Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évben meghozott határozatai IV.

301/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város szennyvízcsatornázás V. ütem tervezéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

302/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Füredi úti járdaépítésről szóló tájékoztatót megtárgyalta, a járdaszakasz befejezését támogatja.

Felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi feltétel előteremtéséhez további egyeztetésre és arról, hogy adjon tájékoztatást a Képviselő-testület soron következő ülésén.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

303/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Várnai Tamás 8360 Keszthely, Toldi u. 54. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, a Badacsonytomaj 0249/12 hrsz-ú, 3.508 m2 térmértékű külterületi ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. november 30.

304/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Ibos Ferenc utca Péntek-árok melletti szakaszának rendbetételéről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a Jegyzőt, hogy az ott építkezést folytató ingatlan tulajdonosát szólítsa fel, hogy az út eredeti állapotát állítsa helyre.

Megbízza a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a támfal felújításával kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Az útszakaszra veszélyhelyzetet jelző táblák kerüljenek megrendelésre és kihelyezésre.

Amennyiben az ingatlantulajdonossal nem tudnak eredményre jutni, úgy a további lépések érdekében az ügyet a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

305/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BMMC Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) bejelentését megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére a szerződést egyeztetve, átgondolva, módosítva terjessze elő.

Felkéri a TEVÜM Bizottságot és a KITK Bizottságot, hogy együttes bejáráson a Bérlő jelenlétében vizsgálják meg a helyszínt annak érdekében, hogy az ingatlan melyik részére tervezi a Bérlő a kerti sátor kihelyezését. Megállapításaikat terjesszék a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Nagy Lajos TEVÜM Bizottság elnöke,

Harmati Miklós KITK Bizottság elnöke

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

A Képviselő-testület 2006. november 15-ei rendkívüli ülésén hozott határozatokról

306/2006.(XI.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatontourist Zrt. tulajdonát képező, a badacsonytomaji 0301, 0302, 0303/1 és 0303/2. hrsz-ú ingatlanokra (badacsonyi kemping) vonatkozó elővásárlási jogának gyakorlásával kapcsolatosan úgy határoz, hogy elfogadja az SCD Holding vezérigazgató-helyettesének, Fátrai Gergely úrnak és a Balatontourist Zrt. vezérigazgatójának, Csákvári Árpád úrnak az ajánlatát, miszerint az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételének  végleges határidejét 2006. december 15. napjában határozzák meg.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az SCD Holding és az Önkormányzat jövőbeni együttműködésének fontosabb elemeit tartalmazó keretmegállapodás előkészítését az SCD Holding vezetésével kezdjék meg és lehetőség szerint a november 29-ei testületi ülésre, de legkésőbb december 15-ig terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. november 29., illetve december 15.

307/2006.(XI.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabályozási terv előkészítésével kapcsolatosan a következő állásfoglalást teszi:

- A Széchenyi utca mögötti magántulajdonban lévő ingatlanok – nadrágszíjparcellák maradjanak – „Má-b”övezetben.

- Badacsonyörsön a Folly Arborétum alatti területen „Má-1” övezet helyett 3.000 m2-es beépíthetőség kerüljön meghatározásra. Épület bor és szőlőkultúrával kapcsolatos célra legyen elhelyezhető, 80 %-os szőlőművelés előírása mellett.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy „Mk-3” övezetet vizsgálja felül és az érintett területen irányadó szabályozásként jelöljön ki lakóövezet kialakítására alkalmas területeket a térképen.

Felkéri továbbá a Vagyongazdálkodási és  Építéshatósági  Osztályt vizsgálja meg azt, hogy Badacsonytomajon a Hársfa utcában végrehajtották-e a telkek beépíthetőségével kapcsolatos módosításokat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Szabó Károly osztályvezető

Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület 2006. november 29-ei ülésén hozott határozatokról

308/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy meg kell vizsgálni a környezetvédelmi rendelet által szabályozott Környezetvédelmi Alap pénzösszeggel való feltöltését, amelyből támogatható lenne a Badacsony hegy tisztántartásának pénzügyi igénye is.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a vizsgálatot végezze el és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2007. évi költségvetés tárgyalása

309/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

310/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

-         DT Dem–Team Bt., képviseli: Demjén Tamás (8258 Badacsonytomaj, Kiskör u.  2.),

-         Varga Dezső egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Kossuth u. 64.),

-         Kőmíves Lajos egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Kisköz u. 4.),

-         DELFIN Fuvarozó Kkt, képviseli: Szántai Zoltán (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 9.),

-         Szőke Gábor József egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 13.),

-         Vizkelety István egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 17.)

hegyi irányjárat közterület bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos kérelmét megtárgyalta és a bérleti szerződést további 4 évre, azaz 2010. év december 31-ig meghatározott ideig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a bérleti díjat 450.000 Ft/év összegben határozza meg, mely minden évben az inflációs ráta mértékével, külön szerződésmódosítás nélkül kerül változtatásra.

Az éves bérleti díjat egyösszegben, minden év május 31-ig kell befizetni, ennek elmaradása esetén a szerződés  - minden további intézkedés nélkül -  megszűnik.

A kérelmet benyújtókkal keret-megállapodást kell kötni 4 évre. A keret-megállapodásban kell rögzíteni, hogy a járművek a dísztér előtt, illetve annak meghosszabbításában – az ABC felé - parkírozhatnak.

A jelenlegi „hegyi irányjárat” várakozóhelyet a Képviselő-testület a következő szezontól fizetőparkolóként kívánja hasznosítani.

A megkötendő szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a bérlők száma a keret-megállapodás hatálya alatt hat (6) alá csökken bármilyen okból, úgy a rájuk eső bérleti díjat a szerződéses jogviszonyban maradó bérlők egyenlő arányban, de egyetemleges felelősséggel tartoznak megfizetni bérbeadónak, kivéve ha hozzájárulnak ahhoz, hogy a bérbeadó ugyanezen tevékenységre másnak bérbe adja a szabad területet.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a fizető parkolók működéséről szóló rendelet módosítására az előterjesztést tegye meg.

Felkéri továbbá a Jegyzőt a keretszerződés és a bérleti szerződések előkészítésére, a Polgármestert azok aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 31., illetve folyamatos

311/2006. (XI.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1.)    Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből adódó alapfeladatok maradéktalan ellátásának pénzügyi fedezetét.

Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az intézményi költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával végezzék a tervezési feladatokat.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az intézményi egyeztetések során szigorúan érvényesítse ezt a követelményt.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az intézményracionalizálásra vonatkozó konkrét javaslatokat a költségvetési rendelettervezet előterjesztésével egyidejűleg tegyék meg.

2.)    Felül kell vizsgálni a 2006. évben tett felhalmozási jellegű kötelezettségvállalásokat, majd ennek megtörténtét követően kell fedezetet teremteni az áthúzódó és a megvalósításra javasolt kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási jellegű kiadások (beruházások) forrásigényére.

Pályázatot benyújtani kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján, de csak abban az esetben lehet, ha a támogatás mértéke az 50%-ot eléri vagy meghaladja, kivételt képez a szociális jellegű, közmunkaprogram pályázata.

3.)    A közterületek használati díjainak felülvizsgálatát a Képviselő-testület indokoltnak tartja, annak mértékét a 2006. évi bérleti díjakhoz képest, azok 20%-os emelésével határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezet előkészítésével a határozattervezeteket terjessze a Képviselő-testület ülésére.

4.)    A helyi adó rendeletek felülvizsgálatát a Képviselő-testület indokoltnak tartja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az adórendeletek előkészítése során több változatú díjemelésre tegyen javaslatot, azok bevételi kihatásainak kimutatásával egyidejűleg.

5.)    A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzat biztosítását szükségesnek tartja.

Felkéri a KHT ügyvezetőjét, hogy a 2007. évi üzleti terv tervezetét a költségvetési rendelet tárgyalásával egyidejűleg terjessze a Képviselő-testület ülésére. Az üzleti terv részletesen tartalmazza a közhasznú és közcélú feladatellátás bér (létszám) és dologi szükségleteit, továbbá külső megrendelések vállalása esetén feladatellátás folyamatosságához szükséges személyi és dologi kiadásokat 12 hónapra vetítve.

Felkéri továbbá a KHT ügyvezetőjét, hogy szöveges anyagában tegyen javaslatot arra is, hogy melyek azok a településüzemeltetési vagy vagyonhasznosítási feladatok a településen, amelyeket a KHT eredményesebben tudna megoldani a jelenleginél (pl. a parkolók üzemeltetése, stb.).

6.)    A Képviselő-testület kiemelt figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási gondok megoldásával kapcsolatos intézkedéseket. Ennek figyelembevételével a jövőben is támogatni kívánja mindazokat a törekvéseket, amely a foglalkoztatási gondok megoldására irányulnak (vállalkozások betelepülése, munkanélküliek átképzése, közhasznú foglalkoztatás kiszélesítése, közmunkaprogramban való részvétel).

7.)    A Képviselő-testület a közszférában foglalkoztatottak részére az egyéni érdekeltség növelése érdekében elő kell készíteni azt a rendeleti szabályozást, amely a teljesítményértékelési szempontok figyelembevételével is ösztönző célkitűzéseket tartalmaz az egyéni érdekeltség megteremtése érdekében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az erre vonatkozó rendelettervezetét a januári ülésre terjessze elő.

8.)    A költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 10.000.000.- Ft legyen.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal támogatja, hogy a szociális kiadások előirányzatát a 2006. évi szint infláció mértékével való növelésével kell a rendelettervezetbe beépíteni.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal támogatja, hogy a 2007. évi helyi és turisztikai programok megtervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani az elsősorban helyi közösséget érintő rendezvények megfelelő színvonalú előkészítésére és lebonyolítására. A Művelődési Ház nyitva tartását ismételten felül kell vizsgálni.

Felkéri a Hivatalt, hogy a 2007. évi költségvetési tervezet első olvasatával együtt a képviselői fórumra készüljön egy olyan anyag, ami felvet más alternatívákat a vagyonhasznosításra (vásárlás, terület felkészítése más célra, stb.), valamint kerüljön bemutatásra, az Önkormányzat szerepvállalása, anyagi hozzájárulása a helyi turizmus alakításában.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2007. évi költségvetés tervezése

312/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat és Intézményei dolgozóinak jutalmazásával.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással az Önkormányzat és Intézményei 2006. évi költségvetésében szerepelő, összesen 5.100.000.- Ft bérmaradvány összegéhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére

Megbízza a Jegyzőt, hogy a kifizetésről intézkedjenek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 31.

313/2006. (XI.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Mórocz István alpolgármestert és Békássy János képviselőt  - saját kezdeményezésükre -  jutalmazásuk ügyében a döntéshozatalból kizárja.

314/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évben végzett munkájuk elismeréseként

-         Mórocz István alpolgármester részére 156.000.- Ft, összegű

-         Sall Csaba alpolgármester részére  39.000.- Ft összegű

-         Békássy János képviselő, mint korábbi alpolgármester részére 117.000.- Ft összegű

jutalmat állapít meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a jutalmak kifizetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: 2006. december 31.

315/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármestert - saját kezdeményezésére -  jutalmazása ügyében a döntéshozatalból kizárja.

316/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester részére a 2006. évben végzett munkája elismeréseként egy havi illetményének megfelelő, azaz 404.800.- Ft összegű jutalmat állapít meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 31.

317/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2006. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

318/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi belső ellenőrzési ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el:

Januárban: A közoktatási intézmények normatíva elszámolásának ellenőrzése, valamint az azt alátámasztó dokumentációk vizsgálata

Márciusban: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi gazdálkodásának ellenőrzése

Májusban: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2006. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzése

Felelős: Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr

Határidő: 2007. május 31.

319/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi nyári rendezvénysorozat és annak költségkihatásairól szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat az alábbi kiegészítéssel és módosítással fogadja el:

-         A Kéknyelű virágzás ünnepe programjára a tervezett 500.000.- Ft költséget elfogadja.

-         A Badacsonyi Bornapokkal kapcsolatban tekintettel, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot nyújtott be a program megrendezésére, ezért a Képviselő-testület a költségekre nem nyújt fedezetet, a programmal járó bevételeket az intézménynél hagyja. Az intézményvezető gondoskodjon a programon résztvevő és egyéb érdekelt vállalkozók hozzájárulásának beszedéséről és szponzorok bevonásáról.

-         A Szegedy Róza napok rendezvény lebonyolítására vonatkozó javaslatot elfogadja.

-         A Hétvége az Óriások földjén, a „Tomaj-Napok” (cserszeg-, Lesence- és Badacsonytomaj), illetve a Badacsonytomaj és Szigliget őszi közös rendezvény című programok pályázat elnyerése és szponzori támogatás esetén megszervezhető.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással dönt, hogy

-         a Badacsonyi Szüret programra 2007. évben 3.000.000.- Ft-ot biztosít azzal, hogy a programmal járó bevétel a szervező intézménynél marad,

-         a Badacsonyi Bornapok időtartama továbbra is 14 nap marad.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Timár Géza igazgató,

Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető

Határidő: folyamatos

320/2006. (XI.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Utazás 2007 Kiállításon való részvételhez a társkiállítói és szponzori támogatásokon felül 800.000.- Ft támogatást biztosít.

Megbízza a Tourinform Irodát a Kiállításon való részvétel megszervezésével és lebonyolításával, a társkiállítókkal történő szerződés megkötésére. A társkiállítók hozzájárulását és a szponzori támogatásokat a rendezvény előtt be kell szedni.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető

Határidő: folyamatos

321/2006. (XI.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT egyszemélyi tulajdonosa Ferenczy Károly ügyvezető megbízási díját 2007. január 1. napjától kezdődő hatállyal bruttó 450.000.- Ft/hó összegben állapítja meg, amely magában foglalja a feladatellátással összefüggésben felmerülő valamennyi költséget is. A megbízási díj évente december 31-ig felülvizsgálatra kerül.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megbízási szerződést készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 31.

322/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BMMC Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) bejelentését, hogy jogutódja a Biró Kft-nek (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) tudomásul veszi azzal, hogy a jogutódlás átvezetésével felmerülő költségek (közokirat módosítás) Bérlőt terhelik.

A bemutatott fényképfelvételek alapján engedélyezi 4 db 3x3 méteres kerti sátor felállítását a Tátika üzletház előtti, Kft. által bérelt területen.

A strandbejárat felőli oldalon lévő, kb. 30 m2-es zöldfelület megszűntetését nem engedélyezi.

Megbízza a Városüzemeltető KHT, hogy vizsgálja meg a talajszerkezetet és a területet ültesse be térelhatároló növényzettel.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

323/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Flamann Ildikó (6760 Kistelek, Jókai u. 16.) és Kranabet János (8300 Tapolca, Toldi Miklós u. 7.) lakosok kérelmét a Badacsonytomaj, Fő u. 25. szám alatt lévő „cipészműhely” hasznosítására támogatja.

Részükre a bérleményt 2006. december 01. napjától határozatlan időtartamra adja bérbe azzal, hogy a Képviselő-testület által elrendelt más formában történő működtetés esetén 30 napos felmondási határidővel az Önkormányzat felmondhatja a szerződést.

A bérleményt 300.000.- Ft/év bérleti díj ellenében adja bérbe azzal, hogy évente az infláció mértékével kerül emelésre. A bérleti díjat egyösszegben, a bérleti időszak kezdetével, illetve minden további évben december 1-ig kelljen befizetni. A bérleti díj befizetésének elmulasztása, valamint ha Bérlő a cipőfelvevő hely folyamatos működését felhívás ellenére nem biztosítja, a szerződés azonnali felmondását jelenti.

Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Határidő: 2006. december 1., illetve folyamatos

324/2006. (XI.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Schick Miklós Badacsony, Helbeck u. 14. szám alatti lakos útfelajánlását megtárgyalta, a Badacsonytomaj 1590 hrsz-ú 542 m2 térmértékű útingatlan térítésmentes felajánlását elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés elkészítésére intézkedjen, a Polgármester pedig az Önkormányzat képviseletében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 31.

325/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a Badacsonytomaj 2735 hrsz-ú 1603 m2 nagyságú „beépítetlen terület”, illetve a 2736 hrsz-ú „lakóház” megnevezésű ingatlanok elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az Andresin és Társai Végrehajtói Irodát (5601 Békéscsaba, Pf.: 470.) értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 15.

326/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Fűzfa utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését az Önkormányzat anyagi lehetőségeire figyelemmel a kedvezményes kamatozású hitelkeret terhére biztosítja, ez alapján a munka az idei évben elvégezhető.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő. 2006. december 31.

327/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 11-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás témája:

1.) Beszámoló az Önkormányzat munkájáról

2.)  Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési tervének időarányos végrehajtása

3.) Tájékoztató a településen végzett szennyvíz-csatornázási munkálatokról

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó

Határidő: 2006. december 11.

328/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az RVI Regionális Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Kft-vel (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) létrehozandó megbízási keretszerződés tervezetet a tiszta sikerdíjas megoldással elfogadja, a szerződéstervezetben tett pontosító megjegyezések egyeztetését és elfogadását követően a Polgármestert felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. december 1.

329/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához benyújtott „Folyékony szerelem a Vulkánok Völgyében – Badacsony” pályázathoz 3.431.700.- Ft-ot önrészként biztosít a 2007. évi költségvetésben a rendezvényekre előirányzott összeg terhére.

330/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Scheller András István 8. osztályos tanuló (anyja: Dr. Kutor Judit Andrea) Badacsonytomaj, Táncsics u. 25. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000,- Ft ösztöndíjat/szociális támogatást nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János Programirodának küldje meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. december 11.

331/2006. (XI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV Zrt-vel (1062 Budapest, Andrássy u. 73-75.) kötendő Keret átadás-átvételi Szerződés tervezetet megtárgyalta és az abban foglalt „Badacsony megállóhelyen lévő utasperon felújítása térburkoló kövekkel” projekt megvalósításához bruttó 3.000.000,- Ft-ot biztosít, melyet a munkaterület átadásáról szóló jegyzőkönyv megküldését követő 8 banki napon belül utal Átvevőnek.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződést írjá alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

332/2006.(XII.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a TERVÁL Építőipari Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Arany János u. 14., képviseli: Maklári Tamás ügyvezető) között 2006. március 2-án létrejött, az Önkormányzat tulajdonát képező 2488 hrsz-ú ingatlan adásvétel tárgyában megkötött szerződés módosítására vonatkozó kezdeményezést az előterjesztéshez mellékelt szerződés tervezetben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felhatalmazza továbbá a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a Tervál Kft-vel a megkötött adásvételi szerződés módosítására, a 2488 hrsz-ú ingatlan megosztása eredményeként kialakításra kerülő 2488/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása érdekében.

A szerződés módosítására vonatkozó javaslatot a folyamatban lévő telekalakítási és örökségvédelmi eljárás jogerős lezárását követően terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. december 15.

333/2006.(XII.11.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TAVIRÓZSA Apartmanház Kft-vel és a Tavirózsa Szeretetotthon Gondozó Alapítvánnyal 2005. december 29-én megkötött „Ingatlanok térítésmentes átadására vonatkozó szerződés” megnevezésű okirat 2.) pontjában az engedélyezi eljárás lefolytatására meghatározott, 2006. december 29-én lejáró határidőt 2007. január 31-ig az Önkormányzattal szerződő felek kérelmére meghosszabbítja.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 28.

334/2006.(XII.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás gesztora a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonát képező KKU-946 forgalmi rendszámú PEUGEOT GXPENT Combi HDI típusú gépjárművet a Társulás feladatkörébe tartozó szociális étkeztetési szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében használatra (üzemeltetésre) átveszi. A gépjármű költségeit a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás költségvetéséből kell biztosítani.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak feltételeit, hogy milyen módon szabályozható az étel házhozszállításának feltételrendszere.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

335/2006.(XII.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, ravatalozó előtti tér rendezéséhez, a meglévő ravatalozó épület környezetének felújítására, valamint a Badacsonyörs, Füredi úti járdaépítés II. ütemének tervezésére bruttó 1.100.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2007. évi költségvetés terhére.

A kivitelezési munkák elkészülte után, annak bekerülési költségéről tételesen el kell számolni a Kivitelezővel és ennek eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Felkéri a Polgármestert a pótmunkák – tételes elszámolás melletti – megrendelésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

336/2006.(XII.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás II/A. ütem megvalósításához elnyert 22.057.000,- Ft céltámogatási összegből ténylegesen 17.570.775,- Ft-ot használt fel, tekintettel arra, hogy a beruházás lebonyolítására közbeszerzési eljárást folytatott le. A fel nem használt 4.486.225,- Ft-ról lemond.

Felkéri a Hivatalt, hogy e határozati javaslatnak megfelelően készítse el a pénzügyi elszámolást a Magyar Államkincstár részére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 14.

337/2006.(XII.11.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SCD Holding Zrt. (1124 Budapest, Csörsz u. 43, képviseli: Tomcsányi Gábor vezérigazgató) és az Önkormányzat között létrehozandó együttműködési megállapodás tervezetet megtárgyalta és az időközben lefolytatott tárgyalások eredményének a megállapodásban történő rögzítése mellett azt jóváhagyja. A megállapodás tervezetbe az alábbi kiegészítéseket kell megszövegezni:

1.)  A B.D.CS.NY. Kft. társasági szerződésében rögzíteni kell az önkormányzati tulajdonban levő 6 ha-os ingatlan földhasználati jogának ellenértékét megtestesítő 10% üzletrész értékállandóságát, vagyis az SCD által végrehajtandó törzstőke emelés során az önkormányzati üzletrész mértéke ugyan olyan arányban növekedjen. Ezt a kötelezettséget az SCD Holding Zrt. az esetleges jogutódra kiterjedően is vállalja át.

Amennyiben az ingatlanfejlesztés eredményeként megvalósuló szálloda és kapcsolódó beruházások működtetéséből származó közvetlen önkormányzati bevétel teljes gazdasági évet alapul véve a 100 millió Ft/év összeget nem éri el mindaddig amíg ez be nem következik, az SCD Zrt. vállalja a kiesett összeg megfizetését.

2.)  A beruházás megvalósítására vállalt teljesítési határidőket a Képviselő-testület elfogadja azzal, hogy a jelen megállapodás aláírásának napjától a beruházás használatbavételi engedélyéig terjedő időtartamra 30 millió Ft/év földhasználati díjat állapít meg, amelyet abban az esetben kell az SCD Holding Zrt-nek megfizetni, ha a beruházás neki felróható okból 2009. december 31-ig nem valósul meg, illetve nem rendelkezik érvényes üzemelési engedéllyel.

3.)  A városi fürdő üzemeltetésére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület úgy kívánja rögzíteni a megállapodás tervezetben, hogy valamennyi számításba vehető, az előterjesztésben felsorolt megoldás rögzítésre kerüljön.

4.)  A Képviselő-testület kiköti, hogy a B.D.CS.NY. Kft. társasági szerződésében kerüljön rögzítésre, hogy a Kft. tulajdonába kerülő  - jelenleg a badacsonyi Kemping területét magába foglaló -  ingatlanok esetleges más célú hasznosítása, vagy elidegenítése esetére az üzletrész tulajdonosok 100%-os (egyhangú) döntése legyen szükséges.

5.) A Képviselő-testület kéri az együttműködési megállapodásba megfogalmazni, hogy a B.D.CS.NY. Kft. társasági szerződés módosítására vonatkozó javaslat 2007. január 15-ig kerüljön a Képviselő-testület elé, amelynek tárgyalása során a jelen határozatban rögzítetteken kívül az Önkormányzat tulajdonosi jogainak biztosítása érdekében a szükséges javaslatokat meg kívánja tenni.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az együttműködési megállapodás jelen határozatban foglalt kiegészítések átvezetése utáni aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 15.

338/2006.(XII.11.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatontourist Zrt. és a B.D.CS.NY. Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft. között a badacsonytomaji 0301, 0302, 0303/1 és a 0303/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok adásvétele tárgyában megkötött szerződést megtárgyalta és a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balaton területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni, amennyiben az Önkormányzat és az SCD Holding Zrt. közötti együttműködési megállapodás, valamint a Társasági Szerződés módosítás és a földhasználati szerződés  2006. december 15-ig mindkét fél által aláírásra kerül.

Amennyiben a fentebb megnevezett okiratok a meghatározott időpontig a felek által nem kerül aláírásra, úgy az Önkormányzat élni kíván a törvényes elővásárlási jogával.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az SCD Holding Zrt-t a határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2006. december 15.

339/2006.(XII.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 328/2006.(XI.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Az RVI Regionális Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és az Önkormányzat között létrehozandó megbízási keretszerződés tervezetet elfogadja azzal, hogy a szerződésben megfogalmazott feladatok ellátásáért 70.000,- Ft/hó + ÁFA átalánydíjat, ezen felül pedig a szerződés mellékletében meghatározott sikerdíjat fizet. A szerződéstervezet szövegpontosítása után a Polgármester a megbízási szerződést az Önkormányzat képviseletében írja alá.

A ROBOTEK Kft. (képviseli: Lévai Csaba) 1.000.000.- Ft értékű közérdekű kötelezettségvállalását a Képviselő-testület köszönettel elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 20.

340/2006.(XII.15.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a BAHART Rt. 49%-os részvénycsomagja kerüljön a jelenlegi tulajdonosi körbe tartozó önkormányzatok részére értékesítésre és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a részletes vételi feltételek függvényében meg kívánja vásárolni a reá jutó részvénycsomagot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. december 31.

341/2006.(XII.15.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 27.) Felügyelő Bizottság elnökének Bolla József Badacsonytomaj, Római u. 36., tagjának Vastag Béláné Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 24. szám alatti lakosokat 2007. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja.

Felkéri a Kht. ügyvezetőjét, hogy a változás Cégbírósági átvezettetéséről gondoskodjon.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. december 31.

342/2006.(XII.15.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 27.) Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a mindenkori képviselő tiszteletdíj (alapdíj) összegében határozza meg.

Felkéri a Kht. ügyvezetőjét, hogy a változás Cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon, a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját a 2007. évi üzleti tervébe tervezze be.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. december 31.

343/2006.(XII.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatontourist és a B.D.CS.NY. Kft. között, a badacsonytomaji 0301, 0302, 0303/1 és a 0303/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok adásvétele tárgyában megkötött szerződés alapján a Badacsonytomaj Város Önkormányzatát megillető törvényes elővásárlási jog gyakorlásának határidejéül meghatározott 2007. január 15-ei határnapot tudomásul veszi.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy ezen időpontig a 338/2006.(XII.11.) számú határozatban meghatározott szerződések előkészítése érdekében folytassák le az egyeztető tárgyalásokat és az okirattervezeteket terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2007. január 15.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!