Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évben meghozott határozatai II.

101/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert vizsgálja ki, hogy a zárt ülés hanganyaga a Kábel TV-n hogyan kerülhetett leadásra és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testület.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

102/2003. (IV.18.) számú határozatot

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2003. (IV.2.) számú határozatát visszavonja.

A Képviselő-testület az Úttörő utcával párhuzamosan kialakítandó lakótelkek vételárát 1.200.000.- Ft összegben határozza meg.
A Képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget és 15 év elidegenítési tilalmat ír elő. Amennyiben valamely okból az ingatlan 15 évnél korábban elidegenítésre kerül, úgy az ingatlantulajdonosnak az értékesítéskori forgalmi érték és a jelenlegi vételár közötti különbözetet az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.
A beérkezett 15 telekigénylő figyelembevételével a jelentkezést lezártnak tekinti. A telekkijelölés sorsolással történik, miután a 2 ingatlantulajdonos kiválasztja a 4 cseretelket, illetve Szabóék megkapják a sarok telket.
Megbízza a Polgármestert, hogy a telekkönyvi bejegyzés után a telekigénylőkkel kösse meg az adásvételi szerződést.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

103/2003. (IV.18.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településen folyó beruházások többletköltségének biztosítása érdekében dönt arról, hogy a 2003. évi költségvetés bevételi előirányzatot 18.000.000.- Ft-tal, a telekértékesítésből befolyt összeggel, míg a kiadási oldal telekalakítási előirányzatát 9.100.000.- Ft-tal módosítja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását készítse elő a Képviselő-testület májusi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése

104/2003. (IV.18.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strand ügyében megtartott egyeztetésen felmerülő, a bérlő által előterjesztett javaslatokat nem fogadja el, a folyamatban lévő peres eljárás folytatásáról dönt.

105/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az Alsó bazársori forgalmi rend és áruellátással kapcsolatos problémák ügyében folytasson egyeztető tárgyalásokat, a végleges megoldásig keresse meg az átmeneti megoldás lehetőségét.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal

106/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy a Könyvtár olvasótermének műszaki állapotának javítására készítsen árajánlatot és azt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület júniusi ülése

107/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által 2003. évre kiírt pályázatra a „települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása” érdekében előkészített pályázatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KvVM-BM által 2003. évre kiírt pályázaton a települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása érdekében Badacsonytomaj Önkormányzata 3 db négyfrakciós speciális gyűjtősziget beszerzésére 70%-os központi támogatási arány mellett pályázatot nyújtson be.
A fejlesztés bruttó összege 1.875 E Ft, melynek eszközönként 70%-os állami támogatás mellett 30%-át, összesen 562 E Ft-ot kell saját költségvetéséből a jelen határozat alapján az Önkormányzat biztosítson, ÁFA visszaigénylésre nem jogosultként.
Az igényelt támogatás összege 1.313 E Ft.
A Képviselő-testület vállalja, hogy 1.875 E Ft értékű bruttó összegű fejlesztéshez saját forrásként bruttó 562 E Ft-ot biztosít jelen határozat alapján az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséből a bérleti díj bevételek előirányzat terhére.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
- a támogatással megszerzett speciális gyűjtősziget eszköz 5 évig nem idegeníthető el,
- amennyiben a támogatással megvalósuló fejlesztések bekerülési költsége meghaladja a támogatható eszközök, létesítmények fajlagos költségei által számított összeget, akkor a különbözetet saját költségvetési forrásból kell biztosítsa,
- az Önkormányzat a támogatással megszerzett eszközök üzemeltetőjének az OTTO Tapolca Kft-t bízza meg, fenntartva a megszerzett eszközök tulajdonjogát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és a szükséges nyilatkozatok aláírására, egyeztetések lefolytatására, a pályázat benyújtására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 30.

108/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola és az óvoda Intézkedési Tervének áttekintéséről szóló előterjesztést elfogadja.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy tekintse át az óvodaépület állagát és a szükséges felmerülő műszaki gondok finanszírozásának költségét a 2004. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: folyamatos, illetve a 2004. évi költségvetés tervezése

109/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

110/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2002. évi helyesbített pénzmaradványát 31.447.000.- Ft-tal jóváhagyja.
A pénzmaradványból:

-  Önkormányzat pénzmaradványa                                         18.813.000.- Ft
-  Napközi Otthonos Óvoda előirányzat maradványa                           ---
-  Tourinform Iroda előirányzat maradványa                                595.000.- Ft
-  Községi Könyvtár előirányzat maradványa                              503.000.- Ft
-  Tűzoltóság pénzmaradványa                                              11.137.000.- Ft
-  Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola pénzmaradványa    ---
-  Falugondnokság pénzmaradványa                                           399.000.- Ft
A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                              40.734.000.- Ft

A hiány  - a Tűzoltóság szabad pénzmaradványát figyelmen kívül hagyva - 15.509.000.- Ft.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a badacsonyörsi volt iskola épület értékesítését állítsa be a 2003. évi költségvetésbe és a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: soron következő testületi ülés

111/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Környezetvédelmi és Beruházó Kft. 2002. évi beszámolómérlegét és eredmény kimutatását az alábbiak szerint elfogadja:
adózott eredmény  - 2.022 eFt
mérlegszerinti eredmény - 2.022 eFt
saját tőke 106 eFt

Felhatalmazza a Társaság végelszámolóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 30.      

112/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Környezetvédelmi és Beruházó Kft. 2003. évi beszámolómérlegét és eredmény kimutatását az alábbiak szerint elfogadja:

adózott eredmény - 289 eFt
mérlegszerinti eredmény - 289 eFt
saját tőke - 183 eFt

Felhatalmazza a Társaság végelszámolóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 30.

113/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

114/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Badacsony, Móricz Zsigmond utcában kiépült regionális szennyvízhálózat által érintett ingatlanok szennyvízbekötéseinek előkészítésével, a területre beruházó viziközmű társulat szervezésével.
Az előkészítés fedezetére a 2003. évi költségvetés szennyvízcsatorna beruházás előirányzatát lehet felhasználni.
Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy a vákumos rendszerű csatornaépítéssel foglalkozó Frikober Kft-vel vegye fel a kapcsolatot, folytasson tárgyalást és a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

115/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Mezőgazdasági és Ipari Tsz. jogutódai 0132/3 hrsz-ú út térítésmentesen történő felajánlását elutasítja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a kérelmezőket a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 30.

116/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az INTERNATIONAL VOX BT.  - Óbester panzió -  kérelmének helyt ad, a badacsonytomaji 021/10 hrsz-ú ingatlan vezetékes ivóvízellátás Római úti szakaszának kiépítéséért az ingatlanra vonatkozó építményadót 50%-kal mérsékeli öt éves időtartamra.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 30.

117/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Margitics István ügyvéd által képviselt, a CÉL SE ellen folyamatban volt perben a megbízási szerződés megszűnése folytán szükséges elszámolást az alábbiak szerint teszi meg:

1.) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az 1995. szeptember 4-én kelt szerződés alapján az ügyvédnek járó 98.615.- Ft kifizetéséről intézkedjenek.
2.) Az ügyvédnek az 1996. január 4-én kelt szerződésmódosításra alapozott követelését -mint jogalap nélkülit - elutasítja

Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az 1996. január 4-ei szerződésmódosítás körülményeinek tisztázása érdekében a korábbi polgármesterrel folytasson tárgyalást, és annak eredményéről a Képviselő-testületet soron kívül tájékoztassa.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: az 1. pont tekintetében: 2003. május 31.
a 2. pont tekintetében: azonnal, illetve folyamatos

118/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a templom előtti tér átalakításának támogatására 250.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. A feladat elvégzésével megbízza a Falugondnokság KHT-t.
A Képviselő-testület Masszi Péter vállalkozó által felajánlott bronz Mária szobrot elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átadás részleteiről tárgyaljon a felajánlóval.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert az előterjesztésben nem szereplő anyagi fedezet  - ha felmerül -  biztosításának saját átcsoportosítási körében való intézkedésére. Kéri továbbá, hogy a következő testületi ülésen pontosan számoljon be a kialakult költségekről és azok finanszírozásáról.
Felelős: Krisztin N. László, Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyv.
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

119/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000. évi XLIII. törvény, illetve a 24/2000. (XII.23.) Kormány rendelet alapján a Badacsonytomaj Nagyközség közigazgatási területén a folyékony kommunális szennyvíz gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére, ártalmatlanítására kiírt közszolgáltatási pályázat elbírálásának határidejét 2003. május 31-ig meghosszabbítja.

A Testület 2003. május 28-i ülésén dönt a közszolgáltató személyéről, vagy a pályázat eredménytelenségéről.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

120/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Holczbauer István Tapolca, Szent I. u. 16. szám alatti lakos bérleti jogról való lemondását  - Badacsonytomaj, Fő u. 19/A. -  2003. május 1. napjával elfogadja.
Tóth Rajmund Tapolca, Kazinczy tér 13. 4/C/18. szám alatti lakosnak a Badacsonytomaj, Fő 19/A. számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget azonos feltételrendszerrel 2003. május 1. napjával adja bérbe.
A helyiségben továbbra is cipészműhelyt kell üzemeltetni.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződéstervezet elkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

121/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, illetve a Jegyzőt, hogy további egyeztető tárgyalásokat folytasson Böröcz Lajos úrral, illetve jogi képviselőjével a lakáshasználati jog megváltására.
A tárgyalások eredményéről a következő testületi ülésen számoljanak be.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. május 28.

122/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester költségátalány megállapítására irányuló kérelmét megtárgyalta. 2003. május 1. napjától a polgármester költségátalányát  - figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 18. §-ában foglaltakra -  mindenkori illetményének 30%-ában állapítja meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a költségátalány fedezetéül szolgáló előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 1., illetve folyamatos

123/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj közigazgatási területén működő strandok használata esetére Badacsony kártya néven vendégkártyát bocsát ki.
A kártya kiadásának módját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A felhasználás és elszámolás körébe bevonja a Bányász strandot is, illetve az előterjesztésben foglaltakat kiegészíti azzal, hogy a „Visszagyűjtött kártyával igazolt eltérés esetén a Hivatal 10% levonást alkalmaz a strandüzemeltetőt illető visszatérítésből. Ismételt eltérés esetén +10% levonást alkalmaz a korábbi levonásokon felül.
Felkéri a Tourinform Irodát a Badacsony kártya megrendelésének és kivitelezésének előkészítésére.
Felhatalmazza a Polgármester a megrendelés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Tourinform Iroda mb. vezetője
Határidő: 2003. június 15.

124/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lakótelkek kialakítása érdekében az érintett területen tulajdonnal rendelkező Baráth Etelka tulajdonossal a területcseréről lefolytatott egyeztetés eredményéről szóló tájékoztatót megtárgyalta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tárgyaljon újra a 2251 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával azzal, hogy elsődlegesen a 2 telek + 1 telek árát (1,2 millió forint) felajánlják.  Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a telekalakítás érdekében ajánlja fel az ingatlantulajdonos által igényelt 3 telek átadását.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a tárgyalás során a programterv szerinti megvalósítás érdekében képviseljék az Önkormányzat érdekeit úgy, hogy a kisajátítási eljárás lehetőség szerint megelőzhető legyen.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 16.

125/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

126/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyi Rizling soron üzlettel rendelkező vállalkozókkal közösen megvalósított térburkolást a beruházáshoz hozzájárulást nem teljesítő üzlettulajdonos üzlete előtt nem végzi el.

127/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Megyei Főkapitánnyal a településen a rendőri jelenlét megerősítése érdekében.

Felkéri a Hivatalt, hogy a Kuratóriummal közösen készítsen előterjesztést a Közbiztonságért Közalapítvány működéséről, valamint a KMB Iroda elhelyezéséről és azt terjessze a Képviselő-testület júniusi ülésére.
Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy a Falugondnokság bevonásával a település központi részén alakítson ki parkolóhelyeket az idegenforgalmi szezon idejére.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a badacsonytomaji rendőrőrs létesítése ügyében folytasson tárgyalásokat a Megyei Főkapitánnyal.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

128/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületeken (badacsonyi ABC melletti parkoló és a Rizling sor előtti sétány) ingyenesen biztosított reklámfelületeken elhelyezett hirdetőtáblák egységes megjelenésében dönt.
Felkéri a hirdetőket, hogy a reklámhordozót alumíniumból vagy műanyagból készíttessék el.

129/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület megköszöni a Polgárőr Egyesület eddig végzett munkáját és a jövőben is számít segítségükre, áldozatos munkájukra.

130/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bogyai út (ún. Rázós út) csapadékvíz elvezetése terveinek elkészítésére nem biztosít fedezetet az idei évben.

131/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2003. évi nyári vásárok a Szász Pál telken rendezhetők meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Badacsony Kulturális KHT-t értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

132/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. március 11-én megtartott falubejáráson felvett jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi feladatokat határozza meg:
- A Hableánytól a Római úti kereszteződésig járda kialakításának terveit el kell készíteni, ennek költségét a 2004. évi költségvetésnél kell tervezni.
- A 988/3 hrsz-ú terület elkerítésének költségeire 66.000.- Ft-tal a KHT május havi támogatását a tartalék terhére megemeli.
- A Kisfaludy úton a szennyvízaknák megemelését a 2004. évi kötelezettségként az idényt követően (szüreti időszak után) el kell kezdeni, és 2004. márciusában be kell fejezni.
- A Falugondnokság KHT vegyen részt a badacsonyi nagypark további, a Képviselő-testület által később meghatározásra kerülő zöldterület felújítási és kapcsolódó munkálatainak elvégzésében.
-  Az Egry sétány melletti árok tisztítását a Falugondnokság KHT a lakók, a tulajdonosok kiértesítését a Polgármesteri Hivatal végezze el.
-  Az Alsó bazársor fölötti árok és a nagyparkoló csapadékvíz elvezetését meg kell terveztetni és költségelni a 2004. évi költségvetés terhére. Kiemelten figyelve a szervizút kialakítására a csatorna felett.
- A 2991 hrsz-ú terület hasznosítására készüljön javaslat a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület és a Horgászegyesület bevonásával. A Falugondnokság KHT a további testületi döntésig a terület felügyeletét és szükség szerinti karbantartását tervezze és lássa el.
Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a 2004. évi költségvetés tervezése

133/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület ciklusprogramjának tervezetét az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel fogadja el:

- A 4. § címe: „Gyermek és Ifjúsági sportfeladatok”
- A 4. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: „4. § (7) Sportcentrum kialakítása, tömeg és versenysport feltételeinek biztosítása.”
- A 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „6. § (3) A Szénégető-dűlői volt szennyvízürítő más célú hasznosításának előkészítése.”
-  A 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „16. § (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló strandok működtetésre történő visszavétele és a szolgáltatás kedvezményessé tétele.”

134/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az őstermelői piac működésével kapcsolatos kérelmet megtárgyalta. Az őstermelői piacot 2003. június 15. napjával megszünteti. Ettől a naptól a területen semminemű kereskedelmi, vagy árusítási tevékenység nem folytatható.
Felkéri a Jegyzőt, hogy készítse elő a terület parkolóhellyé történő átalakítását a hatályos forgalomszabályozásoknak megfelelően és azt terjessze a Képviselő-testület következő ülése elé. Ezzel egyidejűleg készítse elő a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítását abban a vonatkozásban, hogy nyíljon lehetőség egy asztalon közterülethasználati engedéllyel, falugazdászi igazolással helyi őstermelőknek árusítani.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2003. június 15., valamint a soron következő testületi ülés

135/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, körjegyzői feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

136/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tömeg- és versenysport helyzetéről, fejlesztési koncepciókról szóló tájékoztatót elfogadja. A megvalósítás sorrendjének meghatározásával, a pénzügyi tervezhetőség előkészítése érdekében a TEVÜM Bizottságot bízza meg.
A Bizottság javaslata alapján a Polgármester a szükséges terveket rendelje meg.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke,
Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 30., illetve a 2004. évi költségvetés előkészítése

137/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT 2002. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.
Felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy folytasson le a Badacsony Kulturális KHT-nál teljes körű pénzügyi vizsgálatot és erről tájékoztassa a Képviselő-testület.
Felelős: Margittai Elemér Felügyelő Bizottság elnöke
Határidő: 2003. június 30.

138/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat olyan társaságokkal, amelyek közreműködnek befektetők felkutatásában a költségvetésben értékesítésre szánt területek  - 6 ha-os terület, TÁTIKA üzletház, Felsőkolónia, Badacsonyörsi iskola területe -  hasznosítása érdekében.
Felkéri a Polgármestert, hogy értékelhető ajánlat esetén azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

139/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsony Néptáncegyüttesért Közalapítvány Alapítója, az 1997. április 15-én kelt Alapító Okiratot az előterjesztésben szereplő  - az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével elkészített -  Alapító Okirat módosítást elfogadja.

A Kuratórium tagságát kiegészíti az alábbi tagokkal:
1.) Harmati Miklós képviselő
2.) Szabó Richárd tánctanár
3.) Meilinger István szülő

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását az Önkormányzat nevében aláírja, egyben felkéri a Polgármestert arra, hogy a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a módosítás átvezettetéséről a Veszprém Megyei Bíróságnál intézkedjen.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 30.

140/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Kisfaludy-forrás felújítás” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 1. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

141/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Balaton-partra vezető sétányhoz díszszökőkút létesítése” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 1. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

142/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Badacsonyörs korszerű települési játszótér létesítése” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 4. keretén belül.

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 5.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

143/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Badacsony strand fürdőzés feltételeinek minőségi javítása (öltöző épület felújítás)” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 4. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 10.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

144/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Balatoni Turisztikai Régióban közparkok rendbetétele (Badacsony közpark II. ütem)” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 5. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 5.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

145/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az alábbiakban felsorolt

- Egészséges ivóvíz ellátást szolgáló fejlesztések
- Szennyvíz elvezetés és tisztítás létesítményei
- Oktatási intézmények rekonstrukciója, bővítése, fejlesztése
- Felszíni vízrendezés létesítményei
- Lakásépítési területek előkészítése
- Települési köztemetők felújítása
- Összekötő és bekötőutak építése

pályázati témákat beadásra készítse elő és a beadáshoz szükséges önerő biztosítására a Képviselő-testület következő ülésére terjessze elő. E határozatba beleértendők a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetésre kerülő pályázatok is.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

146/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önerő előirányzatát  - mely 10 millió Forint -  15.000.000.- Ft-tal megemeli a 2004. évi költségvetés terhére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2004. évi költségvetési tervének összeállításánál fenti összeget vegye figyelembe, mint kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

147/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Kisfaludy-forrás és környezetének felújítása” tárgyában a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatra.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

148/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca forgalomtechnikai szabályozásának tervezési munkálataira bruttó 25.000.- Ft összeget biztosít.
Megbízza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására és egyben felkéri, hogy a terveket a Képviselő-testület következő ülésére jóváhagyás végett terjessze be annak költségkihatásaival együtt.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

149/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Istvánné Badacsonytomaj, Nagyköz u. 7. szám alatti lakos kérelmét  - mely a Badacsony borozó sor végén lévő nyilvános illemhely 2003. évi bérleti díjának az inflációval történő emelés mellőzésére irányul -  elutasítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az illemhely bérlője és a Rizling sori üzletek működtetői között annak érdekében, hogy egyezség jöjjön létre az illemhely 22.00 óra utáni nyitvatartása ügyében. Az egyeztetés eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 20.

150/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szörtsey Zoltán fogszakorvos részére lakásbérleti díjának költségeihez támogatást nem biztosít.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 15.

151/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000. évi XLIII. törvény, illetve a 241/2000. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a Badacsonytomaj Nagyközség közigazgatási területén a folyékony kommunális szennyvíz gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére, ártalmatlanítására kiírt közszolgáltatási pályázatot elbírálta. A pályázat nyertese  - figyelemmel a szakértői véleményekben foglaltakra -  a Talajerő Gazdálkodási Kft. (8500 Pápa, László M. u. 1.).
Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.
Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet tervezetet és szolgáltatási szerződés tervezetét a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse el és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 28., illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

152/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisvasút KKT felajánlását a KKT üzemeltetésében lévő badacsonyi parkoló közös üzemeltetésre nem fogadja el.
A Képviselő-testület a 2004. évi költségvetés előkészítése során megvizsgálja a terület megvásárlásának lehetőségét.
Megbízza a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 20.

153/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szőke Tibor elárusító kérelmét megtárgyalta, a kérelmet elutasítja.
Megbízza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást Szőke Tiborral a résztulajdonát képező területen, annak északi oldalán folytatott kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről. A tárgyalás eredményének függvényében hozzon döntést a kérelmező résztulajdonát képező ingatlan Nyugati oldalát határoló kerítéselemek visszaépítése ügyében.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 20.

154/2003.(VI.13.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi 1818 és 1820 hrsz-ú ingatlanok (volt általános iskola) megvételére vonatkozó ajánlatot megtárgyalta.
A Képviselő-testület az ingatlanok együttes vételárát 30 M Ft, azaz: Harminc-millió forint összegben állapítja meg, amely az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg egyösszegben esedékes.

Az ingatlan vevője Stefan Luther budapesti lakos.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az előkészítés alatt álló szerkezeti és szabályozási tervekben elfogadásra kerüljön a vevő által megvalósítani szándékolt látvány szeszfőzde. Kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben az illetékes szakhatóságok a beruházás megvalósítását a megvásárolt ingatlanokon nem támogatják, úgy az Önkormányzat tulajdonában álló ilyen célra rendelt ipari területen öt év időtartamra vételi jogot biztosít vevő részére.

Képviselő-testület minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megvásárolt 1820 hrsz-ú ingatlan öt éven belül megosztható és beépíthető legyen. Ezért kiemelt figyelemmel szorgalmazza a Badacsonyörs településrészen a megvett ingatlanokat is érintő belterületi csatornahálózat és a főművi gerincvezeték megépítését.

Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben törekvései ellenére az adás-vételi szerződés aláírásától számított öt éven belül az 1820 hrsz-ú ingatlanra telekmegosztási és építési engedély nem lesz kiadható, úgy az ingatlant 20 M forint, azaz: Húsz-millió forint vételárért visszavásárolja.Képviselő-testület kiköti, hogy a megvett 1818 hrsz-ú ingatlan a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően öt éven belül beépítésre kerüljön.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést a fentebb rögzítettek szerint az Önkormányzat képviseletében aláírja a vételár teljes összegének megfizetését követően.
Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

155/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Badacsony újság címlapjának  megjelenésére érkezett ötletpályázatok véleményezésére kérjen fel szakértőket és a bírálatot terjessze a Képviselő-testület ülésére.

156/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a TEVÜM Bizottságot, hogy vizsgálja meg, mérje fel, hogy a Borhét megrendezhető-e a dísztéren. Amennyiben ott nem lehet megrendezni, úgy a meglévő testületi határozat ellenére más helyszínt jelöljön meg a Bizottság.
Felkéri a Képviselő-testület a többi Bizottság elnökét is, hogy a bejáráson vegyenek részt.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke
Határidő: 2003. június 30.

157/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

158/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a logopédus és a pedagógiai pszichológus óvodában végzett munkájáról és a nevelési év végi szűrővizsgálatának eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, vizsgálja meg 2003. szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakra egy főállású logopédus foglalkoztatásának és a pszichológus 4 órában történő foglalkoztatásának lehetőségét és azt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése
159/2003. (VI.25.) számú határozat
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2002. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

160/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár olvasótermének leválasztására nem biztosít költségkeretet.
Megbízza a Hivatalt, hogy a költségvetés féléves értékelése után ennek ismeretében készítsen újabb előterjesztést, amelyben jelöljön meg alternatívákat a Könyvtár elhelyezésére.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot mérje fel, hogy 200.000.- Ft ráfordítás javulást eredményezne-e az épület állagában, a veszélyhelyzet elhárításában.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése

161/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság Településüzemeltetési Közhasznú Társaság ügyvezetőjének 2003. évi prémiumfeltételét  - a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján -  az alábbiak szerint határozza meg.

Az ügyvezető részére 2003. évi bruttó illetményének 10%-a fizethető ki prémiumként az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

1.) A Képviselő-testület által elfogadott 2003. évi üzleti terv 100%-os teljesülése.
2.) A 2003. évi üzleti tervben jóváhagyott feladatokhoz önkormányzati támogatási igény ne növekedjen.
3.) A KHT létszámkerete a 2003. évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó létszám ne emelkedjen
4.) A kifizetésre kerülő prémium forrását a KHT szabad kapacitásainak kihasználásával teremtse elő.
Felkéri a Képviselő-testület a TEVÜM Bizottságot és a KHT Felügyelő Bizottságát, hogy az ügyvezető prémiumfeltételeinek teljesítését értékelje és annak eredményeként tegyenek javaslatot a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke, Sall Csaba FEB elnök
Határidő: 2003. december 15.

162/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környező települések önkormányzataival való együttműködésről szóló tájékoztatót elfogadja.

163/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Vagyonkezelési, Üzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

164/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbiztonságért Közalapítvány tájékoztatóját elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat által létrehozott közalapítványok egy alapítványba való összevonásáról készítsen előterjesztést és azt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése                

165/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az őstermelői elárusítóhely megszüntetésével kapcsolatos közterület használat rendeleti szabályozásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy az őstermelői elárusító helyet a Tájház udvarról áthelyezi az Általános Iskola melletti füves területre, a vasútállomáshoz vezető sétányra. Az alkalmankénti árusítás díját 100.- Ft/alkalom, az éves díjat pedig 2.000.- Ft/év összegben határozza meg.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően a közterület használat rendjéről szóló rendelet módosítását készítse elő és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése                

166/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőlészeti Borászati Kutató Intézet falán (volt Ibos-ház) emléktáblát helyez el, mellyel az Ibos család badacsonyi tevékenységének állít emléket. A tábla fehér márványból készül, az előterjesztés mellékletét képező felirattal, fekete betűkkel. Az emléktábla elkészítéséhez, illetve felszereléséhez az Önkormányzat a bekerülési költség 1/3-t, max. 100.000.- Ft-ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert, hogy a tábla elkészítésére, majd ünnepélyes keretek közötti elhelyezésére  - melyre a Borhét megnyitó ünnepségét megelőző nap délutánján kerül sor -  a szükséges intézkedést tegye meg.
A Képviselő-testület a 057-053 hrsz-ú, jelenleg Gagarin utat Ibos Ferenc útnak nevezi el.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az utcanév változtatásról az Országos Központi Nyilvántartó Hivatalt a TÁH-on keresztül értesítse, valamint az utcanév változásról az érintett lakókat tájékoztassa.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a tábla elkészíttetésére: 2003. július 10.
utcanév változás átvezettetése: 2003. július 30.

167/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló strandok üzemeltetésére kötött bérleti szerződés módosítására vonatkozó javaslatot elutasítja azzal, hogy a strandi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban állandó lakosnak kell tekinteni mindazon személyeket, akik e minőségüket hitelt érdemlő módon igazolni tudják függetlenül attól, hogy mely időpontban létesítettek állandó lakóhelyet a településen.
A helyi lakos minősítést igazoló feltételeket az Önkormányzat táblán megjelenteti és felkéri a strandbérlőket ezen táblák kihelyezésére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a strandbérlőket a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

168/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca forgalmi rendjét a Delta TERV Mérnök Vállalkozási Iroda (Keszthely, Fodor u. 8.) által 2003. júniusban elkészített forgalomtechnikai tervben rögzítetteknek megfelelően alakítja ki.
Az új forgalomtechnikai rend kialakításához 600.000.- Ft összeget biztosít az általános tartalékkeret terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a terv szerinti közlekedési táblák kihelyezéséről gondoskodjon.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

169/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíró-Mányai Kft. által tett ajánlatot megtárgyalta.
Megbízza a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy folytasson további tárgyalásokat a Bíró-Mányai Kft-vel egy vagy két stady tour megrendezésével kapcsolatban és annak eredményéről adjanak tájékoztatást a Képviselő-testületet augusztusi ülésén.
Felelős: Sall Csaba Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

170/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati ellátás biztosításáról szóló vállalkozási szerződés módosítás tervezetét megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezetet jóváhagyta.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződést módosító okiratot az Önkormányzat Képviseletében aláírják.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

171/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyt megkerülő út építésének leállításával kapcsolatban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta.
Megbízza a Jegyzőt vizsgálja meg, hogy mint az elkerülő út megépítése elleni tiltakozás kérdésében helyi népszavazás megtartására van-e lehetőség.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

172/2003. (VI.25.) számú határozatot

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldszem Környezetvédelmi Szolgáltató BT. által készített települési környezetvédelmi programot az augusztusi testületi ülésen újra megtárgyalja.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

173/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Badacsonytomaji strandra tervezett regionális szennyvízátemelő a strand nyugati kerítésén kívül, a kerítés és az árok között legyen megépítve. Az átemelő elhelyezéséhez szükséges területet biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a területet fenti célra értékesítse, ingatlanforgalmi szakértő által megállapított áron.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az OVIBER KFT-t értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

174/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban a Borhét megrendezésének helyszíni vizsgálatával megbízott TEVÜM Bizottságot megbízza továbbá azzal, hogy a 2003. évi nyári népművészeti vásárok Szász Pál telken való megrendezését is vizsgálja meg és amennyiben a helyszín erre nem megfelelő, úgy döntsön az új helyszín kiválasztásáról.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke
Határidő: 2003. június 30.

175/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Petőfi utcai sportpálya és környéke, továbbá az iskola alatt kialakítandó sportcentrum engedélyezési terveinek elkészíttetésével. A tervek elkészítésének fedezetét a költségvetési rendeletben meghatározott 500.000.- Ft és az általános tartalék biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert kezdeményezzen tárgyalásokat a 2954. hrsz-ú telek tulajdonosaival terület megvásárlására, maximum 300.- Ft/m2 áron.
A Képviselő-testület a fennmaradó 22 ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát visszavonja a költségvetésben erre a célra beállított 1.000.000.- Ft tartalékba helyezése mellett.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

176/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VIA BONA KFT. által a Badacsonytomaj, fő u. jobb oldali szélesítés, parkolósáv kialakítás és a piactér forgalmi, parkolási rend kialakítására készített terveket javasolja átdolgozni a Képviselő-testület augusztusi ülésére. Kerüljön módosításra a téves információk miatti helyzet (gázközmű téves elhelyezkedése), egészüljön ki a villanyközmű áthelyezésével (föld alatt) kapcsolatos feladatokkal és annak költségeivel, illetve a forgalmi rend változással a nehéz gépjárművek átmenő forgalmának kitiltásával.
A Képviselő-testület a Tájház udvar egyirányúsításával egyetért.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tájház udvar tervek szerinti forgalomtechnikai rendjének megváltoztatásához szükséges táblák kihelyezését, a felfestések elkészítését rendelje meg. A munkák elvégzésére 250.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

177/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, Önkormányzati tulajdonú utak építése (Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca) tárgyában.

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.500.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

178/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak (Petőfi utca) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 6.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

179/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázatra, szennyvízcsatorna II/A. ütem megépítése tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 7.353.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

180/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, oktatási intézmények rekonstrukciója (óvoda: árnyékoló építés)  tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

181/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, Kulturális, közművelődési intézmények (Egry József Művelődési Ház) felújítása tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.500.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

182/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, felszíni vízrendezés (vízelvezető árokrendszer felújítása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

183/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, lakásépítési területek előkészítése (lakótelkek kialakítása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 15.610.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

184/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, hulladékgazdálkodás (felhagyott szennyvíztelep és környékének rendbetétele) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.500.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

185/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, települési köztemetők (temető bővítés) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 9.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

186/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, egyéb önkormányzati fejlesztések (Badacsonytomaj játszótér felújítás, bővítés) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

187/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, Települési összkép támogatása SZTP-2003-KDU-4 (Badacsony park melletti sétányok esztétikai megjelenésének javítása (padok, hulladéktartó, díszkivilágítás, virágtartók stb.)) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.300.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

188/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, vízminőség védelem (badacsonytomaji és badacsonyi strandok mederkotrása, homokozása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 10.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

189/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázatra, vízminőség védelem (badacsonytomaji, badacsonyi strandok mederkotrása, homokozása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 10.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

190/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önrész biztosítása érdekében a 10.000.000.- Ft-os önerő és a 15.000.000.- Ft-os 2004. évi kötelezettség vállalást további 35.000.000.- Ft 2004. évi kötelezettségvállalással megemeli.
Felkéri a Jegyzőt, hogy 2004. évi költségvetési rendelet előkészítésénél fenti összeget vegye figyelembe.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

191/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a LUTRASPITZ Szőrmeipari Kft. kérelmének helyt adva a Badacsony Alsó bazársoron lévő 4. számú üzlethelyiséget 50%-os bérleti díj csökkentéssel, azaz 12.000.- Ft/m2/év + ÁFA díjjal bérletbe adja.
A bérlet időtartama maximum 5 év azzal a kikötéssel, amennyiben az üzlethelyiség lebontásra vagy átépítésre kerül, cserehelyiség biztosítása nélkül a bérlő a bérleményt 30 napos határidővel visszaadja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

192/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az IMIGE Hungária Kft. (1073 Budapest, Erzsébet körút 15.) 2002. június 24-én kötött bérleti szerződését 2004. december 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

193/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos Attila 8300 Tapolca, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti lakos kérelmét fizetési könnyítésre és kamatelengedésre elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
A határozatot meg kell küldeni a végrehajtónak is az eljárás folytatásának folyamatba tétele érdekében.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. július 15.

194/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsi volt általános iskola értékesítésével kapcsolatban meghozott 154/2003. (VI.13.) számú határozatát módosítja.
Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2005. december 31-ig az 1820. hrsz-ú területre megosztási, illetve építési engedély nem adható ki, úgy azt 19.000.000.- Ft-ért visszavásárolja.

195/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola pályázatot nyújtson be az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz MULTICENTER oktatási-, informatikai rendszerek létesítésére.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a rendszer 3 évig tartó folyamatos működtetését biztosítja.
Felkéri az Iskola megbízott igazgatóját a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Csizmarik Béláné mb. igazgató
Határidő: 2003. július 1.

196/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strandon lévő önkormányzati tulajdonú üzletek átépítésével kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta. Az előzetes álláspontok alapján az Önkormányzat saját erejéből kívánja megépíteni a 3 új üzletet és a főbejáratot.
Megbízza a Hivatalt, hogy a beruházás megindításával kapcsolatban 2004. év tavaszán készítsen előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. év tavasza

197/2003.(VII.18.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Rt-vel 2002. október 17-én kötött 50.000.000,- Ft folyószámla hitel biztosításáról szóló szerződést felmondja és attól a naptól kezdődően az átmeneti likviditási gondok megoldására 70.000.000,- Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Rt-től.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételből biztosítja.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására a z OTP Bank Rt-vel.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnali

198/2003.(VII.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2003.(IV.2.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület a következő feltételek teljesítése esetén engedélyezi a Badacsony központi parkban a Borhét megrendezését:
- 2003. július 23-án (szerda) 12.00 óráig a Badacsony Kulturális Kht. ügyvezető igazgatója a polgármesternek mutassa be az általa parkfelújításra megkötött vállalkozói szerződést.
- 2003. július 23-án (szerda) 12.00 óráig a Badacsony Kulturális Kht. ügyvezető igazgatója mutassa be a polgármesternek a parkfelújítási szerződés összegével megegyező, a  Borhéten résztvevő vállalkozók által teljesített befizetéseket igazoló bizonylatokat.
- A Képviselő-testület döntése értelmében a Borhéten csak azok a borászok árulhatnak, akik a fenti időpontig a befizetéseket teljesítették.
- A Borhét befejezését követően augusztus 08-án 16.00 óráig a Kulturális Kht-nak a parkot helyre kell állíttatni.

Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Hivatal műszaki és vagyongazdálkodási csoportját, hogy az októberi testületi ülésre tegyen javaslatot a Halászkert melletti parkoló rendezvény területté történő átalakítására, valamint a jelenleg ott működő parkolónak az ún. Szász Pál telekre történő áttelepítésére. A vizsgálat tartalmazzon költségszámításokat is.
Felelős: Nagy László ügyvezető igazgató

199/2003.(VII.18.) számú  határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság Badacsonytomaji Településüzemeltető Közhasznú Társaság (rövidített neve: Falugondnokság Kht.) megalapításáról és az Alapító Okirat elfogadásáról hozott 41/2003.(II.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki:

„Alapító Okirat

4./ A Közhasznú Társaság tevékenységi körei:
A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdése alábbi pontjaiban jelölt tevékenységét végzi:        
7. Műemlékvédelem                  
TEÁOR: 45.11 '03 Épületbontás, földmunka.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 41. § (1) bek.      
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati           tulajdonba adásáról szóló  1991. évi XXXIII. törvény 3-6 §.
8. Természetvédelem     
TEÁOR: 01. 41 '03 Növénytermelési szolgáltatás
E tevékenységen belül  a védett természeti terület mezőgazdasági jellegű gondozása.
TEÁOR: 92.53 '03 Növény- állatkerti működtetése
E tevékenyégen belül a természetvédelmi területek működtetése
A környezet védelmének általános szabályairól szóló.1995. évi LIII. törvény 46. § 1. bek., 47 §.
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 13/2000.(V.12.) sz. önkormányzati rendelet.
9. Környezetvédelem     
TEÁOR: 90.02 '03 Hulladékgyűjtés, -kezelés
TEÁOR: 90.03 '03 Szennyeződésmentesítés
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46 § 1. bek., 47 §. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 13/2000.(V.12.) sz. önkormányzati rendelet.
18. Munkakerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
TEÁOR: 85.32 ’03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
E tevékenységen belül a hátrányos helyzetű vagy munkanélküli személyeknek nyújtott szakmai rechabilitációs és foglalkoztatási tevékenységek abban az esetben, ha az oktatási lehetőség korlátozott.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (6) bek.
22. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek
TEÁOR: 45.23 '03 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése                                          
E tevékenységből az út utca jármű - és gyalogos közlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda, kerékpár út építése és burkolása, valamint  jelzések felfestése útfelületen és parkolóhelyen tevékenységet végzi.
TEÁOR: 63. 21 '03 Egyéb szárazföldi szárazföldi  szállítást segítő tevékenységből az út üzemeltetése tevékenység
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  8 § (4) bek.
A közhasznú társaság a közhasznú tevékenységeket az alapító Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzatával kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi.”
Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Kht. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és azt a Veszprém Megyei Bíróságnak, mint Cégbíróságnak megküldje.
Felelős: Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Lesz Ferenc képviselő
Határidő: azonnal, 2003. július 23., 2003. augusztus 08., 2003. október havi testületi ülés

200/2003.(VIII.6.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Károlyné megbízási díjára és járulékaira 2.720.472,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felkéri a Jegyzőt, a rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mórocz István alpolgármestert, Békássy János alpolgármestert, Sall Csabát, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a következő költségvetési évben milyen rendszerben működne a leghatékonyabban a pályázatok előkészítése.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti Szabó Károlyné Megbízási szerződésének 1.) pontját az általános iskola alatti területen kialakítandó szabadidőközpontra, valamint a sportpálya felújítására vonatkozó pályázatok elkészítésével.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Mórocz István alpolgármester
Békássy János alpolgármester
Sall Csaba Pénzügy és Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: soron következő Testületi ülés, illetve 2003. október 31.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!