Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. évben meghozott határozatai II.

101/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy  - hivatkozással az állam tulajdonában álló vállalkozói vagyonról szóló 1995. évi XXXIX. tv. 69/A. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre -  levélben forduljon a Miniszterelnökhöz annak érdekében, hogy a badacsonytomaji volt szennyvíztisztító telep térítésmentes átadásra kerüljön az Önkormányzat számára.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. április 30.

102/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Varga Györgyné Badacsonytomaj, Felsőkolónia 1. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és a Felsőkolóniában lévő komfort nélküli lakás bérleti jogáról való lemondásért 1.500.000.- Ft összegű térítést állapít meg.

Felhatalmazza a Jegyzőt a megállapodás elkészítésére, valamint a Polgármestert annak aláírására.

A megállapodás aláírását követő 24 órán belül gondoskodni kell az ingatlan  - műszaki felügyelet mellett -  lakhatatlanná tételéről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 20.

103/2004. (IV.14.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji és a badacsonyi strandok mederkotrási és homokozási munkálataira az árajánlatokat megtárgyalta és a Limnotech Kft. ajánlatát fogadja el az alábbi módosításokkal:

Késedelmes teljesítés esetén a napi kötbért 100.000,- Ft összegben határozza meg.

Felkéri az Építéshatósági és Vagyongazdálkodási Csoportot, hogy készítsen kalkulációt az iszap befogadás tarifájára.

Felkéri továbbá a Falugondnokság Kht-t, hogy a beszállításhoz szükséges őrzés, terület karbantartás feltételeit teremtse meg. Biztosítson személyzetet a beszállítás ellenőrzésére, a területet tegye alkalmassá a befogadásra.

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

104/2004.(IV.14.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonyörs településrész kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez szükséges árokásás munkálataira érkezett ajánlatokat kiértékelte és  Nagy Sándor badacsonytomaji vállalkozó árajánlatát fogadja el 320.000,- Ft összeggel.

Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlatnak megfelelő vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2004. május 15.

105/2004. (IV.14.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az üresen álló nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségek közül az alábbiakat nem kívánja a pályáztatásba bevonni:

§ Móló bazársor Balaton felőli végén lévő (zöldség-gyümölcs) üzlethelyiség: Farkas Roland

§ Móló bazársor Balatonnal párhuzamos üzlethelyiség:

Binecz  János

§  Felső bazársor 1. sz. üzlethelyiség: Altner József

§  Felső bazársor 2. sz. üzlethelyiség: Éder Zoltán

§  Felső bazársor 3. sz. üzlethelyiség: Kovács Lászlóné

§  Batári Boglárka által visszaadott üzlet: Fakapu Bt.

§  Badacsonyi strandon lévő 3 sz. pavilon: GelencsérTamás

Felkéri a Polgármestert nevezett személyekkel a szerződést kösse meg.

§  Móló bazársor Balaton felőli oldalán lévő 4. számú

üzlethelyiségre, valamint a móló bazársor „Gomba”

üzlethelyiségre több ajánlat is érkezett, ezért licitálás útján dönt a bérlő személyéről.

§  Badacsonyi strand 2. és 5. sz. üzlethelyiségnél a

pályázati határidő folyamatos, mivel  ajánlat ezekre a

pavilonokra nem érkezett. Az ajánlatokat a beérkezés

sorrendjében bírálják el.

§  Tourinform Iroda melletti üzlethelyiséget, - korábban Csoltai

Lajosné által bérelt – nem kívánja bérbe adni, azt a Tourinform

Iroda használatába adja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. május 15.

106/2004.(IV.14.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, járjon el az ügyben, hogy Badacsony, Park utcában a szennyvízcsatorna építésnél a csonk beállás ne csak a föld alatti 1 méterre való beállás legyen, hanem  az 1 méteren belül álljanak  fel a föld felszínére is.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

107/2004. (IV.20.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2004. évi elfogadott költségvetésében a felhalmozási kiadásoknál a főösszeg változatlanul hagyása mellett az alábbi beruházásoknál a költségvetési előirányzatot átcsoportosítja:

Badacsonytomaj strand előtti parkoló eredeti ei.:     20    m Ft

Beruházáshoz szükséges előirányzat:                   12    m Ft 

Felszabaduló forrás:                                               8    m Ft

Badacsonyi parképítés II. ütem eredeti ei.:             15,4 m Ft

Elnyert pályázat:                                                   4,6 m Ft

Pótelőirányzat:                                                      8    m Ft

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az átcsoportosításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg, a költségvetési rendelet módosítását terjesszék elő a Képviselő-testületi ülésre.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  soron következő képviselő-testületi ülés

108/2004.(IV.20.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs 71. sz. főút melletti járda BALATON hullámkő burkolattal való felújítási munkáihoz plusz költségkeretet biztosít 6.617.083,- Ft bruttó összegben az általános tartalék terhére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 30.

109/2004.(IV.20.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2004.(III.31.) számú határozatát hatályában fenntartja, nem járul hozzá ahhoz, hogy a 2254/16 hrsz-ú ingatlant élettársával közösen vásárolják meg.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 30.

110/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy a badacsonyi strand területén kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet gyakorolni szándékozó vállalkozókkal a területbérleti szerződések megkötése és a bérleti díj beszedésének joga a tulajdonost, vagy az Önkormányzatot illeti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Falugondnokság KHT-t a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző          

Határidő: folyamatos

111/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Falugondnokság KHT ügyvezetőjét, hogy állíttassa helyre a badacsonyi strandon  a TÁTIKA épülete felé eső kerítésrészt.

Felelős: Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője

Határidő: 2004. május 31.

112/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 43/2003. (II.26.) számú határozatának 1.) pontját, és Badacsonyban 2004. évtől 9 állomáshelyet biztosít a hegyi irányjárat működtetéséhez.

113/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

114/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprémi Egyetem Turisztika Szakával vegye fel a kapcsolatot 4 fő turisztikai hallgató nyári gyakorlati helyének biztosítására 2004. július 1. – 2004. augusztus 31. közötti időszakban azzal, hogy napi ebédjüket és szállásukat az Önkormányzat biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési átcsoportosításra a szeptemberi ülésen tegyen javaslatot.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. július 1., illetve a Képviselő-testület szeptemberi ülése

115/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás II/A. kivitelezői feladatainak ellátására a benyújtott ajánlata alapján a VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Rt-t (1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) jelöli ki. Az egyösszegű vállalkozói díj: 24.077.300.- Ft + ÁFA.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert az ún. fixáras vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 30., illetve folyamatos

116/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

117/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság Településüzemeltető Közhasznú Társaság „BA” 2003. április 2. és 2004. január 20. közötti időszak gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését elfogadja.

118/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2003. évi helyesbített pénzmaradványát 803.319.000.- Ft összeggel jóváhagyja.

Ebből:  -  Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat             780.341.000.- Ft

-  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                        22.978.000.- Ft

A pénzmaradványból:

-   Önkormányzat                                                                     766.258.000.- Ft

-   Óvoda                                                                                     2.481.000.- Ft

-   Tourinform Iroda                                                                         226.000.- Ft

-   Könyvtár                                                                                    560.000.- Ft

-   Általános Iskola                                                                     10.816.000.- Ft

Kötelezettséggel terhelt:                                                              45.500.000.- Ft

Eredeti előirányzatként:                                                             712.000.000.- Ft

Szabad pénzmaradvány összesen:                                               22.841.000.- Ft

Tűzoltóság:                                                                                 22.978.000.- Ft

Kötelezettséggel terhelt:                                                                4.055.000.- Ft

Szabad pénzmaradvány összesen:                                               18.923.000.- Ft

A Tűzoltóság pénzmaradvány felosztását a mellékelt javaslat szerint a Képviselő-testület elfogadja.

A Képviselő-testület az Önkormányzat szabad pénzmaradványából

-     8.000.000.- Ft-ot biztosít a sportpálya felújítására, füvesítésére, ezt céltartalékba helyezi,

-     500.000.- Ft-ot biztosít az intézmények részére pályázati önrészként,

-     12 db szemetesedény beszerzésére 300.000.- Ft-ot biztosít.

Az Önkormányzat szabad pénzmaradványából megmaradt 14.041.000.- Ft-ot az általános tartalékba helyezi.

Felkéri a Jegyzőt a rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

119/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Könyvtárral kapcsolatban június 30-ig elvégzendő felülvizsgálat során térjen ki közhasznú munkás foglalkoztatásának lehetőségére is.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

120/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Utazás Kiállítás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

121/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvényterv előkészítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbiakban dönt:

- Az ún. pedagógus hétre tervezett programkínálat önköltségi alapon kerül megrendezésre, azaz az Önkormányzat ehhez plusz forrást nem rendel, a programkínálatról tájékoztatják a vendégeket.

- A végleges rendezvényprogram elkészítését követően a pontos időpontokkal együtt az Önkormányzat honlapján meg kell jeleníteni.

- A programok szervezéséért a Badacsony Kulturális KHT ügyvezetője a felelős, a helyes időpontok közléséért a Tourinform Iroda. 

- A protokoll vendégek ellátásáról, kíséréséről Csoltai Lajos kulturális referens    gondoskodik.

- A Képviselő-testület dönt abban, hogy a Borhét megnyitója a tervezettől eltérően 2004. július 24-én 19.00 órakor lesz.

Felelős: Nagy László Badacsony Kulturális KHT ügyvezetője

Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

Csoltai Lajos kulturális referens

Határidő: folyamatos

122/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

123/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályosulásáról készített tájékoztatót elfogadja.

124/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település bejárás során szerzett tapasztalatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta. A meghatározott 4 szempont közül a 2004-es szezonra sürgősen elvégzendő feladatokat az alábbiak szerint határozza meg a tartalékkeret terhére:

1.) A Rázós út azon részét, mely kőzúzalékkal van beterítve a Bormúzeumtól a Panoráma borozóig, munkagéppel egyenletessé kell tenni.

A Képviselő-testület erre 150.000.- Ft-ot biztosít.

2.) Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket a Hegyalja útnak a Bormúzeumtól történő továbbépítése érdekében.

3.) A Vízmű mellett maradt törmelék és föld szezon kezdetére legyen elszállítva oly módon, hogy fel kell venni a kapcsolatot a településen munkát végző VEGYÉPSZER RT-vel és a Horváth-Ép Kft-vel, hogy saját beruházásuknál használják fel ezt a töltésanyagként.

4.) A Badacsonyi strand esetében a kiépített partvédőmű előtti elburjánzott nádast ki kell tisztítani, majd az eredeti funkciót helyre kell állítani a keleti kerítés vonaláig.

A Képviselő-testület erre 500.000.- Ft-ot biztosít.

5.) A Badacsonyi strand 71-es melletti kerítését fel kell újítani.

A Képviselő-testület erre 200.000.- Ft anyagköltséget biztosít.

6.)A Felsőkolóniai ingatlan utolsó bérlőjének ügyét rendezni kell és az épületet lakhatatlanná kell tenni.

A Képviselő-testület erre 200.000.- Ft-ot biztosít.

7.) A Falugondnokság KHT vásárolja meg az Egry sétányra szükséges átereszeket, és azokat haladéktalanul rakja le.

A Képviselő-testület megbízza a Hivatalt, hogy a TEVÜM Bizottság jegyzőkönyvében foglalt további három szempontban felsorolt feladatok költségkimutatását végezze el és az egyes feladatok mellé jelölje meg annak felelősét is.

A Képviselő-testület megbízza továbbá a Hivatalt vizsgálja meg, hogy milyen forrásokból biztosítható folyamatosan évente kb. 3 millió Ft a közterületen illegálisan lerakott kommunális hulladék rendszeres begyűjtéséhez. Vizsgálat terjedjen ki az építményadó esetleges növelésének lehetőségére is.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője

Határidő: 2005. május 31., illetve folyamatos

125/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a G-Mentor Kft. (...) ajánlatát elutasítja.

A Képviselő-testület azt támogatja, hogy a Hivatal az Önkormányzat honlapját frissítse fel és ezekben szerepeljenek a település rendezvényei.

126/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Járfás István Kecskemét, Nagy Lajos krt. 31. szám alatti lakosnak a Badacsonytomaj 977 hrsz-ú út ingatlanának megvásárlására történő felajánlását elutasítja.

Az út térítésmentes, feltétel nélküli felajánlását azonban elfogadja. Erre irányuló ajánlat esetére felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Megbízza a Jegyzőt, hogy az ingatlantulajdonost a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. május 30.

127/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Mária Tapolca, Ady E. u. 24. II/7. szám alatti lakosnak a Badacsonytomaj 1590 hrsz-ú út ingatlanának megvásárlására történő felajánlását elutasítja.

Az út térítésmentes, feltétel nélküli felajánlását azonban elfogadja. Erre irányuló ajánlat esetére felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Megbízza a Jegyzőt, hogy az ingatlantulajdonost a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. május 30.

128/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rosivall Ákos támfal helyreállítási kérelmének helyt ad, a szükséges munkák elvégzésére 300.000.- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse, valamint a társberuházói szerződést készítse el.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. május 30.

129/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tapolca Város Kórház támogatására írt kérelmet ebben a formában elutasítja, konkrét eszköz beszerzésének támogatását azonban nem veti el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Tapolca Városi Kórháztól kérje be azoknak az eszközöknek a jegyzékét, amelyeknek beszerzését a 2004. évben tervezik, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. május 31., illetve folyamatos

130/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Amaczán Józsefné (1155 Budapest, Ivánka u. 11. szám alatti lakos), illetve jogi képviselőjének Dr. Andrási László ügyvédnek az újabb egyezségi ajánlatát elfogadja. Az egyezségi ajánlat alapján fizetendő bruttó 5.000.000.- Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítsa.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az egyezségi javaslat részleteit egyeztessék, illetve a megállapodást aláírják.

Felkéri a Jegyzőt arra is, hogy az átcsoportosításra vonatkozó előterjesztést készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

131/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi szennyvízcsatorna IV. ütem céltámogatással megvalósuló beruházása tárgyában meghozott 69/2004. (III.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

I.    A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége: 527.234 ezer forint

I.2. A Képviselő-testület saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 210.894 ezer forintot – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben –   biztosítja.

I.3. A saját forrás összegéből: saját bevétel 0 forint

I.4. A Képviselő-testület a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

Lakossági hozzájárulás  210.894 ezer forint

II.   A településrendezési tervvel való összhang:

A Képviselő-testület igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás a 14/1994. (IX.22.) számú Képviselő-testületi rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

Az Önkormányzat az igénybejelentést megelőző 10 évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem  idegenítette el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

132/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART RT. részvényeinek értékesítésének esetére vonatkozó elővásárlási jogot biztosító megállapodás tervezetet megismerte és nyilatkozik arra, hogy az elővásárlási jogot biztosító megállapodásban ebben a formában nem kíván részt venni, további egyeztetést tart szükségesnek..

Felkéri a Jegyzőt, hogy a BAHART RT. igazgatóját a döntésről soron kívül értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

133/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "LÉPTÉK" Tervező Kft. Pécs (képviseli: Masszi Pál) által készített "Faluközpont és rendezvénytér" kialakításának koncepcióját és az elkészített engedélyes terveket elfogadja.

Az elkészült tervet engedélyezés céljából be kell nyújtani az illetékes építési hatósághoz. A Testület dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani az I. ütem megvalósítására  - Közösségi Ház -  a SAPARD "Falufejlesztés és felújítás a vidék térségi és szellemi örökségének védelme és megőrzése" címen kiírt pályázatára támogatás érdekében. A program megvalósításához és a pályázat beadásához szükséges bruttó 60.520.644.- Ft-ot a pályázati dokumentációban megjelölt ütemezés szerint a 2005. és 2006. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2005. és 2006. évi költségvetések tervezésénél a pályázati önrészt, mint kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot a pályázatban megjelölt ütemezés szerint a költségvetésbe tervezze be.

Egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően az igényelt támogatás  - 49.900.000.- Ft -  és kamatai erejéig a támogatást folyósító szervezet javára az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a badacsonytomaji 2553 hrsz-on nyilvántartott "strandfürdő" megnevezésű tehermentes ingatlanra a jelzálogjog, valamint annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármester és a Jegyzőt, hogy az elkészített pályázati dokumentációkat aláírják és azt benyújtsák a területi SAPARD Irodához.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 30., illetve folyamatos

134/2004. (IV.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

„Badacsonytomaj Nevelésügyéért” kitüntetést:

- Tóth Alajosné Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 58. szám alatti lakosnak

„Badacsonytomaj Közszolgálatáért” kitüntetést:

-  Vastag Béláné Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 24. szám alatti lakosnak adományozza.
Felkéri a Polgármestert a kitüntetések átadására.

135/2004. (IV.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kolompár Gyula Badacsonytomaj, Felsőkolónia 2. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és a Felsőkolóniában lévő komfort nélküli lakás bérleti jogáról való lemondásért 1.000.000.-Ft összegű térítést állapít meg.

Felhatalmazza a Jegyzőt a megállapodás elkészítésére, valamint a Polgármestert annak aláírására.

A megállapodás aláírását követő 24 órán belül gondoskodni kell az ingatlan  - műszaki felügyelet mellett -  lakhatatlanná tételéről.

Megbízza továbbá a Jegyzőt tájékozódjon a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknál, hogy a Felsőkolóniára vonatkozó újjáépítési engedélyhez a szakhatósági hozzájárulás milyen feltételek mellett adható.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a szerződés megkötésére: 2004. május 15.

a lakás lakhatatlanná tételére: 2004. május 25.

136/2004. (V.12.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2004. (IV.28.) számú határozatát visszavonja, egyidejűleg a BAHART RT. részvényeinek értékesítésének esetére vonatkozó elővásárlási jogot biztosító megállapodást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

137/2004.(V.19.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsony településrészen megrendezésre kerülő „Balatoni Nyári Fesztivál” megvalósításához a támogatását megadja. Hozzájárul ahhoz is, hogy a Fesztivál időtartama alatt a szombati rendezvények megtartásához a rendezők a badacsonyi strand területét és infrastruktúráját igénybe vegyék.

1. A strand területét a strand nyugati oldalán lévő vizesblokk keleti faláig terjedő sávban lehet csak használni.

2. A rendezvény ideje alatt a személy- és vagyonvédelemről a kérelmező köteles gondoskodni.

3. A strandot 21.00 órakor ki kell üríteni úgy, hogy azt követően a takarítás történjen meg.

4. A Tátika Üzletház és a strand közé mobil kerítést kell létesíteni, aminek megépítéséről, illetve elbontásáról az üzemeltetőnek, a program rendezőjének kell gondoskodni kell.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapodást készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 4., illetve folyamatos

138/2004.(V.19.) számú  határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül „Temető bővítése” I. ütem tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 29.500.000,- Ft
Igényelt támogatás összege: 20.500.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 9.000.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 9.000.000,- Ft-ból (2.745 e Ft önrész és 6.255 e Ft támogatás), 2005. évben 20.500.000,- Ft-ból (6.255 e Ft önrész és 14.245 e Ft támogatás) kívánja megvalósítani.
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

139/2004.(V.19.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül „felhagyott szennyvíztelep és környéke rendbetétele” tárgyában.

A beruházás költsége:          5.000.000,- Ft

Igényelt támogatás összege: 3.500.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.500.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 1.000.000,- Ft-ból (300 e Ft önrész és 700 e Ft támogatás), 2005. évben 4.000.000,- Ft-ból (1.200 e Ft önrész és 2.800 e Ft támogatás) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

140/2004.(V.19.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül „Egry József Művelődési Ház felújítása” tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 6.000.000,- Ft

Igényelt támogatás összege: 4.200.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.800.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 6.000.000,- Ft-ból (1.800.000,- Ft önrész és 4.200.000,- Ft támogatásból) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

141/2004.(V.19.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül „egyéb önkormányzati fejlesztések” (Badacsonytomaj játszótér felújítás, bővítés)” tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 10.000.000,- Ft

Igényelt támogatás összege:   7.000.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 3.000.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 1.000.000,- Ft-ból (300 e Ft önrész és 700 e Ft támogatás), 2005. évben 9.000.000,- Ft-ból (2.700 e Ft önrész és 6.300 e Ft támogatás) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

142/2004.(V.19.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül „vízelvezető árokrendszer felújítása” tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 10.000.000,- Ft

Igényelt támogatás összege:   7.000.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 3.000.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 1.000.000,- Ft-ból (300 e Ft önrész és 700 e Ft támogatás) 2005. évben 9.000.000,- Ft-ból (2.700 e Ft önrész és 6.300 e Ft támogatás) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

143/2004.(V.19.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a CÉDE pályázati kiíráson belül kiírt pályázatra, oktatási intézmények rekonstrukciója (óvoda: árnyékoló építés) tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 4.200.000,- Ft

Igényelt támogatás összege: 2.940.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.260.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 4.200.000,- Ft-ból (1.260.000,- önrész és 2.940.000,- Ft támogatás) összeggel kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.

Felelős:Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

144/2004.(V.19.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Építéshatósági és Vagyongazdálkodási Csoportot, hogy keresse meg az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a Badacsony Kisfaludy-forrás támfal felújítási munkálatainak anyagköltségéhez járuljanak hozzá. Amennyiben szükséges, hatósági intézkedést is folyamatba kell tenni. Amennyiben a tulajdonosok nem járulnak hozzá a költségekhez, a támfalfelújítás nem folytatódik.

Az eljárás eredményéről, illetve a további intézkedések szükségességéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

145/2004.(V.19.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Park utcai csapadék elvezetés végleges megoldására 900.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

146/2004.(V.19.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strand öltözők felújítási munkálataihoz bruttó 4.812.500,- Ft-ot biztosít mindkét öltözőépület új tetőkialakítás megépítésére, az általános tartalék terhére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

147/2004.(V.19.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strandon a végleges energiaellátás – 3 fázis, 3 x 16 Amper – megoldására bruttó 500.000,- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  folyamatos

148/2004.(V.19.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Badacsony, Park utcai sétány szegély kialakítására tett javaslatokat, miszerint az út szegélyezése mellett bazaltkőből épített 50-55 cm magasságú támfal kialakítására kerüljön sor, mely egyben pihenőhelyül is szolgálna, 4 helyen átjárás biztosításával, aminek bruttó bekerülési költsége 3.500.000,- Ft.

Felkéri az Építéshatósági és Vagyongazdálkodási Csoportot, hogy készítse elő a területet a kivitelezésre.

Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelező kiválasztására és a szerződés megkötésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. június 30.

149/2004.(V.19.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális Kht. által bekért rendezvénysátor vásárlására és bérlésére beérkezett árajánlatokat megtárgyalta. Az ajánlatokat nem tartja megfelelőnek, így azokat elveti.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy keressen partnert a rendszer működtetéséhez, végezzen piackutatást. A tárgyalások eredményeiről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Falunapra a Badacsony Kulturális Kht. béreljen sátrat.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

150/2004.(V.19.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Badacsony Kulturális Kht-t azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésig mérje fel a pavilonok továbbhasznosítási lehetőségét. Ennek keretében vizsgálni kell a környező települések igényeit is az esetleges bérbeadás lehetőségeire figyelemmel.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. május 26.

151/2004.(V.19.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem szándékozik megvásárolni a Kisvasút Gmk-nak a tulajdonát képező badacsonyi parkoló megvásárlására tett  5.250.000,- Ft összegű ajánlatát nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Kisvasút Gmk-t a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 10.

152/2004.(V.19.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi parkban kialakítandó játszótér megépítésére rendelkezésre álló 4,3 millió forinton felül 2 millió forint keretet biztosít szökőkút létesítéséhez.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

153/2004. (V.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítéssel:

A Képviselő-testület 124/2004. (IV.28.) számú határozatának 4. pontjában meghatározott  - „A Badacsonyi strand esetében a kiépített partvédőmű előtti elburjánzott nádast ki kell tisztítani, majd az eredeti funkciót helyre kell állítani a keleti kerítés vonaláig” -  feladat határidejét a szezonzáráshoz közeli időpontban határozza meg a Falugondnokság KHT-nak.

Felelős: Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője

Határidő: 2004. október 1.

154/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy vizsgálja felül a volt fogorvosi lakás műszaki állapotát, készítsen annak helyreállítására költségvetési kalkulációt, hogy az felajánlható legyen a Rendőrségen szolgálati lakás céljára és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly csoportvezető

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

155/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém megyei Rendőrkapitányság kérelmét megtárgyalta és a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Révfülöpi Rendőrőrs által használt RB-6593-as forgalmi rendszámú szolgálati gépkocsi üzemeltetésére 300.000.- Ft támogatást ad az általános tartalék terhére.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány jogerős bejegyzése után az Alapítványnak nyújtandó támogatás összegét 300.000.- Ft-tal csökkenti.
Megbízza a Polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást a soron következő ülésre készítse elő.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 30.

156/2004. (V.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, vizsgálja meg a jelenlegi önkormányzati személygépkocsi használatra való átadását a Polgárőr Egyesület részére, miután az új vásárlása megtörtént. Vizsgálja meg továbbá a Bűnmegelőzési Bizottság felállításának feltételeit és ezeket terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

157/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az elmaradt gázbekötések állásáról szóló ismételt tájékoztatót továbbra sem fogadja el.

Felkéri a Balatongáz Kft. ügyvezetőjét, hogy név- és cím szerint készítsen egy kimutatást arról, miért nem tudják bekötni a hálózatba az ingatlanokat, és ezt műszakilag támassza alá.

Megbízza a Polgármestert, hogy  - amennyiben annak jogi feltételei fennállnak -  kezdeményezzen rendkívüli taggyűlés összehívását e napirenddel kapcsolatban a Balatongáz Kft. ügyvezető igazgatójánál.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kezdeményezze a Közútkezelő KHT-nál, hogy a Római út sávos helyreállításhoz ne adja hozzájárulását, hanem az út teljes szélességben történő aszfaltozását engedélyezze.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, illetve folyamatos

158/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Falugondnokság KHT „Ba” előtársaság beszámolóját, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, a teljességi nyilatkozatot és a független könyvvizsgálói jelentését a 2004. február 20. – 2004. március 22-ig terjedő előtársasági időszakra jóváhagyja.

159/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Falugondnokság KHT támogatása 2004. március 23-tól című előterjesztést megtárgyalta.

A Képviselő-testület a Falugondnokság KHT likviditási tervét úgy fogadja el, hogy a negyedik negyedévben korrigálásra kerül a teljesítés tükrében.

Megbízza a Hivatalt, vizsgálja meg, hogy miért van ilyen nagy eltérés a likviditási terv és a tényleges finanszírozás között.

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési és adócsoport vezető,

Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése, valamint

2004. november 30.

160/2004. (V.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2004. (III.31.) számú határozatnak megfelelően megtárgyalta a Falugondnokság KHT által készített jelentést és az alábbi döntést hozza:

1.)    A település közigazgatási területén keletkezett illegális hulladéklerakók megszüntetése a jövőben a Falugondnokság KHT feladata.

2.)    Felkéri a Falugondnokság KHT. ügyvezető igazgatóját és a Hivatalt, hogy a szemétszállítás és a jelentkező problémák megoldására átfogó javaslatot készítsen, különös tekintettel a Badacsonyörs településrészen keletkezett lakossági kommunális hulladék elszállítására, illetve a tárolóedényzet beszerzésére, karbantartására. A jelentés terjedjen ki a jelenlegi állapot rögzítésére, a konténerek esetleges megszüntetésére, továbbá a javasolt megoldásra, illetve annak költségvonzataira.

3.)    Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az OTTÓ KFT. ügyvezető igazgatójával egyeztető tárgyalásokat folytasson és ennek eredményeként kezdeményezzék a megkötött szolgáltatási szerződés módosítását, különös tekintettel a zsákos hulladékelszállítás problémájára.

4.)    Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésre készítse el javaslatát számításokkal alátámasztva a lakossági szemétszállítási díj esetleges eltörlésének lehetőségére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője

Határidő: 2004. június 30., illetve augusztus 31.

161/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT mérlegbeszámolóját elfogadja azzal, hogy a mérlegben szereplő 1.568.000.- Ft veszteséget pótbefizetésként biztosítja az általános tartalék terhére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 20.

162/2004. (V.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József Művelődési Ház jövőbeni működtetésére javaslat című előterjesztést és annak mellékleteit megtárgyalta.

Felkéri a Hivatalt, hogy az előterjesztésben megfogalmazott műszaki jellegű kérdések (színházterem átalakítás, fűtéskorszerűsítés, homlokzat felújítás, művelődési ház előtti tér) vonatkozásában végezze el a költségszámításokat, tárja fel az esetleges pályázati lehetőségeket és azokat  - lehetőség szerint -  terjessze a Képviselő-testület júniusi ülésére.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Badacsony Kulturális KHT igazgatói álláshelyére előkészítésre kerülő pályázat megfogalmazásakor az értékelhető lakossági vélemények épüljenek be.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület júniusi, illetve augusztusi ülése

163/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Beruházási Kft. ajánlatát az Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának elkészítésére elfogadja, a 480.000.- Ft + ÁFA összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

164/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete N. Horváth Erzsébet kérését megvizsgálta és a nettó 73.560.- Ft-os szerkesztői díjat 2004. június 1-től 20%-kal megemeli.

Felkéri a Hivatalt, hogy az előirányzat módosításra a javaslatot a Képviselő-testület soron következő ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 30.

165/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, körjegyzői feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportnál megnövekedett feladatok, illetve Horváth Béla köztisztviselő foglalkoztatási jogviszonyának részfoglalkoztatásúvá történő átalakulása miatt az 1 fő létszámbővítéshez a hozzájárulását megadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy amennyiben szüksége, a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű előirányzatának módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. július 1., illetve az augusztusi testületi ülés

166/2004. (V.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóellenőrzés előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt Megbízási Szerződés tervezetet az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

„5.) c.) a nem regisztrált szálláshely kiadók feltárása estén a feltárt és ténylegesen befolyt adó 100 (száz) százaléka illeti meg.”

Felhatalmazza a Jegyzőt és a Polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 1.

167/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Vagyonkezelési, Üzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

168/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Peter Sodermanns úr által képviselt befektetői csoportnak a 6 ha-os ingatlan hasznosítására vonatkozó ajánlatát a közölt formában nem fogadja el, hanem kizárólag az ingatlan piaci áron történő értékesítésével tartja elképzelhetőnek a projekt megvalósítását.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy kezdeményezzenek újabb tárgyalásokat a befektetőkkel és annak eredményéről a Képviselő-testület ülésén adjanak tájékoztatást.

Felkéri a Hivatalt, hogy tegyen javaslatot az ingatlan legalacsonyabb eladási árára, a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

169/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Csák Miklós Vonyarcvashegy, Kossuth u. 6. szám alatti lakos területbérleti díj elengedési kérelmét megtárgyalta és azt elutasítja.

Felszólítja a bérlőt, hogy hátralékát a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül rendezze, ellenkező esetben a Hivatal a követelés peres úton történő behajtásáról intézkedik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 30.

170/2004. (V.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településről szóló reklámfilm előkészítésére és sugárzására nem kíván megrendelést adni. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a www.vendegvaro.hu weboldalon az Önkormányzat programsorozatát ingyenesen közzéteszi.

Megbízza a Tourinform Iroda vezetőjét, hogy a jövő évi költségvetésébe tervezze be a Vendégváró című kiadványban az önkormányzat programsorozatának egyszeri megjelentetését.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ajánlattevőket a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető

Határidő: 2004. június 15., illetve a 2005. évi költségvetés tervezése

171/2004. (V.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Diczendy Zsuzsanna és Diczendy Ádám Gyula (1035 Budapest, Hunor u. 20.) badacsonytomaji 1179 hrsz-ú út felajánlását elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a szerződés elkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. június 30.

172/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Badacsony Kulturális KHT ügyvezető igazgatóját, hogy 14 napon belül tegyen javaslatot a megfelelő szakképesítéssel rendelkező gazdasági vezető személyére és terjessze elő annak fedezetigényét.

Felkéri az ügyvezetőt arra is, hogy teljeskörűen mutassa be a KHT pénzügyi helyzetét, elemezve a jelenlegi helyzet kialakulásának körülményeit.

Felkéri arra is, hogy a jelenlegi könyvelő társasággal a szerződést mondja fel és gondoskodjon másik könyvelőről.

Felelős: Nagy László Badacsony Kulturális KHT ügyvezetője

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése       

173/2004. (V.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Falunap és a Gyermeknap, mint önkormányzati rendezvények megrendezésére 1.490.000.- Ft pótelőirányzatot biztosít a Badacsony Kulturális KHT-nak.

Megbízza a Polgármestert, hogy a rendezvények lebonyolítását rendelje meg a Badacsony Kulturális KHT-tól.

Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

174/2004.(VI.23.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a TEKI pályázati kiíráson belül „Temető bővítése” I. ütem tárgyában.
A beruházás teljes költsége: 29.500.000,- Ft
Igényelt támogatás összege: 20.500.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 9.000.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 9.000.000,- Ft-ból (2.745 e Ft önrész és 6.255 e Ft támogatás), 2005. évben 20.500.000,- Ft-ból (6.255 e Ft önrész és 14.245 e Ft támogatás) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

175/2004.(VI.23.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a TEKI pályázati kiíráson belül „Egry József Művelődési Ház felújítása” tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 6.000.000,- Ft

Igényelt támogatás összege: 4.200.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.800.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 6.000.000,- Ft-ból (1.800.000,- Ft önrész és 4.200.000,- Ft támogatásból) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

176/2004.(VI.23.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a TEKI pályázati kiíráson belül „egyéb önkormányzati fejlesztések” (Badacsonytomaj játszótér felújítás, bővítés)” tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 10.000.000,- Ft

Igényelt támogatás összege:   7.000.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 3.000.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 1.000.000,- Ft-ból (300 e Ft önrész és 700 e Ft támogatás), 2005. évben 9.000.000,- Ft-ból (2.700 e Ft önrész és 6.300 e Ft támogatás) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

177/2004.(VI.23.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a TEKI pályázati kiíráson belül „vízelvezető árokrendszer felújítása” tárgyában.

A beruházás teljes költsége: 10.000.000,- Ft

Igényelt támogatás összege:   7.000.000,- Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 3.000.000,- Ft-ot biztosítja.

A pályázati célt 2004. évben 1.000.000,- Ft-ból (300 e Ft önrész és 700 e Ft támogatás) 2005. évben 9.000.000,- Ft-ból (2.700 e Ft önrész és 6.300 e Ft támogatás) kívánja megvalósítani.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

178/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-  Felkéri az Építéshatósági és Vagyongazdálkodási Csoportot, hogy a badacsonyi alsó- és felső bazársoron lévő, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségeire a 46/2004. számú határozatban megállapított bérleti díj alapján készítse elő a bérleti szerződéseket.

-  Megbízza a Falugondnokság KHT-t, hogy a 135/2004. (IV.28.) számú határozat alapján a Felsőkolóniai lakások lakhatatlanná tétele érdekében a az ott található ingóságokat leltár felvétele után szállítsa el, és megőrzés céljából 3 hónapig tárolja.

- A Hivatal dolgozza ki az „Amaczán féle” üzlethelyiség bérbeadásának feltételeit, majd a vonatkozó szabályok szerint adja bérbe.

- A Hivatal juttassa el a szálláshely kiadókhoz a Badacsony kártyával kapcsolatos 3 nyelvű tájékoztató anyagot.

- Megbízza a Badacsony Kulturális KHT-t, hogy a Borhét megrendezésének helyszínéül kijelölt területet készítse elő a rendezvény megfelelő lebonyolítása érdekében.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Szabó Károly Építéshatósági és Vagyongazdálkodási csoportvezető,

Ferenczy Károly Falugondnokság KHT vezetője,

Nagy László Badacsony Kulturális KHT vezetője

Határidő: folyamatos

179/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendezvények lebonyolításához 6 db faház megvásárlásáról dönt bruttó 1.999.999.- Ft értékben az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy Mércz Zoltán (8372 Cserszegtomaj, Várvölgyi út 23.) egyéni vállalkozóval a szerződést kösse meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. július 20.

180/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca környéki önkormányzatok területfejlesztési feladatok ellátására létrehozandó többcélú kistérségi társulásába tagként belép. A társulás alapító okiratában foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Felhatalmazza a Polgármestert arra is, hogy a Társulás soron következő ülésén kezdeményezze a badacsonytomaji mikrokörzet felülvizsgálatát.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a Társulás ülése

181/2004. (VI.30.) számú határozat


1.)  Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális Közhasznú Társaság végelszámolását 2004. december 31. napjával elrendeli. A KHT végelszámolójának Nagy László ügyvezetőt jelöli ki.

Felkéri a végelszámolót, hogy a végelszámolási eljárás előkészítését kezdje meg és döntést igénylő kérdéseket terjessze a Képviselő-testület elé.

2.)    A Képviselő-testület 2005. január 1. napjától a kulturális-közművelődési és könyvtári tevékenység ellátására részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési intézményt alapít, egyidejűleg dönt arról, hogy a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező „Községi Könyvtár” elnevezésű költségvetési intézményt 2004. december 31. napjával megszünteti.

A létrehozandó új intézmény vezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki. A képesítési feltételek tekintetében irányadóak a 2/1993. (I.30.) MKM rendeletben szereplő H-J kategória besorolása.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az új intézmény alapító okiratát, valamint a Könyvtár, mint intézmény megszűnését készítse elő és terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.

Felkéri továbbá a Jegyzőt arra is, hogy az intézményvezetői álláshely betöltésére a pályázatot a fentiek szerint írja ki, továbbá a 2005. évi költségvetés tervezésekor tervezze be köztisztviselő jogállású közművelődési szakember  - a Hivatalon belüli belső átcsoportosítással -  alkalmazásának fedezetét.

Felelős:   1.) pontnál: Nagy László Badacsony Kulturális KHT ügyvezetője

2.) pontnál: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 1.) pontnál: folyamatos

2.) pontnál: a Képviselő-testület soron következő ülése, illetve

2004. december 31.

182/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár jelenlegi helyéről történő elhelyezéséről nem dönt, amennyiben a Könyvtár áthelyezéséhez szükséges helyiségek rendelkezésre állnak, úgy a Képviselő-testület újra tárgyalja az ügyet.

183/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

184/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Badacsonytomaj, Kert u. 32/A. szám alatti társasházzá alakított ingatlanban lévő önkormányzati bérlakásokat eladásra kijelöli.

Felkéri a Hivatalt a lakások (2 db) értékbecslésének elkészíttetésére, a Polgármestert és a Jegyzőt pedig az eladással kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására.

Az értékbecslést és a tárgyalások eredményéről szóló előterjesztést a Képviselő-testület ülésére elő kell készíteni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

185/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről, foglalkoztatási lehetőségéről szóló tájékoztatót elfogadja.

186/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. Elismerését fejezi ki a Tűzoltóság szakmai munkájáért.

Felkéri egyúttal a Parancsnokot, hogy a helyi foglalkoztatáspolitikai törekvések tükröződjenek a Tűzoltóság személyzeti politikájában, vagyis elsősorban helyi lakosok foglalkoztatására kerüljön sor.

187/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát megtárgyalta és azt 2004. július 1-jei hatálybalépéssel elfogadta. A Szabályzat rendelkezéseit az ezt követően indult közbeszerzések során kell alkalmazni.

188/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Foodapest kiállításon nem kíván megjelenni. Ajánlja azonban a lehetőséget  a helyi borosgazdák vagy a Badacsonyi Borút Egyesület tagjai számára.

Megbízza a Tourinform Irodát, hogy a borosgazdákat, illetve a Borút Egyesületet a szervezésben lehetőségeihez mérten segítse.

A Képviselő-testület a 2004. július 9-10-én Fonyódon megrendezésre kerülő Vizek Fesztiváljára 20.000,- Ft regisztrációs díjat biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a KITK Bizottság elnökét, hogy a Turisztikai Tanácsadó Testülettel és a Tourinform Irodával együttműködve dolgozza ki az Önkormányzat médiapolitikájának alapjait és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezető, Margittai Elemér KITK bBizottság elnöke

Határidő: folyamatos, illetve 2004. július 9.

189/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a várossá avatás program-tervezetét a tervezési munka alapjául elfogadja.

Felkéri Lesz Ferenc képviselőt a munka koordinálására, akinek a Képviselő-testület rendkívüli ülésén meghozott döntések alapján lehetősége lesz a megrendelések előkészítésére.

Az előzetesen kért keretösszeg - 5 millió forint - felhasználását az általános tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: Lesz Ferenc képviselő

Határidő: 2004. július 12.

190/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

191/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pihenőpark kialakításának lehetőségéről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Felkéri Harmati Miklós képviselőt, hogy a telektulajdonosoktól a hozzájáruló nyilatkozatokat szerezze be és ezek birtokában készüljön egy új előterjesztés, ami alapján dönt a Képviselő-testület a beruházás megvalósításáról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Harmati Miklós képviselő

Határidő: folyamatos

192/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 02/27. hrsz-ú úgynevezett 6 ha-os ingatlan legalacsonyabb értékesítési árát 200 millió forint + ÁFA összegben határozza meg.

A fenti értékhatár nem vonatkozik azokra az ajánlatokra, amikor a befektető az Önkormányzattal közös megvalósításra tesz ajánlatot.

Ennek figyelembevételével a Képviselő-testület 168/2004. (V.26.) számú határozatában megfogalmazott „kizárólag piaci értéken történő értékesítés” kitétel  a fentiek szerint módosul, illetve egészül ki.

Megbízza a Polgármestert, hogy az ingatlanra érkező valamennyi hasznosítási ajánlatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

193/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt, Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát elfogadja.

194/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egyházközösség támogatás iránti kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. július 15.

195/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Madács és Társa 2004” BT. (8313 Balatongyörök, Kossuth u. 86.) Tátika üzlet bérleti díj fizetési határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét megtárgyalta és azt elutasítja.

Felszólítja Bérlőt, hogy hátralékát 2004. július 5. napjáig fizesse meg, ellenkező esetben a bérleti szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

196/2004. (VI.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Mikes Tivadar kérelmét, melyben a badacsonytomaji 022/19 hrsz-ú ingatlanon található út áthelyezését kéri, elutasítja, mivel az érintett ingatlannak nem az Önkormányzat a tulajdonosa.

Megbízza a Jegyzőt, hogy amennyiben az út tulajdonjoga a költségvetés tervezés időszakáig az Önkormányzat nevére átkerül, úgy annak kialakítási költségeit tervezze be a 2005. évi költségvetésbe.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. július 15., illetve a 2005. évi költségvetés tervezése

197/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kisfaludy-forrás támfal felújítási munkálataihoz a megnövekedett műszaki tartalom finanszírozására bruttó 1.971.544,- Ft plusz költségkeretet biztosít az általános tartalék terhére. A kifizetés feltétele az, hogy a VEGYÉPSZER RT. a badacsonyörsi járdaépítésre benyújtott pályázati ajánlatával egyező műszaki tartalommal az általa felvállalt 3 db árok átereszeinek tisztítását elvégzi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

198/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság KHT tevékenységi körét a 9272 „egyéb szabadidős tevékenység” TEAOR besorolással bővíti.

Az előterjesztés mellékletét képező Üzemeltetési Szerződést elfogadja azzal, hogy a vita során felmerült kérdéseket szakértő bevonásával tisztázni kell.

Felkéri a Falugondnokság KHT ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Ferenczy Károly FalugondnokságbKHT ügyvezetője

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

199/2004. (VI.30. ) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy az újonnan létrehozott Falugondnokság Településüzemeltető Közhasznú Társasággal a Közhasznúsági Szerződést, valamint a Temetőüzemeltetési Szerződést készítse elő, a Polgármester pedig írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. július 30.

200/2004. (VI.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁTIKA üzletházra érkezett ajánlatokat megtárgyalta és azokat induló tárgyalási alapnak elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt arra, hogy folytasson tárgyalásokat a TÁTIKA üzletház eladásáról és a szerződés aláírásáról a balatonfenyvesi ajánlattevőkkel. Az ingatlan ára 85 millió Ft + ÁFA. A foglaló 20 millió Ft, a teljes összeg kifizetése legkésőbb 2004. október hónapban történjen. Addig a tulajdonjogot az Önkormányzat fenntartja.

A tárgyalások eredményéről a Képviselő-testület soron következő ülésén adjanak tájékoztatást.

Az eladás ügyében a Képviselő-testület nem kíván versenytárgyalást folytatni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!