyári felújítás során az átköltöztetést végrehajtani.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető, érintett intézmények vezetői

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

87/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT közhasznúsági jelentését elfogadja.

Megbízza az ügyvezető igazgatót a közhasznúsági jelentés SZMSZ szerinti nyilvános közzétételére.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2007. május 31.

88/2007. (V.2.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT 2007. évi üzleti tervét elfogadja. A strandok jegyárait az alábbiak szerint állapítja meg:

Jegyek
2007. évi díjtétel (Ft-ban)

Napijegy 350.-

Kabinjegy 600.-

Heti belépő 1.800.-

Heti kabin 3.000.-

Havi belépő 8.000.-

Havi kabinjegy 12.000.-

Felnőtt idényjegy 20.000.-

Idény kabinjegy 25.000.-

Gyermek (14 éves korig), nyugdíjas jegy 200.-

Hetijegy 1.000.-

Havijegy 4.000.-

Idényjegy 10.000.-

18.00 óra után a belépés díjtalan.

A Képviselő-testület felkéri a KHT ügyvezetőjét, hogy a munkálatokat úgy szervezze, hogy a strandok lehetőség szerint 2007. május 12-én üzemszerű működésüket megkezdhessék.

Felkérni a Horgász Egyesület Elnökét, hogy a 2007. május 13-án megrendezésre kerülő horgászverseny megrendezésekor vegyék figyelembe a strandolók egészségének, testi épségének megóvását és úgy szervezzék a programot, hogy a helyszíni kijelölésénél a strand szélső, fürdőzők által kevésbé használt területén kerüljön megrendezésre a verseny. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a versenyt követően gondoskodjanak a terület és a vízfenék tisztításáról a Városüzemeltető KHT-vel történő megállapodás alapján. 

A Képviselő-testület a közkutaknál  - kiemelve a Római út és a Kisfaludy út kereszteződésénél, valamint a badacsonytomaji köztemetőnél lévő -  szűkítő beépítését rendeli el.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető, Kovács András Horgász Egyesület elnöke

Határidő: 2007. május 12., illetve folyamatos

89/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta.

Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot letisztázva újra terjessze a Képviselő-testület elé azzal, hogy a mellékletek közül a Képviselő-testület az 1. számú mellékletet fogadja el.

A Képviselő- testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Városüzemeltető KHT könyvvizsgálatával kapcsolatos pályázatot a Képviselő-testület soron következő üléséig folytassa le.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

90/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság település bejárásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót megtárgyalja.

Megbízza a Hivatalt, hogy a tájékoztatóban kimutatott feladatok megvalósítási tervét (felelős, határidő, költség) dolgozza ki és azt terjessze a Képviselő-testület júniusi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület júniusi ülése

91/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

92/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmaradt gázellátás megvalósulási lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja.

93/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóellenőrzésre vonatkozó szerződés tervezetet megtárgyalta, azt elfogadja.

A költségvetésben biztosított 2 millió Ft összeg esetleges módosítását szükség esetén elő kell terjeszteni

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megbízási szerződéseket a megbízott köztisztviselőkkel kösse meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

94/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6.736.214.- Ft behajthatatlan kintlévőségek kivezetését engedélyezi a nullás számlaosztályba.

Felkéri a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére adjon tájékoztatást a nullás számlaosztály állásáról.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

95/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó javaslatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy Szabó Sándor 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 245. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó gyepmesterrel a folyamatos feladatellátást biztosító vállalkozói szerződést határozatlan időtartamra kösse meg. A 15.000.-Ft/hó átalánydíjat a 2007. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a gyepmester nevét, címét, elérhetőségét a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felkéri továbbá a Jegyzőt a vállalkozói szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. május 15.

96/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kolompár Margit felperes által az Önkormányzat ellen indított perben a felperes peren kívüli egyezségi ajánlatát elutasítja, a per további folytatása mellett dönt.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről felperest a határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

98/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József Emlékmúzeum belépőjegy árait a 2007. évre az alábbiak szerint határozza meg:

1.)  Tejesáru belépőjegy:                    500.- Ft/fő

2.)  Gyermek belépőjegy:                   250.- Ft/fő

3.)  Ingyenes belépőjegy:     6 éves kor alatt

70 éves kor felett

újságírók részére

4.)  Csoportkedvezmény:                 22 fő esetén 20 fő fizet

5.)  Tárlatvezetés díja:                      2.000.- Ft/alkalom

6.)  Fotózás:                                    1.000.- Ft/fő

7.)  Támogatói jegy:             2.000.- Ft

99/2007. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetést:

- Pál Jenő 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 6. szám alatti lakos részére

adományozza.

A Képviselő-testület Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetést nem adományoz.

Felkéri a Polgármestert a Városnapon rendezett ünnepségen a kitüntetés átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Városnap, azaz 2007. május 26.

100/2007. (V. 2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj Közszolgálatáért  végzett kiemelkedő tevékenységéért

- Szalay Lajos 8257 Badacsonytomaj (Badacsonyörs), Major út 62. szám alatti lakost

elismerő oklevélben részesíti.

Felkéri a Polgármestert a Városnapon rendezett ünnepségen az elismerő oklevél átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Városnap, azaz 2007. május 26.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!