Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben meghozott határozatai II.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


203/2015. (V.22.) sz. határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

204/2015. (V.22.) sz. határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.05.22-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva óvodavezető-helyettes

 1. 2. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 3. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról

Előterjesztő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 4. Badacsonytomaj, József A. utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Bahart Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0205/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Játszótér 2006. KFT-től fém játékokra is kérjen be árajánlatot a képviselő-testület soron következő üléséig,
 2. az 1. pontban hivatkozott ajánlat birtokában a májusi soros ülésén hozza meg döntését a játszótéri eszközök cseréjéről.


Határidő:            elfogadásra azonnal

egyebekben a soros testületi ülés

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Farkas Éva óvodavezető-helyettesSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


206/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetéséhez kapcsolódó céllal 200 eFt visszatérítendő támogatást – 140 eFt-ot a civil szervezetek támogatásának terhére, 60 eFt-ot az általános tartalék terhére – biztosít.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:            azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

207/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” című pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


208/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, József Attila utcai járda felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy

 1. az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések vonatkozásában a pályázat kiírásáig kerüljön sor azon járdaszakaszok összegyűjtésére, felmérésére, melyek felújítása, megépítése szükséges.
 2. megfelelő pályázati kiírás esetén pályázattal valósuljon meg a járdafelújítás, járdaépítés.
 3. megfelelő pályázati kiírás vagy forrás hiánya esetén a képviselő-testület szeptemberben tárgyaljon arról, hogy a József Attila utcai járda felújítását az önkormányzat költségvetésében biztosítja-e.

Határidő:               elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint, vagy szeptemberi soros testületi ülésig

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


209/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett „Jó szerencsét” jeligével ellátott, 2015. május 15-én 11.00 órakor benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel az a beadási határidőn kívül került benyújtásra.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse.


Határidő:        elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

210/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 2. Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázó által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja és a pályázat nyertesének kihirdeti,
 3. felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázóval a Badacsonytomaj 2552. hrsz-ú Bányász strand hasznosítása, üzemeltetése céljából a következők szerint:

a)      a bérlet időtartama: 2015. május 22. – 2015. október 15.

b)      a bérleti díj mértéke: 500 eFt.


Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

211/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bahart Zrt. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását tudomásul veszi,
 2. 2. kérelmező részére a 2015. évben 600 ezer Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „átadott pénzeszköz egyéb vállalkozások részére” jogcím terhére a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy a szezon kezdete előtt a BAHART területén, a móló végében lévő bástya felújítását mintegy 70 fm hosszban végezzék el.
 3. 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására és felkéri Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a kifizetést eszközölje, valamint a támogatás elszámoltatásáról intézkedjen. 


Határidő:    elfogadásra azonnal

szerződéskötésre és kifizetésre 8 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              6

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


212/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              6

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

213/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.05.22-i rendkívüli zárt ülésének meghívó szerinti napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Óvodavezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              6

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

214/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Óvodavezetői pályázatok véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázatára beérkezett pályázatokat megismerte, a pályázók közül nem javasol kinevezésre senkit a fenntartó felé, javasolja a pályázati eljárást eredménytelennek minősíteni.
 2. javasolja új pályázat kiírását és annak szélesebb körben történő meghirdetését.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
215/2015. (V.29.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
216/2015. (V.27.) határozat

Sürgősségi  indítvány felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2015. május 27-i soros ülésén a „Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása” tárgyú előterjesztést sürgősségi indítványként megtárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


217/2015. (V.27.) határozat

Napirendek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május
27-i soros ülésének - meghívó szerinti - napirendjéhez

1./  Sürgősségi indítványként az alábbi napirendet felveszi:

17. „Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása”

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 27-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 17 napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 2. MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 3. VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Székely István könyvvizsgáló

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 6. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Varga Lajosné családgondozó

 1. 7. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 8. Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

17. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása (sürgősségi  indítvány)

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


218/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ A Menü Kft. 2014. évi üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Menü Kft. 2015. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait elfogadja.

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné VN. Kft. ügyvezetője
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        0
219/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. támogatási kérelmét megtárgyalta és felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 2015. szeptember 30-ig bővítse kapacitását a jelenlegi 70 %-ról 90 %-ra. Amennyiben előbbieket a Kft. a megadott határidő végéig nem tudja szerződésekkel igazolni, a kért támogatást a képviselő-testület nem biztosítja, hanem felülvizsgálja az étkeztetés jövőre vonatkozó biztosításának kérdését.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. szeptember 30.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


220/2015. (V.27.) határozat

VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját - Közhasznúsági jelentés 2014.01.01.- 2014.12.31. - jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


221/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Fórum összehívása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település rendezettebbé tételével összefüggésben képviselői fórum összehívásáról dönt.

Határidő: elfogadásra azonnal, fórum megtartására 2015. május 31.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN. Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


222/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., képviseli: Bolla József ügyvezető) könyvvizsgálatával 2015. június 01. napjától 2019. szeptember 30. napjáig a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) bízza meg bruttó 360.000 Ft + ÁFA/év díjazásért. Tudomásul veszi, hogy a számlázásra negyedévente kerül sor.
 2. felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére Bolla József ügyvezetőt.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


223/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.
 3. felkéri a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Berecz Nikolett intézményvezetőt.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben koncepció szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0224/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálata által készített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelés 30 napon belül küldje meg.

Határidő:  elfogadásra azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre 30 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


225/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Badacsonyi Szüret helyszínéül a Badacsony Halászkert parkolót jelöli meg azzal a feltétellel, hogy az átjárási szolgalmi joggal rendelkező személy hozzájárulását előzetesen be kell szerezni.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


226/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A 2015. évi Róza Bál megrendezését támogatja a BVÖKI szervezésében és rendezésében az alábbiak figyelembevétele mellett:

a)     a bálra a helyi lakosokon, nyaralótulajdonosokon és Badacsonyt szerető embereken túl kapjanak meghívást azok a személyek is, akik az önkormányzat munkáját segítik. Utóbbi személyek esetében a költségeket az önkormányzat átvállalja.

b)     a befolyó bevételek feletti rendelkezési jogot a testület fenntartja magának.

c)     a rendezvény helyszíne a Halászkert étterem, mely alkalmas 150-200 vendég fogadására.

d)     a gasztronómiai kínálatra kiemelt figyelmet kell fordítani.

e)     javasolja a rendezvény szervezőjének szponzorok felkutatását és bevonását.

f)      A júniusi testületi ülésre egy közel kész forgatókönyvet kér a testület a bállal kapcsolatosan, mely tartalmazza a támogatás felhasználását is.

 1. 2015. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére a rendezvény megvalósításához szükséges 1.750.000 Ft. összeget biztosítja.
 2. elrendeli az előterjesztés 2. pontjában javasolt, az előzőekben elfogadott összeg - előirányzat - átcsoportosítását a BVÖKI költségvetésébe.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0227/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


228/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2015. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez kapcsolódóam a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 300 eFt erejéig az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, és a szükséges intézkedést tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


229/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Nyári táboroztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Általános Iskolában a nyári táboroztatást a Badacsonytomajért Közalapítvány szervezze a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központtal történő külön megállapodás alapján.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Badacsonytomajért Közalapítvány kuratóriumi elnökét értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. június 15.

Felelős:  Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


230/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sági Gyula (7435 Somogysárd, Árpád u. 15/b.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 067/19., 074/26., és 0109/4. hrsz-ú ingatlanokat.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


231/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)    az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- Önkormányzat                                                          231.746 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      2.492 eFt

- PM hivatal                                                             -          433 eFt


A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- Önkormányzat                                                          67.914 eFt

- Kulturális Intézmény                                                       710 eFt

- PM hivatal                                                             -            0 eFt

Szabad pénzmaradvány

- Önkormányzat                                                         163.832 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      1.782 eFt

- PM hivatal                                                             -              0 eFt

b)    az önkormányzat pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a lakás számlán szereplő 11.394 eFt összeget, valamint a Környezetvédelmi Alap számla összegét 1.319 eFt-ot elkülönített tartalékként tartja nyilván, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg figyelembevételével az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c)    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pénzmaradványából a kötelezettségekre a 710 eFt fedezetet biztosítja, az 1.782 eFt szabad pénzmaradványt az intézménynél hagyja azzal, hogy azt a 2015. évi rendezvényekre kell fordítani, melyből 1.750e Ft-ot a 2015. évi Róza bálra.

d)    felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a következő előirányzat módosításkor a Képviselő-testületi ülésre készítse elő.


Határidő: elfogadásra azonnal, illetve következő soros ülés

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


232/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése pályázati kiírás alapján a belterületi utak, járdák, hidak felújítása célra, 20 millió forint összeghatárig.

A pályázat keretében a József Attila utcai járdafelújítást kívánja megvalósítani, melyhez az igényelt támogatás mértéke 75 %, az önerő mértéke pedig 25 %. A Képviselő-testület az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

A pályázati támogatásból fennmaradó összeg terhére kívánja elvégeztetni a badacsonyi Hársfa Fogadótól a Kisfaludy út és Római út kereszteződéséig a földsávos rész szilárd burkolattal való ellátását, az út és a járdarész un. bütykös szerkezet beépítésével történő leválasztása mellett.

Felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Közútkezelő Kht-vel a badacsonyi beruházásban való részvételükről.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
233/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az óvoda energetikai pályázat benyújtásának elkészítését a pályázati kiírás és az alábbiak szerint:

a)        Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

ab)       70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása alcélra

 1. 1. a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése céljából.
 2. 2. Pályázat költsége összesen: 35.714.826,- Ft
 3. 3. Önerő mértéke: 5.714.826,- Ft
 4. 4. Igényelt támogatás: 30.000.000,- Ft


A Képviselő-testület az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


234/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Város cím elnyerésére benyújtandó pályázat beadását elrendeli és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben  pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


235/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Óvodai játszóeszközök cseréje


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodában az alábbi játszótéri eszközök beszerzéséhez, melyek lehetőség szerint fémből készüljenek:

-       mérleghinta

-       Dani mászóvár

-       hinta két laphintával

-       gyermek pad asztallal

A beérkezett ajánlatok közül a Játszótér 2006. Kft. ajánlatát fogadja el  1.180 eFt bruttó összegben, mely pénzeszköz átadását elrendeli az intézmény részére a pénzmaradvány keret terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0236/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében nyílt közbeszerzési eljárást ír ki ESCO finanszírozási formában történő megvalósításra.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


237/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Virágágyások kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli

 1. 1. a FŐBER üdülő előtti virágágyás kialakítását 2015. június 15-i határidővel,
 2. 2. az Altinger kereszt körüli tér burkolásáról az „A” terv figyelembevételével, a FŐBER üdülőnél lévő tér befejezését követően,
 3. 3. az Altinger keresztnél lévő régi ásott kút helyreállítását 250 eFt összegben.

A képviselő-testület a fenti feladatok elvégzésével a VN Kft-t bízza meg.


Határidő:    elfogadásra azonnal, egyebekben határozat szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Bolla József ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


238/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


239/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


240/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


241/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása (sürgősségi  indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosított véleményezési anyagát, a két véleményezési körben beérkezett véleményeket, valamint az eltérő vélemények egyeztetésére összehívott tárgyalások dokumentumait megvitatta.

A véleményezési szakaszt a 3014/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 39.§ (2) szerint – valamennyi eltérő véleményre a tárgyalások során kialakított kompromisszumos megoldásokat elfogadva, valamint a környezeti vizsgálatok mielőbbi befejezését sürgetve – lezárja.

Kéri a tervezőt a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 40.§ (1) bek. szerint a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció – Kisfaludy házhoz vezető kötött pályás közlekedési módra vonatkozó módosítási igény kivételével történő – összeállítására.

Határidő:          a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció összeállítására 2015. június 10.

a végső szakmai vélemény megkérésére 2015. június 15.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


242/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


243/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.06.09-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. 2. Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester (szóbeli előterjesztés)


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


244/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Péter úr hozzájárulása esetén megköszöni a két vállalkozónak, hogy a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására a 3,6 millió forint tartozás befizetését felvállalják, 1,8 millió – 1,8 millió forintot összegben.

Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 12.

Felelős:      Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1245/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az önkormányzat a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0246/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy mérje fel a településen lévő vizitársulatokhoz tartozó rendszerek tervezési költségét.

A következő soros ülésen  – amennyiben a költségek vállalhatók – a tervező feladatát egészítse ki ezen kisebb területek tervezésével annak érdekében, hogy komplex tervek legyenek az önkormányzat birtokában, amellyel esetlegesen állami forrásokat is igénybe lehet venni.


Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben a soros testületi ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


247/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az elfogadás előtt álló HÉSZ-ben szereplő 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanok megosztásában érdekelt abban az esetben, ha 2015. július 31-ig a végleges szerződés e tekintetben aláírásra kerül, illetve ezt a 8 ezer m2-es területet az önkormányzat tulajdonba kapja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


248/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanokat érintően és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 25. §. (1) bekezdésében rögzítettekre, kezdeményezi az elővásárlási jog bejegyzését azzal a feltétellel, hogy az érintettek meghívásával egyeztető tárgyalást folytat le és amennyiben a tárgyalás során az érintettek részéről jogszabályra való hivatkozással kifogás nem merül fel, úgy a kiegészített Szabályozási Terv küldhető meg záró szakmai vélemény megkérése céljából.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt egyeztető tárgyalásra hívja meg a fenti területek tulajdonosait, vagy azok nyilatkozattételre jogosult meghatalmazottait, a Veszprém Megyei Kormányhivatal képviselőjét, Szabó Zoltán főépítészt és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét vagy annak nyilatkozattételre jogosult tagját.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 16.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0249/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete háromoldalú megállapodást köt a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel és a Badacsonytomaj VN Kft-vel, melyben rögzíti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást biztosít a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére 275.200 Ft összegben a 2015. évi tartalék terhére, a Badacsonytomaji VN Kft. részére 239.200 összegben a 2015. évi tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 25.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0250/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület tájékoztatását elfogadja, a Badacsonyörsi Antal-napi búcsúra a meghívást köszönettel fogadja.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0251/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a kiírás szerinti

a./ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra

Badacsonytomaj 996/5. hrsz-ú, Római út, Park u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának, illetve a József Attila utcai járda felújítása céljából

Igényelt támogatás összesen:                                                                     14.965.698,- Ft

Vállalt önerő:                                                                                             4.998.566,- Ft

Beruházás összköltsége:                                                                            19.954.264,- Ft

Az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0252/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 233/2015. (V.27.) sz. határozatával ellentétben az óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatát nem nyújtja be.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


253/2015.(VI.24.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


254/2015.(VI.24.) határozat

Napirendek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 24-i soros nyílt ülésének - meghívó szerinti - napirendjét 21 napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tü. százados parancsnok

 1. 2. BVKI SZMSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 3. Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 5. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Közművelődési érdekeltségnövelő és Lakossági víz és csatorna támogatás pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


255/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előerjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


256/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

BVKI SZMSZ módosítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti- és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


257/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2015. évi Róza bál programtervét támogatja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében és rendezésében.
 2. a Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság javaslatára felkéri Laposa Bence képviselő urat, hogy vegyen részt a program gasztronómiai részének egyeztetésén.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Laposa Bence képviselő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


258/2015.(IVI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – által benyújtott tájékoztatót elfogadja.
 2. a badacsonytomaji és badacsonyi strandokon a kamera rendszer telepítéséhez szükséges forrást vissza nem térítendő támogatásként a 2015. évi tartalék terhére, 456.334,- Ft összegben, azaz négyszázötvenhatezer-háromszázharmincnégy forint biztosítja azt követően, hogy a támogatott VN. Kft. a 2015. évben átadott támogatások összegével elszámolt.
 3. a támogatás felhasználásának határidejét: 2015. december 31. napjában határozza meg, mellyel a VN Kft. 2016. január 31-.ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása
 5. felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft-vel.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


259/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Kijelenti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2013. június 28. napján, az 563/2013. (VI.28.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos.
 3. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a képviselő-testület jelen határozatát és a polgármester 2. pont szerinti nyilatkozatát a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.


Határidő: elfogadásra azonnal

feltöltésre 2015. július 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0260/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. jóváhagyja „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének” módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
 2. felkéri a polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.


Határidő: azonnal, közzétételre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

261/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, közbeszerzési szakértő kiválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárás bonyolításával Dr. Garancsy Georgina hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg és egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A közbeszerzési eljárás finanszírozását 548.900,- Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezer-kilencszáz forint összegben a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa. (548.900,- Ft) a 2015. évi költségvetés fejlesztési tartalékának terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


262/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, tervezési szerződés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából szükséges tervezési munkákkal a SÁMAVILL Villamos Tervező és Fővállalkozó Kft.-t (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 28.; adószám: 13327202-2-20; bankszámlaszáma:12092309-00176427-00100002; képviselője: Sándorfi Zsigmond György ügyvezető) bízza meg
 2. felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
 3. a tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet, bruttó 1.268.730,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


263/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében, hirdetmény közzététele nélkül indított közbeszerzési eljárást ír ki a Kbt. 122/A. §-a alapján, ESCO finanszírozás formában történő megvalósításra.


Határidő: azonnal

egyebekben Kbt. szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


264/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú ingatlanon létesítendő gyalogjárda tekintetében elkészült 7746-/2014/MÁV számú bérleti szerződést elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.


Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


265/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

MÁV terület ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a belterület Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú kivett vasútállomáson található 3.3811 m2 térmértékű ingatlanon lévő 80 m2 térmértékű – a létesítendő gyalogjárda tekintetében elfogadott 7746-/2014/MÁV számú bérleti szerződés mellékletében vastag piros vonallal megjelölt – ingatlanra vonatkozóan kezdeményezi a MÁV Magyar Államvasutak ZRt-nél (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a 80 m2 térmértékű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások kezdeményezésére.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


266/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (8200 Veszprém, Jutasi u. 10. I. em.) a Badacsonytomaj 026. hrsz-ú Bogyai Lajos utca tulajdonjogának átruházása tárgyában megfogalmazott felajánlását továbbtárgyalásra alkalmasnak ítéli és egyeztető tárgyalás összehívását kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozattételre jogosult képviselőjével és a hatáskörrel, valamint illetékességgel rendelkező építéshatóság képviselőjével.
 2. felhatalmazza Krisztin N László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


267/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fonyód Város Önkormányzatának Fonyód Város 2014-2020. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megtárgyalta és azt tudomásul veszi.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


268/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. korábbi döntésének megfelelően a kárpátaljai rászoruló közösségek közül Péterfalva Önkormányzatát 300 e Ft-tal támogatja a 2015. évi civil szervezetek támogatása előirányzat keret terhére.
 2. a Beregrákosi Egyházközösség kezdeményezéséhez nem csatlakozik,
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


269/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rozsdamarók  Veterán Egyesület kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keretösszeget kimerítette.

Felkéri a hivatal Költségvetési és adóosztályát, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


270/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hópihe Gyermek Alapítvány  kérelmét nem támogatja tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keret összeget kimerítette.

Felkéri a hivatal költségvetési és adóosztályát, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Koncz László (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 7.) kérelmét támogatja és megvásárolja a belterületi Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú, árok megnevezésű 137 m2 alapterületű ingatlant.
 2. az ingatlan vételárát a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda (8300 Tapolca, Ady Endre utca 18.A fsz.4.) képviseletében eljáró Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő 2015. május 28. napján kelt értékbecslésében meghatározott bruttó 100.000,- Ft összeg értéken határozza meg.
 3. a vételárat az eladó részére utalással teljesíti.
 4. a birtokbaadásra a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg kerül sor.
 5. a terület kitűzésének költségét az önkormányzat átvállalja.
 6. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
 7. kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


272/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) kérelmét támogatja és bérleti szerződést köt kérelmezővel a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területre vonatkozóan, 500,- Ft /m2/év bérleti díj ellenében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


273/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Közművelődési  érdekeltségnövelő pályázaton részt kíván venni.

A pályázathoz a 6/2015. (II.27.) rendelet 3/B. mellékletében a K355 soron szereplő előirányzatból 600.000,- Ft önrészt biztosítja.

Felkéri a Hivatalt és a Kulturális Intézményt a pályázat elkészítésére és beadására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben július 8.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


274/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatás pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Lakossági víz és csatorna támogatás pályázaton részt kíván venni.

Felkéri a Hivatalt a DRV. Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és beadására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben július 8.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


275/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót  az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felkéri Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőt, hogy az önkormányzat pályázati referensével egyeztessen az önkormányzati fejlesztések (komp, libegő, stb.) megvalósításához szükséges azonnali feladatokról, különösen a tervezés, közbeszerzés és kivitelezés, eljárásrend vonatkozásában.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


276/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B1237 Kft-vel megkötött  Kisfaludy-ház bérleti szerződés 3. sz. mellékletében foglaltak alapján a támogatások utalásával kapcsolatos újabb egyeztetés lefolytatására felkéri Krisztin N. László polgármestert.

Egyben felhatalmazza, hogy a testület képviseletében a B1237 Kft. képviselőjével a kölcsönös megállapodásról döntsön.


Határidő: azonnal, egyebekben …

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        6
277/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Badacsonyörs Kisörshegyi Vízhálózatban érintettek döntésének elfogadását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat vállalja fel a vízórák leolvasását, amennyiben az ingatlantulajdonosok évi 5 ezer forintot egy erre a célra létrehozott alapba befizetnek, illetve írásban nyilatkoznak arról, hogy az ingatlanon belül a vízóra leolvasását engedélyezik.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0278/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete …. számú határozatát visszavonja, a Badacsonyörs Kisörshegyi vízközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről  azonnali hatállyal lemond.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

279/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs Kisörshegyi Viziközmű hálózattal kapcsolatosan megnyitott folyószámlát megszűnteti.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

280/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárásáról dönt.

Felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a temetőben az öntözéshez szükséges vizet tartályból biztosítsa.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a tulajdonostársakat a döntésről hirdetmény közzétételével értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
281/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
282/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
283/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékozatót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

284/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének a javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

285/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.07.20-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 2. Önkormányzati projektek előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A Happy New World Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

286/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj belterület 1289/11 hrsz-ú „közpark” megnevezésű, 7235 m2 térmértékű ingatlan terhére a Badacsonytomaj belterület

a)  1289/2. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 147 m2 térmértékű ingatlannak,

b)  1289/3. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 112 m2 térmértékű ingatlannak

c)  1289/4. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 133 m2 térmértékű ingatlannak

d)  1289/6. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 115 m2 térmértékű ingatlannak,

e)  1289/8. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 72 m2 térmértékű ingatlannak,

f)   1289/9. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 51 m2 térmértékű ingatlannak,

g)  1290. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak,

h)  1291. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 151 m2 térmértékű ingatlannak

i)    1293 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 144 m2 térmértékű ingatlanok,

j)    1292 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak

javára gyalogosan és gépjárművel történő átjárási szolgalmi jog alapításához kapcsolódóan a Dr. Simon Sándor ügyvéd által készített „Szolgalmi jogot alapító szerződés” tervezet alapján felkéri és egyben felhatalmazza Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szerződéstervezetben szabályozott jogosítványok vonatkozásában további egyeztetéseket folytasson le.

 

 1. elrendeli a 1289/11 hrsz-ú közterület határainak kimérettetését és azok kijelölését.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

287/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az új Művelődési Ház tervezésével a beérkezett árajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Masszi Építész Iroda Kft-t bízza meg 1.750.000 Ft + Áfa összegért.
  1. tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.
  2. felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 2015. augusztus 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

288/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi Alsó bazársoron lévő park tervezésére vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, köztük a Bahart tervezőjétől is.
 2. elhatározza, hogy a tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a polgármester részére
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

289/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Műszaki Osztályt, a badacsonyi Felső bazársoron lévő ingatlan fejlesztésére vonatkozóan kérjen be tervezői árajánlatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a tervezési folyamat „nulladik” lépése egy koncepcióterv/gazdasági koncepció készítése legyen.
 2. elhatározza, hogy a tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a polgármester részére.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

 

290/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a badacsonyi strandbejárat az „D” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        2

 

 

291/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a badacsonyi strandbejárat az „A” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

292/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat témában felfüggeszti a napirend tárgyalását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

293/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a VN Kft. új telephelyére vonatkozóan kezdje meg az előkészítő munkát és ennek első fázisáról számoljon be az augusztusi soros ülésen a Képviselő-testületnek:

 1. milyen funkciók szükségesek az épületben,
 2. ezekhez szükséges-e építési engedélyezési eljárás lefolytatása.
 3. amennyiben engedélyköteles, akkor a terveztetésre kérjen be árajánlatokat, amennyiben nem engedélyköteles, akkor felújítási terv alapján ütemezze a munkát.

Határidő: azonnal, egyebekben 2015. augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

294/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi Halászkert parkoló és Tájház udvar terveztetésére kérjen be árajánlatokat azzal, hogy a tervező cégre vonatkozóan a képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a polgármester részére.

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

295/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komp badacsonyi fogadórészének tervezésére vonatkozóan elrendeli árajánlat bekérését azzal, hogy külső szervezet kerüljön megkeresésre. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor a program eredeti tervezője kerüljön megkeresésre.

Határidő:           elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

296/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének intézményvezetőjét, készítsen javaslatokat 2 héten belül arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvény koncertjeire belépőjegyet lehessen szedni.

Határidő: azonnal

egyebekben 2015. augusztus 3.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVÖKI intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

297/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

A Happy New World Kft. támogatási kérelme Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Happy New World Kft., az Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Céh Egyesület együttes kérelme alapján a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez a Happy New World Kft. részére a 2015. évi tartalék terhére 2.000.000,- Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 1. a támogatás 50 %-át (azaz 1.000.000 Ft-ot) a támogatási szerződés aláírásakor átutalja a szervező részére, a fennmaradó 50 %-ot (azaz 1.000.000 Ft-ot) a rendezvény megtartását követően.
 2. a rendezvény lebonyolításának helyszínéül a badacsonyi Díszteret jelöli ki, ahol engedélyezi a jelentkező borászatok részvételét.
 3. a rendezvény ideje alatt a közterületeket az Önkormányzat adja bérbe.
 4. a költségek csökkentése érdekében amennyiben lehetséges az önkormányzat színpadát használja a szervező.
 5. a Támogatott a rendezvény lebonyolítását követő 1 hónapon belül a támogatással köteles elszámolni.
 6. a támogatási szerződés előkészítésére felkéri a Költségvetési- és adóosztályt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 7. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

 

298/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola nyári üdültetés eddig beérkezett nettó bevételének terhére engedélyezi 10 db faágy és 10 db ágynemű garnitúra és lepedő vásárlását a szálláskiadás előzetes tervezetében foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

299/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét támogatja és a strandi kerékpár tároló építési költségeihez illetve a működési feladatokhoz 8.215.806,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2015. évi tartalék keret terhére.
  1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előző támogatással való elszámolást követően írja alá.
  2. felkéri a költségvetési és adóosztályt, hogy a kifizetésről a kérelemben szereplő ütemezésben, három részletben, gondoskodjék az alábbiak szerint
   1. támogatási részösszeg 2015. július 31-ig 3.000.000 Ft.

II. támogatási részösszeg 2015. augusztus 15-ig 3.000.000 Ft.

III. támogatási részösszeg 2015. augusztus 31-ig 2.215.806 Ft.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötés 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

300/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016. – 2017. villamos energia évre az előterjesztéshez mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatok aláírására.

Ezt követően felhatalmazza a Polgármestert az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

301/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi strandbejárat „D” verziójának terveztetésére kérjen be árajánlatokat azokkal a paraméterekkel, amelyeket az előzetes fórumokon megvitattak.

A tervező cégére vonatkozóan a Képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgármester részére.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!