Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évben meghozott határozatai IV.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

315/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

340/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

341/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 13-i nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Sporttelep elnevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

342/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Sporttelep elnevezéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Sport u. 8. szám alatti sporttelepet „Pintér Károly Sporttelep”-nek nevezi el, a névadó ünnepségre 2016. szeptember 18-án 13.00 órát elfogadja.


Határidő:    elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. szeptember 18.

Felelős.       Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

316/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. szeptember 13-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Sporttelep elnevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

317/2016. (IX.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sporttelep elnevezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj, Sport u. 8. szám alatti sporttelepet „Pintér Károly Sporttelep”-nek nevezze el, a névadó ünnepségre 2016. szeptember 18-án 13.00 órát javasolja.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

.

343/2016.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

344/2016.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

15. Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás

16. VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

17. HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

18. Sürgősségi indítvány – VN Kft. támogatási kérelme

tárgyú napirendeket.


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

345/2016.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-i soros ülésének módosított napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos, Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos, Dr. Pinterits Judit fogszakorvos, Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. 2. MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 3. Badacsonyörsi lakók javaslatai településrész fejlesztésére

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 7. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 019. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Sebességkorlátozó berendezés kihelyezése a József Attila utcán

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Gépjármű beszerzéséről

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

 1. VN Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

346/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2016. október 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

347/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít eszközbeszerzéshez – mosogatógép vásárlásához – 969 ezer Ft összegben, azaz mindösszesen kilencszázhatvankilencezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

348/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi lakók javaslatai településrész fejlesztésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi településrész fejlesztése tárgyában az ott élő állampolgárok kérelmét megtárgyalta és a következő intézkedések megtételét rendeli el:

a)       a kérelemben felsoroltak vonatkozásában a hivatal készítsen előterjesztést a koncepció tárgyalásához az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben,

b)      közmeghallgatásra meghívja a Káli-medence Vadásztársaság képviselőjét és napirend keretében tárgyalja

c)       Műszaki Osztály vizsgálja meg, hogy milyen befolyást lehetne gyakorolni, hogy a település közigazgatási területén miért nem valósul meg a nádvágás. Vizsgálja meg a jogszabályi hátteret, illetve a tulajdonjogi kérdéseket.

d)      a Badacsonyörsi temető kérdésében a VN Kft. készítsen intézkedési javaslatot,

e)       Angol házat tekintsék meg közösen és vizsgálja meg a testület, hogy alkalmassá tehető-e közösségi funkcióra

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és a tárgyalások lefolytatására.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

349/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Szociális tűzifa pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 228 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 289.560,- Ft erejéig a 2016. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2016. október 3.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

350/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

351/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:       2016. október 3., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

352/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

BAHART ZRt. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART ZRT kérelmét támogatja és részére 770.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére azzal, hogy kérelmező a támogatást köteles a Badacsonyi kikötő fejlesztése és szinten tartása érdekében felhasználni, azzal, hogy Krisztin N. László polgármester részére előzetesen tájékoztatást ad a konkrét – Badacsonyt érintő – fejlesztési elképzelésekről.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát a támogatási szerződés előkészítésére a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 2016. október 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

353/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

nem szavazott (kizárt):               1

354/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

019. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről - pályázat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 019. hrsz-ú ingatlan

b) az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 2.363.000,- Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d) a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 2.363.000,- Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban, azaz 236.300,- Ft-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. év október hó 18. nap 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.


A képviselő-testület kéri felkutatni a VN Kft-vel, hogy mennyi a kitermelhető faállomány a területen.


Határidő:       15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

355/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Sebességkorlátozó berendezés kihelyezése a József Attila utcán


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a József Attila utca, település bevezető szakaszára egy napelem tartószerkezettel és töltésvezérlővel rendelkező sebességkorlátozó berendezés telepítését,
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére,
 3. a költségek fedezetéül 1.044.575 Ft összeget biztosít a 2016. évi általános tartalék keret terhére,
 4. elrendeli a Rendőrség megkeresését, hogy fix traffipax telepítését tervezi-e a területre,
 5. „Traffic control” tábla kihelyezésével hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy a rendszer rögzíti az adatokat.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

356/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató és VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
 2. 2. elrendeli pályázat előkészítését a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében megjelenő pályázati lehetőségre, mindkét célterület esetében.
 3. 3. A pályázat előkészítése után újratárgyalja a lehetőséget.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               2

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    5

357/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Gépjármű beszerzéséről – módosító indítványát

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát, mely szerint a gépjárműbeszerzést halassza a testület a koncepció tárgyalásáig el, nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

358/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Gépjármű beszerzéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli egy darab Skoda Octavia Style 1.4 TSI gépjármű beszerzését egy összegű kifizetéssel a 2016. évi általános tartalék terhére 5.250 ezer Ft értéken azzal, hogy felhatalmazza tárgyalások lefolytatására a hivatalt a Peugeot személygépjármű beszámítása ügyében. Ha az új gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan a kisbusz beszámításra kerül, annak költségét fordítsa a Suzuki Vitara javítására.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben beszerzés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

359/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

360/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

361/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


363/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola szakköreiről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola tájékoztatását elfogadja és a szülők által megfizetett összeg átadását javasolja a Badacsonytomajért Közalapítvány részére esetlegesen szociálisan rászoruló vagy hátrányos helyzetű gyermekek támogatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

364/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. telephely kialakítással és vásárlással kapcsolatos tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj 227 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a megkeresést köszönettel megkapta, azt megtárgyalta és javasolja

 1. a végleges állásfoglalás előtt a VN Kft. ügyvezetőjével és az önkormányzat munkavédelmi szakreferensével együtt megtekinti az ingatlant,
 2. felkéri a hivatalt, hogy keresse meg a Tapolcai Építéshatóságtól kérjen tájékoztatást az ingatlannal kapcsolatosan.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


365/2016. (IX. 27.) képviselő-testületi határozata

HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatát a 2015-ös módosítás során a 12.§ építési övezeti előírásokat tartalmazó táblázatában elkövetett elírás tekintetében hibajavítás jelleggel akként módosítja, hogy a szövegben meghatározott Vt-2* építési övezet sorában a (megengedett) legnagyobb beépítettség tévesen szereplő 40 %-os értéke helyébe eredeti szándékának megfelelően újra a korábbi 50 %-os érték kerüljön.

Az elírás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:         módosításhoz (elírás javításához) szükséges dokumentáció előállítása: 2016.X.05.

Felelős:            Klie Zoltán településrendező vezető tervező


Határidő:         partnerségi egyeztetés megindításához: 2016. IX. 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

366/2016. (IX. 27.) képviselő-testületi határozata

HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatát a 2015-ös módosítás során a 9. § építési övezeti előírásokat tartalmazó táblázata utáni jelmagyarázatában szereplő értelemzavaró megfogalmazás tekintetében hibajavítás jelleggel akként módosítja, hogy:

Jelmagyarázat:

O:        oldalhatáron álló beépítés: a szomszéd épülettől álló telekhatártól legalább 3,0 m-re álljon. Ha a kialakult viszonyok miatt nem tartható az építménymagasság értéke, akkor ezt az értéket kell tartani. Saroktelek esetén 2 előkert és 2 (1) oldalkert tartandó. Általános esetben az építési övezetben megengedett építménymagasság mértékének megfelelő oldalkert méret biztosítandó. Kialakult meglévő beépítettség esetén, ha a kialakult beépítés indokolja, ez az érték a kialakult oldalkertnek megfelelően csökkenthető, de az oldalkert méret ebben az esetben sem lehet 3 m-nél kisebb

K:         kialakult beépítettség esetén az illeszkedés szabályai alapján (3-3 szomszédos telket vizsgálva) az engedélyezési eljárás során egyedileg eldöntendő,

Kialakult állapotban, a max.-ot megengedett legnagyobb beépítettséget meghaladó meglévő beépítés esetén az előírt zöldfelület indokolt mértékben a túlépítettség mértékével csökkenthető.


Az értelemzavaró megfogalmazás javítására vonatkozó eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:         módosításhoz (elírás javításához) szükséges dokumentáció előállítása: 2016. X. 05.

Felelős:            Klie Zoltán településrendező vezető tervező


Határidő:         partnerségi egyeztetés megindításához: 2016. IX. 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

367/2016.(IX. 27.) képviselő-testületi határozata

HÉSZ sajtóhiba javítás elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város 8/2010. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatának elírás és értelemzavaró megfogalmazás javítására irányuló, 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) pontja szerinti "tárgyalásos" egyeztetési eljárással történő módosítása során az önkormányzat a partnerségi egyeztetést is tárgyalásos formában kívánja lefolytatni az alábbiak szerint:

a)       Partnerségi egyeztető tárgyalást hív össze 2016. október 10-én 10 órai kezdettel az önkormányzat épületében az elírás és értelemzavaró megfogalmazás javítása tárgyában, melyre a meghívókat legkésőbb 2016. szeptember 30-án ki kell küldeni.

b) A tárgyalásra meg kell hívni a település partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó helyi rendeletében nevesített szervezeteket, valamint az egyeztető tárgyalás meghívóját a város honlapján és hirdető tábláján közzé kell tenni.

c)       Partnerségi észrevételt, véleményt írásban az egyeztető tárgyalás kezdő időpontjáig, szóban a tárgyalás során lehet közölni, melyeket a tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvében az önkormányzat rögzít.


Határidő: partnerségi egyeztető tárgyalásra szóló meghívó közléséhez: 2016. IX. 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                   7

nem szavazatok száma:                   0

tartózkodás szavazatok száma:         0

368/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 4 fő munkavállaló alkalmazásához – nádirtás jogcímen – 2016. december 31-ig 1.400 ezer Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:          a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               0

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    7

369/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít a felső temető vadak elleni védekezése miatti kerítés építéshez 826.116 Ft összegben.

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

370/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít felső temető vadak elleni védekezése miatti kerítés építését elrendeli és az anyagköltséghez 258 ezer Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

371/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN Kft. támogatási kérelmében foglalt József Attila utca járda térkövezéséhez a költségvetésben előirányzott összeg felhasználását az e tárgyban beadott pályázat (tartaléklistán lévő pályázat) elbírálásáig nem rendeli el.


Határidő:       azonnal

egyebekben pályázat elbírálásáig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

372/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít MINI lánctalpas kotrógép beszerzéséhez 2.000 ezer Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

373/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

374/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 26-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi 32. napirendi pontként a „Sürgősségi indítvány - HÉSZ módosítási kérelem a Folly Arborétum részéről” tárgyú napirendet.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

. .

375/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 26-i nyilvános soros ülésének módosított napirendjét 32 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 2. Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szántai Attiláné elnök

 1. 3. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 4. MENÜ KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 5. MENÜ KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN KFT beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól (kiemelt figyelemmel a strandokra, parkolókra)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 7. Badacsonytomaj VN KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 9. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 10. Adóztatásról szóló 2015. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Polgárőrség helyiséghasználatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. NHSZ felé fennálló tartozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Peugeot Expert típusú személygépjármű állapotfelméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. 2016. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Kisfaludy-ház nádazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. 019 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Tóth Ádám kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester


 1. Sürgősségi indítvány - HÉSZ módosítási kérelem a Folly Arborétum részről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

376/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Sportegyesület támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Sport u. 8.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 687 ezer Ft összegben, azaz hatszáznyolcvanhétezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben elfogadott általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a Sportegyesület bankszámlájára 2016. november 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: az egyesület működésének, kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. november 10.

az összeg kifizetésére: 2. pont szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

377/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület (székhely: 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 100 ezer Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben elfogadott általános tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára 2016. november 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: az egyesületben részt vevő badacsonytomaji tagok ruha, szakmai képzés költségei kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. november 10.

az összeg kifizetésére: 2. pont szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

378/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVÖKI által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját elfogadását javasolja azzal, hogy a rendezvényekre elkülöníthető kiadások összegét a 2016. november 5. napjáig kéri pontosítani.
 3. CÉH Turisztikai Egyesület bevonásával készüljön 2016. november 5. napjáig a város marketingmunkáját alátámasztó marketing terv.


Határidő: elfogadásra azonnal

2-3. pontban foglaltakra 2016. november 5.

egyebekben 2017. évi költségvetés tárgyalása

Felelős: Krisztin N. László polgármester

3.pontban Nagy Miklós képviselő, turisztikai tanácsnok

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

379/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

380/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2017. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2017. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

381/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

382/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi I-VIII. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

383/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Karbantartási Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


384/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal továbbtárgyalásra javasolja.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

385/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. javasolja a telekadó mértéke emelésének megfontolását az elhanyagolt ingatlanok vonatkozásában, illetve települési adó kivetésének megfontolását javasolja 2017. január 1. napjától, az előterjesztés előkészítésére felkéri a hivatalt a soron következő ülésre.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal adóirodáját, hogy vizsgálja meg azon ingatlanokat, amelyeken lévő felépítmény még nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Kovács Katalin adóigazgatási ügyintéző

Vasárosné Molnár Katalin adóigazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

386/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse.

Határidő:         azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

387/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőrség helyiséghasználatáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség részére engedélyezi, hogy a régi Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezze a használaton kívüli eszközeit és iratanyagait.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2016. november 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

388/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

NHSZ felé fennálló tartozásról – díjkülönbözet rendezéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. között fennálló és rendezetlen 2012. július 1. és december 31. között felhalmozott 3.492.616 Ft+ 27% ÁFA, azaz 4.435.622 Ft összegű díjkülönbözetet elismeri és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az összeg átutalására.
 2. a díjkülönbözetet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a működési kiadások terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-t értesítse.

Határidő:         azonnal

értesítésre és átutalásra 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

389/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi vitában elhangzottak alapján felkéri a jegyzőt, hogy a letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása kerüljön előkészítésre a novemberi soros ülésre.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben novemberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

390/2016. (X.26.) Képviselő-testületi határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

391/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Társulási megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Gyulakeszi Községnek a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból 2016. december 31. napjával történő kilépését tudomásul veszi. A kilépéssel kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1. melléklete módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testület határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. november 20.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

392/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Peugeot Expert típusú KKU 946 forgalmi rendszámú személygépjármű értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU 946 forgalmi rendszámú személygépjárművet – szakszerviz által kimondott – minimum 400.000 Ft értéken értékesíti azzal, hogy 2016. november 3. napjára licitet hirdet, melyről tájékoztatást ad a helyben szokásos módon és szórólap postai úton történő kiküldésével.
 2. az adásvételi szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. november 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

393/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi közmeghallgatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi közmeghallgatás időpontját 2016. november 28. napján 17,00 órában határozza meg, helyszínéül az Egry József Művelődési Házat (2858 Badacsonytomaj, Római út 69.) jelöli ki azzal, hogy napirend keretében tartson tájékoztatást a vadkárral kapcsolatosan az illetékes vadásztársaság és a Nemzeti Park Igazgatóság képviselője.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2016. november 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

394/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán kizárja a szavazásból.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

395/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház nádazásáról - felújítási munkáiról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a tulajdonát képező Kisfaludy-ház nádtetejének felújítását, melyhez bruttó 3.410.000,- Ft összeget biztosít a 2016. évi általános tartalék keret terhére. A munkát a FODOZSO Kft-től megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a kivitelezési munka elvégzésének határidejét 2017. május 31. napjában jelöli meg.
 4. felkéri a Kisfaludy-ház bérlőjét, hogy az épületben található mosdókat/vizesblokkokat saját költségen újíttassa fel, melyhez kapcsolódó külön megállapodás aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza. Elfogadja továbbá bérlő azon felajánlását, hogy a felújítási értéket a nádazás munkáinak ellenértéke arányában, azaz bruttó 3.410.000 Ft értéken vállalja. Felkéri továbbá, hogy a tervezett felújítási munkákról készítsen tervezetet, költségvetési tervet és a kivitelezés ütemezésére vonatkozó forgatókönyvet, melyet jóváhagyásra nyújtson be a tulajdonos felé.
 5. a tűzvédelmi főkapcsoló és villámhárító elhelyezésére vonatkozó ajánlatok beérkezését követően felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.


Határidő:         elfogadásra azonnal, nádazási munkák elvégzésére 2017. május 31.

bérlővel történő egyeztetésre és szerződéskötésre 2016. november 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

396/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 5.000.000-Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

397/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 119.300.000,- Ft

d)      Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)      A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

i)        Pályázati dokumentáció 10.000 Ft-ért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán átvehető 2016. november 3. napján 8,00 órától 2016. november 17. napján 16 óráig.

j)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

k)       Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

l)        Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

m)    Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

n)      Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

 • o)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

398/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

f)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

g)       területe: 4.200 m2

h)      megnevezése: beépítetlen terület

i)        műszaki állapota: jó

j)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000 Ft
 2. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

l)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”)

m)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

n)      Kikiáltási ár: 45.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

f)        A pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

399/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b) az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d) a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.


A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

400/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

2191 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)          8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)         területe: 3997 m2

c)          megnevezése: beépítetlen belterület

d)    műszaki állapota: A telken szennyvízátemelő telep működik. Területen állandó jelleggel meglévő magas talajvíz a házépítésnél megoldandó probléma. Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

 1. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. 3. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 3. 4. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 4. 5. A hasznosítás módja: értékesítés
 5. 6. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. november 21. 16,00 zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. november 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)     Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

e)     Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

401/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.


Határidő:          azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

402/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0257 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József (8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 019 hrsz-ú kivett vízmosás megnevezésű 3035 m2 térmértékű ingatlant adásvételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve az esetleges elővásárlásra jogosult jelentkező számára 2.363.000,- Ft eladási áron.
 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 3. elrendeli, hogy az értékesítésből származó bevétel a fejlesztési alapba kerüljön.


Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

403/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
 2. elrendeli továbbá a „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16. kódszámú pályázat előkészítését.

Határidő:          azonnal

2.pontban kiírás szerint

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

404/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

405/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Varga Pincészet Kft. (8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogatja és befogadja, de annak érdemi vizsgálatára csak a településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatakor, várhatóan 2017. évet követően tud lehetőséget biztosítani
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

406/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselő módosító indítványát, miszerint a bérleti díj összegét 15.000 Ft/hó + rezsiköltségben határozza meg, elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

407/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)         a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő „borozó, söröző” feliratú üres üzlethelyiség

b)        a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: szolgáltatói/kereskedelmi tevékenység

c)         a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)        a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 15.000,- Ft/hó + rezsiköltség

e)         pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)                 a bérleti jogviszony időtartama: minimum egy év időtartamú és határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.


 1. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati felhívás elkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

408/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

409/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

410/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

411/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Folly Arborétum kérelme HÉSZ módosításra


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Folly Réka Folly Arborétumra (8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogatja és befogadja, de annak érdemi vizsgálatára csak a településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatakor, várhatóan 2017. évet követően tud lehetőséget biztosítani. Amennyiben kérelmező a HÉSZ módosítás költségeit a felülvizsgálatot megelőzően vállalja, akkor annak függvényében dönt az eljárás megindításáról.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

412/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

413/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház jövőbeni hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház hasznosításáról a következő ülésen hozzon végleges döntést, melyhez kapcsolódó előterjesztés előkészítésére felkéri a hivatalt.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben novemberi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

414/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Skoda Octavia személygépjármű használatáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Skoda Octavia típusú NVE-267 forgalmi rendszámú gépjármű használatát Krisztin N. László polgármester és Orbán Péter alpolgármester részére engedélyezi, melyhez kapcsolódóan a szabályzatok aktualizálását elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


415/2016. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

416/2016. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 7.-ei nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.


 1. Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


417/2016. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása –tervezési ajánlatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Fő utca és Hősök tere térségének felújítása munkákhoz szükséges tervezési munkákat, melyhez bruttó 16.878.300,- Ft összeget biztosít a 2016. évi általános tartalék keret terhére. A munkát – az előzetes árajánlata alapján - a Masszi Építész Iroda Kft-től megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a tervezési munka elvégzésének, a tervek építési engedélyeztetésre történő benyújtásának határidejét 2017. január 31. napjában jelöli meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 munkanap

munkák elvégzésére 2017. január 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


418/2016. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony településrészen Gesztenye sor és Rizling sor járdafelújításról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a 2016. évi általános tartalék terhére a badacsonyi közpark melletti Gesztenye soron – a Műszaki Osztály felmérése, kijelölése alapján – árusítóhelyek térburkolását, 10.000 Ft/m2 áron,
 2. elrendeli a 2016. évi általános tartalék terhére a Rizling soron lévő burkolatlan rész térburkolását a Rizling sori burkolókővel megegyező térkő felhasználásával, melyhez bruttó 780.000,- Ft összeget biztosít,
 3. elrendeli a 2016. évi általános tartalék terhére továbbá az új burkolatok áramellátásának védőcsövezését bruttó 200.000 Ft. értéken,
 4. az 1-3. pontban körülírt munkákat a Szőlő- és Kertszerviz Sipos Zsolt vállalkozótól (8257, Badacsonytomaj, Csigáskuti út 63.) megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert,
 5. felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 6. a kivitelezési munka elvégzésének határidejét 2016. december 31. napjában jelöli meg.


Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 munkanap,

munkák elvégzésére 2016. december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

 

500/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

501/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.12.07.-ei együttes nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési

Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 4. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 5. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

502/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

503/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ (3) A költségvetési- és adóosztályvezető a jegyzőt távolléte esetén teljes jogkörben eljárva helyettesíti az SZMSZ-ben meghatározott módon, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A jegyző a műszaki osztályvezetőnek feladatokat adhat.

A jegyző szabadsága esetén köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. A költségvetési- és adóosztályvezető a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a jegyzőt tájékoztatni. A jegyző és a költségvetési- és adóosztályvezető köteles a szabadságukat egyeztetni. A költségvetési- és adóosztályvezető köteles a jegyzőt a jegyzőtől kapott feladatok ellátásáról, a tett intézkedésekről tájékoztatni.”

 1. 2. a KÖH SZMSZ 38.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„38.§ A helyettesítés szabályai:

a)     A jegyzőt távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyző által írásban megbízott költségvetési- és adóosztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A jegyzői és költségvetési- és adóosztályvezetői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a költségvetési- és adóosztály osztályvezető-helyettesi feladatokat ellátó köztisztviselő látja el.”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

504/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

505/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                             111.538 ezer Ft, melyből

aa)    Működési kiadások                                     111.028 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  68.977 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:      18.805 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                      23.246 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                      0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                510 ezer Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                               0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                                        111.538 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                           15.476 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:               13.535 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:       0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                        405 ezer Ft
 4. működési bevételek:                                         1.536 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                      0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:               0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                          96.062 ezer Ft.

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:       24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

506/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Köztisztviselők cafeteria juttatása 2017. évben –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2017. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2017. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:        2017. január 15.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!