Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. évben meghozott határozatai I.

1/2004.(I.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2004. évi költségvetési tervezetét 33.944.000,- forintos főösszeggel.

2/2004.(I.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Intézkedési Tervének felülvizsgálatát azzal a kiegészítéssel, hogy az óvoda épületének állagmegóvása, valamint az udvari talaj egyenetlenségéből adódó esetleges balesetveszély elkerülése érdekében az Önkormányzat tegye meg a szükséges intézkedéseket.

3/2004.(I.28.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatoknak a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodára vonatkozó Minőségirányítási Programját elfogadja.
Egyetért azzal, hogy pályázati lehetőségek igénybevételével az Óvoda saját minőségirányítási programjának elkészítéséhez szakértő segítségét vegye igénybe.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Minőségirányítási Programot az Intézménynek küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. január 31.

4/2004.(I.28.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2004. évi költségvetési tervezetét 99.631.000,- Ft-os főösszeggel.

5/2004.(I.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola középtávú Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

Felhatalmazza Csizmarik Béláné igazgatót, hogy tegyen konkrét lépéseket a felnőtt tanfolyamok megszervezésére és arról a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Csizmarik Béláné igazgató

Határidő: 2004. március 31.

6/2004.(I.28.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatoknak a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolára vonatkozó Minőségirányítási Programját elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Minőségirányítási Program 17. oldal 4. pontjában, a „Közoktatás rendszerét érintő ágazatokkal való kapcsolat” című fejezetet egészítse ki a badacsonytördemici óvodával, mint partnerrel.

Egyetért azzal, hogy pályázati lehetőségek igénybevételével az Általános Iskola saját minőségirányítási programjának elkészítéséhez szakértő segítségét vegye igénybe.

7/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

8/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Balatoni Vívó Klub Egyesületben fennálló tagsági viszonyát 2004. február 1. napjával megszünteti.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. február 15.

9/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Mórocz István alpolgármestert  - saját kezdeményezésére -  az alpolgármesterek költségtérítésének megállapításánál, valamint tiszteletdíjuk emelése ügyében a döntéshozatalból kizárja.

10/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Békássy János és Mórocz István alpolgármesterek költségátalány megállapítására irányuló kérelmét megtárgyalta. 2004. január 1. napjától az alpolgármesterek költségátalányát  - figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltakra -  tiszteletdíjuk 20%-ában állapítja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségátalány elszámolása és kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

11/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján Békássy János és Mórocz István társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 2004. január 1-jei hatállyal bruttó 140.000.-  -  140.000.- Ft-ban állapítja meg.

12/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármestert  - saját kezdeményezésére -  a polgármester tiszteletdíjának megállapításánál a döntéshozatalból kizárja.

13/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester illetményét  - figyelemmel a 2003. évi LXV. törvénnyel módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltakra -  2004. január 1. napjától 363.000.- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület az ugyanezen törvény 18. §-a alapján a megállapított költségtérítésének összegét ugyanazon időponttól 108.900.- Ft összegre módosítja.

14/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Településközpont arculattervezése” és az „Új Községháza és környezete” témákban kiírt tervezési munkáit összevonja.

Felkéri a Hivatalt, hogy a tervezési munkára kérjen be árajánlatokat.

Megbízza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a tervezési szerződést kösse meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

15/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „A gyermekek átmeneti gondozására javaslat” című előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a további egyeztetés után a környező önkormányzatokkal együttműködve tegyen javaslatot a feladatellátás megoldására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

16/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

17/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Utazás kiállítás előkészületeiről szóló tájékoztatót elfogadja.

18/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hídvég Horgász Tours BT. (8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 2.) és Szekeres Norbert (8316 Várvölgy, Petőfi u. 2.) ajánlatait megtárgyalta.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ajánlattevőkkel további tárgyalásokat folytasson a vételár, az esetleges ingatlancsere, továbbá a fizetési feltételek tekintetében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a felajánlott ingatlanok forgalmi értékét igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő bevonásával állapíttassa meg.

Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a tárgyalások eredményét és a szakértői véleményt terjessze a Képviselő-testület ülése elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Az ingatlan értékbecslés megrendelésére: 2004. február 15., az ismételt előterjesztésre a 2004. márciusi testületi ülés.

19/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strand bejárati épület és a büfék engedélyezési terveinek munkaközi vázlatait elfogadja.

Megbízza a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági csoportvezetőt egyeztessen a tervezővel arról, hogy az új üzletek melletti régi WC is legyen felújítva, új tető kerüljön rá.

Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy ismételten vegye fel a kapcsolatot a bejárat melletti üzlet tulajdonosával az adás-vétel tárgyában. Az üzletek bérlőivel ismertesse a terveket, tisztázza a várható költségeket.

A Képviselő-testület a költségvetésre való tekintettel a kivitelezési munkákat a jövő évre halasztja el.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető

Határidő: folyamatos

20/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Tátika üzletház rövid, közép- és hosszú távú bérletére, illetve eladására meghirdetett pályázatra benyújtott ajánlatok ajánlattevőivel folytasson további tárgyalásokat és annak eredményét, valamint a még beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület februári rendkívüli ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a Képviselő-testület februári rendkívüli ülése

21/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Amaczán Józsefné (1155 Budapest, Ivánka u. 11.), illetve jogi képviselőjének, Dr. Andrási László ügyvéd egyezségi javaslatát megtárgyalta és megegyezési szándékát kinyilvánítja.

A Képviselő-testület az ajánlatban szereplő 10 millió forint vételárat tárgyalási alapként elfogadja. Az egyezség létrejöttének feltétele, hogy a javasolt vételárba beszámításra kerülhessen az Amaczán Józsefné terhére nyilvántartott, közterülethasználati díj jogcímén keletkezett, számlákkal alátámasztott, lejárt követelésként nyilvántartott 4.507.128.- Ft tőketartozás és annak a Ptk. szerint számított 1997. 09.05., 1997.09.30., valamint 1998.09.15. napjától esedékes késedelmi kamata.

A fennmaradó összeget egyösszegben megfizeti Amaczán Józsefnének azzal, hogy a perrel érintett felépítmény ingatlan és a strandon Amaczán Józsefné tulajdonaként bejegyzett „áruház” megnevezésű ingatlan  tulajdonjoga átkerül az Önkormányzat tulajdonába.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Testület döntéséről az érintetteket értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

22/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony újság új címlapjára, terjedelmére és struktúrájára tett javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

- Az újság elő- és hátlapja színes

- A mérete B/4-es formátumra változik

- Minősége újságpapír minőség

- Fejléce: Badacsony Újság

- Az újság ára 80.- Ft-ra emelkedik, éves előfizetés esetén 20% kedvezmény.

- Az újság szerkesztői vállalkozói díjat 20%-kal megemeli a 2004. évi költségvetés terhére, amely magában foglalja a fotók elkészítésének költségét is.

A fenti változásokat 2004. március 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Némethné Horváth Erzsébet szerkesztő, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 1.

23/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezései értelmében kötelezően előírt, a települési hulladékgazdálkodásról szóló hulladék-gazdálkodási tervet 2004. augusztus 10-ig elkészítteti.

Felkéri a Polgármestert, hogy a január 23-ig megismert információk alapján vegye fel a kapcsolatot a Tapolcai Kistérség vezetőjével, hogy közösen a térségre a hulladékgazdálkodási terv megrendelhető legyen. Amennyiben a térségi összefogás nem sikerül, akkor Badacsonytördemic Önkormányzatával  közösen kerüljön megvalósításra.

Megbízza a Hivatalt, hogy a települést terhelő pályázati önrészt dolgozza ki és azt jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

24/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Petőfi utca folytatásában kialakítandó 2251/16. hrsz-ú ingatlant értékesítésre hirdesse meg a helyi képújságban, a Veszprém Megyei Naplóban és a Tapolca TV-ben.

A telek kikiáltási ára bruttó 3,6 millió forint, további feltételként 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület. A kikiáltási ár 10 %-át bánatpénzként a pályázóknak be kell fizetni. A pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30 nap.

Amennyiben a feltételeket vállaló ajánlattévő jelentkezik, úgy  felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

25/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság 2004. évi üzleti tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1.)    A Falugondnokság KHT 2004. évre a tulajdonos Önkormányzat által az üzleti tervben meghatározott közhasznú feladatainak ellátásához 53.938.000.- Ft támogatást biztosít.

2.)    A Falugondnokság KHT az Üzleti terv 4.1. pontjában felsorolt többlet feladatok közül 2.000.000.- Ft értékben az alábbi feladatok elvégzését köteles betervezni és elvégezni:

·        A településen átvezető kerékpárút karbantartása. Kiemelten fontos Badacsonyörs és Badacsonytomaj közti szakasz rendben tartása.

·        A 71-es főút és a Vasút közötti, valamint a Fő út Balaton felőli járdájának és legalább 1 méterese sávnak a rendszeres takarítása, zöld munkái.

·        Az önkormányzati területeken lévő elöregedett fák biológiai felülvizsgálata, a szükséges vágások elvégzése, a nagy méretű tuskók eltávolítása, a Nemzeti Park által meghatározott pótlások, ültetések elvégzése.

·        A parlagfűvel szennyezett területen az elrendelt parlagfű mentesítésének végzése.

3.)    A közhasznú feladatokat 12 fő állandó, és 10 fő közhasznú dolgozó foglalkoztatásával tervezze. Az egyéb feladatokhoz a foglalkoztatottakról  - a vállalkozási feladatokhoz is -  a jóváhagyott költségkereten belül, amely a bérköltséget is tartalmazza, az ügyvezető saját hatáskörében dönt.

4.)    Az üzleti tervben fejlesztésre előirányzott 4.250.000.- Ft-ot, a támogatási összegen belül biztosítja. Felhasználás ütemezéséről az ügyvezető pénzellátási terv keretei között intézkedhet.

5.)    A Képviselő-testület az Üzleti Terv 5. számú mellékletben szereplő badacsonyi strand 2004. évi díjtételeit jóváhagyja az alábbi összegekkel:

·        Napijegy egyszeri belépésre                 250.-

·        Napi Kabinjegy                                    350.-

·        Heti belépő                                       1.300.-

·        Heti kabinjegy                                   2.000.-

·        Havi belépő                                       4.800.-

·        Havi kabinjegy                                   7.000.-

·        Felnőtt idényjegy                             13.000.-

·        Idény kabinjegy                               17.000.-

·      Gyermek, diák, nyugdíjas napijegy           100.-

·                                                hetijegy        600.-

·                                                havijegy     2.200.-

·                                                idényjegy   6.900.-

6.)    Az üzleti terv és a támogatási összeg elfogadását követő 14 napon belül a támogatási, finanszírozási pénzellátási tervet a KHT készítse el.

7.)    Az óvoda és iskola karbantartása kapcsán várható megtakarítást a Képviselő-testület a következőkre javasolja felhasználni:

·   alsó temetőnél a közkút áthelyezése,

·   a felújított parkban és dísztéren elhelyezendő szemétgyűjtők beszerzése,

·   a 71-es út szegélynyírása és kerékpárút karbantartása.

·   amennyiben további megtakarítás van, a temető ravatalozójának karbantartása 300.000.- forint értékben.

·      a szénégető dűlői szennyvíztelepen a kikotort iszap elhelyezését, valamint a későbbiekben komposztáló telep létrehozását támogatja.  Megbízza az ügyvezetőt, hogy a komposztáló üzem létrehozásának feltételeiről szerezzen információkat és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Amennyiben a megtakarítás összege nem fedezi a fent felsorolt munkákat, úgy a KHT támogatási igényét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője
Határidő: folyamatos

26/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Batári Boglárka 1215 Budapest, Árpád u. 8/b. IX/225. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és engedélyezi, hogy a Badacsony alsó bazársoron bérelt büfével kapcsolatban felmerült tartozásait a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamatokkal együtt legkésőbb 2004. március 31-ig fizesse meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 31.

27/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pruska Ferencné Badacsonytomaj, Római u. 37. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és engedélyezi, hogy a 2004. évi területbérleti díjat 5 havi részletben  - 2004. májustól-szeptemberig -  fizesse meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. február 15.

28/2004. (I.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 2004. évi szabadságolási ütemtervét készítse el.

Felhatalmazza az általános helyettes alpolgármestert, távolléte esetében az alpolgármestert a Polgármester szabadságolásának engedélyezésével.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Békássy János alpolgármester,

Mórocz István alpolgármester

Határidő: 2004. február 28., illetve folyamatos

29/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Településfejlesztésért és Településrendezésért kitüntetést:

- Varga Péter (Varga Kft. ügyvezetője) 1122 Budapest, Szigetvári út 7. szám alatti lakosnak

Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetést:

- Bíró-Mányai Kft. 8261 Badacsonytomaj, Park u. 5. szám alatti cégnek

Badacsonytomaj Egészségügyért kitüntetést:

- Dr. Laky Margit 8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 3. szám alatti lakosnak

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportkitüntetést:

- Szombathelyi Ferenc 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 25. szám alatti lakosnak
adományozza.

A Képviselő-testület Badacsonytomaj Közművelődésért kitüntetést nem adományoz.

Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. március 15.

30/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete BADACSONYTOMAJ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet:
-  Hafner Kálmán 75175 Pforzheim, Schiller str. 6. szám alatti lakosnak adományozza.

Felkéri a Polgármestert a március 15-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a Díszpolgári Cím átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. március 15.

31/2004. (I.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Blaskovicsné Tóth Gabriella Badacsony, Római u. 221. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és a 2003. december 31-én fennálló 507.450.- Ft tartozás 50%-át szociális helyzetére tekintettel elengedi, a fennmaradó 50% megfizetését 6 havi egyenlő részletekben engedélyezi. Az első részlet 2004. március 1. napján esedékes.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse és a részletfizetésre vonatkozó megállapodást készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. február 20.

32/2004. (II.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁTIKA üzletház hasznosítására érkezett módosított ajánlatokat megtárgyalta, és az ajánlatok közül Madács Oszkárné egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el azzal a feltétellel, hogy a bérleti díj 4.000.000.- Ft. Ebből a szerződés aláírásakor 2004. március 15-ig 3.500.000.- Ft-ot be kell fizetnie, a fennmaradó részt pedig 2004. június 1-ig kell teljesíteni.

A bérleti jogviszony a 2004. évi szezonra szól, a bérleti szerződés 2004. október 15. napján érvényét veszti.

Ha a fenti összeg a megadott határidőig nem folyik be, akkor az Önkormányzat intézkedik az üzletek további bérbeadásáról.

Megbízza a Hivatalt, hogy a bérleti szerződés aláírásának időpontjától a fogyasztásmérők átíratása is történjen meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

33/2004. (II.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj – Badacsony strandok mederkotrási és homokozási munkáiról készült előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, folytasson tárgyalásokat a Szalai Dózer KFT-vel és a Limnotech Kikötő- és Strandkarbantartó Kft-vel, ismertetve a homokozás problémáját is. A Limnotech Kft az iszapot ne Balatongyörökre szállítsa, hanem Badacsonytomajon helyezze el.

Felkéri a Polgármester, hogy sürgősséggel intézkedjen  - a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal 2004. február 28-i elszámolási határidőre, hogy a Széchenyi Terv támogatási szerződésmódosítása megtörténjen. A Nemzeti Park Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása után a következő soros testületi ülésen dönt a kivitelező személyéről.

Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a soron következő ülésig az ajánlatot tett cégeket informálja le.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. február 25.

34/2004. (II.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisvasút KKT. terület felajánlását megtárgyalta.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyaljon Gáspár Istvánnal a terület megvásárlásáról bruttó 6.000.-Ft/m2-es áron azzal, hogy az ár a felépítmény értékét is magában foglalja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Kisvasút KKT-t értesítse. Amennyiben a KKT a Képviselő-testület ajánlatát nem fogadja el, úgy megbízza a Polgármestert, hogy az anyagot újra terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

35/2004. (II.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi csatornahálózat tervezésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta.

A Képviselő-testület az e tárgyban meghozott 263/2003. (X.27.) számú határozatában foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja, a Polgármesternek a szerződés aláírásával egyidejűleg tett „Vélemény eltérési nyilatkozat”-ában foglaltakkal egyetért.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a vállalkozó Geotorr Kft. ügyvezetőjével sürgősséggel vegyék fel a kapcsolatot a fent hivatkozott határozatnak megfelelő szerződéses kapcsolat helyreállítása érdekében. Amennyiben a vállalkozó Geotorr Kft-vel a megegyezés nem jön létre, úgy a hivatkozott határozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, soron kívül kezdjék meg a tárgyalásokat a Magyar Közmű Beruházó és Üzemeltető Kft-vel a vállalkozói szerződés előkészítése érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

36/2004. (II.17.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Falugondnokság Településüzemeltető Közhasznú Társaság Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat tervezetben foglaltaknak megfelelő tartalommal elfogadja és 2004. február 17-ével a Falugondnokság Badacsonytomaji Településüzemeltető KHT-t  megalapítja.

Felkéri Polgármestert, hogy az Alapító Okiratot az Önkormányzat képviseletében írja alá és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Társaság cégbírósági bejegyeztetése érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

37/2004. (II.17.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Falugondnokság Településüzemeltető Közhasznú Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával 2004. február 17. napjától  2006. május 31-ig terjedő időszakra Ferenczy Károly 8296 Monostorapáti, Vörösmarty u . 6. szám alatti lakost bízza meg.

A kinevezett ügyvezető munkabérét az intézményvezetői munkabérének megfelelő összegben határozza meg. Prémiumfeltételeiről az üzleti terv ismeretében hoz a Képviselő-testület döntést.

Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettel a munkaszerződést 2004. február 17. napjával kösse meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető,    

Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

38/2004. (II.17.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy a 2004. február 17. napjától létrehozandó Badacsonytomaj Falugondnokság Településüzemeltető Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának Szarka László zánkai székhelyű könyvvizsgálót választja meg. A könyvvizsgáló megbízatása 2006. május 31. napjáig tart, díjazását 24.000.- Ft/hó + ÁFA összegben elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a könyvvizsgálót értesítse.

Megbízza továbbá a Falugondnokság ügyvezetőjét, hogy 2004. február 17. napjával a könyvvizsgálóval kösse meg a szerződést.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

39/2004. (II.17.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Falugondnokság Településüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága tagjának

- Nagy Lajos Badacsonytomaj, Bercsényi u. 16.

szám alatti lakost megválasztja 2004. február 17-2006. május 31-ig terjedő időszakra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

40/2004. (II.17.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Településüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága tagjának

- Galambos Imréné Badacsonytomaj, Széchenyi u. 1. szám alatti lakost megválasztja 2004. február 17-2006. május 31-ig terjedő időszakra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

41/2004. (II.17.) számú határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Falugondnokság Településüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága tagjának, egyben elnökének

- Sall Csaba Badacsonytomaj (Badacsony), Park u. 53. szám alatti lakost megválasztja 2004. február 17-2006. május 31-ig terjedő időszakra.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

42/2004.(II.17.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Badacsonytomaj Falugondnokság Településüzemeltető KHT cégnevében a Badacsonytomaj helységnevet használhassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

43/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

44/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

45/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Térmű Építőipari Tervező, Szervező, Kivitelező Kft. által készített Badacsonytomaj közigazgatási területének ivóvíz ellátás elvi vízjogi engedély benyújtásához szükséges tervek közül vízjogi engedélyeztetési eljárás lefolytatásához és továbbtervezéshez az „A” változatot fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a tervezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

46/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2003. (IV.2.) számú határozatát visszavonja és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának legalacsonyabb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

I. övezet:   Badacsony településrész egésze, kivéve

a strandok területe (alsó és felső bazársor)        11.000.- Ft/m2/év

Tourinform Iroda épületében lévő üzletek              15.000.- Ft/m2/év

II. övezet:  A badacsonyi strandon lévő üzletek                     10.000.- Ft/m2/év

III. övezet: A Badacsonytomaji strandok lévő üzletek             10.000.- Ft/m2/év

Alsó bazársori WC                                                             129.080.- Ft/év

Felső bazársori WC                                                            63.320.- Ft/év

Halászkert melletti WC                                                       281.920.- Ft/év

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

47/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József Művelődési Ház színháztermében lévő függöny cseréjére 300.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Megbízza a Badacsony Kulturális KHT ügyvezetőjét a függöny megvásárlásával és lecserélésével.

Felelős: Badacsony Kulturális KHT ügyvezetője

Határidő: 2004. március 10.

48/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT 2004. évi üzleti tervét elfogadja azzal, hogy a jövőbeni működésével vagy az esetleges szervezeti változtatással a július hónapra tervezett koncepció tárgyalásakor kíván foglalkozni.

49/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT kérését megvizsgálta és a 2004. évi vállalkozási bevétel kiesés ellensúlyozására 700.000.- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Hivatalt, hogy az előirányzat módosításra a javaslatot készítse el.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 15.

50/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kert utcai nyilvános illemhely költségelszámolását elfogadja és a működtetési költség különbözeteként 534.000.- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Az illemhely üzemeltetésre vonatkozó szerződés felbontására irányuló kezdeményezést elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó javaslatot készítse elő.

Felkéri továbbá a Hivatalt vizsgálja meg a nyilvános illemhely üzemeltetési lehetőségeit:

1.)    Az Önkormányzat vállalja a rezsi költségeket, a bérlő üzemeltetné, a bevétel a bérlőé lenne.

2.)    A Falugondnokság KHT üzemeltetné, de akkor a KHT üzemeltetné a többi nyilvános illemhelyet is, kivéve a Rizling sori nyilvános WC.

3.)    A nyilvános illemhely pénzbedobós rendszerűvé történő átalakítás feltételeinek vizsgálata.

Meg kell vizsgálni, hogy a nyilvános illemhelyek bérletére vonatkozó határozott idejű szerződések mikor járnak le.

Megbízza a Hivatalt, hogy a nyilvános illemhely működtetésének feltételeit és javaslatait terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő testületi ülése

51/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

Badacsonytomajon:          2004. március 29-én          7.30 – 16.00 óra

2004. március 30-án         7.30 – 16.00 óra

Badacsonytördemicen:    2004. március 31-én         8.00 – 10.00 óra,

az óvodai felvételt            2004. április 19-21-ig        8.00 – 13.00 óra

2004. április 22-23-ig      11.00 – 17.00 óra

időpontban határozza meg.

Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Csizmarik Béláné iskolaigazgató,

Nagy Lászlóné óvodavezető

Határidő: 2004. február 29.

52/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony kártya működésére vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és az alábbiakat fogadja el:

-         5000 db Badacsony kártya megrendelése pályáztatással, úgy, hogy a kártya utolsó lapja legyen perforált ami leválasztható, és ez a leválasztható rész marad vagy a  strandi regisztrációnál vagy a kártya kiadó helyeknél.

-         A kártyára kerüljön fel a kiadványokon lévő logo, illetve a két legfontosabb önkormányzati rendezvény időpontja (Borhét és Badacsonyi Szüret).

-         Készüljön egy tájékoztató anyag a „Badacsony” kártya rendszerével kapcsolatban A/5 formátumban,  három nyelven, amit a szálláshelykiadók kapjanak meg.

-         A Képviselő-testület a rendeletben foglaltaknak érvényt kíván szerezni a tekintetben is, miszerint javított kártya nem fogadható el, az ilyen kártyákat az Önkormányzat nem fogja kompenzálni.

-         A honlapra kerüljön fel a Badacsony kártya és az ezzel kapcsolatos rendelkezések.

-         A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a kereskedelmi szálláshelyeknél a kártya kiadás megtörténtét az idegenforgalmi adóellenőrzés során kiemelten kísérje figyelemmel.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Badacsony kártya használatáról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: A kártya megrendelése pályáztatással és a rendelet módosítás előkészítéséért: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tájékoztató anyag elkészítésért A/5 formátumban 3 nyelven: Rédl Istvánné mb. Tourinform Iroda vezető

Badacsony kártya és az ezzel kapcsolatos rendelkezések honlapra való felkerüléséért: Csoltai Lajos kulturális referens

Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő testületi ülése

53/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fizetőparkolók 2004. évi üzemeltetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Az üzemeltetési feladatokkal Flamis Mihály Badacsonytomaj (Badacsonyörs), Felsőbüki út 12. szám alatti lakost, egyéni vállalkozót bízza meg az előterjesztés mellékletét képező vállalkozói szerződéstervezetben foglalt tartalommal. A szerződés érvényességének időtartama 2004. április 1-től 2006. szeptember 30-ig tart.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a parkoló nyitva tartását május 1-től szeptember 30-ig határozza meg, a kedvezmények között bevezetésre kerül a napijegy. A sorompós rendszer lehetőségét még ebben az évben megvizsgálja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést készítse elő a márciusi ülésre.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 31., illetve folyamatos

54/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások és felújítások menetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi módosításokkal és kiegészítéssel fogadja el:

1.)    A Badacsonyörsi játszótér építéssel kapcsolatban a kivitelező szerezze be a Nemzeti Park Igazgatóságtól a művelési ágból való kivonás engedélyét.

2.)    A badacsonyi nagy park rekonstrukcióját 2004. június 30-ig be kell fejezni.

3.)    A badacsonyörsi járdaépítés  - az engedélyezés függvényében -  lehetőség szerint 2004. június 30-ig történjen meg.

A Képviselő-testület megbízza a Hivatalt, hogy a Badacsony újságban és az önkormányzati honlapon az elfogadott beruházási ütemterv kerüljön megjelenítésre a beruházási összeg nélkül.

Felhatalmazza továbbá a Hivatalt, hogy a beruházási program idejére 1 fő műszaki ellenőr alkalmazását tervezze be a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportnál, melynek feltételeit dolgozza ki. Az esetleges többletkiadások iránti igényt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 31., illetve folyamatos

55/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a partnertelepülési kapcsolatok 2004. évi rendezvénytervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata és Marcelháza Község Önkormányzata közötti közös programokat a két polgármester egyezteti.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 31., illetve folyamatos

56/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2004. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.)    Az Önkormányzat és szervei működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatoknak a szakszerű, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályoknak, valamint az Önkormányzat belső szabályzatai szerinti ellátása.

2.)    A Képviselő-testület elfogadott munkatervének megfelelően a bizottsági és testületi ülésre előterjesztésre kerülő anyagok szakszerű, a vonatkozó belső szabályzatban foglaltak szerinti előkészítése és a meghozott döntések határidőre történő végrehajtása.

3.)    Az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetési rendeletében, továbbá az egyéb fejlesztési és működtetési döntésekben megfogalmazott feladatok szakszerű ellátása, ezen belül különösen:

-       a jóváhagyott beruházási program terv szerinti minőségben és ütemezésben történő végrehajtása,

-       a költségvetésben jóváhagyott helyi adó bevételek teljesülése, valamint a fennálló adóhátralékok legalább 80%-os mértékű behajtása.

4.)    A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok előkészítése, illetve azok előkészítésében való közreműködés.

5.)    Az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és a jogszerűség biztosítása és tovább fejlesztése, különös tekintettel az eljárási határidők maradéktalan betartására.

6.)    Az Önkormányzat és Intézményei működési költségeinek csökkentése érdekében a feladatellátás során takarékossági lehetőségek feltárása, azok folyamatos érvényesítése, a rendelkezésre álló technikai eszközök hatékony felhasználása.

7.)    A helyi önkormányzati rendeletek Európai Uniós jogharmonizációjának végrehajtása.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

57/2004. (II.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásokról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a volt fogorvosi lakásból lehetséges-e két kisebb lakás kialakítása? A vizsgálat eredményéről és a várható költségekről a Hivatal készítsen előterjesztést az áprilisi ülésre. A két lakás (volt fogorvosi és az iskola épületében lévő) felújításának költségeit a Képviselő-testület biztosítja a 2004. évi költségvetés terhére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 31., illetve az áprilisi testületi ülés

58/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Csák Miklós Vonyarcvashegy, Kossuth u. 6. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, felmondását 2003. december 31-el a hegyi irányjárat területbérleti szerződésre elfogadja. A bérleti díj csökkentése iránti kérelmét elutasítja.

Az így megüresedett helyet azonos feltételekkel meg kell hirdetni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse, a megüresedett terület bérletének meghirdetéséről gondoskodjon.

Felkéri továbbá, hogy a meg nem fizetett bérleti díjhátralék behajtására intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

59/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szombathelyi Ildikó kérését megvizsgálta, és gyermeke bölcsödei elhelyezését a magas költségek miatt nem tudja támogatni.

Megbízza a Jegyzőt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a gyermek óvodai elhelyezése a helyi óvodában biztosítható-e.

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 15.

60/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Halászati RT. törzstőke emelésében nem kíván részt venni.

Felkéri a Hivatalt, hogy a döntésről a Balatoni Szövetséget tájékoztassa.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 5.

61/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1089 és az 1102 hrsz-okon nyilvántartott Sallai utca nevét NAPSUGÁR utca névre változtatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a változás átvezettetése végett a szükséges dokumentumokat küldje meg a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. március 15.

62/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Észak-balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer konzorciuma tagja, az érvényben lévő konzorciális megállapodásnak megfelelően a pályázat megvalósítása érdekében általa vállalt 10 % önrészt  - bruttó 8.052.093.- Ft-ot -  2005. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalással terhelten biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2005. évi költségvetés tervezésénél a fenti összeget kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot tervezze be.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezése

63/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi rendezvényterv kijelölésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a KITK Bizottságot, hogy a Hivatal közreműködésével a Képviselő-testület márciusi ülésére a szükséges egyeztetéseket folytassa le és készítse elő a 2004. évi rendezvénytervet. A terv tartalmazza a rendezvény megnevezését, tervezett időpontját, a rendezvény lebonyolításáért felelős személy vagy szervezet megnevezését, valamint a tervezett rendezvény javasolt helyszínét.

Rendezvényterületként a strandok területe, a badacsonyi dísztér, valamint a Halászkert melletti parkoló vehető figyelembe.

Az ún. Szász Pál féle telek hasznosítására tervezett javaslat beadásának végső határidejét a Képviselő-testület 2004. július 31. napjában jelöli meg. Amennyiben ezen időpontig a hasznosítási javaslat vagy szándéknyilatkozat Önkormányzathoz nem érkezik meg, úgy a Szász Pál telek rendezvényterületté történő kialakítása érdekében az előkészületeket meg kell tenni.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke

Határidő:  a Képviselő-testület márciusi ülése, illetve folyamatos

64/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tornaterem parketta felújítási munkáira a 2004. évi költségvetésben beállított 10.450.000.- Ft összegen felül, plusz 3.165.000.- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére a munkálatok befejezéséhez, valamint az időközben feltárt hiányosságok megszüntetéséhez.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítása érdekében a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

65/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, dolgozza ki az Ifjúságpolitikai Alapról szóló rendeletmódosítást készítse elő azzal a javaslattal, hogy a rendelet hatálya terjedjen ki a lakás felújítás, korszerűsítés, vagy átalakítás támogatására is.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület márciusi ülése

66/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a study tourról szóló tájékoztatót elfogadja és egyetért azzal, hogy a rendezvény célközössége a pedagógusok legyenek.

A Képviselő-testület megbízza Margittai Elemért, a KITK Bizottság elnökét és Sall Csabát, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét a programterv kidolgozásával, a költségek kimutatásával, és a program megszervezésével.

Az előkészítő munkálatokba a Hivatalt be kell vonni.

Felelős: Margittai Elemér KITK Bizottság elnöke, Sall Csaba Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

67/2004. (II.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. február 11-ei rendkívüli ülésen hozott 35/2004. (II.11.) számú határozatát visszavonja. Az így létrejött szerződést minden részében érvényesnek tekinti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a GEOTORR Kft. ügyvezetőjét soron kívül értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

68/2004. (III.29.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatorna hálózat IV. ütemének építése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok 60 %-a vállalta a hálózatra való bekötést.

A 60 %-os bekötési arányon túl az Önkormányzat Képviselő-testülete igazolja, hogy kilométerenként a 30 rákötés biztosított.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a céltámogatási igénybejelentés elkészítésével, illetve felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt annak aláírására és benyújtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 1.

69/2004.(III.29.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás IV. ütem céltámogatással megvalósuló beruházásról az alábbiak szerint dönt:

I. A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége:                    749.201 ezer forint

I.2. A Képviselő-testület saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 299.680 ezer forintot – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosítja.

I.3. A saját forrás összegéből:
Saját bevétel                                                         „0” forint

I.4. A Képviselő-testület a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

Lakossági hozzájárulás                               299.680 ezer forint

II. A településrendezési tervvel való összhang:

A Képviselő-testület igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás a 14/1994.(IX.22.) számú Képviselő-testületi rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III. Kötelező feladat ellátást szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

Az Önkormányzat az igénybejelentést megelőző 10 évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 1., illetve folyamatos

70/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy a Falugondnokság KHT üzemeltetésébe átadott badacsonyi strandon a nyitvatartási időszak alatt 18.00 óra után 50%-os díjkedvezményt biztosít a belépőjegy árából.

71/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

72/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca folytatásában kialakítandó 2251/16 hrsz-ú lakótelek megvásárlására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Az ingatlant a 2003-ban érvényes feltételek mellett Szabó Szilvia Badacsonytomaj, József A. u. 39. szám alatti lakos részére értékesíti. A vételár 1.200.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés elkészítésének díja a Vevőt terheli.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. április 30.

73/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi rendezvényeinek helyszínére tett javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
A rendezvény ideje - 2004. június 5-6.
A rendezvény neve - Kéknyelű virágzásának ünnepe
A rendezvény helyszíne - Badacsony, Dísztér

A rendezvény ideje - 2004. július 3-4.
A rendezvény neve - Szegedy Róza napok
A rendezvény helyszíne - Badacsony, Dísztér

A rendezvény ideje - 2004. július 10-11.
A rendezvény neve - Hétvége az Óriások földjén
A rendezvény helyszíne - Badacsony, Dísztér

A rendezvény ideje - 2004. július 17-18.
A rendezvény neve - Német Nemzetiségi Napok
A rendezvény helyszíne - Badacsony, Dísztér

A rendezvény ideje - 2004. augusztus 19-20.
A rendezvény neve - Államalapításunk, Szt. István Ünnepe
A rendezvény helyszíne - Strandok és Tájház Udvar

A rendezvény ideje - 2004. augusztus 21-22.
A rendezvény neve - Ősmagyar napok
A rendezvény helyszíne - Szász Pál telek és Dísztér

A rendezvény ideje - 2004. szeptember 11- 12.
A rendezvény neve - Badacsonyi Szüret
A rendezvény helyszíne - Szász Pál telek és Halászkert melletti parkoló

Népművészeti vásárok - Badacsonyi mólón lévő önkormányzati terület

A Képviselő-testület dönt arról, hogy 2004. évben a Borhét az Alsó bazársor előtti parkosított részen kerül megrendezésre, melynek időpontja 2004. július 24. – augusztus 8.

A Képviselő-testület megbízza a Műszaki Csoportvezetőt, hogy az Alsó bazársorra és az előtte lévő területre vonatkozó átépítési, felújítási tervet rendelje meg, vegye figyelembe a korábbi döntéseket és azt, hogy a park területén egy rendezvényterületet kialakítását tervezik.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla műszaki csoportvezető

Határidő: folyamatos

74/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2004. évi eddig megjelent pályázati lehetőségeket és a mellékelt kimutatásban felsoroltak közül alábbi pályázatok előkészítéséről és benyújtásáról dönt:

1.)    Óvoda Infrastrukturális fejlesztése (1/2004. ROP 2.3., EU)

2.)    Bekötő és összekötő utak felújítása (1/2004. ROP 2.1., EU)

3.)    Iskola infrastrukturális fejlesztése   (1/2004. ROP 2.3., EU)

4.)    Falusi turizmus fejlesztése, díszvilágítás (Egry-Rizling sor, SAPARD)

5.)    Közvilágítás korszerűsítése (NEP-2004-3, EU)

6.)    Ivóvíz minőség javítása (KIOP-1110-2004, EU)

7.)    Faluközpont kialakítása (SAPARD)

8.)    Ezerarcú Balaton 2.1 Közcélú vízgazdálkodás (AVOP ZÖLDFORRÁS, EU)

9.)    Bánya és tájrendezési feladatok megvalósítása, védett természeti terület, illetve üdülőkörzet

2.3. (AVOP ZÖLDFORRÁS, EU)

10.)      Települések ivóvíz ellátásának javítása 4.10. (PÁTRIA PROGRAM, EU)

11.)  Belterületi vízrendezés 4.13. (PÁTRIA PROGRAM, EU)

12.)  Tiszta jövő, 5.4. szelektív hulladékgyűjtés (PÁTRIA PROGRAM, EU)

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatok előkészítése érdekében az előkészítővel a szerződéseket írják alá, továbbá az adott pályázat beadását megelőző testületi ülésre az önrész biztosítása érdekében tegyenek előterjesztést.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése, illetve folyamatos

75/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifjúságpolitikai Alapról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a lakáscélú támogatások pályázati szempontrendszerét dolgozza ki és az kerüljön újra a Képviselő-testület elé. Megbízza továbbá, hogy az újszülöttek szüleinek támogatására tegyen javaslatot. Az új támogatás 2005. január 1-jén lép hatályba. A 2005. évi költségvetésben az Ifjúságpolitikai Alapon belül legyen elkülönítve az ösztöndíjra és a lakástámogatásra biztosított összeg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a 2005. évi költségvetés tervezése

76/2004. (III.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének 166-1/2004. számú törvényességi észrevételében foglaltakat elfogadja, az észrevétellel érintett rendeletét az észrevételben foglaltaknak megfelelően módosítja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 15.

77/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornázási programról szóló tájékoztatót elfogadja.

78/2004. (III.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-  Intézkedni kell a szelektív hulladékgyűjtők ürítéséről.

-  Felül kell vizsgálni a külterületi lomtalanítással kapcsolatos problémákat, igényeket.

-  Az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről a jövőben átfogó, részletesebb anyagot kell készíteni.

-  Kovács féle és egyéb elhanyagolt területek tulajdonosainak felszólítása.

Megbízza a Falugondnokság KHT vezetőjét és a Hivatalt, hogy készítsen előterjesztést elsősorban a badacsonyörsi településrészen lévő lakossági kommunális hulladék elszállításának problémáiról, az eszközök karbantartásáról úgy, hogy térjen ki a várható költségekre is.

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Csoportot, hogy a júniusi testületi ülésre a pihenőparkok kialakításának lehetőségeit (pl. postakereszt alatti terület) Harmati Miklós képviselő segítségével vizsgálja felül, annak költségeit a jövő évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. Megbízza továbbá, hogy a kultúrház és a postakereszt közötti járda építését készítse elő.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tárgyaljon az OTTÓ Kft. vezetőjével a szemeteszsákok forgalmazásával kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője

Határidő: folyamatos

79/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmét megtárgyalta.

Támogatását adja ahhoz, hogy a Badacsonytomaj Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda a PIPITÉR nevet felvegye.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenntartó önkormányzatoknak küldje meg az óvodavezető kérelmét és kezdeményezze a döntés meghozatalát.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 30.

80/2004. (III.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.) Az intézmény felügyeleti szerve és fenntartója:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat  Badacsonytomaj, Fő u. 2.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat  Badacsonytördemic, Hősök útja 12.

2.)   Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„8.)  ………Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 340 fő.”

3.)  Az Alapító Okirat 9. pontjában megjelölt szakfeladatok közül az utolsó szakfeladat az alábbiak szerint módosul:

„80541-0           Pedagógiai szakmai szolgáltatás”

4.) Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosítását kezdeményezze Badacsonytördemic Község Önkormányzatánál a fenntartó önkormányzatok által módosított Alapító Okiratot küldje meg a Veszprém Megyei MÁK címére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 30.

81/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.)  Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) Az intézmény neve: „PIPITÉR” Közös Fenntartású Napközi

Otthonos Óvoda Badacsonytomaj”

2.)  Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.) Az intézmény felügyeleti szerve és fenntartója:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat  Badacsonytomaj, Fő u. 2.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

Salföld Község Önkormányzat  Salföld, Kossuth u. 31.”

3.)  Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„8.)   …………Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 75 fő.”

4.)  Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosítását kezdeményezze a fenntartó önkormányzatoknál és az fenntartó önkormányzatok által módosított Alapító Okiratot küldje meg a Veszprém Megyei MÁK címére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 30.

82/2004. (III.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József Művelődési Ház működtetésének koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és dönt abban, hogy nem kívánja az épületet értékesíteni, azt pályázati úton felújítja.

Megbízza a kulturális referenset, hogy a lakosság kérdőíves reprezentatív megkérdezése útján mérje fel, hogy milyen a megelégedettség a Művelődési Ház jelenlegi működésével, illetve irányuljon a kérdés a működtetés jövőbeni módjára és az igényekre vonatkozóan.  A kérdőíves felmérésben való közreműködésre kérje fel a civil szervezeteket is. A kérdőívek kiértékelése után az anyagot újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Képviselő-testület dönt abban is, hogy Keresztúry Dezső születésének 100. évfordulója alkalmából a Keresztúry család tulajdonában volt épületre emléktáblát helyez el ebben az évben.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Csoltai Lajos kulturális referens

Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése, illetve folyamatos

83/2004. (III.31.) számú határozatot

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisvasút KKT ajánlatát megtárgyalta, a 4.200.000.- Ft + ÁFA vételárat nem fogadja el.

Megbízza a Jegyzőt kérjen írásos állásfoglalást az APEH-tól az  ÁFA törvény értelmezésére, hogy Önkormányzat által megvásárolandó ingatlan tárgyi adómentes-e vagy sem. Az állásfoglalás megérkezése után a Képviselő-testület dönt a vásárlásról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. május 15., illetve az állásfoglalás megérkezését követő testületi ülés

84/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Kert utcai nyilvános illemhely üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és dönt abban, hogy a nyilvános illemhely üzemeltetése továbbra is a Badacsony Kulturális KHT közhasznú munkás alkalmazásával. Az üzemeltetéssel felmerülő költségeket az Önkormányzat megtéríti oly módon, hogy 250.000.- Ft-ot július 31-ig, a fennmaradó részt pedig október 30-ig átadja a Badacsony Kulturális KHT-nak.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Nagy László Badacsony Kulturális KHT ügyvezető igazgatója

Határidő: folyamatos

85/2004. (III.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Badacsonyörs közötti kerékpárút kezelői jogának átvételét a jelenlegi műszaki tartalom ismeretében elutasítja.

Egyidejűleg megbízza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Veszprém Megyei Állami Közútkezelő KHT-val a szükséges munkák elvégzése tárgyában.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. április 30.

86/2004. (III.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Study Tour programtervéről és költségkimutatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A 120.000.- Ft-os buszköltséget az általános tartalék terhére átvállalja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 15.

87/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási terv kidolgozásával a Balatoni Integrációs Fejlesztési Ügynökség KHT-t bízza meg úgy, hogy a tervet Káptalantóti és Badacsonytördemic Önkormányzataival közösen finanszírozza. A Badacsonytomajra jutó 700.000.- Ft + 25% ÁFA tervezési díjat az általános tartalék terhére biztosítja.

Egyben megbízza a Polgármestert a tervezői szerződés, illetve a KHT által készítendő, a tervezési díj visszaigénylésére készülő pályázat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

88/2004. (III.31.)  számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Nagyközség komplex települési, környezetvédelmi programját a megváltozott pályázati kiírás miatt még nem készítteti el.

Megbízza a Hivatalt, hogy az anyagot átdolgozás után terjessze újra a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

89/2004. (III.31.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTTÓ Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. által beterjesztett, a szilárd hulladékok gyűjtéséről és szállításáról készített kalkulációját elfogadja és a 2004. évi lakossági szolgáltatás díját 8.424.- Ft/ingatlan/év +  15% ÁFA értékben jóváhagyja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

91/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a volt szolgáltató üzem ingatlan együttesre vonatkozó forgalmi értékbecslést megtárgyalta. Az értékbecslésben kimutatott forgalmi értéket vételárként nem fogadja el.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a tulajdonosokkal kezdeményezzenek tárgyalást a végleges vételár, valamint a fizetési feltételek tekintetében. Amennyiben az eladó kedvezőbb ajánlattal él az Önkormányzat felé, azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

92/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Városi Kórház – Rendelőintézet Felügyelő Tanácsa tagjainak megválasztásához Lesz Ferenc 8258 Badacsonytomaj, Római út 77. szám alatti lakost választotta küldöttnek.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Tapolcai Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodáját értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

93/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró István Badacsony, Római út 149. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és a 2557 hrsz-ú üzlet alatti terület 2004. évi bérleti díjának csökkentési kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 20.

94/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtári beiratkozási díj összegét 2004. április 1-től felnőttek esetében 200.- Ft/fő, egyetemisták, főiskolások részére 100.- Ft/fő összegben állapítja meg.

95/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Béli Andrea Badacsony, Park u. 8. szám alatti lakos kérelmére, a Csabay csemege üzlet téli nyitvatartásához 30.000.- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást a következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 15.

96/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Garancia Biztosító Rt. ajánlatát más ajánlatok bekérésével egészíti ki, és azokat együtt vizsgálva hozza meg döntését.

97/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a képviselők, a hivatali és az intézmények dolgozói részére kötendő halál és baleseti biztosításokra kérjen ajánlatokat, majd azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

98/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező TÁTIKA ingatlanra érkezett vételi ajánlatot nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 15.

99/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Geobazár BT. (1085 Budapest, József krt. 14.) üzleti ajánlatát megtárgyalta, az ajánlatot nem fogadja el.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. április 15.

100/2004. (III.31.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART részvényvásárlással kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a részvények térítésmentes átadásával kapcsolatban megfogalmazott Miniszterelnöknek szóló levelet az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!