Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai II.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

224/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

225/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 12-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. MENÜ Kft. pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 2. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Szerződés teljesítéséről tájékoztatás - Strandfejlesztések építési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. 988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


226/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását a MENÜ Kft. konyhájának fejlesztése céljából a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése pályázati konstrukció keretében.

 1. a projekt megvalósítási helye:

a) 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8., 2488/5/A/1 hrsz. vagy

b) 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14., 2477/1 hrsz.

 1. a projekt összköltsége: 30 millió Ft
 2. a projekthez kapcsolódó önrész összege: 0 Ft
 3. a projektben igényelt támogatás összege: 30 millió Ft
 4. a projekthez kapcsolódó önrész összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány keret terhére biztosítja, azt elkülöníti.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

227/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata elrendeli pályázat benyújtását a MENÜ Kft. konyhájának fejlesztése céljából a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése című pályázati felhívásra, mely feladat vonatkozásában a pályázat elkészítését a Virtual English Systems Kft-től (7551 Lábod, Kossuth utca 57.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) megrendeli nettó 400.000.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó 508.000.- Ft) összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből a 2016. évi várható pénzmaradvány kerete terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

228/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás keretében benyújtandó Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázattal kapcsolatban elrendeli a tulajdonosi hozzájárulásokat megkérő levél mai napon történő megküldését a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai részére, illetve a szükséges fejlesztések tárgyában a tervezői árajánlatok bekérését.
 2. a tervezővel történő egyeztetésre felkéri Krisztin N. László polgármestert, Forintos Ervin és Laposa Bence képviselőket, Part Róbert helyi vállalkozót, Gerencsér Tamás pályázati ügyintézőt azzal, hogy az eseményekről a testület folyamatosan kapjon tájékoztatást.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a tervezésre vonatkozó ajánlatokat kérje be.
 4. a parkoló vonatkozásában vételi ajánlat előkészítését elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Forintos Ervin és Laposa Bence képviselők

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

229/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) megkötött tervezési szerződés keretében elkészült terveket jóváhagyja és javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester a teljesítés igazolást írja alá.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

230/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand fejlesztése építési tervdokumentáció

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi Bányász strand fejlesztése építési tervdokumentáció készítése tárgyában a Dencs Tiborral (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 9.) megkötött tervezési szerződés keretében elkészült terveket jóváhagyja és javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester a teljesítés igazolást írja alá.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

-      

231/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17 pályázat előkészítéséről - Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat előkészítésébe, a Fő utca-Hősök tere rekonstrukciója céljából egyelőre nem von be külső céget. Felkéri a polgármestert, hogy jelezze az MTÜ felé, hogy konzorciumi partnerként szeretne az önkormányzat a pályázaton elindulni.
 2. a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat témakörét a májusi soros ülésén újratárgyalja.


Határidő: azonnal, egyebekben májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

232/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat és a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukciót újratárgyalja a testület májusi soros ülésén.


Határidő: azonnal, egyebekben májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

233/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csűri Róbert 1031 Budapest, Nánási u. 5-7. szám alatti lakos Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatáról jelen ülésén döntést nem hoz, azt a májusi soros ülésén újra tárgyalja.


Határidő: azonnal, illetve májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

234/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Móló fejen árusító helyek bérbeadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a hatáskör gyakorlója felé Badacsony mólófejen 6 db árusítóhely bérbeadását és javasolja a közterületek kiadását kürtöskalács, kerámia, ajándéktárgyak, dinnye árusítással foglalkozó vállalkozók részére, illetve Végh Tamás vállalkozó részére.

Határidő: azonnal, illetve májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

235/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

236/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 31-i soros ülésének meghívó szerinti 35 nyilvános napirendjéhez felveszi a „Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása” tárgyú és „Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról” tárgyú napirendet és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 31-i soros ülésének módosított napirendjét 37 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem – Régiójáró buszjárat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János Céh Egyesület elnöke

 1. Védőoltás támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. Keresztúry ház épületgépészeti felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. GINOP 7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 028/9. hrsz-ú (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BestBike Kft. kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Fűzfa utcai 2191. hrsz-ú ingatlanról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Dr. Sipos Balázs Bt. 0135/1 és 0135/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Oroszi András ingatlan felajánlása megvételre, Bt. 2932, 2933, 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Térképes információs táblák felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


237/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Régiójáró buszjárat támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület (8261 Badacsonytomaj, Park utca 14., képviseli Békássy János elnök)) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 200.000 ezer Ft összegben, azaz kettőszázezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. július 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: Régiójáró buszjárat működtetésének támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.
 10. elrendeli, hogy a támogatáshoz kapcsolódóan a „Badacsony első látásra” logó jelenjen meg a buszon és a kiadványokban, melyhez szükséges intézkedésre felkéri az Egyesület elnökét.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap, az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


238/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozata

Keresztúry ház épületgépészeti felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keresztúry ház épületgépészeti felújítását nem rendeli el, amíg nincs meg az épület hasznosítási funkciója.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Sütő Árpád műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

239/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozata

2017. évi közbeszerzési terv módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 142/2017.(III.29.) határozatával elfogadott „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és a módosítást hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint ismételten módosítja.
 2. a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja, valamint a 263/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


240/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozata

2016. évi ellenőrzési jelentésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2016.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Javasolja továbbá, hogy a visszafizetési kötelezettség okán keletkező óvodai normatíva visszafizetés miatti összeget vonja el a társulás az intézmény költségvetéséből és kérjen a TT elnöke tájékoztatást e tárgykörben az intézményvezetőtől soron kívüliséggel.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


241/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                                        111 538 ezer Ft, melyből

aa)    Működési kiadások                                                 110 758 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                              68 977 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  18 805 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                                 22 976 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                             0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                            780 ezer Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                                          0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                                        111 538 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                           15 476 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:               13 535 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:       0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                        405 ezer Ft
 4. működési bevételek:                                         1 536 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                      0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:               0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                          96 062 ezer Ft. 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:       24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


242/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadási beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                             103.846 ezer Ft, melyből

bb)   Költségvetési kiadások                                103.846 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  65.706 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:      17.891 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                      19.794 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                      0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                 455 ezer Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                               0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                                        111.980 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                              15.918 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:               13.585 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:       0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                             505 ezer Ft
 4. működési bevételek:                                         1.828 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                      0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:               0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                          96.062 ezer Ft.

 1. Mérlegfőösszege:

a)       Eszközök:                                                                   13.037 ezer Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök                                                   675 ezer Ft
 2. Forgóeszközök                                                      12.362 ezer Ft

b)      Források                                                                     13.037 ezer Ft

ebből:

 1. Saját tőke                                                               11.728 ezer Ft
 2. Kötelezettség                                                            1.309 ezer Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások                                                  0 Ft
 4. Pénzmaradvány                                                                 8.133 ezer Ft
  1. kötelezettséggel terhelt                                                1.309 ezer Ft
  2. szabad pénzmaradvány                                               6.824 ezer Ft

mely pénzmaradványból 1.309 ezer Ft-ot a kötelezettségekre fedezetként biztosítja, a szabad pénzmaradványt, 6.824 ezer Ft-ot az intézménynél hagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 3. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző, Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


243/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási beszámolójáról – nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


244/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)       az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                          236 224 e/Ft

- Kulturális Intézmény                                                   -2 430 e/Ft

- Közös Hivatal                                                              8 133 e/Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                              98 990 eFt

- Kulturális Intézmény                                                         800 eFt

- Közös Hivatal                                                                1 309 eFt

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                          137 234 e/Ft

- Kulturális Intézmény                                                  - 3 230 e/Ft

- Közös hivatal                                                               6 824 e/Ft

b)      az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2017. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c)       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye negatív pénzmaradványa miatt, a 2017. évi kiadási előirányzatát 3.230 e /Ft összeg erejéig zárolja.

d)      a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványát az intézmény rendelkezésére bocsátja.

e)       felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


245/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Frantal Adrián és Hofman Andrea (8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 32.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. június 30.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


246/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Gerencsér Tamás és Dr. Tóth Violetta (8261 Badacsony Park u. 19.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.

a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.

 1. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. június 30.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0247/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőség Program áttekintésről, felülvizsgálatának szükségességéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. kijelenti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakhoz megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2013. június 28. napján, az 563/2013.(VI.28.) határozattal elfogadott és a 159/2016.(IV.13.) határozattal módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a képviselő-testület jelen határozatát és a polgármester 2. pont szerinti nyilatkozatát a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.


Határidő: elfogadásra azonnal,

feltöltésre 2017. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


248/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17 pályázatról - Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése pályázati konstrukció keretében nem nyújt be pályázatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0249/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Támogatási szerződést aláírja.
 2. az Akcióterületi terv elkészítésére a BFH Európa Projektfejlesztő Kft-vel (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6.) köt szerződést bruttó 889.000 Ft (azaz bruttó nyolcszányolcvan-kilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére a BFH Európa Projektfejlesztő Kft-vel (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6.) köt szerződést bruttó 2.286.000 Ft (azaz bruttó kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 4. a közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására a CORDICT Fejlesztési és Tanácsadó Kft--vel (székhely: 1012 Budapest, Attila út 79. I.em.7.) köt szerződést bruttó 3.060.065 Ft (azaz bruttó hárommillió-hatvanezer-hatvanöt forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a 2-4. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

250/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megrendeli a Kisfaludy út térségének felújítása munkákhoz szükséges tervezési munkákat, melyhez 14.440.000 Ft + ÁFA (bruttó 18.338.800 Ft, azaz bruttó tizennyolcmillió-háromszázharmincnyolezer-nyolcszáz forint) összeget biztosít a 2017. évi általános tartalék keret terhére. A munkát – az előzetes árajánlata alapján – a Masszi Építész Iroda Kft-től (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a tervezési munka elvégzésének, a tervek építési engedélyeztetésre történő benyújtásának határidejét 2017. június 15. napjában jelöli meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 3 munkanap,

munkák elvégzésére 2017. június 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

251/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 028/9. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 028/9. hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 3972 m2 területű műemlék besorolású külterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u. 8. szám alatt található Ranolder Ház tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

252/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. június 19. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. június 20. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       A bérleti jogviszony időtartama: 2017. július 1. - 2017.december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

253/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvar 116/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet

b)        forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft

c)         területe: 44 m2

d)        műszaki állapota: jó

e)         a hasznosítás módja: bérbeadás

f)          vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

g)         a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000 Ft/hó + rezsiköltség, bérleti díjban határozza meg.

h)        A bérleti jogviszony időtartamát: 2017. július 1. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

i)          A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft. összegben határozza meg.

j)          A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 19. 16,00 óra

k)         A pályázat bontásának időpontja: 2017. június 20. 10,00 óra

l)          Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

m)      Licitösszeg emelésének mértéke: 5.000 Ft

n)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 • o)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


Határidő:         pályázat kiírására azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

254/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)     a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)    a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: szolgáltatói/kereskedelmi tevékenység

c)     a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)    a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 15.000,- Ft/hó + rezsiköltség

e)     pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)     a bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)    pályázó az üzlet előtti területen közterület-használati díjat köteles fizetni.

 1. 2. felkéri Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőt a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


255/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Hartai Béla 1138 Budapest, Viza út 7/c. szám alatti lakos pályázatát elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra a pályázatban nevesített és megajánlott 35.000.000 Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj. 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Hartai Béla 1138 Budapest, Viza út 7/c. szám alatti lakos pályázó részére.
 3. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.
 4. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
 5. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy az adás-vételi szerződés ügyében konzultájon a pályázóval és azt a testület soron következő ülésére készíttesse elő.
 6. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a terület esetleges visszavásárlására vonatkozó garanciális elemeket építse be a szerződés tervezetébe.
 7. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

256/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékot.
 2. a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 8261 Badacsonytomaj (Badacsony), Római út 163. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja, melyhez a pályázati kiírás előkészítését és közzétételét elrendeli.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a vételi szándékot tevőt értesítse.
 4. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázat kiírás előkészítésére és annak közzétételére.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse Part Imre (8261 Badacsony, Radnóti u. 2.) szám alatti bérlőt.
 6. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó iratok előkészítésére.

Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         3

257/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlanra hasznosítása – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan kikiáltási árát 25.000.000 Ft-ban nem fogadja el.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         1

258/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlanra hasznosítása – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a) 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)       területe: 6593 m2

c)       megnevezése: beépítetlen terület

d)       műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 19.500.000,- Ft

b)    A pályázati felhívás feltételei:

c)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 19.500.000,- Ft

d)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

e)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

f)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

h)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 6. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)         Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)        Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. június 22. napján 12,00 óra.

c)         Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)        Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)         Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)                 Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)         A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)        Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 napi)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 1.950.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

7.1.     A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

7.2.     Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

7.3.     A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

7.4.     A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

7.5.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

7.6.     Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

7.7.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

7.8.     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

7.9.     Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


 1. 8. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. június 22. napja 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. 10. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e) A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 11. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 12. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:


 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2  –


Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.


Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


259/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Emmer Gyöngyi 9700 Szombathely, Szent István király u. 83. E/4. szám alatti lakos pályázatát (és egyben vételi ajánlatát) és a pályázatban szereplő 4.200.000 Ft összeg ajánlati árat elfogadja a Badacsonytomaj 1467/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra 4.200.000 Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj. 1467/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Emmer Gyöngyi 9700 Szombathely, Szent István király u. 83. E/4. szám alatti lakos pályázó részére.
 2. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére a pályázati kiírásban foglaltak szerint, és annak ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


260/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Telekalakítással vegyes adásvételi szerződésről – Badacsonyörs, Fűzfa utca

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. telekalakítással vegyes adásvételi szerződést köt a Badacsonytomaj 2191 helyrajzi számú, 3997 m2 nagyságú, kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra a Magyar Állam, mint vevő, törvényes képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17.§ (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, adószám: 14077340-2-44) meghatalmazotti képviseletében, egyben mint az ingatlan vagyonkezelője, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  (DRV Zrt.) képviseli: Volencsik Zsolt vezérigazgató (8600, Siófok Tanácsház u. 7., Cg. 14-10-300050, statisztikai számjel: 11226002-3600-114-14) (továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelővel.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására, melynek eladó részéről történő okirati ellenjegyzésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1


261/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-on található üzlethelyiségről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Mékli Bernadett, 8258 Badacsonytomaj Széchenyi u. 23. szám alatti lakos vételi ajánlatát megtárgyalta és a Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-ú ingatlanon található strand cikk és ajándék üzlet felépítményt 4.000.000 Ft összegen megvásárolja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az adásvételi szerződést készítse el és jegyezze ellen.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy szerződést aláírja.
 5. a vételárat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.


Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


262/2017.(V.31. Képviselő-testületi határozat

dr. Sipos Balázs Badacsonytomaj 0135/1, és 0135/2 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra 904.623,- Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj külterület 0135/1 hrsz-ú 1061 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant és 351.191 Ft összegen értékesíti a Badacsonytomaj külterület 0135/2 hrsz-ú 2733 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant.
 2. dr. Sipos Balázs 1054 Budapest, Szemere utca 8. szám alatti lakos kérelmét és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az 1. pontban körülírt ingatlanokat, a 0135/1 hrsz-ú ingatlant 904.623 Ft eladási áron, a 0135/2 hrsz-ú ingatlant 351.191 Ft eladási áron.
 3. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására
 4. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


263/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Ute Ingrid Hafner (Németország, Pforzheim) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú rét megnevezésű, 517 m2 térmértékű ingatlant adás-vételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára 542.000,- Ft eladási áron.
 2. tudomásul veszi, hogy ajánlatot tevő vállalja a szerződéskötéssel, tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos ügyvédi, eljárási díjak megfizetését.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

264/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Oroszi András (1138 Budapest, Párkány u. 12. 10/59.) szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

turisztiki egyesületet kéri fel az aktualizálásra és a nyomtatásra Kölcsey nyomda és Badacsony első látásra logó

-          weboldalak és logók, arculati elemek

-          badacspny.com

-          badacsony első látásra logó

-          hivatalos elrhetőség (email, facebook, város címere)

-          vleményezésre küldje meg a nyomda előzetesen

-          felelős még Laposa Bence képviselő


265/2017.(V.31. Képviselő-testületi határozat

Térképes információs táblák felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a térképes információs táblák felújítási munkáit …………… árajánlat alapján megrendeli a ……………..-tól, mely összeget az önkormányzat a 2017. évi költségvetés ……….. terhére biztosítja.
 2. felkéri a Polgármestert, hogy a ……….-el vegye fel a kapcsolatot a megrendelés érdekében
 3. felkéri a Polgármestert, hogy a többi árajánlatot benyújtót értesítse a döntésről.
 4. a térképes információs táblák felújítása érdekében elrendeli további árajánlatok bekérését azzal a kiegészítéssel, hogy a táblán levő szöveges, és képes tartalmat a jelen állapotnak megfelelően aktualizálja.


Határidő:         azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


266/2017.(V.31. Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

VP összeg miatti határozat módosításával és a szerződésmódosítás utólagos jóváhagyásával


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


267/2017.(V.31. Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


268/2017.(V.31. Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

-          javasolja a Hősök terén (templom előtt) a forgalmi és parkolási rend felülvizsgálatát (forgalom elől elzárt területek felfestése) és kérje a rendőrség közreműködését e tárgykörben.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

-          javasolja a Római utca badacsonytomaji szakaszán a Neptun panzióig a parkolási rend felülvizsgálatát, illetve a Neptun és a Kisfaludy utca közötti szakasz egyirányúsítását és a parkolási rend felülvizsgálatát.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

-          javasolja a Gyurkovics köztől a Stimmel üzletház irányába a járdafelújításra vonatkozó költségterv elkészítését és megvalósítási ütemtervét meghatározni (rendkívüli ülésen)
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


…./2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


…/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzatát az előterjesztés szerinti módosított tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

…/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Társasház (-tulajdont) létesítő Alapító Okirat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2488/5/A/1 hrsz-ú és 2488/5/A/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő Társasház (-tulajdont) létesítő Alapító Okirat módosítását elfogadja.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

275/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

276/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető és Bolla József ügyvezető

 1. TOP-4.2.1-16 pályázatról (határozat módosításáról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. Önkormányzati tulajdonban álló víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról (vagyonátháramlás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16, TOP-3.2.1-16, TOP-3.1.1-16)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


277/2017.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, hogy a

 1. Menü Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének, Molnárné Keller Csillának 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 300.000 Ft-ban állapítsa meg.
 2. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjének, Bolla Józsefnek 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 380.000 Ft-ban állapítsa meg.
 3. felkéri a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy az üzleti terv tárgyalásakor vizsgálja felül a béreket.
 4. felkéri a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy a BVKI intézményvezetője tekintetében premizálási javaslattal éljen a soros ülésen a két nagy rendezvény okán.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László Önkormányzat jegyzője

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Bolla József ügyvezető

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


278/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. pályázatról - TOP-4.2.1-16 pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 226/2017.(V.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

elrendeli pályázat benyújtását a MENÜ Kft. konyhájának fejlesztése céljából a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése pályázati konstrukció keretében.

a)       a projekt megvalósítási helye: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8., 2488/5/A/1 hrsz. a

b)      projekt összköltsége: 5.333.000 Ft

c)       a projekthez kapcsolódó önrész összege: 0 Ft

d)      a projektben igényelt támogatás összege: 5.333.000 Ft

e)       a projekthez kapcsolódó önrész összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


279/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában levő viziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű vagyonelemek átadásáról rendelkezik, melyhez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a – jelen előterjesztés melléklete szerinti - ivóvízközmű-vagyon átadásáról/szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződés megszűntetésére vonatkozó szerződés aláírására.
 2. elrendeli továbbá a víziközmű vagyon kivezetését az önkormányzat vagyonnyilvántartásából 2017. július 1-jei fordulónappal.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezető

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodó


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


280/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-3.1.1-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat beadását elrendeli és a projekt összköltségét minimum 50.000.000 Ft-ban határozza meg. A projekt-előkészítési feladatok ellátásával megbízza a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát. Projektelemként megjelöli: két elektromos kisbusz és 3 darab töltőállomás és kerékpárút feljelölés, forgalomtechnikai terv és az ehhez kapcsolódó elemek (pl.: táblák, lámpák, stb.) kialakítása.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


281/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása 2. pályázat beadását elrendeli és a projekt összköltségét legfeljebb 200.000.000 Ft-ban határozza meg. A projekt-előkészítési feladatok ellátása tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (7551 Lábod, Kossuth utca 57.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 635.000 Ft (azaz bruttó hatszázharmincötezer forint) összegben, melyet a projektben elszámolható mértékig biztosít 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére. Projektelemként megjelöli: Felső-bazársor megújítása, Halászkert parkoló felújítása, Badacsony Központi park megújítása, Egry sétány csapadékvíz elevezetés és járda és parkoló kialakítás.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


282/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-3.1.2-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadásának előkészítését a 2017. július 5-i ülésre elrendeli.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


283/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32., adószám: 25899285-2-19; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 6.934.200 Ft (azaz bruttó hatmillió-kilencszázharmincnégyezer-kettőszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. e héten egyeztetést rendel el a nyertes ajánlattevővel azzal, hogy a szerződéskötés előtt elrendeli olyan dokumentum előkészítését, amiben rögzítésre kerül a beadott pályázat pontos értelmezése.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a 2-4. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


284/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

285/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 5-i soros ülésének meghívó szerinti 18 nyilvános napirendjéhez felveszi

 1. 19. napirendi pontként „Római úti járdaépítés” és
 2. 20. napirendi pontként „A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól”

tárgyú napirendeket.


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

286/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 13. napirendet Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról” napirendjéről leveszi.


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

287/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 5-i soros ülésének módosított napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. BÖÉE támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helbeck utca felújítása munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 988/1 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársoron levő üzlethelyiség hasznosítása pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bahart Zrt.-vel kötött bérleti szerződés kiegészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató és a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj város településrendezési eszközeinek foltszerű módosításának pontosítása  és egyszerűsített eljárás megindítása a Badacsonytomaj 108 és 115/2 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó telektömb módosítása tekintetében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Térképes információs táblák aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Római úti járdaépítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

288/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

BÖÉE támogatási kérelem


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (8257 Badacsonyörs, Kiserdő u. képviseli Simonné Visi Erzsébet elnök) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 ezer Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. július 20. napjáig.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

289/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                                                                    114 245 793 Ft, melyből

aa)    Működési kiadások                                                                              113 256 516 Ft

ebből

 1. személyi juttatások:                                                                         72 292 210 Ft
 2. munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó:               16 242 335 Ft
 3. dologi kiadások:                                                                             24 721 971 Ft
 4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               0 Ft
 5. egyéb működési célú kiadások:                                                         0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                                                          989 277 Ft

ac) Finanszírozási kiadások                                                                         0 Ft


b)      Bevételi főösszege                                                                                   114 245 793 Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                                                          14 879 645 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:                                                 13 679 645 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                                      0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                                       0 Ft
 4. működési bevételek:                                                                        1.200.000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                                    0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                                 0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek:                                                                             99 366 148 Ft


 1. Költségvetési engedélyezett létszámkeret:                  24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló


 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné ktgv. osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

290/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja, valamint „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló” pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásra a települési támogatások kifizetéséhez.
 2. felkéri a költségvetési és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.
 3. felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció/szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírására.

Határidő:          elfogadásra azonnal;

pályázat beadására 2017. július 15.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

291/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

Az ABC mögötti kisajátított út kialakítása munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Badacsonytomaj 9/2, 13/2, 14, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 16/2. hrsz. területeken közút kiépítését engedélyes terv alapján.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt (8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) bruttó 4.984.788,- Ft (azaz bruttó négymillió-kilencszáznyolcvannégyezer-hétszáznyolcvannyolc forint) vállalási összegű ajánlatát fogadja el.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 4. a beruházásokhoz szükséges fedezetet a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

kivitelezésre: 2017. augusztus 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

292/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Helbeck utca felújítása munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Helbeck u. felújítását
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Kis-Csicsi Építő Kft. (5321 Kunmadaras, Karcagi u. 26.), 2.889.105,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el.
 3. Felkéri a beruházáshoz hozzájáruló közösséget, hogy a vállalt 1.737.425,- Ft összeget az önkormányzat 11748052-15427504 számú költségvetési számlájára utalja át.
 4. a hozzájárulás beérkezését követően felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 5. A beruházásokhoz szükséges, 1.151.680,- Ft önkormányzati fedezetet a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         1

293/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Telcs Mátyás, mint a TR7 Hungária Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 1081 Budapest, Bezerédi utca 19. ügyvezetőjének pályázatát nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

294/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

295/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra pályázat és előterjesztés előkészítésére felkéri a polgármestert azzal, hogy kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy készítsen szerződéstervezetet a hasznosításhoz kapcsolódóan, amely a pályázati kiírás mellékletét képezze.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

legkésőbb a testület következő üléséig

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd úr

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

296/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársoron levő üzlethelyiség hasznosítása pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található természetben Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatti Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiséget 15.000 Ft/hó+rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a BestBike Kft. (képviseletében: Farkas István; székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2017. július 5. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a bérleti, és a közterület-használati szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

Határidő:         azonnal,

szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

297/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

BAHART ZRt-vel kötött szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Bahart Zrt.-vel kötött szerződés módosítását azzal, hogy a jelenleg hatályos és érvényben lévő szerződésben foglalt bérleményen kívül a murvás területtel párhuzamos, járda melletti zöldterületi szakasz is képezze részét a bérelt területnek.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Bahart Zrt-t.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a Bahart Zrt. részére nyújtson segítséget a zöldterületi szakasz méretének pontos meghatározásához.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal;

a szerződés módosítására 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

298/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet

b)        forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft

c)         területe: 44 m2

d)        műszaki állapota: jó

e)         a hasznosítás módja: bérbeadás

f)          vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

g)         a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000 Ft/hó + rezsiköltség, bérleti díjban határozza meg.

h)        A bérleti jogviszony időtartamának kezdete legkésőbb a Képviselő-testületi döntést követő 15. nap, és legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

i)          A pályázati óvadék összegét 48.000 Ft. összegben határozza meg.

j)          A pályázat beérkezésének határideje: 2017. július 24. 16,00 óra

k)         A pályázat bontásának időpontja: 2017. július 25. 10,00 óra

l)          Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

m)      Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

n)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 • o)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


Határidő:         pályázat kiírására azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

299/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

300/2017. (VII.05.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadását elrendeli és a projekt összköltségét 150 millió Ft-ban határozza meg. A projekt-előkészítési feladatok ellátása tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (székhely: 7551 Lábod, Kossuth utca 57., adószám: 13754400-2-14; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 2.032.000,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-harminckettőezer forint) összegben, melyet a projektben elszámolható mértékig biztosít 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére. Projektelemként megjelöli: Művelődési Ház, Pipitér Óvoda, Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

301/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017 (II.01.) határozata 1.melléklete a következő szerint módosul

 1. kiegészül az alábbi 2. pont e) alponttal:

„2.e) a Badacsonytomaj 2039 hrsz-ú ingatlanon legnagyobb beépítettség 30%-ról 40%-ra emelése, legnagyobb építménymagasság 6,5 méterről 10 méterre emelése, valamint minimális zöldfelület 40%-ról 30%-ra csökkentése.”

 1. hatályát veszti az 1. melléklet 1. pontja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

302/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök Vt-k övetetet érintő módosításának elhatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítását az alábbi tételes program szerint:


A Badacsonytomaj 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113, 114 115/1, 115/2, 116/5, és 2457/1 hrsz-ú ingatlanok Vt-k övezeti részének Vt-k* övezetbe történő átsorolása a következő előírásokkal:

Övezeti jele

Beépítés módja

Legnagyobb beépítettség

%

Legnagyobb építmény-magasság

m

Kialakítható/

beépíthető

telek min. nagyság (m2)

Minimális új telek-szélesség

Minimális zöld-felület

%

Vt-k*

K

70

K/6,0

K

K

10


A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (6a) bekezdés cb) pontja szerinti "állami főépítész" eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2018. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.


Határidő:         elfogadásra azonnal

módosítási eljárás megindításához: 2017. július 7.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

303/2017.(VII.05. Képviselő-testületi határozat

Térképes információs táblák aktualizálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a Céh Turisztikai Egyesület Látnivalók, tippek és hasznos információk elnevezésű anyagát, a Badacsony logo-val és az idegennyelvű verzióval kiegészítve és azzal, hogy a táblára kerüljenek fel az előterjesztés melléklete szerinti

a) 1-14. pont alatti látnivalók,

b) a BADACSONY –TOURIST-CARD STANDARD leirata,

c) a BADACSONY –TOURIST-CARD VIP leirata,

d) a Badacsony Régiójáró Buszjárat leirata,

e) turistainformáció alatt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület-Tourinform iroda

 1. fekéri a polgármestert, hogy a frissített anyag alapján a térképes információs táblák felújítási munkáit a 2017. május 19-én érkezett árajánlat alapján a Kölcsey Nyomda Kft-től (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.) a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére rendelje meg 22.000 Ft+ÁFA/db összegben.


Határidő:         azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

304/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

305/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a badacsonyi hirdetőtábla ügyét gyorsítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


306/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a kétülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

307/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Római úti járdaépítés munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Római utca Balaton felőli oldalán a Gyurkovics köztől a Stimmel üzletház irányába lévő járdaszakasz felújítását.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a PRO-DI-GE Kft. (székhely: 8312 Balatonederics, Petőfi utca 11.; adószám: 25294697-2-19; képviseli: Domonkos Zoltánné ügyvezető) bruttó 2.529.078,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-ötszázhuszonkilencezer-hetvennyolc forint) vállalási összegű ajánlatát elfogadja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 4. a felújításhoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

308/2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

149/2017.(III.29.) határozat kiegészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 149/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozatát az alábbi 6. ponttal egészíti ki:

„6. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Badacsonytomaj 0186/24 hrsz-ú ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

309/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét felkéri, hogy a CÉH Turisztikai Egyesülettel együttműködve turisztikai információs pontot működtessen a 2017. évi szezonban.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKISzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

310/2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

b)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. július 24. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)

c)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. július 25. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

d)      Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

e)       Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

f)        Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

g)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

h)       A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntést követően legkésőbb a 15. napig - 2017.december 31., határozott időtartamra.

i)        Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

j)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

k)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

l)        Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

m)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

n)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

Határidő:         pályázat kiírására azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0311 /2017.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 4. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

f)        8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

g)       területe: 19 m2

h)      megnevezése: ún. „Utasellátó”

i) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

j)        vagyon jellege: bérlemény

 1. 5. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 6. a pályázati feltételek meghatározása:
 • o)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. augusztus 18. 12,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)

p)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. augusztus 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

q)       Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/év+rezsiköltség

r)        Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

s)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

t)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 30. napig.

u)       A bérleti jogviszony időtartama: kezdete 2018. január 1. napja, határozatlan időtartamra.

v)       Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

w)     Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

x)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

y)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

z)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

aa)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


 1. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

Határidő:         pályázat kiírására azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!