Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évben meghozott határozatai I.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:              6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:   0

1/2014. (I.22.) számú határozatot

-Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Simonné Visi Erzsébetet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:              6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:   0

2/2014. (I.22.) számú határozatot

–     Napirendi pont címének módosítása és napirendi pont elfogadása–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:


1./ Döntés a badacsonyi Kisfaludy Ház elővásárlási jogáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:              6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:   0

3/2014. (I.22.) számú határozatot

–     Zárt ülés  elrendelése–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülését módosítja, zárt ülés keretében tárgyalja a Döntés a badacsonyi Kisfaludy Ház elővásárlási jogáról című napirendi pontot.


A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:              4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:   2


4/2014. (I.22.) határozatot

- Döntés a badacsonyi Kisfaludy Ház elővásárlási jogáról-


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Kovács Ildikó ügyvéd által megküldött vételi ajánlatot (függő hatállyal megkötött adás – vételi szerződést) teljes terjedelmében megismerte. A megküldött dokumentum alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Kisfaludy Házra, - mely természetben a badacsonytomaji 035/26. hrsz-on, Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 28. szám alatt található, - vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatban élni kíván törvényes elővásárlási jogával. A szerződésben foglaltakat teljes körűen magáévá teszi. Az ingatlant az ajánlatban közölt feltételekkel, 135 000 000 Ft vételáron meg kívánja vásárolni.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelezze az önkormányzat vételi szándékát kérelmező felé, illetve, hogy az elővásárlási szándékról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2014.január 23-ig küldje meg az ajánlatot tevő fél részére, valamint a vételi ajánlatban szereplő tartalmú adás - vételi szerződést írja alá.


Határidő: Elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:              5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:   1

5/2014. (I.22.) határozatot

- Döntés a badacsonyi Kisfaludy Ház elővásárlási jogáról,

Bahart részvények értékesítése-


1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 633/2013. (IX.12.) számú határozatát, azzal, hogy a az 557/2013. (VI.28.) számú határozatában megjelölt Bahart részvénycsomagot továbbra is értékesíteni kívánja Siófok Város Önkormányzata részére.

2./ A Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú kivett vendéglő, udvar megnevezésű 4497 m2 területű műemlék jellegű külterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor u. 28. szám alatt található Kisfaludy Ház megvásárlásának forrásaként a 2014. évi költségvetésében a BAHART részvénycsomagot jelöli meg.

3./ A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, hogy Siófok Város Önkormányzatával a részvényvásárlási adás - vételi szerződést készítse elő és azt legkésőbb 2014. április 15-ig terjessze a képviselő – testület elé. A Jegyzőt felkéri, hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének bevételi oldalán az 557/2013.(VI.28.) önkormányzati határozatban megjelölt mennyiségű BAHART részvények értékesítését állítsa be bevételi előirányzatként, míg kiadási oldalon a Kisfaludy Ház megvásárlását felhalmozásként kiadási előirányzatként.


Határidő: 1./ Elfogadásra azonnal

2./ 2014. április 15.

3./ 2014. február 13.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

7/2014. (I.23.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné  Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

8/2014. (I.23.) határozat

-       Napirendek módosítására és elfogadására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a meghívó szerinti napirendek közül a 14. napirendet Vagyonkezelési szerződés módosítása” és a 20. napirendet „Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház” leveszi a napirendek közül. Az „Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház” tárgyú előterjesztés rendkívüli ülés keretében került megtárgyalásra.
 2. 2. a módosított napirendet 21 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Czaun János elnök

 1. 2. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Bíró és Társai Bt. tagjai és jogi képviselője

 1. 3. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Fodor József BVKI intézményvezető

 1. 4. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 5. Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 6. Menü Kft. 2014. évi Üzleti terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 7. Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:       Krisztin N. Lászlóné igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 8. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014.   évi költségvetés

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 9. Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 10. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 11. Sportpálya hasznosítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 12. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 13. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 14. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

Előterjesztő:        Rajzó Ildikó HüB elnök

 1. 15. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:       Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 17. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő:         Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 18. DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Bush Jánosné végrehajtási ügye

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Bush Jánosné


 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

9/2014. (I.23.) határozat

- Napirendek sorrendiségének módosítására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi pontok:

 1. 1. Menü Kft. 2014. évi Üzleti terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 2. Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:       Krisztin N. Lászlóné igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 3. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 4. Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 5. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Czaun János elnök

 1. 6. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Bíró és Társai Bt. tagjai és jogi képviselője 1. 7. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Fodor József BVKI intézményvezető

 1. 8. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 9. Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 10. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 11. Sportpálya hasznosítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 12. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 13. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 14. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

Előterjesztő:        Rajzó Ildikó HüB elnök

 1. 15. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:       Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 17. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő:        Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 18. DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Bush Jánosné végrehajtási ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Busch Jánosné

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

10/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2014. évi Üzleti Tervét nem fogadja el.

Felkéri az ügyvezetőt annak átdolgozására a februári soros ülésre annak érdekében, hogy az ne veszteséges legyen.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        5


11/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott tanulók a szolgáltatásért térítési díjat fizessenek.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

12/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen kimutatást arról, hogy mennyibe kerül a gyermekek szállítása településrészekről az intézményekbe annak érdekében, hogy a lakosság felé bemutatásra kerüljön az önkormányzat által felvállalt szolgáltatás értéke.


Határidő:     azonnal

egyebekben: 30 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

13/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott, a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek a szolgáltatásért térítési díjat fizessenek.


Határidő:     elfogadásra azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        014/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek és a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére a szolgáltatást az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel biztosítja.
 2. a gyermekek/tanulók szállításához kapcsolódó költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szedlák Bálint gépjárművezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

15/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 452/2013.(V.16.) határozatával jóváhagyott Testnevelési- és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó és 2014. évre vonatkozó költségvetési tervet megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 2013/2014. tanév 2014. évi költségvetési évre eső edzői költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a működési kiadások terhére tervezi és biztosítja 1.160 ezer Ft összegben.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a februári soros ülésre a Testnevelési- és Sportkoncepciót dolgozza át, minden korosztályt érintő sportolási lehetőség beépítését vizsgálja meg, mint például: jóga, edzőterem, kispályás futball, nyugdíjas torna stb.
 3. elrendeli, hogy a következő tanév előtt a rendszer kerüljön felülvizsgálatra, a szülők a térítési díj egy részét vállalják át.  A térítési díj megállapítása a júniusi ülésen történjen.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására, felhatalmazza Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére.
 5. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben előterjesztés szerint havi kifizetésekkel


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

átdolgozásra: Berecz Nikolett referensSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

16/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját, az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg:


2014. április 22.             8,00 – 11,00

2014. április 23.             8,00 – 11,00

2014. április 24.             12,00 – 15,00


Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Kérje fel Dr. Weller Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.


Határidő: azonnal

közzétételre a helyben szokásos módon 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy Lászlóné óvodavezető

Társulási Tanács

3. pont vonatkozásában Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

17/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

18/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határoza


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó 588/2013. (VII.31.) határozatát visszavonja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő:          azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

19/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró és Társai Bt. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) szám alatti gazdasági társasággal peren kívüli egyezségre törekszik, ezért a kérelmező által évek alatt megfizetett bérleti díjaknak, mint tőkeösszegnek az 5 éves elévülési időn belüli részét – 5.469.000.- Ft – a szerződő felek által közösen okozott kárnak tekinti, ezért kármegosztást ajánl fel a következő képen:


 1. a 2009 – 2013. közötti 5 év alatt a kérelmező által kifizetett tőkeösszeg, mint kárösszeg felek között 50 – 50 %-os (2.734.500.- Ft) megosztásával keletkező összeget megtéríti kérelmező részére 15 napon belül azzal, hogy a keletkezett kárösszeg másik felét a kérelmező maga viselje.
 2. a tőkeösszegen túli további összeg megfizetését a képviselő – testület elutasítja, a kármegosztással egyébként keletkezett költségeit mindkét fél saját maga viseli.
 3. amennyiben perre kerül sor és abban elmarasztalják az Önkormányzatot, akkor az akkori polgármestert meg kell szólítani és rajta kell követelni ezt az összeget.
 4. a peren kívüli egyezség megkötésére irányuló tárgyalás keretében az Alsó bazársorral összefüggő fejlesztési feladatokról is essen szó.
 5. Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására.


Határidő:         2014. január 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

20/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyéb programjainak tervét elfogadja a javasolt helyszínek és rendezői kör egyidejű jóváhagyása mellett azzal, programterv kerüljön kiegészítésre egy nívós gyerekkoncerttel a Város és Gyermeknapon, valamint és a Céh Turisztikai Egyesület javaslataival.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Fodor József BVKI intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

21/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BVKI intézményvezetőjét, hogy a következő bizottsági illetve testületi ülésre olyan anyaggal készüljön, mely részletesen mutatja minden rendezvény bekerülési költségét és kitér a pályázati tartalmakra is.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Fodor József BVKI intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

22/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BVKI intézményvezetőjét, hogy a következő bizottsági illetve testületi ülésre a turizmusból származó bevételekről készítsen kimutatást.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Fodor József BVKI intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

23/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi jubileumi városnap, 50. Szüreti Fesztivál és Kéknyelű Fesztivál szervezésének tanácsadó testületébe a főszervező BVKI által javasolt, következő személyeket delegálja:

a)                   Krisztin N. László polgármester

b)                  Folly Péter képviselő

c)                   Berecz Nikoletta ifjúsági és sportreferens

d)                  Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

e)                   Part Imre elnök CÉH Egyesület

f)                   Tasner Mónika TDM Munkaszervezet vezető

g)                  Dr. Májer János igazgató

h)                  Tóth János BVVB nagymestere

i)                    Fridrich György BAHART Fonyód-Badacsony kikötők parancsnoka

j)                    Vállalkozók képviselője

k)                  Civil szervezetek vezetői


Határidő: azonnal, egyebekben rendezvényterv szerint

Felelős:            Krisztin N: László polgármester

Fodor József BVKI intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        3

24/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésére és lebonyolítására csak 2014. évre kapjon megbízást.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        5

25/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésére és lebonyolítására csak 2014. évre kapjon megbízást.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

26/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a keretszerződés 2.6. pontjában foglalt 5.000.000 Ft támogatási összeget 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítja, a 2015. és 2016. évre vonatkozó kötelezettségvállalás terhe mellett, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52.§-a szerinti utólagos elszámolási kötelezettséggel.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

27/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodását módosítja azzal, hogy a képviselő-testület a CÉH Turisztikai Egyesületet kéri fel a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzat 2014. február 28. napjáig történő előkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szabályzatot a márciusi soros ülésre terjessze be.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

28/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az esetben, ha a CÉH Turisztikai Egyesület pályázati forráshoz jut, azt használja fel belátása szerint a rendezvények színvonalának emeléséhez, azonban számoljon be - az Egyesület és az Önkormányzat között megkötött megállapodásban szereplő módon - a támogatás felhasználásáról és arról, hogy az milyen minőségi javulást eredményezett.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

29/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pontját akként módosítja, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, amely díj nem lehet kevesebb az előző évi részvételi díj összegénél.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

30/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött és 2010. augusztus 31. napján módosított szerződés felülvizsgálatát és aktualizálását kezdeményezi együttes ülés keretében a költségvetés elfogadásáig.


Határidő:    elfogadásra azonnal, egyebekben a 2014. évi költségvetés elfogadásáig

Felelős:       Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

31/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. április 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat – az Egyesület részére a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány terhére további 15 eFt működési támogatást állapít meg.


A képviselő – testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú támogatási szerződés aláírására.

Határidő:         2014. január 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

32/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány terhére további – egyszeri – 800 eFt működési támogatás kerüljön megállapításra.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

33/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét megtárgyalta, és 2014. január hónapra 5 millió Ft támogatást biztosít a gazdasági társasággal megkötött közhasznú feladatellátási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozása érdekében  azzal, hogy ha a Kft-nek a bevételei teljesülnek, akkor ezen összeg erejéig fejlesztési célokat határoz meg a július havi soros ülésén.


Határidő:   azonnal, egyebekben 2014. június 30.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

34/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaj VN. KFT. ügyvezetőjét, hogy a februári soros ülésre készítse el havi bontásban a pénzügyi helyzetet mutató likviditási tervet.


Határidő:    azonnal, egyebekben 2014. január 28.

Felelős:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


35/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. üzleti tervébe a jelenlegi körülmények ismeretében a sportpálya hasznosítás bevételéhez összeg feltüntetését elutasítja.


Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

36/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljenek felmérésre a karbantartási alapban szerepeltetett zöldfelületek, a kerékpárút felmérésével egyidejűleg.

Határidő:    azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN. Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

37/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. készítsen nullszaldós üzleti tervet,
 2. kerüljön felülvizsgálatra a 2014. évi karbantartási terv, az egyes munkavállalók munkaköre és azok hatékonyság vizsgálata,
 3. a képviselő-testület tagi kölcsön helyett alapítói kamatmentes kölcsön illetve támogatást biztosítson, ha és amennyiben szükséges a 2014. évben.


Határidő:    azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN. Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3

38/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarok Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezésével kapcsolatosan nem támogatja Folly Péter képviselő módosító indítványát, miszerint az előreláthatóan 2014. február végén megjelenő Nemzeti Kulturális Alapból lehetőség szerint az önrész csökkentésére pályázati forrásokat vegyen az önkormányzat igénybe, a fennmaradó időben egyeztetést kezdeményezve Földi atyával, meghatározva a szobor helyét is.  Nem támogatja továbbá, hogy amennyiben a pályázat nem lesz eredményes, ismét napirendre tűzze ezt a témát.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

39/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Magyarok Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezést és 2014. augusztus 15. napján történő felavatását azzal, hogy a szobor köztéri elhelyezéséhez kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alapból lehetőség szerint pályázati forrásokat vesz igénybe.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

40/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához a következő célok megvalósítására nyújt be projekt adatlapot:

 1. Badacsony-Fonyód közötti kompjárat,
 2. Művelődés Ház megújítása,
 3. Badacsonyörsi strand kialakítása, fejlesztése,
 4. Fő utca rekonstrukciója, város-rehabilitációs program,
 5. kerékpárutak, a hiányzó szakasz megépítése és a meglévő felújítása,
 6. helyi értékek gyűjtése, megőrzése tárgyában.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

41/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódóan a helyi egyházi út kialakítására adatlap benyújtását határozza el.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

42/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódóan a mikrotérségi együttműködésre adatlap benyújtását határozza el.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

43/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a Műszaki Osztály és a pályázati referens a szükséges egyeztetéseket folytassa le a közszolgáltatóval, hogy nyújtott-e be pályázatot a lakossági szelektív edényzet beszerzése tárgyában. Ha és amennyiben a közszolgáltató e tárgyban nem nyújtott be pályázatot, akkor határidőben készítse elő a pályázat beadását.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

44/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatos előirányzatát nem növeli az előterjesztésben foglalt mértékben.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

45/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. telephelyre vonatkozó rész az előterjesztés szerinti formában kerüljön ki a költségvetési javaslatból.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

46/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kempingnél fedett buszmegálló építéséről határoz, illetve a MÁV-val a buszok vasútállomáshoz való bevezetésére irányuló tárgyalás kezdeményezéséről dönt, így megoldva, hogy a Keszthely felé utazók is fedett, meleg helyen várakozhassanak. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a vasútállomással szemben is fedett buszmegállót kell kialakítani.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        247/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Forintos Ervin képviselőt, hogy a Fő utcai járda felújítására vonatkozóan – hozzáértő képviselők bevonásával – a következő ülésre egy számszaki javaslatot állítson össze.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Forintos Ervin képviselő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        048/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló) tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottságok által tett javaslatok beépítésével azt elfogadja.

 1. az intézmények vonatkozásában készüljön kiegészítés a 2013. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés vonatkozásában.
  1. kerüljön kimutatásra a kultúrára fordítandó összeg.
  2. a kötelező rendezvények előirányzat összege kerüljön felülvizsgálatra az elfogadott programok ismeretében.
  3. a településüzemeltetési költségek kerüljenek átdolgozásra a könyvvizsgáló által előadott javaslatok szerint.
  4. a közterület-felügyelet kerüljön megerősítésre 1 fővel 6 hónap időtartamban a nyári szezonban.
  5. a reprezentációs költségek előirányzatát a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva emelni.
  6. fedett buszmegálló kerüljön tervezésre a 71. sz. főközlekedési út mellett, a badacsonytomaji vasútállomással szembeni oldalra.
   1. a Műszaki Osztállyal kéressen be az iskola klímájára vonatkozó árajánlatokat.
   2. a település közvilágítási beruházásaihoz pályázati forrásokat kell keresni.
  7. a településtervezést érintő programpontok vonatkozásában a főépítészi javaslat a testületi tagok részére kerüljön megküldésre, a főépítész kerüljön meghívásra a hosszú távú fejlesztésekhez kapcsolódó napirendekhez.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N: László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

49/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat törzsvagyonát képező állami tulajdonú viziközművekhez kapcsolódó víziközművek Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával kapcsolatban nem nyilatkozik, illetve nem készíttet vagyonértékelést addig, amíg nem ismeri az üzemeltetésre vonatkozó szerződést.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

50/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy  a februári soros ülésen számoljon be arról, hogy a Képviselő-testület által a vagyonkezeléssel kapcsolatosan korábban meghozott határozatokkal kapcsolatosan milyen intézkedések történtek, azok végrehajtása hogyan áll.


Határidő:     2014. februári soros ülés

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

51/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász strandra vonatkozó bérleti szerződést – a bérlővel történt egyeztetést követően –, az előző bérleti díj inflációval megemelt összegével, a közmű építési munkálatok megkezdéséig, de legkésőbb 2014. szeptember 30-ig meghosszabbítja.


Határidő:     szerződésmódosításra 30 nap

2014. szeptember 30.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

52/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        053/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        054/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

-       Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


55/2014. (I.23.) számú határozatot

- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Simonné Visi Erzsébetet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

56/2014. (I.22.) határozatot

- Busch Jánosné végrehajtási ügye -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2012.(VII.25.) önkormányzati határozatában rögzítettek szerint a végrehajtási eljárás felfüggesztésének határidejét 2016. december 31-ig meghosszabbítja, a fenti időszak alatt nem kezdeményezi az ingatlan árverésen történő értékesítését.

A Képviselő-testület egyúttal elhatározza az adós ingatlanára a követelése és járulékai erejéig a jelzálogjog bejegyzését, majd a bejegyzést követően a végrehajtási jog törlését.


Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

57/2014. (I.30.) számú határozatot

 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

58/2014. (I.30.) határozat

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 1. 1. Kisfaludy-ház adás-vételének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


59/2014. (I.30.) határozatot

- Kisfaludy-ház adás-vételének ügye -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház adás-vételéhez kapcsolódóan élt az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával, így

 1. elrendeli a vételár, azaz 135 millió forint átutalását jelen ülést követően, a szerződés szerinti határidő betartásával.
 2. három tagú bizottságot hatalmaz fel a további tárgyalások lefolytatására. A bizottság tagjai: Krisztin N. László polgármester, Simonné Visi Erzsébet és Folly Péter képviselők, jogi képviselő Dr. Gáli Mihály ügyvéd.
 3. az eszközök vonatkozásában a tulajdonosok részéről lehetőség szerint könyvszerinti nettó értéken megjelölve listát kér a 15 millió forintos értékhatárra tekintettel.
 4. elrendeli az ingatlan forgalomképtelen vagyontárgyak közötti felsorolást és felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a hatályos vagyonrendelet módosításának előkészítésére.
 5. tulajdonba kerülés esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelő pályáztatási eljárás lefolytatást rendeli el azzal, hogy a pályázati kiírás a februári ülésre legyen előkészítve.


Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2014. február 13.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Folly Péter képviselő

Simonné Visi Erzsébet képviselő

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

60/2014. (I.30.) számú határozatot

 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    3

nem szavazatok száma:                    3

tartózkodás szavazatok száma:        0

61/2014. (I.30.) határozat

–      Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. január 30. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét – Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás – nem fogadja el.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                   1

tartózkodás szavazatok száma:       0

62/2014. (II.10.) számú határozatot

 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                   0

tartózkodás szavazatok száma:       0

63/2014. (II.10.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:


 1. 1. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás
 2. 2. Pályázatokról szóló beszámoló - Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                   0

tartózkodás szavazatok száma:       1

64/2014. (II.10.) számú határozatot

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2014.(I.23.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                   0

tartózkodás szavazatok száma:       1


65/2014. (II.10.) számú határozatot

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy

 1. a  Formaterv ZRt. bevonásával történjen meg a közterületek vizsgálata abból a szempontból, hogy hol helyezhető el művészeti alkotás.
 2. a közterületen elhelyezhető szobrok finanszírozására megjelenő pályázatokról a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást. Amennyiben a forrás megteremtéséhez a pályázati feltételek kedvezőek, az önkormányzat az elhelyezendő művészeti alkotásra pályázatot ír ki.
 3. előbbit követően társadalmi egyeztetésre kerül sor.
 4. Udvardi Erzsébet festőművész emlékének ápolásával foglalkozni kell.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati források igénybevételének figyelembe vételével

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                   0

tartózkodás szavazatok száma:       2

66/2014. (II.10.) számú határozatot

Pályázatokról szóló beszámoló keretében Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatával, és felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére az „Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása”-hoz kapcsolódóan készítsen alternatív javaslatokat, esetleg technológiai részek elhagyásával, más típusú, olcsóbb eszközök alkalmazásával.


Határidő: 2014. február 13. képviselő-testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


67/2014. (I.23.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        068/2014. (II.13.)  határozat

-       Napirendek módosítására és elfogadására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 13-i soros zárt ülésének módosított napirendjét 5. napirendi ponttal, az alábbiak szerint elfogadja:

1./ BVKI intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása

2./ Lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló keretében     a Bíró és Társa Kft. megkeresése okán kialakult jogvita

3./ BVKI kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változata

4./ Tájékoztató a peres ügyek állásáról napirend folyamatban lévő peres ügyek fejezete

5./ Kisfaludy-ház  tulajdonba kerülésével kapcsolatos tájékoztatás


Utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


77/2014. (II.13.)  határozat

-       Napirendek módosítására és elfogadására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendek közé sürgősségi indítványként a

-              Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS

-              Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű rendszerek feletti képviselet tárgyában

-              Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása

tárgyú előterjesztéseket felveszi.

A BVKI kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változata tárgyú előterjesztést leveszi a nyilvános ülés napirendjei közül, mivel az zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.

A módosított napirendet 28. ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

 1. 3. Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Prof.Dr. Pusztay János NH-CFU elnöke

 1. 4. Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 5. Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató és Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 6. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 7. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előkészítő: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, dr. Simon Sándor ügyvéd

 1. 8. Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó CLUB 67. Bt., Zéta Ingatlanközvetítő Iroda, dr. Pardavi László ügyvéd

 1. 9. Közvilágítás korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mezei József MEZEI-VILL Kft.

 1. 10. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belsőellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 15. Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014. évi strandjegy árakra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 17. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 18. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 19. Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Választási bizottságok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft., Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 22. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: Wolf Viktória aljegyző

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 1. 24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 27. Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


Utasítja a levezető elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


78/2014. (II.13.)  határozat

-     Napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 2. napirendet – „Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról” - elsőként tárgyalja meg.

Utasítja a levezető elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        279/2014. (II.13.)  határozat

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás ismeretében néhai Dr. Szörtsey Zoltán TorjaDent Bt. képviseletében eljáró háziorvos által az eszközvásárláshoz biztosított támogatás összegének visszafizetését rendeli el a kiskorú örökös törvényes képviselője felé 1.173.038 Ft összegben.
 2. az 1. pontban körülírt összeget 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy az átutalásról gondoskodjon.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin. N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0


80/2014. (II.13.)  határozat

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a praxisjog értékesítéséhez kapcsolódóan és az új fogorvos praxisjog birtokába kerülésének elősegítése érdekében kezdeményezi a Torja-Dent Bt-vel 2009. november 25. napján megkötött megállapodás felülvizsgálatát a kialakult jogi helyzet és Szabó Gabriella méltányossági kérelmében előadottak rendezése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin. N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

81/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

82/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Alsó bazársori épület bontandó részén lévő villanyórák elhelyezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Alsó bazársori épület bontandó részén lévő villamos teljesítmény megtartásáról, a három villanyóra szekrényben történő elhelyezéséről dönt azzal, hogy a kapcsolódó munkák elvégzéséhez árajánlatokat kell bekérni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

83/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a Kilátó károsodásainak javításához a garancia érvényességét vizsgálni kell, illetve a festéséhez adott árajánlatokat a képviselőknek meg kell küldeni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

84/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2014. évi Üzleti Tervét

32.383. ezer Ft tervezett bevétellel és

32.372 ezer ft tervezett kiadással

11 ezer Ft eredménnyel

elfogadja.

A Képviselő-testület a Menü Kft. gazdálkodásáról negyedévente beszámolót kér.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

85/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a közvilágítás LED technológiával történő korszerűsítéséhez tervezési árajánlatok bekéréséről dönt, mely tartalmazza azokat a megoldandó feladatokat is, melyek évek óta jelentkeznek.

A konkrét ajánlatok beérkezése után az előterjesztés újratárgyalását rendeli el.


Határidő:     elfogadásra azonnal;

ajánlatok bekérésére 30 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

86/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatás lezárult eljárásairól szóló fejezetét elfogadja.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

87/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-        nyilvános ülés felfüggesztése –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános ülést 14.45 órakor felfüggeszti.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

90/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-        Napirendi sorrend módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a „Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás” tárgyú, majd a „Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása” tárgyú napirendek előrehozataláról dönt, mivel az ügyekben érintettek az ülésen jelen vannak.


Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

91/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-        Kereszturi Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye keretein belül lehetőséget teremt professzor Pusztay János által vezetett Collegium Fenno Ugricum klubként történő működtetésére a Kereszturi Házban, az erre vonatkozó szerződést 2014. március 1-jéig Prof. Pusztay János által képviselt szervezettel a BVKI megköti.
 2. a pincehelyiség birtokba adásának elmaradása okán leszámított bérleti díj miatt hozzájárul a március 1-jéig fennálló bérleti díj tartozás elengedéséhez illetve beszámításához.

Határidő:    2014. március 1.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Jerszli Judit BVKI intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3


92/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-        Kereszturi Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Kulturális Intézmény a szerződést a Nemzetek Házával kösse meg.


Határidő:

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

93/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Közterület bérbeadására pályázat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Komáromi Györgyné közterület bérletre benyújtott pályázatát a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére érvényesen benyújtott és Badacsony Dísztér felöli saroktól indulva 5 m2 nagyságú Rizling sor előtti közterületre 2014. július 4. – augusztus 24. napjáig 52 nap időtartamra, 1.000 Ft/m2/nap áron díjtételt alapul véve mindösszesen 260.000 Ft összegben elfogadja portrérajzolás és egyéb kézművészeti tevékenységekre az alábbiak szerint:

a)       2 m2 portrérajzolás

b)      2 m2 henna testfestés

c)       1 m2 helyszínen készített névre szóló karkötő árusítás.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

94/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-     Közterület bérbeadására pályázat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

 1. a Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata elválaszthatatlan részét képezi a Turisztikai Céh Egyesülettel kötendő megállapodásnak.
 2. A kitelepülés helyszíneit újra át kell nézni, mivel az újonnan megnyíló pizzéria miatt változnak a területi viszonyok.
 3. A Dísztéren közterület bérbeadására nem kerülhet sor.
 4. Kiemelten oda kell figyelni arra, hogy a kézművesekkel kapcsolatos tavalyi anomáliák ne ismétlődjenek meg
 5. A Részvételi Szabályzatba bele kell foglalni azt a megfogalmazást, hogy „részvételi díjat kell fizetni, mely nem lehet kevesebb, mint az előző évi részvételi díj”.
 6. Szerződéskötéskor a vállalkozók kapjanak tájékoztatást a vonatkozó rendeletben foglaltakról.


Határidő:          azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület elnökeSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

95/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-     Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye” tárgyú előterjesztést a napirendek közül leveszi. Kéri, hogy a jogászok még egyszer tekintsék át ezt az ügyet.


Határidő:          azonnal, egyebekben 2014. április

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

96/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva saját bevételei várható összegét 203.000.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában nemleges döntést hoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        497/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évre tervezett belsőellenőrzési feladatok elvégzésére újabb ajánlatok bekérését nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

98/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Önkormányzat és intézményei 2014. évre tervezett belsőellenőrzési feladatának elvégzésére a SZAHK-ÉRTELEM 2006. BT. részéről Dr. Hosszuné Szántó Anitát bízza meg a 2014. évi Belső ellenőrzési ütemterv alapján.
 2. a belső ellenőrzésre 2014. évben 508.000 Ft összeget biztosít a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzaton belül.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szerződéskötésre az intézkedést tegye meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:         30 nap

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

99/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentendrei Meta-Bioresonanz Szolgáltató KFt. 1.244.000 Ft-os ajánlatát a 2014. évre tervezett belső ellenőrzési feladatok elvégzésére nem fogadja el.


Határidő:         azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        1


100/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy óvoda fűtésproblémájának megoldásával ne foglalkozzon ez a Képviselő-testület és azt hagyja meg a következő testületnek.


Határidő:         azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

101/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a fényvédő fólia ne szerepeljen a pályázatban.


Határidő:         azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

102/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Városüzemeltető Kft. szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a régi hivatali épületben lévő gázkazán áthelyezhető-e. Ha igen, akkor a kazán áthelyezése mellett dönt. Ha nem, akkor az ott lévő kazánokkal megegyező teljesítményű kazán vásárolására kerüljön sor, amelyre a fedezetet a 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő:         azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

103/2014. (II.13.) számú határozatot

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) sz. BM. rendelet keretében a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázaton részt vesz és elrendeli a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése című pályázati dokumentáció és az ahhoz szükséges mellékletek elkészítését.
 2. A projekt összköltségét 29.370.924,- Ft-ban határozza meg, melyhez szükséges önrészt, 5.874.185,- Ft-ot a 2014. évi költségvetésben biztosít.

Az igényelt támogatás (80 %):  23.496.739,- Ft.

 1. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyébiránt folyamatos, de legkésőbb a benyújtási határidőig 2014. február     13.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


104/2014. (II.13.) számú határozatot

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmét elutasítja, nem biztosít részükre támogatást.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

105/2014. (II.13.) számú határozatot

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.

Határidő:          azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

106/2014. (II.13.) számú határozatot

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménnyel, a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatallal valamint a Pipitér Napközi Otthonos Óvodával a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal vagyonkezelési szerződés megkötését határozza el.

Elrendeli továbbá, hogy az Egészségház vagyonkezelőjeként a VN. Kft. legyen megjelölve.

A vagyonkezelési szerződések aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert


Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Fodor József igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

107/2014. (II.13.) számú határozatot

Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról.

Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról szóló határozatot elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:        1


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

108/2014. (II.13.) számú határozatot

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát a jegyárakra vonatkozóan – 350,- Ft illetve 600,- Ft – nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        1

109/2014. (II.13.) számú határozatot

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő nem támogatja, hogy a tavalyi, 2013. évi rendszer maradjon érvényben.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

110/2014. (II.13.) számú határozatot

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandjegy árakra vonatkozó módosítást az előerjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1


111/2014. (II.13.) számú határozatot

-     Képviselő-testület ülésének felfüggesztéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13-i nyilvános ülését 18.25 órakor felfüggeszti. Az ülés folytatására 2014. február 18-án 16.00 órai kezdettel kerül sor.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


69/2014. (I.23.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

érvénytelen szavazatok száma:          2


70/2014. (II.13.)  határozat

BVKI intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVKI intézményvezetői feladatok ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése alapján 5 évre Jerszli Judit 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 7. szám alatti lakost bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2


71/2014. (II.13.)  határozat

BVKI intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a BVKI intézményvezetőjének 2014. március 1-től történő kinevezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


72/2014. (II.13.)  határozat

BVKI intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Jerszli Judit kinevezésének kezdő időpontját 2014. február 17. napjában állapítja meg.

Határidő: elfogadásra azonnal;

kinevezésre 2014. február 17.

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        073/2014. (II.13.)  határozat

BVKI intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A.§ (2) bekezdése alapján Jerszli Juditot 4 hónapos próbaidő közbeiktatásával nevezi ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

74/2014. (II.13.) határozatot

- Lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló keretében a Bíró és Társa Kft. megkeresése okán kialakult jogvita -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró és Társa Kft. megkeresése okán kialakult jogvita rendezésével kapcsolatosan továbbra is törekszik a peren kívüli egyezségre, ez ügyben továbbra is fenntartja a 19/2014.(I.23.) önkormányzati határozatában foglaltakat.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

75/2014. (II.13.) határozatot

BVKI kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változatát elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

76/2014. (II.13.) határozatot

Zárt ülés felfüggesztése -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülését 12.05 órakor felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:                                igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

88/2014. (II.13.) határozatot

- Tájékoztató a peres ügyek állásáról , TÁMASZ ügy -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodásából eredő pénzbeli követelés érvényesítésétől Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Káptalantóti, Nemesgulács és Salföld Község Önkormányzataival szemben kezdeményezett polgári peres eljárás során a Veszprémi Törvényszékhez benyújtott keresetétől eláll, azt visszavonja.

Kezdeményezi a folyamatban lévő polgári peres eljárás megszűntetését, mivel Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a normatíva visszafizetéséből keletkezett kára Magyarország Kormánya által lefolytatott adósságátvállalásával megtérült.

A Képviselő-testület felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a fentiekről az érintett településeket értesítse.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        089/2014. (II.13.) határozatot

Kisfaludy-ház  tulajdonba kerülésével kapcsolatos tájékoztatás -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben a Bíró-Mányai Kft-től 24 órán belül, azaz 2014. február 14-én 16.00 óráig nem érkezik meg a Kisfaludy-ház ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás, az önkormányzat polgári peres eljárást indít, az ingatlan-nyilvántartásba történő tulajdonjog bejegyzéshez szükséges bejegyzési engedély kiadása iránt, egyúttal bűntető feljelentést tesz a hatályos Btk-nak megfelelően.


Határidő: 2014. február 17.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0112/2014. (II.18.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


113/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbi módosításokkal elfogadja:

 1. az előterjesztésben anonimizálva szerepeljenek az egyes munkavállalók,
 2. az üzleti tervben a bevétel-kiadás egyenlő összeget mutasson,
 3. a strandi bejáratokhoz, pénztárakhoz kamerarendszer felállítására árajánlatokat kell bekérni,
 4. ha olyan gépjárművek javítása, karbantartása történik, mely telephely engedély köteles tevékenységhez kötött, a szükséges intézkedéseket az ügyvezető tegye meg és az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezeléséről/elszállításáról gondoskodni kell,
 5. kerüljön kidolgozásra egy normarendszer,
 6. készüljön munkaerő gazdálkodási terv.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3


114/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve – közvilágítás karbantartási költsége


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a közvilágítás karbantartási költsége a VN. Kft. üzleti tervébe visszakerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3


115/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve – folyószámlahitel


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9 millió forintos folyószámlahitel nyitását a VN Kft. részére nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


116/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét a napirendről leveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


117/2014. (II.18.)  határozat

Választási bizottságok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottság tagjai közé választja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára:


BADACSONYTOMAJ 001 szavazókörbe

Tagok:

Dr. Varga Ottó

Badacsonytomaj, Erdős utca 11.

Jeck Tibor

Badacsonytomaj, Szőlőhegyi utca 3.

Szántai Ferenc

Badacsonytomaj, Széchenyi utca 7.

Póttagok:

Kovács András


Badacsonytomaj, Sport utca 2.

Mejlinger Lászlóné

Badacsonytomaj, József Attila utca 46.

Nagyné Dittrich Dóra

Badacsonytomaj, Nagykör út 41.


BADACSONYTOMAJ (BADACSONYÖRS) 002 szavazókörbe

Tagok:

Bolla Józsefné

Badacsonytomaj, Római út 36.

Cseh Ervinné

Badacsonytomaj, Kemping utca 10.

Cseh Kálmánné

Badacsonytomaj, Füredi út 54.

Póttagok:

Barcza Bernadett


Badacsonytomaj, Füredi utca 60.

Baumann Csaba

Badacsonytomaj, Csigáskúti út 103.

Kovács Attila

Badacsonytomaj, Felsőbüki út 2.


BADACSONYTOMAJ (BADACSONY) 003 szavazókörbe

Tagok:

Dr. Heinrich István

Badacsonytomaj, Kőfejtő út 2.

Deres Lászlóné

Badacsonytomaj, Rózsaköz 19.

Weller Andrásné

Badacsonytomaj, Római út 28.

Póttagok:

Laposa Eleonóra


Badacsonytomaj, Római út 197.

Rimay Zsuzsanna

Badacsonytomaj, Római út 40.

Takács Gáborné

Badacsonytomaj, Római út 151.

Weller András

Badacsonytomaj, Balaton utca 20.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


118/2014. (II.18.)  határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester 2014. évi szabadásának ütemezését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


119/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Bányász strand bérlete


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  51/2014.(I.23.) számú határozatát visszavonja és a Bányász strand üzemeltetésére 2014. évre vonatkozóan, a közműépítési munkálatok megkezdéséig pályázatot ír ki.


Határidő: következő soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


120/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – SCD ügyben egyeztetés az önkormányzatokkal


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az SCD ügyben a közös fellépést felvállaló önkormányzatokkal egyeztetést kezdeményez, és ezzel egyidejűleg felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a márciusi soros ülésre előterjesztés formájában határozza meg a célokat illetve azokhoz vezető eszközöket.

Határidő: következő soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


121/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Badacsonyörsi strand csatornázása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Simonné Visi Erzsébet képviselőt, hogy a Badacsonyörsi strand nyári üzemeltetésének ügyében mielőbbi egyeztetéseket folytassanak a tulajdonossal annak érdekében, hogy a márciusi ülésen már arról tudjanak beszámolni, hogy a testület által a csatornázás megoldására biztosított összeget milyen formában lehet felhasználni.

Határidő: soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet képviselő

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3122/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Társadalmi egyeztetés a badacsonyi strandbejárat és alsó bazársor tervezéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat és Alsó bazársor ügyében újabb társadalmi egyezetésről dönt.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2123/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Nyugdíjas egyesület kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas egyesület kérelmét további vizsgálat tárgyává teszi a költségek oldaláról, illetve az új kulturális vezető szakmai javaslatainak figyelembevételével hozza meg döntését.

Határidő: azonnal; egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli judit BVKI intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

124/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

125/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Simonné Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0126/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 18. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0127/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Balatoni Kerékpárúttal kapcsolatos együttes önkormányzati megkeresés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségének közreműködésével együttes megkereséssel éljen a Balatoni Kerékpárút új nyomvonalának kialakítása, a biztonságos kerékpározási feltételek megteremtése érdekében az illetékes szakhatóságok és az abban érintett szervezetek felé.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetőségeSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
128/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Együttes ülés turizmus témában minden év első vagy második hónapjában

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségével minden év első vagy második hónapjában tartson együttes ülést.


Határidő: 2015. január

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége129/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Keresztury ház bérleti díj tartozás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 91/2014. (II.13.) számú határozatát módosítja és a Nemezetek Háza önkormányzat felé fennálló díjtartozását nem engedi el.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1130/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Nagyboldogasszony szobor napirendre tűzése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Nagyboldogasszony szobor témája a következő rendkívüli ülés napirendje lesz, melyhez Földi István atya írásbeli véleményét be kell kérni.


Határidő: rendkívüli ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1131/2014. (II.18.)  határozat

Szerződés módosítás kezdeményezése a Céh Turisztikai Egyesülettel


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céh Turisztikai Egyesülettel szerződésmódosítást kezdeményez és a támogatási összeget pontosan 11,5 millió Ft összegben szerepelteti Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0132/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


133/2014. (II.18.)  határozat

Tájékozató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1134/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a BVKI 2014. évi létszáma a költségvetésben a tavalyi szintnek megfelelően legyen tervezve, az igazgató kezdeményezze egy személy elbocsátását.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0


135/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai klíma beépítésének költségét a 2014. évi költségvetésben nem támogatja tervezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


136/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett költségbecslés alapján 15,5 millió forintot biztosít a kiegészítő anyagban szereplő Fő utcai járdafelületek burkolására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


137/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágításra 24 millió forintot javasol a 2014. évi költségvetésben tervezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


138/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezéséhez szükséges 9 millió forint tervezését nem támogatja a költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


139/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására 3 millió forintot tervez a felhalmozási kiadások előirányzathoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1

140/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári rendezvényeken fellépők körének módosítását támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        1


141/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó és BVKI által szervezett (jubiláló) programok során a Csík Zenekar és Demjén Ferenc koncertjét nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0


142/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális intézmény költségvetését nem fogadja el, azt további átdolgozásra utasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


143/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2. hrsz-ú ingatlan tervezetben szereplő kisajátítást érintő összegét tartalék címén a költségvetésbe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


144/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert és Simonné Visi Erzsébet képviselőt, hogy az iskola és a vasútállomás közötti gyalogátkelőhely kialakításáról 2014. február 28-ig a Közútkezelő Kft-vel tárgyaljon.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


145/2014. (II.18.)  határozat

Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában – sürgősségi indítványBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában szerződés-tervezet véleményezése tárgyú előterjesztést a napirendről leveszi, abban a márciusi soros ülésén dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


146/2014. (II.18.)  határozat

Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS – sürgősségi indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező Csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0147/2014. (II.18.)  határozat

Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása – sürgősségi indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyelőre nem kíván döntés hozni a Badacsonytomaj, 13, 16, és a 15/2. hrsz-ú ingatlanokat érintő kisajátítási eljárás következtében kialakult peres eljárás vonatkozásában benyújtott peren kívüli egyezségi ajánlatra, az ügyben további egyeztetések megtartását tartja szükségesnek, melyre felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Gáli Mihály ügyvédet.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
148/2014. (II.26.) számú határozatot

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

149/2014. (II.26.) számú határozatot

–             Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:


 1. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – Pályázati lehetőségek bevonásával
 2. VN. Kft. likviditási helyzete
 3. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        4


150/2014. (II.26.) számú határozatot

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – Pályázati lehetőség bevonásával

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap keretében megjelent pályázati kiírásra a Magyar Nagyboldogasszony szobor megvalósítása céljából nem nyújt be pályázatot.

Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


151/2014. (II.26.) számú határozatot

 1. I. Világháborús emlékmű restaurálása – Pályázati lehetőség bevonásával

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványhoz, a Hősök terén felállított I. világháborús emlékmű restaurálása érdekében.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy két azonos műszaki tartalommal az 1. pontban körülírt emlékmű restaurálása vonatkozásában árajánlatot kérjen be és a legolcsóbb ajánlat figyelembevételével a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

152/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. részére a közhasznú feladatok ellátása érdekében a 2014. évi költségvetés terhére 6,2 millió forint tagi kölcsönt, emellett 9 milliós folyószámlahitel kézfizető kezességét biztosítja, így a 15 milliós likviditási problémát egy csomagban kezeli.


Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


153/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete – előterjesztés készítése a következő ülésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy az elhangzottak rendezésére – munkaruha és egyéb dolgok – készítsen előterjesztést a következő ülésre.


Határidő:    2014. márciusi testületi ülés

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        4154/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete – ügyvezető azonnali visszahívása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselőnek a VN. Kft. ügyvezetőjének azonnali visszahívására és az igazgatói beosztás pályáztatására vonatkozó javaslatát nem támogatja.


Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1155/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – óvodai gázkazán vásárlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2014.(II.13.) számú, az óvodai gázkazán vásárlására 1 millió forint összeg biztosítására vonatkozó határozatát visszavonja és az így megmaradó összeg fejlesztési tartalékba helyezéséről dönt.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0156/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Sportegyesület támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Sportegyesület részére az 1 millió forint ne legyen nevesítve, helyette 500 eFt szerepeljen a többi civil egyesületi támogatás között. A támogatás ne legyen automatikus, a felhasználásáról a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        1157/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Múzeumok összbevételének emelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Múzeumok összbevételének 4 millió forintra történő emelését nem támogatja.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2158/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – BVKI létszáma

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kultúra tekintetében a létszámügyet újragondolja.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0


159/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – BVKI létszáma

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a BVKI létszámának 6 főre emelését 2014. december 31-ig.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0160/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – munkatörvénykönyves foglalkoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalnál pályázati támogatással és Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződéssel foglalkoztatott két fő munkavállaló továbbfoglalkoztatását támogatja 2014. december 31-ig Mt. szerinti munkaviszony keretében.


Határidő:          azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1


161/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Kulturális Intézmény költségvetésének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 40 millió forintban fogadja el.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0162/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási fejlesztési projektet különválasztja az alábbiak szerint:

 1. Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti szakaszt megtervezteti.
 2. a fejlesztéssel érintett és fennmaradó közvilágítás fejlesztése - 71-es út mellett - előirányzatot 12 millió forinttal elfogadja.
  1. a rendelettervezetben szereplő 12 millió forintot fejlesztési tartalékba rendeli.
  2. kötelezettséget vállal arra, hogy a tervek ismeretében a tényleges kivitelezési költségeket megismerve 2014. június 30-ig felülvizsgálja a költségvetést, lehetőség szerint pályázati források felkutatása mellett.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


163/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Sportegyesület támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2014.(II.26.) számú határozatát akként módosítja, hogy a Badacsonytomaji Sportegyesület részére 2014. évben 1.050 eFt támogatást biztosít. A támogatás összegét 2014. évi költségvetésében elkülöníti.


Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


164/2014. (II.26.) számú határozatot

Kitűntetések átadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról, rendjéről szóló 2/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti március 15-én átadandó kitűntetéseket a rendelet 16.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 10. Városnapon adja át.
 2. márciusi soros ülésén dönt a kitüntetettek személyéről.


Határidő:          elfogadásra azonnal

márciusi soros testületi ülés

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


165/2014. (III.05.) számú határozatot

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

166/2014. (III.05.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:


 1. 1. Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5167/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Kisfaludy Ház hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás csak a Magyar Nemzetben jelenjen meg.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

168/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kisfaludy Ház hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás Magyar Nemzetben és Népszabadságban történő megjelentetését.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

169/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a követező testületi ülésre a Kisfaludy ház leendő bérlőjével kötendő szerződés tervezetet készítse elő.


Határidő:          2014. áprilisi soros ülés

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1


170/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy Ház hasznosítására kiírandó pályázat elbírálására belső szempontrendszer kidolgozását határozza el.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

171/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy Ház hasznosítására kiírandó pályázati felhívásban a pályázati letét összege (bánatpénz) 1 millió forint.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


172/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kisfaludy Ház bérletére vonatkozó szerződés közjegyzői okiratba foglalását.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


173/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy ház hasznosításához kapcsolódó pályázati kiíráshoz kapcsolódóan elrendeli, hogy

 1. a pályázati felhívásban szerepeljen, hogy a pályázó köteles bemutatni vállalkozásának mérlegét 3 évre visszamenőlegesen.
 2. 2. a 2. bekezdés egészüljön ki a következőképpen: „Az épület Badacsony emblematikus épülete, mely a Badacsonyi-hegy oldalában fekszik az ún. „Rózsakő” alatt, az elmúlt időszakban a létesítmény férőhely száma 120 fő volt.”


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


174/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy ház bérleti díjából az első évben 10 % kedvezményt biztosít a pályázat nyertese részére.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


175/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy ház hasznosítására kiírandó pályázati felhívásban a bérleti jogviszony időtartamát 5 + 5 évben határozza meg.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

176/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy Ház bérleti díját 10 millió forintban határozza meg azzal, hogy a bérleti díj a KSH által közölt infláció mértékével évente nő.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

177/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Pályázati felhívásban kerüljön rögzítésre, hogy az önkormányzat legalább 100 millió forint, hasonló tevékenységből származó árbevétellel rendelkező cégek jelentkezését várja.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


178/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy Ház hasznosítására vonatkozó pályázati kiíráshoz kapcsolódóan  a  kaució összegét 1 millió forintban határozza meg.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


179/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen feltételként minimum 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlat.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

180/2014. (III.13.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

181/2014. (III.13.)  határozat

-       Napirendi pontok módosítására és elfogadására javaslat


 1. 1. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:    Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 2. Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Part Imre CÉH Egyesület elnöke

 1. 3. Sántai Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Farkas Erzsébet kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Sánta Miklós

 1. 4. Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Schmidt Dániel

 1. 5. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Jerszli Judit BVKI intézményvezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés

A 153/2014. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat szerint kiegészítés

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve

VN. Kft. módosított karbantartási terve a PÜB ülésen elhangzottak szerint

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 1. 8. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

10. Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

11. Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

12. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok előterjesztéshez kiegészítés

VN. Kft. strandokon tervezett fejlesztések a 2014.03.05.-i HÜB ülésen elhangzottak szerint

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Pásztor László ügyvezető VN Kft.

14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

16. SÜRGŐSSÉGI INDTÍVÁNY Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére

Előterjesztő:          Orbán Péter alpolgármester

17. SÜRGŐSSÉGI INDTÍVÁNY Bányász strand üzemeltetésére pályázati felhívás

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

182/2014. (III.13.)  határozat

Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről (CÉH Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány) szóló beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

183/2014. (III.13.)  határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

 1. 1. A Kulturális Intézmény vezetője a városnapi rendezvényen történő fellépésre a Bojtorján Együttessel kösse meg a szerződést.
 2. 2. a 2014. évi kamara kiállítások helyszíne az Egry József Művelődési ház, ebben az évben kizárólag Udvardi Erzsébet festőművész képei kerülnek kiállításra az Egry József képek mellett a Múzeumban.
 3. 3. a művelődési ház épületében lévő büfé működtetésének lehetőségét meg kell vizsgálni.
 4. 4. felkéri a műszaki osztályt, hogy vizsgálja meg, hogy a művelődési ház épülete mellett egy tereprendezéssel – a parkoló melletti rézsűt is belefoglalva - hogyan lehetne esztétikusabbá tenni a környezetet.
 5. 5. az önkormányzati tulajdonban lévő Kisfaludy házban a leendő bérlővel egyeztetve, a BVKI bevonásával programok szervezésére kerüljön sor.
 6. 6. a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt BVKI beszámolót elfogadja.
 7. 7. a badacsonyi strandon belépőjegyes koncertek szervezésére kerüljön sor.
 8. 8. a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt VN. Kft. beszámolót elfogadja.
 9. 9. a VN. Kft. a virágágyások és parkok látványtervét március 17-én hétfőre készítse el és küldje meg a testület tagjainak.

10. az Egry József Múzeum épületében a tavaly nyári nagy vihar miatt keletkezett károk elhárítását a műszaki osztály vizsgálja meg, annak eredményéről adjon tájékoztatást.

11. a körforgalomnál lévő lengyel testvérvárosi ajándék kerüljön áthelyezésre a városháza parkjába, helyére olyan jelkép kerüljön, ami utal a város borászatára.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit intézményvezető BVKI

Pásztor László ügyvezető VN Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

184/2014. (III.13.)  határozat

Sánta Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Farkas Erzsébet kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Sánta Miklós (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 39.) kérelmét, illetve Farkas Erzsébet (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 12.) kérelmét nem támogatja, egyelőre nem kívánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képező  2469/2 hrsz-ú Badacsonytomaj, Széchényi u. 12. szám alatt lévő lakás ingatlant.

A Képviselő-testület elhatározza, hogy új értékbecslést készíttet az említett ingatlan tekintetében. Elhatározza továbbá az önkormányzat tulajdonában álló raktárépület korábbi terveinek átdolgozását szociális bérlakások kialakításának céljából. A testület ezen munkák elvégzését követően ismét tárgyal a Széchenyi utcai lakás értékesítésének lehetőségéről.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


185/2014. (III.13.)  határozat

Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Schmidt Dániel ügyvezető, a BOR-TÉR Kft. (1126 Budapest, Németvölgyi u. 34. 2/2.) képviseletében tett kérelmét támogatja, a polgármester részére az alábbi javaslatot teszi:

 1. a bal kéz felőli részen a hatáskör jogosultja nem ad ki közterületet a bejárattól számított 3-4 méteren belül Badacsonytomaj irányában.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

186/2014. (III.13.)  határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a telephely bejegyzés miatti, illetve vezető változás miatti törzskönyvi bejegyzésről intézkedjen.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


187/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés

A 153/2014. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat szerint kiegészítés


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy mielőbb alkossa meg a munkaruhára és védőruhára vonatkozó szabályzatot, illetve az üzleti terv kiegészítéseként becsatolt normagyűjteményt még egyszeri átdolgozásra visszautalja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


188/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve

VN. Kft. módosított karbantartási terve a PÜB ülésen elhangzottak szerint


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét fejlesztési javaslatként tudomásul veszi és az alábbi feladatokat végezteti el a vonatkozó jogszabályok betartása mellett azzal, hogy azok műszaki tartalma beárazva kerüljön bemutatásra a soron következő ülésre:

 1. badacsonytomaji strandon a régi öltözők elbontása,
 2. kerékpártároló kialakítása,
 3. készüljön néhány piknik asztal és pad a strandokra,
 4. a badacsonytomaji strandon lévő régi pénztárépület elbontása,
 5. új öltöző a badacsonytomaji strandra,
 6. lidó melletti betonszegély kerüljön elbontásra,
 7. készüljenek napozó stégek,
 8. a strandi pénzkezelő helyiségek belső-külső helyiségeiben, illetve a 71-es főközlekedési útra nézően kerüljön kamerarendszer felszerelésre.


Határidő:        elfogadásra azonnal;

egyebekben soron következő testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


189/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaji strandi bejárat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő módosító javaslatát elfogadja arról, hogy a szezon végére kerüljön kidolgozásra egy olyan szempontrendszer, elképzelés, mely alapján a testület meg tudja rendelni a következő szezonra megvalósítandó badacsonytomaji esztétikus strandi bejárat tervezését.

Határidő:        elfogadásra azonnal;

egyebekben 2014. szeptember 1.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

190/2014. (III.13.)  határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztést és annak mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot elfogadja azzal, hogy a Tagjegyzékben Badacsonytomaj város önkormányzata címét és e-mail címét javítani kell.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének küldje meg.

Határidő: azonnal, megküldésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

191/2014. (III.13.)  határozat

Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


192/2014. (III.13.)  határozat

Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata új honlapjának tartalommal való feltöltését a Hivatal munka törvénykönyves munkaviszonyban foglalkoztatott, megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozója 2014. május 15-ig végezze el.
 2. azoknál az intézményeknél illetve szerveknél, ahol működik honlap, egy átlinkeléssel legyen lehetséges az adatok elérése.
 3. a feltöltött új anyag frissítésére a Hivatal vezetése 2014. március 31-ig nevezze meg a felelősöket annak érdekében, hogy konkrétan tudható legyen, hogy mely témában kihez kell fordulni. Feladatuk a honlap tartalmának folyamatos aktualizálása, friss tartalommal történő ellátása, különösen a hatályos jogszabályi előírásokra – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben foglaltakat. A város intézményeinek és egyéb szervezeteinek internetes megjelenésének integrálása. A honlapon elhelyezett anyagok rendszeres archiválása.


Határidő:        azonnal, egyebekben

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
193/2014. (III.13.)  határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

194/2014. (III.13.)  határozat

- Nyilatkozat pályázaton beszerzett fogorvosi eszközök térítésmentes biztosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 2009. májusában a KDOP-5.2.1/A-2008-0044. számú pályázaton beszerzett fogorvosi eszközöket a mindenkori praxisban dolgozó fogszakorvos részére térítésmentesen biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


195/2014. (III.13.)  határozat

Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján megbízza és meghatalmazza a Magyar Állam, mint ellátásért felelős többségi tulajdonos nevében eljáró MNV Zrt-t a víziközmű-rendszer működésével kapcsolatos képviselet ellátására és a vagyonkezelési szerződés megkötésére azzal, hogy a képviselő-testület a tulajdonában álló víziközmű elemeket továbbra is saját tulajdonában kívánja tartani és az esetleges vagyonátadásról a későbbiekben külön előterjesztés keretében dönt.

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti, a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről szóló szerződés véglegesített változatának aláírására, valamint a szerződésben rögzített, az önkormányzatot érintő feladatok ellátásához szükséges intézkedések megtételére.

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg az érintetteket tájékoztassa, továbbá arra, hogy a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében rögzített vagyonértékelés költségeinek ismeretében a vonatkozó döntés meghozatalához szükséges előterjesztést terjessze a képviselő-testület ülése elé.


Határidő: 2014. március 31., illetve folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

196/2014. (III.13.)  határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napiközi Otthonos Óvoda beiratkozási időpontok – határozat visszavonása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2014. (I.23.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1
197/2014. (III.13.)  határozat

Németh Balázs közterület foglalási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Balázs közterület foglalási kérelmét oly módon javasolja a hatáskör címzettjének engedélyezni, hogy csak és kizárólag vendégfogadó asztalok és székek kerülhetnek az engedélyezett területen kihelyezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
198/2014. (III.13.)  határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
199/2014. (III.13.) számú határozatot

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezetet az alábbi javaslatok figyelembevételével hagyja jóvá:

 1. a rendelet-tervezet egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza településenként a szociális étkeztetés kiszállításának a díját, illetve azt hogy adott településen a kiszállítást mely szervezet látja el.
 2. vizsgáltassa meg a közmunkások bevonásának lehetőségét az ebéd kiszállításába.
 3. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 4. felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének küldje meg.

Határidő: azonnal, illetve 2014. április 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
200/2014. (III.13.)  határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
201/2014. (III.13.)  határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
202/2014. (III.13.)  határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére (Sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bazaltkő-bányászat emlékhelyének kialakítását és ehhez 203.356 Ft + Áfa összegű támogatást biztosít a 2014. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére.

Az emlékhely helyszínének meghatározására a főépítész véleményének ismeretében a testület döntése alapján kerül sor.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
203/2014. (III.13.)  határozat

Bányász strand üzemeltetésére pályázati felhívás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

Bányász strand, 2552.

b) a hasznosítás módja: bérbeadás

c) a pályázati feltételek meghatározása:

A képviselő-testület által előzetesen elfogadott, de jelenleg már nem hatályos pályázati feltételekkel azonos tartalom meghatározása, kivéve a hasznosítás időtartamát, mely jelen pályázat során 1 év, de maximum a közműépítési munkálatok megkezdéséig.

Határidő:     azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

204/2014. (III.25.) számú határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

205/2014. (III.25.) szánú határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

1./ Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rádai Attila vállalkozó

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

206/2014. (III.25.) számú határozat

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezési szerződés alapján az alsó bazársor felújításának engedélyes terveit 1.270 eFt összegben megrendeli a FormaTerv Zrt-től.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

207/2014. (III.25.) számú határozat

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 697/2013. (X.10.) számú határozatának azon részét, mely a badacsonyi nagyparkoló középső részéből rendezvényterület kialakítására vonatkozik, visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

208/2014. (III.25.) számú határozat

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy 2014. március 31-ig az alsó bazársor témájában a Baharttal folytassa le az egyeztetést.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

209/2014. (III.25.) számú határozat

Alsó bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2015-től a badacsonyi strand hátsó részére kerüljön áthelyezésre a badacsonyi szüreti rendezvény.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!