Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évben meghozott határozatai IV.

301/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 243/2003. (VIII.27.) számú határozatát visszavonja és az Önkormányzat tulajdonában lévő Felsőkolónia ingatlan együttes vételárát 25.000.000.- Ft-ban határozza meg.

Megbízza a Polgármestert, amennyiben az ingatlanra fenti ár ismeretében vevő vagy befektető jelentkezik, úgy azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

302/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2003. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Hivatalt, hogy a Badacsonyörsi hálózatfejlesztés állásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén adjon tájékoztatást.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület decemberi ülése

303/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő  - de kizárólagosan a Falugondnokság KHT használatában lévő -  kisértékű tárgyi eszközöket térítésmentesen átadja a Falugondnokság KHT részére.

304/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola használatában lévő iskolabüfé megnevezésű helyiség határozott időtartamra szóló bérleti jogát Kozári Beáta Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5. szám alatti lakos részére ítéli oda.
A szerződést meghatározott időre, 2004. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig terjedő, 5 év időtartamra köti.
A bérleti díjat 17.280.- Ft/hó + 25 % ÁFA (21.600.- Ft) + rezsi (víz, villany) összegben állapítja meg. A vízdíj átalány jelleggel, a villany pedig almérő alapján kerül számlázásra. A bérleti díj ezt követően évente a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékével valorizálásra kerüljön szerződés módosítás nélkül.
Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

305/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslat jövő évi turisztikai csomagra című előterjesztést megtárgyalta.
Megbízza a Tourinform Irodát, hogy pályázzon térkép készítésre, melyre 500.000.- Ft pályázati önerőt biztosít a 2004. évi költségvetésben és a térképeket pénzért értékesíti.
Felelős: Rédl Istvánné mb. Tourinform Iroda vezető
Határidő: folyamatos

306/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2004. évi rendezvények várható költségvetési kihatásaira 12 millió forintot állít be a 2004. évi költségvetésbe.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a költségvetés összeállításakor ezt vegye figyelembe.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a 2004. évi költségvetés tervezése

307/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális Bizottság alelnökének Kovács Gyuláné Badacsonytomaj, Kert u. 11.,
KITK Bizottság alelnökének Harmati Miklós Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16.,
TEVÜM Bizottság alelnökének  Lesz Ferenc Badacsonytomaj, Római út 77.,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnökének  Bolla József Badacsonytomaj, Római út 38. szám alatti lakosokat választja meg az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2003. (II.6.) számú rendelet 27. § (2) bekezdése alapján.

308/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Badacsony Kulturális KHT ügyvezetői álláshelyére pályázatot ír ki 2004. júniusában, amely pályázatot 2004. december 31-ig elbírál.
Ezzel egyidejűleg Nagy László jelenlegi ügyvezető igazgató munkaszerződését 2004. december 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a jogszabályi előírásoknak megfelelően és feltételekkel készítse el és tegye közzé.
Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződését az Önkormányzat, mint tulajdonos nevében írja alá.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a munkaszerződés meghosszabbításának aláírására:
2003. december 31.
a pályázat kiírására: 2004. június 30.
a pályázat elbírálása: 2004. december 31.

309/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaji Környezetvédelmi és  Beruházó Kft. alapítója a végelszámoló által előterjesztett zárómérleget és záró eredménykimutatást 202.000.- Ft mérleg főösszeggel, és mínusz 353.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel 2003. október 10-ei fordulónappal elfogadja.
A Képviselő-testület a végelszámoló által beterjesztett vagyonfelosztási javaslatot elfogadja az alábbiak szerint:
Elismert kötelezettségek
Rendelkezésre álló eszközök
Bankköltség 4.000.-
Pénzeszközök 7.000.-
Felosztható vagyoni eszközök 198.000.-
ÁFA követelés 195.000.-
Összesen: 202.000.-
Összesen: 202.000.-
A Társaság könyvvizsgálói feladatai ellátása alól felmenti Frick Beatrix könyvvizsgálót, a SY-MURG Kft. ügyvezetőjét.
A Társaság iratanyagát Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat irattárában helyezi el.
A Képviselő-testület a végelszámoló zárójelentését elfogadja, egyben Dr. Gelencsér Ottó jegyzőt a végelszámolói feladatai alól felmenti.
A Képviselő-testület elrendeli a végelszámolás zárómérlegének, záró jelentésének Cégbírósághoz, valamint a záró adóbevallások APEH-nak történő eljuttatását.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó végelszámoló
Határidő: 2003. december 31.

310/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Deres Lászlóné Badacsonytomaj, Rózsa köz 5. szám alatti lakos kérelmében foglaltakat elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy tájékoztassa kérelmezőt arról, hogy a Képviselő-testület értelmezése szerint az Önkormányzat és Deres Lászlóné között fennálló bérleti jogviszony 2004. szeptember 30-án, az 5 év határozott idő eltelte miatt megszűnik.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 15.

311/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 02/25 hrsz-ú ingatlan megközelítésének lehetőségét a Római út felől biztosítja. A megközelítéshez szükséges, jelenleg útként használt telekrészt az Első Magyar Borház Kft. - Szeremley Huba részére térítésmentesen átadja azzal a feltétellel, hogy a 02/23 hrsz-ú ingatlan javára átjárási szolgalmi jogot kell biztosítaniuk.
A 02/25 hrsz-ú ingatlantól délre és keletre az árokig terjedő önkormányzati tulajdonú ingatlanrészeket a Pepsi majorban fennálló területkülönbség ellentételezéseként cserében átadja, a fennmaradó többletterületet az Önkormányzat 5.000.- Ft/m2 áron értékesíti.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a területcsere szerződés és a telekhatárrendezési vázrajz elkészítése iránt intézkedjen.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti feltételek mellett a szerződést az Önkormányzat képviseletében írja alá.                         
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 31.

312/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alsó bazársor és környéke rekonstrukciós terveivel kapcsolatban dönt arról, hogy e tárgyban december első hetében képviselői fórumot tart szakemberek bevonásával.

313/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Falugondnokság KHT-t, hogy a Badacsonyi strand üzemeltetési koncepcióját a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoporttal közösen dolgozza ki és azt terjessze a Képviselő-testület decemberi ülésére.
Felelős: Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője
Határidő: a Képviselő-testület decemberi ülése   

314/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jegyző intézkedését az előterjesztésben szereplő összegek behajthatatlanság jogcímén való törlése tekintetében.

315/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Murányi Katalin 1037 Budapest,  Szépvölgyi út 27-29. szám alatti lakos kérelmére a badacsonytomaji 054/21 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út ingatlannak kérelmező tulajdonát képező ingatlanok közötti részét értékesíti az alábbi feltételekkel:
Kérelmező az ingatlanrész eladása előtt köteles a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni.
A Képviselő-testület alternatívaként felajánlja, hogy a 054/21 hrsz-ú út 054/32, 054/33 és 054/34 hrsz-ú ingatlanok közötti szakasza kerüljön megszüntetésre és a megszűnt útszakaszok területével a 054/21 hrsz-ú út kerüljön megszélesítésre.
A területcsere feltétele, hogy kérelmező a szükséges hatósági engedélyeket beszerezze.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 15.

316/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

- Starcsevics Zoltán Tapolca, Vajda János u. 8.,
- Blaskovicsné Tóth Gabriella Badacsony, Római út 221. szám alatti lakosok bérleti díj elengedési kérelmét megtárgyalta és azt nem támogatta.
A Képviselő-testület a Club 67. Bt.   – Horváth Ottó képviselő -  kérelmét megtárgyalta és területbérleti díj csökkentést nem engedélyez.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőket a határozatról értesítse.
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

317/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi játszótér megépítéséhez az 5.000.000.- Ft-os önrészt 6.400.000.- Ft-ra emeli. Az 1.400.000.- Ft különbözetet a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, a 2004. évi költségvetés tervezésénél kötelezettségvállalással terhelt előirányzatként vegye figyelembe.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

318/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi parképítés II. ütem megépítéséhez a 10.000.000.- Ft-os önrészt 15.300.000.- Ft-ra emeli. Az 5.300.000.- Ft különbözetet a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, a 2004. évi költségvetés tervezésénél kötelezettségvállalással terhelt előirányzatként vegye figyelembe.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

319/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázatok előkészítésével kapcsolatban az eddigi gyakorlat szerint jár el.
Megbízza a Jegyzőt, hogy dolgozza ki a pályázatok előkészítésével kapcsolatos belső szabályzatot.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. január 31.

320/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

321/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyelet létrehozásának feltételeiről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2004. évi költségvetés tervezésénél 2 fő közterület-felügyelő alkalmazásának várható költségeit (személyi + dologi) a javaslatba tervezze be az előterjesztésben foglaltak szerint. A költségvetés tárgyalásának időpontjáig tájékozódjon a tanfolyamra történő beiskolázás feltételeiről, annak várható időpontjáról.
Felkéri továbbá arra, hogy a költségvetési koncepció elfogadását követően az álláshelyeket pályáztassa meg, elsősorban helyi állandó lakosok körében. A pályázati feltételek tekintetében irányadóak a vonatkozó törvényi előírások.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a 2004. évi költségvetési koncepció elfogadását követő 60 napon belül

322/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet hatályosulását tartalmazó beszámolót megtárgyalta. A gondozási díj mértékét 2004. január 1. napjával 500.- Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására három házi gondozási körzetet hoz létre.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a házi gondozási körzet működtetéséhez szükséges engedély megszerzésére a szükséges intézkedést tegye meg és a működtetés szabályaira vonatkozó rendelettervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a gondozási díj mértékének változása miatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület decemberi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület decemberi ülése, illetve 2003. december 31. és 2004. március 1.

323/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel a Ptk. 74/E. § (6) bekezdésében foglaltakra, a Badacsonytomaj Egészségügyi Alapellátásért Közalapítványt, a Közbiztonságért Közalapítványt, valamint a Badacsonytomaj Néptáncegyüttesért Közalapítvány egyesítését kezdeményezi azzal, hogy az egyesítés eredményeként új közalapítványt hoz létre „Badacsonytomajért” Közalapítvány néven.
Az új Közalapítvány az egyesítés révén megszűnő közalapítványok általános jogutódja. Az Alapítvány induló vagyona a jogelőd közalapítványok vagyonának egyesítéséből áll össze.
A Képviselő-testület 5 tagú Kuratóriumot hoz létre. Tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
1.)    elnök:  Berecz István
an.: Szőke Mária
lakcím:  8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.

2.)    tag:  Meilinger László
an.: Pilka Magdolna
lakcím:  8258 Badacsonytomaj, József A. u. 46.

3.)    tag:  Nagy Eörs
an.: Dezső Katalin
lakcím: 8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 13.

4.)    tag: Bolf Gabriella
an.: Ihász Marianna
lakcím:  8257 Badacsonytomaj, Arborétum út 4.

5.)    tag:  Budai Tiborné
an.: Magyar Irén
lakcím: 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 34.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a Közalapítvány Alapító Okiratát az alapítványt tevő önkormányzat képviseletében írja alá, a Jegyzőt pedig arra, hogy intézkedjen a közalapítványok egyesítése és az új Közalapítvány nyilvántartásba vétele iránt.        
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 31.

324/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rév-domb területének geofizikai felmérésének eredményéről szóló szakértői véleményt megtárgyalta. A leendő építési területek egyértelmű lehatárolása érdekében további vizsgálatokat tart szükségesnek.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a munkálatok elvégzésének költségeire az eddigi felmérést végző geofizikai intézettől kérjen árajánlatot és annak fedezetét építse be a 2004. évi költségvetés tervezetébe.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve a 2004. decemberi ülés

325/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Árkosi Zsolt eladási ajánlatát megtárgyalta és azzal nem kíván élni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről ifj. Árkosi Zsoltot a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 15.

326/2003. (XI.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Kodály Zoltán u. szélesítési és felújítási munkáira a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által biztosított 13.662.000.-Ft támogatáshoz a teljes önrészt, 3.500.000.- Ft-ot a 2003. évi költségvetésben biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület decemberi ülésére az előirányzat átcsoportosításra tegyen javaslatot.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület decemberi ülése

327/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
Támogatja, hogy Kőműves András 8. osztályos tanuló (an.: Tarjányi Mária) Badacsonytomaj, József A. u. 40. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa támogatott diák részére a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000.- Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Oktatási Minisztériumnak küldje meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. december 15.

328/2003. (XI.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji Sportegyesület részére pótlólagos támogatásként 350.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjenek.
Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a Sportegyesület 2004. évi finanszírozási szerződését készítse elő.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve a 2004. évi költségvetés elfogadása

329/2003.(XII.10.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Club Tomaj ügyében jogi képviseletet ellátó Dr. Margitics István ügyvéd és a Globál Mérnöki Iroda között 1997. szeptember 30. napján létrejött megbízási szerződés módosítása tárgyában meghozott 60/2000.(III.9.) számú határozatát hatályában fenntartja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat képviseletében utólagosan a határozatban foglalt feltételekkel aláírja.
Egyidejűleg – feltételezve, hogy a Legfelsőbb Bíróság által megítélt összeg és járulékai 2003. évben még kifizetésre kerülnek – dönt arról is, hogy a Club Tomaj ügyben ellátott jogi képviselet megbízási díját a módosított szerződés alapján teljesíti.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az APEH állásfoglalás függvényében az ÁFA kérdéséről további egyeztetést folytasson az Ügyvédi Irodával, abban az esetben, ha döntés meghozatala szükséges, az ügyet terjessze újból a Képviselő-testület elé.

Amennyiben a szerződés aláírása mégsem történik meg, úgy a Képviselő-testület – az előzmények figyelembevételével – a szerződés módosításban kifejezett tevékeny részvételük miatt megkötöttnek és érvényesnek tekinti a szerződést.A CÉL Sport SE ügyében az ügyvéd által módosított 4 millió forint + ÁFA összegű követelést elutasítja, az e tárgyban korábban hozott határozatát hatályában fenntartja.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2003. december 31., illetve folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

330/2003.(XII.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Szeretetotthon Kiemelkedő Közhasznú Alapítvány területkiegészítés iránti kérelmét megtárgyalta. Az Alapítványi célok megvalósítása érdekében a korábban már felajánlott 231 és 2908 hrsz-ú ingatlanokon felül ugyanazon feltételekkel átadja a 2902 hrsz-ú ingatlant is az Alapítvány részére.
A tulajdonátruházás feltétele, hogy az opciós joggal rendelkező Luther Stefan az 1818 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó szándékolt szőlő- és gyümölcsfeldolgozó (látvány szeszfőzde) építésére jogerős építési engedélyt kapjon.
Felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen Luther Stefan úrral, hogy más területet elfogad-e, valamint kérje fel a Falugondnokság Kht-t, hogy a már korábban átadott ingatlant tegye szabaddá.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a jelen határozatban, valamint a 256/2003.(IX.26.) számú határozatban foglalt feltételekkel a tulajdonátruházási szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

331/2003.(XII.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi és a badacsonyörsi településrészen élő idős korú polgárok élelmiszer- és gyógyszerellátásának biztosítása érdekében az előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy Badacsonyörs településrész neve is szerepeljen benne. A bruttó 183.000,- Ft vállalkozási díj összeget elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2004. évi költségvetés tervezésénél, mint kötelezettséggel terhelt előirányzatot a költségvetés tervezetébe építse be.
Felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 12.

332/2003.(XII.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy az Alsó bazársor épületeinek átépítési terveit, illetve az ott lévő tér és park átalakításának, felújításának terveit készíttesse el. A tervezésre a fedezetet a Képviselő-testület a 2004. évi költségvetésben biztosítja.
Az épületben kapjon helyet:
§      Tourinform Iroda
§      nyilvános WC
§      Vinotéka
§      ajándéküzlet
§      cukrászda

Megbízza a Jegyzőt, hogy az épület felépítésére és hosszú távú hasznosítására írjon ki pályázatot.
A rendezvényterületet jövő évben az Alsó bazársor előtti téren jelöli ki. Megbízza a Kulturális Kht. ügyvezetőjét, hogy ennek költségeit a 2004. évi költségvetésbe tervezze be.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Nagy László ügyvezető
Határidő: folyamatos

333/2003. (XII.17.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
1.)    Megbízza a Jegyzőt, vegye fel a kapcsolatot a Pápai Talajerő Gazdálkodási Kft. vezetőjével a folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos szerződéstervezet módosítása ügyében.
2.)      Megbízza a Jegyzőt, hogy a badacsonyi strand átadás-átvételéről január 15-ei határidővel gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. január 15., illetve folyamatos

334/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság KHT ügyvezető igazgatója, Ferenczy Károly részére a 2003. évben végzett munkája elismeréseként prémiumot állapít meg a 161/2003. (VI.25.) számú határozatban foglalt szempontok alapulvételével.
Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezető igazgató jutalmának kifizetése iránt intézkedjen.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. december 20.

335/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strand üzemeltetési költségeiről készített Falugondnoksági előterjesztést megtárgyalta.
Megbízza a Falugondnokság KHT ügyvezetőjét, hogy a KHT 2004. évi feladatai között, vállalkozási tevékenysége körében a badacsonyi strand üzemeltetését tervezze be és a KITK Bizottság által javasolt jegyárakkal együtt a várható költségeket dolgozza ki.
Felelős: Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyvezetője
Határidő: 2004. január 15.

336/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. évi munkatervét elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

Január:
- Tájékoztató az Utazás kiállítás előkészületeiről
-  „Badacsonytomajért” kitüntetés odaítélésére javaslat

Február:
- Felkészülés a stady tourra
- Testvérvárosi kapcsolatok rendezvény tervezése

Április:
- Beszámoló az Utazás kiállítás tapasztalatairól
- Beszámoló a rendezvényterv előkészítéséről
- Falubejárás az idegenforgalmi szezonra való felkészülés jegyében
- „Badacsonytomajért” kitüntetés odaítélésére javaslat

Május:
- A Badacsony Kulturális KHT beszámolója

Október:
- Az idegenforgalmi szezon tapasztalatai, értékelése

November:
-  Badacsony Kulturális KHT. ügyvezető igazgatói állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása
-  Tavaszi falubejáráson tett észrevételek megvalósításának értékelése

December:
-  Közmeghallgatás

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. január 15.

337/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony központi parképítés koncepcióját megtárgyalta és úgy döntött, hogy az érvényben lévő pályázaton is elfogadott terv kerüljön megvalósításra azzal, hogy a játszótér a Halászkert felőli részen kerüljön kialakításra a badacsonytomaji Egészségház előtti játszótér mintájára.
A közparkban állandó színpad nem kerül megépítésre, csak alkalmi rendezvények megtartására alkalmas, kisebb burkolt terület kerül kialakításra.
A Badacsony központjára készült terv megbontására  - második ütem parképítés -  és annak részletesebb kidolgozására bruttó 250.000.- Ft-ot biztosított a már elfogadott 19.800.000.- Ft kivitelezési költség terhére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

338/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az Ábrahámhegy Körjegyzője Á2030-5/2003. számú határozatával engedélyezett telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

339/2003. (XII.17.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj közigazgatási területén 21 db fa kivágására és 9 db ágazására bekért ajánlatok közül a kedvezőbb ajánlat által megfogalmazott összeget biztosítja a 2004. évi költségvetésében.
Megbízza a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a sportpálya körül található rossz állapotú nyárfák kivágásának lehetőségét, valamint az Alsó bazársornál lévő kivágott fák tuskóinak kiszedését, ezekre kérjen be árajánlatot és ezek költségeit is vegye figyelembe a 2004. évi költségvetés tervezése során.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

340/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj közigazgatási területének ivóvíz ellátás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésével a TÉRMŰ Építőipari Tervező, Szervező, Kivitelező Kft-t (3525 Miskolc, Deák tér 7.) bízza meg azzal, hogy meghiúsulási kötbért köt ki, amely magasabb a beruházási érték 1,5%-ánál.
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés pontosítása végett további tárgyalásokat folytasson.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

341/2003. (XII.17.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt Megállapodás tervezetet megtárgyalta, azt az alábbiak szerint fogadja el:
A kikötőben lévő férőhelyek alapján a BAHART RT. fizetési kötelezettsége 450.000.- Ft. Az Önkormányzat által fizetendő támogatás a 242/2003. (VIII.27.) számú határozattal egyezően 500.000.- Ft, amely összeg kizárólag a vitorláskikötő és a kikötőt kiszolgáló területek infrastruktúrájának fenntartására és fejlesztésére fordítható. A móló fejlesztés munkáinak folytatására a BAHART RT. vállaljon kötelezettséget
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt a Megállapodás aláírására és a pénzösszeg átutalására. Az átutalás feltétele, hogy a BAHART RT. fizetési kötelezettségének eleget tett.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. december 31.

342/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji Lakásotthonban élő gyermekek részére karácsonyi ajándékvásárlásra 40.000.- Ft összegű támogatást biztosít az átmeneti segélykeret terhére.
Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a költségvetési átcsoportosításra a soron következő testületi ülésen tegyen javaslatot.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület 2004. januári ülése

343/2003. (XII.17.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármestert  - saját kezdeményezésére -  a polgármester jutalmazásának megállapításánál a döntéshozatalból kizárja.

344/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján Mórocz István alpolgármestert  - saját kezdeményezésére -  az alpolgármesterek jutalmazásának megállapításánál a döntéshozatalból kizárja.

345/2003. (XII.17.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltakra -  Krisztin N. László polgármester részére a 2003. évben végzett munkája elismeréseként besorolási illetményének (313.500.- Ft) 2,5 szeresét kitevő jutalmat állapít meg.
Mórocz István és Békássy János alpolgármestereknek 2003. évben végzett munkájuk elismeréseként tiszteletdíjuk (100.000.- - 100.000.- Ft) 2 szeresét kitevő összegű jutalmat állapít meg.
Egyidejűleg a 2003. évi költségvetés terhére 1.849.000.- Ft-ot csoportosít át az önkormányzat hivatalában és intézményeiben foglalkoztatott dolgozók év végi jutalmazására.
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Polgármester, az Alpolgármesterek jutalmának kifizetése iránt intézkedjen, továbbá az átcsoportosított összeg költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében tegyen előterjesztést a Képviselő-testület 2004. évi januári ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző, intézményvezetők
Határidő: 2003. december 20., illetve a 2004. januári testületi ülés

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!