Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. évben meghozott határozatai III.

201/2005.(VIII.3.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti és Szabályozási Terv készítésének alapjául az eddig lefolytatott előkészítő tárgyalások alapján az alábbi Településfejlesztési Koncepciót fogadja el és ezzel a meglévő 65/2002.(III.7.) számú határozatát hatályon kívül helyezi:

Mottó: Badacsonytomaj üdülő és lakó kisváros, mely együtt él a természettel, és biztosítja a kisvárosias lakhatás, szolgáltatás hosszú távú lehetőségét is.

Alapfelvetések:

-         Badacsonytomaj történelmi hagyományainál fogva elősegíti a balatoni borrégió központ helyi kialakítását, és a borászati szakma kutatási és oktatási bázisát.

-         A város intézményi és területi eltartó képessége megőrzése érdekében, valamint a jobb intézményi és infrastruktúra kihasználás miatt is a népesség gyarapodás elősegítése.

-         A döntően idény munkahelyek mellett gazdasági és szolgáltató területeken állandó munkahelyek létrehozásának elősegítése.

1.     A Településszabályozási tervet a turizmus, a szőlő és borkultúra, a népességmegtartás és népességgyarapodás, a munkahelyteremtés, a kisvárosias fejlődés, valamint a természet- és környezetvédelmi szempontok, az ember és a környezet harmonikus együttélésének prioritásával kell elkészíteni.

2.     Vizsgálni kell az alábbi területek hasznosításának lehetőségét:

-         Badacsonytomaj felső kolónia területének turisztikai célú hasznosítása.

-         A kistérségi SAPHARD programban megfogalmazott vizes élőhely, bemutatóhely, vízi oktatóbázis és lápi iskola kialakításának lehetőségét a VÁTI telep, a Nádas-tó területén, kiegészítve az ezen területekhez csatlakozó római kori építészeti (régészeti) maradványok feltárásával és bemutatóhely kialakításával.

-         A Római út alatti minőségi turizmusfejlesztési területek lehetőség szerinti az OTÉK-kal megegyező beépítésre szánt terület besorolást kapjanak, azaz beépíthetőségük a 10 és 40 % közöttiben legyen megállapítható.

-         Badacsonytomaj területén alternatívaként felmerül a légpárnás kompkikötő létesítése.

-         A Bazaltbánya turisztikai hasznosításának lehetősége, bányamúzeum létesítése.

-         A megszűnő szennyvíztisztító telep a Városüzemeltető Kht székhelye és telephelye lenne.

-         Badacsonyban az ún. 6 ha-os terület turisztikai célú hasznosítását, lehetőség szerint a terület belterületbe vonásával.

-         A Kisörsi út északi oldalán lévő hatalmas területek hasznosítását.

-         Badacsonyörsön a tapolcai elágazónál kezdődő és a Nádas tóig terjedő, háromszög alakú területnek fejlesztési célú hasznosítását.

-         Badacsonyban az ún. Szász Pál telken (és a hozzá csatlakozó telkeken) többcsillagos szálloda építhetőségének feltételeit (nagyon magas beépítési százalék, esetleg intézményi terület).

3.      A libegő, sikló, és/vagy földön lévő felvonó lehetséges nyomvonalának megvizsgálása a Badacsony hegytető (bányaudvar) megközelíthetőségére.

4.      Káptalantóti út melletti területek – „Tégladombi dűlő” – lehetőség szerinti szabályozása, szükség esetén szanálási terv készítése (csereterületek, összevonások).

5.      Törekedni kell fejlesztési célra igénybe vehető területek kijelölésére és a fejlesztéseket lehetővé tevő előírások, szabályzók kialakítására (ipari területek, kisebb turisztikai célú fejlesztésre alkalmas területek, stb.).

6.      A külterületi ingatlanok tekintetében a Képviselő–testület az előző Rendezési tervhez hasonlóan a beépítés feltételeként meghatározott minimális teleknagyságokat nem kívánja megváltoztatni, a meglévő szőlőkultúra érdekében. Távlatilag azonban felmerülhessen az a lehetőség, hogy a 0121/73 és 0121/79 hrsz.-ú ingatlanok lakóterületi besorolásba kerülhessenek a BTSZ 5%-os alövezeti módosításában érvényesítve.

7.      Vizsgálandó a lakóterületek növelése, bővítése, de nem a családiházas formában, hanem kisvárosias, lakóparkos megoldásban. A vasút és a Móricz Zsigmond utca közötti terület elsődleges figyelmet és vizsgálatot igényel.

8.      Vizsgálni kell a badacsonyörsi temető bővítésének lehetőségét.

9.      Vizsgálni kell Badacsonyörs területén strand létesítésének lehetőségeit.

10.  Felül kell vizsgálni a belterületi, ÁRT telekosztásra vonatkozó előírását és övezeti határait, valamint az osztási tilalmak feloldásait.

11.  Az elkerülő út nyomvonalát a településrendezési tervekben továbbra is biztosítani kell.

12.  Felül kell vizsgálni a település parkolási lehetőségeit, közúthálózatát, különös tekintettel a természetben, jogilag nem létező utak és a külterületi telekösszevonásokat gátló gyalogutak megszűntetésének kérdéseit.

13.  Külterületen a szőlőterületeken az övezetek megnevezését a badacsonyi bor eredetvédelmi elismertetése érdekében meg kell nevezni.

14.  Előre vizsgálni kell a Badacsonyt elkerülő út elkészülte utáni hatásokat.

15.  Tovább kell vizsgálni a lakótelkek kialakításának lehetőségét, a Fő utca egyedi szabályozását amennyiben ez lehetséges a városkép javítása érdekében.

16.  Meg kell vizsgálni a hulladékudvar és komposztáló telep kialakításának lehetőségét a volt badacsonyörsi szennyvíztelep területén (Szénégető dűlő).

17.  Meg kell vizsgálni az erdősíthető és ligetesíthető területeket, a parkok és zöldfelületek növelésének lehetőségét.

18.  Rövidtávon meg kell vizsgálni a Városháza, Idősek otthona és a Városüzemeltetés elhelyezésének lehetőségét. Preferált megoldások: Városháza a volt Hegyközség irodaházában; Idősek otthona: volt szeszfőzde utáni terület – Tavirózsa; Városüzemeltetés: volt szennyvíztisztító telep.

19.  Vizsgálni kell az elkerülő út elkészülte után a 71-es főközlekedési útból kieső útszakaszon sétány (promenád) és kerékpárút kialakításának lehetőségét.

20.  Vizsgálni kell a bel- és külterületen a kerékpáros és lovas turizmus feltételrendszerét.

21.  Kezdeményezni kell a településen lévő turistautak felújítását.

22.  Vizsgálni kell Badacsony és Badacsonyörs településrészeken a hegyen kilátó létesítésének lehetséges helyét.

23.  Tovább kell vizsgálni a Borászati Múzeum és Kiállítóhely létesítésének feltételeit. (Ányos pincét is érintheti – Kutatóintézet)

24.  Vizsgálni kell a településhez tartozó partszakaszon csónakhelyek (csónakkikötők) létesítésének lehetőségét.

25.  Törekedni kell arra, hogy a település fejlesztési koncepciója és az arra épülő tervek összhangban legyenek a Badacsony hegy körül lévő települések ugyanilyen tárgyú szabályozásával.

26.  Alkotótelep létrehozása festők, képzőművészek megkeresésével esetlegesen a volt kolónia területén minimális bérleti díj, mely fizethető lenne a település által zsűrizett alkotásokkal természetben is.

Szoborpark területének kijelölése (mint Villány vagy Nagyatád).

27.  Közmű fejlesztések folyamatosan, akár pályázatok által vagy részlegesen önerőből. Nyomvonalak figyelembevétele. Teljes elektromos földkábel Víz-, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés fejlesztés

28.  A borászat, mint településformáló tevékenység szélesítése. Pincesor kialakítására terület biztosítása, akár bor skanzen jelleggel, az ország 20 legjobb borászának pince beépítési kötelezettséggel, akár ingyen terület nyújtása.

29.  Szélesebb rendezvény szervezés időben. Szabadtéri színpad, szabadtéri játékokra terület biztosítása (akár a kistó mellett).

30.  Kereskedelmi bank megnyerése, a településközpontnak 2 új ATM létesítésére lehetőség.

31.  Vizi telep – vitorlás iskola kialakítására terület  biztosítása (kis alternatíva a BAHART kikötő mellett).

Megbízza a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a koncepciót az érdekelt államigazgatási szervek és a szomszédos önkormányzatok részére véleményezésre küldje meg.

Felkéri továbbá arra, hogy a településszabályozási tervet készítő Magyarország Fesztivál Kft. részére az elfogadott koncepciót mielőbb küldje meg.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

202/2005.(VIII.3.)  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Tourinform Iroda részére klímaberendezés beszerzéséhez, a TOURINFORM Iroda 2005. évi költségvetése terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 30.

203/2005.(VIII.3.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony hegy erdészeti, természeti és turisztikai céljainak megőrzése és fejlesztése érdekében kötött együttműködési megállapodással egyetért.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, illetve a 2005. pénzügyi évben erre a feladatra elkülönített 500.000,- Ft felhasználására az alábbi megkötésekkel:

Finanszírozza a megállapodás szerint az ez évre vonatkozó, a hegyről történő OTTO Kft. által elvégzendő szemétszállítás költségeit, illetve a fennmaradó összegből munkákat rendelhet meg a Rózsakő és környéke általános állapotának javítására.

Felhatalmazza továbbá a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az 500.000,- Ft-on belül saját hatáskörben engedélyezzék a kifizetést, amiről utólag kötelesek a testület előtt beszámolni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

204/2005.(VIII.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 2488 hrsz-ú ingatlan Szabályozási Tervének előkészítéséhez szükséges Településfejlesztési Koncepciót az alábbiak szerint a továbbtervezés alapjául elfogadja:

Tömbönkénti szabályozási elvek:

I. tömb:

A területen 5 lakóépület 10,5 m-es maximális építménymagassággal helyezhető el magastetővel, szabadonállóan. Ezek az épületek várhatóan 60 lakást tartalmaznak. E tömb beépítettsége max. 30 %-os. A parkolási igényeket teljes egészében telken belül oldják meg, részben garázsokban.

II. tömb:

E tömbben 4,5 m-es maximális építménymagassággal,  magastetővel, várhatóan egy épülettömegben 6-8 kereskedelmi, szolgáltató egység helyezhető el. Parkolásuk telken belül kerül megoldásra. A minimális kialakítandó zöldfelület 20 %. A parkolási igényeket telken belül biztosítják. Legnagyobb beépítettség 50 %.

III. tömb:

E tömbben 6 m-es maximális építménymagassággal, szabadon álló elhelyezéssel, a mikrotérséget is ellátó nagyobb bevásárlóközpont (kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, esetleg üzemanyagtöltő) helyezhető el. A minimális kialakítandó zöldfelület 20 %. A parkolási igényeket telken belül biztosítják. Legnagyobb beépítettség 50 %.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Magyarország Fesztivál Kft. vezető tervezőjének.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a Szabályozási Terv elfogadására: 2005. december 31.

205/2005.(VIII.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja Káptalantóti településről az Önkormányzat intézményeibe beíratott gyermekek szállítását Káptalantóti és Badacsonytomaj viszonylatában a 2005/2006. nevelési, oktatási évre.

A beérkezett ajánlatok közül a TRIÁSZ ’06. Kft. (8257 Badacsonyörs, Csigáskuti u. 7.) ajánlatát fogadja el. A szállítás költségeit, 90.000,- Ft/hó + 13.500,- Ft ÁFA összeget a 2005., 2006. évi költségvetésében biztosítja.

A gyermekek szállítását személyszállításra, a KRESZ-ben, valamint más közlekedési szabályokban meghatározott járművekkel szabad szállítani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a társasággal határozott (2005-2006. tanév) időtartamra kötendő szerződést készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.

A szerződés tartalmazza azt is, hogy az autóbusz a badacsonytomaji Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda előtt is álljon meg a reggeli és a délutáni szállításkor.

Felkéri a Jegyzőt arra is, hogy a soron következő testületi ülésen az előirányzat módosítására vonatkozó rendelettervezetet készítse elő, továbbá a 2006. évre jutó költséghányadot a költségvetési tervezés időszakában a rendelettervezetben irányozza elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. szeptember 1., illetve a 2006. évi költségvetés tervezése

206/2005.(VIII.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatójának kérelmét megtárgyalta és Szabóné Vörös Annamária 40 éves közalkalmazotti jubileumi jutalmának fedezetéül bruttó 1.200.000,- Ft-ot biztosít a 2005. évi költségvetés tartaléka terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a szeptemberi testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. augusztus 31., illetve a Képviselő-testület szeptemberi ülése

207/2005.(VIII.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat nyújt be a „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” című GVOP-2005-4.4.2 pályázati támogatás iránt.

A Képviselő-testület a pályázaton önkéntes társulás tagjaként kíván részt venni azzal, hogy a társulás vezetője Badacsonytomaj Város Önkormányzata. A Képviselő-testület az önkéntes társulási megállapodást elfogadja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

Felhatalmazza a Polgármestert az önkéntes társulási megállapodás aláírására.

Pályázat címe. Szélessávú hálózat kiépítése a Balaton-felvidéken

Projekt költsége összesen: 172.500 e Ft, ebből Badacsonytomaj Városra jutó költség 18.800 e Ft.

A Képviselő-testület a projekt megvalósításához településére kimutatott költségekhez 3.600 e Ft saját erőt biztosít. A saját erő biztosításának formája pénzbeli hozzájárulás.

A Képviselő-testület a pályázathoz az alábbi nyilatkozatot teszi:

-        Vállalja, hogy a támogatást a projekt megvalósítására fordítja és a projektet kizárólag a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében működteti.

-        Vállalja, hogy a megvalósult beruházást a projekt lezárást követő 5 évig üzemelteti.

-        A Képviselő-testület ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.

-        Kijelenti, hogy minden olyan körülményről haladéktalanul szóban és írásban egyaránt tájékoztatást ad, amely a projekt eredményességét, vagy a megszabott határidőre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.

-        Vállalja, hogy legkésőbb 5 napon belül írásban bejelenti, amennyiben a projekt (beruházás) megvalósítása bármely okból tartós akadályba ütköz9k, vagy meghiúsul, vagy késedelmet szenved.

-        Kijelenti, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, valamint, hogy ebben a tárgyban pályázatot korábban és máshol nem nyújtott be.

-        Kijelenti, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában 60 napon túli, jogerős határozattal előírt adó, vagy adók módjára behajtható köztartozással nem rendelkezik, cső-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll.

-        Tudomásul veszi, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerülhet.

-        Hozzájárul, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Magyar Államkincstár és a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

-        Tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.

-        Tudomásul veszi az azonnali beszedési megbízás megadását a 217/1998 (XII.30.) Korm. Rendelet 87.§ (4) bekezdés eseteire.

-        Kijelenti, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.

-        Hozzájárul a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.

-        Bejelentési kötelezettsége van a pályázat elbírálásig, illetve a támogatási szerződés lejártái, ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indult.

-        Hozzájárul, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosít a pénzügyi adatbázishoz.

-        A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. augusztus 31.

208/2005.(VIII.24.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4,5 millió forintot biztosít utólagos elszámolással a 2005. évi Badacsonyi Szüreti felvonulás megrendezésére.

A rendezvény előkészítésére, a lebonyolítás érdekében Koordinációs Bizottságot hoz létre, melynek vezetője Mórocz István alpolgármester, tagjai: Csoltai Lajos kulturális referens, - aki a rendezvény befejezéséig teljes munkaidőben látja el feladatát – Lesz Ferenc, Margittai Elemér és Nagy Lajos képviselők.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

209/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2004. (XII.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A badacsonyörsi játszótér befejezési határideje 2006. július 31. napja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

210/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

Felkéri a Polgármestert, bízza meg Mórocz István alpolgármestert, hogy vizsgálja meg a hegyi irányjáratok útvonalát a tekintetben, hogy Badacsonyörs településrész frekventált helyei szerepelnek-e az útvonalban. Amennyiben nem, úgy a jövő évi szerződéskötés előtt az útvonalat felül kell vizsgálni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Mórocz István alpolgármester

Határidő: 2005. december 31.

211/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Tourinform Irodánál lévő animátor foglalkoztatására keressen előirányzatot és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület engedélyezi a Városi Művelődési Ház igazgatójának, hogy a nem tervezett bevételekből befolyt összeget a Művelődési Ház állagmegóvására, valamint felújításra fordíthassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a 2006. évi költségvetés tervezése

212/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésében megfogalmazott javaslatok végrehajtására készített ütemtervet elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a végrehajtásról adjon számot a Képviselő-testületnek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

213/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felvett folyószámlahitel erejéig, azaz

-  Ajka kristály pavilon vásárlás:                 1.125.000.- Ft

-  Badacsony parkoló vásárlás:                  3.600.000.- Ft

-  Ingatlan (vendégház) vásárlás:              9.500.000.- Ft

-  Szász Pál telki pavilon rendbetétele:         796.000.- Ft

-  Óvoda világítás felújítása:                         798.000.- Ft

-  Termálvíz tanulmányterv készítés:          2.750.000.- Ft

-  Iskolai tornaterem (pénzmaradvány):    3.836.000.- Ft

Összesen:                                               22.405.000.- Ft

erejéig a lekötött pénzeszköz visszavezetését a folyószámlára engedélyezi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

214/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.000.- Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Rt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank RT-vel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. szeptember 10.

215/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz benyújtott, a badacsonytomaji strandok iszapkotrási feladataira elnyert  - P-VMM-29/2004. -  támogatásról  lemond. Az így megmaradt 10.000.000.- Ft önrész összegéből elvégzi a badacsonyi strand lídósítását, valamint mindkét strandon a nádas részek tisztítását.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testületi határozatot küldje meg a Támogató részére.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy a munkák lebonyolítását készítse elő, válassza ki a kivitelezőt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

216/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandok jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket megtárgyalta, a strandi információs rendszer hálózatának kiépítését támogatja.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a badacsonytomaji strand szennyvízcsatornázására kérjen be árajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlattevőt elfogadva, az összegre a szükséges átcsoportosítást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság saját hatáskörben tegye meg.

Megbízza Ferenczy Károly ügyvezetőt, hogy állítson fel sorrendet a strandi fejlesztésekre és azt terjessze a Képviselő-testület októberi ülésére.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület októberi ülése

217/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

218/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetközi kapcsolatokról szóló értékelést elfogadja.

219/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető kérésére hozzájárul a pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználásához úgy, hogy a költségvetésben szereplő előirányzatot nem vonja el.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

220/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket a jelen előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívás tartalmazza, melyben az „Alkalmazási feltételek”-et kibővíti a „saját gépjármű használata munkavégzés céljára” feltétellel.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Megbízza továbbá, hogy a szeptemberi ülésre a nagy turisztikai rendezvények megszervezésére vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2005. december 31.

221/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2 fő animátor foglalkoztatásának költségét  - 208.171.- Ft-ot -  a Városüzemeltető KHT részére, a strandok üzemeltetési költségeihez biztosítja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 30.

222/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tárgyaljon a Via Stúdióval a Badacsony vonzerőkiadvánnyal kapcsolatos szerzői jogok rendezéséről, mely tárgyalás eredményéről a szeptemberi ülésen adjanak tájékoztatást és addigra kérjenek be további szakcégektől is árajánlatokat.

Felkéri a Tourinform Irodát arra, hogy egy a működési területét magába foglaló kiadvány előkészítésével kapcsolatban a működési területen lévő önkormányzatokkal vegye fel a kapcsolatot, egyeztessen, és ezen egyeztetésről adjon tájékoztatást a Képviselő-testület szeptemberi ülésén.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Tasner Mónika irodavezető

Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése

223/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskoláért Közalapítvány részére évenként a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola nyári üdültetéséből befolyó (kiadásokkal csökkentett) bevételét átutalja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 15., illetve folyamatos

224/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj 2551/10 hrsz-ú közterület (út) elnevezését megtárgyalta. Az új lakótelkeknél fekvő közterületet Hársfa utcának nevezi el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kezdeményezze a változás átvezetését a Belügyminisztérium Központi Adatnyilvántartó rendszerében.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

225/2005. (VIII.31.) számú határozat 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A megpályázott eszközök értéke bruttó 2.806.880.- Ft, melyhez a szükséges 20%-os önrészt, 561.376.- Ft-ot a Tűzoltóság többlet bevételéből biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt és Nagy Gyula tűzoltóparancsnokot a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: 2005. szeptember 30.

226/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji 062, 063/1, 063/2 hrsz-ú út átnevezésére irányuló kérelmet elutasítja, az továbbra is Bánya út marad.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 30.

227/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a leendő Városháza és Rendezvénytér kiviteli tervdokumentációját a Magyar Építész Kamara Tervpályázati és Versenyfelügyeleti Bizottság engedélye alapján  - tervpályázat mellőzésével -  a Tervező Lépték Kft-től (7621 Pécs, Király u. 27.) bruttó 5.337.500.- Ft-os áron megrendeli.

Felkér a Jegyzőt a megbízási szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

228/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megnövekedett műszaki ügyintézési, közbeszerzési és beruházási feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében engedélyezi a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály létszámának növelését 1 fő felsőfokú iskolai végzettségű, köztisztviselő jogállású munkavállaló foglalkoztatását. Az 1 fő létszám határozatlan időre, 2005. szeptember 1. napjától. Az alkalmazási feltételek között legyen előírva a legalább 5 év kivitelezői gyakorlat.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a 2005. évre eső költségekre az előirányzat módosítást végezze el és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felhatalmazza a Jegyzőt az álláshely betöltésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

229/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kedvezményes TV megjelenésről szóló előterjesztést megtárgyalta, a hirdetésekben nem kívánja megjeleníteni a települést.

230/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Révész István (2016 Leányfalu, Pf. 6.) úr vételi ajánlatát a Badacsonytomaj, Felsőkolóniára megtárgyalta, az ajánlatot nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt az ajánlattevőt értesítse a döntésről

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2005. szeptember 30.

231/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony, Alsó bazársor  - Epres Róbert tervező által -  átdolgozott terveit (2.változat) elfogadja.

Felkéri Epres Róbert tervezőt, hogy a kiviteli tervek elkészítésére lehetőség szerint egy héten belül tegyen árajánlatot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 7.

232/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Füredi úti járdakialakítás építési engedélyezési eljárásához, illetve a Veszprém Megyei Közútkezelő KHT-val kezelői jog átadásához a szükséges geodéziai megosztási munkarész elkészítésére bruttó 125.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt a megosztási munkarész megrendelésére, továbbá a Polgármestert a vagyonjogi átadásról készült megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

233/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strand büféépületek kivitelezéséről szóló beszámolót elfogadja, a kivitelezéshez még szükséges bruttó 1.189.032.- Ft-ot biztosítja az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt a Vállalkozói Szerződés módosítására, a Polgármestert annak aláírására.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a jövőben az egyes beruházásoknál a kiviteli terveket is rendelje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

234/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2005. (V.9.) számú határozatában előírt VÁTI Kft-vel történő egyeztető tárgyalást eredményesnek ítéli.

Dr. Orosz Bálint ügyvezető igazgató által felajánlott végszámla visszavonást, valamint az alátámasztó dokumentumok, vizsgálati anyagok szerkeszthető és a Szabályozási Terv készítése során felhasználható formában történő átadását kompenzációként elfogadja. Fenti feltételek 8 napon belüli teljesítése esetén a peres eljárás megindításától eltekint.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az egyezség elfogadásáról a VÁTI KFT-t értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

235/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Borvidék Szőlősgazdáinak Pinceszövetkezete végelszámolójának ingatlan felajánlását részben  - belterületi útingatlanokat érintően -  elfogadja, a  Badacsonytomaj 791., 2624., 2625. hrsz-ú belterületi útingatlanokat megvásárolja.

Az adás-vételhez szükséges 78.330 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az adás-vételi szerződés elkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 30.

236/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kobolka Istvánné Badacsony, Római út 220. szám alatti lakos térítésmentes ingatlan felajánlását elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a badacsonytomaji 1450/2 hrsz-ú 179 m2 térmértékű útingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges szerződés elkészítésére intézkedjen.

Megbízza továbbá, hogy az út másik felének tulajdonosát keresse meg az esetleges, az Önkormányzat részére térítésmentes felajánlása ügyében.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 30.

237/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj, Erdős utcában a csapadékvíz elvezetés kiépítését támogatja, az ehhez szükséges bruttó 600.000.- Ft-ot biztosítja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a kivitelezési munkák megrendelésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 15.

238/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi Utazás Kiállításon való részvételről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Tourinform Iroda bevonásával készítse az idei turisztikai szezonról egy értékelést és azt terjessze a Képviselő-testület szeptemberi ülésére, aminek eredményeként dönt a Képviselő-testület  az Utazás Kiállításon való részvételről.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető

Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése

239/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szélessávú Internet-hálózat kiépítése tárgyában meghozott 207/2005. (VIII.24.) számú határozatát visszavonja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy  - amennyiben arra igény mutatkozik -  folytassanak tárgyalást a Magyar Telekom RT. illetékeseivel a fejlesztésről és annak eredményéről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése

240/2005. (VIII.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére indított segélyakcióban részt kíván venni és a támogatás összegét 200.000.- Ft-ban határozza meg, melyet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül juttat el a károsultaknak.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kezdeményező szervezetet értesítse és intézkedjen a támogatás megadott számlaszámra történő átutalásról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2005. szeptember 30.

241/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt vizsgálja meg az alsó temetővel szemben ideiglenes parkolóhely kialakításának lehetőségét.

Felkéri a Városüzemeltető KHT vezetőjét, hogy az alsó, illetve a felső temetőnél, kiemelten a támfal megerősítésére és kerítés elhelyezésére vizsgálja meg pályázat lehetőségét.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: folyamatos

242/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Idősek Otthona és Gondozó Ház részére ingatlan átruházási szerződés elfogadására javaslat című napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

243/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

244/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

245/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a franciaországi partnerkapcsolat felvételéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt köszönettel vette.

Megbízza a kulturális referenset, hogy a Megyei Közgyűlés Elnökének levelében megadott két elérhetőséggel vegye fel a kapcsolatot, tájékozódjon a konkrét lehetőségekről együttműködve a helyi civil szervezetekkel.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. október 15.

246/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kötelező szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzése támogatásáról dolgozzon ki koncepciót, melyet a lakosság körében végzett felméréssel támaszon alá és azt terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  a Képviselő-testület novemberi ülése

247/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Turisztikai és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

248/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró Istvánné, a Bíró és Társa Bt. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) képviseletében benyújtott kérelmét megtárgyalta és a 2557/A/2 hrsz-ú üzlet alatti terület bérleti díj csökkentési kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

249/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Mikes Tivadar (A-2371 Hinterbrühl, Hohlg. 2.) az Önkormányzat ingatlanról kidőlt nyárfák által okozott kár megtérítésére irányuló kérelmét megtárgyalta.

A kérelmezőnek z épülete mellett raktározott értéktárgyai javítására és pótlására 312.000.- Ft-os keretet nem biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a döntésről.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. október 10.

250/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának értékelését elfogadja.

251/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező 231 hrsz-ú, 290 hrsz-ú, valamint a 2908 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok tulajdonjogának a Tavirózsa Apartmanház Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Csanád út 74.) javára történő térítésmentes átruházására irányuló szerződést az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel hagyja jóvá:

1.)    Az 1.) pont utolsó mondatát az alábbiak szerint egészíti ki:

„…megnevezésű ingatlanokat per-, igény-, teher- és szolgalommentesen Átvevő részére az alábbi feltételek mellett.”

2.)   A 2.) pont második bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„Az építkezés megkezdésének időpontjáig az átadásra kerülő ingatlanokat elidegenítési tilalom terheli, aminek ténye az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.”               

3.)   A 3.) pont utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:

„Átvevő Kft. megalapításával egyidejűleg Felügyelő Bizottságot hoz létre, amelynek egyik tagját Átadó Önkormányzat Képviselő-testülete jelöli.”

4.)    A 4. ) pont harmadik bekezdésében szereplő „13” hónap „12” hónapra módosul. A 4.) pont harmadik bekezdésének első mondatának vége az alábbiak szerint módosul:

„…költségével megegyező bankgaranciát, vagy egyéb más biztosítékot igazol.”

5.)    Az 5.) pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Átvevő nyilatkozik, hogy az ingatlanokat ismeri, a telekhatárokkal tisztában van.”

6.)    A 6.) pont utolsó mondatában a „tényleges értéket” megfogalmazás kivételre kerül, helyette „bekerülési értéket” megfogalmazás kerül.

7.)    A 15.) pont az alábbiak szerint módosul:

„Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködve fognak eljárni, a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos érdemi nyilatkozatokat, tájékoztatásokat egymással írásban közlik. Az írásos közlés formája lehet postai úton kézbesített tértivevényes levél, e-mail, vagy telefax. E-mail, vagy telefax esetben a közlés csak visszaigazolás megtörténte esetén minősül a másik féllel közöltnek.

Felek kapcsolattartóknak az alábbi személyeket jelölik ki:

Átadó Önkormányzat részéről: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Átvevő Kft. részéről:                           …………………………..

Tavirózsa Alapítvány részéről:  …………………………..

A kapcsolattartó személyek érdemi döntésre nem jogosultak, feladatuk a szerződésből fakadó kötelezettség végrehajtásának elősegítése, azok teljesülésére vagy a teljesülést akadályozó körülményekre vonatkozó folyamatos tájékoztatás a döntéshozó szervek részére.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.”

8.)    A 16.) pont utolsó mondatának vége az alábbiak szerint módosul:

„...ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság hatáskörét.”

Felhatalmazza a Jegyzőt a módosítások és kiegészítések szerződésben való átvezettetésére, valamint a Polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat képviseletében írja alá.

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket a határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. október 15.

252/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Apartmanház Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Csanád út 74.) Felügyelő Bizottsága tagjaként Krisztin N. László polgármestert választja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. október 30.                   

253/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagy turisztikai és egyes városi rendezvények megszervezésére vonatkozó javaslat című napirendet megtárgyalta és megbízza a Művelődési Ház igazgatóját és a Hivatalt, hogy azt az októberi testületi ülésre újra terjessze a Képviselő-testület elé azzal, hogy ahhoz készüljön gazdasági számításokkal alátámasztott beszámoló, összevetve a jelenlegi rendezvényszervezési költségekkel.

A Képviselő-testület Hideg Imréné megbízott igazgató kérelmére a nyáron igénybe vett szolgálati lakás 3 hónapos bérleti díját  - 3 x 9.000.-, azaz 27.000.- Ft -  elengedi azzal, hogy az erre az időszakra eső rezsiköltséget meg kell fizetnie.

Az év hátralévő időszakában igénybe vett albérletének albérleti díjához nem járul hozzá.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Hideg Imréné mb. igazgató, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. október 15., illetve a Képviselő-testület októberi ülése

254/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT 2005. évi üzleti tervének teljesítéséről és a közhasznú feladatok finanszírozásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a felvetett kérdéseket vizsgálja meg és azt a jövőre vonatkozó javaslatok között terjessze a Képviselő-testület elé.

Felhatalmazza a Polgármestert, intézkedjen a ki nem fizetett számlák Városüzemeltető KHT részére történő azonnali átutalásáról.

A munkák megrendelését a jövőben az üzleti tervbe be kell tervezni.

Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az ügyvezetővel folytasson tárgyalást a hóeltakarítás ügyében. A fejlesztési javaslatokat és a tárgyalás eredményét terjesszék a Képviselő-testület októberi ülésére.                  

A díszkivilágítással kapcsolatban fejlesztési javaslatot kér költségkimutatással.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Ferenczy Károly Városüzemeltető

KHT ügyvezetője, Sall Csaba Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő: a Képviselő-testület októberi ülése, illetve folyamatos

255/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy a közmunka programra saját hatáskörben pályázatot nyújtson be, a vállalt feladatokat teljesítse.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

256/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT végelszámolásáról szóló tájékoztatót nem fogadja el.

Megbízza Nagy László végelszámolót, hogy készítsen egy részletes kimutatást a végelszámolásról (ügyviteli költség, tartozás lista) és azt terjessze a Képviselő-testület októberi ülésére. A jelentés tartalmazza a végelszámoló teljességi nyilatkozatát is.

Felelős: Nagy László Badacsony Kulturális KHT végelszámolója

Határidő: a Képviselő-testület októberi ülése

257/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Röhr Hansné (Ausztria 4600 Wels Kaiser Josef Pl. 28.) Badacsonytomaj 1136/3 hrsz-ú út megjelölésű ingatlanra vonatkozó térítésmentes felajánlását elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés elkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. október 20.

258/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÍDVÉG HORGÁSZ BT. ajánlatát megtárgyalta.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt tárgyaljon az ajánlattevővel, hogy a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanból az alábbiakban felsorolt ingatlanrészek:

-         kocsimosó,

-         kertészet,

-         porta épülete,

-         szociális épület (irodák, konyha, étkező, szociális helyiségek,

-         kazánház),

-         600 m2-es szerelőcsarnok

40 millió Ft + ÁFA összegnél alacsonyabb áron történő megvételének lehetőségéről.

Ezzel egyidejűleg megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy vegyék fel a kapcsolatot a többi résztulajdonossal is és nyilatkoztassák az érintetteket arra, hogy milyen feltételek mellett értékesítenék tulajdonilletőségeiket.

Megbízza a Polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

259/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Márkusné Lukács Gabriella 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 51. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és részére a havi 2.380.- Ft/hó összegű étkezési támogatást  2005. szeptember 1-től december 31-ig a 6/2005. (V.20.) ICsSzEM-BM-PM együttes rendelet 4. számú mellékletében meghatározott keretösszeg terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. október 10. és folyamatos

260/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz gyermek-egészségügyi eszközbeszerzés céljából 1 db SA 6 típusú szűrő audiométer megvásárlására.

A készülék ára bruttó 246.500.- Ft, melynek 50%-os önrészét a Képviselő-testület a 2005. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. szeptember 30.

261/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal részére, a meglévő Opel Astra gépjármű beszámításával, egyösszegű készpénzfizetéssel 1 db SUZUKI típusú alapfelszereltségű, négy kerék meghajtású gépjármű beszerzését támogatja. Ha az Opel gépkocsi beszámítása nem lehetséges, akkor a gépjárművet hitelre, 12 havi futamidővel vásárolja meg. A vételárnak vagy a 2005. évi törlesztő részleteknek a fedezetét az általános tartalékból biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az októberi testületi ülésre készítse elő az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó javaslatát.

Felkéri továbbá arra is, hogy a gépjármű használat rendjére vonatkozó szabályzatot készítse el és utasításban tegye közzé.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést a beszerzésre tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

262/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

263/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben szerepeltetett bruttó 1.800.000,- Ft felhasználását engedélyezi Badacsonytomaj Város közigazgatási terület csapadékvíz rendszer engedélyes terveinek elkészíttetésére, illetve a vízjogi engedély megszerzéséhez.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a bekért árajánlat tevők közül a legelőnyösebbel a tervezési szerződést készítse elő és írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

264/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/2005. (VIII.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz benyújtott, a badacsonytomaji strandok iszapkotrási feladataira elnyert – P-VMM-29/2004.- támogatás 2006. évre történő átcsoportosításáról kezdeményezzen tárgyalást a pályázatot kiíró BFT vezetőjével, annak eredményéről a költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg adjon tájékoztatást.

A Képviselő-testület a 2005. évre előirányzott és fel nem használt 10.000.000,- Ft. önrész összegéből elvégzi a badacsonyi strand lídósítását, valamint mindkét strandon a nádas részek tisztítását.

Felkéri a Hivatalt, hogy a munkák lebonyolítását készítse elő, és az ajánlatokat terjessze a döntéshozatalra jogosult elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

265/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tanterem tetőszigetelési munkáihoz az alábbi költségkeretet biztosítja:

A külső csapadékvíz elleni szigetelésre:            850.000.- Ft + ÁFA

Belső mennyezet rendbetétele:                         200.000.- Ft + ÁFA

Összesen:                                                     1.050.000.- Ft + ÁFA

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a kivitelezési szerződések elkészítésére és aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

266/2005. (IX.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Tapolca Környéki Összevont Háziorvosi Ügyelet névváltozásával egyetért, az ügyeleti forma ezentúl: „Tapolca és Tapolca Környéki Központi Háziorvosi Ügyelet” nevet viselje.

Megbízza az  ügyeletet működtető Tapolca Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetének vezetőjét, hogy a mellékletként elküldött Szakmai Együttműködési megállapodást az Országos Mentőszolgálattal megkösse.

Felhatalmazza továbbá az Intézet igazgatóját, hogy a működési engedély, illetve az új finanszírozási szerződés tekintetében a Tapolcai ÁNTSZ, illetve a MEP Veszprém Megyei Igazgatósága felé eljárjon.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

267/2005. (IX.28.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a1011. és 1012. hrsz.-ú ingatlanok ingyenes Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonába kerülését kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 1011. és 1012. hrsz.-ú ingatlanokat a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4/A § (1) a.) pontjában; és 86. §-ában, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 40 §-ában meghatározott önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, házi segítségnyújtás, valamint időskorúak napközbeni ellátásának céljára kívánja felhasználni.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.   Badacsonytomaj város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

268/2005. (IX.28.) számú határozat

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1947/1. hrsz.-ú ingatlan ingyenes Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonába kerülését kezdeményezi.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 1947/1 hrsz.-ú ingatlant A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78 § (1) bekezdésében meghatározott kötelező feladat a települési önkormányzat számára a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága, melynek érdekében kívánja tulajdonba venni, és közösségi színtér kialakításának céljára kívánja felhasználni.

4.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.      Badacsonytomaj város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában maradása esetén, az ingatlan tulajdonába adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

6.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

7.      Badacsonytomaj Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési programjaival.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

269/2005. (IX.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a badacsonyörsi, állami tulajdonban és MÁV kezelésben lévő vasútállomás ingyenes tulajdonjogának megszerzését, melynek első lépéseként a 0271 hrsz-ú ingatlan megosztását kezdeményezi annak érdekében, hogy a vasútállomás épülete külön helyrajzi számot kapjon.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt a szükséges lépések megtételére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vezető főtanácsos

Határidő: folyamatos

270/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Fő utca díszkivilágításának fejlesztésére 300.000.- Ft-ot biztosít a 2005. évi költségvetés terhére.

Megbízza a Városüzemeltető KHT-t a fejlesztés végrehajtásával.

A Képviselő-testület a HÍDVÉG HORGÁSZ TOURS BT. ajánlatát a volt szolgáltató üzem tulajdonrészének megvásárlására, nem fogadja el.

Megbízza a Jegyzőt, hogy az ajánlattevőt a döntésről értesítse.

Megbízza továbbá a Jegyzőt arra is, hogy az előirányzat biztosítására a költségvetési rendelet módosítására tegye meg javaslatát és azt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2005. november 30.

271/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

272/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Rt. tevékenységének, üzletágainak szétválasztását nem támogatja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az önkormányzati konzorcium vezetőit tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

273/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

274/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Vizitársulat Badacsonytomaj területén végzett munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

275/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Fesztivál Kft. (8273 Monoszló, Fő utca 23.) Tervezési Szerződésének módosítását elfogadja, az érvényben lévő tervezési szerződésben meghatározott teljesítési határidő 2006. július 31-ig történő meghosszabbításához hozzájárul.

A kibővült tervezési feladatok elvégzésére a bruttó 4.756.480,- Ft többletköltséget elviekben támogatja a 2006. évi költségvetés terhére.

A Képviselő-testület a Badacsonytomaj Városközpont Szabályozási Terv I. ütemének munkapéldányát további tervezésre alkalmasnak tartja.

Megbízza a tervezőt, hogy a hatósági egyeztetési munkákat ezen Terv alapján haladéktalanul indítsa el.

Felkéri a Jegyzőt a Tervezési Szerződés módosítás előkészítésére, felhatalmazza a Polgármestert, a szerződés aláírására

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2005. december 1.

276/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Balatoni Fejlesztési Tanácstól az „Új településrendezési terv készítése” című projektre (Támogatási szerződés száma: P-Rt 99/2002.) kapott 1.800.000.- Ft összegű támogatásról 2005. december 31-el lemond, ha a tervezett projekt Támogató által meghatározott befejezési határideje időközben nem változik meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testületi határozatot, valamint a már igénybevett támogatási összeg visszafizetését igazoló dokumentumokat küldje meg a Támogató részére, amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telne el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Határidő: 2006. január 10.

277/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT végelszámolásáról szóló Felügyelő Bizottsági tájékoztatót megtárgyalta.

Felszólítja a végelszámolót, hogy az APEH „nemleges” adóigazolásának kézhezvételétől számított 14 napon belül a zárómérleget terjessze a tulajdonos elé. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Képviselő-testület a végelszámoló megbízatását visszavonja.

Felelős: Nagy László Badacsony Kulturális KHT „va” végelszámolója

Határidő: a nemleges adóigazolás kézhezvételétől számított 14 napon belül

278/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda, valamint a Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyári turisztikai szezon értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Badacsony kártya használatának tapasztalatairól szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással dönt arról, hogy az Önkormányzat részt vesz az Utazás Kiállítás 2006. rendezvényén egy 25 m2-es pavilonnal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal dönt arról, hogy a Borhét időtartama változatlanul 2 hét marad.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető

Határidő:  folyamatos, valamint a Képviselő-testület novemberi ülése

279/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony vonzerőkiadvány további kiadásával kapcsolatos egyeztetésről szóló tájékoztatást megtárgyalta.

Felhatalmazza az Irodavezetőt, hogy a kiadvány kiadójával 1 millió forint bruttó összeg erejéig tárgyalást folytasson a módosított kiadvány utánnyomására a 2005. évi költségvetés terhére.

Felhatalmazza továbbá az Irodavezetőt további egyeztetésekre a környező polgármesterekkel a régiós kiadvány megjelentetése tárgyában.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

Határidő: folyamatos

280/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól, értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy azon helyi vállalkozóknak, akik az elmúlt 5 évben fizetési hátralékban nem voltak, azok szerződését  - az infláció figyelembevételével -   hosszabbítsa meg. A fennmaradó egyéb üresen álló üzletek bérbevételét hirdesse meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatát végezze el és a módosítási javaslatot terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése, illetve 2005. december 31.

281/2005. számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonytomaji strand csatornahálózatra való rákötésének kivitelezéséhez bruttó 2.000.000.- Ft összeget biztosít a 2005. évi beruházási céltartalék terhére.

Megbízza a Jegyzőt a pénzösszeg átutalására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. november 30.

282/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete strandok működésének tapasztalatairól és fejlesztéseiről szóló javaslatokat megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy a badacsonytomaji strand bejáratának felújítását, illetve a badacsonyi strand felújításának tervezését a 2006. évi költségvetésben kell biztosítani.

Felkéri a Városüzemeltető KHT vezetőjét, hogy a 2006. évi javasolt fejlesztések 1-4. pontjában megfogalmazottakra minimálisan 50%-os pályázati lehetőséget keressen és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a strandbelépők és szolgáltatások vonatkozásában a Képviselő-testület soron következő ülésére a rendelettervezetet készítse elő.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Városüzemeltető KHT által előterjesztett, a strandok üzemeltetésének veszteségei fedezetéül a 3.464.767.- Ft tőkejuttatást biztosítja a céltartalék terhére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

283/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagy turisztikai és egyes városi rendezvények lebonyolítására javaslat című előterjesztést megtárgyalta.

Felkéri a Jegyzőt, hogy készítse elő a nyári rendezvénycsomagot a szakreferensek bevonásával, beleértve a 14 napos borhetet és erre dolgozza ki a meghívásos pályázat szakmai elvárásait, a pályáztatás feltételrendszerét és azt terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület novemberi testületi ülése

284/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT 2005/2006. évi hóeltakarításról szóló tájékoztatóját megtárgyalta.

1.)  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a hóeltakarítás időtartamának csökkentése érdekében további vállalkozók kerüljenek bevonásra. A szerződéskötéssel, a területelosztással a Városüzemeltető ügyvezetőjét bízza meg.

2.)    Támogatja, hogy a Városüzemeltető KHT a téli felkészülés keretében meglévő eszközparkját bővítse, szerezzen be kiegészítő adaptert 500.000,- Ft értékben, mely összeget a Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés terhére biztosít.

3.)    A közterületek hó eltakarítását és síkosság mentesítését a Városüzemeltető KHT, míg a lakosság a helyi rendelet szerint végezze. A leglényegesebb információk a képújságban folyamatosan jelenjenek meg.

A közterület felügyelők kísérjék figyelemmel a hó helyzet alakulását, és szükség szerint hatáskörükben intézkedjenek. Havária esetén a Polgármester saját hatáskörében intézkedik.

4.)  A professzionális fűnyíró fejlesztése hóeltakarítási célra  - hótolólap beszerzése -  saját fejlesztésen belül történjen meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: folyamatos

285/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT-nál tartott FEB ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Felkéri a Városüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága elnökét, hogy a Bizottság vizsgálódásáról szóló jegyzőkönyvben foglaltakat egyeztesse az ügyvezetővel, annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Sall Csaba FEB elnök

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

286/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta Révész István (2016 Leányfalu, Pf.: 6.) vételi ajánlatát az ún. Felsőkolóniai ingatlanokra vonatkozóan. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelenlegi ajánlatot nem fogadja el, azonban önmagától az eladástól nem zárkózik el.

A Képviselő-testület a Felsőkolóniával kapcsolatban becsatolt emlékhely kialakításról szóló anyagot áttanulmányozta, ahhoz további tájékoztatást kér.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. november 30., illetve a Képviselő-testület novemberi ülése

287/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda és Tájház elnevezésű, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény vezetőjének 2006. január 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra Tasner Mónika badacsonytomaji lakost bízza meg. Az intézményvezető vezetői pótlékát a pótlékalap 230%-ában, illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatályos rendelkezéseit figyelembevételével állapítja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményvezető kinevezésével kapcsolatos iratok előkészítéséről, felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

288/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ciklusprogram időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Hivatalt, hogy a Ciklusprogram teljesítését tartalmazó kiadvány (esetleg újság formátum) költségeit dolgozza ki és az terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

289/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város intézményeinél tartott munkavédelmi ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszűntetésére az asztalos munkálatok lefinanszírozására plusz bruttó  1.700.000.- Ft összeget biztosít a beruházási céltartalék terhére.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy az előterjesztésben szereplő feladatokra készítsen költségkimutatást, költségkalkulációt (letisztázva) és azt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felkéri továbbá, hogy kőműves munkálatokra beérkező legkedvezőbb ajánlat összegét a Képviselő-testület soron kívüli ülésére, jóváhagyás végett terjessze elő

A Képviselő-testület utasítja a Művelődési Ház igazgatóját, hogy soron kívül intézkedjen a Művelődési Ház balesetveszélyének megszüntetéséről, a dolgozók balesetvédelmi oktatását végezze el.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető, Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület novemberi ülése

290/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

291/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

292/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltakra -  Krisztin N. László polgármester részére a 2005. évben végzett munkája elismeréseként besorolási illetményének (385.000.- Ft) 3 szorosát kitevő 1.155.000.- Ft jutalmat állapít meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. november 30.

293/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltakra -  Békássy János alpolgármester részére a 2005. évben végzett munkája elismeréseként egy havi (140.000.- Ft) tiszteletdíja alapulvételével 280.000.- Ft jutalmat állapít meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. november 30.

294/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltakra -  Mórocz István alpolgármester részére a 2005. évben végzett munkája elismeréseként egy havi (140.000.- Ft) tiszteletdíja alapulvételével 280.000.- Ft jutalmat állapít meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. november 30.

295/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonában szereplő 2.900.000.- Ft névértékű Balatoni Borászati és Kereskedelmi RT. részvények mérlegből való kivezetéséhez hozzájárul.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. november 15.

296/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IFBL Informatikai KFT. Önkormányzatunk felé tett vételi ajánlatát az Önkormányzat tulajdonában lévő 1.956.000 Ft névértékű Bakonyi Erőmű RT. részvényekre 1.200.000 Ft-os vételáron elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. november 10.

297/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gscheidt Tamás Róbert és Dvornik Krisztina a 2251/19. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződését a Vevők által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja. A Vevők részére az általuk kifizetett 1.200.000,- Ft vételárat 8 napon belül a Polgári Törvénykönyvben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti az Önkormányzat azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőket terheli.

Egyúttal elfogadja Piros Ágnes és Illés László Gyula 2251/19. hrsz-ú telek vásárlására vonatkozó kérelmét. Az ingatlan vételárát 1.200.000,- Ft-ban + Kamat + ÁFA értéken állapítja meg. A megkötendő adásvételi szerződés tartalma a többi telektulajdonossal 2003. december 22-én megkötött szerződésben foglaltakkal megegyezik. Az adásvétellel összefüggésben keletkező valamennyi illeték és költségfizetési kötelezettség a Vevőket terheli.

Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. december 31.

298/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2193/3., 2194., 2195. és 2198. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak felajánlását elfogadja és intézkedjen a telekalakításról, hogy a felajánlott terület a 2179/1. hrsz-ú út folytatásaként szerepeljen a Földhivatal nyilvántartásában.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a telekalakítást indítsa el és a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint Szabó Károly vezető főtanácsost, hogy az V. ütem szennyvízcsatornázása során az adott szakasz legyen figyelembe véve.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vezető főtanácsos

Határidő. folyamatos

299/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bányászati gyűjtemény létrehozásának előkészítő munkálatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

300/2005. (X.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Luther Stefan 1818 hrsz-ú ingatlanát megkerülő gyalogút kialakításában jelenleg nem dönt

A tervezett munka kb. 1,5 millió forintért az Iskola út és a Szabó Ernőné út közti földes szakasz leaszfaltozása, a ravatalozónál a parkolóhely és a ravatalozó szilárd burkolatának kialakítása, valamint a Rózsa Büfénél egy iszapcsapda kialakítása. Meg kell keresni külső kivitelezőket és kedvező ajánlat esetén megoldani a gyalog feljutást a temetőbe, azonban erről megkérdezi Badacsonyörs településrész lakosságát képviselői fórum keretében.

Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselői fórum eredményét terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a képviselői fórumot követő testületi ülés

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!