Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. évben meghozott határozatai IV.

301/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városavatóra biztosított 5 millió forint és a ténylegesen ráfordított 10.753.756,- Ft különbözetet – 5.800.000 Ft – az általános tartalék keret terhére biztosítsa.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a novemberi területi ülésre intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Tamás Lászlóné költségvetési és adócsoport vezető

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

302/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

303/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet hatályosulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

304/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strand épületeinek újjáépítése ügyében dönt arról, hogy a meglévő épületek bontási munkálatait azonnal meg kell kezdeni, valamint a közműcsatlakozásokat még az idei évben el kell végezni.

Megbízza Polgármestert, tárgyaljon a tervezővel, hogy a már meglévő tervtől eltérően az üzleteket a tengely irányban elfordítva tervezze át, az üzlethelyiségeket teherbíró födémmel tervezze, a belső elrendezésüket az egyeztetésen javasoltak alapján dolgozza át, valamint az üzletek előtti tér fedetté való kialakításánál pergolával való tetőfedést tervezzen.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy egyeztessenek a jelenlegi bérlőkkel, hogy a finanszírozási konstrukciókban részt kívánnak-e venni, amennyiben igen, kössék meg a szerződést a bérlőkkel, amennyiben nem kívánnak részt venni, úgy pályáztassák meg az újonnan megépítendő üzletek bérletét a helyi rendelet előírásai szerint.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: 2004. december 31., illetve a munka befejezése 2005. május 1.

305/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ciklusprogram időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Ciklusprogram időarányos teljesítésről szóló beszámoló, valamint a rendelet kerüljön fel az önkormányzat honlapjára.

A Badacsony újság decemberi számában meg kell jelentetni a 2004. év zárszámadását a végzett munkáról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

306/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az illetékességi terültéhez tartozó erdőségeken kialakult gyapjas pille fertőzés megelőzése érdekében a Badacsony hegy körüli önkormányzatokkal l együttműködve fel kíván lépni.

Felkérik az érintett hatóságokat, hogy tegyenek meg minden intézkedést a tájkép egészét veszélyeztető jelenség megakadályozására.

Felkérik a társadalmi szervezeteket, a Megyei Közgyűlést, Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő urat, hogy országos szinten is képviseljék a tájegység érdekét, hogy a védekezés fedezete a 2005. évi költségvetésben szerepeljen. Tekintettel az országos költségvetés 2005. évi várható alakulására, arra az esetre, ha az Önkormányzat területén fekvő erdők védelmére nem lesz fedezet biztosítva, megbízza a Hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre mérje fel az Önkormányzat illetékességi területéhez tartozó erdők védelmének várható költségeit.

Felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a társönkormányzatokkal az együttműködést, az esetleges pályázaton való közös részvétel, a gyakorlati lebonyolítást a teherviselés arányainak kidolgozása érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

307/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi úti ingatlantulajdonosok 820 hrsz-ú útra vonatkozó térítésmentes ingatlan felajánlását elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a tulajdonjog megszerzésére vonatkozó szerződés előkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 20.

308/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztonságos Magyarország Közalapítvány (BMK) Kuratóriumának felhívására pályázatot nyújt be MATRIX-POLICE gépjármű felismerő és azonosító rendszer beszerzésére és telepítésétre városunk biztonságának javítása, megerősítése, a bűnmegelőzés érdekében.

A rendszer bekerülési költsége bruttó 2.095.000.- Ft, melyhez a támogatási igény 1.990.250.- Ft, önrész: 104.750,- Ft, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a pályázat beadására 2004. november 5.

309/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (BMK) Kuratóriumának felhívására pályázatot nyújt be az Önkormányzat lakosság körében végzett katasztrófavédelmi felkészítő és tájékoztató tevékenységének támogatására.

Az elnyerhető támogatás max. egyben igényelt összege 350.000.- Ft.

A támogatás mértéke a pályázatban megjelölt költség 95%-a, 5% önrész, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a pályázat beadására 2004. november 5.

310/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában és a Bakony Erdő Erdészeti és Faipari Rt. kezelésében lévő, a Nemzeti Park felügyelete alá tartozó, a Badacsony hegytetőn lévő „erdő” művelési ágú ingatlanokon kialakult állapotokra tekintettel felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokkal együttműködve kezdeményezzen tárgyalásokat a fent felsorolt szervezetekkel az alábbi témakörben:

1.)     Az erdők területén elhelyezkedő turisztikai célú utak és berendezések, tárgyak felújítása, karbantartása.

2.)     Az 1. pontban megjelölt területen fellelhető turisztikai értékek feltárása.

3.)     A felsorolt szervezetekkel együttműködve, azok támogatásával pályázati lehetőségek feltárása.

4.)     A turizmus által érintett területek tisztántartásának közös erővel való megoldása.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

311/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandokon lévő üzletek bérletéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A badacsonyi strandon üzletet bérlő Winkler Péter Budapest, Vizimolnár u. 7. szám alatti lakos, valamint Bedő Lajos Zalahaláp, Alkotmány u. 8. szám alatti lakosok kérelmét elfogadja, és a vállalkozók üzletbérleti szerződését az üzletbontásig, legfeljebb 2007. december 31-ig meghosszabbítja.

Bedő Lajos a badacsonyi strandon lévő 2-es számú üzletre beadott igényét elfogadja, az üzletbérleti jogviszonyt szintén 2007. december 31-ig határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt az üzletbérleti szerződés elkészítésére, a Polgármestert pedig azok aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 20.

312/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró István Badacsonytomaj, Római út 155. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, folytasson tárgyalásokat – a kialakítandó rendezvényterület megvalósítása érdekében – a kérelmezővel az üzlet kiváltására vonatkozóan.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

313/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2251/10. hrsz-ú utca Nemesgulács felőli oldalán lévő telkeinek tulajdonosai kérelmére a 067/18. hrsz-ú ingatlant térítésmentesen, 20 éves időtartamra haszonbérbe adja kérelmezőknek annak fejében, hogy a területet rendben tartják. Amennyiben az önkormányzat az érintett ingatlanokon építési telkeket alakítana ki, a bérleti szerződés megszűnik

Felkéri a Jegyzőt a haszonbérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

314/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyörsi játszótér kivitelezésének befejezési határidejét 2005. május 31-re módosítja.

Felkéri a Jegyzőt a Támogatási szerződés módosításának előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 20.

315/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony strand öltözők felújítási munkáinak lefinanszírozására további bruttó 1.363.269,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Hivatalt, hogy a kifizetés előtt vizsgálja meg, hogy a 100.000,- Ft-os vállalkozói számla önkormányzati rendelésre, vagy a korábbi strandbérlő által kiépített hálózat építésére vonatkozik-e.

Megbízza a Polgármestert a pótmunkák II. szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: 2004. november 30.

316/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság határozatában foglaltakra -  a köztemető bővítés I. ütemének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó dokumentumokat megtárgyalta, azt az eljárás lefolytatására alkalmasnak találta és a nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

Felkéri a Képviselő-testület a beruházást lebonyolító Győr-Ber Rt-t, hogy az irányadó jogszabályok betartása mellett, teljes jogi felelősséggel a közbeszerzési eljárást indítsa meg, az eljárás eredményéről készített jelentést terjessze a Közbeszerzési Bizottság, valamint a Képviselő-testület elé.

Felelős: beruházást lebonyolító Győr-Ber Rt.

Határidő: azonnal, illetve az eljárási szabályok szerint

317/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság határozatában foglaltakra -  a Badacsonytomaj Szennyvízcsatornázás IV. ütemének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó dokumentumokat megtárgyalta. A felmerült anomáliák  - Geotorr Kft-vel való szerződéses vita -  tisztázása érdekében a közbeszerzési eljárás legfeljebb 30 nappal történő elhalasztásáról dönt.

318/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság határozatában foglaltakra -  a Badacsonytomaj felszíni vízelvezető árkok tisztítására beérkezett ajánlatok közül a JANIKA TEAM KFT. (8360 Keszthely, Fűvészkert u. 2.) árajánlatát fogadja el azzal, hogy az ároktisztításra megjelölt helyszíneket úgy módosítja, hogy a javaslatban szereplő „Péntek” és a „Szombat” árok helyett Badacsonyörs településrészen lévő árkok tisztítási feladatait kell elvégezni.

Megbízza a Polgármestert, hogy a Kft-vel a vállalkozási szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.

A beruházás műszaki ellenőrzési feladatait a Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztálya látja el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 15., illetve folyamatos

319/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj edzőpálya építési munkáinak befejezési határidő módosításához hozzájárul. Nagy Sándor vállalkozóval kötött kivitelezői szerződés módosított befejezési határideje: 2005. április 15., (időjárás függvényében).

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. április 15.

320/2004.(XI.09.) számú határozat:

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított az „Észak-Balatoni regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer” projektre vonatkozó Európai Uniós Kohéziós Alap támogatási kérelem benyújtását támogatja és jóváhagyja.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a támogatási kérelemben megjelölt önkormányzati – a beruházás pályázati kivitelezési összegéhez viszonyított -–10 % önrész biztosítására a projektben megjelölt éves ütemezés szerinti éves megosztásban. A településre eső önrész érték: 7.494.347,- Ft, ÁFA nélküli értéket alapul véve, melynek 30 %-a a Belügyminisztérium önerő alap pályázatából kerül finanszírozásra.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint a konzorcium gesztorát, hogy az EU Önerő Alap pályázatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési Rendszerre benyújtandó Kohéziós Alap pályázat tartalmával azonos pénzügyi és műszaki tartalommal, fizetési ütemezéssel nyújtsa be.

4.      Badacsonytomaj Város önkormányzat Képviselő-testülete a beruházásból később esetlegesen kiváló települések saját részének a projekt által érintett összlakosság számához viszonyított lakosszám-arányosan ráeső részét vállalja.

Text Box: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Felelős: Az okirat előkészítéséért:

A költségvetési módosítások előkészítéséért:                           

Határidő: Azonnal

Költségvetés módosítása: a soron következő testületi ülésen

321/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatongáz Kft. Társasági Szerződés I. és III. pontjának módosítását a határozat tervezetben foglaltak szerint elfogadja.

322/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad pénzeszköz biztosítási szerződéssel kombinált hosszú távú befektetése 100.000.000,- Ft erejéig megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására – figyelemmel a Polgármester által előterjesztettekre is – teljes jogi felelősséggel a DYNAMIC LIFE PLANNING Pénzügyi és Biztosítási Tanácsadó Kft-t (1043 Budapest, István út 1-3.) bízza meg, aki jogosult az eljárásba teljesítési segédet bevonni.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve a közbeszerzési törvényben meghatározottak szerint

323/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata gyermekjátszóteret szándékozik építeni a tulajdonát képező 306 hrsz-ú ingatlanon, ezért a Képviselő-testület a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium  által meghirdetett, de a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz benyújtható „Játszóterek fejlesztésének támogatására (kódszám: IFJ-JT-04)” pályázati kiírás keretén belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj, Petőfi u. Sporttelep Bercsényi utca felőli részén kialakításra kerülő játszótér megépítésére. A pályázati kiírásnak megfelelően szükséges 1,25 millió forintos önrészt biztosítja.

Mivel a pályázat a 0-14 év közötti korosztály részére épülő játszótérre szól, ezért a 14 év feletti ifjúság kulturált sportolási és szórakozási lehetőségének biztosítására megfelelő lehetőséget keres, a megvalósítandó játszótér esetleges tovább bővítésével.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

324/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tornaterem szellőztetésének javítása érdekében a meleg levegő befúvásos megoldást választja és fogadja el.

A megvalósításhoz szükséges 698.000,- Ft + ÁFA összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármester, hogy a vállalkozói szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

325/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 304/2004.(X.27.)sz. határozatot azzal, hogy a badacsonytomaji strandon lévő 4 büfé lebontása térítésmentesen, anyagáron történik.

326/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

Felkéri a Hivatalt, hogy minden idegenforgalmi és turisztikai jellegű megkeresésről – ami a Hivatalhoz érkezik – azonnal kapjon másolatot a KITK Bizottság elnöke, valamint a Tourinform Iroda vezetője.

Megbízza továbbá a Városüzemeltető KHT-t, hogy a beszállított faházak őrzéséről és állagmegóvásáról gondoskodjanak.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT

ügyvezető igazgatója

Határidő: folyamatos

327/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a DRV Rt. Nyugat-Balatoni Üzemigazgatósága kezelésében lévő, badacsonytomaji 0185/27 hrsz-ú, 12.523 m2 nagyságú ingatlanból 11.900 m2 nagyságú területet bérbe vesz határozatlan időre azzal, hogy az ott lévő működő berendezés  (szennyvízátemelő) megközelítése céljából 100 m hosszan kerítést helyez el 1 db kapuval. Az ingatlanra a Városüzemeltető KHT-nak van szüksége tárolás céljára.

A terület bérleti díja: 10.- Ft/m2, azaz összesen 119.000.- Ft, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

328/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok közül Babrikné Hannusi Tünde pályázatát   - tekintettel arra, hogy a szükséges mellékleteket nem csatolta -   érvénytelenné nyilvánítja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy értesítse pályázót a döntésről és a benyújtott dokumentumokat küldje vissza pályázó részére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 10.

329/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat értékelte, a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel egyik pályázó sem kapta meg a minősített többségi szavazatot.

A pályázók közül 2005. január 1. napjától kezdődő 1 év időtartamra (2005. december 31-ig) Hideg Imréné Miskolc, Szent Gy. u. 51. szám alatti lakost bízza meg.

Illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján állapítja meg. Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 230%-a.

Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a döntés alapján a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a megbízás lejárta előtt írjon ki újabb pályázatot a vezetői álláshely betöltésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

330/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kőműves Ferenc Badacsonytomaj, József A. u. 33. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, a Szociális Bizottság 113/6/2004. számú határozatát helybenhagyja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indokolás 

Kőműves Ferenc Badacsonytomaj, József A. u. 33.. szám alatti lakos fellebbezést nyújtott be a Szociális Bizottság 113/6/2004. számú átmeneti segélykérelmét elutasító határozata ellen. Kérelmező fellebbezésében előadta, hogy feleségével együtt mindketten rokkant nyugdíjasok, egy főre jutó havi jödelemük 30.508.- Ft. Jövedelmükből gyógyszerköltségüket és a megélhetésükhöz szükséges minimális feltételeket tudják biztosítani, a téli tüzelő beszerzése már nagy anyagi teher a számukra.

A hatáskörrel rendelkező Szociális Bizottság 113/6/2004. számú határozatában elutasította Kőműves Ferenc kérelmét.

A Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek a kérelem nem felel meg, mivel kérelmező családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem meghaladja a 23.200.- Ft összeget, ezért a kérelmet elutasította. Ennek figyelembevételével a Képviselő-testület helybenhagyja a Szociális Bizottság  határozatát.

331/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirat tervezetét megtárgyalta, az alábbi kiegészítésekkel fogadja el.

-            Az Alapító Okirat bevezető részében hivatkozni kell a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §, 65. § és 75. §-aira.

-            Az intézmény alaptevékenységi köre a TEÁOR szerinti bontásban című pontot ki kell egészíteni továbbá:

„92.52 helyi műemlékek védelme, üzemeltetése

92.72 Egyéb szabadidős tevékenység”

-     Az intézmény fontossági sorrend nélkül foglalkozzon a Könyvtár, a Művelődési  Ház és a nyári rendezvényszervezés feladatkörével.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, a Jegyzőt pedig arra, hogy azt küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi közművelődésről szóló 29/2004. (X.30.) Ör.-nek az intézményi változásra való tekintettel a módosítását készítse elő a Képviselő-testület decemberi ülésére.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 15., illetve a Képviselő-testület decemberi ülése

332/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Községi Könyvtár” megszüntetéséről rendelkező okirat tervezetet megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyta. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtárvezető vezetői megbízását  - az intézmény megszüntetésére tekintettel -  2004. december 31. napjával visszavonja.

Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására, a Jegyzőt pedig arra, hogy azt küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi nyilvántartásból való kivétel végett.

Felkéri a Hivatalt, hogy a költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket (közalkalmazott áthelyezése az új intézményhez) készítse elő a Polgármesternek aláírásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 15.

333/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony kártyáról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta.

Felkéri a Hivatalt, hogy a vendégkártya alapján szolgáltatási kedvezményt nyújtó cégekkel megkötésre kerülő szerződésbe kerüljön megfogalmazásra, hogy „Ha a vendégkártyán szereplő kedvezményt nyújtó hely nem adja meg az általa meghirdetett kedvezményt a Badacsony kártyával rendelkező részére, úgy az ellenőrzéstől számított egy évre kizárásra kerül az ilyen szolgáltatást nyújtók köréből.”

A Badacsony kártya teljes marketing tevékenysége átkerül a Tourinform Irodához, amely keresse meg a lehetőségét annak, hogy 2005. január 1-től Badacsonyörs településrészen is legyen lehetőség a kártya kiváltására.

Egyetért azzal, hogy a Badacsony kártyáról szóló rendelet az alábbiakkal egészüljön ki:

A vendég megérkezését követő nap 11.00 óráig a vendégnek át kell adni a kedvezményt biztosító Badacsony kártyát.

334/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási koncepcióról és megoldásáról szóló jelentést elfogadja, Badacsonyörs településrészen elhelyezett 5m3-es konténerek kihelyezését megszünteti.

Megbízza a Városüzemeltető KHT-t a „szelektív hulladékgyűjtő szigetek” felügyeletével és az azzal kapcsolatos feladatok ellátásával.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT vezetője

Határidő: folyamatos

335/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonban jelentkező szemétszállítási problémák megoldására javaslat című előterjesztést megtárgyalta.

Dönt arról, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT a 2005. évi üzleti tervében tervezze a közhasznú feladatai közé az alábbiakat:

-     Idegenforgalmi főszezonban hétvégén is a kiemelt közterületek takarítását, a szemét összegyűjtését, a kézi ürítésű edények napi kétszeri ürítését, illetve szombat-vasárnap hajnali ürítését.

-   Egy 2,5 tonna hasznos teherbírású vegyes használatú gépjármű beszerzését.

-   500.000.- Ft értékben kézi ürítésű szemétgyűjtő edények beszerzését és kihelyezését.

336/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület és a Tourinform Iroda közötti együttműködési megállapodást.

Felhatalmazza a Tourinform Iroda vezetőjét az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

Határidő: azonnal

337/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1.)  Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből adódó kötelezően ellátandó alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét azzal, hogy az intézményi működési kiadásokat szigorúan felül kell vizsgálni.

A közvetlen balesetveszély elhárítását, vagy építmény állagromlásának megakadályozását szolgáló felújítások kivételével felújítási munkálatok nem tervezhetők.

2.)  Biztosítani kell a településrészek arányos fejlesztését, a ciklusprogram figyelembevételével az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási jellegű kiadások (beruházások) forrásigényét. A beruházási jellegű célhitel esetleges felvételét a Képviselő-testület nem zárja ki, felső határát a 2005. évi felhalmozási jellegű kiadások fő összegében határozza meg.

3.)  A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterület használati díjak felülvizsgálatát a Képviselő-testület jelenleg nem tartja indokoltnak, azonban olyan tartalmú határozati javaslat előkészítését kéri, miszerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterületek bérleti díját előre, a szezon kezdete előtt, egyösszegben kell megfizetni, továbbá a megkötendő szerződésekbe épüljön be a rezsiköltségek megfizetésének biztosítékaként arányos biztosítékadási kötelezettség a Bérlő részéről.

4.)  Az Önkormányzat csak olyan pályázatokon kíván részt venni, amelyekben a támogatás mértéke legalább 50%-ot eléri vagy meghaladja.

5.)  A kötelezettségvállalással terhelt beruházásokon kívül új beruházás indítását csak úgy látja biztosítottnak, ha a javaslattevő a beruházás költségvetésen kívüli forrását is megjelöli.

6.)  Alapvető célkitűzésként jelöli meg a költségvetés tervezésénél a foglalkoztatást elősegítő munkahelyteremtő programokban való részvétel lehetőségét.

7.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a biztonságos működés érdekében a 2005. évi költségvetés általános tartaléka legalább 10.000.000.- Ft összegben kerüljön megtervezésre.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2005. évi költségvetés tervezése

338/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

339/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság 2004. április 15-i falubejárásról készült jegyzőkönyvben rögzített feladatok megvalósulását tudomásul veszi és a jelentést elfogadja az alábbi észrevételekkel:

-      Az Egry sétányon lévő újonnan épült ároknál az átereszek kiépítését és esetleges eltömődéssel kialakult problémákat meg kell oldani.

-      Badacsonyörsön, a Csigáskúti út kezdeténél lévő elágazó forgalomtechnikai problémájának felülvizsgálatát el kell végezni, a beadványra válaszolni kell.

-      A Major út végére „közigazgatási terület határa” tábla kihelyezését el kell végezni.

-      A Major út folytatásában a Salföldre vezető út kiépítésének lehetőségének vizsgálatáról jelentést kell adni.

-      A Fűzfa utcai birtokvitás helyzet állásáról tájékoztatást kell adni.

-      A sportpálya mellett lévő parkoló zuzalékolásának  - a Sport utca felől -  határidejét meghosszabbítja 2005. április 30-ig.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyaljon a Kisfaludy úton lévő felső nyilvános WC körüli terület tulajdonosával, a felépítmény esetleges tulajdonába kerüléséről is.

Megbízza továbbá a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt az észrevételekben megfogalmazottak elvégzésére és arról tájékoztatás adására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

340/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. kérelmét megvizsgálta, és az étkezési nyersanyagnormák emeléséhez 2005. január 1. napjától hozzájárul.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. január 1.

341/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. kérelmét megvizsgálta, és az étkezési díjelőleg összegét 2005. január 1-től

-  az Óvoda esetében           200.000.- Ft/hó,

-  az Iskola esetében            600.000.- Ft/hó

összegben állapítja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. január 1.

342/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁTIKA üzletház bérbevételére érkezett ajánlatokat megtárgyalta és a bérbeadás feltételeként az alábbi döntést hozza:

1.)    Az üzletet 1 év időtartamra adja bérbe.

2.)    A bérleti díj 4.000.000.- Ft, amit egyösszegben, a szerződés aláírásakor kell megfizetni.

3.)    A rezsiköltségek megfizetésének biztosítékaként 1.000.000.- Ft kaució befizetését köt ki, amit ugyancsak a szerződés aláírásakor kell megfizetni.

4.)    Amennyiben mindkét ajánlattevő elfogadja a feltételeket, licit útján dönt a bérbeadásról.

A Képviselő-testület dönt arról is, hogy a december elején megrendezésre kerülő képviselői fórum  - melyen munkahelyteremtési lehetőségről szóló tájékoztatás kerül megtárgyalásra -  megtartásáig a szerződés ne kerüljön aláírásra.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly Vagyongazdálkodási és

Építéshatósági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

343/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony strandfürdő rekonstrukciója” projektet csökkentett műszaki tartalommal is meg kívánja valósítani. Így a 12.161.000.- Ft-os önrész, illetve 10.000.000.- Ft-os támogatás, összesen bruttó 22.161.000.- Ft értékben jóváhagyja a költségelőirányzatokat.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

344/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj II/A Viziközmű Társulat 12.000.000.- Ft összegű „viziközmű társulati hitel” felvételéhez készfizető kezességet vállal.

A készfizető kezesség az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanok tulajdonosaira vonatkozik.

A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy készítsen szerződést a Társulat és az Önkormányzat között a badacsonytomaji illetékességű ingatlanok után befolyt érdekeltségi hozzájárulások működési költségekkel csökkentett részének átadásáról.

A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a társberuházói megállapodás aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Viziközmű Társulatot értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 10.

345/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Istvánné 8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 9. szám alatti lakos kérelmét elfogadja, amennyiben kérelmező is egyetért a megfogalmazottakkal:

-      A Badacsony Központi Parkban lévő illemhely üzemeltetési szerződését további 3 évre meghosszabbítja.

-      Az éves bérleti díj bruttó 250.000.- Ft, mely évenként a hivatalos infláció mértékével emelkedik.

-      Az illemhely nyitvatartási ideje: 9.00 – 21.00 óráig, július 1-től augusztus 31-ig 9.00 – 23.00 óráig.

Megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

346/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi és a Badacsonyörsi településrészen élő időskorú polgárok élelmiszer és gyógyszerellátásának biztosítása érdekében az előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja azzal, hogy Badacsonyörsön a Márkus autószervízig is menjen el a gépkocsi.

A bruttó 4.900.-  Ft/alkalom vállalkozási díj összeget elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2005. évi költségvetés tervezésénél, mint kötelezettséggel terhelt előirányzatot a költségvetés tervezetébe építse be.

Felkéri a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 30.

347/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

348/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája szellemében megalakítja Badacsonytomaj Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát (továbbiakban: Bizottság).

A Bizottság szervezeti felépítése:

Elnök:         Mindenkori Polgármester

Társelnök:  Mindenkori Rendőrőrs parancsnok

Titkár:        a Bizottság tagjai sorából választja

Tagjai:        1.)  Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj elnöke

2.)    Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke

3.)    Rendőrségi Körzeti Megbízott

4.)    Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

5.)    Történelmi Egyházak képviselői

6.)    Iskolaigazgató

A Képviselő-testület megbízza a Bizottságot, dolgozza ki ügyrendjét, működésének szakterületeit, éves munkaprogramját és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepcióját.

Felelős: a Bizottság elnöke, Krisztin N. László polgármester

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

349/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint alapító -   a Badacsonytomajért Közalapítvány Alapító Okiratát  - figyelemmel az 1959. évi IV. tv. 74/B. § (5) bekezdésében, valamint az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./2. pontjában foglaltakra -  az alábbiak szerint módosítja:

1.)  Az Alapító Okiratnak a Közalapítvány céljainak meghatározására vonatkozó 2. pontja az alábbi „D” ponttal egészül ki:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása”

2.)    Az Alapító Okiratnak 2. pont „C” pontjának utolsó mondatában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

3.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában a közalapítvány tevékenysége kiegészül még egy felsorolással:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a badacsonytomaji állandó lakosok körében.”

4.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

5.)    Az Alapító Okirat 7. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

6.)    A módosított alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapító Önkormányzat további 1.000.000.- Ft (azaz Egymillió Forint) készpénzt biztosít a Közalapítvány részére.

7.)  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a módosított Alapító Okiratot írja alá, a Jegyzőt pedig arra, hogy intézkedjen a változások átvezettetése érdekében, továbbá azzal egyidejűleg kerüljön átutalásra  - az általános tartalék terhére -  az 1.000.000.- Ft vagyonjuttatás.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

349/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint alapító -   a Badacsonytomajért Közalapítvány Alapító Okiratát  - figyelemmel az 1959. évi IV. tv. 74/B. § (5) bekezdésében, valamint az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./2. pontjában foglaltakra -  az alábbiak szerint módosítja:

1.)  Az Alapító Okiratnak a Közalapítvány céljainak meghatározására vonatkozó 2. pontja az alábbi „D” ponttal egészül ki:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása”

2.)    Az Alapító Okiratnak 2. pont „C” pontjának utolsó mondatában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

3.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában a közalapítvány tevékenysége kiegészül még egy felsorolással:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a badacsonytomaji állandó lakosok körében.”

4.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

5.)    Az Alapító Okirat 7. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

6.)    A módosított alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapító Önkormányzat további 1.000.000.- Ft (azaz Egymillió Forint) készpénzt biztosít a Közalapítvány részére.

7.)  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a módosított Alapító Okiratot írja alá, a Jegyzőt pedig arra, hogy intézkedjen a változások átvezettetése érdekében, továbbá azzal egyidejűleg kerüljön átutalásra  - az általános tartalék terhére -  az 1.000.000.- Ft vagyonjuttatás.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

350/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj közigazgatási terület ivóvízellátás tervezési munkáival kapcsolatosan a TÉRMŰ Kft-nek írásbeli és szóbeli tájékoztatását nem fogadja el, elégedetlenségét fejezi ki az eddigi eljárással kapcsolatban.

Felkéri a TÉRMŰ Kft. Ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket az elvi vízjogi engedély megszerzése érdekében.

Az Önkormányzatot ért esetleges károk megtérítése érdekében már most jogfenntartással él a károkozóval szemben.

Felkéri a Jegyzőt, hogy vonja az ügy intézését személyes felügyelete alá.

Felelős: TÉRMŰ Kft. Ügyvezetője, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2005. január 15.

351/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hegyitaxisok 2005. évi területbérleti díj csökkentési kérelmét elutasítja. 2005. évben a területbérleti díjat egyösszegben, a szezon elején kell megfizetni a vállalkozóknak.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 20., illetve folyamatos

352/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Történelmi Emlékpark kivitelezésének költségelszámolását elfogadja. Az abban szereplő bruttó 1.130.090.- Ft összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

353/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Farkas Márk András 8. osztályos tanuló, (an.: Dr. Rothstädter Ágnes) Badacsonytomaj, Táncsics u. 25. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétele idejére (max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000.- Ft/fő ösztöndíjat nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre, az Arany János Programirodának küldje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 13.

354/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltakra -  Krisztin N. László polgármester részére a 2004. évben végzett munkája elismeréseként besorolási illetményének (363.000.- Ft) 3 szorosát kitevő 1.089.000.- Ft jutalmat állapít meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 20.

355/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alpolgármestereket 2004. évi munkájuk elismeréseként jutalmazásukra tegyen javaslatot a Képviselő-testület rendkívüli ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 15.

356/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való részvételhez

-             1 db csörlő,

-             1 db GPS konfiguráció

beszerzéséhez 20% önrészt, 292.000.- Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri Nagy Gyula tűzoltóparancsnokot a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: 2004. november 27.

357/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 8-án (szerdán) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás témája:

1.) Beszámoló a 2004. évben végzett munkáról

2.) Új Városháza és környéke projekt bemutatása

3.) Fő utca közlekedési rekonstrukciója

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Megbízza a Hivatalt, hogy készítse elő a közmeghallgatást.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 8.

358/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kommunális hulladék 2005. évi díját a 2005. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a díjtételre a költségvetési rendelettervezetben tegyen javaslatot.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezés

359/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉRMŰ Kft. (3225 Miskolc, Deák F. tér 7.) által készített „Badacsonytomaj közigazgatási terület ivóvíz rekonstrukciójának” megvalósíthatósági tanulmányát elfogadja és azt jóváhagyja. A tanulmányban szereplő „A” változatot támogatja. A beruházás főösszege: 1.563.639.451,- Ft.

A projekt megvalósításához szükséges 10 % önrészt, 156.363.945,- Ft-ot biztosítja 3 év időtartamra, évenkénti bontásban 2005-2007 években a tanulmányban kimunkált éves megoszlás szerint. Az évenkénti összeget az adott évben költségvetésébe beállítja.

Egyben kéri a Területi Vízgazdálkodási Tanácsot, hogy a projektet legalább 10 ütemre lehessen bontani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Területi Vízgazdálkodási Tanácsot értesítse, továbbá a számlavezető banktól az önrész biztosítására igazolást kérjen be.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

360/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3.041 e /Ft adóbírság megfizetéséhez az előirányzatot a 2004. évi általános tartalék terhére biztosítja. Az Önkormányzat ÁFA visszaigénylésének ügyében pert nem kíván indítani.

Felkéri a Jegyzőt, az ügyvédi irodát a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

361/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GEOTORR Mérnöki Szolgáltatások Kft. (1021 Budapest, Budakeszi u. 73/F.) a Badacsonytomaj belterületi csatornahálózat IV. ütem vízjogi létesítési engedélyes tervek továbbtervezése feltételeként a Kft. által meghatározott 26 millió forint + ÁFA felhasználói-tervezési díjat nem fogadja el, mert a kért díjazás mértéke az elvégzett munka mennyiségéhez és minőségéhez képest irreálisan magas.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, folytassák a tárgyalásokat a Kft-vel a vele megkötött szerződéssel összefüggő elszámolás mielőbbi lezárása érdekében, amely tárgyalásnak legyen része az engedélyes tervek felhasználói-tervezési díjának mértéke is.

Megállapodás esetén az arról szóló okiratot terjesszék a Képviselő-testület ülése elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

362/2004. (XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 460.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére, a templom világításának, valamint a 3 településrészen lévő karácsonyi díszkivilágítás felújítása céljából.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 15.

363/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 200-200 e Ft kifizetését biztosítja az alpolgármesterek jutalmazására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 20.

364/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatója aláírja a szerződést a 2004-2005. tanév hátralévő részére az iskolatej program tekintetében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

365/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi játszótér befejezési határidejét 2005. május 31-re módosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!