Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évben meghozott határozatai

1/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi és badacsonyörsi településrészeken élő időskorú polgárok ingyenes szállítását a vállalkozói szerződésben megkötött feltételekkel továbbra is biztosítja.
A téli időszakban élelmiszer boltot üzemeltető vállalkozó támogatására 30.000.- Ft-ot biztosít.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a vállalkozó támogatására biztosított összeget a 2003. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: A 2003. évi költségvetés elfogadása

2/2003. (I.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

3/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében az alábbi döntést hozza:
A 2003. január 31-el nyugállományba vonuló köztisztviselő megüresedő álláshelye, valamint a jelenleg táppénzen lévő, de a közeljövőben szülési szabadságra, illetve GYED-re menő köztisztviselő álláshelye nem tölthető be.
Elrendeli továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszámát további 1 fővel csökkenteni kell 2003. március 1. napjával.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a gépkocsivezető munkakörét egészítse ki a hivatalsegédi és helyi kézbesítői feladatok ellátásával.

Felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyzőt a határozatban foglaltak maradéktalan végrehajtására, a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, aminek fedezetét a Képviselő-testület a 2003. évi költségvetésében, mint eredeti előirányzatot biztosítja.

Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a létszámcsökkentés eredményeként szükséges belső átszervezéseket, feladatátcsoportosításokat 2003. március 1. napjáig hajtsa végre és a megtett intézkedésekről a Képviselő-testület márciusi ülésére tegyen jelentést.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2003. március 1., illetve a Képviselő-testület márciusi ülése

4/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel és módosítással fogadja el:

Februári üléshez:

- Tátika ügyének tárgyalása
- Felkészülés az idegenforgalmi szezonra (helyszíni szemle)
- Beruházások állásáról és a pályázatok helyzetéről szóló beszámoló
- Beruházások 4 éves terve
- Falugondnokság Alapító Okiratának módosítására javaslat
- Badacsony Kulturális KHT üzleti tervének elfogadása, FEB tagjainak megválasztása
- Utazás kiállítással kapcsolatos előkészületekről szóló beszámoló
- Hegyi irányjáratokkal keretszerződés megkötése
- Településüzemeltetési KHT üzleti tervének elfogadása

Márciusi üléshez:
- Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatban tett intézkedésekről
A márciusra tervezett „Felkészülés az idegenforgalmi szezonra (helyszíni szemle” című napirend a februári hónapban, a „Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról” című napirend az augusztusi hónapban kerül napirendre.

Májusi üléshez:

- Tömeg- és versenysport hosszútávú koncepciója
-  A település sporttevékenységéről beszámoló
-  Badacsony Kulturális KHT mérlegbeszámolója
-  6 ha-os terület hasznosításáról tájékoztató
-  Badacsony park terveinek ismertetése

Augusztusi üléshez:
-  Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról

Szeptemberi üléshez:
-  A 2004. évi rendezvények előkészítése

Októberi üléshez:
-  Civil szervezetek tevékenységéről tájékoztató
-  Az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok működéséről beszámoló

Novemberi üléshez:
- 2004. évi rendezvényterv elfogadása

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak részére küldje meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2003. február 15.       

5/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a CD Postcard Kft., valamint a Média Centrum ajánlatát megvizsgálta, azonban az anyagi helyzetre való tekintettel azokat nem támogatja. Pénzeszköz felszabadulása esetén az év során újra felülvizsgálja döntését.

Megbízza a Hivatalt, hogy az ajánlattevőket a Képviselő-testület döntéséről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. február 15.

6/2003. (I.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a Polgármester a Balatongáz Kft. tagságából származó jogosultságok és jogok érvényesítésére, gyakorlására vonatkozó engedményezési és megbízási vegyes jellegű szerződést, megállapodást aláírja.

A Képviselő-testület dönt abban, hogy képviselői fórum keretében, az ügyben érintettekkel együtt megtárgyalja a Balatongáz Kft. ügyében indított per jelenlegi állását, fejleményeit.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Pecz Péter urat.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

7/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Városi Bíróság 3.P.20469/2001/7. számú jogerős ítéletének végrehajtására Böröcz Lajos Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 12. szám alatti lakos részére a lakás használati jogának egyösszegű megváltása fejében 500.000.- Ft-ot ajánl fel.
A felajánlott összeg folyósítására a lakás kiürítését követően kerülhet sor.
Felkéri a Hivatalt, hogy a döntésről Böröcz Lajost értesítse és az egyeztetést mielőbb végezze el.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. február 15.

8/2003. (I.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj – Badacsony strandfürdő mederkotrás” tárgyú Széchenyi Terv pályázat, illetve a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázat saját forrás összegét 3.600 eFt-ra megemeli.

Felkéri a Hivatalt, hogy a döntésről a pályázatok kiíróit értesítse, hogy a támogatási szerződések mielőbb aláírásra kerüljenek.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. január 31.

9/2003. (I.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában, Badacsony településrészen lévő 2556 hrsz-ú, Tátika elnevezésű ingatlanát eladásra meghirdeti bruttó 120 millió forint vételárért. Ebből 100 millió Ft a földterület, 20 millió Ft a felépítmény értéke.
Az értékesítésből befolyó vételárat kizárólag beruházásra lehet fordítani.
Megbízza a Jegyzőt, hogy az ingatlan értékesítését hirdesse meg és a beérkező érvényes ajánlatot terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

10/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony és Vidéke Református Egyházközség támogatási kérelmét az Önkormányzat forráshiány miatt a kérelmet elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. február 15.

11/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 6 ha-os terület hasznosítása ügyében tárgyalásokat folytasson befektetőkkel. A Képviselő-testület a Nemzeti Park és a hatályos Részletes Rendezési Terv által lehetővé tett hasznosítási formákat kibővíti a befektetők által javasoltakkal, amennyiben azok összeegyeztethetők a település hosszútávú érdekeivel és a hatályos jogszabályi előírásokkal.
Hasznosítási lehetőségként az eladás, az apport és a bérbeadás lehetősége is fennáll.
Megbízza a Polgármestert, amennyiben komoly befektetői ajánlat érkezik, azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

12/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nádas-tó és környékén tervezett fejlesztések érdekében a területhez tartozó magántulajdonú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatosan az érintett ingatlantulajdonosokkal a területek megvásárlása tárgyában folytasson tárgyalásokat és a telkek értékbecslését rendelje meg.

A 2003. évi költségvetésben az önkormányzat 1.000.000.- Ft-ot biztosít az ingatlanok megvásárlására.
A Képviselő-testület tárgyalási árként 50.- Ft/m2 árat határoz meg, mely teljes jogtiszta helyzet megteremtése esetén maximum 100.- Ft/m2 lehet.
Felhatalmazza még a Polgármestert arra is, hogy a Nemzeti Parktól és a DRV RT-től kérjen írásos állásfoglalást, nyilatkozatot a fejlesztés megvalósíthatósága tárgyában.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

13/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Lászlóné (Badacsonytomaj, József A. u. 12.), valamint Bíró Istvánné (Badacsonytomaj, Rózsa köz 5.) ingatlan felajánlását megköszöni, nyilvántartásba veszi, de az adásvétel tárgyában csak akkor dönt, ha a Nádas-tó és környékén tervezett fejlesztések érdekében a területhez tartozó magántulajdonú ingatlanok értékbecslése megtörténik.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintetteket értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. február 20.

14/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pruska Ferencné kérelmét elutasítja, az 197/2002. (VIII.29.) számú határozatában foglaltakat változatlanul fenntartja.
A földhasznláati díj a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott m2 árral, valamint a KSH által közzétett évi inflációs ráta mértékével változik.
Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt és jogi képviselőjét értesítse. Amennyiben kérelmező a határozatban foglaltakat elfogadja, úgy felhatalmazza a Polgármestert a földhasználati szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. február 15.

15/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji 022/19 hrsz-ú ingatlanon az M-LEHÁR BT. által tervezett borgyógyászati központ kialakítását támogatja.
Felkéri a településszerkezeti- és szabályozási terv készítőit, hogy a beruházás megvalósítását a tervkészítés folyamatában vegyék figyelembe, azokba építsék be.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

16/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el a regionális szennyvízhálózat mielőbbi továbbépítése érdekében, valamint forduljon a Kormányhoz, hogy a létesítmény elkészítésével járó költségeket tervezze a központi költségvetésben.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

17/2003. (I.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2003. évi hasznosítására az alábbiakat határozza:

1.) A badacsonyi strandon lévő 2. számú pavilon bérlőjének, Gelencsér Tamás Badacsonylábdihegy, Római út 175. szám alatti lakosnak felmondását elfogadja. Kérelmének megfelelően a megüresedett 4. számú pavilont a korábbi bérlővel megkötött szerződéssel azonos feltételekkel biztosítja.
Wábelné Szever Gabriella Pécel, Kölcsey u. 3. szám alatti lakos, bérlő felmondását elfogadja.

Bedő Lajos Zalahaláp, Alkotmány u. 8. szám alatti lakos, bérleő felmondását elfogadja.
Mindhárom bérlő köteles a határozat kézhezvétele után 15 napon belül a pavilont kiüríteni és a pavilonok építési dokumentációjának megfelelően a bérbeadónak visszaadni.

Csoltai Lajosné Badacsonytördemic, Szent I. u. 67. szám alatti lakos bérleti szerződés hosszabbítási kérelmét a vele korábban érvényben volt feltételekkel 2 évre elfogadja azzal, hogy amennyiben az ingatlan bontására kerülne sor a bérleti jogviszony fennállása ideje alatt, akkor bérlő cserehelyiség biztosítása nélkül köteles a bérleményt 30 napon belül visszaadni.

A Balatontourist RT. (Veszprém, Kossuth L. u. 25.) bérleti szerződés hosszabbítási kérelmét 2 évre elfogadja. Az épület bérleti díja 24.458.- Ft/m2, az épület előtti terasz bérleti díja 9.300.- Ft/m2

Amennyiben a Szabályozási- és Szerkezeti Tervek figyelembevételével az ingatlan bontására kerülne sor a bérleti jogviszony fennállása ideje alatt, akkor bérlő cserehelyiség és kártérítés igénye nélkül köteles visszaadni az épületet.

6.) A felső bazársor bontását jelenleg nem végzi el. A Képviselő-testület a költségvetés féléves felülvizsgálata után újratárgyalja az ügyet, és ha szükséges a bontáshoz biztosítja az előirányzatot.

7.) Az üresen álló vagy megüresedett helyiségek bérletét nyilvános pályázat útján meg kell hirdetni, és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2001. (XII.28.) számú rendeletben foglaltak szerint a bérbeadást el kell végezni. A hirdetést legkésőbb 2003. február 15-ig a helyi Kábel TV-n, a Badacsony újságban, az Önkormányzat honlapján, a Tapolcai Kábel TV-n és a NAPLÓ-ban közzé kell tenni.

8.) A Képviselő-testület a 68/1999. (IV.17.) számú határozatát visszavonja és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának legalacsonyabb mértékét az alábbiakban határozza meg:

I. övezet

Badacsonytomaj településrész egésze,
kivéve a strandok területe                                   24.000.- Ft/m2/év + ÁFA

II. övezet
a Badacsonyi strandon lévő üzletek                    16.000.- Ft/m2/év + ÁFA

III. övezet
a Badacsonytomaji strandon lévő üzletek           10.000.- Ft/m2/év + ÁFA
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. február 28. és folyamatos

18/2003. (I.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Társulási Tanács tagjává
-  Krisztin N. László polgármestert,
-  Vastagné Farkas Éva,
-  Lesz Ferenc és
-  Nagy Lajos képviselőket
választja meg.

19/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mobiltrans-SERVICE BT. helyi járat üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát megtárgyalta.
A Képviselő-testület a vállalkozáshoz anyagilag nem járul hozzá, de amennyiben a vállalkozó saját kockázatára üzemelteti a helyi járatot, úgy a vállalkozás első évében mentesíti vállalkozót a közterület használati díj megfizetése alól. Az üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyek, hozzájárulások beszerzése vállalkozót terheli.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az ajánlattevőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. február 15.

20/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai Tanácsadó Testület lemondását  - az eddigi tevékenységével szerzett érdemei elismerése mellett -  elfogadja.

A Testület működését továbbra is szükségesnek tartja, ezért a Turisztikai Tanácsadó Testület tagjainak az alábbi személyeket választja meg 4 év időtartamra:

-  Önkormányzat részéről                           KITK Bizottság elnöke

-  Szállodák képviselője:                             Krakkó Péter Club Hotel Badacsony igazgatója

-  Panziók képviselője:                                Baracskai István Hotel Volán igazgatója

-  Kempingek és Utazási Irodá képv.:           Hegyi Gábor Balatontourist, Badacsonyörsi Kemping vezetője

-  Magánszálláshely kiadók képviselője:       Kozári Beáta magánszálláshely kiadó

-  Éttermek, vendéglők képviselője:              Mányai Lóránd Bíró és Mányai Kft. társtulajdonosa

Nagy Miklós Borbarátok vendéglő tulajdonos CÉH Érdekképviseleti Egyesület elnöke

- Szőlészet, borászat képviselője:               Csiszkó  Gábor Varga Pincészet Kft.,üzemigazg.

Borbélyné Galambos Gabriella Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület alelnöke

-  Helyi vállalkozók képviselője:                   Nagy Géza Nagy és Társa Bt., Sörpatika társtulajdonosa

-  Közrend, közbiztonság képviselője:          Vastag Béla rendőrzászlós

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az alakuló ülést hívja össze, az elnök megválasztásáig az ülést vezesse le.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a megválasztott személyeket értesítse és kérje fel a Testületet, hogy saját soraiból válassza meg a Testület elnökét az ügyrendben meghatározottak szerint.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. március 15.

21/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozattal tiltakozását fejezi ki az ún. Badacsonyt megkerülő út I. és III. ütemének megépítése ellen.
A Képviselő-testület méltánytalan eljárásnak tartja, hogy a beruházás tervezése és megindítása folyamatában a település lakosságának a véleményét nem kérték ki, a beruházásnak az itt élő polgárok életére gyakorolt várható hatását senki nem vizsgálta.
Mindezekre figyelemmel felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a jelen testületi határozatot a döntésre jogosult szervezetekhez juttassa el és nyomatékosan hívja fel a figyelmet a beruházás tovább folytatásának veszélyeire.
Megbízza a Polgármestert arra is, hogy vegye fel a kapcsolatot Badacsonytördemic polgármesterével, akik szintén érintettek az elkerülő út ügyében.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert arra is, hogy járjon el az arra illetékes szervezeteknél, hogy a megkerülő út I. és III. ütemének megépítése helyett támogassák a Badacsony és Tomaj településrészeken gyalogos aluljáró megépítését, amelyek nagymértékben csökkentik azokat a veszélyeket, amelyek az elkerülő út megépítésének elhatározását jelentősen befolyásolták.
Támogatja azonban a Képviselő-testület azt, hogy a megkezdett II. ütem mielőbbi befejezése megtörténjen a jelenlegi út megszélesítésével.
Megbízza a Képviselő-testület Mórocz István alpolgármestert, hogy az ügy állásáról tájékoztassa Zelczer Péter badacsonyörsi tiltakozást kezdeményezőt.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Mórocz István alpolgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

22/2003. (I.30.) számú határozatot

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 65-78. §-aiban foglalt rendelkezésekre -  a Badacsonytomaji Környezetvédelmi és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.19-09-506380/5.) 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2. jogutód nélküli megszűnését határozza el.
Egyidejűleg a fentebb hivatkozott törvény vonatkozó rendelkezései alapján elrendeli a Társaság végelszámolását 2003. február 1. napjával.
Végelszámolónak Dr. Gelencsér Ottó jegyzőt jelöli ki. A végelszámoló köteles a végelszámolás megindítása iránt az intézkedéseket a fentebb hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően haladéktalanul megtenni, a végelszámolás mielőbbi lebonyolítása érdekében a szükséges és törvényes feladatokat elvégezni. Folly Gyula ügyvezető képviseleti joga 2003. február 1. napjával megszűnik.
A végelszámolással kapcsolatos költségeket a Társaság viseli.
A társaság könyvelőjének kimutatása alapján a Társaság működésével kapcsolatban 2003. évben még várható költségek, valamint a végelszámolás várható költségének összege bruttó 734.230.- Ft, amely összeget a 2003. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a végelszámolás megindításával kapcsolatos  - az Alapító Okiratot érintő -  módosító okiratokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző

23/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Túra-Fogadó Kft. kérelmét megvizsgálta.
Felkéri a Hivatalt, hogy az előkészítés alatt álló településszabályozási tervben a 2457/2 hrsz-ú ingatlan „közterület” jellegének megszüntetésére tegyen javaslatot.
Felkéri a Hivatalt arra is, hogy a 2457/2 hrsz-ú ingatlan egy részét birtokban tartó használót ismételten, 8 napos határidővel szólítsa fel a területhasználat jogalapjának és jogcímének bizonyítására. A határidő esetleges eredménytelen elteltét követően haladéktalanul szólítsa fel a használót a jogalap nélküli birtoklás abbahagyására.
Ennek eredménytelensége esetén a Polgármester intézkedjen az önkormányzat tulajdonának védelme érdekében.
A Badacsony Túra-Fogadó Kft. kérelmét elviekben támogatja, de a konkrét adás-vétel kérdésében a használati viszonyok tisztázása után a TEVÜM Bizottság foglal állást.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. február 15. és folyamatos

24/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a belső ellenőri feladatok ellátására folytasson további tárgyalásokat önkormányzatokkal.
A szándéknyilatkozatok megérkezését követően  - amennyiben megvan a 2002. évi LXII. tv. 5. sz. melléklet 13. pontjában meghatározott minimum tag-, illetve intézményi létszám -  a Társulás létrehozását terjessze a Képviselő-testület elé döntésre.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

25/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 103. § (1) bekezdés c.) pontjára tekintettel a Falugondnokság önkormányzati intézményét 2003. március 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.
Felkéri a Jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkajogi és egyéb intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly intézményvezető
Határidő: azonnal, illetve március 31.

26/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. április 1. napjával létrehozandó Településüzemeltetési Közhasznú Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával a Falugondnokság jelenlegi vezetőjét, Ferenczy Károlyt bízza meg 3 év időtartamra.
A kinevezett ügyvezető munkabérét az intézményvezetői munkabérének megfelelő összegben határozza meg. Prémiumfeltételeiről az üzleti terv ismeretében hoz a Képviselő-testület döntést.
Felkéri a kijelölt ügyvezetőt, hogy a 2003. évi üzleti terv előkészítését tegye meg. Felkéri arra is, hogy működjön közre a létrehozandó Közhasznú Társaság Alapító Okiratának előkészítésében, Képviselő-testület elé terjesztésében.
Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettel a munkaszerződést 2003. április 1. napjával kösse meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető, Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal, illetve március 15.

27/2003. (I.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Ferenczy Károly intézményvezetőt, hogy az intézmény megszűnésével kapcsolatos és szükséges munkáltatói intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, az 5 fő takarítói létszám kerüljön áthelyezésre a korábbi foglalkoztató intézményekhez, ezen belül 2 fő a Polgármesteri Hivatalhoz, ebből 1 fő az Egészségházhoz, valamint 3 fő pedig a Közös Fenntartású Általános Iskolához.
Felelős: Ferenczy Károly intézményvezető
Határidő: 2003. január 31.

28/2003. (I.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szabó Béla és Dr. Szörtsey Zoltán kérelmét megvizsgálta.
Figyelemmel a 18/2000. (II.25.) Korm. számú rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltakra, a kérelem tárgyában  - a jogi feltételek hiánya miatt -  érdemi döntést nem tud hozni. A döntés meghozatalához a fent említett hiányosságok pótlásán kívül szükségesnek tartja a kérelmező Szörtsey doktor személyi meghallgatását a szakbizottság és a Képviselő-testület előtt.
Végleges döntést a bizottsági vélemény alapján és a fenti hiányosságok megszüntetése után hoz a Testület, amennyiben ez lehetséges, a februári ülésen.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a feleket a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

29/2003. (I.30.) számú határozat (zárt ülés)


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy a Veszprém Megyei Bíróság GF.40.079/2002/7. számú jogerős ítélete ellen nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet és nem indít végrehajtási pert sem.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyetemleges fizetési kötelezettség teljesítése érdekében folytasson tárgyalásokat az ügyben érintett önkormányzatok polgármestereivel.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyoni értékű jog érvényesítésének ügyében  - amennyiben ez szükséges -  bízzon meg jogi képviselőt az Önkormányzat képviseletére. Egyidejűleg a Dr. Margitics István ügyvéddel a CÉL Sport Egyesület ügyében a perbeli képviseletre kötött megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondja.
Felkéri Dr. Margitics István ügyvédet, hogy az ügy képviseletével összefüggésben hozzákerült és a képviselet ellátása során keletkezett valamennyi iratot  - iratjegyzék alapján -  haladéktalanul juttassa vissza az önkormányzatnak.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

30/2003. (I.30.) számú határozat (zárt ülés)

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Csanádi Józsefné Badacsonyörs, Füredi u. 27. szám alatti lakos méltányossági kérelmét elutasítja.
Kötelezi adóalanyt, hogy a 2914. és 2915. hrsz-ú ingatlanok után 5 évre visszamenőlegesen előírt (29.725.- Ft), valamint a 2002. évre esedékeses (5.945.- Ft) telekadót, összesen 35.670.- Ft-ot fizessen meg Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat 11748052-15427504-02510000 számú telekadó beszedési számlájára.
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indokolás

özv. Csanádi Józsefné Badacsonyörs, Füredi u. 27. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kérte a Képviselő-testületet, hogy az 5 évre visszamenőleg megállapított telekadó hátralékát törölje.
A hatáskörrel rendelkező TEVÜM Bizottság 170/2002. (XI.21.) számú határozatában elutasította özv. Csanádi Józsefné méltányossági kérelmét. Kérelmező kérte az 1997. évtől 2001. évig megállapított 29.725.- Ft telekadó törlését. Vállalja, hogy a 2002. évben esedékes adót megfizeti.
A TEVÜM Bizottság által beszerzett környezettanulmány adatai alapján megállapítható, hogy az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. Ennek figyelembevételével a Képviselő-testület helybenhagyja a TEVÜM Bizottság  határozatát.

31/2003. (II.3.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cél Sport Egyesület Budapest, Keveház út 1-3. felperes által a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Salföld, Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok, mint alperesek ellen folyamatban volt perben a Veszprém Megyei Bíróság GF.40.079/2002/7. számú jogerős ítéletében egyetemleges fizetési kötelezettségként  alperesek terhére megállapított 18.963.479 Ft + 350.000 Ft perköltségnek az önkormányzatra jutó részének rendezése érdekében az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület az egyetemleges kötelezettségként megállapított fizetési kötelezettséget teljes egészében magára vállalja. Ennek ellentételezéseként az alperesként marasztalt többi önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat javára lemond a folyamatban volt perrel összefüggésben  a DRV Rt-nél a felperes nevén nyilvántartott mintegy 100 m3 víz és 100 m3 csatornakontingensből reájutó hányadáról. Ennek a kontingensnek a DRV által közölt vagyonjogi értéke mintegy 21,5 millió forint. Ezen vagyoni értékű jog külön eljárásban történő megszerzésére irányuló eljárást Badacsonytomaj Önkormányzat jogosult kezdeményezni és annak eredményeként realizált vagyonértékű jog vagy annak ellenértéke kizárólag Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzatát illeti.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt is, hogy a víz- és csatornakontingensből reájutó rész kiszámításának alapját  a jelen per alpereseiként felsorolt – a volt Nagyközségi Közös Tanácshoz tartozó – jogutód önkormányzatok között az 1992-ben megkötött vagyonjogi megállapodásban alapul vett lakosságarányos elszámolás. Figyelemmel arra, hogy a jogerős bírósági ítéletben meghatározott fizetési kötelezettséget azonnali hatállyal teljesíteni kell, ezért a Képviselő-testület felkéri az egyetemlegesen marasztalt többi – kivéve Salföld - önkormányzatot, hogy nyújtson átmeneti kamatmentes pénzügyi támogatást Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzatának az alábbi – előzetesen megállapodott – bontásban: Ábrahámhegy 8 millió Ft, Badacsonytördemic 6 millió Ft, Balatonrendes 1 millió Ft. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti kamatmentes pénzügyi támogatás összegét 2004. március 31. napjáig az érintett önkormányzatoknak egy összegben visszafizeti. A jelen határozat alapján készítendő megállapodást közokiratba kell foglalni, melynek aláírására – az érintett valamennyi önkormányzat egybehangzó, határozatba foglalt döntésének esetén – a polgármestert felhatalmazza.

Nyilatkozik továbbá a Képviselő-testület arról is, hogy az 1992-ben a Nagyközségi Közös Tanács jogutód önkormányzataival megkötött vagyonjogi megállapodásban foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi, a jövőben a Nagyközségi Közös Tanács működése ideje alatt keletkezett esetleges vagyonjogi kérdésekben a jogutód önkormányzatokkal szemben  semminemű követeléssel nem él.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve február 15.

32/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

33/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a két testületi ülés közötti polgármesteri tevékenységről szóló beszámoló mindig a testületi ülést megelőző pénteki nappal záruljon.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

34/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást
Badacsonytomajon: 2003. március 27. 7.30 - 16.00 óra
2003. március 31. 7.30 - 16.00 óra

Badacsonytördemicen: 2003. április 1. 8.00 - 10.00 óra,
az óvodai felvételt:2003. április 22-23-án 8.00 - 13.00 óra
2003. április 24-25-én 11.00 - 17.00 óra
időpontban határozza meg.
Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.
Felelős: Krisztin N. László polgármester és intézményvezetők
Határidő: 2003. február 27.

35/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szabó Béla és Dr. Szörtsey Zoltán együttesen előterjesztett kérelmét megtárgyalta és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Szabó Béla az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján működtetési jogát Dr. Szörtsey Zoltán fogszakorvos részére értékesítse. Megállapítja a Képviselő-testület, hogy Dr. Szörtsey Zoltán rendelkezik mindazokkal a jogi és szakmai feltételekkel, amelyek a fentebb hivatkozott törvény, valamint a 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet figyelembevételével a fogszakorvosi feladatok ellátásához feltételként előírnak.

Felhatalmazza a Képviselő-testület Dr. Szörtsey Zoltánt arra, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei Igazgatóságánál a finanszírozási szerződés előkészítése érdekében eljárjon.
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő a nevezett háziorvossal kötendő vállalkozói szerződés tervezetét.
Felkéri a Képviselő-testület Dr. Szabó Béla háziorvost, hogy a működtetési jog teljeskörű megszerzésének, a finanszírozási szerződés aláírásának, valamint a vállalkozói szerződés megkötésének időpontjáig a fogszakorvosi teendőket változatlan feltételekkel lássa el.
Megbízza a Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági csoportvezetőt, hogy az ÁNTSZ meglévő határozata értelmében mérje fel a fogorvosi rendelő helyzetét (azonnali feladatok, később elvégzendő feladatok) és javasolja azokat a 2004. évi költségvetésbe beépíteni.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület márciusi ülése

36/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító hozzájárul ahhoz, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Badacsonytomaj, Kert u. 14. szám alatti székhelyű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv adószámát (16883165) az APEH a nyilvántartásból törölje.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2003. február 28.

37/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület ciklusprogramjának előkészítésére, beruházások 4 éves tervének meghatározására Ad-hoc Bizottságot állít fel, melynek tagjai:
- TEVÜM Bizottság elnöke,
- KITK Bizottság elnöke,
- Falugondnokság vezetője,
Javasolja az Ad-hoc Bizottságnak, hogy az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatait, valamint a bizottságok ezen napirenddel kapcsolatos javaslatait is vegye figyelembe.
Felelős: Ad-hoc Bizottság
Határidő: a Képviselő-testület márciusi ülése

38/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások állásáról és a pályázatok helyzetéről szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Badacsony móló-rész átépítési tervét és a Badacsonytomaji strandi üzletek átépítési terveire biztosított összeget összevonja.

39/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
Falugondnokság
- Szász Pál telek mellett található illemhely korszerűsítésére tervezett összeg megmaradó részéből a Felső bazársor homlokzati részének átfestése.
- A Park utcai elkészült viacolor járda és a bitumenes út közötti területen az út felőli részt szegéllyel meg kell emelni és a járda felől is szegélyt kell kialakítani.
- A vízlefolyó árkokat ki kell tisztítani, hogy a Rizling sorra ne folyjon a víz.
- A Hableány mellett az út alján víznyelő rácsot kell kihelyezni.
- A 71-es út mellett a buszmegálló környezetének rendbetétele szükséges.
- Badacsonyban a buszmegálló bevezető és elvezető részén a parkolást sövény ültetésével meg kell akadályozni.
- A badacsonyi új buszmegálló mellett, a buszmegálló és a vasúti átjáró közötti területnek a zuzalékolása, legalább két pad kihelyezése.
- A vasút és a 71-es út közötti sáv karbantartása a benzinkúttól a badacsonytomaji strand végében lévő parkolóig.
- A Római úton található táblaegységek szükségességének felmérése.
-  A Hableánytól a Kisfaludy útig a gyomirtásról és a bástya helyreállításáról gondoskodni kell.
-  A 71-es út mellett Badacsony és Badacsonytomaj között legalább egy méteres sávban ki kell irtani a gyomot, a meglévő padok csonkjait el kell tüntetni.
Tourinform Iroda
Az idegenforgalmi konferencia lebonyolítása után levélben meg kell keresni a környékbeli önkormányzatokat az Iroda támogatásával kapcsolatban.
Felelős: Ferenczy Károly Falugondnokság vezetője
Rédl Istvánné idegenforgalmi ügyintéző
Határidő: a Képviselő-testület áprilisi ülése

40/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy a 2003. április 1. napjával létrehozandó Falugondnokság Badacsonytomaji Településüzemeltető Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának Szarka László zánkai székhelyű könyvvizsgálót választja meg. A könyvvizsgáló megbízatása 2004. május 31. napjáig tart, díjazását 24.000.- Ft/hó + ÁFA összegben elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a könyvvizsgálót értesítse.
Megbízza továbbá a Falugondnokság ügyvezetőjét, hogy 2003. április 1. napjával a könyvvizsgálóval kösse meg a szerződést.
A Képviselő-testület  a Badacsonytomaji Településüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága tagjának

-  Nagy Lajos Badacsonytomaj, Bercsényi u. 16.
-  Szabó István Badacsonytomaj (Badacsonyörs), Mandulás út 6.
-  Sall Csaba Badacsonytomaj (Badacsony), Park u. 53.
szám alatti lakosokat megválasztja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: 2003. április 1.

41/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Településüzemeltetési Közhasznú Társaság Alapító Okiratát a kiegészítésekkel és módosításokkal elfogadja.

42/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.

43/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT 2003. évi üzleti tervét elfogadja.

44/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT Felügyelő Bizottsága tagjának

- Kondorné Török Magdolna Badacsonytomaj, Széchenyi u. 23.
- Vastagné Farkas Éva Badacsonytomaj, Úttörő u. 19.
- Margittai Elemér Badacsonytomaj, Béke u. 7.
szám alatti lakosokat választja meg.

45/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Utazás 2003 kiállításra való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy bízza meg a Badacsony Kulturális KHT-t a kiállításon való részvétel lebonyolításának szervezésével és a megbízási szerződést az Önkormányzat képviseletében írja alá.

A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetésben szereplő reklám- és propaganda kiadások előirányzatából 400.000.- Ft támogatást ad a Badacsony Kulturális KHT-nak.
Felelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

46/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hegyi irányjáratok üzemeltetőivel megkötésre kerülő keretmegállapodást az alábbi tartalommal fogadja el:

1.) A keretmegállapodás a lejárt keretmegállapodást aláíró vállalkozókkal kerül megkötésre tíz állomáshely bérletére.
2.)  Vállalkozó tevékenységét csak személyesen gyakorolhatja, az ún. albérletbe adás lehetősége kizárt. Ha a tevékenységet a vállalkozó nem maga gyakorolja, a bérleti szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül.
3.) A bérleti díj állomáshelyenként 2003. évben bruttó 670.000.- Ft/év.

A díj fizetése havi egyenlő részletekben történik. 25% kedvezmény illeti meg azt a helyi állandó lakost és állandó badacsonytomaji székhellyel rendelkező egyéni vállalkozót, akinek legalább 3 éve állandó lakóhelye és vállalkozásának székhelye Badacsonytomajon van bejegyezve.

4.) A díj mértéke évente, az előző év inflációs mértékével kerül megemelésre.
5.) Az Önkormányzat kötelező haladási útvonalat nem határoz meg.
6.) Az irányjárat induló állomásaként 3 db jármű részére a kialakításra kerülő sétány végénél, a Postánál megállóhely kerül kialakításra. A járművek az állomáshelyet csak utas felvételére használhatják, azon 3 járműnél több még időszakosan sem tartózkodhat.
7.) A további 7 jármű a lefedett árok helyén kerül elhelyezésre.
8.) A keretszerződés 2003. március 31-től 2006. december 31-ig kerül megkötésre.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a keretszerződést, valamint a bérlőkkel a 2003. évre szóló bérleti szerződést készíttesse el, a Polgármester az Önkormányzat képviseletében írja alá.

A Képviselő-testület az árok lefedésére 400.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít a 2003. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. március 31.

47/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vadgazdálkodással és a dúvad irtással kapcsolatos tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

48/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi média helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy írjon ki ötletpályázatot a Badacsony újság első oldalának, fejlécének megjelenésére és ezt a helyi képújságban jelentesse meg. A pályáztatás költségére 20.000.- Ft-ot biztosít a 2003. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
Megbízza a Hivatalt, hogy a helyi médiák (újság, Kábel TV, képújság) helyzetéről szóló tájékoztatót újra terjessze a Képviselő-testület márciusi ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület márciusi ülése

49/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  Gáspár István Balatonrendes, Simon I. u. 10. szám alatti lakos 2001. évi üzletbérleti díj tőketartozásából 291.260.- Ft-ot elenged. Kötelezi kérelmezőt, hogy a fennmaradó 500.000.- Ft-ot hat hónapon belül egyenlítse ki. A késedelmi kamat megfizetésétől eltekint.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a tartozás megfizetésére vonatkozó megállapodást  - figyelemmel a jogszabály rendelkezésére -  készítse elő aláírásra és a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a Felső bazársor üzleteit hirdesse meg  - a Badacsony újságban és a képújságban -  bérbeadásra a Képviselő-testület által elfogadott 24.000.- Ft/m2 áron azzal, hogy a helyi állandó lakosú, illetve badacsonytomaji székhelyű egyéni vagy társas vállalkozókat a bérleti díjból 50% kedvezmény illeti meg. A bérbeadás a 2003. évi szezonra szólhat.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2003. március 15.

50/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a készülő Egry kiadványból nem kíván vásárolni.
A Képviselő-testület felajánlja a szerzőnek, amennyiben egy rövid szakmai önéletrajzot, a könyv előkészületeiről egy pár soros gondolatot, valamint a könyv rövid tartalmi kivonatát elküldi a Hivatalhoz, úgy azt az Önkormányzat ingyen megjelentetni a Web lapján.
Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a döntésről a szerzőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. március 15.

51/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó István Badacsonyörs, Füredi u. 52. és Weller Andárs Badacsonytomaj, Római u. 30. szám alatti lakosok kérelmének helyt ad.

A Badacsonytomaj 988/4 hrsz-ú szőlő művelési ágú, 1 ha 7504 m2 térmértékű ingatlan bérletére 2007. december 31-ig Weller András Badacsonytomaj, Római u. 30. szám alatti lakossal köti meg a haszonbérleti szerződést.
Felkéri a Jegyzőt a haszonbérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig a szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. március 20.

52/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Első Magyar Borház Kft. kérelmét a 041/16 és 041/37 hrsz-ú utak hosszú távú bérletére megvizsgálta és azt támogatja.

Megvizsgálta továbbá a Badacsonyi Állami Gazdaság „Fa” által felajánlott ingatlanok listáját, azt változatlan összetételben elfogadja. Az átvett ingatlanok között szereplő 041/16 és 041/17 hrsz-ú utak hosszútávú bérletére a szerződést akkor lehet megkötni, ha az Állami Gazdaság felszámolójával az ingatlanok átvételéről szóló megállapodás aláírásra került. A bérleti szerződés tervezetét a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az ingatlanok átvételére intézkedjen.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 30.

53/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  Madács Oszkárné Tapolca, Juhász Gy. u. 45/C. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

Megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a TÁTIKA épület eladásának pályáztatását folytassa.
Felhatalmazza továbbá a Jegyzőt, hogy a bérbeadás lehetőségét dolgozza ki, folytasson további egyeztetéseket és azt terjessze a Képviselő-testület márciusi ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: a Képviselő-testület márciusi ülése

54/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Yacht Club Kft. (Badacsonytomaj, Kossuth Lajos u. 9.) vitorláskikötő létesítéséhez elvi hozzájárulását adja azzal a feltétellel, hogy a kérelmező
- amennyiben a kikötő létesítés Településrendezési Tervben történő átvezetése költségekkel járna, úgy annak járulékos költségeit a Kft. viseli, valamint
- az Önkormányzat részére 3 hajóállást biztosít térítésmentesen.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2003. március 15.

55/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi állomás épület és ehhez kapcsolódó terület bérletére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.
Megbízza a Polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a MÁV RT-vel és a közvetlenül érintett vállalkozókkal, és ezek után kerüljön sor a végleges döntésre.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. március 31.

56/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Batári Boglárka 1215 Budapest, Árpád u. 8/B. 9/215. szám alatti lakos kérelmét sürgősséggel megtárgyalta és a Badacsony alsó bazársor „játékterem” bérbeadásához a kérelmező részére hozzájárul.

A bérleti jogviszony az üzlethelyiség bontásáig  - de legfeljebb 5 év időtartamra -  kerül megkötésre, cserehelyiség biztosítása nélkül a 17/2003. (I.30.) számú határozatban foglaltak szerint.
A bérleti díj tekintetében irányadó a Képviselő-testület vonatkozó határozatában meghatározott bérleti díj + ÁFA.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készíttesse el és a Polgármester aláírásával hagyja jóvá.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. március 20.

57/2003. (II.26.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji 2251, 2252, 2253 hrsz-ú ingatlanokon kialakítandó lakótelkek ügyében beérkezett szándéknyilatkozatokat áttanulmányozta, és az ingatlantulajdonosok felé az alábbi ajánlatot teszi:

A 2251 és 2252 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére az ingatlanaik tulajdonjogának ellenértékeként 2-2 db cseretelket ajánl fel az itt kialakítandó lakótelkek közül. A cseretelkeket az ingatlantulajdonosok szabadon választhatják meg. A jogügylet létrejöttének előfeltétele, hogy az ingatlanok per-, igény- és tehermentesek legyenek, a bejegyzett terheket a tulajdonosok töröltessék.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a fentiek mellett a szerződéseket készíttesse el, illetőleg felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a lakótelkek kialakítása, a közművek terveztetése ügyében a költségvetésben biztosított fedezet erejéig a további intézkedéseket tegye meg.
Felkéri a Falugondnokság vezetőjét, hogy a fenti ingatlanok bozótirtását folyó évi költségvetése terhére végezze el 2003. március 31-ig.
Megbízza a Hivatalt, hogy a lakótelkek értékesítésének feltételrendszerét dolgozza ki és azt terjessze a Képviselő-testület márciusi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Krisztin N. László polgármester
Ferenczy Károly Falugondnokság vezetője
Határidő: a Képviselő-testület márciusi ülése, illetve március 31.

58/2003. (II.26.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a DRV RT. részvényeladási ajánlatát elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vételre felajánlott 500 db, egyenként 10.000.- Ft névértékű, összesen 5.000.000.- Ft értékű részvénycsomag tulajdonjogának megszerzése érdekében folytasson tárgyalásokat a DRV RT. vezetésével.
A Képviselő-testület a részvények ellenértékeként felajánlja a kizárólagos tulajdonát képező badacsonyi, a vízmű mögött álló 02/4 hrsz-ú 1.079 m2 területű, továbbá a Vízmű mellett lévő 02/27 hrsz-ú ingatlanból 1.000 m2 mértékű területet, vagy amennyiben ingatlanfelajánlás vételárként nem fogadható el a DRV RT. részéről, úgy a részvények vételárának kifizetésére kamatmentes fizetési halasztást kér 2005. december 31-ig.
Megbízza a Polgármestert, hogy a tárgyalásokat folytassa le, a részvényátruházási szerződést írja alá és a részvényeket a szerződés szerint az Önkormányzat nevében vegye át.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2003. március 15.

59/2003. (II.26.) számú határozat (zárt ülés)

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Piros Ágnes szolgálati lakás felújítási kérelmét megtárgyalta.
Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy folytasson tárgyalást a bérlővel a lakásbérlet közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Polgármester a lakásbérleti jogviszonyt mondja fel.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2003. március 31.

60/2003. (II.26.) számú határozat (zárt ülés)


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hivatalt, hogy a Szociális Bizottság bevonásával készítsen előterjesztést az egészségügyi alapellátás részét képező védőnői és házi gondozói szolgálat működésének szabályozottságáról, a feladatellátás jelenlegi szervezeti keretek között való fenntartásának indokoltságáról.
A Hivatal készítsen felmérést az esetlegesen más szervezeti formában történő működtetés lehetőségéről.       Vizsgálja meg, hogy indokolt-e a védőnő részére „szolgálati lakás” fenntartása.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület áprilisi ülése

61/2003. (III.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Bemutatkozunk a Világnak, Badacsony” című kiadványcsalád megrendelését 5.250.000.- Ft összegben, árajánlat alapján a Miniszterelnöki Hivatal értesítése alapján aláírja a támogatói szerződés hiányában.
Tudomásul veszi a Képviselő-testület, hogy amennyiben a támogatói szerződés nem kerülne aláírásra, illetve a támogatói összeg nem kerülne kifizetésre, úgy a kiadvány család teljes bekerülési költsége az Önkormányzat költségvetését fogja terhelni.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. március 15.

62/2003. (III.11.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést és mellékleteit megtárgyalta. Ismételten kinyilvánítja, hogy a CÉL Sport Egyesület ellen, a Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat és Társai ellen folyamatban volt perben meghozott jogerős bírósági ítélet ellen nem kíván felülvizsgálati eljárást indítani.
A Dr. Margitics István ügyvéddel erre az ügyre megkötött megbízási szerződés felmondásáról szóló döntését hatályában fenntartja. A megbízási szerződés megszűnésével kapcsolatban az ügyvéd által kezdeményezett elszámolást későbbi testületi ülésen fogja tárgyalni.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről Dr. Margitics István ügyvédet soron kívül értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

63/2003. (III.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a CÉL Sport Egyesület ügyében a Dr. Margitics István ügyvéddel kötött szerződés megszűnésével kapcsolatos, az ügyvéd által kezdeményezett elszámolás ügyében készítsen előterjesztést  - figyelemmel az e tárgyban beszerzett szakértői véleményben foglaltakra -  és azt terjessze a Képviselő-testület ülése elé, zárt ülési napirendként.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület áprilisi ülése

64/2003. (III.11.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Településüzemeltető KHT Felügyelő Bizottsága tagjának
- Galambos Imréné Badacsonytomaj, Széchenyi István u. 1.
szám alatti lakost megválasztja.

65/2003. (III.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a TÁTIKA üzletház 2003. évi üzemeltetésére vonatkozó ajánlattevővel, Madács Oszkárné megbízóival vegyék fel a kapcsolatot, egyeztessék a bérbeadás feltételeit, a bérleti szerződés előkészítését.

Bérbeadási feltételek:

-  egy szezonra szóló szerződés,
-  2003. október 15-ig birtokba visszaadják a bérlők az ingatlant,
-  beruházási, felújítási, karbantartási munkák az Önkormányzat tulajdonába kerülnek megtérítési igény kizárásával,
-  az írásbeli kérelemben megjelölt felújítási költségek beépítése fejében bérleti díjat fizetni nem kell,
-  a felújítási munkálatok a Polgármesteri Hivatal műszaki felügyelete mellett történhetnek.

Amennyiben ajánlattevők a Képviselő-testület feltételeit elfogadják, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a biztosítékok érvényesítésének szemelőtt tartása mellett, azoknak a szerződésbe való beépítésével a hasznosítási szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, aminek költségei bérlőket terheli.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

66/2003. (III.11.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Badacsony Kulturális KHT-t, hogy a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázatot készítse el és a Kulturális Minisztériumhoz nyújtsa be.

A pályázathoz szükséges 900.000.- Ft önrészt a 2003. évi költségvetésben közművelődési színtérre biztosított 2.000.000.- Ft előirányzat terhére biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó rendelettervezetet készítse elő a Képviselő-testület áprilisi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Nagy László Badacsony Kulturális KHT ügyvezetője
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület áprilisi ülése

67/2003. (III.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatornázás II/a. ütem céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

I. A beruházás pénzügyi forrásai:
I.1. A beruházás összköltsége: 36.763 ezer forint
I.2.  A Képviselő-testület saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 14.706 ezer forintot -  a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosítja.
I.3.  A saját forrás összegéből:
Saját bevétel 14.706 ezer forint
I.4.  A Képviselő-testület a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel: 14.706 ezer forint

II. A településrendezési tervvel való összhang:
A Képviselő-testület igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás a 14/1994. (IX.22.) számú Képviselő-testületi rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:
Az Önkormányzat az igénybejelentést megelőző 10 évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

68/2003. (III.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj szennyvízcsatorna hálózat II/a. ütemének építése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok      60 %-a vállalta a hálózatra való bekötést.

A 60 %-os bekötési arányon túl az Önkormányzat Képviselő-testülete igazolja, hogy kilométerenként a 30 rákötés biztosított.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a céltámogatási igénybejelentés elkészítésével illetve felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására és benyújtására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 1.

69/2003. (III.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. április 1. napjával létrehozott Badacsonytomaji Településüzemeltetési Közhasznú Társaság törzstőkéjét 3.330.000.- Ft-ban, azaz Hárommillió-háromszázharmincezer forintban határozza meg, mely 1.000.000.- Ft pénzbeni betétből és 2.330.000.- Ft nem pénzbeni betétből, apportból áll.
Az apportlista a határozat mellékletét képezi.

70/2003. (III.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság Megszüntető Okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Megszüntető Okiratot küldje meg a Területi Államháztartási Hivatalnak a törzskönyvi nyilvántartásból való kivezetés végett.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

71/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

72/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Könyvtár nyitvatartását 2003. április 16-ai hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
Hétfő: 10.00 – 18.00 óra
Szerda :10.00 – 18.00 óra
Péntek: 10.00 – 18.00 óra

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyitvartási idő módosításáról a lakosságot a (helyi újság, képújság, hirdetőtáblák) értesítse.
Felelős: Szántainé Ruzsa Mariann könyvtárvezető
Határidő: 2003. április 10.

73/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a szociális rendelet hatályosulásáról negyedévente számoljon be a Képviselő-testületnek.
Megbízza továbbá, hogy a házi szociális ellátására vonatkozó új rendelkezésekről közérthető módon készítsen egy tájékoztatást, amit a gondozónők ismertetnek a gondozottakkal.
Kötelezi továbbá a Jegyzőt, hogy valamennyi önkormányzati rendelet kerüljön fel az Önkormányzat honlapjára.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, illetve negyedévente

74/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátás részét képező fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés tervezetet megvitatta és a szerződést a tervezetben foglalt tartalommal elfogadta.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a vállalkozó háziorvost, hogy az OEP Veszprém Megyei Igazgatóságával a finanszírozási szerződést megkösse.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TORJA-DENT” BT-vel (képviseli: Dr. Szörtsey Zoltán) kötendő vállalkozói szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a szerződés megkötésére: 2003. április 15.
tevékenység megkezdése: 2003. május 1.

75/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kerékpárút építéséről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a Római úton kijelölt kerékpárút nyomvonalát ideiglenes jellegűnek tekinti és lépéseket tesz a kerékpárút 71-es út mellett történő kiépítésére.

Megbízza a Hivatalt, hogy a kerékpárút végleges nyomvonalát tervezze meg és az jelenjen meg  szerkezeti tervben.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 30.

76/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi TV és képújság működéséről szóló beszámolót megtárgyalta.

Megbízza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő szerződést a ciklus végéig terjedő időszakra kösse meg a vállalkozóval azzal, hogy 3 hónap múlva a Képviselő-testület megvizsgálja a vállalkozó által előterjesztett javaslatok megvalósulását, majd dönt a további műsorszerkezetről és finanszírozásról.

A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, kérje a lakosság segítségét, hogy az elkövetkezendő két hétben jelezzenek vissza a Hivatal felé, végig nézik-e a testületi ülés közvetítését és igénylik-e a közvetítést.

Felkéri még a Hivatalt, hogy a műsorszolgáltató által bejelentett lehetőséget vizsgálja meg, hogy a Badacsonytomaj-Badacsonyörs közötti útszakaszon tud-e a Kábel TV-hez helyet biztosítani. Amennyiben ez lehetséges, a kábel TV rendszer kiépülhet a két településrész között.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

77/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság Badacsonytomaji Településüzemeltető Közhasznú Társaság üzleti tervét elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a közhasznúsági szerződés aláírására.
Megbízza a Hivatalt, hogy a Felügyelő Bizottsággal együtt dolgozza ki az ügyvezető prémiumfeltételeit és azt terjessze a Képviselő-testület soron következető ülésére.
A Képviselő-testület dönt abban, hogy augusztus vagy szeptember hónapban  - tekintettel az első pénzügyi évre -  megvizsgálja a Falugondnokság KHT gazdálkodását.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Sall Csaba FEB elnök
Határidő: 2003. április 15., a soron következő testületi ülés, illetve a szeptemberi testületi ülés

78/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről szóló tájékoztatót a hozzászólásokkal együtt elfogadja.

79/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló előterjesztést megtárgyalta.

A Képviselő-testület a TEVÜM Bizottság 2003. március 11-i falubejárásról készített jegyzőkönyvében felsorolt feladatokat, a Badacsony, Balaton-partra vezető sétány egyeztetett vázlattervével kapcsolatos módosított feladatokat, valamint az alábbi feladatokat:

- Mólónál tájékoztató tábla elhelyezése, Egry Múzeum nyitvatartásának és helyének jelzése,
- hirdetőtáblákon való olcsóbb hirdetési lehetőség,
- Badacsonytomaj körforgalomnál lévő két kis „háromszög” alakú rész     ( sövény mellett) gyomtalanítása, rendben tartása,
- Egészségház előtti rész lebetonozása, parkoló kialakítása,
- Tájház udvaron lévő „Randevú” vendéglátó egység melletti terület rendben tartása vagy rendben tartatása,
- Közútkezelő KHT felszólítása a Tapolcai út külterületi részén lévő gyomtalanításra,
-  Badacsony, Posta előtti térre a kandelábereket gyártó cégtől hasonló kivitelű bútorzat megrendelése,
megosztja a Falugondnokság, a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoport, az Igazgatási Csoport között.
Megbízza a Hivatalt, hogy a megtett intézkedésekről külön napirend keretében adjon tájékoztatást a TEVÜM Bizottság részére, valamint a Képviselő-testület májusi ülésén.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Badacsony Kulturális KHT által megrendezésre kerülő Borhét 2003. évben nem a badacsonyi parkban kerül megrendezésre, hanem a újonnan megépített Posta előtti köztéren.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  a Képviselő-testület májusi ülése és folyamatos

80/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gázellátás helyzetéről szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

81/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatban hozott intézkedésről szóló tájékoztatót megtárgyalta.
A Képviselő-testület egyetért a kulturális referens további alkalmazásával azzal, hogy munkaköre kerüljön kiegészítésre az ifjúsági referens feladatkörrel.
A Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoport bővítését 1 fő középfokú végzettségű műszaki szakember alkalmazásával kell megoldani, amihez a Képviselő-testület a felhatalmazást megadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntésének értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

82/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § b.) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra, a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola iskolaigazgatói állásának 2003. szeptember 1. napjától kezdődő 2008. augusztus 15. napjáig tartó betöltésre nyilvános pályázatot hirdet.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívások közzététele érdekében az Oktatási Közlöny szerkesztőségének történő megküldésével intézkedjenek azzal, hogy a felhívást egészítse ki azzal, hogy a vezetői gyakorlat előnyt jelent.
Felkéri továbbá arra, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos előkészítő intézkedéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

83/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az
1. számú szavazókör (Badacsonytomaj, Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Fő u. 2.) Szavazatszámláló Bizottság tagjává
- Berecz István Badacsonyörs, Csigáskúti u. 7.

2. számú szavazókör (Badacsonytomaj, Művelődési Ház, Római u. 55.) Szavazatszámláló Bizottság tagjává
-  Szántai Ferenc Badacsonytomaj, Széchenyi u. 9.
szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri a Helyi Választási Iroda Vezetőjét, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait a megválasztásukról értesítse és részükre a megbízólevelet küldje meg.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 5.

84/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adót fizetők kedvezményrendszeréről szóló előterjesztést megtárgyalta.
A kártya-rendszer kidolgozására a részdöntések figyelembevételével Ad-hoc Bizottságot állít fel, melynek tagjai a KITK Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, a TTT elnöke, valamint a Tourinform Iroda munkatársa, mely Bizottság a komplett kártyarendszert április 30-ig kidolgozza.
Felelős: Ad-Hoc Bizottság
Határidő: 2003. április 30.

85/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyaljon újra a 2251 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával. Amennyiben nem sikerül megegyezni, úgy indítsa el a kisajátítást, az út felső részén pedig induljon el a 10 db telekkialakítási program.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:2003. április 30.

86/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Úttörő utcával párhuzamosan kialakítandó lakótelkek vételárát az egy telekre jutó közművesítési költség összegében határozza meg. Az értékesítésénél előnyt élveznek a regisztráltan 1 évnél régebben helyben lakók, vagy innen elszármazó és visszatérni szándékozók, illetve a legalább 2 éve a településen dolgozók.
A Képviselő-testület támogatja a részletfizetés lehetőségét, melyet a telekkiosztásig kidolgoz.
A Képviselő-testület 15 év elidegenítési tilalmat és 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő. Amennyiben valamely okból az ingatlan 15 évnél korábban elidegenítésre kerül, úgy az ingatlantulajdonosnak az értékesítéskori piaci érték és a jelenlegi vételár közötti különbözetet Önkormányzat részére meg kell fizetnie.
A telekigény bejelentésének határideje 2003. május 15.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az ingatlanokat a helyi médiában hirdesse meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti feltételek mellett a határidő lejárta után az adásvételi szerződéseket aláírja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 15. és folyamatos

87/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház alatti 2470, 2473, 2474. hrsz-ú ingatlanok piaci áron történő értékesítése mellett dönt.
Megbízza a Jegyzőt, hogy az ingatlanokat a helyi médiában, a Bazárban és a Naplóban hirdesse meg.
A telkek induló ára 4.000.- Ft/m2. Több jelentkező esetén licit dönt. A Képviselő-testület az ingatlanokra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő.
Felhatalmazza a Polgármestert a fenti feltételek mellett az adásvételi szerződések aláírására.
Utasítja a Képviselő-testület a Falugondnokság KHT ügyvezetőjét, hogy a 2470. hrsz-ú és a 2469/2 hrsz-ú ingatlanok közös kerítését a telekhatárra helyezze át 2003. május 31-ig.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,
Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: folyamatos, illetve 2003. május 31.

88/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett  - 2003. február 4-én kezdődött rendkívüli időjárás okozta feladatok többletkiadásainak biztosítására -  viss maior keretre, mivel a Képviselő-testület ezt az időszakot viss maior esetnek tekinti, és mivel az elfogadott költségvetésben a többletköltségre megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, ezért a Megyei Fejlesztési Tanácshoz 1.128.541.- Ft értékű pályázatot nyújt be.

Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert a pályázat elkészítésére, illetve aláírására.
Felkéri továbbá a Hivatalt a még hiányzó igazolások beszerzésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 4.

89/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony, Felsőkolónia vízellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a vízvezeték felújítási munkáira az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem biztosít költségkeretet.
Megbízza a Hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre készítse elő az ingatlan eladását. Az ingatlanértékesítéssel megbízza a településen működő három ingatlanközvetítőt.
A Képviselő-testület megbízza a Falugondnokság KHT-t, hogy az ingatlanértékesítésig a Felsőkolóniában lakóhellyel rendelkező és ténylegesen ott is élő lakosok részére  - jelenleg 2 fő -  heti 20 liter ivóvíz Felsőkolóniába történő szállításáról heti egy alkalommal gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: 2003. május 15., illetve folyamatos

90/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2003. (I.30.) számú határozat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület a 68/1999. (IV.17.) számú határozatát visszavonja és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának legalacsonyabb mértékét az alábbiakban határozza meg:

I. övezet:    Badacsony településrész egésze, kivéve a strandok területe 18.000.- Ft/ m2/év+ÁFA

II. övezet:    A badacsonyi strandon lévő üzletek 16.000.- Ft/ m2/év+ÁFA

III. övezet:   A badacsonytomaji strandon lévő üzletek 10.000.- Ft/ m2/év+ÁFA

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 26.

91/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila és társai ingatlan felajánlását elfogadja, elviekben támogatja.

A badacsonytomaji 2936., 2938., 2939., 2940. hrsz-ú ingatlanokat a Képviselő-testület korábbi határozatának megfelelően 50.- Ft/m2 áron, teljes, jogtiszta helyzet megteremtése esetén 100.- Ft/m2 áron megvásárolja, amennyiben a Nemzeti Park nyilatkozik a korábban már ismertetett program támogatásáról a terület használatba adásával.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Nemzeti Park pozitív visszajelzése után az adásvételi szerződést készítse elő és a Polgármester azt írja alá.
Az adásvételi  szerződés költségei kérelmezőket terhelik.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 15.

92/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Márta kérelmének helyt ad, a badacsonytomaji 1215. hrsz-ú árok megjelölésű ingatlan térítésmentes felajánlását elfogadja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy ajándékozási jogügylet lebonyolítására intézkedjen.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 15.

93/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kőműves Elek Badacsony, Római u. 53. szám alatti lakos bérleti szerződés hosszabbítási kérelmét a vele korábban érvényben volt feltételekkel két évre elfogadja azzal, hogy amennyiben az ingatlan bontására kerülne sor a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt, akkor a bérlő cserehelyiség biztosítása nélkül köteles a bérleményt 30 napon belül visszaadni.
Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. április 22.

94/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi ellenőrzés előkészítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.

95/2003. (IV.2.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Galambos Imréné Kocsis Mária Badacsonytomaj, Széchenyi u. 1. szám alatti lakost megválasztja.

96/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (3) bekezdésének b.) pontjában foglaltakra -  hozzájárulását adja ahhoz, hogy Krisztin N. László polgármester a Balatoni Hajózási RT. Felügyelő Bizottságának 4 évi időtartamra tagja legyen.

97/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2003. (III.11.) számú határozatát módosítja.

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnyerésére. A pályázathoz szükséges 900.000.- Ft önrészt a 2003. évi költségvetésben a közművelődési színtérre biztosított 2.000.000.- Ft előirányzat terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot az Önkormányzat nevében nyújtsa be.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítására vonatkozó rendelettervezetet készítse elő a Képviselő-testület áprilisi ülésére.
Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  azonnal, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

98/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 2003. évi költségvetésében eredeti kiadási előirányzatként szereplő csatorna beruházás összegéből 10 millió forintot átcsoportosít és abból pályázati önrész előirányzatot képez.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítása miatt a költségvetési rendelet módosítását készítse el és azt terjessze a Képviselő-testület májusi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a képviselő-testület májusi ülése

99/2003. (IV.2.) számú határozat (zárt ülés)

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Piros Ágnes védőnővel a szolgálati lakás bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló tájékoztatóval kapcsolatban zárt ülést rendel el.

100/2003. (IV.2.) számú határozat (zárt ülés)

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Piros Ágnes védőnő önkormányzati bérlakásra („szolgálati lakás”) vonatkozó bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésével  2003. december 31. napjával egyetért.
Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettet a döntésről értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. május 15.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!