Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évben meghozott határozatai II.

101/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kommunális hulladék begyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatkörök Városüzemeltető KHT-hoz való telepítéséről a tárgyalásokat kezdjék meg és ennek eredményéről tájékoztassák a Képviselő-testületet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

102/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon termálvíz kinyerését szolgáló kút fúrásának kivitelezésére a közbeszerzési eljárást megindítja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az eljárás lebonyolításának előkészítésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

103/2006.(III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pál Bence óvodai elhelyezési kérelméről szóló napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

104/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőkolóniai ingatlan hasznosításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Révész Istvánnal és a Tudás Alapítvány képviselőjével annak érdekében, hogy az ingatlan hasznosításával kapcsolatos elképzeléseket hangolják össze és annak megvalósításában működjenek együtt. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy további tárgyalásokat már kizárólag Révész Istvánnal folytassa. A projekt programtervét, költségvetését közösen dolgozzák ki. A Polgármester az előzetes tervről a Nemzeti Parktól, a Közlekedés Felügyelettől és a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól kérjen be előzetes állásfoglalásokat, melynek eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

105/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a Public Press és a Visualpower cégek által szervezett 2006-os labdarúgó világbajnokság valamelyik mérkőzésének városunkban egy alkalommal történő kivetítésével kapcsolatban érkezett 180.000.- Ft-os hozzájárulás összegét szponzorok közreműködésével biztosítsa. Amennyiben a támogatás összegyűjtése nem sikerül, úgy a Képviselő-testület eláll a programban való részvételtől.

Felelős: Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2006. április 30.

106/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  - figyelemmel az államháztartásról szóló 1993. évi XXXXVIII. tv., valamint a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 55., 65. és 75. §-aiban foglaltakra -  a 2005. január 1. napjától megalakított, határozatlan időtartamra részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési intézménynek Alapító Okiratát a módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint elfogadja:

1.)         Az intézmény megnevezése: Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2.)         Az intézmény székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

3.)         Az intézmény telephelyei: 8258 Badacsonytomaj Fő u. 29.

4.)         Az intézmény alapítója: Badacsonytomaj Város Önkormányzata

5.)         Az intézmény felügyeleti szerve: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

6.)         Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, törvényes képviselője az intézmény vezetője.

7.)         Az intézmény működési területe: Badacsonytomaj Város közigazgatási területe, továbbá megállapodás alapján a megállapodással érintett önkormányzatok közigazgatási területe.

8.)         Az intézmény gazdálkodási formája: Az intézmény gazdálkodásának megszervezése módjára tekintettel részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv, amely az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Szakmailag önálló, pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztálya látja el.

9.)         Az intézmény alapításának éve: 2004. év

10.)   Az intézmény vezetője: Az intézményvezető, aki magasabb vezetőállású közalkalmazott. Az intézményvezetőt a Képviselő-testület pályázat útján bízza a vezetői feladatok ellátásával, legfeljebb 5 év időtartamra.

11.)   Az intézmény alaptevékenységi jogköre a TEÁOR szerinti bontásban:

91.33 Máshová nem sorolt, egyéb, közösségi, társadalmi tevékenység

92.31 Alkotó-és előadóművészet

92.32 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás

92.13 Filmvetítés

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

- Általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtári szolgáltatatás

- Könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárás és szolgáltatása

- Dokumentum és információcsere biztosítása

- Állománygyarapítás és gyűjteményszervezés

- Könyvtári szakmai információs tevékenység

- Könyvtári és levéltári dokumentumok védelme, őrzése és archiválása

92.52 Helyi műemlékek védelme, üzemeltetése

92.72 Egyéb szabadidős tevékenység

75.17 Intézményi vagyon működtetése

12.)   Az intézmény alaptevékenységének szakfeladati besorolása:

92180 Közösségi művelődési tevékenység

92180-5 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége, mozi üzemeltetése

91190 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztató tevékenység

92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

92320 Múzeumi tevékenység, kiállítások

75176-8 Intézményi vagyon működtetés

92312-7 Közművelődési, könyvtári tevékenység

92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

13.)   A nyilvános könyvtár alapfeladatai (1997. évi CXL.tv. 55.§)

-     a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,

-     gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésére bocsátja,

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

-     biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

-     részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében

14.)   Az intézmény vállalkozói tevékenysége TEÁOR szerinti bontásban:

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

74.84 Máshová nem sorolt egyéb, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

15.)   Az intézmény vállalkozói tevékenységének szakfeladati besorolása:

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

16.)   Az intézményi vagyon ellátására szolgáló vagyon:

Az Egry József Művelődési Ház épülete a benne meglévő valamennyi ingósággal egyetemben (Badacsonytomaj, Római út 69.)

A Könyvtár épülete a benne fellelhető valamennyi ingósággal egyetemben (Badacsonytomaj, Fő u. 29.)

Az intézmény működési költségét az alapító önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

Az ingó vagyon leltár alapján kerül átadásra az intézmény használatába. Az ingó és ingatlan vagyon az alapító önkormányzat tulajdonát képezi. A felette való bármi nemű rendelkezés, hasznosítás, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (VII.14.) önkormányzati rendelet, valamint egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók.

17.)   Az intézmény működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető készíti elő és terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyásra a jelen Alapító Okirat elfogadását követő 60 napon belül.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartás céljából az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a MÁK Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. április 15.

107/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIPITÉR Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyének határozatlan időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére pályázatot ír ki 2006. augusztus 1. napjától kezdődő 5 év időtartamra 2011. július 31-ig, az alábbi feltételekkel:

-         felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

-         5 év szakmai gyakorlat,

-         magyar állampolgárság,

-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázathoz csatolni kell:

-            iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatot,

-            3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

-            szakmai önéletrajzot,

-            vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt.

A pályázatokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének címére (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.) kell megküldeni az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon belül.

A pályázók részére felvilágosítást Badacsonytomaj Város Jegyzője ad személyesen, vagy a 87/571-270 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:  az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a pályázók meghallgatása után a soron következő Képviselő-testületi ülésen történik zárt ülés keretében.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó szabályai alapján.

Juttatás:vezetői pótlék a pótlékalap 230%-a.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási Közlönyben, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. április 15.

108/2006. (III.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a szőlőkataszteri besorolás alábbi módosításához:

-            a 11-es ökotóp (Káptalantóti úton régi BHSZ. Olaszrizling tábla a méregraktárig) I. osztályról II/1 osztályba sorolása, valamint

-            a 9-es ökotópból a 0237/49/g (volt 0242/6, 0242/7) hrsz (Hafner tűzivíz-tárolók területe) törlése.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szőlőkataszter fentiek szerinti megváltoztatásának elfogadásáról a Badacsony Hegyközséget értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

109/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyközséggel történt tárgyalásról készült Emlékeztetőben foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el:

Az 2.) pontban foglaltak lebonyolítására a Polgármester utasítja Tímár Géza igazgatót.

A 3-4.) pontban megfogalmazottakat az április testületi ülésre be kell terjeszteni.

Az 5.) pontban foglaltakat a 2007. évi költségvetés előkészítésénél figyelem kell venni.

A 6.) pontban foglaltak megvalósítására a Polgármester utasítja a helyi nevelési-oktatási intézmények vezetőit.

A 7.) pontban foglalt rendeletek felülvizsgálatával megbízza a Jegyzőt, hogy azt a Képviselő-testület április ülésére terjessze elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: a Képviselő-testület áprilisi soros ülése, illetve folyamatos

110/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a 2005. évi rendezvényekre elnyert pályázati támogatásból  - amely ebben az évben kerül kifizetésre -  4.000.000.- Ft összeget átad a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek a nyári rendezvények kiegészítő támogatásaként.

Megbízza az intézményvezetőt dolgozza ki a többlettámogatás felhasználására vonatkozó javaslatot és azt terjessze elő az áprilisi ülésre.

Felelős: Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2006. április 30.

111/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szezonra való felkészülésről szóló tájékoztatót az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

§         A jövőben a szezonra való felkészülésre vonatkozó tájékoztató olyan formában kerüljön előterjesztésre, hogy abban szerepeljen a Tourinform Iroda, a Művelődési Ház ezirányú tevékenysége, továbbá térjen ki az anyag arra is, hogy hogyan készülnek fel a kereskedők, vendéglátók, a Szobakiadók és Szállásadók Egyesülete a szezonra. 

§         Megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy a szökőkút karbantartását, felújítását minél előbb kezdje meg és legkésőbb május 15. napjára legyen üzemképes állapotban.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT

ügyvezetője

Határidő: folyamatos

112/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településszemle tapasztalatait az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

1.)      Az elkészült tervek alapján az Egészségház előtti parkoló kialakítására árajánlatot kell bekérni.

2.)      A temetői ravatalozó előtető megépítésére a meglévő terveik alapján árajánlatokat kell bekérni.

Mindkét projekt finanszírozása a beruházási céltartalékból történik.

Megbízza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevővel a szerződést az Önkormányzat képviseletében kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

113/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Társaság tulajdonosa felhatalmazza Ferenczy Károlyt, a Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a KHT vállalkozási tevékenységéhez egy db Renault Master típusú billenőplatós, duplafülkés 3,5 tonna összsúlyú tehergépjármű beszerzésére kötendő szállítási szerződést 5.633.334.- Ft + 1.126.667 Ft ÁFA, azaz bruttó 6.760.000 Ft értékben megkösse.

A zártvégű pénzügyi lízing ajánlatnak megfelelően az ügyvezető a finanszírozási szerződést kösse meg. A KHT tulajdonosa, az Önkormányzat készfizető kezességet vállal 5.633.333 Ft eszközérték mértékéig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a finanszírozási szerződés kezességvállalásának aláírására.

A lízing kezdő részletét, (a megrendelési előleget) amely 20 %,, a KHT részére a tulajdonos 2006. szeptemberi elszámolással megelőlegezi.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója,

Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

114/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson le belső vizsgálatot a Városüzemeltető KHT-nál annak kivizsgálására, hogy a betörés óta milyen intézkedések történtek a vagyonvédelem területén annak megelőzésére, hogy hasonló események ne fordulhassanak elő. A vizsgálat eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a Képviselő-testület áprilisi ülése

115/2006. (III.29.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul, hogy a Városüzemeltető KHT (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 27.) a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtson be „A települések fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton belül: a badacsonyi, badacsonytomaji strandok szolgáltatási színvonalának emelésére.”

A fejlesztés teljes bekerülési költsége nettó 4.000.000.- Ft.

A pályázattal igényelt támogatás összege nettó 2.000.000.- Ft, 2 éves bontásban 2006. és 2007. években.

A pályázathoz szükséges önrészt (50%) a Városüzemeltető KHT a 2006. évi elfogadott üzleti terve terhére biztosítja.

A fejlesztéseket legkésőbb 2007. április 30-ig be kell fejezni.

Felhatalmazza a Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatóját, hogy a fent leírt feltételrendszer mellett a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2006. április 10.

116/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatóság által kiírt, az „Aktív európai polgárságért” a testvérvárosi kapcsolatok előmozdítását célzó tevékenységek támogatására, Polgárok találkozója 2006 címmel.

A pályázattal igényelt támogatás összege 5.000.000.- Ft-ig, amelynek konkrét összegét a pályázatban foglaltak tartalmazzák.

Amennyiben a pályázathoz szükséges önrész, úgy felhatalmazza a Polgármestert annak biztosítására.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. április 3.

117/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiírt bűnmegelőzési pályázatra.

A pályázattal igényelt támogatás összege 1.000.000.- Ft. A pályázathoz szükséges 100.000.- Ft önrészt (10%) az általános tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület egyben jóváhagyja az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj között megkötendő Együttműködési Megállapodást.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. április 14.

118/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornázási program teljesítéséről, feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

119/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületeken elhelyezett köztéri bútorok állapotáról és fejlesztéséről, valamint a hirdetőtáblák felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

Felkéri a Jegyzőt bízza meg a közterület-felügyelőket, hogy a településen mérjék fel a köztéri szobrok, emléktáblák állapotát és erről tájékoztassák a Képviselő-testületet.

A Képviselő-testület megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy a Neptun Szálló feletti területen elhelyezett hirdetőtáblákat cseréljék le újakra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT

ügyvezető igazgatója

Határidő: a Képviselő-testület áprilisi soros ülése, illetve a táblák cseréje:

2006. április 30.

120/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Kisfaludy utcai alsó nyilvános illemhely beüzemeltetéséről, melynek üzemeltetését átadja a Városüzemeltető KHT-nak azzal, hogy a feladatot lehetőség szerint közhasznú foglalkoztatással oldja meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felső nyilvános illemhely tulajdoni helyzetének feltárása érdekében kezdeményezzen igazságügyi földmérő bevonását, majd a mérési eredmény birtokában kezdeményezzen tárgyalást az érintett ingatlan tulajdonosaival a terület megvételről. Amennyiben nem sikerül megegyezni, a vételi ajánlatot nem fogadják el, úgy készítse elő a kisajátítási eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt, és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület a felmerült költségek fedezetét a beruházási céltartalékból biztosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

121/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

122/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji 050 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő úttal kapcsolatos birtokháborítási ügyet megtárgyalta, Pákai Imréné kezdeményezését a várható jelentős költségek miatt célszerűtlennek tartja, az út szélesítésére, nyomvonalának megváltoztatására tett javaslatot nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt a határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. április 15.

123/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megerősíti szándékát, hogy a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. kizárólagos tulajdonában lévő ún. „Bányász” strandot (2552 hrsz) meg kívánja vásárolni a beruházási céltartalék terhére.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a strandra vonatkozó hasznosítási tervet a Képviselő-testület júniusi ülésére terjessze elő.

Felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. május 15., illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

124/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj IV. ütem Beruházó Viziközmű Társulat 100.000.000.- Ft összegű „viziközmű társulati hitel” felvételéhez készfizető kezességet vállal.

A készfizető kezesség az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanok tulajdonosaira vonatkozik.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő. 2006. március 31.

125/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a főművi (Badacsony II. ütem) szennyvízelvezető rendszer 1-6-1 jelű gravitációs és NY-1-6 jelű nyomott szennyvízvezetékének a Rózsa Büfé és a Tapolcai leágazó közötti szakaszán a kerékpárút nyomvonalán haladjanak a vezetékek.

A Képviselő-testület a cső lefektetése után azonnali helyreállítást kér előírni, majd május 31-ig teljes, az előírásoknak megfelelő helyreállítást 5 éves garancia kikötése mellett.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály vezetőjét, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

126/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területrendezési és Kommunális Bizottságához a „Források védelme és környezetük rendbetétele” tárgyában.

A pályázathoz szükséges 430.000.- Ft önrészt a beruházási tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Hivatalt a pályázat összeállítására és határidőben történő benyújtására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges fedezet átcsoportosításáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő. folyamatos

127/2006. (III.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Pál Géza és Pálné Balogh Krisztina Badacsonytomaj, Fő u. 39. szám alatti szülők gyermeke, Pál Bence 2006. április hónaptól felvételt nyerjen a Pipitér Napközi Otthonos Óvodába.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szülőket és az óvoda vezetőjét a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: 2006. április 5.

128/2006.(IV.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 117/2006.(III.29.) számú határozatát.

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiírt bűnmegelőzési pályázatra.

A pályázattal igényelt támogatás összege 500.000,- Ft. A pályázathoz szükséges 100.000,- Ft önrészt (20 %) az általános tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. április 14.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

129/2006.(IV.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) pályázatot nyújtson be a Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ (OBmK) által meghirdetett pályázati felhívásra „A vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására.”

Együttműködő partnerként részt vesz a pályázati célok megvalósításában és a pályázati önrészhez a PEB-nek biztosított éves költségvetési keret terhére 100.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő: A támogatási összeg átutalására, az eredményes

pályázati szerződés aláírásakor, egyebekben a

pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Mórocz István alpolgármester

130/2006.(IV.13.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 021/13 hrsz-ú külterületi ingatlant kiemelkedően fontos várospolitikai szempontok figyelembevételével (szőlőkultúra védelme, fiatalok támogatása) Laposa Bence (8261 Badacsonytomaj, Római u. 199 szám alatti lakos) részére értékesíti bruttó 2.000.000,- Ft vételáron, mely összeg a jelenleg érvényes jogszabályok alapján tárgyi adómentes.

Az adás-vételi szerződés megkötésére, valamint a vételár megfizetésére Vevőnek 2006. április 30-ig van lehetősége a jelen határozatban foglalt feltételekkel. A határidő elteltét követően e határozat érvényét veszti.

A Badacsonytomaj 021/13 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó – a 2006. évi költségvetésbe nem tervezett – 2.000.000,- Ft-os bevétel az általános tartalékot növeli.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

131/2006.(IV.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HungaroMedia Filmstúdió Kft. reklámfilm sugárzási ajánlatát megtárgyalta és a településünket bemutató 15 másodperces reklámfilm négyszázszori sugárzásának ellenértékeként kikötött 300.000,- Ft + ÁFA díjat elfogadja, azt a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

132/2006.(IV.13.) számú határozat:


1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2.      A konzorciumi szerződés tervezetet jóváhagyja és a szükséges önrészt, 990.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

3.      A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium „Balaton” közmunkaprogram hivatkozva Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a Városüzemeltető Kht. 100 %-os tulajdonosa, - Badacsonytomaj közigazgatási területén, elnyert pályázat esetén – a feladatok megvalósításával a Városüzemeltető Kht-t megbízza.

4.      A fizetendő egy havi előleget, 1.650.000,- Ft-ot, az önrészt (10 %), 990.000,- Ft-ot, valamint a PROBIO Zrt. költségeire (2 %), 198.000,- Ft-ot, összesen 2.838.000,- Ft-ot várhatóan május elején a konzorciumi megállapodásban szereplő bankszámlára utaljuk. Az utolsó havi elszámolást követően az előfinanszírozás visszautalásra kerül.

5.      A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a pályázat megjelenését követően, hogy – az eltérő befejezési időpont függvényében – az utalandó összegek mértékéről rendelkezzen, felhatalmazza továbbá a konzorciumi szerződés aláírására.

6.      A Városüzemeltető Közhasznú Társaság tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület felhatalmazza a Kht. ügyvezető igazgatóját a konzorciumi szerződés aláírására.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy az előterjesztés mellékletét képező munkaprogram című táblázatot a közmunka program megkezdése előtt töltse ki.

Határidő: 2006. április 21.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

133/2006.(IV.27.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2006. (IV.13.) számú határozatának 4. pontját az alábbiakra módosítja:

A fizetendő 1 havi előleg: 1.765.789,- Ft.

Az önrész (10 %):             1.398.505,- Ft.

Összesen:                           3.164.295,- Ft.-ot 2006. május 01-ig a Konzorciumi megállapodásban szereplő bankszámlára utalja.

Az utolsó havi elszámolást követően az előfinanszírozás visszautalásra kerül.

A határozat egyéb pontjai változatlanok.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2006. április 28.

134/2006.(IV.27.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 2488 hrsz-ú belterületi ingatlan megosztását kezdeményezi a Vidosa-Geodézia által készített 74/2005. számú Megosztási Vázrajzban foglaltak szerint.

A Képviselő-testület nyilatkozik arra, hogy a megosztás eredményeként kialakuló 2488/7 hrsz-ú ingatlanra - annak művelési ág változását követően - SPAR Szupermarket megépítését tervezi a TERVÁL Kft-vel megkötött adásvételi szerződésben foglalt feltételek szerint a kulturális örökség fenntartható használatával összhangban, amennyiben a területen a szondázó kutatás eredményeként arra lehetőség nyílik.

A megosztás eredményeként kialakuló többi területrészen hosszútávon a régészeti lelőhely feltárását követően régészeti bemutatóhely kialakítására kell törekedni.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a TERVÁL Kft-vel megkötött adásvételi szerződés - a megosztás átvezetését követően - kerüljön módosításra azzal, hogy a 2488 hrsz-ból kialakuló helyrajzi számok kerüljenek a szerződésben megjelölésre, a szerződésbe kerüljön bele az, hogy a SPAR Üzletház elhelyezésére szolgáló ingatlanon kívüli területeken a TERVÁL Kft., mint az ingatlan leendő tulajdonosa köteles átvállalni az Önkormányzat jelen határozatban megfogalmazott szándékait a régészeti bemutatóhely kialakítására vonatkozóan.

A módosító és kiegészítő rendelkezéseknek az adásvételi szerződésbe történő beépítését követően a Polgármester jogosult az Önkormányzat képviseletében azt aláírni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

135/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁTIKA bérlőjének kérelmét megtárgyalta.

Felhívja a kérelmezőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon arra, hogy a TÁTIKA előtt, a strandbejáró jobb oldalán lévő közterületen kijelölt három elárusító helyből legalább kettőt bérbe kíván-e venni. Elfogadó nyilatkozat esetén az Önkormányzat vállalja, hogy a harmadik elárusítóhelyet nem adja bérbe. Amennyiben kérelmező ezt a javaslatot nem fogadja el, úgy csak abban az esetben tárgyalja újra a Képviselő-testület a kérelmét, amennyiben mindhárom elárusítóhely bérbevételére nyújt be ajánlatot. Bérbevételi szándék beadása esetére felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.                                                 

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. május 30.

136/2005. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy a KHT telephelyének videokamerás megfigyelő rendszerrel való kiépítését az ajánlatban szereplő 2. változat szerint rendelje meg. A beruházás költsége a Városüzemeltető KHT költségvetését terheli.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: 2006. május 30.

137/2005. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsonyi Szüret idejére tervezett népművészeti- és kirakodóvásár helyszíne a tavalyi helyen, a Borhét idején pedig a badacsonyi dísztéren kerüljön megrendezésre.

Utasítja a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a rendezvények szervezése soránl vegye figyelembe ezeket a helyszíneket.

Felelős: Timár Géza Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Határidő: folyamatos

138/2006. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Swietelsky Kft. által benyújtott 8.844.000.- Ft értékű számlát  -  a Hársfa utcában elvégzett munkákért -  az Önkormányzat nevében fizesse ki. A szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges igényeket a végszámla benyújtásakor kell érvényesíteni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. május 20.

139/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

140/2006. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

141/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

142/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyközségi borverseny program tervezetét az alábbi módosítással fogadja el:

-         A Város bora cím a Városnap keretén belül kerül odaítélésre.

-         A szakmai értékelést Dr. Majer János igazgató helyett Pettenkoffer Zsuzsanna, a Borvidéki Tanács Tikára fogja ismertetni.

143/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Borhét rendezvény szabályzatának kidolgozását.

Felkéri a Hegyközség elnökségét, hogy a szervezőkkel, a Városi Művelődési Központ vezetésével a részletes szabályzatot dolgozzák át és azt terjesszék a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

144/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál és Intézményeinél lefolytatott 2005. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a Badacsony Kulturális KHT-nál az eszköznyilvántartással kapcsolatosan feltárt problémákat a végelszámolás lezárása előtt rendezni kell.

Felelős: Nagy László végelszámoló

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

145/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének tapasztalatairól szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

Felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozza ki a nyári rendezvények forgatókönyvét, különös tekintettel a helyszínekre, azok előkészítésével kapcsolatos feladatokra és a rendezvények ideje alatt keletkezett kommunális hulladék elszállítására.

Felkéri továbbá az igazgatót, hogy az intézmény felügyeletével megbízott alpolgármester bevonásával a következő testületi ülésre legalább 3 javaslatot tegyenek le a Könyvtár nyitvatartása, helyettesítés megoldása vonatkozásában.

Felelős: Timár Géz Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

146/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT 2005. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

Megbízza az ügyvezető igazgatót a közhasznúsági jelentés nyilvános közzétételére.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2006. május 20.

147/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága tagjának

-         Sall Csaba Badacsonytomaj (Badacsony), Park u. 53.,

-         Nagy Lajos Badacsonytomaj, Bercsényi u. 16.,

-         Galambos Imréné Badacsonytomaj, Széchenyi u. 1.

szám alatti lakosokat megválasztja 2006. június 1. napjától kezdődő 2006. december 31-ig terjedő határozott időtartamra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. június 1.

148/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának Szarka László Zánka, Rákóczi u. 16. szám alatti székhelyű könyvvizsgálót választja meg. A könyvvizsgáló megbízatása 2006. június 1. napjától 2007. május 31. napjáig történő határozott időtartamra szól. Díjazását 25.000.- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a könyvvizsgálót értesítse.

Megbízza továbbá a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy 2006. június 1. napjával a könyvvizsgálóval kösse meg a szerződést.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. június 1.

149/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005-2006. évi téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

150/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SY-MURG Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (8200 Veszprém, Fáskert u. 3/a.) könyvvizsgálója, Frick Beatrix által készített 2005. évi egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálatról elfogadja.

151/2006. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi módosított pénzmaradványát 358.518.000.-Ft összeggel hagyja jóvá.

Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat                 346.148.000.- Ft

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                       12.370.000.- Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

- Önkormányzat                                                                    11.726.000.- Ft

- Óvoda                                                                                     425.000.- Ft

- Művelődési Központ és Könyvtár                                         1.528.000.- Ft

- Általános Iskola                                                                    1.341.000.- Ft

- Tűzoltóság                                                                               399.000.- Ft

Szabad pénzmaradvány összesen:       343.098.000.- Ft

Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat                 331.128.000.- Ft

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                        11.970.000.- Ft

Az önkormányzatnál 2006. évben igénybevéve                  69.371.000.- Ft

A Tűzoltóság szabad pénzmaradványát a mellékelt javaslat szerint az alábbiak szerint javasolja felosztani:

- Személyi juttatások:                                                              2.802.000.- Ft

- Munkaadót terhelő járulékok:                                                 288.000.- Ft

- Dologi kiadások:                                                                  8.880.000.- Ft   

A Képviselő-testület a pénzmaradvány felosztási javaslatot elfogadja.

Az Önkormányzat részben önálló intézményeinek előirányzat maradványát elvonja és az Önkormányzat 261.757.000.- Ft   pénzmaradványát beruházási céltartalékba helyezi.

Felkéri a Jegyzőt a rendelet módosítást a következő testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

152/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adó rendelet felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Badacsony Hegyközség Elnökével további egyeztetéseket folytasson és vizsgálja meg, hogy milyen megoldás lehetséges arra, hogy a szőlő feldolgozására és tárolására szolgáló építmények adója kedvezőbb mértékű legyen, mint az ingatlan-nyilvántartásban gazdasági épületként szereplő, de valóságban nyaralóként használt épületé.

Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlás szerint a lépéseket tegye meg Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő felé és kérje fel, hogy kezdeményezze az ügyben törvénymódosítás előkészítését.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

153/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 988/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot megtárgyalta. A kérelemben szereplő ajánlatokra válaszolva a Képviselő-testület megvizsgálja az ingatlan átminősítésének lehetőségét.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szabályozási tervet készítő tervezők közreműködésével az illetékes szakhatóságoknál eljárva vizsgálja meg, hogy a 988/3 hrsz-ú terület központi beépítetlen belterületi ingatlan kategóriára átminősíthető-e.

Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

A Képviselő-testület Bíró István és Bíró Zoltán kérelmét a 988/3. hrsz-ú ingatlanra történő szennyvízelvezetési szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatosan elutasítja.

Felkéri a tulajdonosokat, hogy az ingatlanuk szennyvízbekötését a nekik biztosított csatlakozási ponton keresztül valósítsák meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

154/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

155/2006. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város munkaerő helyzetéről, a munkahely teremtés személyi hátteréről szóló tájékoztatót elfogadja.

156/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Princzkel István (2040 Budaörs, Törökbálinti u. 16. szám alatti lakos) tulajdonában lévő Badacsonytomaj, Nagykör út 11. szám alatti ingatlan (636 hrsz) csatorna bekötésére 2007. augusztus 10-ig  - az épületben történő vizeshelyiségek kialakításáig -  halasztást kapjon.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt és a DRV ZRt-t tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve 2007. augusztus 10.

157/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Tihamér Budapest XI., Bartók B. u. 37. fsz. 4. szám alatti lakos és Tóth József Ferenc Badacsonyörs, Szőlő u. 7/2. szám alatti lakosok útfelajánlási kérelmét megtárgyalta, a Badacsonytomaj 1874/1 hrsz-ú útingatlan + a tulajdonukban lévő ingatlanból 1 sor szőlőnyi terület térítésmentes felajánlását elfogadja.

Megbízza a  Jegyzőt, hogy a telekhatár-rendezésre vonatkozó műszaki dokumentumok, valamint a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés elkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

158/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfa utcai ingatlanok ivóvíz- és gázellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Hársfa utcai érintett ingatlantulajdonosokat tájékoztassa a közműfejlesztés helyzetéről.

Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy kiemelt figyelemmel legyen azon ingatlanokra, amelyeken az építkezést még nem kezdték meg és gondozatlanok. Hatósági eljárás keretében történjen meg a tulajdonosok kötelezése az ingatlan rendbetételére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos

159/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony, Római utat és Park utcát összekötő járda terveztetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a járda megépítését nem támogatja, helyette a Park utcát és a Római utat összekötő kis köz, lejáró kialakítását, felújítását, melynek fedezetét a beruházási céltartalékból biztosítja. A beruházás a hirdetőtáblák és az útbaigazító táblák kihelyezését is tartalmazza.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a beruházás költségeit dolgozza ki.

A Képviselő-testület 1 millió forint erejéig a Polgármester részére átcsoportosítási lehetőséget biztosít.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással dönt arról, hogy lakossági fórumot tart Badacsony településrészen a fejlesztési irányok, igények megismerése céljából.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

160/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város közigazgatási területén megvalósuló állami szennyvízcsatorna beruházások esetén a lakossági rácsatlakozási lehetőségek közül a 3. számút  - helyi rendeletben szabályozzák a főművi rendszerre történő rákötés és a kötelező hozzájárulás feltételeit -  választotta. Az ebből befolyt összeg ellenszolgáltatás nélkül a DRV Zrt-nek nem adható át.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelettervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse el.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. május 31.

161/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen lévő köztéri szobrok, emléktáblák állapotáról készült tájékoztatót megtárgyalta.

Felkéri a Hivatalt, hogy a tájékoztatót egészítse ki a közigazgatási területen lévő összes köztéri, nem köztéri és egyházi emlékmű, műalkotás jellegű építmények, felépítmények  - Egry József szobra a BAHART területén, Lányi József emlékmű a BAHART területén, Borsos Miklós szobra a Hableány sarkán, Mária szobor a templom előtt, a Klastrom forrás a hegyen -   felmérésével.  Ezt a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály vizsgálja felül állag szempontjából (mely balesetveszélyes, életveszélyes vagy csak karbantartásra szorul) és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Az emlékművek, kulturális értékek felelőse a Városi Művelődési Központ és Könyvtár legyen. Az intézmény gondoskodjon az állapotfelmérésről, indokolt esetben tegyen javaslatot a felújításra és új emlékművek kihelyezésére.

Felkéri a civil szervezetekért felelős alpolgármestert, hogy a teljes leltár után  - segítségével -  a civil szervezetek egy-egy köztéri alkotás, illetve annak környezetének folyamatos rendbetételé vállalják fel.

Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a tájékoztatóban szereplő Badacsonytomaj 018 hrsz-ú ingatlanon lévő, az 1908-as évek elején készült kút  - mely turisztikai látványosság lehet -  megmentésének költségkihatásait  terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Timár Géza intézményvezető

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

162/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sötét Tibor 8258 Badacsonytomaj, Béke u. 17. szám alatti lakos üzlet bérleti díj csökkentési kérelmét megtárgyalta, azt elutasítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 4 tartózkodással Sötét Tibor üzletbérlő részére a villanyszerelési pótmunkákért fizetendő 56.458.- Ft összeg megfizetését nem engedi el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

163/2006. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁTIKA üzletház bérlőjének  - Biró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tapolca, Bányász u. 29. -  2006.04.18-án kelt kérvényében foglaltakhoz hozzájárul azzal a kiegészítéssel, hogy felhívja a bérlő figyelmét arra, hogy a megkötött szerződés értelmében az épületen tervezett bármilyen átalakítás a tulajdonos (bérbeadó) hozzájárulásával történhet. Ismételt szerződésszegés a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

Amennyiben a szerződés lejártakor a Bérbeadó nem tart igényt az ingatlanrészre térítésmentesen, akkor bérlő köteles azt elbontani és az ingatlant eredeti állapot szerint helyreállítani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

164/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Káptalantóti úti szennyvízcsatorna hálózat engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére bruttó 540.000 Ft forrást biztosít.

Felkéri a Jegyzőt a tervezési szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  azonnal

165/2006. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Geodézia Földmérő és Térképészeti Kft. (8200 Veszprém, Victor Hugo u.) által 2006. január 25-én készített változási vázrajzot az 1818, 1819, 1820, 1821 számú földrészletek telekhatár rendezéséhez jóváhagyja.

Egyben dönt arról, hogy az 1819 hrsz-on lévő 4.412 m2 területű temető 3.993 m2-re csökkenjen, tehát 419 m2 területet a törzsvagyonból kivon. A törzsvagyonból történő kivonás eljárás lefolytatására felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket az Önkormányzat nevében megtegye.

A munkához szükséges anyagi forrásokat az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Hivatalt, hogy az eljárás befejeztével, annak eredményességéről és a felmerült költségekről számoljon be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

166/2006. (V.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KITK Bizottság idegenforgalmi bejárásának tapasztalatairól szóló előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a Városüzemeltető KHT-val tekintsék át ezt az anyagot és emeljék ki belőle azokat a pontokat, amelyek összhangban vannak pl. a Városüzemeltető KHT éves feladataival, azokat végeztessék el. Miután az anyagot áttekintették, akkor lehet, hogy marad olyan feladat, amire nincs fedezet. Ezeket bontsák további két része, egyrészt polgármesteri hatáskörbe, másrészt a TEVÜM Bizottság által korábban megtartott településbejáráson meghatározott feladatok szerint költségelni és teljesítési határidőt megjelölni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos        

167/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szőlő- és borvárosokat támogatva 5 példányt vásárol a „Sopron a kékfrankos fővárosa” című könyvből, melynek ára bruttó 4.900.- Ft/db.

A megvásárolt példányokból 1-1 példányt ad a Könyvtárnak és az Iskolának.

168/2006.(V.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Nevelésügyéért” posztumusz kitüntetést adományozza Tóthné Hámos Zsuzsanna Badacsonytomaj, Béke u. 1. szám alatti lakosnak, „Badacsonytomaj Nevelésügyéért” kitüntetést adományozza Stankovics György Badacsonyörs, Mandulás u. 28. szám alatti lakosnak.

„Badacsonytomaj Közszolgálatáért” kitüntetést adományozza Krisztin N. Illésné Ábrahámhegy, Rózsa u. 3. szám alatti lakosnak.

Felkéri a Polgármestert a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. május 27.

169/2006.(V.18.) számú határozat:

„Badacsonytomaj Nevelésügyéért” elismerő oklevélben részesíti Riba Istvánné Badacsonytomaj, Római u. 59. szám alatti lakost.

„Badacsonytomaj Közszolgálatáért” elismerő oklevélben részesíti Szántai Ferencné Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7., valamint Nagy Gyuláné Badacsonytomaj, Széchenyi u. 9. szám alatti lakosokat.

Felkéri a Polgármestert az oklevelek átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. május 27.

170/2006.(V.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Országos Bűnmegelőzési Bizottsághoz a „Bűnmegelőzési modellprojekt megvalósítása” tárgyában. A pályázathoz a Képviselő-testület 200.000,- Ft – pénzbeli – önrészt  biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert és a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatóját a projekt megvalósítása érdekében történő együttműködésre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. május 29.

171/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda gázfűtése balesetveszélyének elhárítására a benyújtott árajánlatok alapján 350.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a munkát rendelje meg.

Megbízza a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a gázbekötését végző kivitelezővel kapcsolatos korábbi dokumentumokat és a korábbi kivitelező esetleges felelősségét, majd tegye meg a szükséges lépéseket.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2006. június 15., illetve folyamatos

172/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy az Egészségház parkolójának tervezését rendelje meg, melynek költsége a bekért árajánlat alapján bruttó 264.000.- Ft, ezért a költségvetésben meglévő 200.000.- Ft tervezési díjhoz 64.000.- Ft összeget átcsoportosít a céltartalékból.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

173/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alternatív Média Center Kft. (2092 Budakeszi, Hársfa u. 20.) kérelmét megtárgyalta, a korábban megkötött bérleti szerződést  -  a város strandjain 1-1 strandröplabda pálya, valamint bóják használatára -  továbbra is fenntartja, a bérlő kérelme alapján az idén is eltekint a bérlő általi szolgáltatás biztosításától azzal, ha ugyanilyen szolgáltatás biztosítására más cég ajánlatot tesz, a Média Center Kft-vel megkötött szerződés az ajánlat elfogadásával megszűnik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. június 15.

174/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

175/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

176/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja, megköszöni a Rendőrségnek a település közbiztonságért végzett munkáját.

Felkéri Dr. Scher József rendőrkapitányt, hogy a Körzeti megbízott havi egyszeri ügyfélfogadási napja a Polgármesteri Hivatalban kerüljön megtartásra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Dr. Scher József rendőrkapitány

Határidő: folyamatos

177/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cothec Kft. (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 18/1.) ajánlatát a város közintézményeinek fűtés korszerűsítésére, megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre kérjen be további 3 szakembertől ajánlatot a Művelődési Ház belső fűtési rendszerének felújítására, valamint a Cothec Kft-től egy szerződés tervezetet, és ezeket terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

178/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

179/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

A Képviselő-testület sérelmezi, hogy a feladatot ellátó Vöröskereszt a napirend tárgyalásán nem képviseltetette magát az Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Vöröskereszt vezetőjének.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. június 20.

180/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári rendezvények lebonyolításának forgatókönyvét megtárgyalta.

Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozza ki a nyári nagy rendezvények (Borhét, Badacsonyi Szüret) programját.

Felelős: Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

181/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár nyitvatartására, helyettesítésére tett javaslatot megtárgyalta.

Felhatalmazza a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a jelenlegi dolgozói létszámból 1 főt iskolázzon be a 2006. év szeptemberében induló 2 éves könyvtár szakos képzésre.

Felelős: Timár Géza Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: folyamatos

182/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda tevékenységéről, valamint az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja.

183/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2006. (V.2.) számú határozatát visszavonja és az alábbi döntést hozza:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának a SY-MURG Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 8200 Veszprém, Fáskert út 3/A. szám alatti székhelyű könyvvizsgáló társaságot választja meg. A könyvvizsgáló társaság megbízatása 2006. június 1. napjától 2007. május 31. napjáig történő határozott időtartamra szól. Díjazását bruttó 40.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a könyvvizsgáló társaságot értesítse.

Megbízza továbbá a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy 2006. június 1. napjával a könyvvizsgáló társasággal kösse meg a szerződést.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. június 1.

184/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy végezzen számításokat arra vonatkozóan, hogy mekkora összeget vonna maga után a középiskolásoknak alanyi jogon járó évi egyszeri iskolakezdési támogatás és ennek eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

185/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2006. (VI.6.) rendelet 31. § (3) bekezdés c.) pontjában foglaltakat és ennek eredményét terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

186/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gondozatlan ingatlanokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Felkéri a Hivatalt a parlagfű és az allergiát okozó növények sokkal intenzívebb, azonnali kaszálására, ugyanis erre a törvény lehetőséget ad. Ezt a kiemelt intézkedést érti a természetes személyek területeire és a  jogi személyek tulajdonában lévő területekre egyaránt.

Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a közterület-felügyelők bevonásával kezdje meg a baleset- és életveszélyes, elhagyatott ingatlanok, házak (főként a hegyben lévő házak) feltérképezését.

A Badacsony hegy tisztántartásával kapcsolatban a további tárgyalások folytatására felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt.

Felkéri a Városüzemeltető KHT-t, hogy a Közhasznúsági szerződésben az illegális szemét elszállítás keret terhére tegye rendbe a Rózsakő környékét és ezt rendszeresen ellenőrizze, szükség szerint a szemetet szállítsa el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a környezetvédelemről szóló rendelet kiegészítésére tegye meg javaslatát a Képviselő-testület augusztusi ülésre.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidős: folyamatos, valamint a Képviselő-testület augusztusi ülése

187/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Vagyonkezelési, Üzemeltetési Mezőgazdasági Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

188/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 018 hrsz-ú ingatlanon lévő kút felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy a következő testületi ülésre készítse elő a helyi védelemre javasolt ingatlantok védelméről szóló rendelettervezetet. Ennek ismeretében keressen a Hivatal pályázatot a kút felújítására, állagmegóvására, alapítványok és a lakosság bevonásával.

Megbízza továbbá a Hivatalt a tulajdonviszonyok mielőbbi rendezésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, valamint folyamatos

189/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó András László (9081 Győrújbarát, Imre u. 1.) benyújtott kérelmét megtárgyalta és a Badacsony, Alsó-bazársor „Óriáspalacsintázó” üzlethelyiség 2006. évre eső bérleti díj elengedésének kérelmét elutasítja. Az üzlethelyiség átadás-átvételéig esedékes közüzemi díjak (jegyzőkönyvben rögzített mennyiségekig) a Bérlőt terhelik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, valamint a Költségvetési- és adóosztály vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Képviselő-testület megbízza a Hivatalt, hogy az üresen maradt üzletek újbóli meghirdetésére tegye meg az intézkedést az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díjtételek figyelembevételével.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

190/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bősze Ferenc ajánlatát a Bíró és Társa BT. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) képviseletében a 2557/A/2 hrsz-ú üzlet alatti területre vonatkozóan nem fogadja el.

Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a tárgyalásokat az elfogadott Rendezési Terv figyelembevételével folytassák tovább. A TÁTIKA üzletház cseréje tárgyalási alapként nem szolgálhat.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos

191/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytördemic Község Önkormányzat kérelmét megtárgyalta és a kérést elfogadja. A 2006. évi 2.000.000.- Ft iskola fenntartási támogatás megfizetését engedélyezi 2007. év első negyedévének végéig elhalasztani.

Felkéri a Jegyzőt a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. június 15.

192/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kőműves Elek (Badacsony, Római u. 53.) bérlő kérelmét ismételten elutasítja és a korábban meghozott 82/2006. (III.1.) számú határozatban hozott döntését megerősíti.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés felmondására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. június 15.

193/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Badacsonytomaj IV. ütem Beruházó Viziközmű Társulattal kötendő Társberuházói Megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. június 15.

194/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2936-2940 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak felajánlását elfogadja és a területekért 100.- Ft/m2 egységárat, azaz 411.400.- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással dönt arról, hogy ezen összegért csak a most felajánló tulajdonosoktól vásárolja meg a területüket.

Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződések előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

195/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TRIÁSZ ’06 Kft. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 7.) területbérleti kérelmét támogatja és a Badacsony 0318 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen 30 m2 használatát engedélyezi. Amennyiben kérelmező ezen területre vonatkozóan a szakhatósági engedélyeket nem kapja meg, úgy a Képviselő-testület tartalékterületeket jelöl ki:

-         Badacsonyban, a Neptun fölött a Római úton lévő háromszögben biztosítja a Testület a várakozási lehetőséget, vagy

-         a Tourinform Iroda mellett, a Postával szemben, ahol jelenleg nincsenek hintós járatok, a fák között.

A terület bérleti díját inflációval nem növelve 5 évre szóló keretszerződésben  határozza meg az alábbiak szerint:

1. év             184.000 Ft,

2. év             276.000 Ft,   

3. évtől         368.000 Ft.

Felkéri a Jegyzőt a területbérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

196/2006. (V.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Éva és társai (8300 Tapolca, Rózsa F. köz 2.) kérelmét  - a Szász Pál telken szolgalmi jog alapítása tárgyában -  elutasítja azzal, hogy a csatornabekötés a jogerős vízjogi-létesítési engedélyben meghatározott módon történjen.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

197/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaji Környezetvédelmi és Beruházó Kft. „va” alapítója, a végelszámoló által 2003.11.26-án előterjesztett zárómérlegben és eredménykimutatásban foglaltakat elfogadja, az abban foglaltakat megerősíti. Tudomásul veszi a végelszámoló nyilatkozata alapján, hogy a végelszámolás közzététele óta hitelezői igénybejelentés nem történt, a Társaságnak tartozása, követelése nem keletkezett.

Vagyonfelosztási javaslatként elfogadja a Képviselő-testület azt, hogy a bankszámlán lévő 20.463.- Ft pénzeszközt a végelszámoló utalja át az Önkormányzat, mint egyszemélyi tulajdonos számlájára.

A Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátása alól felmenti Frick Beatrix könyvvizsgálót, a SY-MURG Kft. ügyvezetőjét.

A Társaság iratanyagát Badacsonytomaj Város Önkormányzat irattárában helyezi el.

A Képviselő-testület a végelszámoló zárójelentését elfogadta, egyben a végelszámolás lezárásnak közzétételét követően Dr. Gelencsér Ottó végelszámolót a végelszámolói feladatok alól felmenti azzal, hogy kérje a cég törlését a cégjegyzékből.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, végelszámoló

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

198/2006. (V.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SWIETELSKY Építő Kft. (8200 Veszprém, Stadion út 23/B.) és az Önkormányzat között a Hársfa utca közművesítési munkálatainak kivitelezésére létrejött vállalkozói szerződésből fakadó jogvitás helyzet lezárása érdekében a Polgármester és a Jegyző előzetes tárgyalásait jóváhagyja, és az Önkormányzatnak a késedelmes teljesítésből fakadó kötbérigényét 5.000.000.- Ft összegben elfogadja, amelyet a vállalkozó az alábbi munkálatok elvégzésével köteles ellentételezni:

-         A Badacsonytomaj, Hársfa utca teljes csapadékelvezető rendszerének kiépítése 3.564.144.- Ft értékben.

-         „Haurat” folyóka (iszapcsapda) kiépítése Badacsonyörs településrészen a Rózsa büfé mellett, valamint Badacsonytomaj településrészen a Nyárfa utca és József Attila utca kereszteződésében, mintegy 1,5 millió Ft értékben.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a SWIETELSKY Építő Kft-vel a jelen határozatban megfogalmazott tartalommal a megállapodást írják alá azzal, hogy a munkálatokat olyan ütemezésben kell elvégezni, hogy a műszaki átadás-átvétel legkésőbb 2006. június 21-én megtörténhessen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  azonnal, illetve 2006. június 21.

199/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karaokest Kft. (1047 Budapest, Károlyi István u. 1-3.) által kezdeményezett 4 napos Badacsonyi bor-rock fesztivál megrendezésére a tulajdonában lévő 6 ha-os területet biztosítja azzal, hogy az infrastrukturális kiépítés és az esetleges engedélyek megszerzése a rendezvényt szervező cég feladata.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. június 10.

200/2006. (V.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíró és Társa BT. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) kérelmét megtárgyalta és a TÁTIKA bérleti díjának megfizetésére irányuló fizetési halasztási kérelmét engedélyezi, a bérleti díjat legkésőbb 2006. június 12-ig meg kell fizetni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a bérlőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. június 12.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!