Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évben meghozott határozatai III.

307/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a létszámcsökkentés miatti többletköltségek vonatkozásában előterjesztés 5. melléklet szerinti megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a munkaszervezet megszűnése miatti létszámcsökkentések egyszeri többletköltségének megosztását 1/33 arányban viseli.felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítsetámogatja Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása költségvetési szerveinél foglalkoztatott létszámcsökkentésről hozott 14/2013. (II. 20.) T.K.T. számú határozatát, mely alapján támogatási igényt kíván benyújtani az egyszeri többletköltségek csökkentése érdekében.Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként nyilatkozik, hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél, hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a Társulás 62/2012. (XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012. november 20. napjával - elrendelt létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottak – a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az érintett, alábbi munkakörökben:Munkaszervezet: munkaszervezet-vezető, vidék és területfejlesztési menedzser, gépjármű vezető és a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: gépjármű vezető.
felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő: elfogadásra azonnal;
értesítésre 5 munkanap;
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
1


308/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 105/2013.(II.14.) határozatát fenntartva a belső ellenőrzési feladatokat önállóan kívánja a 2013. költségvetési évben ellátni, 2013. évre elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési tervét a módosításokkal együtt fenntartja és kezdeményezi a Társulási Megállapodás e tárgyban érintett módosítását Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnál;a 106/2013.(II.14.) számú határozatát érvényben tartja és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat társulás útján kívánja ellátni;szociális étkeztetés és házi segítségnyújtási feladatok ellátását társulás útján kívánja ellátni, a szociális alapellátási feladatok finanszírozására vonatkozó és jelen előterjesztés 4. melléklet szerinti megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a felmerült költségek esetén a lakosságarányos finanszírozás vállalja;felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse
Határidő: elfogadásra azonnal;
értesítésre 5 munkanap;
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


309/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztés 6. és 7. mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás tervezetét megtárgyalta és 2013. március 14. napján meghozott határozatainak figyelembe vételével és az abban foglalt módosítási javaslatokkal indítványozza Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása felé elfogadásra.felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Tanács ülésén tájékoztasson, az érintettek részére a határozatot megküldje.

Határidő: elfogadásra azonnal;
értesítésre 5 munkanap;
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
2


310/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az irodaépület üzemeltetésére és jelen előterjesztés 3. melléklet szerinti megállapodás aláírására nem hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, tekintettel 107/2013.(II.14.) számú határozatára, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás használatában álló irodaépületben lévő 1/33-ad tulajdonrészét felajánlja értékesítésre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak,felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse

Határidő: elfogadásra azonnal;
értesítésre 5 munkanap;
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


311/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
javasolja a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy 2013. június 30. napjával történő megszűnését követően ne jogutódként működjön tovább az önkormányzatok által megjelölt feladatok ellátására létrehozandó új társulás.felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse

Határidő: elfogadásra azonnal;
értesítésre 5 munkanap;
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
5

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
2


312/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kezdeményezi a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 15/2013.(II.20.) határozatának módosítását a belső ellenőrzés vonatkozásában aszerint, hogy 2013. költségvetési évben a feladatellátásra megállapodást nem köt és javasolja a T.K.T. belső ellenőrzési munkatervének módosítását az esetlegesen Badacsonytomaj város önkormányzata és intézményeire megállapított feladatok (belső ellenőrzési napok, órák és témák) csökkentésével a finanszírozás tagönkormányzatokat hátrányosan nem érintő módosítása mellett;felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;
értesítésre 5 munkanap;
megállapodások aláírására 10 munkanap.
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


313/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Önkormányzati ingatlanok rendezése -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elismeri a tulajdonos földhasználati jogát a csárda alatti terület vonatkozásában, amelyért a földhasználati jog ellenértékét már az önkormányzat számára megfizette.az épülethez csatlakozó fedett terasz kapcsán annak pontos felmérése után – amennyiben eltérés mutatkozik a jelenleg hatályos szerződésben és a valós állapot között a tulajdonossal – az esetleges különbözetre – földhasználati szerződést köst az ingatlan tulajdonosával, melynek alapján földhasználati jog ellenértékét köteles megfizetni.  Ennek mértékét a képviselő-testület e megállapodás elfogadásával egyidejűleg egyedi határozattal állapítja meg. A földhasználati jog ellenértéke: felmérés után kerül meghatározására (Ft/m2),a Felső-bazársor területén a parkolást megtiltja. Az ingatlanra a „Tourinform iroda” személyzete részére az önkormányzati parkolókra kedvezményes parkoló kártyát biztosít.elhatározza a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletének mellékelte szerinti módon a szolgalmi joggal terhelt terület kijelölését. A kijelöléssel kapcsolatos munkákkal megbízza a VN. KFT-t. A jelenleg is kint lévő „Behajtani tilos” tábla alá az alábbi kiegészítő tábla kihelyezését határozza el: „Kivéve engedéllyel” a következő feltételekkel:-                    Szebellédi Ferenc felperes a jelenleg szünetelő birtokvédelmi pert megszűnteti, és 30 napon belül az ingatlan-nyilvántartásban kezdeményezi a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletében szereplő a Badacsonytomaji 1288. hrsz-ú parkoló illetve a 1289/1. hrsz-ú közpark megnevezésű ingatlanra az átjárási szolgálom bejegyzését.
kötelezettséget vállal arra, hogy Szebellédi Ferenc ingatlanára a járdaépítés során elbontott bejárót visszaépíti, legkésőbb 2013. évben.elrendeli Szebellédi Ferenc borozósori üzlete előtti rész leburkolását az egységes térburkolást kialakítása céljából, a megállapodás részének tekinti akkor és csak akkor, ha a térkövezéshez az érintett hozzájárul. Hozzájárulása megtagadása esetén nem köt megállapodást.

Határidő: 1-3. pont esetében 2013. április 30.
4. pont esetében 2013. május 30.
5. pont esetében 2013. december 31.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


314/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Alsó bazársor – Pályázati kiírás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki az Alsó Bazársoron lévő üzlethelyiségek hasznosítására 5.000 Ft/hó/m2 díj meghatározása mellett.felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Műszaki Osztály közreműködésével készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal;
pályázati kiírásra 15 munkanap
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


315/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Napirendi pont levétele -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 21. napirendi pontot „Tamás Istvánné szolgalmi jog bejegyzési kérelme” – hatáskör hiányában – napirendjéről leveszi.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
7

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


316/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről  -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktuális pályázati lehetőségekről  tájékoztatót elfogadja.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
1


317/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-            Lejárt határidejű határozatok  - BVKI érdekeltségnövelő pályázat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja
fenntartói jogkörében eljárva a 4/2004.(II.20) NKÖM rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével a  helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz 600.000,- Ft önerőt biztosít a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére, mely összeget az intézmény dologi kiadásaiból elvonással különít el azzal, hogy az összeg az önkormányzat költségvetésében külön kiadási jogcímként megjelenik a soron következő előirányzat módosítás során.felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt és a BVKI-t, hogy a pályázatot készítse el és adja be.felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az pályázati dokumentáció és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírásra.
Határidő: elfogadásra azonnal
pályázat beadására 2013. március 25.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt
Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető,
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


318/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-            Lejárt határidejű határozatok  - Nemzetek Háza bérleti szerződés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással 174/2012.(VIII.09.) határozatára a Nemzetek Háza, Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége Egyesület részére bérleti szerződés módosítása tárgyában megküldött levelére választ kér 2013. március 31. napjáig, ellenkező esetben szerződést bontó feltételként elrendeli a megállapodás felmondását.


Határidő: elfogadásra azonnal
2013. március 31.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
2

tartózkodás szavazatok száma:
0


319/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-            Lejárt határidejű határozatok  - MENÜ Bt. átalakítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakítása céljából és a feltételek meghatározása okán a tárgyban meghozandó döntései elfogadása érdekében rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását elfogadja az üzletvezető kérésének helyt adva és egyidejűleg szándékát fejezi ki a jelenlegi gazdasági társasági forma kft-vé történő átalakítására. Felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Dr. Gáli Mihály ügyvédet az ülés előkészítésére, Krisztin N. László polgármestert az ülés összehívására.


Határidő: elfogadásra azonnal
folyamatos
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Dr. Gáli Mihály ügyvéd
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


320/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-            Lejárt határidejű határozatok - díjpolitika felülvizsgálata – hulladékszállítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással 263/2012.(XI.28.) számú határozatára a hulladékszállítással kapcsolatban kezdeményezi a társulás felé a díjpolitika felülvizsgálatát és a soros áprilisi testületi ülésre az illetékes környezetvédelmi hatóságtól megkért adatszolgáltatás megérkezését követően, a  hulladékszállítással kapcsolatos helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan – a szolgáltatást végző gazdasági társaságok minőségében bekövetkező változásra felkészülve – meghívja a hulladékszállításban és kezelésben érintett társaság képviselőit konzultációs céllal.
Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettek meghívását kezdeményezze.


Határidő: azonnal
2013. áprilisi testületi ülés
Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


321/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-            Lejárt határidejű határozatok – Szent István kápolna ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István Kápolna és Felső Kolóniával kapcsolatos megbeszélés mentorálásával Rajzó Ildikó képviselőt megbízza.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
4

nem szavazatok száma:
1

tartózkodás szavazatok száma:
1


322/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
-       Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásában -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


323/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:
6

nem szavazatok száma:
0

tartózkodás szavazatok száma:
0


324/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat
- Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

327/2013.(IV.11.) határozatJegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről - 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0
328/2013.(IV.11.) határozat- Napirendek módosítására javaslat - Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendek közül a „13. Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület támogatási kérelme” napirendet napirendjéről leveszi, mert a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében a támogatási kérelemről a döntést meghozta.„Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat” sürgősségi indítványt a napirendek közé 26. napirendként felveszi, valamint a „Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás” sürgősségi indítványt a napirendek közé 27. napirendként felveszi.a módosított napirendet 27. napirendi ponttal elfogadja Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívott: Perger János munkavédelmi megbízottBüféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslatElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívott: Csizmarik Béláné igazgatóBadacsonytomaj Város önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása. Pénzmaradvány elszámolás.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívott: Székely István könyvvizsgálóBeszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről. Javaslat a 2013. évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáraElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívott: Rausz István alezredes rendőrkapitány Tapolcai Rendőrkapitányság                       Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívott: Mórocz István PEB elnökBeszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterÉszak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (Veszprém, Házgyári u. 1.) tájékoztatójaElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívottak: Czaun János elnök Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részéről és Kiss Nándor ügyvezető Remondis Kft. részérőlJavaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapjánElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterAlsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérleteElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBadacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részéről és Laposa BenceBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről. Badacsonyörsi strand üzemeltetésének meghatározása.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterMeghívott: Pásztor László VN Kft. ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részérőlBadacsony Újság és TV pályázatok elbírálásaElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJavaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Javaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmébenElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyébenElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterKáptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásávalElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterAlpolgármester választás Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásárólElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterTájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekrőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterTapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat sürgősségi indítványt Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás” sürgősségi indítványt utasítja a Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

329/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatAz intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól beszámoló -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai”-ról szóló beszámolót elfogadja a Humán Ügyek Bizottsága határozataiban elfogadott javaslataival kiegészítve az alábbiak szerint:a Polgármesteri Hivatalban illetve Intézményeiben – amennyiben valahol hiányosság tapasztalható -  történjen meg a mentők, tűzoltók és a rendőrség telefonszámának, illetve azon személyek nevének azonnali kifüggesztése, akik katasztrófahelyzetben értesítendők. Felelős az adott intézmény vezetője. szükséges a dohányzóhelyek kijelölésével kapcsolatosan a szükséges táblák mielőbbi kihelyezése, a technikai eszközök biztosítása. a kulturális intézményben a beázások megszűntetéséhez szükséges anyagi fedezet felmérésére szakember bevonásával, melyhez felkéri az igazgató urat, majd ezt követően a VN. KFT-t megbízza a munka elvégzésével. 
Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

330/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat- Büféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslat -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületea Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: az iskolai büfé bérbeadására Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződést a vállalkozóval,a nyári táboroztatásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződéstfelkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a megállapodás módosításának aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.
Határidő: azonnalFelelős:       Krisztin N. László polgármester Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

331/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat - Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat – 
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termének nyílászáróira kerüljön függöny beszerzésre. Költségvetési tervet követően és az összeg meghatározását követően kerül jelen határozat végrehajtásra.
Határidő: elfogadásra azonnal árnyékoló/függöny ajánlatbeszerezésre folyamatos újratárgyalásra soron következő képviselő-testületi ülés(ek)Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 3  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 4

332/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványa terhére nem képez jutalmazási keretet.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

333/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában az érintésvédelmi felülvizsgálat – 2012. évi pénzmaradvány terhére történő - elvégzését elrendeli.felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal útján a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal egyebekben folyamatosFelelős: Krisztin N. László polgármester Nagy Lászlóné óvodavezető Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4  nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 1

334/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális intézmény pénzmaradvány terhére történő állagmegóvását elrendeli.felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal útján a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal egyebekben folyamatosFelelős: Krisztin N. László polgármester Fodor József BVKI igazgató Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

335/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan azt intézményeitől elvonja és annak teljes összegét a 2013. évi fejlesztési alapba helyezi. Felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a  következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés – 2013. májusFelelős: Weller-Jakus Tamás jegyző Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6  nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

336/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat2012. évi belsőellenőrzésről szóló beszámoló -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi belsőellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnalFelelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4  nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 1
337/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat2013. évi belsőellenőrzés –
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja és a 2013. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja oly módon, hogy 2008-2012. évekre vonatkozóan történjen meg az önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata.
Határidő: elfogadásra azonnal egyebekben 2013. évi belső ellenőrzési terv alapjánFelelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőTamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4  nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 1

338/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat2013. évi belsőellenőrzés –
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja és a 2013. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja oly módon, hogy 2010-2012. évekre vonatkozóan történjen meg a VN. Kft. szerződéskötéseinek vizsgálata. 
Határidő: elfogadásra azonnal egyebekben 2013. évi belső ellenőrzési terv alapjánFelelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőTamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

339/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBeszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja a Humán Ügyek Bizottsága javaslatával kiegészítve, mely a további vadkárok elkerülése érdekében az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal való kapcsolatfelvételt javasolja a Tapolcai Rendőrkapitányság felé.Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester       


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

340/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBeszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló – előterjesztés mellékletét képező - „Az elnökség 2012. évi beszámolója” című beszámolót elfogadja.Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

341/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBeszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységekről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, miszerint: készüljön előterjesztés a májusi soros ülésre a közterület-felügyelői tevékenység ellátásával kapcsolatban, amely tartalmazza a felmerült problémákat, és megoldási javaslatot fogalmaz meg, összefüggésben a polgármesteri hivatal létszámával.
Határidő: elfogadásra azonnal előterjesztés előkészítésére 2013. májusi testületi ülésFelelős: Krisztin N. László polgármester Sipos Ferenc közterület-felügyelő
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

342/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBeszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

343/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatNapirendek sorrendiségének módosítása -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott napirendek sorrendiségének módosítására tett polgármesteri javaslatot elfogadja és a 12. napirendet – meghívottak képviselőjének kérését helyben hagyva – „Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv” 8. napirendként tárgyalja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

344/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv -                     Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a „Badacsonyi Borhetek” 2013. július 19 – 2013. augusztus 4. között megrendezendő turisztikai rendezvény szervezésére vonatkozó rendezvényszervezői szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja2.6. pontban 5.000.000 Ft támogatási összeg kerüljön rögzítésre a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint;a rendezvény lebonyolítását követően az elszámolást a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint;a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnél a Borhetek 2013. évi költségvetés-tervezetében a marketing jellegű költségek csökkentését javasolja a Humán Ügyek Bizottság határozata szerint;Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 2.6. pontra vonatkozó kiegészítésével: a támogatási összeg 10 –át visszatartja azzal, hogy a közpark eredeti állapotban történő átadását lezáró jegyzőkönyv aláírását követő 5 napon belül átutalja;A képviselő - testület dr. Weller – Jakus Tamás jegyzőt felkéri, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az államháztartáson kívül juttatott támogatásokra vonatkozó szabályok figyelembevételével készítse el a CÉH Turisztikai Egyesületnek a rendezvény megrendezésével kapcsolatos támogatási szerződést.A képviselő – testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti rendezvényszerződés valamint az ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. április 30.Felelős: Krisztin N. László polgármester Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 3 tartózkodás szavazatok száma: 0

345/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatCÉH Egyesület szakmai beszámolójának megtárgyalására vonatkozó javaslat – Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának – 119/2013.(IV.03.) határozata szerinti – javaslatát elfogadja és a CÉH Turisztikai Egyesületet felkéri, hogy benyújtott pénzügyi beszámolóját kiegészítve 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolóját a 2013. májusi soros ülésre terjessze be.
Határidő: elfogadásra azonnal beszámoló benyújtására 2013. májusi soros ülésFelelős: Krisztin N. László polgármester Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 3   nem szavazatok száma: 4 tartózkodás szavazatok száma: 0

346/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsony 71-es főközlekedési út alatti közterületek bérbeadása –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Badacsony 71-es főközlekedési út alatti közterületek 2013. évben ne kerüljenek kiadásra.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 1

347/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadja és a rendelet-tervezet 1.§ (2) bekezdésének módosítását javasolja az alábbiak szerint: „a rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában, használatában lévő közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére megnyitott területekre is.”
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 1 tartózkodás szavazatok száma: 2

348/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát figyelembe veszi és 2013. évben az I. övezetre vonatkozó pályáztatási rendszer elhagyását elfogadja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 3   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 4

349/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat ICE’N GO közterület használata –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Humán Ügyek Bizottsága 137/2013.(IV.03.) számú határozatban megfogalmazott javaslatát, miszerint az ICE’N GO üzlet – a tulajdonossal történő egyeztetés után – az Alsó bazársor előtt kapjon helyet.

Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 1 tartózkodás szavazatok száma: 2

350/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatKözterület kialakítása 2013. évi szezonban –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadja, miszerint a 71-es út alatti, a móló panorámáját érintő közterületeken megfelelő színvonalú virágágyások kerüljenek kialakításra, a közterületek korzó része ne legyen árusításra kiadva. Felkéri a közterület felügyelőt, hogy fokozottan figyeljen oda arra, hogy a magántulajdonban lévő területeken milyen árusítás folyik. 
Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2013. évi szezonbanFelelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető Sipos Ferenc közterületfelügyelő VN Kft. ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

351/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatMegállító reklámtáblák kihelyezéséről – 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva 2013. évben nem engedélyezi megállító – reklám – táblák kihelyezését a Dísztérre és a Móló önkormányzati közterületekre.
Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben 2013. évi szezonbanFelelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető Sipos Ferenc közterületfelügyelő
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 3   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 4

352/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatAlsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérlete
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó Bazársoron Badacsonytomaj 2557/2 hrsz-ú üzlethelyiségeket 2013. évben bérbeadással nem hasznosítja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

353/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonyörsi fürdőhelyen illemhely működése -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával együttesen keresse meg a tulajdonost hivatalos levélben, hogy a badacsonyörsi fürdőhelyen az illemhely üzemeltetése érdekében a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos műszaki problémákat próbálják meg rendezni. 
Határidő: azonnal, egyebekben folyamatosFelelős: BÖÉE elnöke, elnökségi tagok Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

354/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBÖÉE egyeztető tárgyalások MÁV ZRt-vel -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületet, hogy 2013. május 15-i határidővel folytasson tárgyalásokat a MÁV-val a badacsonyörsi MÁV épület jelképes összegért történő átadásáról. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a BÖÉE-t a döntésről tájékoztassa.
Határidő: azonnal, egyebekben folyamatosFelelős: BÖÉE elnöke, elnökségi tagok
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

355/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFahíd felújítása - 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a fahíd felújítását, melyhez a szükséges faanyagot a volt sírkertből javasolja kitermelni. 
Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatosFelelős: Krisztin N. László polgármester VN Kft. ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

356/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatTelepülésszemlén megfogalmazott feladatok elvégeztetéséről -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a településszemlén feltárt feladatok elvégzését úgy, hogy azt a VN. Kft. ütemezze be és mielőbb végezze el a hatáskörébe tartozókat.
Határidő: elfogadásra azonnal; 2013. május 15.Felelős: Krisztin N. László polgármester VN Kft. ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0
357/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatCsiki ABC előtti parkoló felújítása -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a Csiki ABC előtti parkoló felújítását a VN. Kft. által 2013. május 15-i határidővel.Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: elfogadásra azonnal; 2013. május 15.Felelős: Krisztin N. László polgármester VN Kft. ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

358/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatHársfa utca önkormányzati ingatlanok hasznosítási lehetőségei -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva felkéri a Műszaki Osztályt, hogy 2013. május 15-ig vizsgálja meg a Hársfa utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan a be nem épített ingatlanok beépíthetőségének, illetve értékesítésének lehetőségét.
Határidő: elfogadásra azonnal; 2013. május 15.Felelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 5   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 2

359/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonyban lévő játszótér - 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva kezdeményezi, hogy a Badacsonyban lévő játszótér területén májustól a szüreti rendezvényig bezárólag ÖKO fajátékokból álló játékokkal felszerelt játszótér üzemeljen azzal, hogy a terület bérleti díjára – amennyiben Vastag Tímea igényt tart rá – a képviselő-testület visszatér. 
Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatosFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

360/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatTelepülésszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadásáról -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 3

361/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsony Újság és TV pályázatok elbírálása
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság és TV működtetése tárgyában kiírt pályázatot eredményesnek minősíti.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 1

362/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsony Újság és TV pályázatok elbírálása
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság és TV működtetése tárgyában kiírt pályázatra érvényesen beérkezett pályázat alapján az ajánlattevővel – Kalmár György vállalkozóval – a szerződés megkötését elrendeli. 
Határidő: azonnal szerződéskötésre 15 napFelelős: Krisztin N. László polgármester Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 5   nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 0


363/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatTV műsorok megreformálásáról – 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva felkéri a Humán Ügyek Bizottságát, hogy a 2013. április 3-i ülésén rögzített javaslatok és a megkezdett munka mentén kerüljenek megreformálásra a TV műsorok.
Határidő: azonnal szerződéskötésre 15 napFelelős: Krisztin N. László polgármester Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 3 tartózkodás szavazatok száma: 0

364/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatKépviselő-testületi ülésekről közvetítés megszüntetése -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslata alapján elrendeli, hogy a képviselő-testületi ülések jelen formában való közvetítése szűnjön meg.  
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

365/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet módosítását elrendeli az alábbiak szerint a záró rendelkezések 11.§ (4) bekezdésében: a 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdés rendelkezése kerüljön hatályon kívül helyezésre.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

366/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet módosítását elrendeli az alábbiak szerint 8. § (9) bekezdés: az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz. 
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

367/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás – közszolgáltatási szerződés -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdésére figyelemmel  úgy dönt, hogy az önkormányzat az előterjesztéshez csatolt tartalommal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval - 8300 Tapolca, Venoeki u. 25. - közszolgáltatási szerződést köt 2013. május 1-től kezdődően. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. április 30.  Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

368/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás – közszolgáltatási szerződés időtartamáról -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh László egyéni vállalkozóval két éves időtartamra köt közszolgálati szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
Határidő: 2013. április 30.  Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 3

369/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás – lakossági fórum megtartása 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a elrendeli  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szól önkormányzati rendelet 2013. július 1-től történő hatályba lépését és előtte lakossági fórumon történő tájékoztatását az érintett körnek.
Határidő: 2013. április 30.  Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

370/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatÉszak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa előterjesztéséről
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Tapolcai tagját felkéri, hogy a Társulási tanács ülésére készített előterjesztéseket küldje meg Badacsonytomaj Város Önkormányzatának. 
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 3

371/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatÉszak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjai közé felvétel kérelme -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Badacsonytomaj is tagja legyen az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsnak.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 2

372/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatTörvényességi felhívás -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja, miszerint a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/820-2/2013. számú törvényességi felhívását a képviselő-testület soron következő ülésen előterjesztés formájában tárgyalja.
Határidő: azonnal, előterjesztés előkészítésére 2013. májusi soron következő ülés, de legkésőbb május 31.Felelős: Krisztin N. László polgármester Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

373/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületeDr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító javaslatát elfogadja és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetét kiegészíti az alábbiak szerint:20.§ (3) bekezdés: „a jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 7.§(3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságok összege”
Határidő: azonnal, Felelős: Krisztin N. László polgármester Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

374/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmében
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja, a 2014. évi költségvetés tervezésének irányelveit a tervezés alapjául elfogadja és a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását.
Felelős: Krisztin N. László polgármesterDr. Weller-Jakus Tamás jegyzőTamás Lászlóné osztályvezetőHatáridő: Áht.24.§ (2) bekezdése szerint 
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 2   nem szavazatok száma: 3 tartózkodás szavazatok száma: 2

375/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatJóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyében
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyében tárgyú napirendhez kapcsolódóan az előterjesztés II. határozati javaslatának („Jóna János (9343 Beled, Rákóczi u. 160.) kérelmét elutasítja és felszólítja, hogy a 896. hrsz-ú közterületen engedély nélkül felállított kaput bontsa el, az önkormányzati közterületet tegye szabaddá a döntéstől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az esetben ha jelen döntésnek a megadott határidőben nem tesz eleget, úgy a hatályos jogszabályok értelmében birtokvédelmi eljárást kezdeményez az ügyben.Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.” ) elfogadását elutasítja.
Határidő: azonnal Kapu elbontására 15 napFelelős: Krisztin N. László polgármester Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

376/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat896. hrsz-ú közterület hasznosítása -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatára a Badacsonytomaj 896. hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan tulajdonviszonyának rendezését kezdeményezi művelési ág megváltoztatása mellett.  A területet - értékbecslés után - megvételre felajánlja kérelmező részére. Felkéri a Műszaki Osztályt az előterjesztés kidolgozására.
Határidő: elfogadásra azonnalegyebekben folyamatos Felelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

377/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Káptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásával - Peugeot Expert típusú gépjármű megvásárlása -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú gépjárművet megvásárolja bruttó 950.000,- Ft-os vételi áron.Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: elfogadásra azonnalegyebekben 2013. április 30. Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 1

378/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatKáptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványát elfogadja és 2013. május 1-jétől elrendeli a káptalantóti gyermekek szállítását az önkormányzat által a megvásárolt Peugeot Expert típusú gépjárművel.
Határidő: elfogadásra azonnal Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 2   nem szavazatok száma: 4 tartózkodás szavazatok száma: 0

379/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatAlpolgármester választás – I. forduló
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással Orbán Pétert Badacsonytomaj város alpolgármesterének nem választja meg.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 2 tartózkodás szavazatok száma: 0

380/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatAlpolgármester választás – II. forduló
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással Orbán PétertBadacsonytomaj város alpolgármesterének választja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

381/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatAlpolgármesteri tiszteletdíjról - 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter Badacsonytomaj város társadalmi megbízatású alpolgármesterének 2013. április 11. napjától a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdése alapján – 4,5 szorzószámmal és 38.650 Ft illetményalappal számított - tiszteletdíját összegszerűen 173.925 Ft/hó, azaz százhetvenháromezer-kilencszázhuszonöt 00/100 forint/hó összegben határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére a Költségvetési- és Adóosztályon keresztül gondoskodjon.
Határidő: elfogadásra azonnalegyebekben 2013. április 30.Felelős: Krisztin N. László polgármester Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

382/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatLejárt határidejű határozatokról beszámoló - 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztály vezetőjét a VN Kft. ügyvezetőjének bevonása mellett előterjesztés előkészítésére a Badacsonyi Rizling sori illemhely felújítása vonatkozásában, ha szükséges helyi vállalkozók bevonásával és elrendeli összegszerűen kimunkált költségvetési tervezet benyújtását úgy, hogy a kivitelezés május 3-i munkaterület átadással és június 15-i befejezéssel megvalósulhasson. 
Határidő: azonnal előterjesztés előkészítésére rendkívüli testületi ülés 2013 április 30. Felelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető VN Kft. ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 5   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 2

383/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatLejárt határidejű határozatokról beszámoló - Fogyasztóvédelmi Felügyelőségtől állásfoglalás kérése
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja, mely szerint a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez forduljon a Polgármesteri Hivatal megkereséssel, a Remondis Kft. és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által megállapított hulladékszállítási díjaival kapcsolatban, kiemelt figyelemmel a 2013. évi áremelés mértékére. A megkeresés 2013. május 15-ig történjen meg.

Határidő: 2013. május 15.Felelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

384/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatLejárt határidejű határozatokról beszámoló – Pályázati kiírás Felső Bazársor
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső Bazársor hasznosítása vonatkozásában egy éves időtartamra pályázatot ír ki - 2012. november 16-i ülésen elfogadottak szerint -, melynek előkészítésére felkéri Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát.
Határidő: 2013. május 15.Felelős: Krisztin N. László polgármester Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

385/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat
Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadva képviselői fórumon tisztázza/egyezteti a település arculatát, településképet javító intézkedésekre vonatkozó koncepcionális elképzeléseit.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

386/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatKözvilágítási csomag – önkormányzati finanszírozás
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás 2013. évi finanszírozása tárgyában az alábbi döntést hozza:A közvilágítás fizetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. február 1. napjától átveszi a VN Kft.-től;az ügyfélváltozást bejeleni az E.ON és az MVM Partner ZRt. felé;a VN Kft.-nél tárgyi eszközön lévő közvilágítási rendszerek kerüljenek át az Badacsonytomaj Város Önkormányzata vagyonába és a karbantartásra a VN Kft. kössön szerződést.A képviselő-testület felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát a VN Kft-vel együttműködésben a határozat végrehajtására.
Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos Felelős: Krisztin N. László polgármester Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

387/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatLejárt határidejű határozatokról beszámoló - Dr. Szörtsey Zoltán kérelme fogorvosi magánrendelés szüneteltetésére -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szörtsey Zoltán fogorvos kérelmét a magánrendelés szüneteltetésére és internet használatának 2013. április 1-től történő lemondására.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4   nem szavazatok száma: 1 tartózkodás szavazatok száma: 1

388/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Lejárt határidejű határozatokról beszámoló - Menü Bt. átalakítása
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 319/2013. (III.14.) sz. képviselő-testületi határozat – Menü Bt. átalakítása – határidejét 2013. május 15-re módosítsa.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

389/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatLejárt határidejű határozatokról beszámoló – faültetés az újszülötteknek
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden újszülöttnek egy fa ültetését elrendeli. Az ültetés helyszínéül a Hársfa utcát javasolja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

390/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat - Lejárt határidejű határozatokról beszámoló – Hársfa utca kizárólag hársfával történő beültetéséről a 389/2013. számú határozatához kapcsolódóan -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hársfa utca kizárólag hársfával történő beültetését engedélyezi a 389/2013. számú határozatához kapcsolódóan
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

391/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat - Lejárt határidejű határozatokról beszámoló – Pusztai professzor kérelme
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztai professzor úr kérelmét tudomásul veszi, de a szerződést hatályban tartja.
Határidő: 2013. augusztus 30.Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

392/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatLejárt határidejű határozatokról beszámoló – 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

393/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 7   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0

394/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 1   nem szavazatok száma: 1 tartózkodás szavazatok száma: 4

395/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában nem nyújt be pályázatot, Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elutasítja.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 5   nem szavazatok száma: 1 tartózkodás szavazatok száma: 0

396/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása –
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása céljából pályázatot kíván benyújtani, melyhez a fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést bekérését elrendeli.
Határidő: azonnal előkészítésre: rendkívüli képviselő-testületi ülés 2013. áprilisFelelős: Krisztin N. László polgármester Gerencsér Tamás műszaki üi. Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 0
397/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat
Tapolca És Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként Badacsonytomaj Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozott arról, hogy az igénylő fenntarói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T.számú határozatával – 2012.november 20.napjával – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörökben:Munkaszervezetnél:   Munkaszervezet vezető                         1 fő                                    Vidék és területfejlesztési menedzser   1 fő                                    Gépjármű vezető                                   1 főBalaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál:                                    Gépjármű vezető                                   2 fő  
Badacsonytomaj Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja.
Határidő: azonnal;Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 6   nem szavazatok száma: 0 tartózkodás szavazatok száma: 1

398/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pásztor László, a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői lemondásának visszavonására vonatkozó nyilatkozatát elfogadja és nem írja ki a pályázatot, továbbra is Pásztor László látja el az ügyvezetői feladatot változatlan feltételekkel.
Határidő: azonnalFelelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


405/2013.(IV.29.) határozat

-     Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnéjegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Dr. Magó Ágnes képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


406/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének – meghívó szerinti – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Pályázat benyújtásáról a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Rizling sori nyilvános illemhely és a Csiki ABC előtti parkoló felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Kolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0


407/2013.(IV.29.) határozat

- SZMSZ Módosítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében ellátott feladatai közül a c) pont szerinti  „300.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű támogatás és/vagy pénzeszköz átadási kérelem elbírálása, kivéve a sportcélú támogatási keretet” szövegrészben az összeg 100.000 Ft-ra történő csökkentését elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1


408/2013.(IV.29.) határozat

- SZMSZ Módosítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében ellátott feladatai közül – kiegészítve m) ponttal – az m) pontot „a polgármester illetményének meghatározására javaslat előterjesztése.” szövegezéssel elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


409/2013.(IV.29.) határozat

-        Napirendek módosításáról –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét módosítja és a meghívó szerinti 5. napirendetKolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében – a kérelmező kérésének helyt adva – második napirendként tárgyalja.


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:        0410/2013.(IV.29.)  határozat

- Kolumé Bt kérelme –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolumé Bt. kérelmét megtárgyalta, az ICE’N’GO pavilon eredeti helyszínen történő maradását a 2013. évi szezonban nem engedélyezi.

Felkéri Krisztin N: László polgármester, hogy a döntésről az érintetett tájékoztassa.


Határidő:          azonnal

Felelős:                         Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        1411/2013.(IV.29.)  határozat

- Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/820-2/2013. sz. Törvényességi felhívása  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/820-2/2013. számú Törvényességi felhívásának 1. pontjában foglaltakkal – alpolgármester megválasztásával kapcsolatos döntéshozatali eljárás tárgyában – nem ért egyet. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kormányhivatal felé tájékoztatást adjon.


Határidő:          1. elfogadásra azonnal,

2. egyebekben 2013. május 31.

Felelős:             1. pontban: Krisztin N. László polgármester

2. pontban: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1412/2013.(IV.29.)  határozat

-     Ad-hoc Bizottság létrehozása a 125/2013. (II.14.) Kt. határozat szerint –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadja és a 125/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat szerinti Ad hoc bizottság létrehozásáról  a soros ülés keretében dönt.

Határidő:          1. elfogadásra azonnal,

2. egyebekben 2013. május 16.

Felelős:                         1. pontban: Krisztin N. László polgármester

2. pontban: HüB


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


413/2013.(IV.29.)  határozat

-        KEOP pályázat fellebbezés benyújtásáról –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázathoz érkezett elutasító döntéssel szemben (Iktatószáma: K-2013-KEOP-5.5.0/B/12.-0142980/173) fellebbezés benyújtását rendeli el.

Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. május 3.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

414/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 8/2013. (III. 29.) BM rendelet Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázaton részt vesz és elrendeli a „Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, felújítása” című pályázati dokumentáció és ahhoz szükséges mellékletek elkészítését;
 2. 2. a projekt összköltségét 26.578.816,- Ft-ban határozza meg, melyhez szükséges önrészt, 5.315.764,- Ft-ot 2013. évi költségvetésében biztosít. Az igényelt támogatás (80%): 21.263.052,- Ft.
 3. 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására.


Határidő: elfogadásra azonnal;

egyébiránt folyamatos, de legkésőbb a benyújtási határidőig 2013. május 2.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

415/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Csiki ABC előtti parkoló felújításáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Csiki ABC előtti parkolót környező üzletek tulajdonosaival történjenek tárgyalások és  közérdekű kötelezettségvállalás címén fogadja be a hozzájárulásokat a vállalkozók részéről az önkormányzat.


Határidő: elfogadásra azonnal;

2013. június 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

416/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Csiki ABC előtti parkoló felújításáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Csiki ABC előtti parkoló felújításának lebonyolítója a VN Kft. legyen, felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a képviselők által elfogadott és lealkudott anyagköltség vonatkozásában diszponáljon, melynek pénzügyi fedezete VN Kft-n – üzleti tervében elkülönített fejlesztési tartalék.


Határidő: elfogadásra azonnal;

2013. június 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

417/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Csiki ABC előtti parkoló felújításáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csiki ABC előtti parkoló felújításának kivitelezőjeként a beérkezett árajánlatok alapján Farkas János ev-t választja. A felújítás elvégeztetését 2013. június 1-jei határidővel jelöli meg, kötbér kikötése mellett.


Határidő: elfogadásra azonnal;

2013. június 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        1


418/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Rizling sori illemhely felújításáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rizling sori illemhely eredeti ütemterv szerinti (2013.05.02. – 2013.06.15.) felújítását nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


419/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Rizling sori illemhely felújításáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rizling sori illemhely felújítását elrendeli azzal, hogy a felújítás 2013. október 1-jével kezdődjön meg, a beruházás előkészítése (ajánlatok bekérése azonos műszaki tartalommal, árazatlan költségvetés készítése, pályáztatás, árajánlatok értékelése, kivitelező kiválasztása) addig történjen meg.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos, de legkésőbb 2013. szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

399/2013.(IV.29.) határozat

-     Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Forintos Ervinképviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

400/2013.(IV.29.) határozat

-       Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint jóváhagyja:

NAPIRENDI PONT:


 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület  utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

401/2013.(IV.29.) határozat

-       Fogorvosi praxis értékesítéséről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselőt  személyes érintettségére tekintettel – a napirendhez kapcsolódóan – a szavazásból kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

402/2013.(IV.29.) határozat

-       Fogorvosi praxis értékesítéséről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka (8261 Badacsonytomaj, Római u. 143.) szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti feladat-ellátási szerződést nem köt.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

403/2013.(IV.29.) határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a törzskönyvi átvezetésnek határidőben tegyen eleget.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


403/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ábrahámhegy és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

1.     Neve: Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

2.     Fenntartó neve címe: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

Salföld Község Önkormányzat 8265 Kossuth u. 27.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 8256 Ábrahámhegy Badacsonyi u. 13.

3.     Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Iskolai életre való felkészítés, az életkorhoz igazodó képesség fejlesztés.

TEÁOR: 85.10  Iskolai előkészítő oktatás

4.     Szakágazati besorolás:   851020 Óvodai nevelés

5.     OM azonosító: 036928

6.     Alaptevékenysége:

(hatályos 2011. január 01-től)

Ágazat száma és megnevezése

Alágazat száma és megnevezése

Szakágazat száma és megnevezése

Államháztartási szakágazat száma és megnevezése

85 Oktatás

851 Iskolai előkészítő oktatás

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851011  Óvodai nevelés, ellátás

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

56 Vendéglátás

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5629 Egyéb vendéglátás

562912  Óvodai intézményi étkeztetés

562917  Munkahelyi étkeztetés

A szakfeladat rendben szereplő 8510122 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása szakfeladat az alábbi kiegészítéssel érvényes:

-          az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek

-          a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek

-          a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos rendellenességével küzdő gyermekek

Az intézmény nem tudja fejleszteni a látássérült, a hallássérült, mozgáskorlátozott, autista illetve halmozottan fogyatékos  gyermekeket.

7.    Vállalkozási tevékenységek, és ezek arányainak hatása a szerv kiadásaira:

A költségvetési szerv  vállalkozási tevékenységet nem lát el.

8.     Működési területe: Badacsonytomaj város közigazgatási területe és Ábrahámhegy, Salföld községek közigazgatási területe

9.     Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata          8258   Badacsonytomaj Fő u. 14

Salföld Község Önkormányzata                      8265   Kossuth L. u. 27.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata            8256   Badacsonyi u. 13.

10.   Az intézmény besorolása:

Gazdálkodási jogkör alapján:  Önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Pénzügyi gazdasági feladatait Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági-pénzügyi szervezete látja el. ( 8258 Badacsonytomaj Fő u.2.)

11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási   rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízására pályázat útján a fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen hozott döntése alapján kerül sor. A kinevezés határozott időre szól. A vezető felett – a megbízás, felmentés, fegyelmi intézkedés kivételével – a munkáltatói jogokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

12.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:

Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXII. Törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadó.

13.   Alapító neve és címe: Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata

14.   Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda

15.   Telephelye, címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

16.   A feladatellátást szolgáló vagyon: Ingatlan helyrajzi száma: 73/9

Az ingó vagyont, az intézményi leltár tartalmazza

17.   A vagyon feletti rendelkezés joga: A közös fenntartású intézmény használatában álló ingó és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van.

18.   Maximális gyermek létszám: Az  intézménybe felvehető maximális létszám:                60 fő

Badacsonytomaj, 2013. április 29.

Krisztin N. László.

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Ábrahámhegy, 2013. május “…”

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Salföld, 2013. április 29.

Fábián Gusztáv

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Záradék:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 403/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(….) határozatával hagyta jóvá,

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ábrahámhegy és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2012.(IV.25.) határozatával elfogadott alapító okiratát módosítja és az alábbi – módosító – alapító okiratot adja ki Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában:

 1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

“8.   Működési területe: Badacsonytomaj város közigazgatási területe és Ábrahámhegy, Salföld községek közigazgatási területe”

Badacsonytomaj, 2013. április 29.

Krisztin N. László.

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Ábrahámhegy, 2013. május “…”

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Salföld, 2013. április 29.

Fábián Gusztáv

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Záradék:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Módosító Okiratát

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 403/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(….) határozatával hagyta jóvá,

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

404/2013.(IV.29.) határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az alapításában és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi otthonos óvoda ellátását biztosító Intézményi Társulása fenntartásában működő köznevelési intézmény, a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárát az alábbiak szerint állapítja meg: Badacsonytomaj, Ábrahámhegy és Salföld települések közigazgatási területe.
 2. utasítja a jegyzőt a köznevelés információs rendszerben történő adatszolgáltatás határidőben történő elvégzésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

adatszolgáltatásra 8 nap


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető KIR adatszolgáltatásért


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


420/2013. (V.08.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Simonné Visi Erzsébet és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

421/2013. (V.08.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 8. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartam

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1422/2013. (V.08.) határozat

- Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartam -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 1. napjától engedélyezi a Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatának módosítását 2 fő határozott – 8 hónap – idejű munkavállaló bértámogatással megvalósuló foglalkoztatásával, melyre 2013. évi költségvetésében az időarányos 594.360,- Ft kiadási előirányzatot (személyi juttatások: 468.000,- Ft, járulékok: 126.360,- Ft) biztosítja a személyi juttatás és járulékai előirányzatok módosítása mellett az általános tartalék terhére. Garanciát vállal továbbá a 2 fő munkavállaló 8 havi, a Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által nyújtott támogatással megvalósuló foglalkoztatására és az azt követő 4 hónap időtartamú, 100 %-os önkormányzati forrás bevonásával történő foglalkoztatására. Az ehhez szükséges fedezetet a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésében – személyi juttatások és járulékaik előirányzat terhére – biztosítja 1.518.920,- Ft összegben.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az irányzat módosítást előterjessze, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

423/2013.(V.15.) határozat

-       Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnéjegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

424/2013.(V.15.) határozat

- Napirendek elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 15. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. MENÜ BT. jövőben működése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

425/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakítását elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

426/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. átalakításához kapcsolódóan elfogadja, hogy az átalakítást követően a Kft. ügyvezetője – a jelenlegi Bt. üzletvezetője – Lukács Antalné legyen.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        5

427/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. átalakításához kapcsolódóan nem fogadja el, hogy az átalakítást követően a Kft. ügyvezetőjével, Lukács Antalnéval 3 éves időtartamú határozott idejű munkaszerződést kössön.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

428/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. átalakításához kapcsolódóan, az átalakítást követően a Kft. ügyvezetőjének munkabérét bruttó 230.000 Ft/hó összegben határozza meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

429/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakításának költségeit átvállalja. A fedezetet a 2013. évi általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

430/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakítását követően az ügyvezetővel (Lukács Antalné) határozatlan idejű munkaszerződést köt.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

431/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakításához kapcsolódóan a vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként 2013. július 1. napját határozza meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

432/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakításához kapcsolódóan megbízza a vezető tisztségviselőket az ide vonatkozó hatályos jogszabályok által kötelezően előírt okiratok elkészítésével.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos (legfeljebb 3 hónap)

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

433/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

- MENÜ Bt. átalakításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakításához kapcsolódóan kijelenti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a kft-ben lévő tulajdoni hányada 100%.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos (legfeljebb 3 hónap)

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

436/2013.(V.16.) határozat

-     Jegyzőkönyvvezetőről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

437/2013.(V.16.) határozat

-     Jegyzőkönyv hitelesítőkről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

438/2013.(V.16.) határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. CÉH Turisztikai Egyesület kérelme 30. napirendként felveszi.
 2. Simonné Visi Erzsébet képviselő által a Badacsony Kemping pályázata tárgyában benyújtott sürgősségi indítványát a napirendek közé 31. napirendként felveszi.
 3. Simonné Visi Erzsébet képviselő által a Régi Major út újbóli megnyitása iránti kérelem sürgősségi indítványt 32. napirendként felveszi.
 4. a módosított napirendet 32 nyilvános és 2 zárt ülési napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

 1. 2. NKA rendezvénypályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 5. Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 6. VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.


 1. 7. Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 8. CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 9. NABE támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva elnök NABE

 1. 10. Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Laposa Bence

 1. 11. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 12. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 13. A szociális és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Meghívott: Krausz Noémi családgondozó

 1. 15. Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsony Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Felső Bazársor pályázati elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Közbeszerzési Szabályzat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Energetikai audit 2013.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. CÉH Turisztikai Egyesület kérelme
 2. 31. Simonné Visi Erzsébet képviselő sürgősségi indítványa – Badacsony Kemping pályázat
 3. 32. Simonné Visi Erzsébet képviselő sürgősségi indítványa – Régi Major út újbóli megnyitása iránti kérelem


ZÁRT ülés

 1. 1. Leszner Pince ingatlan együttes önkormányzati megvételre felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Farkas Erzsébet kérelme bérleti jogviszony visszaállítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. a sorrendiségének módosítása 30. és a 8. napirendi pontot – összevontan – 1. napirendként tárgyalja
 2. utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

439/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Céh Turisztikai Egyesület kérelme Rizling sori nyilvános illemhely szezon előtti felújítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának a Badacsonyi Rizling sori illemhely felújítására vonatkozó javaslatát elutasítja, korábban e tárgykörben elfogadott képviselő-testületi határozat visszavonását nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

440/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Céh Turisztikai Egyesület kérelme Rizling sori nyilvános illemhely szezon előtti felújítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslatát – nem javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony, Rizling soron lévő nyilvános illemhely szezon előtti felújítását – elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

441/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Támogatási kérelem Szegedy Róza Ház rendezvényéhez


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Békássy János kérelmére a Szegedy Róza Házban megrendezendő színdarab technikai feltételeinek megteremtéséhez 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013.  évi általános tartalék keret terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.


Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 3 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztárosSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

442/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatának módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatában a jelentkezési határidőt módosítja 2013. június 9. napjára. Utasítja a jegyzőt, hogy a dokumentációt készítse elő.


Határidő: elfogadásra azonnal

szabályzat módosítására 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

443/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolójának újratárgyalását soron következő ülésén. Felkéri az egyesület elnökét, hogy a 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról készítse el a beszámolót.

Határidő: elfogadásra azonnal

szakmai beszámoló előterjesztésére 2013. május 29.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

444/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal – kiegészítve a BÖÉE civil szervezet tevékenységével – elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. felkéri a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Fodor József igazgatót.

Határidő: azonnal

egyebekben koncepció szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

445/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Leader pályázat felhasználásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen a BVKI által pályázaton elnyert 3.459.255 Ft-ból 2.000.000 Ft-ot a 2013. évi őszi rendezvényekhez biztosít. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal

egyebekben elszámolás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

446/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Leader pályázat felhasználásáról –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen a BVKI által pályázaton elnyert 3.459.255 Ft-ból 1.000.000 Ft-ot 2014. évi jubileumi városnapra zárol. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor és előkészítésekor a testület határozatát vegye figyelembe.

Határidő: azonnal

egyebekben elszámolás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

447/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      NKA rendezvénypályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét az NKA pályázaton való részvételre és nyertes pályázat esetén a kérelemben szereplő összeget előfinanszírozza az intézmény részére.

Határidő: azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

448/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Leader pályázat felhasználásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen a BVKI által pályázaton elnyert 3.459.255 Ft-ból 459.255 Ft-ot laptop, kivetítő és vetítő vászon beszerzéséhez biztosít. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal

egyebekben elszámolás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

449/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Napirendek sorrendiségére vonatkozó indítvány


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. napirendi pontot „Felső Bazársor pályázati elbírálása” előrehozott napirendként 4. napirendi pontként tárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

450/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Felső Bazársor pályázati elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső Bazársor hasznosítása tárgyában elrendeli új pályázat kiírását – az eredeti pályázati kiírás szerinti tartalommal – 2013. május 17-i megjelentetéssel 15 napos benyújtási határidővel a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett.


Határidő: azonnal

kiírásra 2013. május 17.

elbírálásra pályázat szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

451/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Felső Bazársorra benyújtott pályázat eredménytelenné nyilvánítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső Bazársor hasznosítása tárgyában kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a pályázókat a döntésről értesítse.


Határidő: azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

452/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepcióját 2013-2017. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Sportkoncepció időtartama alatti években gondoskodjon az abban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok az önkormányzati éves költségvetésébe történő betervezéséről.
 3. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva az ifjúsági és sportreferenst felkéri, hogy derítsen fel számlaképes edzőket a különböző sportágakhoz, szeptembertől javasolja létrehozni az iskolában a sportszakköröket.
 4. 4. a koncepcionális megvalósításához javasolja legalább ifjúsági és amatőr szinten a futball beindítását.
 5. elrendeli a sportágak működtetéséhez a következő soros ülésre készüljön el a terv és a költségvetés.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

3-5. pontban folyamatos

egyebekben koncepció szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferensSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

453/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN Kft. 2012. évi mérlegbeszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva a Badacsonytomaj VN. KFT. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2012.01.01. – 2012.12.31. – az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

a) A munka intenzitásának javítása

b) Munkaszervezés javítása

c) Bizonyos munkák normaidejének meghatározása

d) Dolgozók ösztönzési lehetőségeinek kidolgozása

e) Strandokon papír és szappanadagoló eszközök alkalmazása

f) Badacsonyi strandon a büfésor felújítása építész tervező bevonásával

g) A közhasznúsági jelentés 5. oldalán az elírási hiba miatti 988 eFt eredmény javítása 908 eFt-ra történő javítása.

A Képviselő-testületnek elfogadja továbbá, hogy az elért 908.000 Ft eredmény a közhasznú feladatok ellátására legyen fordítva.


A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

454/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                           Üzletbérleti szerződésekkel kapcsolatban –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forintos Ervin képviselő módosító indítványát elfogadja és elrendeli, hogy a strandi üzletek, illetve üzlet előtti területek bérleti szerződéseket (határidejét tekintve lejáró üzletbérleti szerződéseket) a Pénzügyi Bizottság soros ülésén tárgyalja meg és az új üzlet bérleti szerződések addig ne kerüljenek aláírásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2013. június PüB ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

455/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. VN. Kft. 2013. évi I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyólag az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

456/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a badacsonyörsi fahíd felújítását a VN Kft. saját hatáskörében.
 2. Forintos Ervin képviselő javaslatát elfogadja és elrendeli, hogy a felújítás szakértők bevonásával történjen és a kivitelezést az erre jogosult és szakosodott cég végezze el.
 3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

457/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

458/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. könyvvizsgálatáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja és a VN Kft. könyvvizsgálatát 2013. június 1-től 2014. május 31-ig tartó időintervallumban határozza meg.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:  elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. május 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

459/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. könyvvizsgálatáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász utca 21.) bízza meg.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekbe 15 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

460/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                     Menü Bt. 2013. évi térítési díjak megállapításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Bt. 2013. évi térítési díjak megállapítását a Kft. átalakítása folyamatában javasolja újratárgyalni.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az üzletvezetőt értesítse.

Határidő:         elfogadásra azonnal

2013. augusztusi soros képviselő-testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné üzletvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

461/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-           Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Egyszerűsített éves beszámoló a 2012. üzleti évről – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az üzletvezetőt értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné üzletvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        4


462/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3

463/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Folly Péter képviselő módosító indítványát 125.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

464/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Forintos Ervin képviselő módosító indítványát 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        2

465/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmét, a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

466/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Orbán Péter alpolgármester módosító indítványát 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

467/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Laposa Bence (8261 Badacsonytomaj, Római út 197.) a Badacsonyi Kör képviseletében tett kérelmét elutasítja és nem kívánja megalakítani a Városképvédelmi Bizottságot.
 2. felkéri Laposa Bencét, hogy a Badacsonyi KÖR HÉSZ-re vonatkozó elképzeléseit, javaslatait nyújtsa be az Önkormányzathoz.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos, de legkésőbb a HÉSZ elfogadásáig

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

468/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        SZMSZ módosítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja, mely szerint a rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A rendes ülések minden hónap második hetének csütörtöki napján 14,00 órai kezdéssel tartandók, amennyiben külső körülmény mást nem indokol..”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

469/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Szociális rendelet módosítására indítvány


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványát elfogadja, mely szerint a rendelet egészüljön ki a 23.§ (2) bekezdéssel „A megítélt támogatások cél szerinti felhasználásáról a támogatott köteles elszámolni.”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

470/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

471/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Önkormányzati busz szociális célú hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli annak kidolgozását, hogy újabb szociális segítségnyújtásként kerüljön bevezetésre, hogy az önkormányzati busszal az embereknek legyen lehetőségük Tapolcán a bevásárlásra, a szociálisan rászorulóknak az orvosi kezelésekre. Felkéri a jegyzőt, hogy az igénybevétel szabályait az augusztusi soros ülésre dolgozza ki az önkormányzati rendelet és szabályzatok módosítása mellett.

Határidő: azonnal, egyebekben augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

472/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Házi szociális gondozásról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli, hogy a házi szociális gondozás területén a szorosabb együttműködés érdekében az önkormányzat forduljon a feladatot ellátó Társulás felé azzal a kéréssel, hogy a házi szociális gondozásról a Humán Ügyek Bizottságát negyedévente tájékoztassák.

Határidő: azonnal, egyebekben augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

473/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                        Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta, azt az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a koncepciót a szociális igazgatásról és szociális ellátások szabályozásáról 1993. évi III. törvény előírásainak megfelelően az illetékes szervek részére küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

2. pont 2013. június 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

474/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                        Pénzeszközök lekötéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati szabad pénzeszközök folyamatos lekötését.

Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

475/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013. (I.24)  sz határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2013.(III.14.) BM rendelet   alapján pályázatot nyújt be létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére 1 főre.

Az önkormányzatokat érintő átszervezés és feladatcsökkenés miatt,  az alábbi álláshelyek megszüntetését határozta el.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

A Polgármesteri Hivatal + Közterület felügyelet létszámcsökkentés előtti létszámkerete : 18 fő köztisztviselő

A 2013. évi költségvetésben a létszámcsökkentéssel  jóváhagyott létszámkeret: 16 fő köztisztviselő

mely az alábbiak szerint alakult:  1 fő (igazgatási ügyintéző) átszervezés miatt a Kormányhivatalhoz került,  és egy fő (építéshatósági ügyintéző) feladatcsökkenés miatti  létszámcsökkentés (megszüntető okirat kiállításának dátuma: 2012. december 27.)Létszámcsökkentés előtt engedélyezett létszám: (fő)

Létszámcsökkentés után engedélyezett létszám: (fő)

Óvoda

10

10

Polgármesteri Hivatal

17

15

Közterület felügyelet

1

1

Önkormányzati Igazgatás

3

3

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye

5

5

Védőnői Szolgálat

1

1

Háziorvosi szolgálat

1

1

Mindösszesen: (fő)

38

36


A Képviselő-testület az önkormányzat ,,intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám és álláshely –átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében  hozta meg döntését, amely szerint  az önkormányzat (igénylő)  fenntartói körén belül a költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,  illetve szervezeti változás feladatátadás következtében  az önkormányzat ( igénylő) fenntartói körén kívüli munkáltatónál  a létszámcsökkentéssel  érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli- továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.


A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, hogy az önkormányzati rendeleten, illetve Társulási határozaton kívüli, jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Amennyiben az önkormányzat mégis visszaállítja az álláshelyet, köteles a támogatásról lemondani, illetve azt visszafizetni.


Felkéri a jegyzőt az igénybejelentés elkészítésére és benyújtására.


Határidő: 2013. augusztus 8.

Felelős: Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

476/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a közterület-felügyelet létszámának bővítését 2013. évben 1 fő 8 órás köztisztviselő foglalkoztatásával bővíti és engedélyezi a létszámkeret módosítását 4 hónap időtartamban. A kiadási jogcímeket az általános tartalék terhére 2013. évi költségvetésében biztosítja.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a 2013. évi költségvetés módosítását készítsék elő és felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendelet-módosítást terjessze a testület soron következő ülésére elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. június 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

477/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban - Közlekedési eszköz vásárlása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője részére 100.000 Ft összeghatárig közlekedési eszköz vásárlását engedélyezi.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. június 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

478/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban - Közlekedési eszköz vásárlása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének bővítéséhez kapcsolódó 100.000 Ft összeghatárig történő közlekedési eszköz vásárlását a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére biztosítja, a köztisztviselő munkabérét az általános tartalék terhére rendeli. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a 2013. évi költségvetés módosítását készítsék elő és felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendelet-módosítást terjessze a testület soron következő ülésére elő

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. június 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        6

479/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony, Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítását 95 m2 területen elutasítja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

480/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Közbeszerzési Szabályzat


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§-a alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

481/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/1 tulajdonát képező


Hrsz

Rész

Müv. ág

Hrsz

Rész

Müv. ág

248/1

1/1

Gazd ép és udvar

012/24

1/1

Gyep, legelő,rom

712

1/1

Beépítetlen ter.

0185/2

1/1

Gyep,rét.árok

718

1/1

Beépítetlen ter.

0186/19

1/1

Gyep, rét, árok

720

1/1

Udvar

0214/1

2/10

Szántó

722

1/1

Udvar

0214/3

20/24

Szántó

734

1/1

Gazd ép.és udvar

0214/4

6/24

Szántó

1466/2

1/1

Beépítetlen ter.

0214/50

1/1

Szántó

2469/2

1/1

Lakóház udvar

0214/53

1/1

Szántó és árok

843

1/1

Hétvégi ház

0263/2

3/24

Szőlő és lakóház


ingatlanok vonatkozásában az értékbecslést Somlyai Szilárdtól (Hévíz) 270.000 Ft összegben megrendeli 45 napos határidővel.

Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződés megkötésére 8 nap

Értékbecslés elkészítésére 45 nap

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester, Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

482/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére, illetve a volt óriáspalacsintázó bérletére vonatkozó kérelem raktározási célokra

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004.(VII.14.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva

 1. a BAL-AND Bt. (8253 Révfülöp, Táncsics M. út 10.;  képviseli:  Németh Balázs) részére bérbe adja az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „parkolóőr pihenőhelyiséget”, 5000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében.
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „óriáspalacsintázó” helyiséget 5000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében


A képviselő-testület felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző a bérleti szerződés előkészítésére
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

483/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata által felajánlott 7920 db 238.184.000,- Ft vételár értékű BAHART részvények Szindikátusi Szerződés 16. pontja szerinti elővásárlási jogáról lemond, vásárlási szándékát nem fejezi ki.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Keszthely Város Önkormányzatának polgármesterét értesítse.


Határidő:         azonnal

Felelős: Krisztin N László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

484/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Új Energetikai Kft-vel (1094 Bp., Túzoltó út 59.; Cgjsz.: 01-09-735806; adószám: 13450577-2-43; képviseli: Bihari Zoltán) vállalkozási szerződést nem köt az előterjesztés szerinti tartalommal energetikai audit elvégeztetése céljából az önkormányzat és fenntartásában működő intézményei vonatkozásában.
 2. felkéri a Krisztin N. László polgármester, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

485/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva az Ad-hoc bizottságba Csiszka Antal, Kovács Krisztián és Rajzó Ildikó képviselő jelölését javasolja.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

486/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat – 6 igen

-        Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

487/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV ZRt. megkeresése -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő indítványát elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy éljenek megkereséssel a DRV ZRt. felé a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás bevezetésével kapcsolatos panaszok okán.


Határidő:         azonnal,

megkeresésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

488/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Országgyűlési képviselő megkeresése -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő indítványát elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy éljenek megkereséssel az országgyűlési képviselő felé a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás bevezetésével kapcsolatos panaszok okán.


Határidő:         azonnal,

megkeresésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

489/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Lakossági fórumon elhangzott döntések -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás bevezetésével kapcsolatos panaszok okán és a lakossági fórumon elhangzottak figyelembe vételével a rendeletet dolgozza át.


Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

490/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Felső kolóniához vezető út javítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a a Csiki ABC előtti parkolóból kikerülő kavicsos földdel a Felső kolóniához vezető út javítását a VN Kft. végezze el.

Határidő:         azonnal

egyebekben folyamatos, de szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

491/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Csiki ABC előtti parkoló felújítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Csiki ABC előtti parkoló felújítását a 417/2013.(IV.29.) és 357/2013.(IV.11.) határozatainak egyidejű módosítása mellett az alábbiak szerint:

a)       viacolor és egyéb anyagok beszerzése a VN Kft. feladata,

b)      a VN Kft. kérjen 3 árajánlatot a földmunkára és a legolcsóbbal kössön szerződést,

c)       a kivitelezést Fedő Róberttel végeztesse el 715 ezer + 40 ezer + 140 ezer forint munkarészenkénti összegben, azaz összesen 895.000 Ft bruttó végösszegben

d)      1 db bazalt nagykocka raszter + 4 db fa beültetését végezze el a VN Kft.

e)       kiskockakőből pedig 45 fokos dőléssel fusson a Sörpatika felé döntve a kockakő

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos, de szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

492/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       MAGÁZ KFT. megkeresése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a gázt befizető, de rákötni nem tudó lakosok ügyében kezdeményezzen tárgyalást a MAGÁZ Kft-vel annak érdekében, hogy a rákötéseket tegyék lehetővé. Ahol ez nem megoldható, a közműfejlesztési hozzájárulást a Kft. utalja vissza a befizető részére.

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

493/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       HÉSZ  -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉSZ Tervezési Programját Szabó Zoltán főépítész javaslataival kiegészítve jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

494/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló  -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

495/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját a fogorvosi praxis miatt összehívandó együttes ülést követően tárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

496/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

- Régi Major út újbóli megnyitása iránti kérelem-


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő javaslatát elfogadja és a Régi Major út műszaki tartalmának pontosítását és földmérő általi kitűzését elrendeli. Elrendeli továbbá, hogy a VN. Kft. tisztítsa ki a területet a pontos műszaki paraméterek tisztázása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

497/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Badacsony Kemping pályázati felhívásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 0303/1 és 0303/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése vonatkozásában a pályázati felhíváshoz kapcsolódóan elrendeli

 1. a Tender füzet haladéktalan megvásárlását, melyhez szükséges fedezetet a fejlesztési tartalékból biztosítja.
 2. a Tender füzet megvásárlását követően a körülmények ismeretében rendkívüli ülésen történő megtárgyalását és a pályázaton történő indulás feltételeit.
 3. a Badacsony Kemping értékesítésére kiírt nyilvános pályázat kapcsán az Önkormányzat elővásárlási jogának bejelentését a felszámoló felé azzal, hogy az Önkormányzat ezen jogát gyakorolni kívánja.
 4. az 1-3 pontok tekintetében, hogy a jogilag szükséges egyeztetéseket az Önkormányzat jogi képviselőjével kell végrehajtani.


Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

498/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről – Zárt ülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára a 2013. május 16-i zárt ülésen Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

499/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadásáról – Zárt ülés


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 16. napján megtartott zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Leszner Pince ingatlan együttes önkormányzati megvételre felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Farkas Erzsébet kérelme bérleti jogviszony visszaállítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

500/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-          Leszner Pince ingatlan együttes önkormányzati megvételre felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslatát elfogadva a Leszner Pincére a tulajdonosk által felajánlott ingatlan vételárának fizetési kondíciójáról folytasson további tárgyalást  az ütemezésre és az ajánlati összegre vonatkozóan az ajánlattevőkkel.
 2. elrendeli a képviselő-testület véleményének megfogalmazása mellett a felajánlott épület jövőbeni funkciójának vizsgálatát, a VN. Kft. jelenlegi telephelyének hasznosítását.
 3. elrendeli a várható üzemeltetési lehetőségek vizsgálatát és a további döntés előkészítéshez kapcsolódóan Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 31.§ (4) bekezdése értelmében a forgalmi értékbecslés elkészítését.


Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

501/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-          Farkas Erzsébet kérelme bérleti jogviszony visszaállítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadja  és Farkas Erzsébet bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a következő feltételek teljesítése esetén támogatja:

Kérelmező

a)        vegye fel a kapcsolatot a munkaügyi központtal, és létesítsen munkaviszonyt.

b)       a lakáshasználati díjat fizesse meg, azon határidőn belül, amely idő alatt az képződött.

c)        kezdje meg tartozásának törlesztését.

d)       művelje meg a kertjét.

e)        amennyiben a fenti a)-d) pontban rögzített feltételeket 1 hónapon belül nem teljesíteni, úgy a Képviselő-testület elrendeli az ingatlan azonnali kiürítését.


Határidő:         elfogadásra azonnal

a)-d) pontok esetében 1 hónap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


502/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

503/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-          Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványa


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő indítványát elfogadja és a 2. napirendi pont „Nyilvános pályázati felhívásról – Badacsonytomaj 0303/1. és 0303/2. hrsz-ú ingatlanok” zárt ülésen történő tárgyalását elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

504/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-          Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 22. napján megtartott rendkívüli ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Napirendi pontok:

 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 2. ICE’N GO pavilon elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Nyilvános pályázati felhívásról – Badacsonytomaj 0303/1 és 0303/2 hrsz-ú ingatlanok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

505/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-        Fogorvosi praxis értékesítéséről

1/ Badacsonytomaj Város Képviselő - testülete 2013. május 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Tóth Attila Mosonmagyaróvár, Toldi Miklós utca 11. szám alatti lakos fog(szak)orvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti, a jelen előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat - ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést  köt dr. Tóth Attila fog(szak)orvossal.


2/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.


3/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat - ellátási szerződésének aláírására.


Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 31.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

506/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-        ICE’N GO pavilion elhelyezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis Endre (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 3.) kérelmét támogatja, és engedélyezi, hogy az ICE’N’GO pavilon, Badacsonyban a 71-es úti átjáró bal oldalán lévő kijelölt árusító helyen, a 71-es út melletti árok és a korlát mellett, a cukorkaárus tavaly elfoglalt helyén legyen a 2013. szezonban elhelyezve.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint, de legalább a 2013. évi szezon idejére

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


507/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

508/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 22. napján megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Napirendi pont:

 1. 1. Nyilvános pályázati felhívásról – Badacsonytomaj 0303/1 és 0303/2 hrsz-ú ingatlanok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

509/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-        Nyilvános pályázati felhívásról – Badacsonytomaj 0303/1. és 0303/2. hrsz-ú ingatlanok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 0303/1 és 0303/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában írásos vételi ajánlatot nyújt be.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az elővásárlási jog tekintetében 3 napon belül nyilatkozzon. Az esetben ha az önkormányzatnak ezen eljárásban elővásárlási joga van, akkor az okiratot küldje meg a felszámoló felé a szükséges nyilatkozattal együtt.
 3. elrendeli, 41.090 ezer forint nettó minimálár értéken a nyilvános pályázati felhívás szerint és a hatályos jogszabályi előírásokat megtartva önkormányzati feladatok hasznosítása tárgyában a pályázat benyújtását a 2. pontban foglalt feltételek teljesülésének hiánya esetén.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a pénzügyi feltételeket megalapozva, felgyorsítva készítse elő az ingatlanok értékesítését, tájékozódjon a Bahart részvényvásárlás iránti igényről, készítse elő a fejlesztési hitel kérelmet, vizsgálja felül az eddigi önkormányzati  kötelezettségvállalásokat és terjessze újra a képviselő-testület elé.
 5. elrendeli a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Társulás felé kártérítési igény bejelentését.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen soron kívül előterjesztést a területen kialakítandó kemping minimális és maximális működési feltételeinek kialakításával kapcsolatos költségekről, illetve a megtérülési számításokról.


Határidő: 2013. május 31.

Dr. Gáli Mihály részére 3 nap, péntek 10.00 óra.

az előterjesztés előkészítésére a kemping kialakításával kapcsolatban a júniusi testületi ülés.

A pályázat benyújtási határideje május 31.

az Intézményfenntartó Társulásnak felé azonnal

pénzügyi intézkedések megtételének határideje azonnal.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta és Tamás Lászlóné osztályvezetők

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

510/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára a 2013.05.29-i együttes ülésen Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

511/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 29. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT:


 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület  utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

512/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Kizárás döntéshozatalból –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Folly Péter képviselőt személyes érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez kapcsolódóan a szavazásból kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3


513/2013.(V.29.) határozat

-        Fogorvosi praxis értékesítéséről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka (8261 Badacsonytomaj, Római u. 143.) szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti feladat-ellátási szerződést nem köt.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

514/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

515/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. 1. „Nyári napközi szervezési költségének biztosítása” napirendet 18. napirendként felveszi, valamint
 2. „Badacsonytomaj VN. Kft. likviditása” sürgősségi indítványt a napirendek közé 19. napirendként felveszi.
 3. utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

nem szavazatott Folly Péter

516/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése” sürgősségi indítványt a napirendek közé nem veszi fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

517/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadása –

 

Badacsonytomaj Vátos Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-i soros ülés módosított napirendjét 19. nyílt és 1. zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. CÉH Turisztikai Egyesület részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter László tű.százados tűzoltóparancsnok

 1. 3. VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály FEB elnök

 1. 4. MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető

 1. 5. Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

 1. 6. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Beszámoló a település szociális helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Játszóterek felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


-                                                                                2 -

 1. 13. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök, CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 15. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsonytomaj VN. Kft. likviditása Sürgősségi indítvány

ZÁRT ülés

 1. 20. Leszner Pince ingatlan együttes önkormányzati megvételre felajánlása – tájékoztató forgalmi értékről és helyszíni bejárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

518/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat sorrendiség

- Napirendek sorrendiségének változtatása –

 

Badacsonytomaj Vátos Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-i soros ülésének módosított napirendek sorrendiségét elfogadja és a 2. napirendi pontot „Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról” 1. napirendi pontként tárgyalja, a 14. napirendi pontot „Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre” 2. napirendi pontként tárgyalja és a 3. napirendi pontot „VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről” 18. napirendi pontként tárgyalja.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

519/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

520/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(VII.14.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva ifj. Mózer Károly (8300 Tapolca, Barackvirág u. 20.) kérelmét támogatja és részére

a)       bérbe adja az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „játékterem üzlethelyiséget”, 5000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében.

b)      az 1. a) pontban körülírt üzlethelyiség előtti területből 30 m2-t játék póni lovakkal történő lovagoltatás céljából közterület használatát tudomásul veszi 2.800 Ft/hó/m2 x 30 m2 x 3 hó összegben, azaz 252.000,- Ft-értéken.

c)       felkéri kizárólag az Alsó Bazársor előtt lebitumenezett részen engedélyezze a közterület használatot. Ezen pont be nem tartása magával vonja a szerződés azonnali felmondását.

 1. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti bérleti szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre.
 2. felkéri a polgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva (SZMSZ 1/2013.(I.25.) 1. melléklet b) pontja szerinti) a közterület használatot engedélyezze.

Határidő:   elfogadásra azonnal; szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző a bérleti szerződés előkészítésére


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

521/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        CÉH Turisztikai Egyesület részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (8261 Badacsony, Park utca 14.) 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy az egyesület egyetértése mellett a Badacsony Újságban kerüljön közzétételre.

Felkéri Krisztin N: László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

522/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Bt átalakítása vonatkozásában a  könyvvizsgálattal PIKO és TÁRSA Kft-t (Csopak) bízza meg 80.000 Ft + Áfa Ft értéken, mely összeget a 2013. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az érintettet értesítse és a szerződést megkösse.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

523/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ”Badacsony-Med” Egészségügyi Bt.-t a rendelés tényleges megkezdéséig mentesíti a bérleti díjfizetés alól és elrendeli a 213/2012.(X.11.) számú határozatával jóváhagyott bérleti szerződésének módosítását akként, hogy az eddig kiszámlázott és befizetett bérleti díj a rendelés tényleges megkezdésétől beszámításra kerül.
 2. felhívja Dr. Scheller György háziorvos bérlőt, hogy az engedélyek beszerzéséről, illetve a magánrendelés megkezdéséről a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármester a bérleti szerződés módosításának aláírására, utasítja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző annak ellenjegyzésére.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Szerződésmódosításra 15 nap

Egyebekben folyamatos, de a tényleges magánrendelés me           gkezdésétől

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Számlázásért: Bíró Imréné pénzügyi előadó


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

524/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott alapok

működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

525/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a település szociális helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről és a foglakoztatási lehetőségekről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a Családsegítő Szolgálatnál a szociális területen dolgozók készítsenek egy átfogó beszámolót az első félév vonatkozásában az augusztusi bizottsági, illetve testületi ülésre és azt követően kéri, hogy negyedévente a Humán Ügyek Bizottsága ülésén – akár szóbeli – tájékoztatást kér és felkéri az aljegyzőt, hogy a szolgálatvezető meghívásáról gondoskodjon a Humán Ügyek Bizottsága soros üléseire.

 

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

526/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és elfogadja a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó – előterjesztés szerinti – megvalósítási tervet.
 2. a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva felkérni a sportreferenst, hogy a lakosságot tájékoztassa a Badacsony Újságban a helyi sport helyzetéről.

 

Határidő: azonnal

2013. szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

527/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kerüljenek közzétételre – a jogszabályi előírások megtartása mellett – országos hirdetési portálokon és a település honlapján. Felelősként kéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt megjelölni.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

528/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítésére a pályázati felhívásokat írja ki.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

529/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Szombathelyi Ferenc és Molnár Sándor kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc 2013. június 12. napján benyújtott kérelmére elrendeli a témát alaposan körüljáró előterjesztés előkészítését a 2013. június 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre.

 

Határidő:   2013. június 28.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető az előterjesztés előkészítésére


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

530/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó előterjesztésben szereplő ingatlanok induló minimum alapárát a szakértői véleményben meghatározott összegben, a bánatpénz összegét pedig az induló alapár 10%-ában jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

531/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        Játszóterek felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát és a képviselői indítványokat jóváhagyva elfogadja, hogy

 

 1. az árajánlatban szereplő ugráló-domb és homokozó ne kerüljön megrendelésre,
  1. a megmaradt játszótéri eszközöket a VN Kft. azonnali hatállyal és a szakértői vélemény szerint újítsa fel a vagyonkezelésre átadott ingatlanokról szóló szerződésben foglaltak alapján, illetve az életveszélyesnek minősített játékokat azonnali hatállyal bonntsa el
  2. a 2. helyszínen a homokozót készítse el a VN Kft.,
   1. két strand vonatkozásában megvalósításra 2013. június 30-cal szerződjön, a Kert utcai játszótér vonatkozásában július 15-tel szerződjön bruttó 6.700.000 Ft összegben azzal, hogy a játékok minősítését a kivitelező az árajánlatban elfogadott költségértéken (saját költségén) végeztesse el és az összeget az önkormányzat a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben határidő szerint

2. pont azonnal, 3-4. pont 2013. június 30. és július 15.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

532/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        LEADER 2013 pályázat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott és megfogalmazott célok elérése érdekében pályázatot nyújt be a HVS 2. számú intézkedésre (Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény megvalósítására) az alábbi tartalommal:

 1. területrendezés, parkosítás, burkolás, Alsó-bazársor Balatonnal párhuzamos részének elbontása 10 millió forint és
 2. rendezvény megvalósítás 5 millió forint értéken.

Határidő:   azonnal

pályázat beadására IH közlemény szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

533/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        LEADER 2013 pályázat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott és megfogalmazott célok elérése érdekében pályázatot nyújt be a HVS 1. számú intézkedésre (Helyi rendezvények megvalósítására) maximum 800 ezer Ft értéken a 2014. évi Városnap vonatkozásában.

Határidő:    azonnal

pályázat beadására IH közlemény szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

534/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        Nemzetközi kapcsolatok pályázatról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Nemzetközi kapcsolatok pályázat újbóli előkészítését.

Határidő:    azonnal

pályázati útmutató és kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

535/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Tervpályázat előkészítése Alsó Bazársor -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy az Alsó Bazársor terveztetésére tervpályázati felhívás tervezetét készítse elő a képviselő-testület következő ülésére.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal

következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

536/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

537/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶   Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el, mivel a hulladék szállítására, begyűjtésére, díjfizetési kötelezettségre, a díjmegállapításra, a Tanács feladat- és hatáskörére vonatkozó rendelkezéseivel nem ért egyet. Felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy javaslatát a 157 tagtelepülés részére küldje meg azonnal. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy tájékozódjon a REMONDIS ZRt. helyzetéről és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő:  elfogadásra azonnal

jegyzőkönyvi kivonat és jegyzői javaslatok megküldésére azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

538/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy strandkulcs kizárólag csak VN Kft. birtokában legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

539/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy gyerekek születésénél a hársfák ültetéséről a Badacsony újságban kapjon tájékoztatást a lakosság, melyhez kapcsolódóan egy menetrend elkészítését írja elő.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Rajzó Ildikó HüB elnök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

540/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Stimmel üzlet előtti járdaburkolat pótlására vonatkozóan  árajánlat bekérését.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

541/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a Badacsony Kemping pályázati kiírását folyamatosan kísérjék figyelemmel és keressék meg a hasonló helyzetben lévő önkormányzatokat és képviselőiket.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

542/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva

 1. elrendeli, hogy lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolóban a jövőben ne szerepeljenek az azonnali végrehajtású határozatok, kizárólag az eljárási kérdésekben elfogadott döntések.
 2. elrendeli, hogy a honlap megújításához készüljön versenypályázati kiírás fiatalok részére, minimális – 5-10-15 ezer forintos – díjazással. Az elbírálás szempontrendszerének és a díjak meghatározásának kidolgozására felkéri  a Humán Ügyek Bizottságát rendkívüli ülés keretében,  a beérkezett munkák elbírálására úgyszintén.
 3. elrendeli Hoffer Péter szerződésének módosítását, a honlap szerkesztésének kivételével.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

543/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat résztulajdonosa, a DRV Zrt. által az ivóvízhálózat átvételével kapcsolatosan leírt technikai feltételeket nem kívánja megvalósítani, mivel a vízi létesítmény megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.) leírt követelményeknek.

A Vksztv. 6.§ (1) bekezdése alapján – tulajdon átadáshoz szükséges – a rendszer jelenlegi piaci forgalmi értékének megállapításához kötelező vagyonértékelésnél az ivóvíz hálózat megvalósításkori bekerülési költségének - a tulajdonosi közösség számára kedvezőbb - az inflációval vagy az ipari árindexxel növelt értékét vegye figyelembe.

A képviselő – testület kéri az ellátásra kötelezettet – a Magyar Állam képviseletében eljáró – MNV Zrt-t, hogy a jelen határozat 6.1. pontjában megfogalmazottak szerint a Vksztv. 6.§ (6) bekezdése értelmében a Badacsonyörs, kisörshegyi ivóvíz hálózatnak a viziközművekre vonatkozó minősítésének a kérdésében forduljon kérelemmel a Magyar Energetikai- és Közmű szabályozási Hivatal felé, hogy az külön eljárás keretében állapítsa meg a vízilétesítmény besorolását, amennyiben vitatja a rendszernek a Vksztv. szerinti megfelelését vagy annak értékét.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

544/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Csiki ABC előtti közterület pótmunkáit bruttó 393 ezer Ft értéken azzal, hogy a VN Kft. rendelje meg és a hársfa kerüljön kivágásra veszélyessége okán.
 2. elrendeli, hogy a Városháza és a Tájház közötti terület virágosítása történjen meg.
 3. Dr. Tóth Regina megbízott ügyvéd által Várnai Tamás és neje kérelmét megtárgyalva a Polgármesteri Hivatal a 0249/12 hrsz-ú – szőlő, árok megnevezésű Badacsonyörs, Orgona utca – ingatlan értékbecslésének birtokában az ingatlan értékesítését kizárólag azzal a feltétellel támogatja, hogyha a vevő adó- és közműtartozással nem rendelkezik és azt hitelt érdemlően bizonyítani tudja. A 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlan induló minimum alapárát – a szakértői véleményben meghatározott összegben –3.150.000,- Ft-ban határozza meg, a bánatpénz összegét pedig az induló alapár 10%-ában jelöli meg. Felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésére a pályázati felhívást írja ki.
 4. elrendeli, hogy a VN Kft. az önkormányzat által szerződésben átruházott vagyonkezelői jogkörében eljárva kössön szerződést Csík-Vastag Tímeával az ÖKO játszótér üzemeltetése tárgyában a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.
 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester tájékoztatásra

Pásztor László VN Kft ügyvezető 1-2., 4. pontban

Horváth Márta osztályvezető 3. pontban

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

545/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

546/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

547/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Nyári napközi megszervezéséhez 2013. június 17. – július 31. közötti időszakra, 11 főre hozzájárul és egy fő pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 245.000,- Ft erejéig az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

548/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj VN. Kft. likviditása – sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

549/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő módosító indítványát elfogadva a VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a 6. pont kivétele után elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

550/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjének módosítását kezdeményezi azzal, hogy a

 1. FEB ülések összehívását a tagok mellett kezdeményezhesse a VN. Kft. és az ügyvezetés,
 2. a FEB ülések napirendjére tehessen javaslatot a VN. Kft. és az ügyvezetés is.

 

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

551/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-        VN Kft. likviditása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 491/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozatát módosítja és megrendeli a VN Kft-től a Badacsonytomaj Csiki ABC előtti közterület beruházását mindösszesen bruttó 3.684.610 Ft költségen, a vállalkozói szerződés – a kivitelezési munkálatokra – aláírására felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi teljesítésre 2013. június 14-vel utasítja a Polgármesteri Hivatalt, mely összeget az önkormányzat 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.
 2. tulajdonosi jogkörében eljárva 3.000.000 Ft-ot, azaz három-millió forintot tagi kölcsönként biztosít a VN Kft. részére azzal, hogy folyamatosan vizsgálni kell a társaság likviditási helyzetét és ha erre szükség van a megfelelő döntést az év lejárta előtt meghozza.
 3. elrendeli, hogy készüljön vészforgatókönyv a meteorológia által előre jelzett csapadékos és hűvös nyár esetére, ezzel párhuzamosan egy likviditási terv, melyen a VN Kft. és az önkormányzat  pénzügyi szakembere tevékenykedjen és az a lehető leggyorsabban kerüljön a képviselő-testület elé bemutatásra.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

552/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

̶        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

553/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-        Leszner Pince vétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 790. hrsz-ú kivett pince, palackozó és udvar megnevezésű ingatlant. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!