Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évben meghozott határozatai I.

1/2006.(I.03.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda és a Badacsony Kulturális Kht. „Va” közötti peren kívüli egyezség létrehozásához szükséges fedezetet – mint a Kht. egyszemélyes tulajdonosa – 1.161.573,- Ft összegben biztosítja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az összeg átutalására intézkedjen.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti összeget az Önkormányzat 2006. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

2/2006.(I.03.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, bízza meg Mórocz István alpolgármestert, hogy felügyelje a végelszámolónak a Badacsony Kulturális Kht. „Va” lezárásra vonatkozó munkáját annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül záruljon le a végelszámolás.

3/2006.(I.03.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a leendő városháza előtti tér tervezésénél a 3. sz. változatot támogatja azzal, hogy a szökőkút a park középén legyen, a játszótér helyére szolgálati parkoló kerüljön kialakításra. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a jobb oldali üzlet-lakás előtt kialakítható-e parkoló az épületre merőlegesen.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a tervezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. január 15.

4/2006.(I.06.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Centrál Projekt Kft-vel az Önkormányzat tulajdonát képező 2488 hrsz-ú ingatlan egy része tulajdonjogának átruházása céljából megkötött szerződés megszüntetéséhez hozzájárul, illetve ha a Centrál Projekt Kft. ügyvezetője a szerződéstől történő elállását bejelenti, azt tudomásul veszi.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a SPAR üzletház és lakópark megépítésére vonatkozó projekt megvalósításában továbbra is érdekelt, ezért az alábbi feltételekkel felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy szerződés tervezetet készítsen elő a TervÁL Kft-vel, illetve a Central Projekt Kft-vel és azokat terjessze a képviselő-testület rendkívüli ülésére.

Önkormányzat szerződést köt a Tervál Kft-vel a 2488 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az alábbi együttes feltételek mellett:

1.)             A TERVÁL Kft. a beépítési kötelezettség biztosítása, és az ingatlan vételárának fedezeteként a szerződés aláírását megelőzően 40 millió Ft + ÁFA visszavonhatatlan bankgaranciát ad az Önkormányzatnak vagy ugyanekkora összeg ügyvédi letétbe helyezéséről szóló igazolást ad azzal, hogy a letét fölött csak az Önkormányzat nyilatkozata esetén lehet rendelkezni. A letétet Dr. Kocsis József 8300 Tapolca, Hősök tere 4. szám alatti ügyvéd 73200079-11200077 számú letéti számlájára kell teljesíteni.

2.)             A TERVÁL Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2488 hrsz-ú ingatlant az eredeti elképzelések szerint (az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Önkormányzat Jegyzőjének A.751-15/2005. számú időközben hatályon kívül helyezett határozatának megfelelően) megosztatja és a megosztás eredményeként kialakuló 2488/7 hrsz-ú ingatlanra a SPAR bevásárlóközpontot 2006. május 31-ig jogerős építési engedély birtokában megépíti.

3.)             Amennyiben az építkezés megkezdődik, de május 31-ig a használatbavételi engedély kiadásának jogi feltételei még nem állnak fenn, úgy Felek közös megegyezésével lehetőség nyílhat a teljesítési határidő meghosszabbítására, ami azonban legfeljebb 2006. december 31-ig szólhat. Amennyiben a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó tárgyalások 2006. június 15-ig nem vezetnek eredményre, úgy az Önkormányzat június 16-án jogosult a 40 millió forint + ÁFA bankgarancia vagy ügyvédi letét lehívására.

4.)             Kötelezettséget vállal a TERVÁL Kft. arra is, hogy a 2488 hrsz-ra vonatkozó, az eredeti elképzelések szerint megvalósítandó telekalakítás jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a 2488 hrsz-ból kialakítandó ingatlanok tulajdonjogát – kivéve a SPAR üzletház elhelyezésére szolgáló 2488/7 hrsz-ú ingatlant – térítésmentesen az Önkormányzatnak visszaadja, azaz térítésmentes és bankhitel jelzálogtól mentesen az Önkormányzat tulajdonába visszaadja, valamint térítésmentes átruházásra vonatkozó szerződést köt az Önkormányzattal.

5.)             Szerződéskötés időpontjáig az ügyvédi letétet – 40 millió forintot + ÁFA-t Dr. Kocsis József ügyvéd letéti számlájára – át kell utalni.

6.)             TERVÁL Kft. a szerződéskötés időpontjáig hiteles cégiratokkal köteles igazolni cégjegyzési jogát a City Pro Kft. vonatkozásában.

7.)             TERVÁL Kft. köteles csatolni a szerződés megkötéséig azt a banki nyilatkozatot, miszerint a visszaadandó területekről a bank a jelzálog törlését végrehajtja a telek jogerős megosztását követően.

8.)             Amennyiben a fenti együttes feltételeket a TERVÁL Kft. teljesíti, úgy a 40 millió Ft + ÁFA ügyvédi letétbe helyezett összeg feloldásra kerül és visszakerül a TERVÁL Kft-hez. Ha az együttes feltételek nem teljesülnek, úgy a 40 millió Ft + ÁFA az Önkormányzatot illeti. Abban az esetben is az Önkormányzatot illeti a 40 millió Ft + ÁFA, ha a terület nem lesz megosztható, de a TERVÁL Kft. a SPAR üzletházat a 2488 hrsz-ú ingatlanra megépíti.

9.)             A Polgármester és a Jegyző készítsenek elő szerződés tervezetet a Centrál Projekt Kft-vel arra vonatkozóan, hogy a telekmegosztás után a visszakerülő területek közül a 2488/2, 2488/3, 2488/4 hrsz-ú ingatlanokra vételi jogot biztosít az Önkormányzat lakópark, apartmanház és üzletház kialakítása céljából a Kft. részére. Amennyiben az ingatlan úgy kerül vissza az Önkormányzat tulajdonába, hogy a fokozottan védett jogi jelleg továbbra is  az ingatlanon marad, akkor az első társasházban megépülő, egy darab 60 m2 alapterületű lakás tulajdonjogáért, ha a fokozottan védett jogi jelleg törlésre kerül, akkor két lakás tulajdonjogáért az Önkormányzat a 2488/2, 2488/3, 2488/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát a Centrál Projekt Kft. részére átadja.

10.)         Már most kezdődjön meg a tárgyalás arra az esetre készülve, ha nem sikerül a megosztás és az Önkormányzat nevére nem kerülnek vissza a Centrál Projekt Kft-nek átadásra szánt ingatlanrészek. Ebben az esetben egyrészt a megkötendő szerződésben kerüljön meghatározásra az az összeg, amely eddig a Centrál Projekt Kft-nek, mint költség felmerült, másrészt tárgyaljon a Polgármester és a Jegyző arról, hogy a település más részén biztosítana az Önkormányzat területet a lakópark és apartmanházak építése céljából.

11.)         A jelen határozat alapján előkészítendő szerződés tervezeteket jóváhagyás végett a képviselő-testület rendkívüli ülésére elő kell terjeszteni. A határozatban foglaltak a szerződések jóváhagyását követően lépnek érvénybe.

5/2006.(I.31.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános iskola 2006. évi költségvetését 97.863.000,- Ft főösszeggel elfogadja.

6/2006.(I.31.) számú határozat:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2006. évi költségvetését 36.596.000,- Ft főösszeggel elfogadja.

7/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

8/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánya út átnevezésére érkezett kérelmet megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy a közterülettel (Bánya úttal) érintett ingatlanok tulajdonosait keresse meg levélben és amennyiben az ingatlantulajdonosok több mint fele kéri az utca átnevezését, akkor a 062, 063/1 és 063/2 hrsz-ú út nevét a jelenlegi Bánya útról Szent Donát útra változtatja.

Az utca átnevezéssel felmerülő költségeket kérelmező  - írásbeli nyilatkozata szerint -  átvállalja.

Felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon az új utcanév nyilvántartásban történő átvezetéséről.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. május 15.

9/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Fesztivál Kft. 2005. január 17-én küldött tájékoztatását  - a Város Szabályozási Terv előkészítésének jelenlegi állásáról -  nem fogadja el.

Felkéri a Hivatalt a Szabályozási Terv készítésére vonatkozó szerződést a Magyarország Fesztivál Kft-vel pontosítsa úgy, hogy a Szabályozási Terv elkészítésére 6.000.000.- Ft biztosítása mellett június 30-ig kerüljön sor.

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a tervezőkkel a folyamatos kapcsolattartás mellett kísérjék figyelemmel a tervkészítést.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve 2006. június 30.

10/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj Szénégető dűlő 0160/33. hrsz-ú ingatlan hasznosítási jogát átadja a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT részére.

A telepet a KHT a TEÁOR 90.02.03. hulladékgyűjtés, kezelés, a 90.03.03. szennyeződésmentesítés és 60.24 hulladékszállítás céljára hasznosítsa.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, a Jegyzőt és az Igazgatót, hogy a környező önkormányzatokkal közösen létrehozandó társulás megalakítása történjen meg a tevékenységhez kapcsolódó pályázat közös beadása érdekében.

Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a pályázati dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé.

A gesztor szerepét Badacsonytomaj Város Önkormányzat vállalja.

A Képviselő-testület a Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatására a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megjelölt célok közül a

·        házi komposztálást segítő speciális eszköz

·        házi, közösségi komposztálást szolgáló aprítógép

célokra nyújtja be pályázatát.

Felkéri a KHT ügyvezetőjét, hogy a komposztáló üzem létrehozására vonatkozó hatósági engedélyek beszerzését a testületi döntést követően azonnal kezdje meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a hasznosítási szerződést készítse elő és terjessze a képviselő-testület februári ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal, illetve folyamatos, valamint a Képviselő-testület februári

ülése

11/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város  Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT-t, hogy az érvényben lévő közvilágítási szerződést 2006. március 31-ével mondja fel és az Önkormányzat számára kedvezőbb T-2 tarifára kösse meg az új fogyasztói szerződést. Az E.ON  Rt. karbantartási területére kössön karbantartási szerződést határozatlan időre.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy kérjen ajánlatokat (az E.ON Rt.-től és a jogosultsággal rendelkező helyi vállalkozóktól) a település közvilágítási hálózat folyamatos karbantartására. A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a Városüzemeltető KHT kössön karbantartási szerződést.

Felkéri a Hivatalt, hogy az önkormányzati tulajdonú közvilágítási hálózat üzemeltetési szerződését készítse elő. A Városüzemeltető KHT és a Költségvetési és Adóosztály 2006.01.01. időponttal az eszköznyilvántartásaikba a szerződés szerint az átadás-átvételt vezesse át.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, hogy a szerződést írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója

Határidő: Folyamatos

12/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT 2006. évi Üzleti Tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1.)         A közhasznú feladatok teljesítésére Közhasznúsági Szerződés mellékleteként kezelendő részletes feladat meghatározásnak megfelelően „átadott pénzeszközként” 62.500.000.- Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére.

2.)         A vállalkozási tevékenységek körében:

§         a temetők üzemeltetésére                           2.100.000.- Ft-ot biztosít,

§         a sportpályák üzemeltetésére                      2.100.000.- Ft-ot biztosít,

§         önkormányzati megrendelésekre                 2.000.000.- Ft-ot biztosít,

§         a strandok üzemeltetését az ügyvezető      20.000.000.- Ft bevétellel

és                                                            16.000.000.- Ft kiadással

tervezze a Városüzemeltető KHT költségvetésébe.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2006. december 31.                  

13/2006. (I.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi közszolgáltatási díj megállapításáról szóló javaslatot megtárgyalta.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy folytassanak tárgyalást az OTTO Kft. igazgatójával az ülésen felmerült kérdések tisztázása érdekében  (Badacsonyörsön konténerek kiváltása 240 l-es kukákkal, szezonban a heti ürítések számának meghatározása) és ennek eredményéről tájékoztassák a Képviselő-testület a napirend újratárgyalásával egyidejűleg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. február 15.

14/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a parkolók 2005. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét, helyezze ki a megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzetet a parkolókba.

A Greznár Attila által bérelt terület előtt virágtartók kihelyezésével a parkolást meg kell szüntetni.

Az ABC melletti parkoló tolólapos egyengetése után murvás felületet, vagy lehetőség szerint bitumenes felületet kapjon.

A taxis parkolóhelyek sárga vonallal vagy tiltó táblával legyenek megjelölve.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

15/2006. (I.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 1. napjától a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának legalacsonyabb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

I. övezet: 

-  Badacsony településrész egésze, kivéve

a strandok területe (alsó és felső bazársor)     12.100.- Ft/m2/év 

-  Tourinform Iroda épületében lévő üzletek       16.500.- Ft/m2/év 

II. övezet:

A badacsonyi strandon lévő üzletek                   11.000.- Ft/m2/év 

III. övezet:

A Badacsonytomaji strandon lévő üzletek          11.000.- Ft/m2/év 

Alsó bazársori WC                                        129.080.- Ft/év   

Felső bazársori WC                                          63.320.- Ft/év      

Halászkert melletti WC                                281.920.- Ft/év      

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

16/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

Badacsonytomajon 2006. március 6-án 7.30 - 16.00 óra

2006. március 7-én 7.30 - 16.00 óra

Badacsonytördemicen  2006. március 8-án 8.00 - 10.00 óra,

az óvodai felvételt 

2006. április 10 - 11-én   8.00 - 13.00 óra

2006. április 13 - 14-én 11.00 - 16.00 óra

időpontban határozza meg.

Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.

Határidő: 2006. február 6.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Csizmarik Béláné igazgató,

Nagy Lászlóné óvodavezető

17/2006. (I.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 154 m2-nyi terület eladásához hozzájárul a Badacsony-térség szennyvízcsatornázása II. ütem I. ág beruházás I/6. számú átemelőjének kialakításához. Az átemelő területének külön helyrajzi számra történő bejegyzéséhez hozzájárul. Az ingatlanrészért elfogadja a szakértő által megállapított nettó 2.411.640,- Ft ellenértéket. Az adásvétellel és telekalakítással kapcsolatos összes költség a Beruházót terheli.

Felkéri a Beruházót, hogy a szerződéstervezetet készítse elő és azt küldje meg az Önkormányzatnak.

Amennyiben a szerződés megfelel a jelen határozatban foglaltaknak, úgy felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

18/2006. (I.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2006. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.       Az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatoknak szakszerű, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályoknak, valamint az Önkormányzat SZMSZ-ének megfelelő ellátása.

2.       A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

3.       Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletéhez egyéb fejlesztési, működtetési döntéseihez kapcsolódó hivatali feladatok szakszerű ellátása.

4.       A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

5.       A testületi, bizottsági működés koordinálása, a működésükre vonatkozó dokumentumok határidőben történő elkészítése.

6.       Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása, a kulturált és ügyfélcentrikus ügyintézés.

7.       Működési költségek csökkentése érdekében a feladatellátás során a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése, a munkavégzést segítő tárgyi eszközök megóvása, a számítástechnikai hálózat hatékony felhasználása, a működési költségeket kiváltó, csökkentő pályázatok elkészítése.

8.       A 2006. évi országgyűlési és önkormányzati választások előkészítése, törvényes, sikeres és hatékony lebonyolítása.

9.       A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének kidolgozásához szükséges valamennyi információ rendelkezésre bocsátása, majd az elkészített minőségirányítási rendszer bevezetése, javaslatok végrehajtása.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. december 31.

19/2006. (I.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj köztemető bővítés kivitelezési munkáinál felmerült vis maior helyzetre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a Kivitelező Vízépítő Kft.-vel (8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.) kötött vállalkozási szerződésben meghatározott határidő a Támogató Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által jóváhagyott 2006. március 31. legyen.

Továbbá hozzájárul a többlet munkák kifizetéséhez, amennyiben a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács februári ülésén a tételesen kimutatott plusz költségeket elfogadja és ezek finanszírozásához forrást biztosít.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés módosítás elkészítésére, illetve a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

20/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Manfred Brüggemann és társai útfelajánlási kérelmét megtárgyalta, a Badacsonytomaj 1980 hrsz-ú útingatlan térítésmentes felajánlását elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés elkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

21/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Mikes Tivadar (A-2371 Hinterbrühl, Hohlg. 2.) kártérítési kérvényét megtárgyalta, és az Önkormányzat tulajdonát képező nyárfák kidőlése által okozott kár megtérítésére 197.000.- Ft-os keretet biztosít.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kártérítési összeg kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

22/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatontourist Zrt. (8200 Veszprém, Kossuth u. 21.) bérleti szerződését a Badacsony, Park u. 4. szám alatt lévő „Rózsakő” elnevezésű üzlethelyiségre vonatkozóan az alábbi feltételekkel köti meg:

-         A szerződést 2006. április 16-tól 2007. április 16-ig hosszabbítja meg, mivel a Képviselő-testület nem szándékozik 2006. évben az épületet elbontani.

-         A bérleti díjat a 15/2006. (I.31.) számú határozat alapján kell megállapítani.

Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

23/2006. (I.31.) számú határozat

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 012/9 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 012/9 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

24/2006. (I.31.) számú határozat

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 014 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 014 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

25/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 018 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 018 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

26/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 020 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 020 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

27/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 022/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 022/1 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Határidő:  Azonnal

28/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 022/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 022/4 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Határidő:  Azonnal

29/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 022/12 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 022/12 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

30/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 022/27 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 022/27 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

31/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 023/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 023/2 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

32/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 023/7 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 023/7 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

33/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 023/10 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 023/10 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

34/2006. (I.31.) számú határozat

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 023/13 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 023/13 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

35/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 023/29 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 023/29 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

36/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 023/35 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 023/35 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

37/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 023/37 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 023/37 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

38/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 024 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 024 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

39/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 026 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 026 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

40/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 028/10 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 028/10 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

41/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 028/13 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 028/13 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

42/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 028/17 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 028/17 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

43/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 028/22 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 028/22 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

44/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 030 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 030 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

45/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 039/19 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 039/19 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

46/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 039/20 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 039/20 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

47/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 040 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 040 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

48/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 041/16 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 041/16 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

49/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 041/35 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 041/35 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

50/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 041/37 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 041/37 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

51/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 042 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 042 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

52/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 043/76 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 043/76 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

53/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 0116/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 0116/1 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

54/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 0264/29 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 0264/29 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

55/2006. (I.31.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Badacsonytomaj 0264/32 hrsz-ú ingatlan ingyenes, önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 0264/32 hrsz-ú ingatlant a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32 § (1) bekezdése alapján helyi közút kialakítása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

56/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Város Közigazgatási Terület csapadékvíz vízjogi létesítési engedély megszerzésére” a DELTA TERV Mérnök Vállalkozási Irodával (8360 Keszthely, Fodor u. 8.) kötött tervezői szerződés módosításához hozzájárul úgy, hogy a befejezési határidő 2006. március 6-a.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a szerződésmódosító közös nyilatkozat elkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

57/2006. (I.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sós László Zsoltné Badacsonytomaj, József A. u. 33. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és részére 2005. december hónapra 2.380,- Ft étkezési támogatást a 6/2005. (V.20.) ICsSzEM-BM-PM együttes rendelet 4. számú mellékletben meghatározott keretösszeg terhére biztosítja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. február 10.

58/2006.(II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT végelszámolásáról szóló napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

59/2006. (II.7.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „va” Badacsony Kulturális KHT végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta.

Felszólítja a végelszámolót, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2006. február 10-én (péntek) 14.00 óráig a Nemzeti Kulturális Alap által a 2004. évi nyári rendezvények támogatására biztosított és jogerős bírói ítélet alapján visszakövetelt 2.000.000.- Ft támogatási összegről szóló elszámolást a pályázati támogatást nyújtó szervezethez a megkötött szerződés és annak mellékletei, valamint a pályázati kiírásban foglaltak szerint nyújtsa be és annak megtörténtét hitelt érdemlő módon igazolja. Az elszámolási kötelezettség határidőben történő nem teljesítése miatt a 2.000.000.- Ft támogatási összeg feletti késedelmi kötbért és kamatot Nagy László végelszámolónak kell megfizetni  - végrehajtás terhe mellett -  a végleges összeg közlésétől számított 3 napon belül.

Amennyiben a végelszámoló a fenti kötelezettségét (elszámolás határidőben való leadása és ennek igazolása) nem teljesíti, vagy a Nemzeti Kulturális Alap az elszámolást bármely okból nem fogadja el, akkor a Képviselő-testület a fennálló kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzeszközt a 2006. évi költségvetés terhére  - előre láthatólag 2.246.930.- Ft erejéig -  biztosítja és egyidejűleg kötelezi a végelszámolót a megelőlegezett összeg és járulékai megfizetésére, aminek elmaradása esetén a követelését polgári peres úton érvényesíti. 

A Képviselő-testület figyelemmel az ügy kapcsán feltárt körülményekre, ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az illetékes rendőrkapitányságon a számviteli szabályok megsértésének gyanúja miatt.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a feljelentést az Önkormányzat nevében tegyék meg és annak megtörténtéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassák.

Felelős: A pályázati elszámolás benyújtása tekintetében:

Nagy László végelszámoló

Egyebekben: Krisztin N. László polgármester és Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: A végelszámoló tekintetében: 2006.február 10. 14.00 óra

Egyebekben: a Képviselő-testület soron következő ülése, továbbá folyamatos

60/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTTO Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2006. évi közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó javaslatát megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el.

1.)    Az ajánlatban szereplő 10,1%-os díjemelést elfogadja.

2.)    Az OTTO Kft. a megajánlott árban vállalja a szezonban, július 10. és augusztus 20. közötti időszakban heti két alkalommal való ürítést.

3.)    Az OTTO Kft. vállalja a Badacsonyörs településrészen lévő Major úton, Öreghegyi úton és a Temetőnél kihelyezett konténerek cseréjét helyenként 3-3 db 240 l-es edényzetre, melynek kihelyezési költségét átvállalja.

Megbízza a Polgármestert, hogy a módosított szolgáltatási szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. február 20., illetve folyamatos

61/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a pápai Talajerőgazdálkodási Kft-vel a Szénégetői dűlői volt szennyvíztelep rekultivációjával kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

62/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be a Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatására komposztálható hulladékok gyűjtéséhez kapcsolódó pályázati lehetőségek alapján házi komposztálást segítő eszközök (zsákok, komposztálást segítő eszköz) kedvezményes beszerzésére, valamint a 0160/33 hrsz-ú Szénégető-dűlői havária telep szennyvíziszap rekultivációs tervezése és felülvizsgálati dokumentációja tárgyában.

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt a 2006. évi költségvetése terhére biztosítja:

§         Zsákok beszerzéséhez:            13200 db     x     20.- Ft+ÁFA = 316.800.- Ft

§         Házi komposztláda beszerzéséhez: 20 db x 3.480.- Ft+ÁFA = 83.520.- Ft

§         Rekultivációs terv és felmérés elkészíttetéséhez:               480.000.- Ft

Összesen:                                                                                        879.520.- Ft

Nyertes pályázat esetén a beruházást 2006. évben meg kell valósítani.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2006. február 15.  

63/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz  - CEDE -, valamint a Nemzeti Sporthivatalhoz  SPO-SL-06  - pályázatkezelő Mobilitás -  a Badacsonytomaj, Petőfi utcai sportpálya felújítása és bővítése I. ütem tárgyában. Az I. ütem fejlesztés teljes költsége 25.000.000.- Ft.

A pályázatokhoz szükséges kiírásnak megfelelő önrészeket 5.000.000.- Ft értékben biztosítja a 2006. évi költségvetése terhére.

A Területfejlesztési Tanácstól igényelt támogatás 15.000.000.- Ft, 2006. évre 1.000.000.- Ft, 2007. évre 14.000.000.- Ft.

Az SPO-SL-06 Nemzeti Sporthivatali pályázattal 5.000.000.- Ft támogatást igényel.

Felkéri a Hivatalt a pályázatok előkészítésére, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt azok aláírására, illetve benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. február 15.

64/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a „Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázatok elkészítéséhez” című pályázati felhívásban az Önkormányzati fejlesztések jogcím alatt Termelő infrastruktúra fejlesztése alkategóriában kazánvásárlás céljára. A beruházás bekerülési költsége 666.000.- Ft.

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 200.000.- Ft önrészt (30%) a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felkéri a Hivatalt a pályázatok előkészítésére, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt azok aláírására, illetve benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. február 15.

65/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács „Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázatok elkészítéséhez” című pályázati felhívásban a Turisztikai vonzerővel bíró rendezvények jogcím alatt bor- és gasztronómiai, továbbá kulturális turizmust érintő rendezvények támogatására. A program teljes bekerülési költsége 13.723.000.- Ft.

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 4.117.000.- Ft önrészt (30%) a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felkéri a Hivatalt a pályázatok előkészítésére, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt azok aláírására, illetve benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. február 15.

66/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert és Nagy Gyula tűzoltóparancsnokot, hogy intézzenek levelet az ellátási körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeihez és a Többcélú Kistérségi Társulás elnökéhez annak érdekében, hogy az új gépjárműfecskendő beszerzéséhez szükséges önrészhez lakosságarányosan járuljanak hozzá.

Megbízza a Polgármestert és a Tűzoltóparancsnokot, hogy az eredményről adjanak tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

67/2006. (II.9.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Tűzoltóparancsnokot, hogy forduljon kérelemmel az illetékes szervekhez annak érdekében, hogy az új gépjárműfecskendő önrészét két részletben, 2006. és 2007. évben engedélyezzék megfizetni és ennek eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő:2006. március 1.

68/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2006. (II.9.) számú határozatát visszavonja és helyette az alábbi határozatot hozza.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz (CÉDE) a Badacsonytomaj, Petőfi utcai sportpálya felújítás és bővítés I. ütem tárgyában. Az I. ütem fejlesztésének teljes költsége 19.920.000.- Ft.

A pályázathoz szükséges kiírásnak megfelelő önrészt 6.000.000.- Ft értékben biztosítja a 2006. évi költségvetése terhére. (A felhalmozási kiadások között szereplő sportpálya épületbővítés 5.000.000.- Ft, továbbá 1.000.000.- Ft-ot a beruházási tartalékból.)

A Területfejlesztési Tanácstól igényelt 13.920.000.- Ft, ebből 2006. évre a 300.000.- Ft önrészhez 700.000.- Ft, 2007. évre 5.700.000.- Ft önrészhez 13.220.000.- Ft támogatást kér.

Felkéri a Hivatalt a pályázat előkészítésére, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, illetve benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. március 3.

69/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Sporthivatalhoz SPO-SL-06  - Pályázatkezelő Mobilitás -  a Badacsonytomaj, Petőfi utcai sportpálya felújítás és bővítés I. ütem füvesítés tárgyában. A füvesítés teljes költsége 7.662.000.- Ft.

A pályázathoz szükséges kiírásnak megfelelő önrészt 2.662.000.- Ft értékben biztosítja a 2006. évi költségvetése terhére.

A Nemzeti Sporthivataltól igényelt támogatás 5.000.000.- Ft.

Felkéri a Hivatalt a pályázat előkészítésére, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, illetve benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. március 3.

70/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2006. (II.9.) számú határozatát visszavonja és az alábbi határozatot hozza:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be a Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására szelektív gyűjtőzsák, speciális komposztláda, valamint szippantott szennyvíz iszap kazetta (Szénégetői dűlői telep) Rekultivációs terv, felülvizsgálati dokumentáció készítésére.

A teljes beruházás összköltsége: 2.917.000.- Ft.

A támogatási igény összege:          2.294.000.- Ft.

Saját forrás összege:                        755.000.- Ft.

Célok

Beruházás támogatott ktg-e 317.000.-

Támogatás aránya (%-ban) 80% 60%

Támogatás összege 254.000.-

Saját forrás összege 195.000.-

Szelektív gyűjtőzsák 200.000.- 120.000.-

Speciális komposztláda 80.000.

Szippantott szennyvíz iszap kazetta (Szénégetői dűlői telep) Rekultivációs terv, felülvizsgálati dokumentáció készítése

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját forrást a 2006. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felkéri a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjét a pályázat előkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására és benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. március 3.

71/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungaro Média Filmstúdió ajánlatát  - Budapest TV-ben való 400 alkalommal való megjelenés - megtárgyalta.

Megbízza Nagy Lajos képviselőt, hogy folytasson tárgyalásokat az ajánlat kedvezőbbé tétele érdekében.

A Képviselő-testület a megjelenésre maximum 300.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít a Tourinform Iroda marketing költségeiből. Amennyiben ezt az összeget a Tourinform Iroda költségvetéséből nem tudja kigazdálkodni, úgy a Képviselő-testület a tárgyalások eredménye alapján a fedezet biztosítását újra megtárgyalja.

Felelős: Nagy Lajos képviselő, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető,

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, valamint folyamatos

72/2006. (III.1.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

73/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azon szándékot, hogy Badacsony és Fonyód közötti kompközlekedés megvalósítása érdekében a településhez tartozó partszakaszon kompkikötő kerüljön kiépítésre a Balatoni Hajózási RT. közreműködésével.

Megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület támogató nyilatkozatát juttassa el a Balatoni Hajózási RT-hez.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

74/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Szín-Vonal Képző és Iparművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolóját az I. féléves tapasztalatokról, elfogadja. Megköszöni az Iskola dolgozóinak a színvonalas munkát és további sikereket kíván.

75/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással dönt arról, hogy Káloczi Kálmán ellen pert indít 208.520.- Ft többlet kifizetés és járulékai visszafizetése iránt.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről Dr. Kocsis József ügyvédet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. március 20.

76/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta, azt elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, Nagy Gyula tűzoltóparancsnokot pedig arra, hogy azt küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: 2006. március 20.

77/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT ügyvezetői feladatainak jövőbeni ellátásával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt.

Ferenczy Károly ügyvezető megbízását pályázati eljárás mellőzésével 2006. június 1. napjától 2006. év december hó 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítja, munkabérét a jelenlegi munkabérével megegyező összegben határozza meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy Ferenczy Károllyal a munkaszerződést a jelen határozatban foglaltak szerint kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. május 31.

78/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0160/33 hrsz-ú, 1 ha 8410 m2 területű, külterületi kivett (szennyvíztisztító) megnevezésű ingatlan használati jogának a Városüzemeltető KHT részére történő átadására vonatkozó szerződést megtárgyalta és azt jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés 2.) pontjának utolsó előtti mondata az alábbiak szerint módosul: „A keletkezett komposztot saját hatáskörében felhasználhatja és értékesítheti.”

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat képviseletében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő:  2006. március 15.

79/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások és felújítások menetéről szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

1.)          Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy Badacsonyban, a Római utat és a Park utcát összekötő útra terveztessen járdát és kérje meg az építési engedélyt.

2.)          A Hableány Étterem melletti út - Badacsonytomaj 1231 hrsz-ú út -  É-i oldalán lévő lépcső két szélén korlátot kell elhelyezni.

3.)          Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kötbér igény érvényesítése érdekében megkötendő megállapodás tárgyában a Swietelsky Kft-vel tárgyalásokat folytassanak. A megállapodás tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére kell terjeszteni.

Felelős: Krisztin N. László, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, illetve folyamatos

80/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városszéli üdvözlőtáblák tervezése és elhelyezése című napirendet megtárgyalta.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy az üdvözlőtáblák formájára 3-4 helyről kérjen be ajánlatokat és azt terjessze a Képviselő-testület májusi ülésére. Az ajánlatok a táblák elkészítésének költségeit is tartalmazzák.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése

81/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy Ház melletti nyilvános illemhelyet nem kívánja értékesíteni.

Megbízza a Hivatalt vizsgálja meg, hogy a nyilvános illemhely működtetésének melyek a jogi- és műszaki feltételei, majd a vizsgálat eredményéről készüljön előterjesztés a soron következő ülésre.

Határidő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

82/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 280/2005. (X.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozatban lévő feltételrendszer a nem badacsonytomaji állandó lakosokra is alkalmazható a 15/2006. (I.31.) számú határozatban megállapított díjtétel figyelembevételével.

Megbízza a Hivatalt, hogy jelen határozat alkalmazása után fennmaradó üres bérleményeket első körben a helyi médiákban (Badacsony TV, Badacsony újság, hirdetőtáblák) és a szokásos módon hirdesse meg.

A Képviselő-testület Kőműves Elek (Badacsony, Római u. 53.) bérlemény díjcsökkentési kérelmét elutasítja. Felszólítja Kőműves Eleket és Blaskovicsné Tóth Gabriellát, hogy az elmaradt bérleti díjat legkésőbb 2006. április 30-ig fizessék meg. Amennyiben ez nem történik meg, úgy felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket mondja fel.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. április 30., illetve folyamatos

83/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület kereskedelmi célra kijelölésére javaslat című előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakban dönt:

1.)       A 2006. február 27-ei bejáráson meghatározottak alapján megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy az Alsó bazársorra az elárusító helyeket fesse fel, az elárusító pavilonokat lecsavarozva helyezze ki. Ezek után megbízza a Hivatalt, hogy a helyeket hirdesse meg.

2.)       Az ún. Alsó bazársori közterületek bérbeadásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2006. május 31-ig ugyanott megkötött üzletbérleti szerződések alapján az üzletekben milyen tevékenységet gyakorolnak. Ugyanolyan tevékenységre közterületet nem lehet kiadni.

3.)       A közterület bérbeadás feltétele, hogy kérelmező a Városüzemeltető KHT-val szemétszállítási szerződést kössön.

4.)       Az utcai zenészek ügyében a Hivatal egyeztessen a zenészekkel a lehetséges helyszínekről.

5.)       A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kéknyelű virágzás ünnepén (2006. június 3-4-5.) a kiállító borosgazdák a Dísztérre kitelepüljenek.

6.)       A Dísztér további igénybevételére, esetenkénti rendezvény megtartása ügyében a Polgármester adhat engedélyt.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal támogatja a nyári szezonban 3 alkalommal, július 22-23-án, augusztus 5-6-án, illetve szeptember 9-10-én népművészeti vásár megtartását a Dísztéren.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. május 31., illetve folyamatos

84/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

85/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi táblázatban szereplő helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok betétlapjában az eredeti 352.227.128.- Ft bruttó értéket 90.013.000.- Ft bruttó értékre változtatja és a –232.486.128.- Ft változás végrehajtását engedélyezi 2005. december 31-i határnappal. Fenti változás alapja a vagyonkataszteri nyilvántartás felülvizsgálata során megállapított korrigált értékmeghatározás.

86/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Művelődési Ház az együttműködési megállapodást megkösse azokkal a fiatal borászokkal, akik a Kéknyelű Virágzás ünnepét szervezik.

Az együttműködési megállapodást a Képviselő-testületnek be kell mutatni.

Felelős: Timár Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

87/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ebneth Iván Badacsonytomaj 0263/2 hrsz-ú ingatlan 1/8 tulajdoni hányadára vonatkozó vételi ajánlatában megjelölt 10.000.- Ft vételárat elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a döntésről, valamint arról, hogy követelését a Magyar Állammal szemben peres úton érvényesítheti.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. március 20.

88/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szántai Imre, Göttli Edit, Dr. Dobszay János, Németh Szilvia, Németh Csaba és Németh István badacsonyi lakosok térítésmentes ingatlan felajánlását  - Pintér László földmérő mérnök által 2-21/2005. számon elkészített változási vázrajzon jelölt kialakítandó 948/4 hrsz-ú 200 m2 terület -  elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés elkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

89/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az 1. számú Szavazókör (Badacsonytomaj, Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Fő u. 2.) Szavazatszámláló Bizottság tagjává

1.)    Török Tivadarné Badacsonytomaj, Táncsics u. 12.

2.)    ifj. Berecz István Badacsonyörs, Csigáskuti út 7.

3.)    Takácsné Kocsis Erzsébet Badacsonytomaj, József A. u. 14.

póttagjává:

1.)    Léránt Kálmán Sándorné Badacsony, Panoráma u. 6.

2.)    Szántai Ferenc Badacsonytomaj, Széchenyi u. 9.

szám alatti lakosokat,

a 2. számú Szavazókör (Badacsonytomaj, Művelődési Ház Római u. 69.) Szavazatszámláló Bizottság tagjává

1.)    Vastag Béláné Badacsonytomaj, Táncsics u. 24.

2.)    Baumann Csaba Badacsonyörs, Csigáskuti út 103.

3.)    Tölli Mónika Badacsonytomaj, József A. u. 30.

póttagjává:

1.)    Rimay Zsuzsanna Badacsonytomaj, Római u. 40.

2.)    Némethné Kovács Zsuzsanna Badacsonytomaj, Kert u. 22/3.

szám alatti lakosokat megválasztja.

Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait a megválasztásukról értesítse, és részükre a megbízó levelet küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, HVI vezetője

Határidő:  2006. március 15.

90/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Éva (8300 Tapolca, Rózsa F. köz 2.) kérelmét  - szolgalmi jog alapítása tárgyában - elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

91/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. november 22-én Jászberény székhellyel működő Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségébe belép, az Alapszabályban rögzítetteket elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az Érdekszövetségbe történő belépésre vonatkozó belépési nyilatkozatot küldje meg a Szövetség elnökének.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. március 15.

92/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a Badacsonytomaj 021/13 hrsz-ú ingatlanra új értékbecslés készítését rendelje meg. Az értékbecslés birtokában foglalkozik érdemben Laposa Bence (1029 Budapest, József a. u. 53. szám alatti lakos) vételi szándékával.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

93/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kiss Gyula (Kapuvár, Arany J. u. 11.) Badacsonytomaj, Arborétum útra kért útfelbontási kérelmét az alábbi feltételekkel támogatja:

Badacsonytomaj Város közigazgatási területére készült vízvezeték építés terveinek, illetve az arra kapott jogerős vízjogi létesítési engedély előírásainak megfelelően a kérelmezők anyagi forrásainak biztosítása mellett, a munkálatokat 2006. augusztus 30-ig be kell fejezni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. augusztus 30.

94/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony” újságban történő üzleti és lakossági hirdetés díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással dönt arról, hogy fél oldal keretes üzleti hirdetés vagy fizetett riport díja bruttó 18.000.- Ft, mely összeg a hirdetések terjedelmével arányosan csökken.

A Képviselő-testület a lakossági apróhirdetés díját 20 szóig bruttó 420.- Ft összegben határozza meg. A helyben működő civil szervezetek a közhasznú feladataikkal összefüggő tájékoztatást, illetve az ingyenes programjaikra szóló meghívást térítés nélkül jelentethetik meg.

A hirdetés egyébként az Önkormányzat által kiállított számla befizetésének igazolása után jelentethető meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

95/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hotelinfo Kft. ajánlatát a Balaton Turizmus Kártya módosítására vonatkozóan nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Hotelinfo Kft-t értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2006. március 20.

96/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás vagyonának hasznosítására, a rendezvénysátor 5 éves üzemeltetésére a Városüzemeltető KHT pályázatának beadását támogatja.

A sátor értékének megfelelően, 13 millió Ft értékig az Önkormányzat vállalkozói vagyonába tartozó Badacsonytomaj 2561/12 hrsz-ú, 3643 m2 területű, kivett „parkoló” megnevezésű, Halászkert Étterem melletti fizető parkolót ingatlanfedezetként biztosítja.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a pályázat beadásáig a fedezet biztosítására vonatkozó dokumentumokat készítse elő és adja át a Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatójának.

Megbízza az ügyvezetőt a pályázat elkészítésével és beadásával.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2006. március 3.

97/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TERVÁL Kft. és az Önkormányzat közötti adásvételi szerződés jóváhagyása című napirend  tárgyalására zárt ülést rendel el.

98/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TERVÁL Kft-vel megkötendő, az Önkormányzat tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2488 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel hagyja jóvá:

1.)      A szerződés valamennyi érintett pontjában a SPAR SM 600 megnevezést SPAR SM 1200-ra módosítja.

2.)      A 3. pontban szereplő 2006. július 14-ei határidőt 2006. év november hó 3. napjára módosítja.

3.)      A 7.1. pontba az alábbi mondat kerül beszúrásra:

„…..művelési ág megváltoztatásának. Eladó tájékoztatja Vevőt arról, hogy a település Szabályozási Tervének készítése folyamatban van, elfogadásának várható határideje 2006. június 30. Vevő, ezen körülmény ismeretében köti meg a jelen szerződést, az ebből eredő Vevő általi esetleges teljesítési késedelem az Önkormányzatnak nem róható fel.”

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal a szerződés 7.2. pontját az alábbiakkal egészíti ki:

„Amennyiben a telekalakítás 2006. december 31-ig nem történik meg, de Vevő ezt követően, 2007. január 1-től számított 5 éven belül az ingatlant megosztatja, úgy  - kivéve a SPAR SM 1200 üzletház által elfoglalt területet -  a kialakításra kerülő ingatlanok Eladó részére történő visszaadási kötelezettsége továbbra is, de legfeljebb 5 év időtartamra fennáll, a visszaadott területekre jutó, a Vevő által a jelen szerződés alapján kifizetett vételár arányos részének Vevő részére történő visszafizetése mellett. Ennek érdekében kötelezettséget vállal Vevő ilyen tartalmú szerződés aláírására.”

Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a módosított és kiegészített szerződéstervezetet az Önkormányzat képviseletében aláírják.

Amennyiben a tárgyalások eredményeként a TERVÁL Kft. nem fogadja el a 7.2. szerződési pont tekintetében a kiegészítő javaslatot, úgy annak törlését követően jogosult a Polgármester és a Jegyző a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

99/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Közművelődéséért kitüntetést:

-  Deák Ferencné Badacsonytomaj, Úttörő u. 6. szám alatti lakosnak,

Badacsonytomaj Településfejlesztésért és Településrendezésért kitüntetést:

-         Dr. Mayer János, a badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet igazgatójának, Tapolca, Juhász Gyula u. 43. szám alatti lakosnak,

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportkitüntetést:

-         Lakatné Mógor Katalin Badacsonytomaj, Strand u. 6. szám alatti lakosnak,

Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetést:

-         Lasztovicza Jenő, az Országos Idegenforgalmi Bizottság elnökének, Tapolca, Kossuth u. 24. szám alatti lakosnak

adományozza.

A Képviselő-testület Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetést nem adományoz.

Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. március 15.

100/2006. (III.1.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj Közművelődéséért végzett kiemelkedő munkájáért

-         Csoltai Lajos Badacsonytördemic, Szent István u. 67. szám alatti lakost,

Badacsonytomaj Egészségügyéért végzett kiemelkedő munkájáért

-         Mejlinger Lajosné Badacsonytomaj, Vasút u. 26. és

-         Ellés Erika Badacsonytomaj (Badacsonyörs), Fűzfa u. 8. szám alatti lakosokat,

Badacsonytomaj Településfejlesztésért és Településrendezésért végzett kiemelkedő munkájáért

-         Nagy Géza Badacsonytomaj, Hősök tere 1. szám alatti lakost,

Badacsonytomaj Testneveléséért és Sport munkájáért végzett kiemelkedő tevékenységéért

-         Sztergár Ferenc Badacsonytomaj (Badacsony), Egry sétány 7. szám alatti lakost

elismerő oklevélben részesíti.

Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen az elismerő oklevelek átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2006. március 15.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!