Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évben meghozott határozatai I.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


1/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


2/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.01.25-ei együttes nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


3/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a) Kiadási főösszege                                          103.917 ezer Ft, melyből

aa) Működési kiadások                                  103.917 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                              63.462 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájár. adó:     17.350 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                  22.545 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:               0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                       0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                            510 ezer Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                           0 Ft

b) Bevételi főösszege                                                               103.917 ezer Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                                  14.428 ezer Ft

ebből:

 1. 1. működési célú támogatások Áht. belül:                    12.703 ezer Ft
 2. 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                       0 Ft
 3. 3. közhatalmi bevételek:                                                           200 ezer  Ft
 4. 4. működési bevételek:                                                 1.525 ezer Ft
 5. 5. felhalmozási bevételek:                                             0 Ft
 6. 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                     0 Ft
 7. 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                                 89.489 ezer Ft.

II.        költségvetési engedélyezett létszámkeret:           24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

III.       vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


4/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

5/2016. (I.27.) határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 27-i soros ülésének napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 1. 5. Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerülete

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 7. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 9. Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 10. Kulturális pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 11. MENÜ KFT. vezetői tisztségviselői megbízatásról lemondás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. MENÜ KFT. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Szúnyoggyérítésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


6/2016. (I.27.) határozat

Útalap összegének megemelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Miklós képviselői indítványát jóváhagyólag támogatja, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Útalap 2 millió forint összeggel (10 millió forint összegre) történő emelését elfogadja.


Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


7/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


7/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

MELLÉKLETE

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről


A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
R3vat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját

forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete

-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet

rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet

kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet l

ejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen


Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64


Részesedések beszerzése

K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66


Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67


Beruházások

K6


Ingatlanok felújítása

K71


Informatikai eszközök felújítása

K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73


Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74


Felújítások

K7


Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéigebből:ebből:ebből:

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovatszám

saját bevételek 2016.

saját bevételek 2017.

saját bevételek 2018.

saját bevételek 2019.

353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

194300

186850

189092

189092

 1. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

17810

17860

18217

18764

 1. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 1. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 1. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

2100

2222

2255

2300

 1. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

214110

206932

209564

210966
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


8/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az illetékeseknél a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatosan.


Határidő:         elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


9/2016. (I.27.) Képviselő-testületi határozata

Vagyonkezelési szerződés módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32., képviseli: Tóth Mária Tapolcai Tankerület tankerületi igazgató; adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41; Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000; ÁHT azonosítója: 335262; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) a Badacsonytomaj 2488/5  hrsz-on levő Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelése tárgyában és vagyonkezelői jog alapítása okán 2013. augusztus 15. napján létrejött Vagyonkezelési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és egyben felkéri, hogy a döntésről a KLIK-t értesítse.

Határidő:         azonnal;

aláírásra és értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória Jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

Módosítás (1)


amely létrejött egyrészről a


Badacsonytomaj Város Önkormányzata (székhelye: 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.; képviseli: Krisztin N. László polgármester; törzsszáma: 733942; adóigazgatási azonosító száma: 15733940-2-19; bankszámlaszáma: 11748052-15427504; statisztikai számjele: 15733940-8411-321-19), mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32., képviseli: Tóth Mária Tapolcai Tankerület tankerületi igazgató; adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41; Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00331061-00000000; ÁHT azonosítója: 335262; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01), mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)


(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:


 1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Vagyonkezelési szerződés jött létre 2013. augusztus 15. napján a Badacsonytomaj 2488/5  hrsz-on levő Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelése tárgyában és vagyonkezelői jog alapítása okán.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 26. pontját az alábbiak szerint módosítják:

{Működési költségek viselésének szabályai}

26.1.   Badacsonytomaj 2488/5 hrsz-on levő épületben a Tatay Sándor Általános Iskolán kívül üzemel konyha, ebédlő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló Menü Kft., amely az intézményi valamint a gyermek és szociális étkeztetéseket végzi.

Az ingatlanon nem minden Tatay Sándor Általános Iskolán kívül üzemelő közüzemfogyasztást (gáz, villamos energia, víz- csatorna) mutatja főmérő.

Az intézmény épületét nem kizárólag a Vagyonkezelő használja, ezért a KLIK a vagyonkezelésében levő ingatlan vagyon használatával kapcsolatos közüzemi díjait, üzemeltetési költségeit, a felek a következő képen állapítják meg:

A főmérők kiépítéséről Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 275/2012. (XI.28.) számú határozatában döntött.

a) villamos energia: felek megállapítják, hogy 2013. június 27. napjától a Menü Kft. a villamos energia felhasználására a konyhán külön mérőórával rendelkezik, ezért az intézmény villamos energia fogyasztási helyének számlafizetője a KLIK, mint vagyonkezelő,

b) meleg víz fogyasztás: felek megállapítják, hogy 2013. december 31-tól  a Menü Kft. konyhai meleg vízellátást bojlerek felszerelésével az önkormányzat oldotta meg.

c) földgáz: a felek megállapítják, hogy 2015. június 27. napjától a Menü Kft. a földgázenergia felhasználására a konyhán külön mérőórával rendelkezik, ezért az intézmény földgázenergia fogyasztási helyének számlafizetője a KLIK, mint vagyonkezelő,

d) víz- és szennyvízcsatorna díj (alapdíj+ fogyasztás) megosztásának szabálya a Menü Kft. a konyhában elhelyezett hitelesített alvízmérőn lévő fogyasztás alapján (fogyasztás+ alapdíj - rendszerhasználati díj- a fogyasztás %-ban) viseli a költséget, míg a KLIK-et a fennmaradó költség terheli.

26.2.   Felek megállapítják, hogy az intézményben iskola büfé működik, külön üzemeltetési szerződés alapján, melyet a KLIK képviselője ír alá, a büfé bérbeadásából származó bevétel a KLIK-et illeti. A büfé helyiség külön hitelesített villamos energia és víz almérővel rendelkezik. Az almérőn keletkező költségek a büfé mindenkori üzemeltetőjét terheli. A büfé helyiségben fűtés nincs. A büfé helyiséget a KLIK üzemelteti.

26.3. Felek megállapodnak abban, hogy az általános iskola épületében az önkormányzat számára – annak kötelező feladata ellátása érdekében – helyet biztosít a nyári napközi és táborok szervezésére, melyre az önkormányzat engedéllyel rendelkezik, és amelynek biztosítása során keletkezett személyi (takarítás, karbantartás (különös tekintettel: a használt helyiségek meszelése), pedagógiai feladatok) és energetikai költségei (fogyasztás+ alapdíj a fogyasztás %-ban) az önkormányzatot terhelik a táboroztatás időszakában.

Az iskolában lebonyolított napközis táboron kívüli táboroztatás során keletkezett mindenkori nettó bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti, a mindenkori nettó bevétel 50 %-át az önkormányzat az iskola épületére, berendezésének korszerűsítésére fordítja.

Ezen feladatok során keletkező energia költségeket (fogyasztás+ alapdíj - rendszerhasználati díj- a fogyasztás %-ban) Felek egymás között az alábbiak szerint rendezik:

a) a tevékenység megkezdése előtt és végén a Felek képviselői által leolvasott közmű óraállás alapján.

b) az energetikai költségek (fogyasztás+ alapdíj-rendszerhasználati díj- a fogyasztás %-ban) terhelik a táboroztatás időszakában az önkormányzatot.

 1. 3. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
 2. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az aláírásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződés módosítás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.


Kelt: Badacsonytomaj, 2016. január „28.”
................................................................................................

Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

................................................................................................

Tóth Mária Tapolcai Tankerület

tankerület igazgató

KLIK


ellenjegyzem:................................................................................................

Wolf Viktória

jegyző

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalellenjegyzem:................................................................................................

Kissné Pintér Ágnes

pénzügyi referens

Tapolcai Tankerület

Pénzügyi ellenjegyző:


………………………………………………

Tamás Lászlóné

költségvetési- és adóosztályvezető

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati HivatalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        010/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 401/2015.(X.22.) számú határozatát módosítja és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – módosított 2016. évi Üzleti Tervét az alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja:

a)       a VN. Kft. ügyvezetője az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévente számoljon be a megvalósításról,

b)      az 5 millió forint terhére a mellékletben szerepeltetett beruházásokat a költségvetésben elfogadottak szerint valósítsa meg,

c)       a Kisfaludy úton lévő és önkormányzati tulajdonban álló bástyaszakaszokat mérje fel a Műszaki Osztály közreműködésével,

d)      nagyobb mérvű beruházásokhoz 50% előleg biztosítását szükség esetén javasolja.

.

 1. felkéri Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

11/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 21.463 ezer Ft összegben, azaz huszonegymillió-négyszázhatvanháromezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen VN Kft. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)       7.154 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b)      7.154 ezer Ft 2016. május 31. napjáig

c)       7.155 ezer Ft 2016. október 30. napjáig

 1. a támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása, kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy a támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. február 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


12/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2016. évi Karbantartási Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 400/2015.(X.22.) számú határozatát módosítja és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – módosított 2016. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


13/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

BVKI szervezésében 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézmény szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá

 1. javasolja egy ún. Rendezvény Alap létrehozásának vizsgálatát,
 2. javasolja Badacsonytomajon és Badacsonyörsön egy-egy nagyobb program szervezését,
 3. javasolja Badacsonyi Tavasz rendezvénnyel egy országos jelentőségű program összekapcsolását.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben programterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


14/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

BVKI szervezésében 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bubics Mariann kávézó és ajándékbolt kialakítási kezdeményezését támogatja az Egry József Emlékmúzeumban és felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének vezetőjét, hogy több alternatívát bemutató látványtervet kérjen be és azt terjessze elő a képviselő-testület következő ülésére.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


15/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását Badacsonyi Tavasz címmel.
 2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
 3. pályázat költsége összesen:        7.620.000 Ft
 4. önerő mértéke (20%):               1.524.000 Ft
 5. igényelt támogatás (80%):          6.096.000 Ft.
 6. a pályázathoz szükséges forrást az intézmény 2016. évi költségvetésében biztosítja.
 7. elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben) megfizetését, melyet az intézmény 2016. évi költségvetésének kerete terhére biztosítja.
 8. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


16/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Folyékony szerelem- Badacsonyi Szüret” 2016. címmel.
 2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
 3. pályázat költsége összesen:        9.144.000 Ft
 4. önerő mértéke (20%):               1.828.800 Ft
 5. igényelt támogatás (80%):          7.315.200 Ft.
 6. a pályázathoz szükséges forrást az intézmény 2016. évi költségvetésében biztosítja.
 7. elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben) megfizetését, melyet az intézmény 2016. évi költségvetésének kerete terhére biztosítja.
 8. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


17/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

A MENÜ Kft. ügyvezetője munkaviszonyának, vezető tisztségviselői megbízatásának megszűnésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének, Lukács Antalnénak vezető tisztségviselői megbízatásáról történő lemondását és munkaviszonyának ezzel egyidejűleg történő megszüntetését 2016. április 4. napjával tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy képviselő-testület soron következő ülésére készíttesse elő az új ügyvezető választással kapcsolatos előterjesztést és okiratokat.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. februári soros ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        018/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – 2016. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja azzal, hogy az kerüljön felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra az átadás-átvételt követően.
 2. felkéri az ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        119/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Rott Ildikó kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Rott Ildikó (9071 Gönyű, Zrínyi M. u. 57.) kérelmét támogatja, kérelmező által 2015. május 27-én befizetett 180.000,- Ft szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás összegéből 50% (azaz 90.000 Ft) visszafizetését elrendeli, tekintettel arra, hogy a Hamvas Béla u. 2/a. szám alatti ingatlanra a szennyvízberuházás korábbi ütemeinek kivitelezése során szennyvízbekötést nem építettek ki, és azt kérelmező saját erőből kiépíttette.
 2. Felkéri Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        020/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Uhl Péter kérelméről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Uhl Péter (6500 Baja, Árpád tér 6.) kérelmét részben támogatja és szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás 50%-ban történő megfizetését támogatja, amennyiben kérelmező saját erőből kívánja a 2264. hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötését megvalósítani.  Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


21/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Klastrom út javíttatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. A BEWITAL Bt. képviseletében, Molnár Zsolt (9228 Halászi, Damjanich u. 28.) kérelmét részben támogatja. Hozzájárulást biztosít a Klastrom út emelkedő szakaszának javíttatásához abban az esetben, ha kérelmező a beruházáshoz 1.650 ezer Ft összeggel hozzájárul. A beruházási kiadásra tervezett 3.255.396 Ft-ból fennmaradó összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
 2. Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, a szükséges intézkedések megtételére.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.


Határidő:         elfogadásra azonnal, az útjavítás elvégzésére 2016. május 01.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        022/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Arculati kézikönyv és szabályrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Városarculati kézikönyv elkészítéséhez kérjen be ajánlatokat, és a szabályrendszert dolgozza ki a gyakorlati végrehajtás érdekében.

A dokumentációt terjessze be a Képviselő-testület februári ülésére.


Felelős: Wolf Viktória jegyző

Határidő: februári soros ülés


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


23/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Végrehajtási utasítás a közterület használattal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellenőrzésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a közterület használattal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellenőrzésének megvalósítására dolgozzon ki végrehajtási utasítást.


Felelős: Wolf Viktória jegyző

Határidő: folyamatosSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


24/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi szúnyoggyérítésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2016. évre a csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendeli el, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. a 2016. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000 Ft összegben biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. Lászlót, hogy jelezze a Balatoni Szövetség felé, hogy a védekezés hatékonyságával a Képviselő-testület elégedetlen és hajlandó a különbözetet megfizetni - a gyakoriság igazolása mellett - a megfelelő (hatékony) szúnyoggyérítés esetén.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetségtől kérjen helyzetértékelést (beszámolót) a 2015. évről.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetségtől kérjen 2016. évre vonatkozó akciótervet térképpel együtt az irtással érintett területekről.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetségtől kérjen a szezon közbeni lekövetésről tájékoztatást az irtást követően azonnal.


Határidő: elfogadásra azonnal

megállapodás megkötésére 10 munkanap

az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


25/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Garamvölgyi Linda (8263 Badacsonytördemic, Római u. 159.) kérelmét támogatja. A településrendezési célok megvalósítása érdekében kezdeményezi a 014. hrsz-ú út megosztását, a HÉSZ-ben szabályozott módon.
 2. A telekalakítási eljárás után kezdeményezi az újonnan kialakult útszakasz, út besorolásának megszüntetését a Közlekedési Hatóságnál.
 3. Az eljárás lefolytatása során felmerült költségek fedezetéül felkéri kérelmezőt 300.000,- Ft letétbe helyezésére.
 4. Az eljárások lefolytatása után adásvételi szerződés keretében, az értékbecslésben szereplő 80.000,- Ft vételáron értékesíti a leválasztott ingatlanrészt.
 5. Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, a szükséges intézkedések megtételére.
 6. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


26/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan az óvoda és bölcsőde témájában a februári soros ülésen vagy rendkívüli ülés keretében dönt a saját pályázati team közreműködésével.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


27/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan

 1. a „Zöld város kialakítása” (TOP-2.1.2-15) pályázati felhívásban meghatározott Szakmai megalapozó tanulmány (igényfelmérés és kihasználtsági terv) elkészítésére és az árajánlatban szereplő kapcsolódó feladatokra az ALD Consulting Kft-t (8360 Keszthely, Csák György utca 25.; Cg.20-09-074009; adószám: 14208665-2-20; képviseli: Lantay Ákos ügyvezető) bízza meg 400.000 Ft + Áfa összegben (azaz bruttó 508.000 Ft), mely összeget a 2016. évi költségvetés működési kiadásainak terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a jegyző által előkészített szerződést aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 5 munkanap,

egyebekben ajánlat és pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


28/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan a kerékpáros témában a Megyei Önkormányzat Projekt Menedzser Szervezetét bízza meg és felkéri Krisztin N. László polgármester a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben ajánlat és pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        029/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel tudomásul veszi.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázati kiírások és előkészítések vonatkozásában egyeztető megbeszéléseket folytasson.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. februári soros ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


30/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


31/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        032/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


33/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

34/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Ügyrendi javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára az önkormányzat üzleti érdekeire való tekintettel a „Tátika ügyéről tájékoztatás” tárgyú napirendet zárt ülés keretében tárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


35/2016. (II.15.) határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


1./ Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


2./ 116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./  CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


4./ Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Tájékoztatás a 2016. évi pályázatokról

Pályázatok előkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


36/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Társulási megállapodás módosításaBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.


Határidő: elfogadásra azonnal

megküldésre 2016. február 17.

Felelős:                                     Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


37/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/4 (Fodrász üzlet)

b) forgalmi értékének megjelölése: 5.900.000 Ft

c) a hasznosítás módja: bérbeadás

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 30.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016 április 01-től kezdődően határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 36.000 Ft összegben határozza meg.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2


38/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Ügyrendi javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú előterjesztést a napirendről leveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


39/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú előterjesztés tárgyalását 14.30 órakor felfüggeszti.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0


40/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Tamás egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) kérelmét megvitatta és felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a bérleti szerződésben foglaltak szerint járjon és kötelezze a bérlőt elmaradt bérleti díj 3 munkanapon belül történő megfizetésére.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


41/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-1.4.1-15 kódszámú, a Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat előkészítését a pályázat benyújtása céljából, 40 millió forint támogatáshoz, az alábbi tartalommal: 16,5 millió hőszigetelés, 4,75 millió fűtéskorszerűsítés, 15 millió forint bölcsőde kialakítás és bérek, 5 millió forint eszközbeszerzés.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


42/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázat előkészítését saját menedzsmenttel a pályázat benyújtása céljából, 20 millió forint támogatáshoz, elsősorban az épület energetikai fejlesztésére.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


43/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati kiírásra nem nyújt be pályázatot.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


44/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyában pályázat előkészítését, 50 milliós maximális támogatottságig a Tátika Üzletház felújítása céljából.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


45/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld Város kialakítása tárgyú pályázati kiírásra pályázat előkészítését, melybe a Fő utca és a Hősök tere rekonstrukciója is kerüljön beemelésre.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


46/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati kiírásra a pályázat előkészítését, melybe a strandi fejlesztések kerüljenek beemelésre.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


47/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Napirend tárgyalása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú napirend megtárgyalásáról dönt.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


48/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy határoz, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület – 8261 Badacsonytomaj, Park utca 14. – elnökségében az önkormányzat által kijelölt személy: Vince Péter (8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 22.).

2. egyetért a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület Térségi TDM szervezetben történő taggá válásával azzal a feltétellel, hogy a Térségi TDM szervezet felé megfizetendő éves működési hozzájárulás (1,2 millió Ft) Badacsonytomaj Város Önkormányzatára anyagi kötelezettséget nem keletkeztet.

3. vállalja a helyi TDM esetében, mint tagsági jogviszonnyal rendelkező helyi önkormányzat, hogy Badacsonytomaj város illetékességi területén belül beszedett idegenforgalmi adó összegének 25 %-át átadja a TDM szervezetnek a GINOP-1.3.4-15. kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában beadott pályázat nyertessége esetén, külön megállapodás szerint. Ennek egyik feltétele, hogy a pályázat beadásának napjáig, de legkésőbb péntekig egyeztessen a polgármester, az egyesület elnöke és a munkaszervezet vezetője. Konkretizálni kell az önkormányzat által megjelölt feladatokat, ahhoz kapcsolódó forintális összeget. A jövőbeni együttműködés tekintetében a pályázati döntés megérkezéséig folytatni kell a tárgyalásokat, a támogatási szerződés aláírásáig rögzíteni kell az együttműködésre vonatkozó pontokat, beleértve a finanszírozást is.

Egyben rögzíti, hogy a beszedett idegenforgalmi adó összege nem azonos a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott, állami normatívával kiegészített idegenforgalmi adó összegével.

4. javasolja a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat beadását.

5. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökének a további intézkedések megtétele végett.

Határidő: elfogadásra azonnal, megküldésre 2016. február 17.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy Miklós képviselő, turisztikáért felelős tanácsnok

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


49/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

50/2016. (II.15.) határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 15-i rendkívüli zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.


1./ Tátika ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


51/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Tátika ügyben tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem zárkózik el az „É-V”. Kft. és a Vasi Kapacitás Kft. képviselőivel történő további tárgyalás lehetőségétől, amennyiben 2016. február 18-án (csütörtök) 10.00 óráig önkéntesen Badacsonytomaj Város Önkormányzat birtokába adják a Badacsonytomaj, 2556. hrsz-ú, Tátika Üzletház megnevezésű ingatlant.Határidő: azonnal, illetve birtokba adásra 2016. február 18. 10.00 óra

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


52/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fenyvesi Zoltán Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökétől a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatosan érkezett emailben foglaltak tárgyalásáról dönt.


Határidő: azonnal,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


53/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Betelepítési kvótával kapcsolatos döntés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.

A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.


Határidő: azonnal

megküldésre 2016. február 25.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

54/2016.(II.24.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

55/2016.(II.24.) határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 24-i soros nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

1./ Sürgősségi indítvány – Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása

2./ Sürgősségi indítvány – Tájékoztató a polgármester szabadságáról

tárgyú napirendeket.


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

56/2016.(II.24.) határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 24-i soros ülésének módosított napirendjét 32 nyílt napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.


1./ Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné elnök


2./ Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető


3./ Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit elnök


4./ Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök


5./ Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök


6./ Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök


7./ Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba, szabályozási terv rajzi hiba javítás jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

8./  Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnöke


9./  BVÖKI 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető


10./ MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd


11./ MENÜ Kft. ügyvezető választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd


12./ Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd


13./ Helyi egyedi védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


14./ A letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


15./ A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


16./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


17./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


18./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


19./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


20./ A Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


21./ Egry József Emlékmúzeum térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


22./ A Badacsonytomaj 1173. és 1174. hrsz-ú árok ingatlanok térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


23./ Forintos Ervin kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


24./ Bolf Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


25./ Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


26./ Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


27./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


28./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


29./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30./ Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31. Sürgősségi indítvány – Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

32./ Sürgősségi indítvány – Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

57/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000 ezer Ft összegben, azaz egymillió  forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Badacsonytomajért Közalapítvány  bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)       500 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b)      500 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 1. a támogatás célja: az Alapítvány működésének,  az alapítványi célok  teljesülésének támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

58/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A Nők a Balatonért  Egyesület Badacsonytomaji Csoportja (székhely: 8229 Csopak Kőkorsó utca 2..) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 130 ezer Ft összegben, azaz egyszázharmincezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Nők a Balatonért Egyesület   bankszámlájára az alábbiak szerint:
 3. 65 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,
 4. 65 ezer Ft 2016. július 31. napjáig
 5. a támogatás célja: az egyesület kérelemben szereplő programjainak  támogatása
 6. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 7. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 8. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 9. 9. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást A Nők a Balatonért  Egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 10. 10. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 11. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

59/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Kolping Család  Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 270 ezer Ft összegben, azaz kettőszázhetvenezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Kolping Család  Egyesület  bankszámlájára az alábbiak szerint:
 3. 135 ezer Ft 2016. április 31. napjáig,
 4. 135 ezer Ft 2016. július 31. napjáig
 5. a támogatás célja: az egyesület kérelemben szereplő programjainak  támogatása
 6. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 7. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 8. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 9. 9. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Kolping Család  egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 10. 10. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 11. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. április 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


60/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj  támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőr Egyesület  Badacsonytomaj (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 350 ezer Ft összegben, azaz Háromszázötvenezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Polgárőr   Egyesület  bankszámlájára az alábbiak szerint:
 3. 175 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,
 4. 175 ezer Ft 2016. július 31. napjáig
 5. a támogatás célja: az egyesület kérelemben szereplő programjainak  támogatása
 6. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 7. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 8. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 9. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Polgárőr  egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 10. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 11. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. március  4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

61/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete  támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u.23 .) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 217 ezer Ft összegben, azaz kettőszáztizenhétezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Nyugdíjas Egyesület  bankszámlájára az alábbiak szerint:
 3. 109 ezer Ft 2016. április 31. napjáig,
 4. 108 ezer Ft 2016. július 31. napjáig
 5. a támogatás célja: az egyesület működésének,  kiadásainak támogatása
 6. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 7. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 8. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 9. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Nyugdíjas egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 10. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 11. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. április 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

62/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Sportegyesület  támogatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Sport u.8 .) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.700 ezer Ft összegben, azaz egymillió-hétszázezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Sportegyesület bankszámlájára az alábbiak szerint:
 3. 850 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,
 4. 850 ezer Ft 2016. július 31. napjáig
 5. a támogatás célja: az egyesület működésének,  kiadásainak támogatása
 6. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 7. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 8. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 9. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Sportegyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 10. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 11. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


63/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsony a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi Részvételi Szabályzatának 6. pontjában a rendezvény hivatalos honlapjainál első helyen a www.badacsony.com jelenik meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  5

tartózkodás szavazatok száma:        1

64/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület javaslatának megfelelően a Részvételi Szabályzat 7. pontjában szereplő szervezetek elnöke ne legyen nevesítve.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  5

tartózkodás szavazatok száma:        0

65/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület javaslatának megfelelően a Részvételi Szabályzat 11. pontjában szereplő Ellenőrző Bizottság helyett Koordinációs Bizottság legyen a jövőben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  6

tartózkodás szavazatok száma:        0

66/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céh Turisztikai Egyesület módosító indítványát a Részvételi Szabályzat 12. pontjának módosítására nem támogatja, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

67/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 14/ad.) pontjának törlésével egyetért, tehát csak az vehet részt kiállító borászként a rendezvényen, aki szőlőterülettel rendelkezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

68/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 17. pont módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

69/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 19. pontját a nyitvatartási idő tekintetében az javasolt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

70/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 1. számú mellékletét elfogadja azzal, hogy az adatoknál a működési engedély számot is meg kell adni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

71/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fejlécben a Borhétre bejegyzett palackos borok jellemzői, illetve a javasolt módosítások legyenek feltűntetve.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

72/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi módosított Részvételi Szabályzatát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


73/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

BVKI 2016. évi továbbképzési tervének

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2011-2018. évekre szóló továbbképzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


74/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. ügyvezetéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. április 5. napjától egy ügyvezető (egyes ügyvezetés) működjön a MENÜ Kft-nél új ügyvezető személyében.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


75/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. vizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottsága javaslatát elfogadva elrendeli független könyvvizsgáló vagy belső ellenőr felkérését, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában szereplő hiányosságokra és anomáliákra fogalmazzon meg intézkedési tervet 30 napos határidővel.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

76/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. Alapító Okirat módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét (jegyzett tőkéjét) egyhangú határozatával, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés érdekében, illetve a Ptk. új rendelkezéseinek való megfelelés céljából a Ptk. 3:198 § (1) bekezdése alapján az alapító (egyedüli tag) Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről történő újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával, vagyis 2 500 000 Ft. készpénznek a mai napon Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a Menü Kft. részére történő megfizetésével 500 000 Ft.-ról 3 000 000 Ft.-ra felemeli azzal, hogy az alapító (egyedüli tag) törzsbetétjének névértéke ugyancsak 500 000 Ft.-ról 2 500 000 Ft.-tal, 3 000 000 Ft. készpénzbetétre nő.


A Képviselő-testület egyúttal a Menü Kft. alapító okiratát egyhangúlag akként módosítja, hogy az alapító okirat 6. és 7. pontjait törli és azok helyében az alábbi új 3. fejezetet lépteti:

3. A társaság törzstőkéje, a tag törzsbetétje

3.1 A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 3 000 000 Ft., azaz Hárommillió forint, mely kizárólag és teljes mértékben pénzbeli betétből áll.

A társaság egyedüli tagjának törzsbetétje ugyancsak 3 000 000 Ft., azaz Hárommillió forint, mely ugyancsak teljes mértékben pénzbeli betétből áll.

3.2 A társaság alapítója (egyedüli tagja) a pénzbeli betét korábbi összegét, 500 000 Ft.-ot, azaz Ötszázezer forintot alapításkor, míg a további 2 500 000 Ft.-ot, azaz Kétmillió-ötszázezer forintot pedig a Ptk.-ban rögzített törvényes határidőben maradéktalanul befizette a társaságnak.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        077/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. Alapító Okirat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés érdekében, illetve a Ptk. új rendelkezéseinek való megfelelés céljából hatályon kívül helyezi és az alapító okirat új, a Ptk. rendelkezéseivel mindenben összhangban álló, az előbbi módosításokat is tartalmazó, azokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve elfogadja.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


78/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) ügyvezetői feladatok ellátásával történő megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 1. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének 2016. április 5. napjától 2021. április 4. napjáig terjedő határozott időtartamra Molnárné Keller Csilla 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 17. szám alatti lakost megbízza, díjazását havi bruttó 220.000 Ft-ban állapítja meg. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
 2. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2016. április 5. napjától kezdődő hatállyal akként módosítja, hogy az alapító okirat 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„8.2.1. A társaság ügyvezetője 2016. április 5. napjától kezdődő 2021. április 4. napjáig terjedő határozott időtartamra: Molnárné Keller Csilla (születési családi és utóneve: Keller Csilla, születési helye és ideje: Tapolca, 1973. június 14., anyja születési családi és utóneve: Torma Gizella, adóazonosító jele: 8288804677) 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 17. szám alatti lakos.”

 1. a határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni. A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd, az önkormányzat jogi képviselőjeSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


79/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatos értékelésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester kiegészítő javaslatát elfogadva úgy határoz, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) új ügyvezetőjének próbaidejét követően értékeli a társaság tevékenységét és annak megfelelően, hogy az pozitív vagy negatív felülvizsgálja az ügyvezető bérét.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben próbaidő lejártát követően

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


80/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


81/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

A letelepedési támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelettervezetben a 6.§ A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatást a támogatottnak havi egyenlő részletekben 10 év alatt kell visszafizetnie. A kölcsön visszafizetése alól felmentés nem adható.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


82/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

A letelepedési támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelettervezetben kéri szerepeltetni, hogy vissza nem térítendő támogatás felvétele esetén a kötelezettség időtartama 10 év.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5


83/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a településen a zsákok helyett a szolgáltató edényzettel oldja meg a szelektív gyűjtést, illetve konzultáljon az önkormányzat és a szolgáltató arról, hogy egy adott ingatlantulajdonos hány kukát tesz ki, és mennyit fizet érte.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


84/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja azzal, hogy a rendelettervezet 4. §-ában az ügyeleti ellátás székhelyét javítani szükséges.
 2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az az alapellátást végző dr. Scheller György háziorvosnak, dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvosnak, dr. Pinterits Judit fogszakorvosnak és Poszlovszky Krisztina védőnőnek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
 3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 1. pontban azonnal

2. pontban 2016. március 5.

3. pontban soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


85/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi közbeszerzési tervről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.


Határidő:         azonnal

közzétételre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


86/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
 2. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatot a társulás elnökének további intézkedés végett küldje meg.

Határidő: azonnal, megküldésre 2016. március 7.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


87/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Egry József Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, Egry sétány 21. szám alatti és 1334 helyrajzi számon felvett, kivett múzeum és udvar megnevezésű, 1584 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és továbbra is múzeum működtetése céljára kívánja használni.
 3. tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1


88/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Udvarhelyiné dr. Reményi Krisztina (1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b.) a 1174. és 1173. hrsz-ú árok ingatlanok tulajdonosai nevében tett felajánlását elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 1174. és 1173. hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.
 2. Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő.
 3. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


89/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forintos Ervin képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

nem szavazott:                             1


90/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0164 és 0163/51 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. Forintos Ervin (8258 Badacsonytomaj, Füge köz 7.) kérelmét támogassa, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanokat adásvételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi megjelölt eladási áron:

a) Badacsonytomaj 0164. hrsz-ú 4634 m2 nagyságú legelő, községi mintatér megnevezésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 330.000 Ft eladási áron,

b) Badacsonytomaj 0163/51. hrsz-ú 3450 nm2 nagyságú szántó, legelő megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 300.000 Ft eladási áron.

 1. 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


91/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0168/13 és 0173 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlanok értékesítése céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 0168/13; és a 0173 gyep, rét művelési ágú ingatlanok

b)         forgalmi értékének megjelölése: 0168/13 hrsz.-ú ingatlan esetén: 900 ezer Ft

0173 hrsz.-ú ingatlan esetén: 650 ezer Ft

c)         a hasznosítás módja: értékesítés

d)         a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat az ingatlan forgalmi értékében (b) pont szerinti értéken) határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10% összegben határozza meg.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3


92/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem fogadja el, miszerint

a) Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) és Péntek Róbert (8258 Badacsonytomaj, József A. u.3.) kérelmét ne támogassa, településrendezési célok megvalósítása érdekében ne értékesítse a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlant.

b) a hasznosítás tekintetében a két kérelmezővel tárgyalást folytatni, melynek eredményéről a soron következő ülésre készüljön előterjesztés.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


93/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, hrsz. 1466/2 ingatlan értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlanok értékesítése céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 1466 hrsz-ú ingatlanok

b)         az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 1.100 Ft/m2

c)         a hasznosítás módja: értékesítés

d)         a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 1.100 Ft/m2 összegben határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A Képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az eladott önkormányzati ingatlanokra.  Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon a vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


94/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, hrsz. 988/3 ingatlan értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)      az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 60.000.000 Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d)      a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 60 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. március 16. 10.00 óra

helye: Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.


A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.


Határidő:        azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


95/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

TOP 1.1.1.-15. pályázat előkészítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP 1.1.1.-15 pályázat benyújtásához a VN. Kft. ipari terület fejlesztése céljából a pályázat előkészítésére a felhatalmazást megadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

96/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits Imre” pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye nevében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits Imre” pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be rendezvény megvalósítása céljából.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőt, hogy a pályázatot készítse elő.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


97/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót az tudomásul vette.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

98/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2016. márciusi soros ülésén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet felülvizsgálatához szükséges előterjesztést készítse elő.


Határidő:         azonnal, egyebekben márciusi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

99/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

100/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

101/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester beszámolóját a két ülés között történt legfontosabb eseményekről az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

102/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány - Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen további tárgyalásokat Bubics Mariannnal az Egry Múzeumban kávézó kialakításával kapcsolatosan.

Konkrétumok birtokában az anyagot ismét terjessze a Képviselő-testület elé.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

103/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány – Krisztin N. László polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről és 2016. évi szabadságának megállapításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2015. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 39 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 13 munkanap.
 2. 2016. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg. A 2016. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 52 munkanapban.
 3. 2016. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

104/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

105/2016.(II.24.) határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 24-i soros zárt ülésének módosított napirendjét 2 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.


1./ Badacsonytomaj 0121/16. és 0121/19. hrsz-ú ingatlan adás- vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Sürgősségi indítvány - Kitüntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

106/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0121/16. és 0121/19. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának VE01-03122-4/2015 iktatószámú állásfoglalását megváltoztatja, és támogatja a Badacsonytomaj 0121/16, és 0121/19.
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos adás-vételi szerződés jóváhagyását, a szerződésben foglaltak szerint.
Felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

107/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Sporthorgász Egyesület részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2016. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

108/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Mórocz István Polgárőr Egyesület Elnöke részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2016. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5

109/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Dr. Scheller György háziorvos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő cím adományozását 2016. évben nem támogatja.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5

110/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Deák Ferencné részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő cím adományozását 2016. évben nem támogatja.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

111/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kükapu Néptánc Együttes részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő cím adományozását 2016. évben nem támogatja.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        6

112/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Soós Pálné részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő cím adományozását 2016. évben nem támogatja.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        6

113/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Bíró Tiborné részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő cím adományozását 2016. évben nem támogatja.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

114/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Bolf Károlyné Polgárőr Egyesület elnökségi tagja részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2016. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

115/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Jeck Tibor – a Vinum Vulcanum Borrend alapító tagja és örökös nagymestere – Badacsonytomaj Szőlőhegyi u. 3. szám alatti lakos részére Pro Urbe Emlékérmet adományoz 2016. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

116/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Lesz Ferenc SE elnök részére Pro Urbe Emlékérmet adományoz 2016. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

117/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

118/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 30-i soros nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

1./ Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj 2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./  Sürgősségi indítvány Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

tárgyú napirendeket.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

119/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 30-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 30 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.

 

1./ Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

2./ Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

3./ Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

4./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

5./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

6./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

7./ Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

8./ Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

9./ Összefoglaló tájékoztatás a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

10./ Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./  0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12./ 116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./  116/4. hrsz-ú fodrászüzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ 1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15./ Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16./ Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18./ Balatoni Futár támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20./ Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

24./ Tájékoztató a Menü Kft. új ügyvezetőjének munkakör átadás-átvétele előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

25./ Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

26./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

27./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

28./ Bahart terület bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29./ Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj  2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30./  Sürgősségi indítvány - Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

120/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Perger János munka-,tűz és környezetvédelmi megbízott

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

121/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. által készített Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

122/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)    Kiadási főösszege                                              107.671 ezer Ft, melyből

aa)        Működési kiadások                                   107.060 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  65.937 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:     18.143 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                        22.817 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                     0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                0 Ft

ab)    Felhalmozási kiadások                                      774 ezer Ft

ac)    Finanszírozási kiadások                                                0 Ft

b)                        Bevételi főösszege                                                107.671 ezer Ft melyből:

ba)      Költségvetési bevételek                             22.309 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül: 20.503 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. Belülről          0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                             0 Ft
 4. működési bevételek:                                1.696 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                          0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                      0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft

bb)      Finanszírozási bevételek                            85.362 ezer Ft

 

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:   24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv. osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

123/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

124/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó  - előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával megállapodást köt.

Határidő:     elfogadásra azonnal, támogatás megkötésére az elfogadást  követő 10 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

125/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

126/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázati lehetőségre.

 

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: benyújtásra 2016. április 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

127/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. Bolf Sándor (Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 41.) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanokat adás-vételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi  megjelölt eladási áron:

a./ Badacsonytomaj 0163/13. hrsz-ú gyep, rét megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 900.000,- Ft eladás áron,

b./ Badacsonytomaj 0173. hrsz-ú gyep, rét megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 650.000,- Ft eladási áron.

2. Felhatalmazza Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        1

128/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete Mejlinger Anita egyéni vállalkozó kérelmét nem támogatja, a 2015. december 15. napján aláírt bérleti szerződés 10./ pontjában foglalt 60 napos felmondási időtől, valamint a bérleti díj megfizetésétől nem tekint el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

129/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

116/3. hrsz-ú üzlet meghirdetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)  vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/3 (üzlet)

b)  forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)  a hasznosítás módja: bérbeadás

d)  a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016 május 9-től határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft összegben határozza meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

130/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

„Tájház-udvar” 116/4 helyrajzi számú Fodrász üzlet bérleti jogának megszerzéséről

és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/4. hrsz. alatt található ún. „Fodrászüzletet” 30.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Pál Balázs egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Széchenyi u. 6.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. április 01. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

131/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/4 hrsz.-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant az 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesíti 2.046.000 Ft eladási áron, Dr. Koczor Gábor Lajos Kőszeg, Bezerédy Imre u. 6. szám alatti pályázónak.
 2. kötelezi a pályázót az ingatlan értékbecslési költségének, azaz 30.000 Ft-nak megfizetésére.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős:Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

132/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követően a még kialakításra kerülő két telket a szokásos módon, illetve egyéb internetes portálokon is kéri meghirdetni, illetve az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki az ingatlanok értékesítése céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 1466 hrsz-ú ingatlanok

b)         az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: … Ft

c)         a hasznosítás módja: értékesítés

d)         a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 1100,- Ft/m2-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10% összegben határozza meg.

A Képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az eladott önkormányzati ingatlanokra.  Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon a vételáron visszavásárolhatja az ingatlant

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        0

133/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványára a Befektetői tájékoztató füzetre beérkezett árajánlatokat nem fogadja el.

Felkéri a Hivatalt, hogy kérjen be újabb ajánlatokat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

134/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Takács Csaba (8258 Badacsonytomaj, József A u. 27.) kérelmét a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Badacsonytomaj 078/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan - a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda által meghatározott 190 eFt-ért - támogatja.
 2. kötelezi a kérelmezőt az ingatlan értékbecslési költségének megfizetésére.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1

135/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

A Medicopter Alapítvány támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete

 1. az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – valamint figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira, valamint arra, hogy 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült a Medicopter Alapítvány (székhely: 1088 Budapest Rákóczi út 51/1. ) kérelmét elutasítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        3

136/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Balatoni Futár támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete

1. a Balatoni Futár Bt. kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

137/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az

1. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét – tekintettel az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – valamint figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira, illetve arra, hogy kérelmező a szükséges mellékleteket határidőben nem csatolta be, és az önkormányzat költségvetésében a 2016. évi támogatásokra tervezett összeg kimerült -, elutasítja.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:             2016. április 15.

Felelős:    Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        0

138/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete

 1. az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – valamint figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira, valamint arra, hogy az önkormányzat költségvetésében a 2016. évi támogatásokra tervezett összeg kimerült, a Rákóczi Szövetség (székhely: 1027 Budapest Szász Károly u 1. IV.em. 1.) kérelmét elutasítja.
 2. 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

139/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

140/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Céh Turisztikai Egyesület pályázatával kapcsolatosan az együttes testületi ülésen történjen intézkedés.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

141/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

98/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2016. (II.24.) számú képviselő-testületi határozatát a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

142/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

143/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Pénzügyi támogatás a Menü Kft. részére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. részére 2.855.600,- forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a működési kiadásokhoz, illetve a takarítás költségeire, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

144/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet 9. §. (1) bekezdésében szereplő, Lfk építési övezetek részletes építési övezeti előírásait tartalmazó táblázatához csatlakozó „Jelmagyarázat” szövegrészét Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogalkotó, az alábbiak szerint kéri értelmezni Szabó Zoltán főépítész szakmai állásfoglalását figyelembe véve:

Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az Lfk építési övezetekben az előírt minimális oldalkert mérete általános esetben az építési övezetben megengedett maximális építménymagassággal azonos méret, tehát 4,5 m. Amennyiben a kialakult állapot miatt ez az érték nem tartható, akkor a kötelező minimális oldalkert méret a kialakult állapotnak megfelelően csökkenthető, de nem lehet kisebb, mint 3,00 m.

2.  Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a döntésről a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatóságát értesítse.

 

Határidő: azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:            7

nem szavazatok száma:            0

tartózkodás szavazatok száma:              0

 

145/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)    az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 60.000.000 Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 60 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. április 20.

helye: Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

A kiírás jelenjen meg ingyenes országos szintű internetes felületeken és befektetői fórumokon is.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

146/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

147/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

TOP 3.1.1.15 pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP 3.1.1.15 pályázat tekintetében az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés megkötéséről dönt.
 2. 2. tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes költsége 96.900 eFt.
 3. 3. az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

148/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Bahart terület bérbeadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 3 millió forint + ÁFA összegért bérbe veszi a Bahart területét, a bérleti díjat az általános tartalék terhére biztosítja, majd a BVKI-vel és a Turisztikai Egyesülettel együttműködve, szakmai ajánlásaikat kikérve hasznosítsa azt.

Felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

149/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj  2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)   vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 (Divatáru üzlet)

b)   forgalmi értékének megjelölése: -

c)   a hasznosítás módja: bérbeadás

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 410.000.-Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016. május 01- 2016. október 31.

A pályázati óvadék összegét 41.000 Ft összegben határozza meg.

 

Határidő:    azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

150/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány - Tátika üzletház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a VN. Kft-t, hogy vagyonvédelmi szempontból a Badacsonyi strand megnevezésű ingatlant tegye zárttá, kerítse be.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

151/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány - Tátika üzletház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)  vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (Tátika üzletház)

b)  forgalmi értékének megjelölése: 88.500.000.-Ft

c)  a hasznosítás módja: bérbeadás

d)  a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 6.000.000.-Ft/szezon

+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016. május 01- 2016. október 31. között (az üzletből 2016. október 31-ig ki kell pakolni) határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 600.000 Ft összegben határozza meg.

Az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

A pályázathoz hasznosítási koncepciót kell csatolni, a bérlőnek előzetes egyeztetési kötelezettsége van

e)  Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területén kereskedői minőségben legalább 5 évig vállalkozói tevékenységet folytatott,

f)     A szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

152/2016. (III.30.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

153/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 30-i soros zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.

 

1./ Badacsonytomaj 031/14. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

154/2016. (III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 031/14hrsz-ú ingatlan adás- vételi szerződés kifüggesztésével, kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának FOBIR-06411-4/2016 iktatószámú állásfoglalását nem változtatja meg, és támogatja a Badacsonytomaj 031/14 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos adás- vételi szerződés jóváhagyását, a szerződésben foglaltak szerint.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!