Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. évben meghozott határozatai III.

201/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Szeretetotthon Gondozó Alapítvány és az Önkormányzat között, az önkormányzat tulajdonát képező 231, 2902 és 2908 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes átadására vonatkozó előszerződést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy az ingatlanok átadására azután kerülhet csak sor, amikor Luther Stefan úrtól írásban megjön az opciós jogról való lemondása.

Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészített előszerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

202/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 2004. szeptember 1-től a leendő 5. osztály bontását, így az iskola csoportlétszáma a következők szerint alakul:

-         Tanulócsoportok száma:  12
-         Napközis csoportok száma:  2

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát 2004. augusztus 15-től az alábbiak szerint állapítja meg:

-         Pedagógus létszám:  17 fő
-         Egyéb közalkalmazott:  4 fő

A Képviselő-testület engedélyezi az intézményvezetőnek, hogy szeptember 1-től a felnőttoktatást elindítsa a korábbi döntésben meghatározott feltételek mellett, önköltséges alapon.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Nevelőtestületnek a 2003/2004. tanévben végzett munkájukért.

203/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság 2004. április 15-én megtartott települési bejárásán meghatározott előterjesztésben szereplő feladatok elvégzéséhez 620.000.- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék terhére.

Megbízza a Hivatalt, hogy vizsgálja meg és az érintett ingatlantulajdonosokkal egyeztessen, hogy a badacsonyörsi árok átereszek és iszapcsapda tisztítása mikor és milyen költséggel valósítható meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. augusztus 1.

204/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Strandok szolgáltatási színvonalának infrastruktúrájának javításához kapcsolódó fejlesztések” tárgyában a badacsonyi strand bejáratának felújítására és fürdőmedence kialakítására pályázatot kíván benyújtani.

A településkép javítását szolgáló fejlesztések keretén belül az ún. Gödör ÁBC-től az Autóbusz megállóig, a József Attila utcai sétány folytatására pályázatot nyújt be.

Badacsonyörsön Csanádi József és a Csigáskúti buszmegálló közötti terület járdaépítés megtervezését támogatja az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatok előkészítését és elkészítését indítsa el és a pályázat beadásához szükséges önrészt a Képviselő-testület augusztusi ülésére terjessze elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. augusztus 25.

205/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szollinger István 9028 Győr, Traktoros u. 8. szám alatti lakos közterület-használat engedélyezése iránti kérelmében hozott 2517-2/2004. számú határozatot helyben hagyja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indokolás

Szollinger István 9028 Győr, Traktoros u. 8. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kérte a Képviselő-testületet, hogy közterület-használat engedélyezése iránt benyújtott kérelmét hagyja jóvá.

A hatáskörrel rendelkező Polgármester 2517-2/2004. számú határozatában elutasította Szollinger István kérelmét. Kérelmező kérte, hogy engedélyezzék számára Badacsony településrész Park u. 1. szám alatt lévő üzlet előtti közterületen 4 m2 nagyságú rész használatát. 2003. évben ugyanilyen irányú kérelmére engedélyezve lett a közterület használat, amely határozatban rendelkezve lett arról, hogy az engedély nem hosszabbítható. Az Önkormányzat korábbi döntése, miszerint korlátozni kell a közterületen a kereskedelmi tevékenységet és a településképi szempontokat figyelembe véve a Polgármester az Önkormányzat érdekeivel ellentétesnek találta az engedély kiadását.  Ennek figyelembevételével a Képviselő-testület helybenhagyja a Polgármester határozatát.

206/2004.(VII.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2004.(V.19.), a 140/2004.(V.19.), a 141/2004.(V.19.) és a 142/2004.(V.19.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.

207/2004.(VII.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2004.(VI.30.)számú határozatának első részét az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Strandok szolgáltatási színvonalának infrastruktúrájának javításához kapcsolódó fejlesztések” tárgyában a badacsonyi strandon lévő összes közlekedési út díszburkolattal való ellátására, valamint  a strand zöldterületek felújítására pályázatot kíván benyújtani.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat előkészítését és elkészítését indítsa el és a pályázat beadásához szükséges önrészt a Képviselő-testület augusztus ülésére terjessze elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

208/2004. (VII.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi szennyvízcsatorna IV. ütem céltámogatással megvalósuló beruházása tárgyában meghozott 131/2004. (IV.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a beruházás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a KÖVICE pályázati kiírásra. A megvalósításhoz forrást az alábbiak szerint biztosítja:

I.     A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1.  A beruházás összköltsége:                                    527.234 ezer forint

I.2.  A Képviselő-testület saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 135.894 ezer forint  - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben -  biztosítja.

I.3.  A saját forrás összegéből:

saját bevétel:                                                            0 forint

I.4.  A Képviselő-testület a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

Lakossági hozzájárulás:                                        135.894 ezer forint

I.5.  Céltámogatásból:                                                 316.340 ezer forint

I.6.  KÖVICE támogatásból:                                        75.000 ezer forint

II.    A településrendezési tervvel való összhang:

A Képviselő-testület igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás a 14/1994. (IX.22.) számú önkormányzati rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III.  Kötelező feladatellátást szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

Az Önkormányzat az igénybejelentést megelőző 10 évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladatellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

209/2004.(VII.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a várossá avatás ünnepségének programtervezetét megtárgyalta. A módosításokkal együtt felkéri a szervezőket, hogy a programban szereplő munkát végezzék el.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a szeptember 15-én megjelenő Badacsony újság kibővített számban jelenik meg a várossá válás előzményei és a programról szóló cikkekkel. A külön számból eredő többletköltség a programra meghatározott 5 millió forint terhére kerül biztosításra.

Felkéri a Polgármestert, hogy 5 millió forint – korábban a  program keretösszegére elfogadott – kötelezettségvállalás teljesítésére hatalmazza fel Lesz Ferenc képviselőt, koordinátort.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Lesz Ferenc képviselő

Határidő: folyamatos, illetve 2004. szeptember 11.

210/2004.(VII.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Kórház kérelmét megvizsgálta és a röntgengép javíttatásához 500.000,- Ft célirányos támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítását a soron következő testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. július 30., illetve a Képviselő-testület augusztusi ülése

211/2004. (VII.13.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján a Polgármester féléves munkáját értékelve, annak elismeréseként három havi illetményének (bruttó 1.089.000.-) megfelelő összegű jutalomban részesíti.

Javasolja a Polgármesternek, hogy Dr. Gelencsér Ottó jegyzőt - végzett munkája elismeréseként - részesítse jutalmazásban.   

A jutalmazás összegét - mindkét tisztségviselő tekintetében - az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési átcsoportosítás végrehajtása érdekébe a költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület augusztusi ülése

212/2004.(VII.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  Balatoni Halászati Rt. által kibocsátásra kerülő részvényeinek jegyzésében nem kíván részt venni.

Felkéri a Polgármestert az érintettet a döntésről értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. augusztus 15.

213/2004.(VII.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Regionális Fejlesztési Rt. részvényeit 110.000,- Ft névértéken eladja.

Megbízza a Polgármestert, hogy a részvény eladásról szóló adás-vételi szerződést írja alá.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. július 30.

214/2003.(VII.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet Tapolca várossal közösen történő ellátásához hozzájárul.

Felkéri Tapolca Város Szociális és Alapellátási Intézményét, hogy az ügyeleti feladatokat lássa el és az ügyelet működéséhez szükséges működési engedély módosítását az ÁNTSZ-től kérje meg.

A Képviselő-testület vállalja, hogy az OEP finanszírozás és az önkormányzatok által elismert tényleges működési költségek közötti különbözetet lakosságarányosan, negyedévente előre Tapolca Város részére megtéríti.

Hozzájárul ahhoz, hogy a működési költségek határidőre történő megfizetésének biztosítására, a hozzájárulás összegének időarányos részére az önkormányzat költségvetési számlájára Tapolca Város inkasszót nyújtson be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Tapolca Város Szociális és Alapellátási Intézményével kötendő feladat átadási/átvállalási szerződést írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. július 30.

215/2004.(VII.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló XXXIX. tv. 69/A. § (6) bekezdése alapján a Balatoni Hajózási Rt. jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tulajdonában lévő, az egészhez viszonyított 49 % tulajdonhányadot megtestesítő részvénycsomagja teljes egészében a privatizáció első lépcsőjében meghatározott arányok szerint az érintett kikötővel rendelkező 22 balatoni önkormányzat tulajdonába kerüljön térítés nélkül, vagyonátadással.

E cél megvalósítása érdekében Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Balatoni Hajózási Részvénytársaság az állam vállalkozó vagyonába tartozó 49 %-os részvénycsomagjából Badacsonytomaj Város Önkormányzata 6,00 % tulajdoni hányadot megtestesítő 5.177 db, egyenként 20.000,- Ft-os törzsrészvény – kivételesen indokolt – térítésnélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.

2.  A helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló menetrendi személyhajózás, révközlekedés és közösségi használatú vízi létesítmények (strandok) jókarbantartást elősegítő kotró flotta tartós működését, a Társaság tevékenységi körének és foglalkoztatási szintjének megtartására vonatkozó kötelezettségvállalást a „Javaslat a Balatoni Hajózási Rt. kizárólagos önkormányzati tulajdonlása esetén a Társaság tartós működtetésére és fejlesztésére” c. dokumentumban részletesen kifejtettekkel meggyőzően megerősíti.

3.  Amennyiben a Társaságban jelenleg a privatizáció első lépcsőjében meghatározott tulajdoni hányaddal rendelkező balatoni önkormányzat bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítésnélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Badacsonytomaj Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad – térítésnélküli – átvételére kötelezettséget vállal.

4.  A tulajdonjog átruházásával, a tevékenységi kör és a jelenlegi foglalkoztatási szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést Badacsonytomaj Város Önkormányzata az ÁPV Rt-vel megköti.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. augusztus 15.

216/2004.(VIII.25.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programját.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülésre az Alapító Okirat módosítását terjessze az együttes ülés elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. szeptember 29.

217/2004.(VIII.25.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programját.

Felkéri az intézményvezetőt, hogy a program végrehajtásához külső szakember igénybevétele céljából kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket és pályázat esetén javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: folyamatos

218/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy megbízza a Falugondnokság KHT ügyvezetőjét, hogy a költségvetésében rendelkezésére álló keret terhére haladéktalanul kezdje meg a 71-es út mellett kivágott fák tuskóinak kiszedését. Ezzel párhuzamosan végezzen felmérést az egész településre vonatkozóan a tuskók mennyiségére vonatkozóan és ütemezési javaslatával együtt terjessze a Képviselő-testület szeptemberi ülésére.

Felelős: Ferenczy Károly Falugondnokság KHT vezetője

Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület szeptemberi ülése

219/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetési tervének I. félévi végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

220/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programját  - figyelemmel a szakértői véleményre -  jóváhagyja.

221/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Minőségirányítási Programját jóváhagyja.

222/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tourinform Iroda üzemeltetésére vonatkozó Névhasználati Szerződést az Önkormányzat képviseletében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. augusztus 31.

223/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Falugondnokság KHT. neve Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Társaság névre változzon.

Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a módosítást a cégbíróságnál vezettesse át.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos

224/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló értékelést elfogadja azzal, hogy megbízza a kulturális referenset, hogy dolgozza ki az elkövetkezendő időszakra a testvértelepülési kapcsolat bővítésének programját a civil szervezetek bevonásával és a javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Csoltai Lajos kulturális referens

Határidő: a Képviselő-testület októberi ülése

225/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2004. (III.31.), illetve a 160/2004. (V.26.) számú határozatának megfelelően megtárgyalta a Badacsonytomaj Város Közigazgatási területén a komplex szilárd hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- A település közigazgatási területén keletkezett illegális hulladéklerakó megszűntetése, továbbá a szemétszállítással kapcsolatos panaszbejelentések kivizsgálása és kezelése, illetve az egész tevékenység koordinálása a Falugondnokság KHT. feladata.

- A Falugondnokság KHT ügyvezető igazgatója és a Hivatal a szemétszállítás és a jelentkező problémák megoldására átfogó javaslatot készít – ennek anyagi konzekvenciájának kidolgozása mellett – különös tekintettel a Badacsonyörs településrészen keletkezett lakossági kommunális hulladék elszállítására, illetve a tárolóedényzet beszerzésére és karbantartására, valamint a zsákos hulladékszállítás megoldására.

- Felkéri a KHT. ügyvezető igazgatóját, hogy az OTTÓ Kft. ügyvezető igazgatójával egyeztető tárgyalásokat folytasson le, és ennek eredményeként kezdeményezzék a megkötött szolgáltatási szerződés módosítását, illetve tisztázzák az alapszerződés tekintetében az átadott jogkörökre vonatkozó változtatásokra. A szerződésmódosításra a javaslatot a Képviselő-testület novemberi ülésére terjesszék elő.

- A Hivatal és a Falugondnokság KHT közösen a Képviselő-testület novemberi ülésére a komplex szemétszállítás kezelésére határozati javaslatot terjesszen elő.

- Addig is a jelenleg akkut problémaként jelentkező zsákos szemétszállítás megoldására akár ideiglenes jelleggel is egyezzen meg az OTTÓ Kft-vel. Amennyiben a tárgyalások nem hoznak eredményt, úgy e szolgáltatást a KHT. kötelező feladatként lássa el és a Képviselő-testület utólagos, tételes elszámolás mellett a költségeket a KHT részére megtéríti.

- A fent ismertetett rendszer bevezetése 2005. január 1-től lehetséges és egyben szükségessé teszi a helyi hulladékgazdálkodási rendelet módosítását.

- Az ingyenes szemétszállítás kérdésében a Testület megvárja a tárgyalások eredményét az OTTÓ Kft-vel és az ott kialakult álláspontok figyelembevételével dönt a novemberi testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője

Határidő: 2004. november 24.

226/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani szelektív hulladékgyűjtő rendszerek létesítésére Badacsonytomaj Városban az alábbiak szerint:

Megpályázni kívánt támogatás összege:                    892.000.- Ft

Szükséges önrész:                                                  383.000.- Ft

A beruházás teljes költsége:                                  1.275.000.- Ft

Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat előkészítésével és annak beadásával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. augusztus 27.

227/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

228/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályosulásáról készített tájékoztatót elfogadja.

229/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a kizárólagos tulajdonában lévő badacsonytomaji 2471/A/5 hrsz-ú önkormányzati bérlakást a benne lakó Dr. Sellyei Ferenc Gyula részére,  az ingatlanforgalmi értékbecslő által kimutatott bruttó 14.417.500.- Ft vételárért.

A Képviselő-testület ugyancsak az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 2471/A/6 hrsz-ú, üresen álló (volt fogorvosi bérlakás) önkormányzati bérlakást pályázat útján történő értékesítésre kijelöli bruttó 14.417.500.- Ft induló árral.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről Dr. Sellyei Ferenc Gyulát értesítse, és a vételár elfogadása esetén az adásvételi szerződést készítse elő, a Polgármester pedig az Önkormányzat képviseletében azt írja alá.

Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy az üresen álló önkormányzati bérlakás értékesítését hirdesse meg és a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselő-testület októberi ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület októberi ülése

230/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-ú területen elhelyezett II/1 számú átemelő területét az OVIBER KFT. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27.) részére 18.000.- Ft/m2 + ÁFA áron értékesíti.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az adásvétel lebonyolítására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

231/2004. (VIII.25.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szász Pál féle” telek rendezvénytérré történő átalakítását ebben a formában elutasítja.

Felkéri a TEVÜM és a KITK Bizottságot, hogy egy új tanulmányterv elkészítéséhez a szempontokat határozzák meg és a szempontoknak megfelelően a terv megrendelését a költségvetésbe be kell állítani         

Megbízza a Hivatalt, hogy a korábbi döntés szerint az Alsó bazársor átépítésére vonatkozó terveket rendelje meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a BAHART RT-vel a most ősszel induló beruházásokról, mert azt szerves részét képezheti az alsó bazársori rekonstrukciónak.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Bolla Józ0sef TEVÜM Bizottság elnöke,

Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke

Határidő: 2004. szeptember 30., illetve a 2005. évi költségvetés tervezése

232/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi strandi öltözők felújítási munkáinak finanszírozására kért plusz 1.363.269.- Ft kifizetését nem engedélyezi, amíg a műszaki ellenőr nem ad magyarázatot a pótmunkák szükségességére és a kötelezettségvállalás jogalapjára. Indokolja meg, hogy a kivitelezéshez szükséges energia és az üzemeltetéshez szükséges energia kiépítésének munkái miért váltak ketté, miért nem vették figyelembe a korábbi 100.000.- Ft értékű munkavégzést és ezt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Degovics Bertalan műszaki ellenőr

Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi testületi ülése

233/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Toronyi Kálmán Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 39. szám alatti lakos, mint „közös képviselő” által benyújtott kérelmét elutasítja, mivel a benyújtott okiratok nem felelnek meg a jogszabályok által előírt feltételeknek (a Társulás nincs bejegyezve a Cégbíróságnál, önálló bankszámlával nem rendelkezik, stb.), továbbá az Önkormányzat a viziközmű hálózat kiépítése érdekében a szükséges lépéseket megtette, az érintett területen a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése várhatóan 2006. december 31-ig megtörténik.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 15.

234/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a leendő edzőpálya építésének helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy az edzőpálya kialakításával kapcsolatos munkák közül az alábbiakra kérjen be árajánlatot még két vállalkozótól:

- a megfelelő magassági szint elérését követően előírás szerinti rétegrend kialakítása (kb. 20 cm termőföld takarás, füvesítés),

- a pálya állandó locsolásának biztosítása (ásott kút elektromos szivattyúval, legalább két árajánlat villanyszerelőktől),

- a Tapolcára vezető út felőli oldalon védőháló felszerelése (6 m magas).

Ezt követően a három meglévő ajánlatot terjessze a Képviselő-testület rendkívüli ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2004. szeptember 15.

235/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy kérjen nyilatkozatot a DRV RT-től a Magyar utcában lévő vízvezeték állapotáról. Amennyiben a vízvezeték állapotát jónak minősíti a DRV RT. abban az esetben az utca felújításához hozzájárulását adja és a munka elvégzésére igényelt 1.250.000.- Ft-os keretösszeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Megbízza a Hivatalt a nyilatkozat bekérésre.

Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

236/2004. (VIII.25.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2004/2005. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervét elfogadja a következő módosítással:

A Falugondnokság KHT. vállalkozási tevékenységének vizsgálata 2005. március 10-ei szakértői nappal, közhasznú tevékenységének vizsgálata 2005. április 15-ei nappal történik.

A lefolytatott vizsgálatok eredményéről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr

Határidő: folyamatos

237/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oroszi András budapesti lakos felajánlására a Badacsonytomaj 2932., 2933., 2934. hrsz-ú ingatlanokat nem vásárolja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a felajánlót a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 30.

238/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Regionális Operatív Program (ROP) keretén belül a „Badacsonytomaj Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítása” tárgyában. A beruházás teljes bekerülési költsége 237.556.000.- Ft, melyhez a szükséges 5% önrészt, 11.878.000.- Ft-ot biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

239/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Regionális Operatív Program (ROP) keretén belül a „Badacsonytomaj Közös Fenntartású PIPITÉR Napközi Otthonos Óvoda felújítása” tárgyában. A beruházás teljes bekerülési költsége 111.007.000.- Ft, melyhez a szükséges 5% önrészt, 5.551.000.- Ft-ot biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

240/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz a „Strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javítása” kiírás keretén belül a Badacsonyi strand infrastrukturális fejlesztési munkálatai és a Badacsonytomaji strandi épületek meglévő tervek szerinti építése tárgyában.

A beruházás teljes bekerülési költsége 24.161.000.- Ft, melyhez a szükséges 50% önrészt, 12.161.000.- Ft-ot biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. augusztus 31.

241/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz „A településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása” kiíráson belül a Badacsonytomaj, József Attila utca parkosítás II. ütem tárgyában.

A beruházás teljes bekerülési költsége 9.998.000.- Ft, melyhez a szükséges 50% önrészt, 5.000.000.- Ft-ot biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. augusztus 31.

242/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács keretén belül a „Badacsonytomaj Egry József Művelődési Ház tetőszigetelése” tárgyában. A beruházás teljes bekerülési költsége 7.048.000.- Ft, melyhez a szükséges 10% önrészt, 705.000.- Ft-ot biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. augusztus 31.

243/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület megbízza a Hivatalt, kérjen be tervezési árajánlatot a badacsonyi strandon medence építésre és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető

Határidő: 2004. szeptember 30., illetve a Képviselő-testület októberi ülése

244/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közlekedési és forgalmi rendhez kapcsolódó forgalomtechnikai munkáira 600.000.- Ft + ÁFA költségkeretet biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert a Bakony Plastiroute Kft. (8400 Ajka, Ibolya u. 2.) vállalkozási szerződésének aláírására.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy a kezdje meg a tárgyalásokat a Közútkezelő KHT-val és a Közlekedési Felügyelettel a kamionforgalom (Kisörsi útra történő eltereléssel), valamint a mezőgazdasági gépek (Fő utcáról) településközpontból való kitiltásával kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető   

Határidő: folyamatos

245/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Imre Plébánia kérelmére az orgona felújításához 500.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a költségvetési  rendelet módosítását készítse elő.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Szent Imre templom turisztikai szezonban történő látogathatóságának feltételeiről tájékozódjon.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 15., illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

246/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE) ülésén felvetett problémák megoldásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a feladatok elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

247/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mejlinger Csabáné Badacsony, Park u. 27. szám alatti lakos kérelmére a Badacsonytomaj 1275 hrsz-ú ingatlanon lévő nyílt csapadékvíz elvezető árok felújítására, továbbá befogadóig történő ároktisztításra bruttó 350.000.- Ft fedezetet biztosít. A munkák elvégzése a Park utca helyreállításával egyidőben történik, feltétele pedig, hogy Mejlinger Csabánéval, mint ingatlantulajdonossal a szolgalmi jogi szerződés megkötésre kerüljön.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Park utca helyreállításával egyidőben

248/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete szabad pénzeszközének biztosítási szerződéssel kombinált, hosszú távú befektetésére 100.000.000.- Ft összeg erejéig ajánlatokat kér közbeszerzési eljárás keretében.

Felkéri a Hivatalt az eljárás előkészítésére és lebonyolítására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a közbeszerzési szabályok szerint

249/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.000.- Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitelszerződés megkötéséről dönt.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a hitelszerződés aláírására az OTP Bank RT. Veszprém Megyei Igazgatóságával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 15.

250/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Posta RT. részére - Római utca, Szegedy Róza utca, valamint Római utca és Kossuth utca kereszteződésénél 1-1 db levélszekrény közterületre történő telepítéséhez  térítésmentesen hozzájárul.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető

Határidő: folyamatos

251/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj település közigazgatási területén a még hiányzó információs táblák és tartóoszlopok kihelyezésére a szükséges bruttó 890.000.- Ft-ot biztosítja az általános tartalék terhére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

252/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 12 db használt asztali számítógép és 1 db használt server beszerzését támogatja. A számítógépek beszerzéséhez szükséges bruttó 910.000.- Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedését tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. augusztus 31.

253/2004. (VIII.25.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítási hálózat bővítésének tervezési munkálataira bruttó 850.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

A Képviselő-testület a tervezési területet az alábbiak szerint határozza meg:

1.)  Badacsonyörs településrészen a Füredi útnak a Kempingtől, a helységnévtábláig terjedő szakasza.

2.)  A Kisörshegyi út 400 m hosszúságban.

3.)  A badacsonytomaji vasútállomásról az utolsó kandelábertől a helységnévtábláig.

4.) A badacsonytomaji közforgalmi csomóponttól a Kisörsi úton a helységnévtábláig.

5.)  A József Attila utca a helységnévtábláig.

6.)  Badacsony településrészen a Halászkert vendéglőtől három közvilágítási lámpatest.

7.)  A Bányász stranddal szembeni vasúti átjáró melletti területre egy db kandeláber.

8.)  Kerékpárút (badacsonytomaji vasútállomástól az örsi helységnévtábláig terjedő szakasz) közvilágítás tervezése.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. szeptember 30.

254/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési Társulás 2004. évi támogatási igényét benyújtja.

Felkéri a Jegyzőt az igénybejelentés elkészítésére és benyújtására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 10.

255/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Happy Balaton Kft. ajánlatát elfogadja és dönt a Happy Balaton katalógus 2005. évi számában való megjelenésről. A megjelenés díja 70.000.- Ft + ÁFA, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 30.

256/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj temető rekonstrukciós és szennyvíz-csatornázási lebonyolítói feladatainak ellátására közzétett ajánlattételi felhívására 3 érvényes ajánlat érkezett.

Az ajánlatok közül a GyőrBer KFT. 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. ajánlatát fogadja el és vele köt szerződést bruttó 6.000.000.- Ft értékben.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig a szerződés aláírására.

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

257/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. évtől „Badacsonytomaj Város Bora” címet adományoz a Vinum Vulkanum Borrend kiválasztása alapján.

258/2004. (VIII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Illés Gyula Badacsonytomaj, Fő u. 19. szám alatti lakos állattartással kapcsolatos kérelmét megtárgyalta, és a rendelet hatálya alóli felmentésre, illetve az állattartás megtiltása miatt beterjesztett kompenzációra irányuló igényét elutasítja.

Felkéri a Hivatalt, hogy a közterület-felügyelők bevonásával fokozott figyelmet fordítsanak az állattartásról szóló rendelet betartatására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

259/2004. (VIII.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Peter Sondermann német állampolgárnak az ún. 6 ha-os terület hasznosítására vonatkozó ajánlatát elveti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy Peter Sondermannt jogi képviselője útján a döntésről értesítse.

Felhatalmazza egyidejűleg a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az ún. 6 ha-os terület hasznosításának előkészítése érdekében a „Megvalósíthatósági tanulmány” elkészítésére, az engedélyezési terv elkészítésére, valamint az elvi építési engedély megszerzésére pályázatot írjanak ki. A költségeket a Képviselő-testület a 2004. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

A költségkalkuláció után döntsön a Polgármester arról, hogy az ajánlatkérést közbeszerzési eljárás keretében kell-e lefolytatni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 30., illetve folyamatos

260/2004. (VIII.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss József külföldön élő magyar állampolgár, badacsonyörsi ingatlantulajdonos ingatlan felajánlását (1822, 1754, 1755 hrsz) elfogadja azzal, hogy jogi képviselője útján fogalmazza meg az ajándékozás feltételeit. Az ajándékozási szerződésbe bontó feltételként kerüljön bele, hogy ha a szerződéskötést követően 60 napon belül nem sikerül megállapodni a feltételekben és a járulékos kérdésekben, úgy az ajándékozási szerződést felbontják, és az eredeti állapotot helyreállítják.

Megbízza a Jegyzőt az ajándékozási szerződés előkészítésével, a Polgármestert pedig annak aláírásával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. szeptember 30., illetve folyamatos

261/2004. (IX.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz a mederkotrási feladatok támogatására kiírt pályázat keretén belül a badacsonytomaji strandok iszapkotrási feladatai tárgyában.

A beruházás teljes bekerülési költsége 40.000.000.- Ft, melyhez a szükséges 25% önrészt, 10.000.000.- Ft-ot biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

262/2004. (IX.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy más önkormányzatok területén lévő strandok iszapkotrásából kinyert víztelenített iszapot térítés ellenében a felhagyott badacsonytomaji régi szennyvíztelepre beszállítsák.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy az 1 m3-re eső fajlagos leürítési és ártalmatlanítási díjat dolgozza ki és azt jóváhagyás végett a Képviselő-testület következő ülésére terjessze be.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

263/2004.(IX.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az edzőpálya kialakítására érkezett ajánlatok közül Nagy Sándor vállalkozó ajánlatát elfogadja 1 év garancia kikötésével.

A Képviselő-testület az ajánlatban szereplő összegen kívül még bruttó 800.000.- Ft-ot biztosít  - melyben szerepel a már elvégzett, de ki nem fizetett bruttó 300.000.- Ft értékű munka ellenértéke is -  a pálya öntözésének megoldására.

A teljesítési határidőt október 30. napjában határozza meg.

Felkéri a Hivatalt a szerződés elkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy a sikeres műszaki átadást követően vizsgálja meg a további fejlesztési igényeket és lehetőségeket (kerítés és háló költségvonzata).

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: A szerződés megkötésére: 2004. szeptember 20.

A munka teljesítésének határideje: 2004. október 30.

Fejlesztési igények és lehetőségek felmérése: folyamatos

264/2004.(IX.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy szabad pénzeszközének biztosítási szerződéssel kombinált, hosszú távú befektetésére 100.000.000.- Ft összeg erejéig, szakértő bevonásával közbeszerzési eljárás keretében pályázatot ír ki.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítói feladatainak ellátására legalább 3 ajánlat beérkezése után válassza ki a legkedvezőbb ajánlatot tevőt és az Önkormányzat nevében kösse meg a szerződést.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. október 15., illetve folyamatos

265/2004.(IX.8.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a 6 ha-os területen szálloda és aquapark megvalósítására megvalósíthatósági tanulmány és elvi építési engedély részletes költségvetés elkészítésére írjon ki pályázatot. Amennyiben a törvényi előírások alapján az szükséges, az ajánlatkérés közbeszerzési eljárás keretében történjen meg.

A legjobb ajánlatot tevő által meghatározott összeget a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

266/2004.(IX.29.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) Az intézmény neve: PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi       

Otthonos Óvoda Badacsonytomaj”

2.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul

„4.) Az intézmény felügyeleti szerve és fenntartója:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Badacsonytomaj, Fő u. 2.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Salföld Község Önkormányzat

Salföld, Kossuth u. 31.”

3.) Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„8.) ……………….

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 75 fő.”

4.) Az Alapító Okirat 9. pontjának második mondata az alábbiakkal egészül ki:

„9.) Fő feladata az életkorhoz igazodó képességfejlesztés, az

iskolai életre való felkészítés és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.”

5.) Az Alapító Okirat a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a módosított Alapító Okiratot a MÁK Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. október 15.

267/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. A fakivágások után visszamaradt fatuskók kiszedésére Nagy Sándor Badacsonytomaj, Táncsics u. 6. szám alatti egyéni vállalkozó ajánlatát elfogadja.

Felkéri a Városüzemeltető KHT-t, hogy nevezett vállalkozóval a szerződést kösse meg.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: 2004. október 15.

268/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. A civil szervezeteknek megköszöni a végzett munkát, a további munkához jó egészséget kíván.

269/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Turisztikai és Kulturális Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

270/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő behajthatatlan kintlévőségek kivezetését engedélyezi a nyilvántartásból azzal, hogy a Felső bazársoron lévő üzlet bérleti díj (402.750.- Ft) tartozás behajtását továbbra is figyelemmel kell kísérni.

A Képviselő-testület dönt arról is, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenőrzésekor feltárt behajthatatlan adókövetelések is kivezetésre kerülnek a mérlegből:

1.) Építményadó:          611.928.- Ft,

2.) Iparűzési adó:         354.000.- Ft,

3.) Pótlékok:                471.670.- Ft.

Felkéri Dr. Kocsis József ügyvédet, hogy visszamenőlegesen 5 évre készítsen egy kimutatást azokról az ügyekről, amelyekben szerződéses kapcsolatból eredő fizetési kötelezettség elmulasztása miatt kellett eljárnia. A kimutatás tartalmazza az intézkedések eredményére vonatkozó adatokat, továbbá, a behajtással kapcsolatban felmerülő ügyvédi, végrehajtási költségeket.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Dr. Kocsis József ügyvéd

Határidő: 2004. október 30.

271/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri  hozzájárulás igénylésére.

A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az alábbi álláshely megszüntetését határozta el:

Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

A 2004. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 22 fő

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 21 fő

Felmentettek létszáma: 1 fő

Az érintett munkavállaló  - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli -  továbbfoglalkoztatására az Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

Felkéri a Jegyzőt az igénybejelentés elkészítésére és benyújtására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. október 1.

272/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megalakult új Társulás, a „Balatonfelvidéki Kistérség Többcélú Társulás” név helyett „Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása” nevet viselje.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Társulás elnökét értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 30.

273/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Winkler Péter Budapest, Vízimolnár u. 7. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

A Képviselő-testület megbízza a Hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen egy kimutatást a strandi üzletbérlőkről, a bérleti díjak befizetéséről, arról, hogy a bérlők fizetési kötelezettségüknek eleget tettek-e, valamint, hogy a bérleti szerződések mikor járnak le. Ezek alapján ki kell dolgozni az egységes bérbeadási feltételeket.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

274/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budai Tibor 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 34. szám alatti lakos DOTTÓ szerelvény működtetésére vonatkozó kezdeményezését elviekben támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről vállalkozót tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

275/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bedő Lajos 8308 Zalahaláp, Alkotmány u. 8. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

A Képviselő-testület megbízza a Hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen egy kimutatást a strandi üzletbérlőkről, a bérleti díjak befizetéséről, arról, hogy a bérlők fizetési kötelezettségüknek eleget tettek-e, valamint, hogy a bérleti szerződések mikor járnak le. Ezek alapján ki kell dolgozni az egységes bérbeadási feltételeket

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

276/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strandon található üzletek elbontásáról és 3 új melegkonyhás büfé kialakítására alkalmas üzlethelyiség építéséről dönt, mely új létesítmény átadásának határideje a jövő év szezon kezdete.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a létesítményt saját beruházásként valósítja meg, az üzletek az önkormányzat tulajdonában maradnak, de a bérlőknek lehetőséget biztosít arra, hogy a beruházás finanszírozásában részt vegyenek azáltal, hogy a bérleti díj összegét öt évre előre befizetik. Ennek vállalása estén az üzlethelyiségek nem kerülnek pályáztatásra, de a befizetett bérleti díj tulajdonjogot (résztulajdont) az üzletekben nem keletkeztet.

Megbízza a Hivatalt a műszaki kidolgozásra, melyet a Képviselő-testület rendkívüli ülése elé kell terjeszteni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: a Képviselő-testület rendkívüli ülése, illetve folyamatos

277/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermek-,  Ifjúsági- és Sportminisztérium által meghirdetett „A kistelepülések sportlétesítmények építésének, fejlesztésének, korszerűsítésének, felújításának támogatására” (SPO-SL-04 kódszámú) pályázati kiírás keretén belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj, Petőfi utcai Sporttelep felújítása tárgyában. A pályázati kiírásnak megfelelően a szükséges 2.500.000.- Ft-os önrészt biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

278/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyi strand területén létesítendő nyitott úszómedence és csúszda tervezése tárgyában ajánlatokat kér be az előterjesztésben szereplő 3 ajánlattevőtől és még 2 ajánlattevőtől rövid határidőn belül.

Megbízza a Polgármestert, hogy az ajánlatokban szereplő határidőket figyelembe véve a legkedvezőbb árajánlatot tevővel kössön tervezési szerződést.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. október 30., illetve folyamatos

279/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a más településekről a Balatonból kinyert víztelenített iszap fajlagos befogadási egységárát minimálisan 1.500.- Ft/m3 + ÁFA összegben határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2005. évi költségvetés előkészítésekor a bekért adatok és információk birtokában terjessze a Képviselő-testület elé a végleges egységárat.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2005. évi költségvetés tervezése

280/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Lajosné 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 58. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy a rendkívüli testületi ülésre dolgozza ki a faházak, az elárusító pavilonok bérbeadási rendszerét. Az anyag tegyen javaslatot továbbá a pavilonok „kezelőjére” is, valamint azok tárolási helyére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület rendkívüli ülése

281/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az iskolatej program elindításához, és a 238.000.- Ft + ÁFA fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.

Megbízza a Hivatalt a támogatási igény elkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. szeptember 30.

282/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Stefan Luther által kezdeményezett területkiigazítást támogatja azzal, hogy a temetőhöz vezető út 1 m szélesen kibővítésre kerül és az Önkormányzat tulajdonában marad, egyidejűleg a kérelmező az opciós jogáról lemond.

Megbízza a Hivatalt, hogy a területkiigazítást végeztesse el és a módosításokról kérelmezővel készítsen megállapodást.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

283/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tervező Lépték Kft. (7621 Pécs, Király u. 27.) által a település belső központjára, a parkolási problémák megoldására, a Hősök tere kialakítására, valamint a kiegészítő létesítményekre készített terveiről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, hogy teremtse meg annak lehetőségét, hogy a lakosság is megismerje a terveket.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

284/2004. (IX.29.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Kft. (1021 Budapest, Budakeszi út 73/F.), valamint az N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft. (Miskolc, Széchenyi út 64.) ajánlatát a Badacsonytomaj belterületi szennyvízcsatorna IV. ütem beruházás finanszírozására nem fogadja el, hagyományos módon kívánja megoldani a beruházás finanszírozását.

Felkéri a Hivatalt, hogy haladéktalanul intézkedjen a Beruházó Viziközmű Társulat megszervezése iránt és az októberi testületi ülésen a beérkezett szándéknyilatkozatok ismeretében adjon részletes tájékoztatást a forrásösszetételről.

A Képviselő-testület a hiányzó 60.000.000.- Ft-ra saját költségvetésében előzetesen fedezetet biztosít, ennek biztosítására a fedezetet megkeresi, akár beruházási hitelfelvétellel is.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület októberi ülése, illetve folyamatos

285/2004.(X.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 m Ft pályázati önrészt biztosít  a badacsonytomaji strand bejárat és pénztárépület megépítésére. Ezen felül 30 m Ft-ot biztosít a 4 üzlethelyiség bontására és 3 üzlethelyiség újjáépítésére.

Felkéri továbbá a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy az október havi soros képviselő-testületi ülésre vizsgálja meg, hogy a jelenlegi tervhez képest a javasolt módosítások átvezetése esetén szükséges-e az építési engedély módosítása.

A vizsgálat során a tervezővel egyeztetni kell a határidő és a tervezési díj tekintetében.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. október havi soros képviselő-testületi ülés

286/2004.(X.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 6 db faház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

Nyári időszakban (május 1-től szeptember 30-ig), illetve december hónapban 120.000,- Ft/hó/db

A bérleti díj            3 napra 20.000,- Ft/db

1 hétre  40.000,- Ft/db

2 hétre  80.000,- Ft/db

Téli időszakban (október 1-től április 30-ig) 30.000,- Ft/hó/db

A bérleti díjat előre kell fizetni. Az oda-vissza szállítás költsége a bérlőt terheli. A faházakat csak szilárd (beton) alapra lehet letenni.

Ettől eltérni és egyéni bérleti díjat meghatározni csak a környező települések önkormányzatai és az intézmények nem üzleti célú hasznosítása esetén lehetséges.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a környező települések önkormányzatait és intézményeit tájékoztassák e lehetőségről, az igények felmérése érdekében.
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető
Határidő: folyamatos

287/2004.(X.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy vegyék fel a kapcsolatot az OVIBER Kft., valamint a Horváth Ép. Kft. vezetőivel annak érdekében, hogy a Park utca szegélyezését 2005. év márciusában végezzék el.

Amennyiben nem sikerül megegyezni, az október havi ülésen dönt a Képviselő-testület a Park utca szegélyezési munkálataira szükséges 5 m Ft fedezetéről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november havi soros képviselő-testületi ülés

288/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

289/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti ünnepek méltó megemlékezése céljából Emlékpark kialakításáról dönt a Kert utca 71-es számú főút felőli végén.

profr. dr. Berek Lajos szobrászművész kopjafa készítésre vonatkozó felajánlását elfogadja és hálás köszönetét fejez ki a nagylelkű adományért.

Megbízza a Hivatalt, hogy az emlékpark kialakítás költségeinek elszámolását terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület novemberi ülése

290/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bujtor István színművész és Darvasi Ilona a Turay Ida Színtársulat igazgatója megkeresésére hozzájáruló támogatását adja ahhoz, hogy a 2005. nyarán megrendezendő Balaton Fesztivál keretében Badacsonytomaj településen előadást szervezzenek.

291/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete önállóan, saját hatáskörben megrendeli a Magyarország Városai című könyvsorozatot az Égisz Kft. kiadásában, teljes kidolgozással.

A 4. kötet megjelenítéséhez 300.000.- Ft + ÁFA, az 1-2-3. kötetre együtt a 30%-os kedvezményes ár figyelembe vételével bruttó 10.000.- Ft-ot biztosít a 2005. évi költségvetés terhére.

A kidolgozáshoz szükséges információs anyagot az Önkormányzat a vállalkozó rendelkezésére adja.

Felkéri a Jegyzőt a szerződés elkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: A szerződés elkészítésére:  2004. november 25.

A szerződés aláírására:  2004. november 30.

292/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az elkészített szakértői vélemény megállapításaira figyelemmel megbízza a Polgármestert, hogy kérjen be három ajánlatot tanulmányterv elkészítésére, mely tartalmazza a hasznosítható termálvíz lehetséges előfordulási helyeit a településen.

Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

A tanulmányterv elkészítésére 1.000.000.- Ft-ot biztosít a 2005. évi költségvetés terhére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 30., illetve folyamatos

293/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Támogatja, hogy a Tourinform Irodába kerüljön az Egyesület székhelye, ezért megbízza a Tourinform Iroda vezetőjét, hogy terjessze a következő testületi ülés elé a közös együttműködés céljára szolgáló szerződéstervezetet.

Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy teremtse meg a feltételét annak, hogy az Önkormányzat és a Borút Egyesület honlapjain az adott oldalra való hivatkozások (linkek) elhelyezésre kerülhessenek.

Felelős: Csoltai Lajos kulturális referens, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése, illetve folyamatos

294/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól, értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta. Megköszöni az előkészítőknek a jól áttekinthető anyagot.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő a Badacsony kártya működési feltételeinek vizsgálatát. Ehhez az anyaghoz Turisztikai Tanácsadó Testület és a KITK Bizottság készítse el javaslatát, vonja be a szakembereket (strandüzemeltetők, CÉH Egyesület).

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a parkolók fejlesztésének lehetőségeit dolgozzák ki a soron következő ülésre.

Megbízza továbbá a Városüzemeltető KHT-t, hogy az idegenforgalmi szezonban a szemétszállítás megszervezését vizsgálja meg és tegye le javaslatát a soron következő ülésre.

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetője,

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági csoport vezetője

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

295/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT. IV-IX. hónapok gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.

Megbízza a KHT ügyvezetőjét, hogy a negyedik negyedév közhasznú feladatait a közhasznúsági szerződésnek megfelelően, a pénzellátási terv havi ütemezése szerint hajtsa végre. Szükséghelyzet esetén a Polgármester saját hatáskörében intézkedjen. A tervezett műszaki fejlesztésről a rendelkezésre álló összeg erejéig az ügyvezető vállaljon kötelezettséget.

Tulajdonosi kezességvállalásról szóló döntés a Képviselő-testület hoz, a Testület elé benyújtott előterjesztés alapján.

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető,

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: folyamatos

296/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0160/33 hrsz-ú nyitott szennyvízürítő megnevezésű ingatlant hasznosításra átadja a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT részére. Az átadás és hasznosítás módjáról külön szerződést kell kötni.

Kéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály, valamint a Városüzemeltető KHT együttműködését a lehetséges pályázatok felkutatására és megírására. A pályázati lehetőségekről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

Megbízza továbbá a Városüzemeltető KHT-t, hogy az ingatlan elnevezésére találjon egy találó nevet, hogy a jövőben egyértelmű legyen, hogy melyik területről van szó.

Felkéri a Hivatalt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT ügyvezetője

Határidő: folyamatos

297/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2005. évi Utazás Kiállításon egy önálló standdal részt vesz az Önkormányzat, az ehhez szükséges költségeket a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2005. évi költségvetés tervezése, valamint a kiállítás időpontja

298/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deres Lászlóné bérleti szerződése meghosszabbítása iránti kérelmét elutasítja és a strand üzemeltetését átadja a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT-nak.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa, valamint az üzemeltetési szerződést készítse elő.

Megbízza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

299/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi megvalósult beruházások pénzügyi kihatásairól és a 2005. évi előzetes kötelezettség vállalásokról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

300/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnertelepülési kapcsolat bővítéséről szóló előterjesztést elfogadja azzal, hogy az évente megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programjára meg kell hívni a marcellházi önkormányzat küldöttségét.

Megbízza a Hivatalt intézkedjen arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat  honlapjára felkerüljön Marcellháza, mint testvér település.

Megbízza továbbá a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy a településen a testvértelepülések egyéb módon történő jelzésére tegyen javaslatot (pl. településhatáron táblán jelezni).

Felelős: Csoltai Lajos kulturális referens, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!