Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évben meghozott határozatai II.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


155/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

156/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 13-i rendkívüli ülésének módosított napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


1./ Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./  Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései   elengedésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./  Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


157/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.1. pontja alapján, a 2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV. Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Pályázat benyújtására 2016. április 21.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


158/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsony-tomaj Város Önkormányzatának behajthatatlan követelései elengedéséről dönt az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a számviteli nyilvántartáson történő átvezetésről gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. április 30.

Felelős : Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


159/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 563/2013. (VI.28.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja. A módosított és módosításokkal egységes szerkezete foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Program jelen határozat melléklete.
 2. 2. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a módosítást a Türr István Képző- és Kutató Intézet részére küldje meg a nyilvánosságra hozatal céljából.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


160/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika üzletház hasznosítása okán a forgatókönyv tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a levezető elnököt (Krisztin N. László polgármester, akadályoztatása esetén Orbán Péter alpolgármester), hogy a versenytárgyalást az elfogadott forgatókönyv alapján vezesse le.

Határidő: azonnal, egyebekben jogszabály és felhívás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

161/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

162/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 22-i rendkívüli ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. A Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Gyalogjárda kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

163/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő a Puskás Ferenc Stadion lelátóról eltávolítandó ülőhelyek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az igényelt ülőhelyek darabszáma: 200 db
 3. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15) pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sport rendezvényekhez kapcsolódó célokra kívánja felhasználni. A felhasználás helyszíne a badacsonytomaji sportpálya (Badacsonytomaj 306/1. hrsz.)
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, egyúttal vállalja az ülőhelyek elszállításának és beszerelésének és a későbbi fenntartással kapcsolatos költségét.
 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja az átvételtől számított 5 évig terjedő elidegenítési tilalmat.
 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzata az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül és a tulajdonosi joggyakorlóval (MNV Zrt.) szemben nem rendelkezik lejárt tartozással [Vhr. 27. ].
 7. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
 8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:              elfogadásra azonnal, egyebekben kiírás szerint

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

164/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében, Kisméretű 20x40 (22*42 m) rekortán borítású labdarúgó pálya építésére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

165/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

A Tátika üzletház hasznosítása


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2556. hrsz. alatt található ún. „Tátika üzletház” ingatlant 7.591.000 Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt az ellenjegyzésre.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Szerződéskötésre 2016. április 28.

Birtokba adásra 2016. április 29.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

166/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2553. hrsz. alatt található ún. „Divatáru üzlet” ingatlant 1.430.000 Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja Szalai Zoltán egyéni vállalkozó (9028 Győr, Kakashegy u. 2/B.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt az ellenjegyzésre.

Határidő:         elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 2016. április 28.

birtokbaadásra 2016. április 29.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

167/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Gyalogjárda kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 71-es főút melletti gyalogút építésére beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és annak kivitelezésére a Szőlő és Kertszerviz Sipos Zsolt vállalkozót (székhely: 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63.) bízza meg 3.707.000 Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Kisajátított területen útkialakítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződés előkészítésére és annak aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

168/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

169/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 27-i együttes ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. CÉH Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

170/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” pályázat önrészéhez támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázathoz szükséges önrész településre eső 25%át, azaz 1.250.000 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére biztosítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben támogatási szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

171/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület és önkormányzatok további együttműködésének támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek jövőbeni működésével kapcsolatosan elvárásokat és javaslatokat fogalmaz meg az együttműködő önkormányzatokkal együttesen és a szezont követően az érintettek újra találkoznak annak érdekében, hogy a szerződés kereteit megteremtsék, ami biztosítja az együttműködést.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. évi szezont követően (szeptember-október-november hónapokban)

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

172/2016. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

173/2016. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 27-i soros nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjét 22 nyílt napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja


1./ Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István alzredes

2./ Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj beszámolója a 2015. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

3./ MENÜ Kft. belső ellenőrzéséről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Az Egészségház Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Badacsonytomaj város viziközműire vonatkozó vagyonértékelés véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ 988/3. hrsz-ú ingatlanhasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ 1467/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ 116/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./  Badacsonytomaj 1298/1. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./  A Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Dés László 0241/1. hrsz-ú út javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ TOP-2.1.1-15 kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt vonatkozásában megállapodások megkötése – Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ „Az év tűzoltója” és „Az év rendőre” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ Balatoni Szövetség tájékoztatása a 2016. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0174/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0175/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

PEB beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2015. évi munkájáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


176/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. ellenőrzési jelentéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Kft. 2014-2015. évi gazdálkodásának vizsgálatáról készített 165-2/2016. számú ellenőrzési jelentését elfogadja és felhívja az ügyvezető figyelmét az abban rögzített intézkedések soron kívüli ellátására, a hiányosságok pótlására.
 2. felkéri Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően adjon számot a megtett intézkedésekről és tekintse át a Kft. 2016. évi Üzleti Tervét és annak – ha szükséges – módosítására tegyen javaslatot.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

2. pontban foglaltakra a májusi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0177/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Egészségház Társasház(-tulajdont) létesítő Alapító Okiratának felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 2471 hrsz. alatti Társasház Társasház(-tulajdont) létesítő Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges (jog)nyilatkozatok megtételére.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0178/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú viziközművek vagyonértékelésének elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.
 2. vállalja, hogy a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-jei fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 569 207 981 Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal

2. pontban foglaltakra 15 nap

3.pontban foglaltakra - tájékoztatásra 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


179/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú viziközművek vagyon-nyilvántartásra vonatkozó szolgáltatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművek vagyon-nyilvántartás vezetésére vonatkozó, DRV Zrt. által megküldött előzetes és az előterjesztés mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


180/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 5/2011. (II.28.) megyei önkormányzati rendelettel elfogadott Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosítását elfogadásra javasolja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Veszprém Megyei Önkormányzatot.


Határidő:         azonnal, értesítésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


181/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából és egyben az előzetesen lefolytatott versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A kiírás közzétételét az alábbiak szerint elrendeli:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)      az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 33.500.000 Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d)      a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 45 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. május 19. (csütörtök) napja 10,00 óra; helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Fő utca 14. Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.


A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

A kiírás jelenjen meg ingyenes országos szintű internetes felületeken és befektetői fórumokon is.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0182/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

1467/3 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/3 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant az 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesíti 2.110.000 Ft eladási áron, Dr. Nagy László Budapest, Határ u. 66. szám alatti pályázónak.
 2. kötelezi a pályázót az ingatlan értékbecslési költségének, azaz 30.000 Ft-nak megfizetésére.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.


Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0183/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatások vizsgálatáról, lakótelkek kialakításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a lehető leghamarabb vizsgálja felül, hogy milyen módon tudna telkeket kialakítani és milyen módon tudná a fiatal családok, házasok letelepedését támogatni a meglévő támogatásokon túl.

Határidő:         azonnal, egyebekben 10 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0184/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

1466/2 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 1466/2. helyrajz számú ingatlan megosztását követően kialakuló harmadik telket értékesítésre a helyi újságban hirdesse meg.

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


185/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 116/3 hrsz.-ú üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 116/3 hrsz- ingatlanra meghirdetett pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja és ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/3 (üzlet)

b)         forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)         a hasznosítás módja: bérbeadás

d)         a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016. június 1-jétől határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft összegben határozza meg.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


186/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1298/1. hrsz.-ú ingatlanon levő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Egry József sétány 1298/1. hrsz.ú önkormányzati ingatlanon levő, 32 m2 területű pavilon felépítmény tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0187/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat bírósági pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat bírósági pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációját.


Határidő:         azonnal, regisztrációra 2 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


188/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott (szavazásból kizárt):   1


189/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogatja és a kérelmező költségére értékbecslést készíttet a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az alább felsorolt ingatlanokról


Önkormányzat tulajdon (hrsz)

Megnevezés

Önkormányzati tulajdoni rész

terület nagyság (nm)

Badacsonytomaj 0160/3

szántó

1/1

4559

Badacsonytomaj 019

vízmosás

1/1

3035


 1. az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása, az értékbecslés elkészülte után a kérelmet újratárgyalja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0190/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

2922 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Illésné Szántai Ágnes és Szántai József (8264 Szigliget, Kossuth u. 99.) a Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú beépítetlen terület és árok megnevezésű ingatlan, tulajdoni részüket képező ½ tulajdoni hányadára vonatkozó felajánlásukat köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő és azt jegyezze ellen.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0191/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Dés László kérelme a 0241/1.hrsz-ú út javítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Dés László kérelmét nem támogatja, nem biztosít fedezet a Badacsonytomaj, 0241/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út javításához.

2./ Amennyiben a kérelmező önerőből vállalja a beruházás megvalósítását, ahhoz a hozzájárulását megadja a műszaki osztály kontrollja mellett. A szomszédos ingatlan zártságát folyamatosan biztosítani kell, a kerítés támfallal való megerősítése szükséges.

3./ Az utat építési engedéllyel, műszaki dokumentációval alátámasztva lehet kivitelezni. Az engedély megkérésére a tulajdonos önkormányzat jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


192/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügyéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szebellédi Ferenc kérelmező ügyében elfogadja Dr. Gáli Mihály ügyvéd által javasolt jogi megoldást.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


193/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügyéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Szebellédi Ferenc kérelmét megtárgyalta és abban az ingatlanra vonatkozó és peres eljárásban érintett kereseti kérelem jogerős elbírálásáig döntését elnapolja, továbbá kijelenti, hogy az ingatlanra további kijelölési vagy egyéb kötelezettség az önkormányzatot nem terheli.
 2. az ingatlanra földhasználati jog bejegyzését nem támogatja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


194/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

TOP-4.1.1-15 pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 42/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget Orbán Péter módosító indítványára 25 millióra forintra módosítja, mellyel a pályázat kerüljön benyújtásra és a közel 2 millió forint különbözetet – fűtés és villamos-energia fejlesztést – saját erőből vállalja, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradnak.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


195/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

194/2016.(IV.27.) határozatát visszavonásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/2016.(IV.27.) határozatát visszavonja.

Határidő:         azonnal, a 4. pontban folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


196/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-15 pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 41/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget 45 millió forintra módosítja, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradnak.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


197/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.1-15 pályázat benyújtása, együttműködési és konzorciumi megállapodás megkötése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.1-15 kódszámú Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat tekintetében együttműködési és konzorciumi megállapodást köt a Veszprém Megyei Önkormányzattal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) a badacsonyi Felső-bazársor pályázati forrásból történő fejlesztése céljából.
 2. tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes becsült költsége 200 millió forint
 3. az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a területen érintett ingatlantulajdonosoktól vegye fel a kapcsolatot és szerezze be támogató nyilatkozatukat.


Határidő:         azonnal, a 4. pontban 2016. május 5.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


198/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Az „Év Rendőre” és az „Év Tűzoltója” díjról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. Az év Tűzoltója díjra javasolt Palkovics Sándor főtörzszászlós személyével egyet ért.
 2. Az év Rendőre díjra javasolt Palkovics Sándor Varga Ferenc r.törzszászlós személyével egyet ért.
 3. Krisztin N. László tájékoztatását tudomásul veszi és azt elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


199/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetség tájékoztatójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetség tájékoztatását a szúnyoggyérítés vonatkozásában az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 2. amennyiben lakossági észrevétel van, ami megalapozza a Szövetség felé történő észrevételezést, azt az illetékes hatóság felé jelezze a hivatal.


Határidő:          elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 15 nap

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

tájékoztatás előkészítésére Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


200/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szól tájékoztató elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


201/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


202/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


203/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester beszámolóját a két ülés között történt legfontosabb eseményekről az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

204/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről,

Napirendi pontok elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Orbán Péter alpolgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.
 2. a 2016. április 22-i rendkívüli ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.
  1. 1. Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Kisfaludy út felújítása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Arculati kézikönyv

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Egyéb ügyek

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

205/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy út felújításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kisfaludy út felújítása tárgyában támogatási szerződést köt a VN Kft-vel úgy, hogy a 3 millió forint kötelezettséget a 2016. évi költségvetés felhalmozási keret terhére, az 1 millió forintot pedig az e célra támogatásként külső vállalkozástól átvett pénzeszköz keret terhére biztosítja azzal a megkötéssel, hogy a vonatkozó szerződést a vállalkozókkal 10 napon belül meg kell kötni.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal,

megállapodás megkötésére 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

206/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Arculati kézikönyvről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja és az „Arculati kézikönyv” című napirend tárgyalását a májusi soros ülésre elnapolja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1


207/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Tátika Üzletház kerítés ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika Üzletház kerítés ügyében a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem fogadja el, miszerint a Tátika nevű ingatlan vendéglátó, és strandcikk üzlet strand felőli bejáratát tegye zárttá, és kerítse el.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

208/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Balaton Regatta - Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiváljáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bahart Zrt által Siófokon szervezett Nemzeti Regattán részt kíván venni.  A nevezéshez szükséges nettó 50.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetés pénzmaradványa terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal, nevezésre 2016. május 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

209/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

210/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

1./ Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családsegítő

2./ Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

3./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett BVÖKI igazgató

4./ MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

5./ MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

6./ MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

7./ VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

8./ VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló Székely Könyvizsgáló Kft.

9./ TKÖT létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylés benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ DRV ZRt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Farkas István kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Tóth Tamás kérelme a régi hivatal épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Horváth Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú 0257 hrsz. ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért 2016. évi közterület szépítési felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ 116/3 hrsz. üzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ 988/3 hrsz ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ B.tomaj 026 hrsz-ú állami tulajdonban lévő Bogyai L. út cseréje önkormányzati tulajdonú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Badacsony, Kempinghez vezető járdaszakasz felújítására beérkezett ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Kun Ildikó és Kun Szabolcs letelepedési támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány felosztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26./ Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29./ Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


211/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

212/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50 ezer Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az  önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben elfogadott pénzmaradvány terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2016. június 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. június 5.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

213/2016. (V.25.)Képviselő- testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. felkéri a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Berecz Nikolett intézményvezetőt.

Határidő:         azonnal

egyebekben koncepció szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett igazgató BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


214/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

beszámolásra a 2016. szeptemberi soros ülés

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


215/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2015. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

216/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. belső ellenőrzéséhez készített Intézkedési Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felhívja az ügyvezetőt az abban foglaltak határidőben történő teljesítésére és a teljesítésről történő beszámolásra
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

beszámolásra a 2016. szeptemberi soros ülés

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

217/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

beszámolásra a 2016. szeptemberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

218/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2015.01.01-2015.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2015. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN Kft. ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

219/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
 2. a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. május 31.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


220/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatás igénylése céljából a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a szerinti települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztályát a pályázat határidőben történő előkészítésére és beadására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Tamás Lászlóné osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére és a pályázat, nyilatkozatok aláírására.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására: 2016. július 15.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

221/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

DRV ZRt-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a DRV Zrt-vel (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) együttműködési megállapodást köt a Gördülő Fejlesztési Terv teljesítése érdekében és a viziközművek üzemeltetéséért az ellátásért felelőt megillető használati díj felhasználására vonatkozó rendelkezésekhez kapcsolódóan.
 2. az együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, ellenjegyzésére Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről DRV ZRt-t értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

aláírásra 15 nap

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

222/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)     a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)    a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: szolgáltatói/kereskedelmi tevékenység

c)     a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)    a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 25.000,- Ft/hó

e)     pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)     a bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

 1. felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a pályázati felhívás elkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

223/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Ún. „volt LEADER iroda” bérbeadásáról – pályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)       a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2. régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda

b)      a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: üzletviteli/kereskedelmi tevékenység

c)       a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)      a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 15.000,- Ft/hó

e)       pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)        a bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.


Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a pályázati felhívás elkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

224/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, 0257. hrsz. rét művelési ágú ingatlan pályáztatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 0257. hrsz. rét művelési ágú ingatlan

b)         forgalmi értékének megjelölése: 1.700.000,- Ft

c)         a hasznosítás módja: értékesítés

d)         a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 1.700.000,-Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 170.000,- Ft összegben határozza meg.

A licitlépcsőt 50.000 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felkéri Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére a jogszabályi előírások betartásával.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

225/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

„Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásra a jelentkezési lapot benyújtani, melynek aláírására felkéri Krisztin N. László polgármestert és egyben felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), hogy a település környezetének színvonalas kialakítására, a zöldfelületek virágosítására, fásítására, a településkép és különösen a lakókörnyezet esztétikus megjelenésére, mint a közhasznú tevékenységében e feladatot ellátó társaság figyeljen és működjön közre.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben felhívás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

226/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

„Tájház-udvar” 116/3 helyrajzi számú üzlet bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/3. hrsz. alatt található üzletet 20.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Tóth Zoltán egyéni vállalkozó (6512 Szeremle, Fő u. 85.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. június 01. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.


Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

227/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)        az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 33 500 000 Ft

c)         a hasznosítás módja: értékesítés

d)        a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 45 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. június 15. 10,00 óra

helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.


A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére. A kiírás jelenjen meg ingyenes országos szintű internetes felületeken és befektetői fórumokon is.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

228/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 026. hrsz-ú ingatlanról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, 026 hrsz.-ú ingatlant nem kívánja térítésmentesen vagyonkezelésbe venni, sem ingatlancsere útján tulajdonjogot szerezni nem kíván az ingatlanra.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet értesítse.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

229/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásáról - A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettsége okán Orbán Péter alpolgármestert a szavazásból kizárja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1


230/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony településrész, Mol benzinkúttól a Kempinghez vezető járdaszakasz felújítására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és annak kivitelezésére a President Construction Kft.-t bízza meg bruttó 9.124.207.- Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Badacsony Camping járdafelújítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés előkészítésére és annak aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

kivitelezésre 2016. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1


231/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony településrész, Mol benzinkúttól a Kempinghez vezető járdaszakasz felújítása beruházához kapcsolódóan elrendeli külső műszaki ellenőr megbízását és a kivitelezés határidejét 2016. június 30. napjában határozza meg. A műszaki ellenőri költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Badacsony Camping járdafelújítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

kivitelezésre 2016. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1

232/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásáról - A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettsége okán Kun István képviselőt a szavazásból kizárja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1

233/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Kun Ildikó és Kun Szabolcs (8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 21.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. június 25.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

234/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


235/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadási beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                            104.187 ezer Ft, melyből

aa)    Költségvetési kiadások                                104.187 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  64.494 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:     17.636 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                     21.283 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                     0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                774 ezer Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                              0 Ft


b)      Bevételi főösszege                                                       105.934 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                          20.572ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:              18.373 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:      0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                       0 Ft
 4. működési bevételek:                                         1.969 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                     0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                  0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:              0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                         85.362 ezer Ft.
 1. Mérlegfőösszege:

a)       Eszközök:                                                                   8.246 ezer Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök                                              1.912 ezer Ft
 2. Forgóeszközök                                                     6.334 ezer Ft

b)      Források                                                                     8.246 ezer Ft

ebből:

 1. Saját tőke                                                              810 ezer Ft
 2. Kötelezettség                                                         666 ezer Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások                                              6.770 ezer Ft


 1. Pénzmaradvány                                                                 1.747 ezer Ft
  1. kötelezettséggel terhelt                                                666 ezer Ft
  2. szabad pénzmaradvány                                                          1081 ezer Ft

mely pénzmaradványból 666 ezer Ft-ot a kötelezettségekre fedezetként biztosítja, a szabad pénzmaradványt, 1081 ezer Ft-ot az intézménynél hagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.


IV.        vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

236/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi pénzmaradvány felosztásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)       az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- Önkormányzat                                                          168.101 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      3.170 eFt

- Közös Hivatal                                                               1.747 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- Önkormányzat                                                            40.716 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      1.565 eFt

- Közös Hivatal                                                                  666 eFt

Szabad pénzmaradvány:

- Önkormányzat                                                          127.385 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      1.605 eFt

- Közös Hivatal                                                               1.081 eFt

b)      az önkormányzat pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg figyelembe vételével az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c)       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pénzmaradványából a kötelezettségekre a 1.565 ezer Ft fedezetet biztosítja, az 1.605 ezer Ft szabad pénzmaradványt az intézménytől elvonja és az általános tartalékba helyezi.

d)      felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a következő előirányzat módosításkor a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

237/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-15 pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 196/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 számú „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című pályázat tekintetében

a) a pályázat összköltsége:         49.354.453,- Ft

b) az igényelt támogatás:                      49.354.453,- Ft

c) az önerő mértéke:                  0,- Ft-ban

határozza meg.


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

238/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázati kiírásról

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:


Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 996/5. és 996/2. hrsz-ú, Római út, Park utcai útkereszteződés körüli szakaszának és a 2270/3. és 234/3. hrsz-ú József Attila út menti járdaszakasz felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-        pályázat költségét összesen:       24.372.892,- Ft-ban,

-        az önerő mértékét:                    9.372.892,- Ft-ban,

-        az igényelt támogatás összegét: 15.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal,      egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

239/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 - A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 számú A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázat tekintetében

-        a pályázat összköltsége:  28.452.660,- Ft

-        az igényelt támogatás:     24.963.982,- Ft

-        az önerő mértéke:                       3.488.678,- Ft

határozza meg.

Az önerő összegét a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

240/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

241/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

242/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

243/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

244/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Arculati kézikönyvről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Arculati kézikönyv szerkesztési és nyomdai költségeit, 160 ezer Ft és 150 ezer Ft + ÁFA értéken, mely összegeket az önkormányzat költségvetésében az e célra elkülönített működési kiadások keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

245/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Tátika – albérleti szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az ún. Tátika üzletházban a Pizzéria részt a Finom Falatozó Szebellédi Ferenc egyéni vállalkozó üzemeltesse, a bemutatott albérleti szerződés terveztet tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

246/2016. (VI.02.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

247/2016. (VI.02.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 02-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - sportfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

248/2016. (VI.02.) Képviselő-testületi határozat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázati kiírásról

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a)pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)” alcélra – a Badacsonytomaj 306/1. hrsz-ú sportpálya felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-       pályázat költségét összesen:                     18 326.083,- Ft-ban,

-       az önerő mértékét (25%):                               4 581.521,- Ft-ban,

-       az igényelt támogatás összegét (75%):        13 744.562,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

249/2016. (VI.22.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

250/2016. (VI.22.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 22-i rendkívüli ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. „Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Ákos ügyvezető ALD Consulting Kft.

 1. 2. VEB/005/2134/2016. sz. törvényességi felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. A Tatay Sándor Általános Iskola kérelme a nyári üdültetéshez előleg biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Egyebek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

251/2016. (VI.22.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázatról és szerződésmódosításról ALD Consulting Kft-vel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat jelenlegi stádiumát bemutató táblázatot az alábbiak szerint fogadja el:

a) 1. pontját - ABC parkoló, útépítés, csapadékvíz elvezetés – elfogadja.

b) 2. pontját - Tájház udvari park és épületek – oly módon fogadja el, hogy az épületek esetében csak az üzletek lesznek figyelembe véve.

c) 5. pontjával kapcsolatosan a költségek felülvizsgálatát és csökkentését kéri.

d) 4.pontját - Látogatóközpont (gazdaságfejlesztő funkció) – kiveszi a projektből.

e) 7. pontjával – Soft elemek – egyetért.

f) 6. pontjával kapcsolatosan kéri, hogy a Strandbejárat tekintetében a döntést megelőzően a Megyei Főépítésszel történjen egyeztetés.

g) 3. pontjával kapcsolatosan – Halászkert parkoló és játszótér – a parkoló esetében a műszaki tartalom felülvizsgálatát kéri, illetve a játszótér felújítását nem támogatja.

h) a Halászkert parkolóra rendelkezésre álló összeg átcsoportosítását kéri a Strandbejárat megvalósításához, amennyiben lehetőség lesz rá.

2./ A TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázathoz kapcsolódóan elrendeli az ALD Consulting Kft-vel (H-8360 Keszthely, Csák György u. 25.; adószám: 14208665−2−20; Cgj.sz.: 20−09−074009; bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101030-37250500-01003004; képviseli: Lantay Ákos ügyvezető) 2016. február 8. napján megkötött vállalkozási szerződés módosítását, melynek tartalmát az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja azzal, hogy a megbízás teljesítésének végső határideje 2016. július 15. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos, de legkésőbb 2016. július 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

252/2016. (VI.22.) Képviselő-testületi határozat

Törvényességi felhívásról – 189/2016.(IV.27.) határozat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2134/2016. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja.
 2. a 189/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozatát módosítja akként, hogy Badacsonytomaj 019 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelem teljesítését törli, egyebekben a határozatot változatlan tartalommal fenntartja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

értesítésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

253/2016. (VI.22.) Képviselő-testületi határozat

Nyári táboroztatásból származó bevétel felhasználásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a működési bevételek - nyári táboroztatás bevételi előirányzata - terhére eszközvásárlásra 200.000,-Ft felhasználását engedélyezi és felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a kifizetésről gondoskodjon.
 2. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

254/2016. (VI.22.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekszállítás felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári időszakban, 2016. szeptember 1-ig az óvodai gyermekszállítást felfüggeszti és felkéri a polgármestert, hogy az érintett szülőket a testület döntéséről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!