Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. évben meghozott határozatai II.

101/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2005. (III.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz TEKI, illetve CÉDE pályázatra, Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás IV. ütem megvalósítás tárgyában a törvény által engedélyezett 80%-os támogatás mértékéig.

Beruházás főösszege:        527.234.000.- Ft

Ebből céltámogatás:          316.340.000.- Ft

(2005. évben:                       253.073.000.- Ft

2006. évben:                         63.267.000.- Ft)

Saját forrás:                       105.447.000.- Ft

(2005. évben:                         69.595.000.- Ft

2006. évben:                         35.852.000.- Ft)

KÖVICE támogatás:           20.000.000.- Ft

(2005. évben:                         10.000.000.- Ft

2006. évben:                         10.000.000.- Ft)

BFT támogatás:                20.000.000.- Ft

(2005. évben:                          6.000.000.- Ft

2006. évben:                       14.000.000.- Ft)

Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól TEKI pályázattal igényelt támogatás:                               65.447.000.- Ft

(2005. évben:                       45.600.000.- Ft

2006. évben:                       19.847.000.- Ft)

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, illetve elkészíttetésére, továbbá a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 29.

102/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strand lidósítására a korábban előirányzott bruttó 2 millió forinthoz további bruttó 3 millió forintot biztosít a bekért árajánlatok alapján annak érdekében, hogy a program a szezon előtt megvalósulhasson.

103/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó bazársor és parkfelújítás témájában a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra nem kíván pályázni.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a projektet tovább pontosítsa, a tervezési munka előkészítése folytatódjon és megfelelő pályázat kiírása esetén azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

104/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

1.)          Az ún. 6 ha-os területre szálloda és aquapark megvalósítására a közbeszerzési eljárás kiírását azonnal meg kell kezdeni.

2.)          Felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg a 65/2005. (III.30.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatban az érintett területen lévő felépítmények fennmaradási engedélyét.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

105/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT „va” 2004. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót, annak mellékleteit, valamint a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a 2004. évi gazdálkodásról szóló egyszerűsített beszámoló alapján a végelszámolási nyitó mérleget megtárgyalta és elfogadja.

Megerősíti korábbi döntését, miszerint a Társaságot jogutód nélkül meg kívánja szüntetni végelszámolás keretében. A végelszámolási eljárás lezárásához szükséges  - az egyszerűsített beszámolóban és annak mellékleteiben, valamint a végelszámoló által a végelszámolási eljárás során megkötött hitelezői megállapodásokban foglaltakra figyelemmel -  forrásokat, mint a Társaság egyszemélyes tulajdonosa, a 2005. évi költségvetés terhére pótbefizetésként teljesíti a Társaság részére.

Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a végelszámoló által megkötött megállapodásokban rögzített, továbbá az egyéb jogos követelések erejéig kötelezettséget vállaljon, a végelszámolási eljárás lezárásához szükséges pótbefizetés összegét a Társaság számlájára átutalja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a végelszámolási eljárás befejezését követő testületi ülésen a pótbefizetés összegével megegyező előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot, egyidejűleg terjessze a Képviselő-testület elé a folyó évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet.

Utasítja a végelszámolót, hogy a pótbefizetés teljesítését követően az igényeket a megállapodásokban rögzített módon és feltételekkel haladéktalanul elégítse ki, intézkedjen a Társaság vagyonának önkormányzati tulajdonba történő átadásáról, majd ezt követően a végelszámolási záró mérleg elkészítését követően kezdeményezze a Társaság törlését a cégnyilvántartásból.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Nagy László végelszámoló

Határidő: azonnal, illetve a végelszámolás lezárását követő soron következő testületi ülés

106/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

107/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-         A közterület-felügyelők fokozottan ellenőrizzék a köztisztasági rendelet betartását.

-         A badacsonyi parkban lévő szökőkút üzemeltetését el kell indítani, mindeközben a kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot a garanciális munka elvégzésére.

-         Felkéri a Művelődési Ház és Könyvtár mb. igazgatóját, hogy egyeztessen a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjével a rendezvények időpontjairól és helyszíneiről a takarítási kérdések tekintetében.

-          A Városüzemeltető KHT a gyüjtőszigetre való 240 l-es kukák kihelyezését mielőbb kezdje meg.

-         A gesztenyefák védelmében a szóban ismertetett rendszert meg kell vizsgálni, hogy mennyire gazdaságos és megbízható, amennyiben megfelel, a jövőben ezt kell választani.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, közterület-felügyelők, Ferenczy Károly

Városüzemeltető KHT ügyvezetője, Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: folyamatos

108/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság település bejárásáról készített beszámolót elfogadja.

109/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strandon, a DRV RT. tulajdonában lévő épület állapotáról, helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Megbízza a Polgármestert, folytasson tárgyalásokat a DRV RT-vel a 3 kút kezelői jogának átadásáról, melyek az alábbiak:

-         Badacsonytomaj 2554 hrsz-ú ingatlanon belül  - badacsonyi strand -  263 m2 területen lévő használaton kívüli kút,

-         Badacsonytomaj 2562 hrsz-on  - badacsonyi benzinkút mellett -  165 m2 területen lévő használaton kívüli kút,

-         Badacsonytomaj 0304/5 hrsz-on  - Badacsony Kemping mellett -  410 m2 területen lévő használaton kívüli kút.

Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalást a Higiénia  Szolgáltató Szövetkezettel, a tulajdonában lévő felépítményekkel kapcsolatban. A tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Vígh Ferdinánd úrnak, aki a badacsonyi strandon lévő DRV RT. épületéhez kapcsolódó pavilon felépítményt  - mely a tulajdonában van -  a Városüzemeltető KHT részére ellenszolgáltatás nélkül felajánlotta.

Megbízza a Hivatalt, hogy a köszönetnyilvánítást a Badacsony Újságban jelentesse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

110/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. évi rendezvénytervét megtárgyalta.

Megbízza a Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatóját, hogy az anyag kerüljön átdolgozásra a KITK Bizottság elnöke, Lesz Ferenc képviselő, valamint a Költségvetési és Adóosztály vezetője segítségével  - különös tekintettel a városnap rendezvényére -  és az átdolgozott anyagot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Hideg Imréné mb. igazgató, Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke, Lesz Ferenc képviselő, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

111/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ személyi állományának létszámára és az intézmény eszközeinek, termeinek használati- és bérleti díjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:

·        az intézmény személyi állománya 8 fő

·        eszközhasználat:

-   Internet használat:                                                       100.- Ft/óra

-    az eszközök használata ingyenes, indokolt esetben kauciót kell kérni

-    hangtechnikai eszközök használati díja:                       5.000.- Ft/alkalom

-    sörpad garnitúra (1 asztal, 2 pad) bérleti díja: 1.000.- Ft/alkalom

·                    terembérleti díj:

-  nagyterem:                                                               10.000.- Ft/alkalom

-  előtér:                                                                      10.000.- Ft/alkalom

-  előtér és két terem:                                                   20.000.- Ft/alkalom

-  büfé:                                                                        10.000.- Ft/alkalom

-  a termek pár órára való bérlése esetén.                      2.500.- Ft/óra

A bérleti díj mérséklésének, elengedésének engedélyezéséhez a Polgármester  - távollétében az intézményért felelős alpolgármester - hozzájárulását be kell szerezni.

Felelős: Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: folyamatos

112/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

113/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmaradt gázbekötések állásáról szóló tájékoztatót nem fogadja el.

Felkéri a Balatongáz Kft-t, hogy a gázbekötésekről naprakész tájékoztatót készítsen a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető,

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

114/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Park III. ütem építésének koncepcióját megtárgyalta és a III. változatot fogadja el, azonban a tervek elkészítését egyenlőre nem rendeli meg.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályvezetőt, hogy a Képviselő-testület forrás biztosítása után gondoskodjon a III. változat terveinek megrendeléséről

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

115/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Dezső (8300 Tapolca, Kossuth L. u. 64. D/8.) egyéni vállalkozó kérelmét, melyben a bérleti díj mérséklését kéri, elfogadja. A bérleti díj összegét 449.600.- Ft-ra csökkenti.

A megüresedett hegyi irányjárat álláshelyet a Képviselő-testület nem hirdeti meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

116/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a térségben szerveződő „Vulkánok völgye a Balaton-felvidéken LEADER+ vidékfejlesztési akció csoport” területéhez.

Megbízza a Polgármestert kezdeményezzen tárgyalásokat a programmal kapcsolatban Zsiray Ilona térségfejlesztési menedzserrel.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

117/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jenei Sándorné 8473 Gyepükaján, Petőfi u. 4. szám alatti lakos 520/10 hrsz-ú, 530/2 hrsz-ú, 534 hrsz-ú, 538/1 hrsz-ú ingatlanai megvásárlására vonatkozó ajánlatot nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. május 30.

118/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt az üresen álló épületek meghirdetésére. Amennyiben lesz jelentkező és a bérleti díjat előre egyösszegben kifizeti, a bérleti szerződést a helyi rendeletben foglaltak szerint meg kell kötni

Amennyiben az 5. sz. üzlethelyiségre nem jelentkezik bérlő, abban az esetben a Városüzemeltető KHT 2005. július 1. napjával hasznosításra megkapja az üzletet.

Megbízza továbbá a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a  KITK Bizottság soron következő ülésére adjon tájékoztatást arról, hogy hány üres üzlet maradt.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

119/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Alajos (8258 Badacsonytomaj, Nyár u. 1.) kérvényét megtárgyalta, a terület elidegenítését nem támogatja, továbbra is szolgalmi jogot biztosít a gázbekötéshez.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a döntésről.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. május 15.

120/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IRÁNYTŰ 2005 című kiadványban való megjelenést támogatja. A megjelenés díja 120.000.- Ft + ÁFA, terjedelme másfél oldal, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Megbízza a Tourinform Iroda vezetőjét a megjelentetni kívánt anyag összeállításával.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

Határidő: 2005. május 20.

121/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Közép-Dunántúli Régió szállás és gasztronómiai katalógusában való megjelenést nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. május 15.

122/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VÁTI KHT által készített Településszerkezeti Tervet elfogadja azzal, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 2004. november 19-én kelt 3927-5/2004. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak a Szabályozási Terv készítése során legyenek figyelembe véve, továbbá a Tervnek azok a hiányosságai, amelyek a település megváltozott közigazgatási helyzete okán fennállnak, ugyancsak legyenek megjelenítve a szükséges egyeztetések után a Szabályozási Terv javaslatban.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy sürgősséggel vegye fel a kapcsolatot a Szabályozási Tervet készítő Fesztivál Kft-vel, a Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló határozatot részükre küldje meg és amennyiben szükséges a velük megkötött szerződés módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. A szerződés módosítási szükségességtől függetlenül azonban a tervezők lehetőség szerint azonnal kezdjék meg a Szabályozási Terv javaslat munkálatait.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

123/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi helyesbített pénzmaradványát 513.312.000.- Ft összeggel hagyja jóvá.

Ebből:  -  Badacsonytomaj Város Önkormányzat                 493.319.000.- Ft

-  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                    19.993.000.- Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

-  Önkormányzat                                                                   36.834.000.- Ft

-  Óvoda                                                                                    385.000.- Ft

-  Tourinform Iroda                                                                     19.000.- Ft

-  Könyvtár                                                                                 55.000.- Ft

-  Általános Iskola                                                                  8.105.000.- Ft

Szabad pénzmaradvány összesen:                                        447.221.000.- Ft

Tűzoltóság pénzmaradványa:                                                 19.993.000.- Ft

A Tűzoltóság pénzmaradvány felosztását a mellékelt javaslat szerint a Képviselő-testület elfogadja.

A Tűzoltóság pénzmaradvány felosztását a mellékelt javaslat szerint a Képviselő-testület elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a következő testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

124/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városüzemeltető KHT-t a Badacsonytomaj, Kert utcai nyilvános WC üzemeltetésével 2005. június 1-től 2005. szeptember 30. közötti időszakban a melyet közhasznú tevékenység keretében lásson el.

Megbízza a Jegyzőt az üzemeltetési szerződés előkészítésével, a Polgármestert annak aláírásával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2005. május 30., illetve folyamatos

125/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Samu Péterné Badacsonytomaj, Ady E. u. 13. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, a Szociális Bizottság 38/1/2005. számú határozatát helybenhagyja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indokolás

Samu Péterné Badacsonytomaj, Ady E. u. 13. szám alatti lakos fellebbezést nyújtott be a Szociális Bizottság 38/1/2005. számú, visszatérítendő támogatás tőketartozásának vissza nem térítendő támogatásra történő átváltoztatás elutasító határozata ellen. Kérelmező fellebbezésében előadta, hogy a határozattal részben egyet ért, mivel a 2005. március 16-án vállalt 53.038.- Ft tartozását befizette Nagy Gábor bírósági végrehajtónak, melyről igazolást is csatolt. A Szociális Bizottság üléséig, 2005. március 24-ig a végrehajtó nem küldte meg a befizetésről szóló igazolást, így ezt a döntés meghozatalakor a Bizottság nem tudta figyelembe venni. Ettől eltekintve a Szociális Bizottság megállapította, hogy Samu Péterné még kísérletet sem tett arra, hogy tartozását valamilyen formában rendezze, pedig a havi 2.100.- Ft törlesztő részlet megfizetésére képes lenne.

A hatáskörrel rendelkező Szociális Bizottság ez alapján 38/1/2005. számú határozatában elutasította Samu Péterné kérelmét. Ennek figyelembevételével a Képviselő-testület helybenhagyja a Szociális Bizottság  határozatát.

126/2005.(IV.29.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SWIETELSKY Építő Kft.-nek (Budapest, Irinyi u. 4-20.) és a HIDROTECHNIKA Győr Kft.-nek (Győr, Fehérvári u. 75.) a Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás IV. ütem közbeszerzési eljárás eredményhirdetésével kapcsolatos kifogását és kijavítási kérelmét elutasítja és az Önkormányzat Képviselő-testületének az eredmény kihirdetéséről szóló 96/2005.(IV.25.) számú határozatát hatályában fenntartja.

127/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, tárgyaljon a badacsonytomaji strand lidósítására érkezett, 2. helyen végzett árajánlattevővel az ügyben, hogy garantálni tudja-e a május 31-ei befejezést. Amennyiben ezt vállalja, akkor vele kötik meg a szerződést, ha nem tudja vállalni, akkor az ősszel Fedő Róbert vállalkozóval végeztetik el a munkát.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve május 31.

128/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítását egységes szerkezetben elfogadja azzal a változtatással, hogy a 11. oldal 9.) pontjába az „utazó szakember” megfogalmazás kerüljön

Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. május 15.

129/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy sürgősséggel kezdje meg az ingatlannak az előterjesztésben meghatározott módon történő megosztásának előkészítését, a művelési ágból való kivonást.

Felkéri továbbá arra is, hogy a közműkezelőkkel kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az ingatlanon húzódó vonalas létesítmények nyomvonalának pontosítása, valamint az esetleges közmű kiváltások és fejlesztések vizsgálata érdekében.

Az ajánlatok kiválasztására és elfogadására a május 25-ei soros képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

130/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alternatív Média Center Kft.-vel (2092 Budakeszi, Hársfa u. 20.) bérleti szerződést köt a város strandjain 1-1 vízi strandröplabda pálya, valamint bóják (3 db strandonként) használatára.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

131/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Babos Katalin (8261 Badacsony, Panoráma u. 11.) kérelmét, a badacsonytomaji strand 3. számú üzletére érvényben lévő bérleti szerződés közös megegyezéssel történő felbontását elfogadja. Egyidejűleg Sötét Tibor (8258 Badacsonytomaj, Béke u. 17.) helyi vállalkozó részére az üzlethelyiséget az eredeti bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően bérbe adja. A már befizetett bérleti díjat Babos Katalin részére az új Bérlő téríti meg.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés elkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. május 31.

132/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Fesztivál Kft. rendezési tervvel kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a VÁTI Kht-val folytasson tárgyalásokat peren kívüli megegyzésre a rendezési terv, szerződésben meghatározott határidő be nem tartása miatt. A peren kívüli megegyzés anyagát újból terjesszék a Képviselő-testület elé.

Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, akkor indítson peres eljárást az ügyben.

Felkéri továbbá a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy hívjon össze Képviselői Fórumot a rendezési terv megtárgyalása ügyében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. május 31., illetve folyamatos

133/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szúnyoggyérítés Balatonedericstől Balatonrendesig húzódó partszakasz településein projekt megvalósítására készített konzorciumi megállapodást elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezett projekt megvalósításához 281.000,- Ft saját forrást biztosít. A tervezett szúnyogirtás teljes költsége 2.302.000,- Ft. Badacsonytomaj Város Önkormányzatára eső költség 281.000,- Ft.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szúnyogirtás költségeit a Balatoni Szövetséggel kötött Megállapodásban rögzített mértékig megelőlegezi és a konzorcium rendelkezésére bocsátja.

Határidő: 2005. május 10.

Felelős: Krisztin N. László

polgármester

134/005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Berecz János és Horváth Krisztina kérelmét megtárgyalta és határozatával megerősíti, hogy az 1.392.295,- Ft vételár magában foglalja az ÁFA összegét.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevezettekkel kötendő adás-vételi szerződést a fentiek értelmében aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. május 31.

135/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Török Zoltán Badacsonytomaj, Táncsics u. 12. szám alatti lakos kérelmét.

Felkéri a Polgármestert, tájékoztassa kérelmezőt a képviselő-testület döntéséről és, hogy a beruházás befejezés elhúzódásának okáról, ami nem az Önkormányzat hibájából ered.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. május 31.

136/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, vesse fel az együttműködés lehetőségét az önkormányzatok között annak érdekében, hogy a liciten kialakuló vételárból a Megyei Önkormányzat juttasson pénzösszeget azon önkormányzatoknak, amelyeknek területén a Balatontourist Rt. gazdasági tevékenységet folytat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. május 31.

137/2005.(V.9.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett „2005. évi közbiztonsági fejlesztés” című pályázat keretén belül a badacsonyi és badacsonytomaji strandokon értékmegőrzők építésére.

A két strandra vonatkozóan a beruházás összértéke 1.000.000,- Ft, melyhez 90 %-os támogatás mellett 100.000,- Ft önerőt biztosít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

138/2005.(V.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2005. évi költségvetésében a vásárolt közszolgáltatás 6 millió forint előirányzatából 5 millió forintot biztosít pályázati önrészre.

Az 5 millió forint pályázati önrész nyújt fedezetet a Balatoni Fejlesztési Tanács, valamint a dél-, a közép- és a nyugat-dunántúli regionális fejlesztési tanács idegenforgalmi fejlesztések szakmai program támogatására benyújtandó pályázathoz.

Felkéri az intézmény megbízott vezetőjét a pályázat elkészítésére, majd határidőben történő benyújtására.

Felelős: Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: 2005. május 20.

139/2005.(V.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Szőlőhegyi úton csővezeték fektetésére bruttó 1.700.000,- Ft plusz keretet biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a kivitelezési szerződés elkészítésére és aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

140/2005.(V.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj, Badacsonyi út csővezeték építésére az érintett lakókkal megállapodást köt, melynek értelmében a kivitelezési munkát az érintett lakók előfinanszírozzák. Az ivóvíz viziközmű társulat megalakulása után az érintett lakóknak a hozzájárulás összegét visszafizeti.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a megállapodás előkészítésére és aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

141/2005.(V.20.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Nevelésügyéért” kitüntetést adományozza Kozári Ferencné Badacsony, Park u. 58., valamint Zanyi Károlyné Badacsonytomaj, Kert u. 21. szám alatti lakosnak.

„Badacsonytomaj Közszolgálatáért” kitüntetést adományozza Csordás Jánosné Nemesgulács, Vasút u. 11., valamint Marton Istvánné Badacsonytomaj, Széchenyi u.8. szám alatti lakosnak.

„Badacsonytomaj Nevelésügyéért” elismerő oklevélben részesíti Vajkai Béla Badacsonytomaj, Széchenyi u. 4. szám alatti lakost.

„Badacsonytomaj Közszolgálatáért” elismerő oklevélben részesíti Kovács Katalin Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 12., valamint Molnár Péter Nemesgulács, Köbölkuti 16. szám alatti lakost.

Felkéri a Polgármestert a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. május 28.

142/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-         A Berzsenyi Dániel Főiskola idegenforgalmi vagy testnevelési szakáról 2 fő animátort foglalkoztat 2 hónapos időszakban a Városüzemeltető KHT keretén belül a strandokon, 1 főt pedig a Tourinform Irodában. A szükséges költségeket a Képviselő-testület augusztusi ülésére kell terjeszteni.

-         A badacsonyi strand melletti parkolót a strand részeként kezelni és ennek üzemeltetését át kell adni a Városüzemeltető KHT részére.

-         Az Önkormányzat tulajdonában lévő 7 db faház üzemeltetését a Városüzemeltető KHT részére átadja. A felmerülő karbantartási és egyéb költségeket az ügyvezető igazgató jelezze a Képviselő-testület felé. Az üzemeltetési szerződés kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.

-         Felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg Békássy János alpolgármestert, hogy a turistautak karbantartására 500.000.- Ft erejéig tárgyaljon a Bakonyerdő RT-vel, továbbá arra is, hogy a Bercsényi utcai játszótér folytatásában családi park kialakítása ügyében 500.000.- Ft önkormányzati hozzájárulás keretéig tárgyalhasson.

-         Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a felhalmozási hitel elbírálásáig az Önkormányzat lekötött pénzét 30.000.000.- Ft összeg erejéig átcsoportosítsák, amely összeget a hitel átutalását követően vissza kell utalni a lekötött forrásokhoz.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester,

Békássy János alpolgármester

Határidő: folyamatos

143/2005. (V.25.) számú határozat

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2005/7. sz. pályázatán részt vesz és felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2.      A konzorciumi szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt, 1.407.000- Ft-ot biztosít.

3.      A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2005/7. számú „Balaton” közmunkaprogram 2.3 pontjára hivatkozva Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a Városüzemeltető KHT 100%-os tulajdonosa  - Badacsonytomaj közigazgatási területén -  a feladatok megvalósításával a Városüzemeltető KHT-t megbízza.

4.      Fizetendő 1 havi előleget, 1.482.000.- Ft-ot és az önrészt, 1.407.000.- Ft-ot, összesen 2.889.000.- Ft-ot június 01-ig a konzorciumi megállapodásban szereplő bankszámlára utaljuk. Az utolsó havi elszámolást követően az előfinanszírozás visszautalásra kerül.

Megbízza a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

144/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrség beszámolóját a közrend és közbiztonság helyzetéről, az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

145/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Centrál Projekt Építési Fővállalkozó Kft-nek (Kecskemét, Batthyány út 11.) az Önkormányzat tulajdonát képező 2488 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosított befektetői ajánlatát elfogadja azzal, hogy az Önkormányzatot a terület átadásáért illető ellentételezést pontosítani kell, továbbá a beruházás megvalósításának garanciáit a szerződésbe be kell építeni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2488 hrsz-ú ingatlan megosztását indítsa el úgy, hogy az ingatlanból leválasztásra kerüljön a fejlesztési terület (vizes árok alatti rész), majd ezen belül a fejlesztési területen kerüljenek kialakításra a szupermarket elhelyezésére, az üzletház elhelyezésére, valamint a lakópark megépítésére szolgáló ingatlanrészek.

A tulajdon átruházás tárgyában kötendő szerződést elő kell készíteni és azt a Képviselő-testületnek jóváhagyás végett elő kell terjeszteni. Ebben a szerződésben kell pontosítani az ingatlan átruházásának ellentételezését is.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos

146/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. Megköszöni a Polgárőr Egyesület tevékenységét.

147/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tourinform Iroda tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló tájékoztatót elfogadja.

148/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai Tanácsadó Testület szezonra való felkészüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

149/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság KHT „BA” előtársaság közhasznúsági jelentését, valamint a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT 2004. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

Megbízza az Ügyvezető Igazgatót a közhasznúsági jelentés nyilvános közzétételére.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2005. május 30.

150/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

Utasítja a Városüzemeltető KHT igazgatóját, hogy a lakossági panaszokat fogadja és szükség szerint továbbítsa az intézkedésre jogosult szervezetnek, és folyamatosan ellenőrizze a panaszok megszüntetését.

Felkéri a Polgármestert, a FEB elnököt, Békássy János alpolgármestert és a Jegyzőt, hogy a témában folytasson tárgyalásokat és a tárgyalás eredményéről adjanak tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Sall Csaba FEB elnök,

Békássy János alpolgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

151/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településbejárás során felmért feladatokról szóló előterjesztést megtárgyalta, a sürgősen elvégzendő feladatok közül az alábbiakra biztosít fedezetet:

-         A Felsőkolónia udvaráról a hulladék, valamint az épületekben lévő bútorzat elszállítása. A terület bejáratához lakattal zárható vassorompó elhelyezésének megoldása

-         A badacsonyi, 71-es út átjárójától jobbra lévő, a gyalogátkelőhely alatti nyitott árok lefedése.

-         A Római út és a Muskotály utca kereszteződésében lévő jobbra mutató Badacsonyt jelző tábla eltávolítása

-         A jelenlegi rossz állapotú hirdetőtáblák helyett egyforma, elegáns kivitelű táblák készítése, melyeket a terület elhatároló elemeken kell  elhelyezni. A terület elhatároló elemek a Hableány Étterem melletti részbe és a volt állami gazdasági üdülő elé kerüljenek kihelyezésre.

-         Meg kell oldani a szemetes konténerek eltávolítását az Öreghegyi útról  és a Major útról.

-         A Badacsonyörs-i volt iskola épület telkén átvezető gyalog út helyett az új tulajdonos kerítése mellett gyalogút biztosítása a temető megközelítése érdekében

Felkéri a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, hogy Badacsonyban, a Bíró porta melletti árok tisztítását végezze el.

Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a felsorolt feladatokra átcsoportosítási lehetőségein belül teremtsen fedezetet.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. június 15.

152/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány (Badacsonytördemic, Római út 84., képviseli: Csöregi Artúr kuratóriumi elnök, nyilvántartási szám: Veszprém Megyei Bíróság Pk.60021/2005/4-1379.) alap- és középfokú művészetoktatási intézmény létrehozására vonatkozó kérelmét támogatja, az Alapítvánnyal kötendő Haszonkölcsön Szerződést jóváhagyja.

Mint az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan (Badacsonytomaj, Kert u. 14.) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a képzéshez, feladatai ellátáshoz szükséges helyiségeket, azok berendezési és felszerelési tárgyaival egyetemben a szerződésben foglaltak szerint 6 év határozott időtartamra térítésmentesen használatba vegye azzal a céllal, hogy a település tanulói, fiataljai számára alapfokú művészetoktatást és művészeti szakközépiskolát működtessen képző- és iparművészeti ágon.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Haszonkölcsön Szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az Alapítvány elnökét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2005. augusztus 1.

153/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Társaság tulajdonosa felhatalmazza Ferenczy Károlyt a Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a vállalkozási tevékenységéhez kommunális gépek beszerzésére kötendő szállítási szerződéseket 17.621.600.- Ft + 4.405.400.- Ft ÁFA, azaz bruttó 22.027.000.- Ft értékben a Közbeszerzési Bizottság döntésének megfelelően megkösse.

A MERKANTIL CAR RT. az OTP Bankcsoport tagja zártvégű pénzügyi lízing ajánlatának megfelelően az ügyvezető a finanszírozási szerződést kösse meg.

A tulajdonos Önkormányzat készfizető kezességet vállal a 17.621.600.- Ft eszközérték mértékéig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a finanszírozási szerződés kezességvállalásának aláírására.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató,

Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

154/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. évi rendezvénytervét 10.000.000.- Ft keretösszeggel (eredeti előirányzatként szereplő 6 millió + 4 millió forint) elfogadja az alábbiak szerint:

A tervezett népművészeti vásárok helyszíne az Alsó bazársor, ahol kizárólag a népművészeti terméket árusítónak a bérleti díj 2.000.- Ft/stand/nap. Az egyéb árusok bérleti díja a vonatkozó rendelet mellékletében foglaltak szerint kerüljön megállapításra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: folyamatos

155/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Vagyonkezelési, Üzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

156/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmaradt gázbekötésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a jegyzőkönyvben szereplő tulajdoni lapokat a Balatongáz Kft részére küldje meg két héten belül.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályvezető

Határidő:  2005. június 10.

157/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hintós járat induló-érkező állomáshelyének területbérleti díját 2005. évre 337.600 Ft + infláció összegben határozza meg. A megkötendő szerződésben azonnali hatályú felmondási okként kerüljön meghatározásra a gumiabroncs, a gumipatkó, valamint a farzsák hiánya.

Felhatalmazza a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. június 20.

158/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Hegyközség kérelmét megtárgyalta. Tekintettel a törvényi kötelezettségekre, a Badacsony Hegyközség építmény- és iparűzési adóval kapcsolatban írt kérelmét elutasítja azzal, hogy a hatályos jogi szabályozás lehetővé teszi a kérelmek egyedi elbírálását.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2005. június 10.

159/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Laposa Bence (1029 Budapest, József A. u. 53. ) a 021/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelmét elfogadja azzal, hogy a vételárat 2.000.000.- (Kettőmillió) Ft összegben határozza meg.

Az adásvételi szerződés megkötésére, valamint a vételár megfizetésére Vevőnek 2005. december 31-ig van lehetősége a jelen határozatban foglalt feltételekkel.

A határidő eredménytelen eltelte után a határozat érvényét veszti.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve 2005. december 31.

160/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART RT. és az Önkormányzat között az előterjesztés mellékletét képező megállapodások aláírását támogatja.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. június 10.

161/2005. (V.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól a Településszerkezeti és Szabályozási Tervre kapott támogatásról a 32/1998. (II. 25.) Kormány rendelet 14 § (6) bekezdése alapján lemond, mivel a tervezett projekt Támogató által meghatározott befejezési határidejét nem tudja tartani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testületi határozatot, valamint a már igénybe vett támogatási összeg visszafizetését igazoló dokumentumokat 8 munkanapon belül küldje meg a Támogató részére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Tamás Lászlóné Költségvetési és

Adóosztály vezetője

Határidő: azonnal

162/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy a szennyvízcsatornázás V. ütemének tervezési munkáira a szükséges közbeszerzési eljárást indítsa el.

Felkéri a Jegyzőt a közbeszerzési eljárás megindítására, a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt a tervezési munka előzetes egyeztetésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly osztályvezető

Határidő: folyamatos

163/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üresen maradt (Móló bazársoron a 4. számú üzlethelyiség és a volt Ajka Kristály pavilon), nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségeinek bérleti díját 50-50%-os kedvezménnyel határozza meg.

A Hivatalba érkezett igénybejelentés sorrendjében adhatók bérbe az üzletek a 2005. évi szezonra, a bérleti díj egyösszegű, előre történő befizetés mellett.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

164/2005. (V. 25.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 1279., 1280 hrsz-ú ingatlanok között húzódó csatorna csapadékelvezető árok tisztítására, továbbá az ide kapcsolódó átereszek kitisztítására, valamint 140 méter megépítendő csapadékcsatorna kivitelezésére bruttó 500.000,- Ft-ot biztosít azzal, hogy a munka a 2005. évi nyári szezon előtt készüljön el.

Felkéri a Jegyzőt a kivitelezési szerződés elkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy az átcsoportosításra tegyen javaslatot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

165/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 0300 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú árokban lévő elöregedett nyárfasor kivágásához hozzájárul és a munka elvégzéséhez szükséges 644.000,- Ft-os keretet biztosítsa. A kivágott fák az Önkormányzat tulajdona.

Felkéri a Városüzemeltető KHT vezetőjét, hogy a munkálatokat lehetőség szerint haladéktalanul végezzék el.

Felkéri a Hivatalt a szükséges engedélyek beszerzésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

166/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strand infrastrukturális fejlesztéséhez 1.885.000.- Ft összeget biztosít.

Felkéri a Jegyzőt a szerződések előkészítésére és az előirányzat módosításra vonatkozó javaslat Képviselő-testület elé való terjesztésére, továbbá a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

167/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Miklós kérelméhez, hogy az ún. Borkapu a nyári idegenforgalmi szezon idején a Dísztéren, a Posta előtti bástya közelében legyen elhelyezve, nem járul hozzá.

Megbízza a Polgármestert, hogy egyeztessen kérelmezővel a borkapu 71-es út melletti önkormányzati ingatlanon történő elhelyezéséről.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

168/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Keresztúry-ház tetőzetének javítására, tetőcserepezésének felújítására (a jelenlegi cseréppel lehetőleg azonos színű és fajta cserép pótlásával) 127.000.- Ft összeget biztosít.

Felkéri a Polgármestert, hogy a munkálatokat a Városüzemeltető KHT-nál rendelje meg.

Megbízza a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

169/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró István  - a Bíró Kft. képviseletében  -  (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) a TÁTIKA üzletházhoz 2 db szolgálati, ingyenes parkolóhelyre vonatkozó kérelmét elutasítja, azonban a cég érdekkörébe tartozó 1 db gépkocsi ingyenes parkolását lehetővé teszi

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

170/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Mária (1126 Budapest, Tartsay u. 20.) portréfestő kérelmét elutasítja, nem engedélyezi a dísztéren a portréfestői tevékenység gyakorlását.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a döntésről.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. június 20.

171/2005. (V. 25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóellenőrzésre szóló szerződés tervezetet megtárgyalta, elfogadja.

A költségvetésben eredeti előirányzatként biztosított 1 millió forint összeget további 1 millió forinttal megemeli.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2005. június 1., illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

172/2005.(VI.06.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy szólítsa fel a 2499, 2500, 2501, 2502 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 2488 hrsz-ú ingatlant érintő birtokháborítást szűntessék meg, az ingatlanok határait a jogi határvonalra állítsák vissza. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Jegyző a szükséges hatósági intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

173/2005.(VI.06.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 145/2005.(V.25.) számú határozatát akként módosítja, hogy a projekt területeként Vidosa László földmérő mérnök (Tapolca, Szent László u. 1.) által készített telekmegosztási és telekhatárrendezési vázrajzban rögzített javaslatot fogadja el.

A vázrajzban foglaltak szerint a kialakításra kerülő

2488/1 hrsz-ú (8394 m2) ingatlan önkormányzati tulajdonban marad,

a 2488/2 hrsz-ú (1 ha 2487 m2) ingatlan a lakópark megépítésére szolgáló terület,

a 2488/3 hrsz-ú (1877 m2) ingatlan a közlekedési csomópont és feltáró út,

a 2488/4 hrsz-ú (5424 m2) ingatlan a szupermarket megépítésére szolgáló terület,

a 2488/5 hrsz-ú (1113 m2) ingatlan az iskola területéhez csatolandó ingatlanrész,

a 2488/6 hrsz-ú (144 m2) ingatlan a szennyvízátemelő által elfoglalt terület,

a 2488/7 hrsz-ú (438 m2) ingatlan közterület besorolást kapna.

Tudomásul veszi a Képviselő-testület, hogy a vázrajzban foglalt adatok tájékoztató jellegűek, azok a hatósági engedélyeztetés során változhatnak.

Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási munkarészek aláírására, a Jegyzőt pedig arra, hogy a szükséges hatósági és földhivatali eljárást indítsa el.

Felhatalmazza a Polgármestert arra is, hogy a beruházás megvalósítására ajánlatot tevő társaságokkal az alaphatározatban, illetve a jelen módosító határozatban foglaltak figyelembevételével az előszerződést aláírja. A végleges tulajdonátruházási szerződések megkötéséhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

174/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

1.) A strandi értékmegőrző létesítése tárgyában a Balatoni Fejlesztési Tanács által megítélt 200.000 Ft támogatáshoz az értékmegőrző szekrény beszerzéséhez szükséges további 800.000 Ft önerőt nem biztosítja, a támogatást visszamondja. Megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy saját hatáskörében oldja meg a strandi értékmegőrzést.

2.) A Képviselő-testület az Alternatív Média Center Kft. (2092 Budakeszi, Hársfa u. 20.) kérelmét támogatja és a korábban megkötött bérleti szerződés  - a város strandrajain egy-egy vízi strandröplabda pálya, valamint bóják használatára -  jogfolytonossága érdekében a felajánlott kétszer 10.000.- Ft + ÁFA összeget elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti összeg kifizetésére vonatkozó számlát küldje meg a Kft. részére.

3.)    Megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy jövő évi üzleti tervében a Kert utcai nyilvános WC nyitvatartását május 1-től szeptember 30-ig tervezze.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: Az 1.) pontnál: 2005. július 30., illetve folyamatos

A 2.) pontnál: 2005. július 15.

A 3.) pontnál: folyamatos

175/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település lakosságának egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy az Egészségház felújítása a 2006. évi költségvetésben a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően kerüljön betervezésre.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a költségvetés tervezésekor ezt vegye figyelembe.

Felkéri a Polgármestert, bízza meg Mórocz István alpolgármestert, hogy az óvodai és iskolai fogászati kezelés ügyében kérjen tájékoztatást a feladatellátással megbízott szakorvostól.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2006. évi költségvetés tervezése

176/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

177/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár működéséről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a korábban megállapított technikai eszközök bérleti díját az alkalmankénti 5.000,- Ft helyett óránkénti 5.000,- Ft-ra módosítja.

A Képviselő-testület a Művelődési Ház felújításáról, üzemeltetésről szóló koncepciót az októberi testületi ülésen tárgyalja meg.

Felelős: Hideg Imréné mb. igazgató

Határidő: a Képviselő-testület októberi ülése, illetve folyamatos

178/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság illetékességi területének tűzvédelméről és a 2004. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

179/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Református Egyházközség Presbitériuma kérelmét megtárgyalta és az Imaház befejezésének munkálataihoz 2.500.000.- Ft támogatást biztosít, amennyiben kérelmező bemutatja a módosított jogerős építési engedélyt.

A Képviselő-testület a támogatást  - jogerős építési engedély esetén -  a hosszú lejáratú hitelfelvétel folyósítása után biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a döntésről és majd gondoskodjon az átutalásról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. július 15., illetve a hitelfelvételt követő 30 nap

180/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető KHT feladatkörébe tartozó kommunális hulladék begyűjtésével kapcsolatos koordinációs tevékenységgel összefüggő tárgyalásról szóló tájékoztatót elfogadja.

Megbízza a Városüzemeltető KHT. ügyvezető igazgatóját vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a feladathoz igazodó kommunális eszközök beszerzésének pályázati úton van-e lehetősége.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos

181/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város intézményeinél lefolytatott balesetvédelmi és munkavédelmi ellenőrzésről készült jelentést megtárgyalta és elfogadja.

A feladatok kezelésére 2 millió forintos keretösszeget biztosít azzal, hogy a munkák költségeit a Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója és a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályvezető dolgozza ki 2005. július 31-ig. A halaszthatatlan intézkedést igénylő kérdések megoldásának végrehajtását ezt követően meg kell kezdeni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető igazgató,

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

182/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a Fő utca, valamint a Római út állami tulajdonban lévő szakaszai (542/1; 02/2; 022/2 hrsz-ú ingatlanok) tulajdon- és kezelői jogának rendezését indítsa el.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

183/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének az Állami Számvevőszék által lefolytatott átfogó ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentést megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület augusztusi rendes ülésére készítse elő a Számvevői Jelentésben megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról szóló intézkedési tervet.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi rendes ülése

184/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítja a badacsonytomaji állandó lakóhellyel rendelkező és a badacsonytomaji Közös Fenntartású Általános Iskolában tanuló gyermekek részére az ingyenes tankönyvellátást.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. augusztus 1.

185/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2000. (II.1.) számú határozatát felülvizsgálta és a határozatot visszavonja. Nyilatkozik arra, hogy nem kíván részese lenni a Tapolcai-medence és az azt körülvevő vulkáni eredetű tanúhegyek, a Káli-medence, valamint az Egervíz völgye Világörökség részévé nyilvánítási eljárásnak, az arra vonatkozó igénybejelentését visszavonja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket és bejelentéseket haladéktalanul tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

186/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna IV. ütem kivitelezésére készített – a határozat mellékletét képező – ütemtervet azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a Halászkert előtti húsz méteres szakasz október hónapra, Badacsonyörsön a Fűzfa utca kivitelezési munkálatai pedig november hónap helyett szeptember hónapban kezdődjenek meg.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a kivitelezés ezen ütemterv alapján történjen, és azt folyamatosan ellenőrizze. Az  ütemezésről az ingatlantulajdonosokat minden lehetséges fórumon (újság, Internet, stb.) értesíteni kell.

Felelős: Sall Csaba Viziközmű Társulat Elnöke,

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

187/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Halászati Rt. alaptőke emelésében nem kíván részt venni.

Felkéri a Jegyzőt a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. július 15.

188/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zavari Judit Andrea (8256 Ábrahámhegy, Patak köz 1. szám alatti lakos) ingatlanának megvásárlásra történő felajánlását elutasítja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse azzal, hogy a Képviselő-testület a felajánlást későbbi időpontban újra megvizsgálja és költségvetési lehetőségek figyelembevételével dönt.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. július 30.

189/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, valamint a Városüzemeltető KHT tulajdonában lévő tárgyi eszközök előterjesztés szerinti térítésmentes eszközátadását támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a térítésmentes eszközátadásról intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. július 15.

190/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2005. (II.23.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.

A 43/2005.(II.23.)számú határozatban szereplő strandi infrastrukturális fejlesztéshez szükséges ingatlan vásárlás összegét  beépíti a ,,B” hitelcélok között szereplő projekt összegébe. Az ,,A” hitelcélok közül a település közvilágítása és a közvilágítás tervezését a ,,B” hitelcélokhoz sorolja. Összesen így  487.491 e/Ft a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett hosszúlejáratú, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelt kíván felvenni 20 év futamidőre 3 év türelmi időre az alábbi bontásban:

,,A” hitelcélhoz:

-    az ároktisztítási feladatok                      10.000 e/  Ft

-    ivóvíz tervezés                                      17.000 e/ Ft

Összesen:                                                    27.000 e/ Ft

,,B” hitelcélhoz:

-         József A. utca parkosítás                       12.500 e/ Ft

-         Köztemető bővítés I. ütem                     29.500 e/ Ft

-         Strandfürdő infrastrukturális fej.              26.161 e/ Ft

-         B.örs játszótér építés                               9.900 e/ Ft

-         Szelektív hull. Gyűjtés II.ütem                  1.275 e/ Ft

-         Strand mederkotrás                               30.000 e/ Ft

-         Bercsényi u. játszótér építés                     5.447 e/ Ft

-         Strandi üzletek építése                           30.000 e/ Ft

-         Lakótelkek közművesítése                     40.000 e/ Ft

-         B.örs kábel tévé                                         320 e/ Ft

-         Művelődési ház érintésvéd.                      2.000 e/ Ft

-         B.örs bástya felújítás                                2.000 e/ Ft

-         Sportpálya felújítás                                  1.700 e/ Ft

-         Ravatalozó előtető tervezés                         180 e/ Ft

-         Csapadékvíz elvezetés tervezése              1.800 e/ Ft

-         Termálvíz tanulmányterv                           1.225 e/ Ft

-         Hulladék gazd. Terv                                    850 e/ Ft

-         Városháza tel.közp. projekt                 235.583 e/ Ft

-         Házszám táblák                                       5.000 e/ Ft

-         Alsó bazársor tervezése                           2.000 e/ Ft

-         a település közvilágítása                       20.000 e/ Ft

-         közvilágítás tervezése                               1.850 e/ Ft

-         Labdarúgó edzőpálya                              1.200 e/ Ft             

Összesen:                                             460.491 e/ Ft

A Képviselő-testület a 26/2005 (II.23). sz. határozatának megfelelően , kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetéseiben a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó Jegyző, Krisztin N. László Polgármester

191/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2499, a 2500, a 2501 és a 2502 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak kérelmét érdemben mindaddig nem vizsgálja, míg az Önkormányzat tulajdonát képező 2488 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezése és megosztása iránt folyamatba tett eljárás jogerősen le nem zárul.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jogerős határozat kézhezvételét követő első testületi ülésre az ügyet újra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felkéri továbbá arra is, hogy ingatlanforgalmi értékbecslő bevonásával állapíttassa meg az érintett területek forgalmi értékét.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  folyamatos

192/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sáfár Emőke Badacsonytomaj, Széchenyi u. 19. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy egyetemi szakmai gyakorlati idejét Önkormányzatunknál teljesítse 2005. szeptember 1-től 2006. április 30-ig terjedő időtartamban.

A gyakorlati foglalkoztatás időtartamára szükséges minimálbér összegét, 630.000.- Ft-ot, valamint az étkeztetési hozzájárulás költségét a 2005-2006. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevezettel a határozott időtartamra szóló munkaszerződést kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. szeptember 1.

193/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0315/2 hrsz-ú parkolót a badacsonyi strand részeként tekinti, azt az veheti igénybe, aki a stand szolgáltatásait is igénybe veszi.  A részletes szabályok kidolgozása és a parkoló működtetése a Városüzemeltető KHT feladata.

Felkéri a Jegyzőt és a Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatóját a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

194/2005. (VI.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Turizmus Kártya rendszerében részt kíván venni. A módosított szerződés tervezetet megismerte, és ebben a változatában felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az elszámolással kapcsolatos rendelkezések végrehajtása érdekében az érintettekkel egyeztessen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

195/2005.(VII.4.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Közbeszerzési bizottság javaslatában foglaltakra is – megállapítja, hogy a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlatai érvénytelenek, így az ERSTE Hungary Bank Rt. (1132 Budapest, Váci u. 48.) ajánlattevőt hirdeti ki a hosszúlejáratú beruházási hitel ügyében közétett nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként.

A hitel összege: 438.742.000,- Ft, ebből

„A” hitelcél:        24.300.000,- Ft.,

„B” hitelcél:      414.442.000,- Ft,

Futamidő: 3 év türelmi idővel, 20 év

Nyertes bank kamatajánlata:

„A” hitelcél:   3,24 %, mely áll 3 havi EURIBOR 2 % + évi  1,24 %

kamatból.

„B” hitelcél:   3,74 %, mely áll 3 havi EURIBOR 2 % + évi 1,74 %

kamatból.

0 HUF egyösszegű projektvizsgálati díj.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a hitelszerződést az önkormányzat nevében aláírják.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. július 13.

196/2005.(VII.4.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony alsó bazársor tervdokumentációit elfogadja azzal, hogy azt úgy kell átdolgozni, hogy az épület előtt a külső határoló faltól számított maximum 3 méter szélességben lehetőség legyen vendégterasz kialakítására.

Felkéri a Polgármestert, bízza meg a tervezőt a tervek módosításával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. július 15.

197/2005.(VII.4.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi csatornahálózat IV. ütemének, valamint a köztemető bővítés I. ütemének megépítésének lebonyolítására és a műszaki ellenőri feladatok ellátására kötött megbízási szerződést – figyelemmel a Ptk. 483. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Győr-Moson-Sopron Megyei Beruházási Kft-vel (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) felmondja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Társaságot értesítse azzal a felhívással, hogy az eddigi feladatellátással kapcsolatos, igazolt, ki nem fizetett költségeit az önkormányzatnak az elszámolás érdekében jelentse be.

Felkéri a Jegyzőt arra is, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket mások lebonyolító-műszaki ellenőr megbízására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

198/2005.(VII.4.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő, Badacsonytomaj Város illetékességi területén lévő, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Államtól:

1947/1.,  0277/17., 0279/67., 2193/6., 0279/65., 0279/13., 0279/14., 0279/24., 0279/46., 0279/64., 0279/66., 0279/68., 0279/70., 0279/72., 0279/74., 0279/76., 0198/74., 0199., 0200., 0167., 2551/5., 2551/7., 100., 1012., 0277/3., 0277/15.,0277/16., 0277/18., 0277/19., 2180/2., 2184/2., 2185/2., 2186/2., 0279/32., 0279/34., 0279/5., 0279/36., 0279/38., 0279/40., 0279/44., 0279/46.,0280/6., 0281/1., 0281/2., 0282/5., 0191., 0192., 0193., 058/1., 056/10., 0183/2., 065/1., 038/4., 038/5., 038/6., 038/7., 038/7., 038/8., 038/9., 038/10., 011., 2561/5., 2561/6., 2561/8., 2551/8., 2551/10., 0305., 0297/12., 0297/14., 0297/15., 0297/17., 0298/2., 0299/14., 0299/15., 0299/16., 0299/17., 0299/18., 0299/19., 0299/20., 0299/34., 0304/2., 0304/10., 0304/12., 0304/13., 0304/14., 0304/16., 0304/18., 0304/21., 0304/23., 0304/24., 0304/25., 0304/26., 0304/27., 0304/28., 0304/29., 0308/5., 0308/6., 0308/8., 0308/9., 0308/10., 0311/12., 0311/13., 0311/17., 0311/18., 0311/19., 0311/20., 0311/22., 0311/24., 0311/26., 0311/28., 0311/29., 0311/30., 0311/32., 0311/34., 0311/35., 0311/36., 0313/7., 0313/8., 0313/9., 0313/10., 0313/11., 0313/12., 0313/13., 0313/14., 0313/15., 0313/16., 0313/17., 0313/18., 0313/19., 0313/21., 0313/23., 022/21. hrsz.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a bejelentést haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

199/2005.(VII.4.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és támogatja önkormányzati vendégház létesítése céljából ingatlan vásárlását.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ingatlanközvetítő cég megbízásával vizsgálja meg a lehetőségeket és megfelelő méretű és komfortfokozatú ingatlan rendelkezésre állása esetén legfeljebb bruttó 20 millió forint áron az ingatlant megvásárolja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő ülésre tegyen javaslatot a 2005. évi költségvetési rendelet módosítására a vételárnak megfelelő összeg átcsoportosítása érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. augusztus 31.

200/2005.(VIII.3.) száma határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2005.(IV.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás IV. ütemének beruházás összegét a kapott támogatási összegek arányában az alábbiak szerint csoportosítja:

Beruházás főösszege:                527.234.000,- Ft

Ebből céltámogatás:                   316.340.000,- Ft

(2005. évben:                               253.073.000,- Ft

2006. évben:                                  63.267.000,- Ft)

Saját forrás:                                140.894.000,- Ft

(2005. évben:                               102.195.000,- Ft

2006. évben:                                  38.699.000,- Ft)

KÖVICE támogatás:                    20.000.000,- Ft

(2005. évben:                                 10.000.000,- Ft

2006. évben:                                  10.000.000,- Ft)

BFT támogatás:                     20.000.000,- Ft

(2005. évben:                                  6.000.000,- Ft

2006. évben:                                 14.000.000,- Ft)

TEKI támogatás:                        30.000.000,- Ft

(2005. évben:                                  7.690.040,- Ft

2006. évben:                                   7.415.293,- Ft

2007. évben:                                 14.794.667,- Ft)

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!