Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. évben meghozott határozatai IV.

301/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületet megbízza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület januári üléséig vizsgálja meg az elektronikus ügyintézés kialakításának feltételeit és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület 2006. januári testületi ülése

302/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Petőfi utcai Sporttelep labdarúgó pálya újrafüvesítési munkáira bruttó 3.125.000.- Ft plusz keretet biztosít a beruházási tartalékkeret terhére.

Felkéri a Jegyzőt a szerződéstervezet előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

303/2005. (X.26.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a tagok személyében, a beruházás helyszínének, műszaki tartalmi, valamint az Európai Uniós támogatás feltételrendszerében időközben bekövetkezett változások miatt az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium megszűnéséhez hozzájárul.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási megállapodást, és csatlakozik a társuláshoz.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési rendszer” projektre vonatkozó Európai Uniós Kohéziós Alap támogatási kérelem benyújtását támogatja és jóváhagyja.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát.

5.      Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal a támogatási kérelemben megjelölt önkormányzati – a beruházás pályázati kivitelezési összegéhez viszonyított – 10 % önrész biztosítására a projektben megjelölt éves ütemezés szerinti éves megosztásban. A településre eső önrész értéke: 6.534.000.- Ft, ÁFA nélküli értékeket alapul véve.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy az BM EU Önerő Alap pályázatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszerre benyújtandó Kohéziós Alap pályázat tartalmával azonos pénzügyi és műszaki tartalommal, fizetési ütemezéssel nyújtsa be.

7.      Badacsonytomaj Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tender Szabályzatát és felhatalmazza a polgármestert annak Társulási ülésen történő elfogadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

304/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben felsorolt szülők kérelmét megtárgyalja meg, és az alábbi tanulók részére a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság fennállása esetén, havi 2.380,- Ft/hó étkezési támogatást 2005. szeptember 1-től december 31-ig a 6/2005. (V.20.) ICsSzEM-BM-PM együttes rendelet 4. számú mellékletben meghatározott keretösszeg terhére biztosítja:

-  Zab László (Badacsonytomaj, Béke út 8.)

-  Kovács Tamás (Badacsonytomaj, Nagykör u. 15.)

-  Böcskei Norbert (Badacsonyörs, Kisörshegyi u. 21.)

-  Farkas Balázs (Badacsonytomaj, Kert u. 36.)

-  Szőke Tibor Ádám (Badacsony, Füge köz 6.)

-  Vadász Attila (Badacsonytomaj, Béke u. 12.)

-  Weller Tünde (Badacsonytomaj, Római u. 30.)

-  Tóth Tamás (Badacsony, Harsona köz 7.)

-  Farkas Gréta (Badacsony, Római u. 175.)

-  Sáfár Daniella (Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 2.).

Továbbá Hoffmann Kristóf (Badacsonytomaj, Strand u. 6.) részére a jogosultság fennállása esetén, 2005. október 1-től december 31-ig a havi 2.380,- Ft/hó étkezési támogatást a 6/2005. (V.20.) ICsSzEM-BM-PM együttes rendelet 4. számú mellékletben meghatározott keretösszeg terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. november 10. és folyamatos

305/2005.(XI.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás IV. ütem kivitelezési munkáinak költség lefedezésére plusz bruttó 15,2 millió forintot biztosít a beruházási tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tegyen tárgyalási kísérletet a Győrber Kft-nél az Önkormányzat igényeinek követelése céljából.

Egyben felkéri Polgármestert és a Jegyzőt a fenti összeg megtérülésére polgári peres eljárást indítson a Győrber Kft., illetve alvállalkozója ellen.

Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda által a fenti peres eljárásra adott árajánlatnak megfelelően az ügyvédi irodának a megbízást adja ki.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

306/2005.(XI.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények baleset- és munkavédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságainak megszüntetésére, az azonnali balesetveszély elhárítására, a kőműves munkákra 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít.

Felkéri a Jegyzőt az árajánlatot adó vállalkozói szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor a további felújítási munkákat vegye figyelembe.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

307/2005.(XI.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete közigazgatási területünk 02/27/b hrsz-ú ingatlanán (ún. „6 ha-os terület”) felszámolt illegális hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának elkészítésére bruttó 2.000.000,- Ft-os keretösszeget biztosít.

Felkéri a Jegyzőt a megbízási szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat költségét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Balatongáz Kft-vel szemben érvényesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

308/2005.(XI.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony, Panoráma utcai lakók kérését támogatja. A szennyvízcsatornázás IV. ütemének kivitelezésével egyidejűleg történő csővezeték fektetés – mely későbbiekben ivóvízhálózatként funkcionálnak – munkálataira bruttó 700.000,- Ft keretösszeget biztosít.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a kivitelezési szerződés előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

309/2005.(XI.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 2488/2, 2488/3, 2488/4, 2488/7 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstervezetet megtárgyalta, a szerződés tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:

A 3.)a.) pont első bekezdésének utolsó mondata úgy hangzik helyesen, hogy „Az elállás következtében Felek a 2488/7 hrsz-ú ingatlan tekintetében a 2005. november 1-i állapot helyreállítására kötelesek.

A 8.) pont helyesen úgy szól, hogy „Amennyiben Vevő a fenti okok miatt részben vagy egészben eláll a jelen szerződéstől, Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő ténylegesen felmerült és igazolt költségeit 15 napon belül megtéríti és Felek 30 napon belül az eredeti állapot, jelen szerződéskötés előtti tulajdoni viszonyok helyreállítása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat megteszik.”

A 9.) pont kiegészül azzal, hogy „a birtokbaadás a Nemzeti Park elővásárlási jogáról történő beszámolót követő napon történik meg.”

Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonátruházási szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

310/2005.(XI.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj gépkocsi vásárlására pályázatot nyújtson be „Magas színvonalú, egyenlő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért” címmel.

Egyetért azzal, hogy a pályázatban közös költségviselőként – az éves támogatás erejéig – Badacsonytomaj Város Önkormányzata is megjelölésre kerüljön.

Javasolja az Egyesület elnökének, hogy további finanszírozás érdekében forduljon a Badacsonytomajért Közalapítványhoz, egyúttal kérje azt is, hogy társfinanszírozóként az Alapítvány a pályázatban szerepelhessen.

311/2005.(XI.08.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Tourinform Iroda vezetőjét, hogy a Badacsony vonzerőkiadványt 10.000 példányban, bruttó 1.250.000,- Ft értékben rendelje meg a 2005. évi költségvetés terhére.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

Határidő: 2005. november 30.

312/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat értékelte.

A pályázók közül határozatlan időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszony keretében az intézményvezetői feladatok ellátásával 2006. január 1. napjától kezdődő 5 év időtartamra  - 3 hónap próbaidő kikötésével -  Timár Géza Köveskál, Fő u. 23.  szám alatti lakost bízza meg.

Illetményét - figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján -  állapítja meg.

Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 230%-a.

Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a döntés alapján a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

313/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

314/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendelkezésre álló jogerős építési engedély alapján a Tűzoltó laktanya bővítését meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a 2006-2007. évi költségvetésben biztosítja a 25 millió forint előirányzatot azzal, hogy a Veszprém Megyei Közgyűlés és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által biztosítandó támogatás elnyeréséhez az előirányzat önerőként is felhasználható. 

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: 2005. december 31., illetve a 2006-2007. évi költségvetés tervezése       

315/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, levélben forduljon a Többcélú Kistérségi Társulás elnökéhez a Tűzoltó laktanya bővítéshez további támogatás biztosítása érdekében.

Felkéri a Tűzoltó Parancsnokot, vizsgálja meg egy Alapítvány létrehozásának lehetőségét a tűzvédelmi feladatok támogatására.

Felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben  - a várhatóan december 15-e körül megjelenő -  önrész csökkentő pályázat megjelenik, arra is nyújtson be pályázatot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: 2005. december 31., illetve folyamatos

316/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2006. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1.)    Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből adódó alapfeladatok maradéktalan ellátásának pénzügyi fedezetét.

Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az intézményi költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával végezzék a tervezési feladatokat.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az intézményi egyeztetések során szigorúan érvényesítse ezt a követelményt.

2.)    Biztosítani kell az áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási jellegű kiadások (beruházások) forrásigényét. Ezen felül további beruházások indítására a 2006. évi költségvetési évben nem lát lehetőséget. Pályázatot benyújtani a fentebb megfogalmazott fejlesztési célokra lehet, kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján,  de csak abban az esetben, ha a támogatás mértéke az 50%-ot eléri vagy meghaladja.

3.)    A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterületek használati díjainak felülvizsgálatát a Képviselő-testület indokoltnak tartja, annak mértékét a 2005. évi bérleti díjakhoz képest a kidolgozott anyag szerint határozza meg (0%, 10%, 15%).

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezet előkészítésével a határozattervezeteket terjessze a Képviselő-testület ülésére.

4.)  A szociális kiadások előirányzatát a 2005. évi szinten, vagy annyival kívánja növelni, amennyibe előreláthatólag az átképzések kerülnek. Megbízza a Jegyzőt, hogy a két változatot dolgozza ki és azt építse be a költségvetési rendelettervezetbe.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Ifjúságpolitikai Alapról szóló rendelet módosítására történő javaslatot a felnőttkorú lakosság képzésére vonatkozó támogatás beépítésével terjessze a Képviselő-testület elé a költségvetési rendelettervezettel egyidejűleg.

5.) A 2006. évi helyi és turisztikai programok megtervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani az elsősorban helyi közösséget érintő rendezvények megfelelő színvonalú előkészítésére és lebonyolítására. A várossá válás évfordulóját méltóképpen kell megünnepelni.

6.)    A Képviselő-testület a tulajdonában lévő fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését indokoltnak tartja, és a 2006. évi költségvetés tervezésénél a jelenlegi alap óradíj és az egyéb díjak 0%-os, 9,4%-os (140.- Ft-ról 150.- Ft-ra), valamint 14%-os (140.- Ft-ról 160.- Ft-ra) növekedésével kell tervezni.

7.)    Az adóterhek növelését a Képviselő-testület nem látja indokoltnak, így az adótételek változatlan mértékben maradnak hatályban. Az idegenforgalmi adó mértékét 2007. évtől tervezi emelni, amely 220.-, 230.-  Ft/vendégéjszaka, vagy 10-20%-os emelés alapulvételével kerüljön megtervezésre és erről 2006. május 31-ig dönt.

8.)    A Képviselő-testület támogatja a Polgármesteri Hivatalban a település várossá válásának napjától alkalmazható illetménykiegészítések és vezetői pótlék bevezetését 2006. január 1. napjától az alábbiak szerint:

-         felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés az alapilletmény 20%-a (legfeljebb 20%),

-         középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a (legfeljebb 10%),

-         vezetői pótlék osztályvezetők részére az alapilletmény 10%-a (legfeljebb 10%).

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelettervezetet készítse elő és a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg terjessze a Képviselő-testület elé.

9.)   A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzat biztosítását szükségesnek tartja. Felkéri a KHT ügyvezetőjét, hogy a 2006. évi üzleti tervet a költségvetési rendelet tárgyalásával egyidejűleg terjessze a Képviselő-testület ülésére. Az üzleti terv részletesen tartalmazza a közhasznú és közcélú feladatellátás bér (létszám) és dologi szükségleteit, továbbá külső megrendelések vállalása esetén feladatellátás folyamatosságához szükséges személyi és dologi kiadásokat12 hónapra vetítve.

Felkéri a Képviselő-testület az ügyvezetőt, hogy haladéktalanul kezdje meg a Szénégető dűlőben felhagyott szennyvízürítő jövőbeni hasznosítási programjának, üzleti tervének kidolgozását és lehetőség szerint még a költségvetési tervezés időszakában, de legkésőbb február 28-ig terjessze azt a Képviselő-testület elé.

10.)   A Képviselő-testület az ún. médiafeladatok ellátására önálló előirányzatként keretösszeg biztosítását javasolja a 2003-2004-2005. évi tényleges teljesülési adatok figyelembevételével.

11.)  A Képviselő-testület kiemelt figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási gondok megoldásával kapcsolatos intézkedéseket. Ennek figyelembevételével a jövőben is támogatni kívánja mindazokat a törekvéseket, amely a foglalkoztatási gondok megoldására irányulnak (vállalkozások betelepülése, munkanélküliek átképzése, közhasznú foglalkoztatás kiszélesítése, közmunka program).

12.)  A Képviselő-testület a közszférában foglalkoztatottak részére az egyéni érdekeltség növelése céljából jutalomkeretet állapít meg, amely a 2006. évi költségvetés intézményenkénti személyi előirányzatának 3,5%.

13.)  A képviselői keret összegét legalább 250.000.- Ft vagy 300.000.- Ft/képviselő összegben határozza meg a kidolgozott anyag után.

14.)  A költségvetés általános tartalékának mértéke minimum 10.000.000.- Ft legyen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  a 2006. évi költségvetés tervezése

317/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetésének III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.

318/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2005. évi tervezett eszközbeszerzését (önrész és pályázati forrás) 5.640.000.- Ft összeggel jóváhagyja azzal, hogy megbízza a Művelődési Ház igazgatóját, hogy a mozigép ügyében kérje ki műszaki szakember véleményét, a felújítás pontos összegét határozza meg. Egyidejűleg meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a pályázati pénz terhére vásárolható-e gázkazán a tönkrement kazán helyett.

Felelős: Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: 2005. december 31.

319/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadja azzal a módosítással, hogy a Városi Művelődési Ház és Könyvtár vizsgálatára április hónapban kerüljön sor.

Felelős: Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr

Határidő: 2006. december 31.

320/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szőkéné Németh Katalin (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi István u. 13.) kérvényét megtárgyalta, a badacsonytomaji strand büféépületében lévő bérleményére (2. számú üzlet) beépített villanyszerelési pótmunkák 89.178,- Ft-os költségének 50%-os elengedéséről dönt azzal, hogy az ügyet ezzel lezártnak tekinti.

A szippantott szennyvíz elszállítására a Városüzemeltető KHT. által leszámlázott 64.000.- Ft-ot a Képviselő-testület reálisnak tartja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 20.

321/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagy turisztikai és egyes városi rendezvények megrendezése, feltételrendszerének kialakítása című előterjesztést megtárgyalta és dönt a 2006. évi nyári rendezvény-fesztivál programjairól, melyek az alábbiak:

-         Kéknyelű virágzásának ünnepe

-         Szegedy Róza Napok

-         Hétvége az Óriások földjén

-         Magyar napok a Kárpát medencében

-         Badacsonyi Bornapok

-         Badacsonyi Szüreti fesztivál

Megbízza a Hivatalt, hogy a programok megszervezésére a közbeszerzési eljárást készítse elő, valamint a KITK Bizottság soron következő ülésére a Tourinform Iroda vezetője, a Művelődési Ház igazgatója, a kulturális referens és a KITK Bizottság elnöke bevonásával a fesztivál csomag pályázati feltételrendszerének szakmai anyagát dolgozza ki.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  folyamatos, valamint a KITK Bizottság soron következő ülése

322/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőkolóniában emlékhely kialakítására javaslat című napirendet megtárgyalta, azonban pillanatnyilag nem tartja kidolgozottnak a programot az emlékhely kialakítására.

Kéri az Alapítványt, hogy dolgozza át ajánlatát, egészítse ki a pénzügyi információkkal, az ülésen felmerült kiegészítésekkel, pénzügyi – szakmai ütemtervvel. Térjen ki az anyag arra, hogy emlékhelyet vagy zarándokhelyet terveznek. A támogatók nyilatkozatai kerüljön csatolásra a kiegészített anyaghoz.

A Képviselő-testület arra is választ vár, hogy az Alapítvány elfogadja-e Révész István ajánlatát a terület hasznosításában való együttműködés vonatkozásában.

Az anyag beérkezését követően azt újra a Képviselő-testület soron következő ülésére kell terjeszteni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

323/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltető KHT-t és a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy közösen folytassanak tárgyalásokat az EON. RT-vel a közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonban lévő részének karbantartási és fenntartási munkáiról. Vizsgálják meg és egyeztessék, hogy a jelenleg lekötött energiamennyiség szükséges-e a város közigazgatási területén lévő közvilágítás üzemeltetéséhez.

A tárgyalások eredményéről javaslataikkal együtt készítsenek döntés előkészítő előterjesztést és azt terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a legkedvezőbb feltételrendszerre tegyen javaslatot.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

324/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását ahhoz, hogy a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen térítésmentesen készülő „Egry József Művelődési Központ engedélyezési tervei” magastetős tetőtér beépítésű, többfunkciós használatra készüljenek.

Felkéri a Polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson le az egyetem vezetőivel a látvány és engedélyes tervek elkészítéséről és azokról adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

325/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai Tanácsadó Testület szezonértékelő tájékoztatóját elfogadja.

326/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évi munkatervét az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

Február:

- Városszéli üdvözlőtáblák tervezése és elhelyezése

Március:

-  A közterületeken elhelyezett dísztárgyak állapota és fejlesztése, valamint a hirdetőtáblák felülvizsgálata

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

327/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

328/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi és a Badacsonyörsi településrészen élő időskorú polgárok élelmiszer és gyógyszerellátásának biztosítása érdekében megszervezésre kerülő személyszállítási feladatok ellátásával Budai Tibor (Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 32.) vállalkozót bízza meg azzal, hogy a badacsonyörsi „temetőjáratot” is iktassa be Mórocz István alpolgármester előterjesztése alapján.  Az ezzel kiegészített vállalkozási szerződést jóváhagyja.

A bruttó 5.000.- Ft vállalkozási díj összeget elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2006. évi költségvetés tervezésénél, mint kötelezettséggel terhelt előirányzatot a költségvetés tervezetében építse be.

Felkéri a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 1.

329/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú oktatási feladatokra kötött megállapodások, illetve a költségvetési intézmény közös fenntartására kötött megállapodás alapján javasolja a szolgáltatást igénybevevő Önkormányzatok fizetendő fenntartói támogatás kiegészítés mértékének felülvizsgálatát és a tényleges költségek figyelembevételével javasolja a résztvevő önkormányzatok által fizetendő mértéket megállapítani.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy kezdeményezzen tárgyalást Badacsonytördemic Polgármesterével és Jegyzőjével a Megállapodásban rögzített összeg felülvizsgálatáról és a fizetendő hozzájárulás mértékének módosításáról, a tényleges költségek alapulvételével.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005.december 31.

330/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelési feladatokra kötött társulási megállapodás alapján kéri a fizetendő fenntartói támogatás kiegészítés mértékének felülvizsgálatát és a tényleges költségek figyelembevételével javasolja a résztvevő önkormányzatok által fizetendő mértéket megállapítani.

Felhatalmazza a Polgármestert Badacsonytördemic Községgel az óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

331/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti térítésmentes eszközátadást támogatja. Az erről készült részletes átadási jegyzőkönyvet kérésre a KITK Bizottság tagjainak megküldi.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a térítésmentes eszközátadásról intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 15.

332/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barna Zoltán Badacsonytomaj, Nagykör u. 18. szám alatti lakos kérelmét elutasítja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 15.

333/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 12-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart az Egry József Művelődési Házban.

A közmeghallgatás témája:

1.)    Beszámoló az Önkormányzat munkájáról

2.)    Az Önkormányzat 2005. évi költségvetési tervének időarányos végrehajtása

A közmeghallgatást a Badacsony TV élő adásban közvetíti.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 12.

334/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Petőfi utcai Sporttelep körül lévő 57 db nyárfa kivágására bruttó 983.250.- Ft (ebből 786.000.- Ft a kivágásra és osztályozásra, a maradék a felmerülő költségekre) keretösszeget biztosít azzal, hogy a kitermelésre kerülő hasznosítható faanyagot 6.500.- Ft/m3 egységáron értékesíteni kell.

Felkéri a Hivatalt, hogy a még hiányzó 47 db fakivágási engedélyt soron kívül az illetékes hatóságtól kérje meg. Az új fák ültetését két tuskó közé javasolja.

A Képviselőt-estület a szerződéskötésben kiköti, hogy a fakitermelő olyan méretre vágja a fákat, hogy a Városüzemeltető KHT kisteherautójával szállítható legyen.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a vállalkozási szerződés előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

335/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj belterületi szennyvízcsatornázás V., befejező ütemének tervezésére újabb közbeszerzési eljárást indít.

Felkéri a Hivatalt és a közbeszerzési eljárást lebonyolító Dr. Illés Levente Ügyvédi Irodát, hogy az eljárást soron kívül a törvény adta lehetőségek határán belül a leggyorsabban folytassa le, hogy az Önkormányzatnak lehetősége legyen a 2006. évi, vagy a 2007. évi céltámogatás benyújtására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

336/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT-nál tartott FEB ellenőrzésről szóló tájékoztatást megtárgyalta, az abban megfogalmazott feltételeket javasolja az ügyvezetőnek a 2006. évi üzleti tervben, mint lehetséges alternatívát megjeleníteni.

Felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tekintse át a KHT ügyvezetőjének premizálási feltételeit és erről adjon egy részjelentést.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Felügyelő Bizottság vizsgálata után a premizálási feltételeket teljesítse annak figyelembevételével, hogy a májusi zárszámadás kapcsán válnak nyilvánossá a számadatok.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Sall Csaba Felügyelő Bizottság elnöke

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: 2005. december 20., illetve folyamatos

337/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Vidó Ákos 8. osztályos tanuló (anyja: Kovács Éva) Badacsonytomaj, Római u. 152. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegáltak számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000,- Ft ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre, az Arany János Programirodának küldje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. december 12.

338/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Tóth Zsuzsanna 8. osztályos tanuló (anyja neve: Hámos Zsuzsanna) Badacsonytomaj, Béke u. 1. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegáltak számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000,- Ft ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre, az Arany János Programirodának küldje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. december 12.

339/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Csala Ferenc 8. osztályos tanuló (anyja neve: Tar Zsuzsanna) Badacsonytomaj, Petőfi u. 68. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegáltak számára a Programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000,- Ft ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre, az Arany János Programirodának küldje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. december 12.

340/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városháza építéshez kapcsolódó „Téglajegy” kibocsátására javaslat című előterjesztést megtárgyalta, a javaslatot támogatja és felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg a részletes határozati javaslatot terjessze a Képviselő-testület ülése elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a költségvetési rendelettervezet elkészítése

341/2005. (XI.30.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2551/8; 2551/10; 2561/5; 2561/6, 2561/8; 2551/5; 2551/7; 2193/6; 0279/67; 0277/17; 0274/2 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonába kerülését kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 2551/8; 2551/10; 2561/5; 2561/6, 2561/8; 2551/5; 2551/7; 2193/6; 0279/67; 0277/17; 0274/2 hrsz.-ú ingatlanokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76. §-ában meghatározott önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közösségi tér kialakításának céljára kívánja felhasználni.

4.        Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

342/2005. (XI.30.) számú határozat

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 056/10 hrsz.-ú ingatlan ingyenes Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonába kerülését kezdeményezi.

2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 056/10 hrsz.-ú ingatlanokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és egészséges ivóvíz ellátásának céljára kívánja felhasználni.

4.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

5.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

343/2005. (XI.30.) számú határozat

1.        Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0167 hrsz.-ú ingatlan ingyenes Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonába kerülését kezdeményezi.

2.        Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.        Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 0167 hrsz.-ú ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező feladat a települési önkormányzat számára és új lakóterület kialakításának céljára kívánja felhasználni.

4.        Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.        Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

344/2005. (XI.30.) számú határozat

1.   Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0305 hrsz.-ú ingatlan ingyenes Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonába kerülését kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 0305 hrsz.-ú ingatlanokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a helyi foglalkoztatás elősegítése érdekében nádfeldolgozó működtetése céljára kívánja felhasználni.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

345/2005. (XI.30.) számú határozat

1.        Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 022/21; 542/1; 02/2; 022/2; 022/27 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonába kerülését kezdeményezi.

2.        Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 022/21; 542/1; 02/2; 022/2; 022/27 hrsz.-ú ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező feladat a települési önkormányzat számára és a helyi közúti hálózat bővítése  céljára kívánja felhasználni.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

346/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy együttműködik a Public Press és a Visualpower cégekkel a 2006-os labdarúgó világbajnokság valamelyik mérkőzésének városunkban egy alkalommal történő kivetítésével.

Megbízza a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a rendezvényt szerepeltesse 2006. évi programjai között, adja meg a szükséges segítséget a megvalósításhoz.

Felelős: Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: folyamatos

347/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szebb Gyermekkorért” Gyermekjóléti és Családsegítő Alapszolgáltató Társulás létrehozására vonatkozó Megállapodás tervezetet megtárgyalta, a gesztori feladatok ellátását elvállalja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Társult Önkormányzatok polgármestereivel közösen kezdeményezze a Vöröskereszttel meglévő szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését és 2006. január 1. napjától kezdődően új megállapodás megkötését a létrehozott Társulással.

Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Társulási Megállapodást az Önkormányzat, mint gesztor képviseletében aláírja és a gesztori feladatokból fakadó jogosultságokat az Önkormányzat képviseletében gyakorolja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodást annak valamennyi önkormányzat által történő elfogadásától és aláírásától számított 15 napon belül törvényességi véleményezésre küldje meg a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének.

Határidő: 2005. november 30., illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

348/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulás létrehozására vonatkozó Megállapodás tervezetet megtárgyalta, a gesztori feladatok ellátását elvállalja.

Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Társulási Megállapodást az Önkormányzat, mint gesztor képviseletében aláírja és a gesztori feladatokból fakadó jogosultságokat az Önkormányzat képviseletében gyakorolja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodást annak valamennyi önkormányzat által történő elfogadásától és aláírásától számított 15 napon belül törvényességi véleményezésre küldje meg a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. november 30., illetve folyamatos

349/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontjában, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva  - figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 2. § (1) bekezdésében foglaltakra -  a belső ellenőrzési feladatok társulási formában történő ellátásáról dönt.

A Balaton-felvidéki Önkormányzatok Belső Ellenőrzési Társulása (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.) elnevezésű Társulás létrehozására megkötött Társulási Megállapodás 2005. december 31. napjával történő közös megegyezéssel való megszüntetését kezdeményezi. Ezt követően a belső ellenőri feladatok ellátását 2006. január 1. napjától a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodásban foglaltak alapján a Többcélú Társulás feladatellátásában kívánja megoldani.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a Balaton-felvidéki Önkormányzatok Belső Ellenőrzési Társulása közös megegyezéssel megszüntetéséről szóló megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

350/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt szolgáltató telephely ügyét megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, bízzon meg jogi szakértőt az ingatlannal kapcsolatos jogi helyzet kivizsgálására. Adjon szakvéleményt arra vonatkozóan is, hogy milyen lehetőségek vannak a tulajdonosi viszonyok rendezésére.

A Hivatal kérjen fel továbbá egy műszaki szakértőt is, aki vizsgálja meg azoknak a felépítményeknek az állapotát, amely vétel esetén az Önkormányzat tulajdonába kerülne, mutassa ki, hogy milyen nagyságú költségek fognak felmerülni a működőképességhez.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a végleges döntéssel megvárja a tulajdonosi kör december 12-ei ülését. Ezek után és a meglévő anyagok birtokában a Képviselő-testület újra tárgyalja a témát.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

351/2005. (XI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, illetve a KITK Bizottság elnökét, hogy a 2006. évben megrendezendő Utazás Kiállításon való részvétellel kapcsolatban további tárgyalásokat folytasson Badacsonytördemic és Szigliget Polgármesterével.  A tárgyalás eredményét a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke

Felelős: folyamatos

352/2005.(XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztató a rendezési terv állapotáról és a benne szereplő projektek helyzetéről napirend  tárgyalására zárt ülést rendel el.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!