Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. évben meghozott határozatai I.

1/2005.(I.17.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztemető bővítés I. ütem beruházására érkezett ajánlatot a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján eredménytelennek nyilvánítja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az új eljárás lebonyolításának előkészítésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

2/2005.(I.17.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strandfürdő infrastrukturális fejlesztésére érkezett ajánlatok közül a Folly Bt. árajánlatát fogadja el bruttó 21.602.079,- Ft összeggel.

Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal, illetve az ajánlattételi határidő szerint

3/2005.(I.17.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj strand büfé épületek kivitelezésére érkezett ajánlatok közül az SZ-L BAU Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 29.221.795,- Ft összegben.

Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal, illetve az ajánlattételi határidő szerint

4/2005.(I.26.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2005. évi költségvetési tervezetét 35.135.000,- Ft-os főösszeggel.

5/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

6/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát, hogy az új Városközpont kialakításával a volt növénypatika épületegyüttes átalakításával a létrehozandó Rendőrőrsnek megfelelő elhelyezést biztosít.

Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről a Megyei Rendőrfőkapitányt értesítése.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. február 15.

7/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baranyai Zoltánné művészetoktatási szakértő által az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létrehozására vonatkozó kérelmét támogatja, a képzéshez szükséges helyiségeket a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában térítésmentesen biztosítja.

Hozzájárul ahhoz is, hogy megfelelő számú jelentkező esetén érettségizett, szakmával nem rendelkező fiatalok részére középfokú művészetoktatási tevékenység is működjön.

Felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy a képzés céljára alkalmas helyiségeket jelölje ki.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a létrehozandó Alapítvánnyal az Együttműködési Megállapodást aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Baranyai Zoltánné művészetoktatási szakértőt értesítse.

Felelős: Csizmarik Béláné iskolaigazgató, Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

8/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági szemétszállítási díj átvállalásának döntésével az OTTÓ Kft. felajánlását elfogadja, melyek az alábbiak:

-                 a seprőautó 2 alkalommal 5 órára való igénybevétele,

-                 konténerenként évi 12 alkalommal ingyen ürít a cég,

-                 a szelektív hulladékgyűjtés díja nem emelkedik 2005. évben.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet 2. számú mellékletének 2.) pontja módosítást igényel, annak kidolgozását a Képviselő-testület februári ülése elé kell terjeszteni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület februári ülése

9/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évben elsőként megszületett gyermek szülei részére 100.000.- (Egyszázezer) Ft összegű egyszeri juttatást biztosít, amit az édesanya nevére kiállított takarékbetétkönyvben kell átadni.

Ez a juttatás nem érinti a szociális ellátásról szóló rendeletben biztosított támogatást.

Felkéri a Polgármestert, hogy az elsőként megszületett gyermek szüleinek az ajándékot adja át.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. február 15.

10/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Újság példányszámát 2005. február 1-től 1150 példányban határozza meg. A helyi állandó lakosok családonként 1 példányt térítésmentesen kapnak.

A lap állandó lakosokhoz való eljuttatása Postai úton, címzetlen küldeményként történik.

A többletköltségeket a Képviselő-testület 2005. évi költségvetésében biztosítja.

A nyomdai munkálatokra beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület még nem tudta értékelni, azok további tárgyalást igényelnek.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a nyomdai ajánlatok tisztázása érdekében folytasson tárgyalásokat az ajánlattevőkkel és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület Szerkesztő Bizottságot nem hoz létre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő:  2005. február 28., illetve folyamatos

11/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj – Badacsonyörs, illetve Badacsonyörs – Ábrahámhegy közötti kerékpárutak kezelésével megbízza a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT-t.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: 2005. február 28.

12/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádió Holiday internetes rádióval való együttműködést a költségvetés elfogadása, valamint az Önkormányzat média koncepciójának kidolgozása és elfogadása után újratárgyalja.

Megbízza a Hivatalt, hogy a média-koncepció elfogadása után az anyagot terjessze újra a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a média-koncepció elfogadásának tárgyalásával egyidőben

13/2005. (I.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. évi munkatervét elfogadja az alábbi módosítással és kiegészítésekkel:

Február:

-         Városüzemeltető KHT 2005. évi üzleti terve

-         Városüzemeltető KHT Szervezeti és Működési Szabályzata

Március:

-         Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatairól beszámoló

Április:

-         TEVÜM Bizottság városbejárása

Május:

-         Turisztikai Tanácsadó Testület értékelése a szezonra való felkészülésről

Június:

A Badacsony Újság Szerkesztő Bizottságának tájékoztatója nem kerül napirendre.

November:

-  Turisztikai Tanácsadó Testület szezonértékelő beszámolója

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. január 31.

14/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának legalacsonyabb mértékén nem kíván változtatni. A bérleti díjat azonban 2005. január 1. napjától a szerződés aláírásával egyidejűleg, egyösszegben kell megfizetni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

15/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi bérlőkkel kívánja a bérleti jogviszonyt 1 szezonra (2005. szeptember 30-ig) meghosszabbítani: :

Felső bazársor:  3-as üzlet Altner József

Felső bazársori illemhely:  Tibola Sándor

Az alábbi üzleteket pályázati eljárás keretében kívánja hasznosítani a vonatkozó helyi rendelet rendelkezései szerint:

Felső bazársor:  1-es üzlet

Alsó-bazársor: „Gomba” üzlet

5-ös számú üzlet

„Amaczán” féle üzlet

Az üzletek bérbevételére való jelentkezés határideje: 2005. március 10. A pályázati felhívást a Badacsony Újságban kell megjelentetni.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy az üresen maradt önkormányzati tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket hirdesse meg és több jelentkező esetén a licitet bonyolítsa le.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

Az üresen álló üzletekre való jelentkezés leadása: 2005. március 10.         
A szerződések megkötése, licit lebonyolítása: 2005. április 1.

16/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj közigazgatási területén lévő fák műszeres vizsgálatáról szóló beszámolót megtárgyalta, a fák műszaki vizsgálatának az ajánlat szerinti megrendelését nem támogatja.

Megbízza a Városüzemeltető KHT igazgatóját, vegye fel a kapcsolatot Simon György erdész vállalkozóval, hogy a fák egészségi állapotát vizsgálja meg és a beteg fákat vágja ki a Városüzemeltető KHT-val együttműködve.

Felelős: Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályvezető,

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: folyamatos

17/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágítási hálózat bővítésének I. ütemére 20.000.000.- Ft keretösszeget biztosít, melyből az alábbi szakaszokat kell megvalósítani:

-         Kisörshegyi u.

-         József Attila u.

-         Kisörsi u.

-         71-es főútvonal Varga Kft. előtti szakasza

-         Badacsonytomaj Vasútállomás

-         Halászkert, Park utca

A kiviteli munkával Tóth Alajos badacsonytomaji vállalkozót bízza meg az eredetileg kiírt műszaki tartalommal.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve szerződés szerint

18/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, József Attila utca parkosítás II. üteméhez  plussz 2.487.651.- Ft-ot biztosít, a kivitelezési munkával a Folly BT-t (8257 Badacsonyörs, Kiserdő u. 7.) bízza meg.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve szerződés szerint

19/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Községek Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségébe rendes tagként belép. A Szövetség Alapszabályát elfogadja, a Szövetség munkájába részt vesz és az évi tagdíjat számla alapján megfizeti.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Szövetség elnökét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. január 31.

20/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai Tanácsadó Testület további működését szükségesnek tartja, elnökének a KITK Bizottság mindenkori elnökét jelöli ki. Amennyiben a Tanácsadó Testület nem működik hatékonyan, akkor 2006. évtől megszűnteti működését.

Megbízza a TTT elnökét, hogy a TTT ügyrendjét módosítsa.

Felelős: a KITK Bizottság elnöke, mint a TTT elnöke

Határidő: 2005. december 31.

21/2005. (I.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kálomista Imre (Nemesgulács, József A. u. 80.) kérelmére a badacsonytomaji 1232. hrsz-ú ingatlanon lévő épület részbeni rendeltetés módosításához hozzájárulását megadja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. február 15.

22/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület februári ülésére készítse elő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet kiegészítését azzal, hogy temetési segélyben részesülhessen az a badacsonytomaji lakóhellyel rendelkező eltemettető is, aki más településen lakó közvetlen hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodik és az elhunyt a badacsonytomaji temetőben került eltemetésre.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület februári ülése

23/2005. (I.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zoltánné Badacsonytomaj, Nyárfa u. 10. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és támogatja az alábbi feltételek megléte esetén:

-         betöltött 2. életév,

-         szülő nyilatkozata a gyermek szobatisztaságáról,

-         a gyermek jelezni tudja szükségleteit,

-         a szülők vállalják, hogy a gyermek étkeztetése céljából a MENÜ BT-vel szerződést kötnek az ellátásra és azt igazolják,

-         munkahelyi igazolás becsatolása mindkét szülő részéről arról, hogy a szülők teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonyban állnak.

Egyidejűleg dönt a Képviselő-testület arról is, hogy a fenti feltételek fennállása, illetve vállalása esetén az óvodai csoportok felső létszám határáig további gyermekek is felvehetők azzal, hogy a kérelmet a Polgármesternek kell benyújtani, illetve a máshol benyújtott kérelmet a Polgármesternek továbbítani. Gyermeket felvenni csak a Polgármester hozzájárulásával szabad.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt és a Pipitér Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: 2005. február 15., illetve folyamatos

24/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel.

1.)  A Képviselő-testület a 273/2002. (XII.18.) számú határozatot hatályában fenntartja és végrehajtására a fedezetet az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

2.)    A Képviselő-testület a Turisztikai Tanácsadó Testület taglétszámát 11 főről 13 főre emeli. A két új tag: Sipos Tamás és Tompos Zsolt.

3.)    A Képviselő-testület dönt arról, hogy a gyapjaspille elleni védekezésre a környező településekkel összefogva 2.400.000.- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős:  1.) pontnál: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

3.) pontnál:  Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos        

25/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyközség tulajdonában lévő  - eddig a Badacsony Kulturális KHT használatában volt -  faház megvásárlására tett ajánlatot elfogadja, a 150.000.- Ft vételárat az általános tartalék terhére biztosítja.

A faház tárolásával megbízza a Városüzemeltető KHT-t.

Megbízza a jegyzőt az adásévteli szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. március 30., illetve folyamatos

26/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások megvalósítása érdekében összesen 483.491 e/Ft a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett hosszúlejáratú, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelt kíván felvenni 20 év futamidőre 3 év türelmi időre az alábbi bontásban:

,,A” hitelcélhoz:

-         a település közvilágítása               20.000 e/  Ft,

-    az ároktisztítási feladatok              10.000 e/  Ft

-         ivóvíz tervezés                              17.000 e/  Ft

-         közvilágítás tervezése                        1.850 e/ Ft

Összesen:                                             48.850 e/ Ft

,,B” hitelcélhoz:

-     József A. utca parkosítás                12.500 e/ Ft

-         Köztemető bővítés I. ütem              29.500 e/ Ft

-         Strandfürdő infrastrukturális fej.       22.161 e/ Ft

-         B.örs játszótér építés                        9.900 e/ Ft

-         Szelektív hull. Gyűjtés II.ütem           1.275 e/ Ft

-         Strand mederkotrás                        30.000 e/ Ft

-         Bercsényi u. játszótér építés              5.447 e/ Ft

-         Strandi üzletek építése                    30.000 e/ Ft

-          Lakótelkek közművesítése             40.000 e/ Ft

-         B.örs kábel tévé                                  320 e/ Ft

-         Művelődési ház érintésvéd.               2.000 e/ Ft

-         B.örs bástya felújítás                         2.000 e/ Ft

-         Sportpálya felújítás                           1.700 e/ Ft

-         Ravatalozó előtető tervezés                  180 e/ Ft

-         Csapadékvíz elvezetés tervezése       1.800 e/ Ft

-         Termálvíz tanulmányterv                    1.225 e/ Ft

-         Hulladék gazd. Terv                             850 e/ Ft

-         Városháza tel.közp. projekt        235.583 e/ Ft

-         Házszám táblák                                5.000 e/ Ft

-         Alsó bazársor tervezése                    2.000 e/ Ft

-         Labdarúgó edzőpálya                       1.200 e/ Ft                     

Összesen:                                          434.641 e/ Ft

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy - a hitel nagyságrendje miatt kötelező – közbeszerzési eljárást indítsák el, majd az eljárás eredményeként elkészített értékelést terjesszék a Képviselő-testület elé a hitelt folyósító kereskedelmi bank kiválasztása érdekében.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetéseiben a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

27/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban hozott 342/2004. (XI.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

-         A TÁTIKA üzletházat 2005. április 1-től 5 év időtartamra (2009. szeptember 30-ig) bérbeadja a Bíró Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) részére 4.000.000.-Ft/év összegért, amely összeg évente az inflációs rátával emelkedik.

-         A bérleti díjat minden évben április 1-ig egyösszegben kell megfizetni.

-     A rezsiköltség megfizetésének biztosítékaként az Önkormányzat a bérleti jogviszony 4. évben 1 millió forint kauciót kér, melynek megfizetése 2009. április 1-jén esedékes.

-         Az épülethez tartozó területen történő árusítás engedélyezését a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztállyal kell egyeztetni.

-          Az ingatlan és a strand közötti kerítés megépítésére nem kerül sor, az ezzel kapcsolatban hozott korábbi döntést a Képviselő-testület visszavonja.

Megbízza a TEVÜM Bizottságot, hogy a település bejáráskor vizsgálja meg, hogyan lehetne ezt esztétikusan megoldani (pl. virágládákkal).

A bérleti szerződést közokiratba kell foglalni, aminek költségei Bérlőt terhelik.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a szerződés előkészítése érdekében intézkedjen, a Polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: 2005. március 30., illetve folyamatos

28/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji és badacsonyi strandok mederkotrására kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja és felhatalmazza a Hivatalt a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalási eljárást indítson a sajátos műszaki megoldás miatt és e vonatkozásban keresse meg azt a vállalkozót, aki ezt a sajátos műszaki megoldást meg tudja valósítani a strandon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

29/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcai lakótelkek közművesítésére kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, egyben dönt új meghívásos eljárás megindításáról az út- és járdaépítésre vonatkozóan a csökkentett műszaki tartalommal.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

30/2005. (II.23.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. ütem szennyvízcsatornázásának részvételi felhívására beérkezett ajánlatokat az alábbiak szerint értékelte:

Alkalmas és érvényes ajánlattevők:

Hidrotechnika-Győr Kft. (9028 Győr, Fehérvári u. 75.)

Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögye dűlő ipartelep)

Somogyi és Társa Kft. (6000 Kecskemét, Tatársor 6.)

Hoffmann Építőipari Rt. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/A.)

Swietelsky Kft. (1117 Budapest, Irinyi u. 4-20.)

Szabadics Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)

Hidrocomp Mélyépítő Ktt. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/A.)

Alkalmatlan ajánlattevők: (A Közbeszerzési törvény 133. § (1) bek. e.) pontja alapján)

Magyar Építő Rt. (1581 Budapest, Pillangó u. 28.)

Varpex Építőipari Rt. (1037 Budapest, Csillaghegyi u. 13.)

Érvénytelen ajánlattevők:

Pest Megyei Víz- és Csatornamű Kft. (1107 Budapest, Balkán u. 4.)

Strabag Építő Rt. (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/B.)

Alterra Kft. (1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.)

Vízépítő Kft. (8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.)

Penta Kft. (1105 Budapest, Mádi u. 17.)

A Közbeszerzési eljárás II. fordulójára az alkalmas és érvényes minősítést kapott vállalkozók kerülnek meghívásra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

31/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Illés Gyula badacsonytomaji lakos kérelmét megtárgyalta és dönt arról, hogy  az Önkormányzat szerződést köt Illés Gyulával, hogy 450.000.- Ft fejében az állattartással (sertés, baromfi) kapcsolatos tevékenységet véglegesen megszünteti és az erre a célra használt épületeket elbontja.

A 450.000.- Ft akkor fizethető ki, ha a Műszaki Osztály helyszíni szemle során meggyőződött a bontás tényéről és azt jegyzőkönyvbe foglalta.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. március 31.

32/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Településfejlesztésért és Településrendezésért kitüntetést:

-         Szeremley Huba 8262 Badacsonylábdihegy, Római út 93. szám alatti lakosnak

Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetést:

-         Balatoni Fejlesztési Tanács 8600 Siófok, Batthyány u. 1. szám alatti társaságnak

Badacsonytomaj Egészségügyért kitüntetést:

-         Dr. Sellyei Ferenc 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32. szám alatti lakosnak

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportkitüntetést:

-         Lesz Ferenc 8258 Badacsonytomaj, Római út 89. szám alatti lakosnak

adományozza.

A Képviselő-testület Badacsonytomaj Közművelődésért kitüntetést nem adományoz.

Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. március 15.

33/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj egészségügyéért végzett kiemelkedő munkájáért a

-         Vöröskereszt Helyi Szervezetét,

Badacsonytomaj testneveléséért és sport munkájáért végzett kiemelkedő tevékenységéért

-         Török Zoltán Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 12. szám alatti lakost,

Badacsonytomaj közművelődéséért végzett munkájáért

-         Szántainé Ruzsa Mariann Badacsonytomaj, Ady E. u. 2. szám alatti lakos

elismerő oklevélben részesíti.

Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen az elismerő oklevelek átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. március 15.

34/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi belső ellenőrzésének beszámolóját elfogadja.

Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az anyagban feltárt hiányosságok orvoslásának határideje 2005. június 30.

A Képviselő-testület a Balaton-felvidéki Önkormányzatok Belső Ellenőrzési Társulásának 2005. évi ellenőrzési ütemtervét elfogadja azzal, hogy a Civil szervezeteknek átadott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése kikerül a tervből, mert azt az Állami Számvevőszék megvizsgálta.

Az ellenőrzés eredményeiről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr

Határidő: 2005. június 30., illetve folyamatos

35/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT 2005. évi üzleti tervét megtárgyalta és azt elfogadja azzal, hogy szeptember hónapban áttekintésre kerül a KHT költségvetése, a közhasznú feladatok finanszírozása. Addig is feladat a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem maradhat el.

A Képviselő-testület létszámkeretet nem határoz meg a KHT-nak, a feladatellátáshoz szükséges és elégséges létszám megléte az ügyvezető felelőssége.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezető igazgatója

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület szeptemberi ülése

36/2005. (II.23.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja azzal, hogy a Felügyelő Bizottság a Képviselő-testület soron következő ülésére dolgozza ki a KHT ügyvezető igazgatójának prémium feltételeit.

Felelős: Sall Csaba Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

37/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város 2005. évi rendezvénytervét megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-     Szász Pál telek faházának, illetve elárusító helyeinek bérleti díj mértékét a tavalyi díj 5%-kal való emelésével állapítja meg,

-         a 2005. évi eseménynaptárban feltüntetett Szegedy Róza napok, Badacsonyi Borhetek, Szent István ünnepe, illetve a Badacsonyi Szüret idején a népművészeti vásár a dísztéren kerül megrendezésre,

-         a Szász Pál telek kiadásának koordinálását átadja a Városi Művelődési Központ igazgatójának azzal, hogy a szerződést a Hivatal köti meg.

-       A rendezvények, melyeket a városi rendezvényekre is ki kell terjeszteni, az ez évben aktuális évfordulókra jellemző monda, regevilágok köré épülnek fel pl. 1795-ös híres szüret, Tatay Sándor 95. születési évfordulója, Lipták Gábor halálának 30. évfordulója, Ranolder János halálának 130. évfordulója, megemlékezés Badacsonytomaj 60 évvel ezelőtti tragikus bombázásának évfordulójáról, az áldozatokról.

Megbízza Csoltai Lajos kulturális referenset, hogy sürgősséggel gyűjtse be a civil szervezetektől, valamint az intézményektől tervezett programjaikat és azt egyeztesse a Művelődési Ház megbízott igazgatójával.

Megbízza a Polgármestert, hogy minden egyes idegenforgalmi, turisztikai rendezvényhez fővédnököket kérjen fel.

Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy konzultáljon a fonyódi polgármesterrel a hajózási évadnyitó megrendezésével kapcsolatban.

Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, hogy a márciusi testületi ülésre terjessze elő a részletes rendezvénytervet költségekkel kidolgozva.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a márciusi testületi ülésre ismételten vizsgálja meg a rendezvénysátor vásárlási lehetőségeket.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Csoltai Lajos kulturális referens,

Hideg Imréné Városi Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgatója

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület márciusi ülése

38/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

-  Badacsonytomajon                2005. március 30-án     7.30-tól 16.00 óra,

2005. március 31-én     7.30-tól  16.00 óra,

-  Badacsonytördemicen           2005. április 1-jén         8.00-tól  10.00 óra,

az óvodai felvételt:

2005. április 11-12-én  8.00-tól  13.00 óra,

2005. április 13-14-én  11.00-től  17.00 óra

időpontban határozza meg.

Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.

Határidő:  2005. február 28.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Csizmarik Béláné iskolaigazgató, Nagy Lászlóné óvodavezető

39/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások, felújítások menetéről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy

-         a Badacsony, Park utcai közvilágítás munkáinak I. üteme az idegenforgalmi szezon előtt kerül megvalósításra, valamint

-         a csapadékvíz elvi engedélyezési tervére szánt 1,8 millió forint az idei évben nem kerül felhasználásra.

40/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi csatorna IV. ütem Beruházó Viziközmű Társulat szervezéséről szóló beszámolót elfogadja.

41/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT kérelmét a Kert utcai nyilvános illemhely költségeinek megtérítésére elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. március 20.

42/2005. (II.23.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

43/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Árkosi Zsolt (8646 Balatonfenyves, Munkácsy u. 40.) a badacsonytomaji strandon található épületének eladására vonatkozó ajánlatát elfogadja. A megvásárláshoz szükséges 4.000.000.- Ft-ot biztosítja a kedvezményes kamatozású hitel terhére, így a 483.491 eFt beruházási hitel összege 4 millió forinttal emelkedik.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

44/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005.évi költségvetésben szereplő 23.000.000.- Ft szociális juttatás előirányzatát az alábbiak szerint osztja fel:

Rendszeres pénzbeli ellátások:

-     Rendszeres szociális segély:                                           200.000.-

-         Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:                        500.000.-

-     Lakásfenntartási támogatás:                                        1.000.000.-

-     Ápolási díj:                                                                   500.000.-

-     Közgyógyellátás:                                                        1.000.000.-

-     Természetben nyújtott egyéb ellátás:                              100.000.-

-     Munkaadókat terhelő egyéb járulékok:                          300.000.-

Ifjúságpolitikai Alap felosztása:

-     Ösztöndíjasok támogatása:                                         3.000.000.-

-     Lakástámogatás:                                                        2.000.000.-

Eseti pénzbeli ellátások:

-     Temetési segély:                                                         1.000.000.-

-     Átmeneti segély:                                                    11.000.000.-

+ tankönyv támogatás:                                                  800.000.-

+ újszülött köszöntés:                                                 1.100.000.-

-     Köztemetés:                                                                 300.000.-

Szociális étkeztetés:

-     Vásárolt élelmezés:                                                       200.000.-

Összesen:                                                                     23.000.000.- Ft

Felkéri a Hivatalt, az előirányzat módosítására a javaslatot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  a Képviselő-testület soron következő ülése

45/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építés alatt álló badacsonytomaji büféket a volt Bérlők részére (Szőkéné Németh Katalin, Babos Katalin, Tóthné Sápi Gyöngyi) kívánja bérbe adni az alábbi feltételekkel:

-     A bérleti jogviszony időtartamát 3 év időtartamban határozza meg.

-     Az éves bérleti díjat előre, a szezon kezdete előtt egyösszegben kell megfizetni.

-     A közüzemi díjakra vonatkozóan a bérlet 2. évének végén a bérlőnek kauciót kell letenni az előző két év átlagának megfelelő rezsiköltség összegével megegyezően.

Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződések előkészítésére, a Polgármestert pedig azok aláírására. Amennyiben bérlők a Képviselő-testület által elfogadott feltételeket nem fogadják el, úgy az üzletek bérletét meg kell pályáztatni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

46/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőlőhegyi út ivóvízellátására 1.500.000.- Ft-ot biztosít a felhalmozási beruházásokon belül a vízhálózat tervezésének ellenételezésére biztosított 17 millió forintból. A munkával a folyamatban lévő szennyvízcsatorna kivitelezőjét bízza meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

47/2005. (II.23.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó bazársor park és épület felújításának tervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a koordinálás úgy történjen, hogy az építkezés 2006. tavaszán kezdődjön meg, valamint vegyék fel a kapcsolatot a BAHART RT-vel a park közös kivitelezése ügyében.

A park úgy legyen kialakítva, hogy végleges helyszínéül szolgáljon a Borhétnek.

Az üzletek tervezését azonnal meg kell indítani, de előtte egyeztetés szükséges.

A Képviselő-testület megerősíti azon szándékát, hogy az alsó bazársor előtti üzletrendezésnél a Bíró István tulajdonát képező üzlet az átépítési programban nem illeszthető. Felkéri a Hivatalt, gyorsítsa fel  Bíró úrral a megegyezés lehetőségét.

A Képviselő-testület az Alsó bazársor átépítését fejlesztési hitelből valósítja meg.

Felkéri a TEVÜM és a KITK Bizottságot, hogy együttes ülésen tekintsék át az épületbe tervezett funkciókat és arról a Képviselő-testület márciusi ülésén adjanak tájékoztatást. A döntés meghozatala után induljon a tervezés.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület márciusi ülése

48/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a nevelési- és oktatási intézményekbe más településről jelentkező óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek felvételét engedélyezi.

Megbízza az óvodavezetőt és az iskolaigazgatót, hogy az intézmények Nevelési és Oktatási Programjának módosítását terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felelős: Nagy Lászlóné óvodavezető, Csizmarik Béláné iskolaigazgató

Határidő: a Képviselő-testület április ülése

49/2005. (III.30.)  számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, vizsgálja meg az Önkormányzat tulajdonában lévő ún. 6 ha-os terület belterületbe vonásának feltételrendszerét, valamint konzultáljon a közbeszerzési szakértővel ugyanezen területre wellnes centrum és szálloda építés terveinek elkészítésére meghívásos pályázat kiírásáról, melynek alapfeltétele legyen, hogy a pályázó mellékeli a befektető és üzemeltető szándéknyilatkozatát és erről a Képviselő-testület rendkívüli ülésén adjon tájékoztatást.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos, illetve szükség szerint rendkívüli ülés

50/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. A 45/2005. (II.23.) számú határozatot az alábbiak szerint kiegészíti:

„Amennyiben a Felek a 3. év végéig december 31-ig az elkövetkező két év üzletbérleti és területbérleti díjában megállapodnak, úgy a szerződés további 2 évvel meghosszabbodik.”

51/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisvasút KKT 8255 Balatonrendes, Simon I. u. 10. szám alatti vállalkozás tulajdonában lévő Badacsonytomaj 0315/2 hrsz-ú, valamint a hozzá kapcsolódó 0319 hrsz-ú ingatlanon lévő felépítményt 3.600.000.- Ft bruttó vételárért megvásárolja. A vételárat a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és felkéri a Jegyzőt arra, hogy a költségvetési rendelet módosítására a következő testületi ülésen az átcsoportosítás érdekében tegyen javaslatot.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. július 31., illetve a soron következő testületi ülés

52/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a Néptáncegyüttesért Közalapítvány Kuratóriumának a következő testületi ülésig el kell számolnia az alapítvány vagyonával. Ha ezt nem teszi meg, akkor megbízza a Polgármestert, kezdeményezzen polgári peres eljárást a megszűnt alapítvány Kuratórium elnöke ellen.

Felhatalmazza a Polgármestert mint munkáltatót vizsgálja meg, hogy a védőnő jogosult-e a magzati szívhang hallgató készülék használatára és erről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a soron következő testületi ülés

53/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT. ügyvezető igazgatójának 2005. évi prémiumát maximum három havi munkabér összegében határozza meg, aminek teljesítését a következő három tevékenységi körrel értékeli:

1./  Az Üzleti tervben meghatározott 3 millió forint „egyéb vállalkozás” eredmény 40 %-kal történő növelése, az egy havi bér 50 %-át, 80 %-kal történő növelése az egy havi bér 100 %-át eredményezi prémiumként.

2./  A strandok üzemeltetésének az üzleti tervben meghatározott 3,5 millió forint eredményen felül minden további 800 ezer forint eredmény az egyhavi fizetésének 25 %-ával jutalmazandó.

3./  Az iskola és óvoda éves karbantartásának és a nyári felújításának értékelését az intézményvezetők írásban adják le a Felügyelő Bizottság részére, akik további egy havi bérnek megfelelő összeget javasolnak az eredményesség figyelembevételével.

4./  A közhasznú tevékenységek esetében ha az ügyvezető tudja teljesíteni előirányzaton belül a megszabott feladatokat, akkor egy havi fizetésének további 25%-a adható.

Felelős: Sall Csaba Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

54./2005(III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról, az Önkormányzat kintlévőségeinek behajtására tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

55/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta.

Megbízza a megbízott intézményvezetőt, hogy a karbantartó foglalkoztatásának kérdésében tárgyaljon a Városüzemeltető KHT ügyvezetőjével, találjon megoldást és ezt, valamint a Művelődési Házban lévő eszközök használati díjára vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület áprilisi ülésére.

Felelős: Hideg Imréné mb. intézményvezető

Határidő: a Képviselő-testület áprilisi soros ülése

56/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Újság nyomdai munkálatainak elvégzésével 2005. április 1-től kezdődő határozatlan időtartamra, 57.500.- Ft + ÁFA/hó vállalkozói díj ellenében  a Kölcsey Nyomda Kft-t (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.) bízza meg.

Felkéri a Jegyzőt a vállalkozói szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Határidő: 2005. április 1.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

57/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

58/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornázási program teljesítéséről, feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

59/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat, valamint önálló és részben önálló intézményei Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja azzal, hogy a Közbeszerzési Bizottság ülésére meg kell hívni a Képviselő-testület tagjait.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott Szabályzatból az érintett szervezeteknek 1-1 példányt küldjön meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 15.

60/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal fogadja el:

7. oldal első bekezdés 5. kiemelésénél a rezsim elemek helyett: a napi életet befolyásoló norma rendszerek,

16. oldal 3. bekezdés utolsó mondatába: (okmányiroda, mentőállomás, rendőrőrs stb.),

16. oldal utolsó bekezdés 2. mondatába nagyközség helyett város kifejezés,

17. oldal 5. bekezdés utolsó mondatába a nagyközség helyett város kifejezés,

19. oldal utolsó bekezdésben a lopások és egyéb bűncselekmények megelőzése kiegészítést, valamint a mondat befejezéséül: a strandokon az értékmegőrzést biztosítani kell.

22. oldal V. fejezet helyett IV. fejezet megjelölése.

25. oldal Bizottság titkára a bűnmegelőzést felügyelő mindenkori alpolgármester,

26. oldal befejezéseként: A gyermekek KRESZ ismereteinek kialakításának, fejlesztésének és gyakorlati alkalmazásának megvalósítása érdekében közlekedési park építése és működtetése az iskola objektumhoz kapcsolódóan.

27. oldal utolsó bekezdés 8. sorába. A kivitelezés pályázati forrással 55 lakásban folyamatban van.

30. oldal utolsó bekezdéseként: Az Önkormányzat a rendőrséggel történő együttműködés hatékonyságának fokozása, helyi és régiós érdekek figyelembevételével rendőrőrs létesítését igényli a városban, melynek tárgyi (elhelyezési) feltételeit biztosítja.

A gyermekek részére az iskola alatt közlekedési park kialakítása, ehhez pályázati lehetőség igénybevétele szükséges.

A rendőrséggel történő együttműködés hatékonyabb megvalósítása érdekében helyi rendőrőrs felállítása, szervezési és anyagi támogatás lehetőség szerinti biztosítása minden kialakulófélben lévő önvédelmi célú közösségi szerveződésnek, különös tekintettel a polgárőrség működésére.

A Bizottság működési költségeit Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkülönített összegből lehetőség szerint biztosítja.

61/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a D.458/2002. határozattal kiszabott 1.000.000.- Ft bírság, valamint a bírósági ítéletben rögzített 40.000.- Ft perköltség fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Hivatalt, az előirányzat módosítására a javaslatot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felkéri a Jegyzőt vizsgálja meg, hogy a FŐ-KÉVE Kft-n be lehet-e hajtani a fenti összeget és erről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 15., illetve a soron következő testületi ülés

62/2005. (III.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület felügyelet munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy még nagyobb intenzitással kéri az illegális szemétlerakások feltérképezését, azok megszüntetésére a javaslatot, továbbá a gazos, elhanyagolt területek nagyobb intenzitású felderítését és a szükséges lépések azonnali megtételét.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

63/2005. (III.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó bazársor tervezéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Szász Pál telek karbantartására kérjen be ajánlatokat több helyről és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Határidő: 2005. április 30.

64/2005. (III.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VÁTI KHT által készített Településszerkezeti Tervet megtárgyalta.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen következménye lehet a VÁTI KHT-val való szerződésbontásnak, mik lehetnek a következményei és milyen módon lehetne a Településszerkezeti Tervet véglegesíteni és elfogadni akár más céggel való szerződéskötéssel is.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

65/2005. (III.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Balogh Tamás budapesti lakosnak a badacsonytomaji 1889/8 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó ingatlanvásárlási kérelmét elutasítja.

Megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy az ingatlant a támfal építése után tegye rendbe. A Képviselő-testület az ehhez szükséges anyagi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy kérelmező jogi képviselőjét a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 30.

66/2005. (III.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Turizmus Kártya bevezetésében és működtetésében megfelelő feltételek mellett kész partnerként együttműködni.

Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

67/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV RT. (8600 Siófok, Tanácsház út 7.) kérelmét megtárgyalta és a DRV RT. részvényvásárlásával összefüggésben még fennálló 3,5 millió forint részvényértéket pénzben megfizeti, aminek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja azzal a feltétellel, hogy a DRV RT. az Önkormányzat tulajdonát képező 02/27 hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő 1000 m2 területű ingatlant 3,5 millió forintért megvásárolja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges okiratok aláírására és az egyéb intézkedések megtételére.

Megbízza a Városüzemeltető KHT-t, hogy vizsgálja meg a badacsonyi strandon lévő DRV RT. tulajdonában lévő épület állapotát, helyzetét és arról adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: 2005. március 31., illetve a telekalakítást elrendelő határozat

jogerőre emelkedését követő 15 napon belül

A Városüzemeltető KHT ügyvezetőjének tájékoztatása: a Képviselő-testület soron következő ülése

68/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs településrész kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez szükséges földmunka végzésével Nagy Sándor (8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. ) vállalkozót bízza meg 900.000.- Ft bruttó vállalási áron.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Közútkezelő KHT engedélyének kiadásától számított 4 héten belül

69/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Badacsonyi Vitorláskikötő Kisfaludy Sándorról legyen elnevezve.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület javaslatát juttassa el a Balatoni Hajózási RT. vezérigazgatójához.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 30.

70/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és környéke Kistérség Többcélú Társulási megállapodását (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) jóváhagyja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Társulás elnökét értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 15.

71/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Puch Önkormányzatának javaslatával, hogy a települések közötti partnertelepülési szerződést az eddigi együttműködést megköszönve 2005. április 30. napjával közös megegyezéssel szüntessék meg.

Erről értesítést küld Puch település Önkormányzatának, illetve Ausztria magyarországi nagykövetségének.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 30.

72/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1237/2 hrsz-ú (Szász Pál telken) ingatlanon lévő Ajka Kristály Üvegipari Kft. (8400 Ajka, Alkotmány u. 4.) tulajdonát képező 42,43 m2-es felépítménynek a felkínált bruttó 1.125.000.- Ft-os vételáron megvásárolja.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Megbízza a Hivatalt, hogy az adásvételi szerződés aláírását követően az üzletet hirdesse meg bérbeadásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos

73/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kialakítandó 3 db szelektív hulladékgyűjtő szigeteket az alábbi területeken kívánja elhelyezni:

-            Badacsonytomaj, Római út és Muskotály utca kereszteződésénél lévő terület

-            Badacsonytomaj, Bercsényi u. sportpálya melletti terület

-            Badacsonyörs, Csigáskuti út és Kisörshegyi út csatlakozásánál lévő trafó melletti terület

Felkéri a Hivatalt, hogy a határozatot az OTTÓ Tapolca Kft-nek küldje meg.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodás és építéshatósági osztályvezető

Határidő: azonnal

74/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony, Központi park kialakítás III. üteméről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a Képviselő-testület áprilisi ülésére dolgozzon ki egy koncepciót a beruházásra legalább ötféle megoldási javaslattal (csökkenjen a parkoló felület vagy sem, milyen pénzügyi konstrukcióban történjen a megvásárlás, stb.).

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: a Képviselő-testület áprilisi ülése

75/2005. (III.30.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HungaroMédia Filmstúdió Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) médiaajánlatát (Badacsonytomajról reklámfilm jelenik meg megadott időpontokban 20 mp-es sugárzásban 83 alkalommal) elfogadja.

Az ajánlati ár 50%-át az Önkormányzat vállalja, a másik 50% előteremtésére a Képviselő-testület megbízza a Tourinform Irodát, hogy keresse meg a vállalkozókat és kérjen hozzájárulást.

Megbízza a Polgármestert, hogy a médiaajánlatot az Önkormányzat képviseletében írja alá, az átutalásról gondoskodjon.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

Határidő: 2005. április 30.

76/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 2006. évben Badacsonytomaj közigazgatási terület ivóvíz ellátására címzett támogatással. A címzett támogatáshoz szükséges önrészt a megvalósíthatósági tanulmánynak megfelelően biztosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve 2005. december 15.

77/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz TEKI, illetve CÉDE pályázatra, Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás IV. ütem megvalósítás tárgyában a törvény által engedélyezett 80%-os támogatás mértékéig.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 30.

78/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strandon lévő büféépületek kivitelezéséről szóló tájékoztatást elfogadja.

79/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság előterjesztése alapján a Petőfi utcai lakótelkek infrastrukturális fejlesztése tárgyában  - a beérkezett ajánlatok értékelése, minősítése után, mint legalacsonyabb vállalási árat ajánló -  SWIETELSKY Építő Kft-t (1117 Budapest, Irinyi út 4-20.) bízza meg a kivitelezéssel.

Megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésével, a Polgármestert annak aláírásával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a szerződés megkötése, munkaterület átadás: 2005. április 15.

a telkek közművesítésére: 2005. május 31.

80/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandok mederkotrása tárgyában meghirdetett tárgyalási eljárás eredményeként a LIMNOTECH Kft-t (1098 Budapest, Epreserdő út 24. III. lp. II.em. 11.) bízza meg, az általa megajánlott 32 millió forint ajánlati árat elfogadja azzal, hogy a költségvetésben e feladatra meghatározott összeghez (30 millió forint) plusz 2 millió forintot biztosít a Petőfi utcai beruházás terhére. Az Önkormányzat az alábbi feladatokat vállalja át:

-            a szükséges elektromos áram vételezésének ideiglenes kiépítése és a szükséges energia költsége,

-            az Önkormányzat gondoskodik a munkavégzés ideje alatt a terület és az eszközök biztonsági őrzéséről,

-            az iszap vítelenedését követően az iszap elszállításáról,

-            a levonulást követően a terület végső helyreállítása,

-            az iszap kotrása legkésőbb 2005. június 31-ig befejeződik,

-            a badacsonytomaji strand vonatkozásában, tekintettel annak kedvezőbb állapotára: a munkavégzést rugalmasan kezeli annak figyelembevételével, hogy a két strandon kitermelt iszap mennyisége 5.000 m3.

Megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésével, a Polgármestert annak aláírásával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  2005. április 15., illetve folyamatos

81/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 359/2004. (XII.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A TÉRMŰ KFT. (3225 Miskolc, Deák F. tér 7.) által készített „Badacsonytomaj Város közigazgatási terület ivóvíz ellátása” megvalósíthatósági tanulmányát elfogadja és azt jóváhagyja. A tanulmányban szereplő „A” változatot támogatja. A beruházás főösszege: 1.563.639.451.- Ft. Ezen belül az „A”1. változat (ivóvízzel el nem látott területek) főösszegét: 1.149.614.526.- Ft összeggel jóváhagyja.

A projekt megvalósításához szükséges 15% önrészt, 172.442.179.- Ft-ot biztosítja 3 év időtartamra, évenkénti bontásban 2006-2008. években a tanulmányban kimunkált éves megosztás szerint. Az évenkénti összeget az adott év költségvetésébe beállítja.

Egyben kéri a Területi Vízgazdálkodási Tanácsot, hogy a projektet legalább 10 ütemre lehessen bontani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Területi Vízgazdálkodási Tanácsot értesítse, továbbá a számlavezető banktól az önrész biztosítására igazolást kérjen be.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

82/2005. (III.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az óvodába felvételt nyert 3 éven aluli  - de 2 évnél idősebb -  gyermek étkezési díját az óvodai étkezési díjban határozza meg és e díj, valamint a vendégétkeztetési díj közötti különbözetet átvállalja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a MENÜ BT. vezetőjét, valamint az óvodavezetőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. április 15.

83/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lymnotech Kft-vel lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárást – figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság javaslatára – eredménytelennek nyilvánítja, a mederkotrással kapcsolatos pályázati pénz felhasználásáról a későbbiekben dönt.

Tekintettel arra, hogy a pályázaton nyert összeg felhasználási ideje 2005. december 31., így annak visszamondására jelenleg nincs szükség.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Lymnotech Kft-t értesítse a döntésről értesítse.

Felkéri a Jegyzőt arra is, hogy a tárgyalásos eljárás eredménytelenségéről a Közbeszerzési Bizottság elnökét értesítse, továbbá keresse meg a Balatoni Fejlesztési Tanácsot az elszámolási határidő módosítása érdekében.

A Képviselő-testület a mederkotrási munkálatokhoz javasolt pótelőirányzat összegét a badacsonytomaji strand lidósításának megvalósítására csoportosítja át!

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. április 30.

84/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Egry József Művelődési Ház kazán cseréjéhez szükséges 693.647,- Ft pénzösszeget biztosítja az általános tartalék terhére.

85/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csillag Attila és Szombathelyi Ildikóval a 2251/11 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződését vevők által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja.

Vevők részére az általuk kifizetett 1.200.000,- Ft vételárat 8 napon belül a Polgári Törvénykövben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti az Önkormányzat azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőket terheli.

Egyúttal elfogadja Berecz János és Horváth Krisztina 2251/11 hrsz-ú telek vásárlására vonatkozó kérelmét. Az ingatlan vételárát 1.200.000,- Ft-ban állapítja meg, amihez hozzá kell adni a kifizetett kamat összegét. A megkötendő adás-vételi szerződés tartalma a többi telektulajdonossal a 2003. december 22-én megkötött szerződésben foglaltakkal megegyezik.

Az adás-vétellel összefüggésben keletkező valamennyi illeték és költségfizetési kötelezettség vevőket terheli.

Felkéri a Jegyzőt az adás-vételi szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

86/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy  az OTP Rt. Tapolcai Fiókja felé a Badacsony Kulturális Kht. 2,2 millió forintos folyószámla hitel tartozásának visszafizetésére az intézkedést tegye meg, mivel az Önkormányzatot kezesi felelősség terheli.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

87/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg Békássy János alpolgármestert és Mórocz István alpolgármestert, hogy a Badacsony Kulturális Kht. végelszámolójával együttműködve, őt támogatva hatékony tárgyalásokat folytasson a Kht. tartozásainak rendezése, illetve csökkentése céljából.

A tárgyalások eredményéről a soros Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén, majd a Képviselő-testület ülésén adjanak számot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

88/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony Kulturális Kht. „Va.” végelszámolásáról tájékoztató, 2004. évi zárómérleg elfogadása” című napirend tárgyalását felfüggeszti és a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja újra.

Felelős: Nagy László végelszámoló

Határidő: Soron következő képviselő-testületi ülés

89/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Táncegyüttes jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Badacsony Táncegyüttes leltárilag számoljon el a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal és teremtsék meg a Táncegyüttes létének további feltételét, amiről a soron következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

Felelős: Nagy László táncegyüttes vezető

Határidő: Soron következő képviselő-testületi ülés

90/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Badacsony alsó-bazársor parkfelújítási munkáival kapcsolatos beszámolót.

91/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Prémium című lap terjesztéséhez, ellenérték nélkül helyet biztosít a Polgármesteri Hivatalban.

Felhatalmazza a Polgármestert a Pannon Lapok Társaság által készített Együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. április 30.

92/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodik a Pannon Lapok Társasága Kft-vel abban, hogy a Kft. a Napló Nyugat-Balaton című mellékletében Badacsonyi Krónika címmel 2005. április 7-től december 22-ig terjedő időszakban havonta 1 oldalnak megfelelő területen hírösszeállítást jelentet meg Badacsonytomaj Városáról.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló Támogatási szerződést írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. április 30.

93/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett elnyert céltámogatás önrészének csökkentése érdekében.

Felhatalmazza a Jegyzőt a pályázat elkészítésére, illetve elkészíttetésére úgy, hogy a meghirdetett maximális összegre kell pályázni.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és annak benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

94/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GLOBEN BT. 3/2005. munkaszámú változási vázrajz szerinti megosztásához – melynek eredményeként játszótér elhelyezésére szolgáló 306/2. hrsz-ú, 1021 m2 térmértékű közterület megjelölésű ingatlan kerül kialakításra – hozzájárul, valamint a játszótér kerítésének egyik oldalára kaput helyez el.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. április 16.

95/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SoulXPressz Média Ügynökség kérelmét megtárgyalta és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Balaton Fesztivál az Önkormányzat tulajdonát képező ún. 6 ha-os területen kerüljön megrendezésre, a terület használatát a Fesztivál időtartamára térítésmentesen biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett időpont esetleges módosítását kezdeményezze a szervezőknél annak érdekében, hogy a Borhetek rendezvénye lehetőség szerint a Fesztivállal ne ütközzön.

Felkéri a Hivatalt és Ferenczy Károlyt, a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét, hogy sürgősséggel vizsgálja meg a víz, villany vételezésének lehetőségét és jelölje meg a csatlakozási pontokat, illetve azok hiányában gondoskodjon a közműkapcsolatok megteremtéséről.

Felkéri a KITK Bizottság elnökét, hogy az előkészületi munkák során az egyeztető tárgyalásokon vegyen részt és az Önkormányzat nevében koordinálja azokat a feladatellátásokat, amelyek a Fesztivál megszervezése érdekében az Önkormányzat részéről szükségesek. Az előkészületi munkálatokról a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegzyő

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Ferenczy Károly Városüzemeltető Kht. ügyvezetője

Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

96/2005.(IV.25.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatorznázás IV. ütem közbeszerzési eljárást eredményesnek minősítette és a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő HORVÁTH-ÉP. Közmű-, Út és Mélyépítő Kft.-t (8360 Keszthely, Sömögye dülő Ipartelep) hirdeti ki a pályázat nyertesének.

Az eljárás nyertesének visszelépése esetén az azt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Swietelsky Építő Kft.-vel (1117 Budapest, Irinyi u. 4-20.) köti meg a szerződést.

Felkéri a Jegyzőt a vállalkozási szerződés áttanulmányozására, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal, illetve az eredményhirdetést követő 8. napon, 8.00 órakor

97/2005.(IV.15.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2005. (III.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A TÉRMŰ KFT. (3225 Miskolc, Deák F. tér 7.) által készített „Badacsonytomaj Város közigazgatási terület ivóvíz ellátása” megvalósíthatósági tanulmányát elfogadja és azt jóváhagyja. A tanulmányban szereplő „A” változatot támogatja. A beruházás főösszege: 1.217.885.545.- Ft.

A projekt megvalósításához szükséges 15% önrészt, 182.682.832.- Ft-ot biztosítja 3 év időtartamra, évenkénti bontásban 2006-2008. években a tanulmányban kimunkált éves megosztás szerint. Az évenkénti összeget az adott év költségvetésébe beállítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a számlavezető banktól az önrész biztosítására igazolást kérjen be.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 19/2005. (II.11.) Korm. rendeletnek megfelelően a beruházási koncepciót április 25-ig a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságára nyújtsa be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

98/2005.(IV.27.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola intézményfenntartói körébe teljes joggal belépjen.

Egyidejűleg az új Társulási Megállapodás, valamint az Intézmény Alapító Okiratát elfogadja az alábbi módosításokkal:

Az Alapító Okirat 11.) pontja helyesen úgy szól: „A közös fenntartású intézmény használatában álló ingó- és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van.

A 12.) pontnál az utolsó mondatot törli, mivel Társulási Tanács  létrehozását nem javasolja.

A Társulási Megállapodás 3.) pontja helyébe az Alapító Okirat 12.) pontjában megfogalmazott szöveg kerül.

Felhatalmazza a polgármestereket a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Veszprém Megyei TÁH-nak, a költségvetési intézmény közös fenntartására vonatkozó Megállapodást pedig a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének küldje meg.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Vollmuth Péter polgármester

Gáspár József polgármester

99/2005.(IV.27.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Pipitér” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja, az intézmény működési területét a jövőben nem kívánja korlátozni.
Felhatalmazza a Polgármestereket az Alapító Okirat aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Veszprém Megyei TÁH-nak küldje meg.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Gáspár József polgármester

Baló István polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

100/2005. (IV.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Újság szerkesztőjével kötött szerződést módosítja, szerkesztői díját 2005. január 1-től minden évben azonos időpontban az infláció mértékével emeli.

Megbízza a Jegyzőt a szerződés módosítás előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. május 20.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!