Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évben meghozott határozatai III.

201/2006. (V.31.) számú határozat
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungarorama Média Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) ajánlatát az elektronikus hirdetőberendzésre, infóterminálra megtárgyalta és 20 hirdetőhelyet megrendel 2006. július 1-jei fizetéssel. A hirdetőhely költségére bruttó 700.000.- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. július 1.

202/2006.(VI.28.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői teendőinek ellátásával 2006. augusztus 1. napjától kezdődő 5 év időtartamra, 2011. július 31-ig Nagy Lászlóné Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 6. szám alatti lakost bízza meg.

A vezetői pótlék mértékét a Képviselő-testület a pótlékalap 230 %-ában állapítja meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. július 15.

203/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kéknyelű Virágzás ünnepe alkalmából a Dísztérre helyezett Borkapu kerüljön vissza a korábbi helyére, azaz a Móló bejáratára.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Borút Egyesületet értesítse, hogy gondoskodjanak a Borkapu visszahelyezéséről.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

204/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kőmüves Elek 8261 Badacsonytomaj, Római út 280. szám alatti lakos kérelmére a Badacsonyi strandon található „Sörkert” megnevezésű, 24,5 m2 területű  üzlethelyiséget az alábbi feltételekkel adja bérbe:

1.)    A bérleti szerződés időtartama: 2006. július 1-től október 15-ig tart.

2.)    A bérleti díj összege:  20%-os engedményt figyelembe véve 8.800.- Ft/m2, azaz 215.600.- Ft.

3.)    A bérleti díjat, valamint az 50.000.- Ft kauciót a bérleti szerződés megkötése előtt egyösszegben kell az Önkormányzat számlájára megfizetni.

Megbízza a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. július 1.

205/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungarorama Média Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) kötendő megállapodást az alábbi kiegészítéssel és módosítással fogadja el:

-     A Megállapodás IV. fejezete (Szankciók, szerződésszegés) az alábbiakkal egészül ki:

„A Hungarorama vállalja, hogy 24 órán belül kiküszöböli a bekövetkező esetleges technikai zavarokat.”

-     Az V. fejezet (Vegyes rendelkezések) 5.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szerződés módosítására az önkormányzat vezetője, illetve a Hungarorama Kft ügyvezető igazgatója jogosultak és a módosítást mindenkor írásban kell rögzíteni.”

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. július 5.

206/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évben a középiskolások részére alanyi jogon beiskolázási támogatást nem biztosít.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetés tervezésekor a javaslatot ismét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2007. évi költségvetés tárgyalása

207/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

A Képviselő-testület a 2006. évi pénzügyi évben az általános tartalék terhére 500.000.- Ft-ot biztosít a Badacsony hegy erdészeti, természeti és turisztikai céljainak (a hegyről történő OTTO Kft. által elvégzendő szemétszállítás, valamint a Rózsakő és környéke állapotának javítása) megőrzése és fejlesztése érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő. 2006. július 10.

208/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

209/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és köszönetét fejezi ki az egészségügyi személyzetnek a végzett munkáért.

Felkéri a Szociális Bizottságot, hogy az orvosok bevonásával dolgozzon ki egy átfogó koncepciót a képviselő-testületi ülésen felvetett feladatok megoldása érdekében és azt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.  A koncepció terjedjen ki az épület külső és belső állapotára, épület előtti tér állapotára, parkoló kérdésére, a helyettesítési feladatok megoldására, pályázati lehetőségekre.

Felelős: Szociális Bizottság és Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

210/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 3 éves bázisintézményi feladatellátásáról, a Balaton-felvidéki Iskolaszövetség Egyesület további működésének lehetőségeiről szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a végzett munkáért.

Felkéri a Polgármestert, hogy keresse fel a Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás elnökét a bázisintézmény működéséhez további anyagi támogatás biztosítása érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. július 30.

211/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola beszámolóját a 2005-2006. évi tanévről elfogadja és köszönetét fejezi ki a Nevelőtestületnek a végzett munkáért.

212/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2005. (V.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:

A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal (8263 Badacsonytördemic, Római út 34., képviseli: Csöregi Artúr kuratóriumi elnök, nyilvántartási szám: Veszprém Megyei Bíróság Pk. 60021/2005/4-1379.) 2005. május 25-én megkötött Haszonkölcsön Szerződést közös megegyezéssel megszünteti és helyette Bérleti Szerződést köt a Haszonkölcsön Szerződéshez képest az alábbi eltérésekkel:

-             a bérleti jogviszony tárgya (szerződés 3.) pontja) kiegészül az Általános Iskola épületében lévő 50 m2 alapterületű szolgálati lakás bérletével is, Művészeti Szakközépiskola működtetése céljából, továbbá kiegészül azzal, hogy

-             a szakközépiskolai képzéshez az Alapítvány használhatja az Általános Iskola számítógépes tantermét is,

-             a szerződés 7.) pontja úgy módosul, hogy a Bérleti Szerződést Felek 2006. július 1. napjától kezdődő határozatlan időre, de legalább 6 (hat) évre kötik, amely kölcsönös egyetértés esetén meghosszabbítható.

-             a helyiségek használatáért fizetendő díj ellentételezését a szerződés 4.) pontjában foglaltak szerint a Képviselő-testület elfogadja és kiegészíti azzal, hogy a szolgálati lakás felújítása és szükséges átalakításának költsége a Bérlőt terheli azzal, hogy az Önkormányzat a felújítási költségeket bérbeszámítással elismeri. Kiegészíti továbbá, hogy Bérbevevő vállalja, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnésekor az eredeti állapotnak megfelelően adja vissza a bérleményt.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bérleti Szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az Alapítvány képviselőjét és a Veszprém Megyei Főjegyzőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2006. július 5.

213/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2005-2006. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót  elfogadja.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az óvoda dolgozóinak, Szülői Munkaközösségnek az elvégzett munkáért.

214/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért.

215/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények fűtéskorszerűsítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy az Általános Iskola és a Művelődési Ház esetében új kazán vásárlására, valamint a típus figyelembevételével a beépítés költségére is egy héten belül kérjen be legalább 3 ajánlatot.

Az ajánlatok ismeretében a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretén belül hozza meg döntését.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. július 15.

216/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ún. „Bányász strand”-on a birtokbavételt követően (2006. október 1.) a strandfunkciót továbbra is megtartja, csónakkikötő kibővítésével.

Felhatalmazza a Hivatalt, hogy a Szabályozási Terv legközelebbi egyeztetésén egyeztessék a csónakkikötő kérdését.

Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület szeptemberi ülésére készítsen előterjesztést a 2007. évi szezonra elvégzendő feladatokkal kapcsolatosan.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület szeptemberi ülése

217/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100 millió Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank RT-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank RT-vel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. szeptember 8.

218/2006. (VI.28.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PrakTrade Europe AB ajánlatát az Önkormányzat parkolási díj kintlévőségeinek behajtására megtárgyalta.

Megbízza a Polgármestert, hogy vegye fel az ajánlattevővel a kapcsolatot és amennyiben az ajánlat nem csak a külföldön regisztrált járművekre kivetett parkolási díjak és bírságok behajtására vonatkozik, hanem a belföldiekre is, akkor kizárólag a belföldiekre vonatkozóan kösse meg az ajánlattevővel a megállapodást.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. július 20.

219/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített és természeti környezet helyi védelmének általános szabályairól, valamint Tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására javaslat című előterjesztést első olvasatra megtárgyalta és az alábbi módosításokat javasolja:

-            9.§ (4) bekezdés: „A védett ingatlanon hirdetés, reklám nem helyezhető el.”

-            9.§ (5) bekezdésének törlése.

-            12.§ (1) bekezdés „A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.”

-            12.§ (2) bekezdés: „Az egyedi helyi védelemmel érintett ingatlan tulajdonosa a helyi adó megállapításakor az erre vonatkozó rendelkezés szerint adókedvezményben vagy adómentességben részesülhet.”

-            12.§ (4) bekezdés: Az adókedvezmény mértéke:  a.) a védett épületre vagy épületegyüttes tagjára 50%, a védett utcaképhez tartozó védet épületrészt magába foglaló épületre 50%, b.) egyéb védett értékesetén 50%.

-            12.§ (5) bekezdés: „Kérésére építményadó-mentesség illeti meg a tulajdonost: a.) az épület teljes felújítása esetén annak szabályszerű befejezését követő 10 évig, b.) részleges felújítása esetén 5 évig. A felújítás minősítését (teljes, részleges), továbbá az adómentesség tényleges mértékét – az elvégzett munkához igazodóan – a Képviselő-testület TEVÜM és Pénzügyi Bizottságai határozzák meg.

A Képviselő-testület első olvasatra az Önkormányzati Tervtanács létrehozását azzal a kiegészítéssel támogatja, hogy a Tervtanács elnöke az I. fokú építéshatóság vezetője, míg tagjainak száma 5 fő állandó tag.

Megbízza a Jegyzőt a javaslatok tervezetbe történő beillesztésére és a Képviselő-testület elé való újbóli előterjesztésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése

220/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kozári Beáta Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és az iskolai büfére vonatkozó bérleti díj megfizetésétől július és augusztus hónapokra eltekint.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. július 20.

221/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő és a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT által üzemeltetett badacsonyi és badacsonytomaji strandon bevezeti a Balaton Turizmus Kártya használatát úgy, hogy a szerződő fél az Önkormányzat helyett a Városüzemeltető KHT lesz. Az érvényes kártyával a strandokat nyitvatartási időben a kártyatulajdonosok díjmentesen vehetik igénybe.

A Városüzemeltető KHT regisztrálja a kártyával belépő vendégeket, mely alapján elszámolást készít a Hotelinfo Kft. felé. A Hotelinfo Kft. a számlán szereplő összeget 8 napon belül átutalja a Városüzemeltető KHT számlájára. A Balaton-kártya díjtétele egységesen (felnőtt, gyermek, diák, nyugdíjas) 150 Ft/nap/fő.

Felhatalmazza a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét a Hotelinfo Kft-vel kötendő szerződés aláírására.

Felelős:  Ferenczy Károly ügyvezető

Határidős: folyamatos

222/2006. (VI.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a megalapítandó Szörf Klub Sportegyesület nevében Badacsonytomaj helységnév szerepeljen. Az Egyesület neve:  Badacsonytomaji Szörf Klub Egyesület

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatát a Fővárosi Bíróságon történő bejegyzés céljából küldje meg a kérelmező, ifjú Kruchina Károly 1083 Budapest, Molnár Ferenc tér 3. szám alatti lakos részére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2006. július 15.

223/2006. (VI.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete és az Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás tervezetet megtárgyalta és azt jóváhagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. július 15.

224/2006.(VIII.04.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete újabb árajánlatot kér a COTHEC Kft-től (9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 18/1.) a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola fűtés korszerűsítésére vonatkozóan.

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Városi Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítését jelenleg nem támogatja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 8.

225/2006.(VIII.04.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fakapu Ker. Bt. (1085 Budapest, József krt. 77-79.) kérelmét támogatja, a bérleti díjat a teljes szezonra szóló bérleti díj 50 %-ában, 114.250,- Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 10.

226/2006.(VIII.04.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tur-Retur Bt. (8300 Tapolca, Kazinczy tér 17.) kérelmét nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Kérelmezőt értesítse, valamint vizsgálja meg az eddigi engedély nélküli helyszínen tartózkodásnak a körülményeit.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 15.

227/2006.(VIII.08.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-t (2700 Cegléd, Rákóczi u. 72.) hirdeti ki a termálkút kivitelezésére és szükség szerinti tervezésére nettó 66.848.000,- Ft összegben, ami a tartalékkerettel együtt bruttó 88.239.360,- Ft összeg.

Felkéri a Polgármestert a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-vel a szerződést kösse meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. augusztus 31.

228/2006.(VIII.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy készíttessen tanulmánytervet a termálkút kivitelezésével kapcsolatban a leendő út és a felhasználási terület közötti nyomvonal összekötésének felvázolására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. augusztus 31. a tanulmányterv megrendelésére

229/2006.(VIII.08.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság

tagjának:

1.)             Szabó István Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 37.,

2.)             Lichtneckert Gyula Badacsonytomaj, Rózsa köz 13.,

3.)             Vargáné Szőke Judit Badacsonytomaj, Nyárfa u. 12.,

póttagjának:

1.)             Szabó Judit Badacsonyörs, Öreghegy u. 1.,

2.)             Vallovits Vilmosné Badacsonytomaj, Kisörsi u. 22.

szám alatti lakosokat megválasztja.

Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a megválasztott tagokat értesítse és részükre a megbízólevelet küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 15.

230/2006.(VIII.08.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi beruházásokhoz az alábbi összegű előirányzatot biztosítja:

Badacsonyörs temető felújítási munkáira: 6 millió forint

Badacsonytomaj egészségháznál lévő parkoló kialakítására: 3 millió forint, amely addig nem kerülhet felhasználásra, amíg ebben az ügyben a tervegyeztetés le nem zajlik.

Badacsonytomaj, Hársfa utcai közvilágítás kiépítésére: bruttó 1,5 millió forint.

Badacsonyörs, Füredi úti járdaépítés folytatása a Csigáskúti út felé: 1 millió forint. A témát az augusztus 30-ai soros testületi ülésen a lejárt határidejű határozatok között újból tárgyalják.

Badacsonytomaj temető-ravatalozó előtető építése: készüljön el a teljes beruházás a műszaki tartalom ésszerű csökkentésével, a pályázatok beérkezése után ez ügyben egyeztessenek Forintos Ervin vállalkozóval, illetve más szakemberekkel. A keretösszeget 13,5 millió forint + ÁFA összegben határozza meg.

Badacsonyörs, Mandulás út közvilágítás tervezésére kérjenek be árajánlatokat.

Badacsonyörs, Hegyalja út, Kápolnavölgyi út, Klastrom és Arborétum úti kereszteződés közvilágítás tervezésére kérjenek be árajánlatokat.

Badacsonytomaj Város szennyvízcsatornázás V. ütem tervezésére 5 millió forint

Badacsonytomaj, József Attila utcában a Bercsényi és a Nyárfa utca kereszteződésénél zebra kialakítása 650.000,- Ft összegben.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a

Közvilágítás II. ütemére, – melynek a tervei már elkészültek, Badacsony, Park u., Kápolna köz, Móricz Zs. u., Füge köz és a Park utca bejáratánál kandeláberek elhelyezése – 2 millió forint. (Sall Csaba felajánlotta képviselői keretének fennmaradó részét és 3 millió forintot javasol a közvilágítás II. ütemére.) (7 igen, 1 tartózkodás, 1 ellenszavazat)

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 31., illetve folyamatos

231/2006.(VIII.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji sportpálya kerítésépítésére 400.000,- Ft összegű előirányzatot biztosít.

Felkéri Lesz Ferencet, a Badacsonytomaji Sportegyesület elnökét, hogy a kerítésépítés támogatása céljából keresse meg a településen működő, illetve a településen esetenként munkát végző vállalkozókat.

Felelős: Lesz Ferenc képviselő

Határidő: 2006. augusztus 31.

232/2006.(VIII.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ajkai „Szent-Györgyi Albert Szakközépiskoláért” Alapítvány közreműködésével induló szociális gondozó- és ápoló képzés lebonyolítására vonatkozó szerződést a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

A képzés költségeinek megelőlegezését, 4.100.000,- Ft + 130.000,- Ft összegben a 2006. és 2007. évi költségvetések terhére vállalja a szerződésben meghatározott ütemezésnek és a Megyei Munkaügyi Központ támogatásával csökkentett mértékben.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Tavirózsa Apartmanház Kft-vel a képzésben résztvevő hallgatókkal kötendő szerződéseket készítse elő.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződéseket az előterjesztésben foglalt feltételekkel aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 30.

233/2006.(VIII.08.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére a Gáz-Coop Közmű és Épületgépészet Kft. (8300 Tapolca, Vasút u. 2-4.) ajánlatát fogadja el.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Gáz-Coop Közmű és Épületgépészet Kft-vel a szerződést kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. augusztus 31.

234/2006.(VIII.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth János Badacsonytomaj, Kert u. 31/A. szám alatti lakos kérelmét támogatja, hozzájárul ahhoz, hogy a badacsonytomaji strandon bérelt üzletnél az előtetőt meghosszabbítsa saját költségére, bérbeszámítási igény nélkül.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt értesítése.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 31.

235/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel, valamint az Iskola fűtéskorszerűsítéséről szóló tájékoztatóval együtt elfogadja.

236/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

237/2006.(IX.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kolompár Margit egyezségi ajánlatáról szóló napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

238/2006. (VIII.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kert utcában lévő Egészségházhoz parkolók kialakítására a VIA BONA Építőipari és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Varga u. 4/B., képviseli: Zugor István) által készített változatokat megtárgyalja.

Megbízza a VIA BONA Kft-t a 3. változat átdolgozására, vagyis az Egészségház előtti területen a párhuzamos parkolórész kidolgozására. Megbízza továbbá a Tervezőt a Széchenyi utcai parkolórész továbbtervezésére, annak engedélyeztetésével a Képviselő-testület egyetért.

Felkéri a tervezőt, hogy a megbízás alapján a terveket készítse el és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Zugor István tervező

Határidő: folyamatos

239/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2006. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

240/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának értékelését elfogadja.

241/2006. (VIII.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a MENÜ BT. 5% rezsidíj emelést, valamint az ÁFA törvény változása miatt 5% ÁFA emelést hajtson végre 2006. szeptember 1. napjával.

Az emelés utáni bruttó térítési díjak alakulása:

Önkormányzat által fizetendő térítési díj:

Szülők által fizetendő térítési díjak:

Óvoda             446.- Ft  230.- Ft

Napközi          571.- Ft  292.- Ft

Menza             384.- Ft  198.- Ft

Szoc. étk.        460.- Ft

Vendég           480.- Ft

Megbízza a Hivatalt, hogy a MENÜ BT. működéséhez szükséges közművek önálló fogyasztásmérőinek kiépítésének lehetőségét vizsgáltassa meg és lehetőség szerint a jelen beruházás keretében valósítsa meg. Fedezetként a MENÜ BT. által fizetett átalány összeget jelöli meg. Amennyiben ez nem nyújt fedezetet, a Polgármestert felhatalmazza a különbözet átcsoportosítására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2006. szeptember 1., illetve a leválasztásra 2006. szeptember 30.

242/2006. (VIII.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a céltartalékként elkülönített 4.317.000 Ft-ot a Városi Művelődési Központ és Könyvtár a szüreti rendezvényekhez felhasználja.

Megbízza az intézményvezetőt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére a bevételekről (rendezvényenként lebontva) készítsen kimutatást. Ennek ismeretében dönt a Képviselő-testület a plusz 2 millió Ft-os igény odaítéléséről.
Felkéri a Jegyzőt, az előirányzat módosítását a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2006. szeptember 8., illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

243/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

244/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Turisztikai és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

245/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó bazársor átépítése – kompkikötő létesítése jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

-         A Képviselő-testület minden lehetséges módon kéri gyorsítani az előkészítést és a megvalósítást.

-         Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettekkel tárgyalva érje el, hogy az Önkormányzatnak a hatósági tanulmánytervhez anyagilag ne kelljen hozzájárulnia.

-         Az Alsó bazársor közbeszerzésével megvárják a BAHART tanulmánytervének elkészültét.

-         Felkéri a Polgármestert, hogy a várható Európa Uniós pályázatok tükrében készítsen forrástérképet a beruházáshoz.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

246/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. és az Önkormányzat között kötendő megállapodásokat  - a balatoni viziturimus fejlesztés és szinten tartása érdekében, valamint a BAHART ZRT. által fizetendő idegenforgalmi adó megfizetéséről -  megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.

Megbízza a Polgármestert, tárgyaljon a fizetendő összeg 1.000.000.- Ft-ra történő megemeléséről. Amennyiben a BAHART RT. az emelést nem fogadja el, úgy az előterjesztés mellékletét képező megállapodást írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. szeptember 15.

247/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évben elkészült egyes vagyontárgyainak üzemeltetésével, illetve fenntartásával a Városüzemeltető KHT-t bízza meg. E beruházásoknál a műszaki átadás-átvételi eljárásra a Városüzemeltető KHT-t meg kell hívni és ez időponttól a munkák szakszerű elvégzéséért a KHT felel. A felmerült költségekre az adott évi költségvetésen belül a Képviselő-testület fedezetet biztosít utólagos tételes elszámolás mellett. A következő évi költségeket a KHT által készített üzleti tervben, illetve közhasznúsági tervben előre kell tervezni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos

248/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kovács Kálmán, Kovács Béla és Dr. Kovács Ernőné térítésmentes felajánlását az 1097/1 hrsz-ú ingatlanra elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződések előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Megbízza a Hivatalt vizsgálja meg, hogy van-e pályázati lehetőség a lépcső helyreállítására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve pályázati lehetőség keresésére folyamatos

249/2006. (VIII.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Nyomda Kft. (8300 Tapolca, Batsányi u. 2.) ajánlatát a „Badacsony” újság nyomdaköltségére megtárgyalta, 2006. szeptemberi lapszámtól 70.- Ft + Áfa/db összegben elfogadja azzal, hogy kéri az emelés részletes indokolását az ÁFA emelésen kívül.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítására a javaslatot készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

250/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hafner Kálmán Pforzheim Schiller str. 6. szám alatti lakos kérelmére az önkormányzati tulajdonú 0243 hrsz-ú zsákút forgalomkorlátozásához feltétellel hozzájárul, engedélyezi, hogy az út kezdeténél kaput helyezzen el. A tulajdonos köteles a forgalomkorlátozás érdekében megvalósított biztonsági berendezés kulcsaiból egyet leadni a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak.

Kérelmező köteles beszerezni a 0248/4, 0248/5, 0248/6
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak írásos hozzájárulását is és részükre köteles a kapun bejárási lehetőséget biztosítani.  Továbbá a későbbiekben esetleges önkormányzati fejlesztések megvalósulása, illetve az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére az eredeti állapotot helyre kell állítani.

Felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Szabályozási Terv előkészítése során van-e lehetőség a 0243 hrsz-ú út megszüntetésére, majd ezt követően a törzsvagyoni körből történő kivonására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, továbbá a forgalomkorlátozásra vonatkozó megállapodás előkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. szeptember 30.

251/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Starcsevics Zoltán (8300 Tapolca, Vajda J. u. 8.) benyújtott kérelmét megtárgyalta és a Badacsony Alsó-bazársor „Játék-ajándék” üzlethelyiség 2006. évre eső bérleti díjának 1/2 részét, azaz a 300.950.- Ft-ot elengedi.

Jelen döntés nem jelenti a bérleti szerződés módosítását és nem változtatja meg a szerződésben rögzített feltételeket a következő évben esedékes bérleti díj összegére vonatkoztatva.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Kérelmezőt értesítse.
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidős: azonnal

252/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy utcai nyilvános illemhelyről szóló tájékoztatót elfogad azzal, hogy a további tárgyalások eredményét a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

253/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hősök kertje felújítására a képviselői keret terhére felajánlott  320.000.- Ft-tal, mint induló összeggel elindítja a programot azzal, hogy a még hiányzó összeget közérdekű felajánlásból kívánja biztosítani. Amennyiben a bruttó 1.000.000.- Ft rendelkezésre áll, úgy abból a 87 db emlékoszlop cseréjét, a zománcozott dísztáblákat és a park növényzetének teljes felújítását meg kell oldani.

Felkéri Mórocz István alpolgármestert, hogy a támogatás céljából keresse meg a településen működő civil szervezeteket, felkéri továbbá a Hivatalt, hogy kérelmezőket keresse meg levélben közérdekű felajánlás megtétele céljából.

Felkéri a Hivatalt a pénzösszeg rendelkezésre állása után a projekt lebonyolítására, valamint felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Mórocz István alpolgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

254/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Bolla József képviselőt  - saját kezdeményezésére - a Badacsonyörs településrészi köztemető felújítására érkezett ajánlatok értékelése, kivitelező kiválasztása ügyében a döntéshozatalból kizárja.

255/2006. (VIII.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi temető felújítására érkezett árajánlatokat megvizsgálta, döntést ez ügyben nem hoz.

Felhívja a Hivatalt, hogy a jövőben a Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházások esetén a pályázati felhívásban szerepeljen az árlejtés lehetősége tárgyalás keretében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy ajánlattevőket értesítse a döntésről.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. szeptember 15.

256/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss József London W 112 EE szám alatti lakos ajánlatát megtárgyalta. A Vas Megyei Bíróság előtt P.20833/2004. számon Kiss József, mint felperes által Kommuniczki Edit és társa alperesek ellen tulajdonjog megállapítása iránt folyamatba tett perben felperesnek, mint engedményezőnek a kereseti követelése Önkormányzatunkra, mint másodrendű alperesre történő engedményezését az Engedményezési Szerződés tervezetben, valamint az annak kiegészítésére kötendő Szerződésben foglalt tartalommal és feltételekkel elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert mindkét okirat aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Engedményezési Szerződést az Önkormányzat jogi képviselője útján küldje meg a Vas Megyei Bíróságnak.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. szeptember 15., illetve folyamatos

257/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Káptalantóti településről az Önkormányzat intézményeibe beíratott gyermekek szállítását Káptalantóti és Badacsonytomaj viszonylatában a 2006/2007. nevelési, oktatási évre a korábbi szerződésben szereplő időpont alapján 10%-os emeléssel.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a TRIÁSZ 06 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. társasággal határozott időtartamra kötendő szerződést készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. szeptember 1., illetve a 2007. évi költségvetés tervezése

258/2006. (VIII.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Bora címet elnyerő Borbély Családi Pincészettől 500 palack 2003. évi Szürkebarát bort vásárol, aminek fedezetéül 400.000.- Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Borbély Családi Pincészettel kötendő szerződést készítse, a Polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. szeptember 15.

259/2006. (VIII.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás gesztora a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonát képező HBX-350 forgalmi rendszámú SUZUKI SWIFT 1.3 gyártmányú, VAN típusú gépjárművet a Társulás feladatkörébe tartozó szociális étkeztetési szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében használatra (üzemeltetésre) átveszi. A gépjármű költségeit a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás költségvetéséből kell biztosítani.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

260/2006.(IX.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonyörs temető felújítására benyújtott árajánlatok közül a Tomaj-Invest Kft. (8258 Badacsonytomaj, Nagykör u. 28.) ajánlatát fogadja el bruttó 4,5 millió forint összegben.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Tomaj-Invest Kft-vel a szerződést kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. szeptember 30.

261/2006.(IX.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a pályázati kiírásban szerepeltesse a tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli árlejtés lehetőségét az eredmény kihirdetésének időpontjáig.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

262/2006.(IX.08.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi járda kivitelezésére bruttó 12.200.000,- Ft keretösszeget biztosít.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a vállalkozókkal az ár csökkentése céljából és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést.

Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a szerződést az árlejtéssel kapcsolatos tárgyalások eredménytelensége esetén is kösse meg a kedvezőbb ajánlatot tevővel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. szeptember 15., illetve folyamatos

263/2006.(IX.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a szennyvízcsatornázás IV. ütem aszfaltozási munkáiról készült ütemtervet.

Az I. ütemben érintett útszakaszok aszfaltozására a fedezet biztosított, mivel csatornázással érintett útszakaszokról van szó. Viszont a Park utcai aszfaltozás előtt a Tourinform Iroda felőli útszakaszon a bazaltkő útszegélyt ki kell építeni.

A Széchenyi utca Kozári Beátáék felé vezető szakasz aszfaltozására a fedezetet a beruházási tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, tárgyaljon a kivitelezővel (Horváth-Ép. Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei u. 1.) és a szerződést kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. szeptember 15.

264/2006.(IX.08.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1. számú szavazókör tagok:

Cseh Ervinné Badacsonyörs, Kemping u. 10.

Lőrincz Károly Badacsonytomaj, Római u. 99.

póttagok:

Zanyi Károlyné Badacsonytomaj, Kert u. 24/4.

Kozári Beáta Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5.

2. számú szavazókör

póttag:

Giczi Zsolt Badacsonyörs, Orgona u. 10.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a megválasztott tagokat értesítse és részükre a megbízó levelet küldje meg.

265/2006.(IX.08.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy személyesen nézzék meg a Badacsonytomaj 746 hrsz-ú ingatlant, informálódjanak a környéken eladott ingatlan árakról.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tárgyaljanak Vecsernyés Ferenc önálló bírósági végrehajtóval (6400 Kiskunhalas, Bokányi u. 11.) az ingatlan árának csökkentése ügyében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. szeptember 20.

266/2006.(IX.08.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Badacsony, Park u., valamint Füge köz közvilágítási hálózat kiépítése, illetve bővítése történjen meg.

Fenti munkálatokra az alsó bazársor átépítésére előirányzott, a beruházási hitelkeret terhére biztosít fedezetet a beérkező legalacsonyabb árajánlat összegéig.

Támogatja, hogy hívják meg a két ajánlattevőt, Gyécsek és Társa Bt-t, valamint Tóth Alajos villanyszerelő mestert és tárgyaljanak velük az árajánlatok csökkentése érdekében.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy:

Felkéri a Jegyzőt, kérjen árajánlatot a Badacsonytomaj, Szőlőhegyi úti közvilágítás kiépítésének tervezésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. szeptember 20.

267/2006.(IX.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a főművi vezeték építése miatt az utcák végleges aszfaltszőnyeggel való ellátásának határideje 2006. október 30-a helyett 2007. április 30. legyen.

A Polgármester kezdeményezzen tárgyalást a Horváth Ép. Kft. vezetésével, hogy a település legfrekventáltabb területein azonban az aszfaltozási munkák lehetőség szerint 2006. október 31-ig készüljenek el.

268/2006.(IX.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete folytatni kívánja a peres eljárást Kolompár Margit felperes ellen, a peren kívüli egyezségi ajánlatot nem fogadja el.

Az ügy képviseletével a továbbiakban is Dr. Kocsis József  ügyvédet bízza meg.

Felkéri az ügyvéd urat, hogy az esetleges önkényes lakásfoglalás vizsgálatára a bizonyítási indítványt tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. szeptember 15., illetve folyamatos

269/2006. (X.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester illetményét  - figyelemmel az 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésében, valamint az 1994. évi LXIV. tv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján -  2006. október 1. napjától bruttó 404.800.- Ft/hó összegben állapítja meg.

A költségtérítést átalány jelleggel  - figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltakra -  2006. október 1. napjától illetménye 30%-ának megfelelő összegben, azaz 121.440.- Ft-ban határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés folyósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

270/2006. (X.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestereket megválasztó titkos szavazás lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság

-       elnökévé: Lesz Ferenc

-       tagjaivá:   Harmati Miklós és Nagy Lajos

képviselőket választja meg.

271/2006. (X.16.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mórocz István és Sall Csaba alpolgármesterek tiszteletdíját  - figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra -  2006. október 1. napjától bruttó 156.000.- Ft/hó/fő összegben állapítja meg.

A költségtérítés mértékét a havi tiszteletdíj 20 %-ának megfelelő összegben, azaz személyenként 31.200.- Ft/hó összegben határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés folyósítása iránt 2006. október 1. napjától intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

272/2006. (X.16.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2004. (VIII.30.) rendelete átfogó felülvizsgálatára a felhatalmazást megadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát a bizottsági elnökök bevonásával végezze el és a módosító rendelettervezetet terjessze a Képviselő-testület decemberi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 31.

273/2006. (X.16.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének: Lesz Ferenc

tagjainak:   Békássy János

Nagy Lajos

Vastagné Farkas Éva       

képviselőket,

Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság

elnökének: Vastagné Farkas Éva 

tagjainak:Forintos Ervin

Harmati Miklós               

képviselőket,

Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Turisztikai és Kulturális Bizottság 

elnökének: Harmati Miklós

tagjainak:  Lesz Ferenc

Takács Zsolt        

képviselőket,

Településfejlesztési, Vagyonkezelési, Üzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság

elnökének: Nagy Lajos

tagjainak: Békássy János

Forintos Ervin

Takács Zsolt

képviselőket választja meg.

274/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hősök kertjének felújítására közadakozásból felajánlott összeget a Nők a Balatonért Egyesület Helyi Szervezete  - amennyiben jogosult pályázni -  pályázati önrészként felhasználja. Amennyiben a pályázat sikertelen, úgy az Egyesület köteles az átadott összeget az Önkormányzatnak 8 napon belül visszautalni.

Megbízza a Jegyzőt az önrészként felhasználni kívánt összeg átadására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Máyerné Gulácsi Tünde NABE Helyi Szervezetének vezetője

Határidő: folyamatos

275/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

276/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

277/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok kültagjainak  - titkos szavazással -  az alábbi személyeket választotta meg:

Szociális Bizottság kültagjának:

-         Kovács Gyuláné 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 39.;

KITK Bizottság kültagjának:

-         Dérné Zöld Szilvia 8261 Badacsonytomaj, Park u. 88. és

-         Laposa Bence 8261 Badacsonytomaj, Római út 199.;

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kültagjának:

-         Bereczné Török Ildikó 8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti út 91.

szám alatti lakos.

278/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja, és köszönetét fejezi ki a Kuratórium tagjainak a végzett munkáért.

Felkéri a Polgármestert, hogy kérjen írásos tájékoztatást a Tapolcai Rendőrkapitánytól a 2005. évi támogatás felhasználásáról és adjon tájékoztatást a Képviselő-testület soron következő ülésén.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

279/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

Az Alapító Okirat 9. pontjában szereplő szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:

802 241  nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításáról a MÁK Veszprémi Igazgatóságát értesítse.

Megbízza Csizmarik Béláné iskolaigazgatót, hogy a képzés elindítása előtt adjon tájékoztatást a Képviselő testületnek a várható pénzügyi kihatásokról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Csizmarik Béláné iskolaigazgató

Határidő: 2006. november 30., illetve a képzés megkezdése előtt 2 hónap

280/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos László (8284 Nemesgulács, Felszabadulás u. 2/2.) kérelmét megtárgyalta és engedélyezi az ún. „Bányász strand” további üzemeltetését határozatlan időtartamra azzal, hogy a Képviselő-testület által elrendelt más formában történő működtetés esetén szezon végi, szeptember 30-i határidővel az Önkormányzat felmondhatja a szerződést.

A bérleti díj összegét bruttó 180.000.- Ft/év  összegben határozza meg azzal, hogy évente az infláció mértékével kerül megemelésre.

Felkéri a Jegyzőt az üzemeltetési szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

281/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezon értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

282/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy az „Utazás 2007” kiállításon részt kíván venni.

Felkéri a Tourinform Iroda vezetőjét, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját és a Költségvetési és Adóosztály vezetőjét, hogy tekintsék át a program 2006. évi költségvetését, készítsenek költségelemzést, végezzék el a partnerek felkutatását és azt, hogy milyen anyagi szerepvállalással tudnak részt venni a program megvalósításában. Erről adjanak tájékoztatást a Képviselő-testület soron következő ülésén.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető

Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

283/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT. jelentését a strandok 2006. évi üzemeltetéséről és a 2007. évi fejlesztési javaslatokról az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-         a badacsonyi és badacsonytomaji strandi bejárók kialakítása továbbra is kiemelt szempont legyen,

-         a strandok üzemeltetéséből keletkező mindenkori eredmény 20%-át a strandokra történő visszaforgatás tartalékaként kell kezelni,

-         megoldást kell találni a badacsonyi strandi parkoló rossz idő esetén való fizetőparkolókénti üzemeltetésére;

-         az információs rendszer kialakítását mindkét strandon.

Felkéri a Városüzemeltető KHT-t, hogy a fejlesztési javaslatokat az Üzemeltetési Terv készítésekor vegye figyelembe.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: folyamatos

284/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006/2007. évi téli felkészülés feladatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el.

Megbízza a Városüzemeltető KHT igazgatóját, hogy elsősorban a településen székhellyel rendelkező vállalkozókkal kössön vállalkozási szerződést hóeltakarítási és kapcsolódó munkákra, és törekedjen a hóeltakarítási munkák kora reggeli időpontban történő elkezdésére.

A KHT igazgatója vegye fel a kapcsolatot a Varga Kft-vel a badacsonyörsi járda és kerékpárút hómentesítésével kapcsolatban.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

285/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT ügyvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt.

Ferenczy Károly munkaviszonyát 2007. január 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra társasági jogi jogviszonnyá alakítja át.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a szerződést készítse elő, valamint a Polgármestert arra, hogy a megbízási díjra vonatkozó javaslatát terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, illetve

2006. december 31.

286/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj tűzoltó laktanya bővítés kiviteli terveinek készítéséhez bruttó 1.200.000.- Ft költségkeretet biztosít a tervezett bruttó 50.000.000 Ft-os beruházási összeg terhére.

Az ArchiTop Építész Iroda Építéstervező és Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Deák F. u. 21.) bruttó 1.044.000 Ft-os árajánlatát elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt  - amennyiben a Polgármester a Tűzoltólaktanya szomszédságában érintett ingatlan tulajdonosával nem tud megegyezni az ingatlanvásárlásról 2006. november 25-ig - a tervezési szerződés előkészítésére és annak aláírására.

Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a kiviteli tervek birtokában a közbeszerzési eljárást folytassák le. Ennek költségvonzatát szintén a beruházási összeg terhére biztosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. november 25., illetve folyamatos

287/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi és a badacsonyörsi településrészen élő időskorú polgárok részére 2006. november 15. és 2007. április 30. között időszakban biztosítja az élelmiszer és gyógyszerellátásának érdekében a vásárlói járat üzemeltetését.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja azzal a módosítással, hogy Badacsonyörs településrészen elsőként a Varga Kft. előtt áll meg a járat, majd a Csigáskuti úton áthaladva jön a településre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetés tervezésénél, mint kötelezettséggel terhelt előirányzatot a költségvetés tervezetébe építse be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. november 15.

288/2006. (XI.8.) számú határozat


1.)  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratát és társulási megállapodását, a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulás neve: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

2.   A Társulás székhelye: 8201. Veszprém Házgyári u.1.

3.   Alapító szervek: az alapító önkormányzatok képviselő-testületei

4.   A Társulás felügyeleti szerve: Társult Települési Önkormányzatok

5.   A Társulás alaptevékenysége:

90210 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

Ide tartozik a települési szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, átmeneti tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, továbbá a lomtalanítás, a közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése.         

6.   A Társulás a Ttv. 16. §-ának megfelelően jogi személy. A Társulás feladat és hatáskörét a Társulási Megállapodásban rögzítésre került, átruházott feladat és hatáskörök alkotják. A Társulás feladat és hatáskörét a Társulási Tanácson keresztül gyakorolja.

7. A Társulás képviselete: a Társulást a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.

8.   A Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására köteles szerv a VMJV-PH Pénzügyi Iroda.

9.   A Társulás, mint költségvetési szerv vezetője a Társulási Tanács elnöke. Az elnököt a Társulási Tanács tagjai sorából első ülésükön választja meg.

10.    A Társulás feladatai: a Társulási Megállapodás IV. fejezetében rögzítetteknek megfelelően a Társulás feladata, hogy tagjai közigazgatási területén, az önkormányzatok közszolgáltatói feladatainak, különösen a szilárd hulladékkezelés hatékonyabb megoldása céljából közös társulási programokat alakítson ki; a társulási programok megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtéséhez hozzájáruljon azáltal, hogy a szükséges pályázatok előkészítésében, illetve a pénzügyi támogatás elnyerése esetén a beruházás lebonyolításában tevékenyen részt vesz; továbbá összehangolja a tagok fentiekre irányuló tevékenységét, valamint elősegítse a térségi kapcsolatok elmélyítését.

11.    A Társulás bankszámlaszáma:

12.    A Társulás adószáma: 15589363-2-19

13.    Az alapítás ideje: 2005. november 10. napja.

14.    A Társulás működésének kezdete: megegyezik az alapítás idejével

15. A Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

16.    A Társulás kiegészítő tevékenységet az alábbi pont szerint folytat:

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek

A Társulás a kiegészítő tevékenységből származó bevételt csak az alaptevékenysége és az annak körében felmerülő költségei finanszírozására használhatja.

2.)  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekttel kapcsolatosan felmerült, az Önkormányzatot 2006. évre többletként terhelő  649.635,- Ft költség fedezetét biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pénzösszeg átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

289/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

290/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város szennyvízcsatornázás IV. ütem út helyreállítási munkáiról szóló tájékoztatót elfogadja. Az aszfaltozási munkálatokkal egyidőben a Fűzfa utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését még ebben az évben el kell végezni a tűzoltógépjármű fecskendő beszerzésre beállított előirányzaton megmaradt pénzösszeg terhére.

Felkéri a Hivatalt, hogy a TEVÜM Bizottság által javasolt feladatok elvégzésére keressen fedezetet a költségvetésben, és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, illetve folyamatos

291/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART ZRt. megbízása alapján a Pannonterv Kft. által készített „Balatoni kompátkelő Badacsonytomaji közúti és gyalogos kapcsolatok” útépítési helyszínrajz munkaközi tanulmánytervét jóváhagyja azzal a módosítással, hogy a park mindkét felén vezessen gyalogút az ide érkező vendégek torlódásának elkerülése érdekében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről soron kívül értesítse a tervezőt és a megbízó BAHART ZRt-t, hogy a döntés előkészítő tanulmányterv a tervezett november közepi határidőig a Kormány elé kerülhessen.

Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy gondoskodjon a Tanulmányterv módosításokkal együtt történő Szabályozási Tervi átvezettetéséről.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

292/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvízhálózat létesítésének és korszerűsítésének megvalósításához a tározók helyéül 054/54 és 0258/14 hrsz.-ú ingatlanokat határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlanok tulajdonosaival a kapcsolatot vegye fel és szerezze be nyilatkozatukat az ingatlan adásvételével kapcsolatban.

Az ingatlanok forgalmi értékének meghatározását követően a Polgármester tegye meg az Önkormányzat nevében a vételi ajánlatot.

A vételi ajánlatok elfogadása esetén a szerződéstervezeteket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás végett. Sikertelen vételi ajánlat esetén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a kisajátítási eljárás megindításához szükséges dokumentációt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

293/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIA BONA Építőipari és Szolgáltató KFT. (8200 Veszprém, Varga utca 4/B. képviseli: Zugor István) által készített, az „Egészségházhoz parkolók kialakítása” tervdokumentációt jóváhagyja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a tervdokumentációt a szakhatóságok részére engedélyeztetésre küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

294/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Hullay Gyula és Dr. Lakosi Lászlóné a tulajdonukban lévő 2937 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó felajánlásukat visszavonták.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a korábbi 194/2006. (V.31.) számú határozatát visszavonja és nem kívánja megvásárolni a 2936, 2938-2940 hrsz-ú ingatlanokat sem.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző     

Határidő:2006. november 30.

295/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Rajmund (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C/4/18. szám alatti lakos) kérelmére a Badacsonytomaj, Fő u. 25. szám alatti ingatlan bérleti szerződését 2006. szeptember 30. napjával megszünteti. A Bérlő által befizetett bérleti díj időarányos részét, valamint  - amennyiben közüzemi hátralékot nem halmozott fel -  a kauciót visszafizeti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, valamint a pénz visszafizetéséről gondoskodjon.

Felelős:Dr. Gelencsér Ottó jegyző       

Határidő: Azonnal

296/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szabó Szilárd (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 18. szám alatti lakos) az önkormányzat tulajdonában lévő 2476 hrsz-ú ingatlan 1/2 részét, a Kérelmező birtokában lévő 2474 hrsz-ú ingatlannal párhuzamosan parkoló céljára térítésmentesen felhasználja, de azt nem kerítheti le.
Kérelmező feladata a továbbiakban az adott ingatlanrész folyamatos karbantartása. Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat fejlesztései során az adott ingatlanra igényt tart, úgy az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül, kártérítési igény nélkül az ingatlan használatát megszűnteti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlan használatára vonatkozó megállapodás előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. november 30.

297/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony” újság árát 2007. január 1-től 100.- Ft/db összegben határozza meg, melyből éves előfizetés esetén továbbra is 20 % kedvezményt biztosít.

298/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Laki Margit kérelmét megtárgyalta és azt jogcím és fedezethiányra tekintettel elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, a döntésről az érintettet értesítse, valamint tájékoztassa, hogy forduljon kérelemmel a Badacsonytomajért Közalapítványhoz.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. november 25.

299/2006. (XI.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pruska Ferencné 8258 Badacsonytomaj, Római u. 45. szám alatti lakos bérleti díj hátralékának befizetési határidejét 2007. április 30. napjában határozza meg azzal, hogy a késedelmi kamat a befizetés napjáig felszámításra kerül.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítése.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2007. április 30.

300/2006. (XI.8.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Szőlőhegyi utca (896 hrsz-ú úttól a 046/25 hrsz-ú ingatlanig) elektromos légvezeték kiváltás kiviteli terveit nem kívánja megrendelni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy Vámos Tibor villamos tervezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. november 20

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!