Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évben meghozott határozatai IV.

212/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri Cseh Ervinnét a Badacsonytomajért Közalapítvány elnökét, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban a helyi újságban jelentessen meg a működésükről egy cikket és kérje a lakosság támogatását az SZJA 1 %-ának felajánlásáról a Badacsonytomajért Közalapítvány részére.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Ervinné Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke

Határidő: Azonnal illetve 1-2 hónapon belül

 

213/2012. (X.11.) sz. határozat:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú,  - természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő - 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

felnőttorvosi kezelő:       25,42 m2

felnőttorvosi rendelő:         25,42 m2

felnőtt váró:                      18,54 m2

férfi WC:                           6,72 m2

női WC:                             6,72 m2

közlekedő folyosó:     6,3   m2

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (belgyógyászati szakorvosi tevékenység) nyújtása céljából 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig, határozott időre bérbe adja Bérlő részére, magánrendelés folytatására. A magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 2 óra.

A magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles tájékoztatni.

A szerződő felek a helyiségek bérleti díját 5.200,- Ft/hó, azaz: havi Ötezer-kettőszáz forintban állapítják meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta, utólag, minden tárgyhót követő hó 10. napjáig, számla ellenében esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változik.

A helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget a Bérbeadó viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a bérleti szerződésből befolyt összeget a költségvetésbe az Orvosi Rendelő világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására elkülöníti.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október

 

214/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, - természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő - 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

fogorvosi váró: 18,54 m2

fogorvosi rendelő:                               24,42 m2

férfi WC:                                             6,72 m2

női WC:                                               6,72 m2

közlekedő folyosó:                                6,3   m2

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (fogászati tevékenység) nyújtása céljából 2012. november1. napjától 2017. október 31. napjáig, határozott időre bérbe adja a „TORJA-DENT” Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32., képviselő: Dr. Szörtsey Zoltán fogszakorvos) részére, magánrendelés folytatására. A magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 3 óra.

A magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles tájékoztatni.

A szerződő felek a helyiségek bérleti díját 6.000,- Ft/hó, azaz: havi Hatezer forintban állapítják meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta, utólag, minden tárgyhót követő hó 10. napjáig, számla ellenében esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változik.

A helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget a Bérbeadó viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására.

A bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzat elkülöníti az Egészségház világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október

 

215/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

- a megállapított hiányosságok javítása, az intézkedési tervek elkészítése az intézmények és az önkormányzat vonatkozásában 2012. október 31-ig történjen meg,

- pótolják az anyagban a dátumokkal kapcsolatos hiányosságot.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október 31.

 

216/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Belsőellenőrzési ütemtervet az alábbi javasolt témákban és ütemezésben állapítja meg:

Április hó: az Önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata, 2008-2012. Szabályszerűségi ellenőrzés

Május hó: A VN Kft. szerződéskötéseinek (megbízási és vállalkozási) szabályozottsága és a teljesítésigazolások ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés a 2011 és 2012. évre vonatkozóan.
Szeptember hó: Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés 2011. és 2012. évre vonatkozóan. 
Október hó: Az önkormányzat és intézményei (iskola, óvoda, kulturális int.) költségvetés készítés megalapozottságának és a teljesítésnek az átfogó ellenőrzése szabályszerűség és pénzügyi szempontból 2011. és 2012. évekre vonatkozóan. 

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

 

217/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló napirend tárgyalását egy hónappal elhalasztja. Előtte a  Bizottsági ülésre feltétlenül elvárják Farkas László urat, a Nagytérségi Társulás képviselőjét és Kiss Nándor urat, a Remondis Tapolca Kft. igazgatóját. Kérik, hogy a témával kapcsolatos, az összes született Képviselő-testületi döntés anyagát bocsássák rendelkezésükre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Következő Pénzügyi Bizottsági ülés

 

218/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

219/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a turisztikai programok időpontjait az egyházi ünnepekkel kiegészítve az alábbiak szerint állapítja meg.

 

JANUÁR                01.                              ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

JANUÁR                22.                              MAGYAR KULTÚRA NAPJA

JANUÁR                25.                              KULTÚRA NAPI MEGEMLÉKEZÉS

 

FEBRUÁR             02                               JÉGKARNEVÁL

FEBRUÁR              09.                             FARSANGI BÁL

FEBRUÁR              10.                             FARSANG VASÁRNAP

FEBRUÁR               12.                            ASSZONYFARSANG

FEBRUÁR              13.                             HAMVAZÓ SZERDA – BÖJT KEZDETE

 

MÁRCIUS              08.                             NŐNAPI KÁVÉHÁZI EST

MÁRCIUS              15.                             VÁROSI  NEMZETI ÜNEPI MEGEMLÉKEZÉS

MÁRCIUS               24.                            BADACSONY TEHETTSÉGKUTATÓ VERSENY KÖZÉPDÖNTŐ

MÁRCIUS              31.                             HÚSVÉTI BÁL

 

ÁPRILIS                  11.                             VERSFELOLVASÓ RENDEZVÉNY A VÁROSBAN

ÁPRILIS                  12.                             KÖLTÉSZET NAPJA-KÁVÉHÁZI EST-50-ÉVES A KÖNYVTÁR

ÁPRILIS                  19.                             HAJÓZÁSI ÉVADNYITÓ

ÁPRILIS                   21.                            BADACSONY TEHETTSÉGKUTATÓ VERSENY DÖNTŐ

ÁPRILIS                  27.                             MÚZEUMOK MEGNYÍTÓJA

 

MÁJUS                   01.                              SPORTMAJÁLIS

MÁJUS                   05.                              II. JÁNOS PÁL LITÁNIA-MEGEMLÉKEZÉS

MÁJUS                    11.                             ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

MÁJUS                   18.                              RANOLDER EMLÉKTÚRA

MÁJUS                   19-20.                         PÜNKÖSDIKESZEGFESZTIVÁL

MÁJUS                   25-26.                        VÁROS ÉS GYERMEKNAP-BADACSONY TEHETTSÉGKUTATÓ  GÁLA

 

JÚNIUS                  01-02.                         KÉKNYELŰ FESZTIVÁL

JÚNIUS                  04.                              TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

JÚNIUS                  07.                              ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ-PEDAGÓGUSOK NAPJA

JÚNIUS                  15                               SZT. ANTAL NAPI BÚCSÚ

JÚNIUS                   22.                             MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA-ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

 

JÚLIUS                   13.                              MÚZEUM KÁVÉHÁZI EST

JÚLIUS   20-AUGUSZTUS 04.               BADACSONYI BORHETEK

JÚLIUS                  27.                               SZENT ANNA NAPI BÚCSÚ

 

AUGUSZTUS        03.                              SZENT DONÁT NAPI BÚCSÚ

AUGUSZTUS        10.                              MÚZEUM KÁVÉHÁZ-ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

AUGUSZTUS       16-20.                          RÓZSAKŐ FESZTIVÁL

AUGUSZTUS       19.                               BADACSONYI FÉNYVARÁZS

AUGUSZTUS       20.                               VÁROSI  NEMZETI ÜNEPI MEGEMLÉKEZÉS

AUGUSZTUS       24- 25.                        LÁNYI EMLÉKÜNNEPSÉG

 

SZEPTEMBER     07-08.                         BADACSONYI SZÜRET

 

OKTÓBER           06.                               ARADI VÉRTANUK NAPJA

OKTÓBER            11.                              ZENÉS IRODALMI KÁVÉHÁZ

OKTÓBER           22.                               II. JÁNOS PÁL BOLDOGGÁ AVATÁSÁNAK ÜNNEPE

OKTÓBER           23.                              VÁROSI ÜNEPI MEGEMLÉKEZÉS- NAGY IMRE EMLÉKSZÜRET

 

NOVEMBER        01.                              MINDENSZENTEK-HALOTTAK NAPJA

NOVEMBER       09.                              BÚCSÚI BÁL

NOVEMBER       10.                               BADACSONYTOMAJI SZENT IMRE NAPI BÚCSÚ

DECEMBER        01.                               MIKULÁS NAPI ÜNNEPSÉG

DECEMBER        21.                               ADVENT

DECEMBER        22.                               IDŐSEK KARÁCSONYA

DECEMBER         31.                              RETRO SZILVESZTER AZ EGRY J. MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

220/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a CÉH Turisztikai Egyesület kérelmét pályázat benyújtásához, - az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel - nem támogatja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület tagja, javasolja az Egyesület felé kiadás csökkentő intézkedések bevezetését.

Kezdeményezi egy együttes ülés összehívását a helyi TDM pályázattal érintett önkormányzatok részére.

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 15 nap

 

221/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi idény, a strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

222/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. mb. ügyvezetőjének a tájékoztatóját elfogadja a 2012/2013. évi téli időszakra történő felkészülésről.

Felhívja az állandó lakosság és az ingatlantulajdonosok figyelmét a téli síkosság mentesítés, hóeltakarítás – önkormányzati rendeletnek megfelelően – időben történő elvégzésére.

A  hóeltakarítási munkák elvégzésére pályázatot ír ki, tekintettel arra, hogy a korábbi években a munkát végző vállalkozó az idei évben nem kíván szerződést kötni a Badacsonytomaj VN Kft-vel.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. november 30.

223/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. működésének további vizsgálatának napirendjében a jelen ülésen döntést nem hoz, azt külön ülés keretében tárgyalja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Következő rendkívüli Képviselő-testületi ülés

224/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. Vagyonkezelési szerződés tervezetéről szóló döntést elhalasztja arra a rendkívüli ülésre, amely a Kft. további működésével kapcsolatos vizsgálatot végzi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Következő rendkívüli ülés

225/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2012. (III.01.) BM rendelet alapján, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 2012. október 31-ig pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be  az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

X

 

b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti, és a ............... székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

 

c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.

 

d) Megyei önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.

 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 131.550 ezer forint összegű bevételt tervez.

X

 

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 38.552 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

X

 

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

X

 

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

X

 

d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.  X

A pályázat elküldése előtt az anyagot áttekintésre kéri kiküldeni a Képviselő-testület tagjainak részére.

 

Felelős: Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztály vezető

Határidő: 2012. október 31.

 

226/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART részvényeinek eladásáról szóló döntést egy hónappal elhalasztja, mivel addigra várhatóak a költségvetésben olyan irányszámok, amelyek segítenek eldönteni, milyen mértékű értékesítésre van szükség.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. novemberi soros Képviselő-testületi ülés

 

227/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) részére a balatoni vízi turizmus fejlesztése és megfelelő szinten tartása érdekében 383.000 Ft támogatást biztosít, az idegenforgalmi adóbevétel terhére, mely összeget 2012. 10. 31-ig fizeti meg.

Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztésben szereplő tartalommal, a megállapodás aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október 31.

 

228/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék részéről megküldött válaszlevélről szóló tájékoztatást elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

229/2012. (X.11.) sz. határozat:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2011. (VIII.31.) sz. határozatát visszavonja és kezdeményezi közös megegyezéssel a szerződés módosítását Weller Andrással a 988/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, az alábbiak szerint:

-      a szerződésben szereplő bérleti díjba a megkötéstől számított inflációkövetés kerüljön beépítésre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse és a bérleti szerződést készítse elő.

2. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az Önkormányzat által jelenleg érvényben lévő összes, - nem közterületre vonatkozó – bérleti szerződésnek a felülvizsgálatát kezdeményezi azzal, hogy úgy módosuljanak, hogy amióta megköttettek, az inflációkövetést vegyék figyelembe.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. október 31. ill. Folyamatos

230/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

Az Önkormányzat Kilátó pályázat közbeszerzési eljárás miatt a VÁTI által visszatartott összeget a kamataival együtt kérje be a dr. Illés és Sipos Ügyvédi Irodától.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

231/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló napirendet a novemberi Képviselő-testületi ülésen újratárgyalja oly módon, hogy addig az elhangzott javaslatok és vélemények be lesznek építve az előterjesztésbe.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Következő soros Képviselő-testületi ülés

 

232/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

233/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az alábbi kiegészítéssel:

-  A Képviselő-testület, a Vulkán kötvény tárgyában jelen ülésen döntést nem hoz. A Vulkán kötvény kezelésével kapcsolatos ajánlatot rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg, amelyre az árajánlatot adó szakértőt meg kell hívni.

- A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal dönt arról, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázatot meghosszabbítja. A pályázati feltételeket módosítja az alábbiak szerint: Szakképesítési követelmény felsőfokú végzettség vagy érettségi és felsőfokú szakképesítés. A pályázat kiírás határideje: 2012. október 31.

-  A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül tudomásul veszi a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012/2013. tanév I. félévének tantárgy felosztását a megfelelő tantervi keretek között.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

236/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Újság, valamint a Badacsony TV működtetésére vonatkozó megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja:

-   A megbízott személye 2012. 10. 15. napjától Kalmár Györgyné egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C.).

-   A Badacsony Újság megbízási díja a szerződés hátralévő időszakában: Bruttó 253.875 Ft/hó.

-      A Badacsony TV esetében: Bruttó 247.110 Ft/hó

Felkéri Jegyző urat a szerződés módosítás átdolgozására, valamint felhatalmazza Polgármester urat a módosított megbízási szerződés aláírására.

A megbízási szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 15 nap

 

237/2012. (X.11.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja a napelem beszerzésére irányuló pályázat benyújtásának az előkészítését.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal megbízza a Vanessia Magyarország Kft-t az előzetes, feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával abban az esetben, ha azt az Önkormányzat részére térítésmentesen vállalja. Az előkészítő anyagok birtokában a Képviselő-testület későbbi időpontban dönt a pályázat benyújtásáról.

A pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt. A pályázathoz szükséges önrészt a támogatási döntést követően a 2013. évi költségvetésébe betervezi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 10 nap

 

238/2012. (X.11.) sz. határozat:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására, valamint annak mellékletét képező teljességi nyilatkozat megtételére.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodásban szereplő ingatlanrészre vonatkozó használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges „bejegyzési engedélyt” írásbeli nyilatkozat formájában megadja, az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingóságok vonatkozásában a megállapodás mellékletét képező eszközkartont aláírja.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodásból következő és a határozatban nem rögzített valamennyi, - a járási hivatalok kialakításához szükséges – nyilatkozatot megtegye.
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Jegyző bevonásával tegye meg mindazon előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, - a vagyon, a köztisztviselők – járási hivatalnak történő zavartalan átadásának előkészítése érdekében szükségesek (személyi anyagok, vagyon- és eszközleltár, irattár, nyilvántartások stb. rendezése).

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr.Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. október 31.

 

239/2012. (X.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 223/2012. (X.11.) sz. határozatát visszavonja és a VN Kft. további működésének felülvizsgálata című napirendet a  VN Kft  ügyvezetői pályázat elbírálását követő soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal ill. 2012.december 31.

 

240/2012. (X.29.) sz. határozat:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülésen tartalékba helyezett 5,5 M Ft-ból 3,5 M Ft-ot a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület működésének támogatása címen beemel a 2012. évi költségvetésébe oly módon, hogy két részletben folyósítja november-december hónapban az Egyesület felé.

A fenti tartalmú  pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elkészítésére felhatalmazza a Jegyzőt, annak aláírására pedig Krisztin N. László polgármester urat.

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi egy együttes testületi ülés létrehozását a társ önkormányzatokkal, amelyen a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület jövője, finanszírozása kerül napirendi pontként megvitatásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

241/2012. (X.29.) sz. határozat:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel kiváltására 45.000.000,- Ft összegű max. 5 év futamidejű adósság megújító amortizálódó célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 107 hrsz.-ú, Régi Városháza megnevezésű ingatlanát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó biztosítéki szerződések, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás aláírására az Önkormányzat képviseletében.

2.   Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében 2013. január 2.-től. 33.000.000,- Ft összegű  éven belüli futamidejű folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a

futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi az állami támogatásból és hozzájárulásból, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi, a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Badacsonytomaj   Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 15 nap

 

242/2012. (X.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dönt arról, hogy 2012. november 26.-án (hétfőn) 16.00 órai kezdettel az Egry József Művelődési Házban közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás témája:

1.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

2.  Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatója

A Képviselő-testület a tájékoztatók időtartamát 15 percben korlátozza.

3.  Egyedi szennyvíztisztítók elhelyezésének lehetőségei

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a:

4.  Hosszú távú fejlesztési koncepció vitája legyen.

 

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. november 9.

 

244/2012. (XI.16.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Bíró Zoltán Attila vállalkozónak a Felső-bazársor hasznosítására vonatkozóan tett ajánlatával kapcsolatosan a döntést elnapolja a készülő Településfejlesztési koncepció elfogadásának időpontjáig. Felkéri a Képviselő-tesület a Műszaki Osztályt, hogy a már elfogadott Településfejlesztési koncepciónak az érintett területre vonatkozó javaslatainak figyelembe vételével készítse elő a kérelemre vonatkozó előterjesztést.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. sz. Önkormányzati rendeletét vizsgálja felül és a következő testületi ülésre a rendelet módosításáról szóló tervezetet készítse elő.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta Műszaki osztályvezető

Határidő: 2013. januári soros Képviselő-testületi ülés

 

243/2012. (XI.16.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy megfelelő ár esetén megvásárolja a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) a badacsonytomaji 1239. hrsz-ú ingatlanon lévő 40 m2 alapterületű üzlethelyiségét.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően a vételi ajánlat tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan ingatlanforgalmi szakértő bevonásával készítsen értékbecslést.

Az értékbecslést terjessze elő a soron következő Képviselő-testületi ülésre.

A vételi ajánlatot a Képviselő-testület az elkészült értékbecslés alapján teszi meg.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: A januári Képviselő-testületi ülés

 

245/2012. (XI.16.) sz. határozat:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony Hegyért” Alapítvány együttműködési megállapodásával kapcsolatban a döntést elnapolja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, készítsen elő egy olyan együttműködési megállapodás tervezetet, amelyik a „Badacsony Hegyért” Alapítvány Alapító Okirata szerinti tevékenységet is beemeli az együttműködési megállapodásba.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Következő soros Képviselő-testületi ülés

 

246/2012. (XI.16.) sz. határozat:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Badacsonytomaj VN Kft. mb. ügyvezetőjét, hogy a számlavezető Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettel tárgyalásokat folytasson, folyószámlahitel felvétele céljából. A tárgyalások eredményeként megszületett ajánlatot a VN Kft terjessze be a tulajdonos felé.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december

 

247/2012. (XI.16.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. I.-VIII. hónap gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az erdőgazdálkodási tevékenység, továbbá a téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés gazdaságosságáról szóló beszámolót.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

Határidő: Azonnal

 

248/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított, 4/2012. (III.09.) rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés   III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Menü Bt-re vonatkozóan Székely István könyvvizsgáló úr által elkészített vizsgálati anyag alapján a Menü Bt gazdasági helyzetének  stabilitása céljából előterjesztés összeállítását határozta el..

Az előterjesztés térjen ki, hogy a Menü Bt által ellátott kötelező önkormányzati feladatok szakfeladatként történő ellátása esetén annak milyen anyagi és egyéb vonzatai vannak. Az anyag mellékletét képezze évek szerinti bontásban az eszközbeszerzésről szóló kimutatás.

Az anyag mellékletét képezze az Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatának részletes kimutatása a III. negyedéves teljesítésre vonatkozóan, hogy a keletkezett hiány miből fakad.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályát, hogy a fenti előterjesztéshez kapcsolódóan tegyen javaslatot az Általános Iskola és a Menü Bt által üzemeltetett konyha közműveinek külön mérhetőségére vonatkozóan, a témával kapcsolatosan az összes lehetőséget megvizsgálva.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: Azonnal ill. a januári soros Képviselő-testületi ülés

 

249/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára készített előterjesztést megvitatta és az alábbi módosításokkal elfogadja:

 • 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a jövő évi költségvetési alapok ismeretében egy vállalkozásösztönzési csomagot dolgoz ki, amelyet egy későbbi testületi ülésre előterjeszt.
 • 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az építményadó mértékéről való döntést elhalasztja a november 28.-ai rendkívüli ülésre. Adatokat kér be a Pénzügyi Osztálytól, nevezetesen, hogy az 519 épületen belüli műhely, pince és garázs adótárgyból hányra van bejelentve ténylegesen működő vállalkozás, és ezekből mennyi összeg az, amennyi befolyik építményadó és iparűzési adó címen.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. november 28.

 

250/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő BAHART részvénycsomagot nem kívánja értékesíteni.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

251/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját – megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak szerint, tényadatok nélkül elfogadja.

A Képviselő-testület átgondolja a bevételt hozó intézkedéseket: a VN Kft. szerepe, vagyongazdálkodás, Céh Turisztikai Egyesület vonatkozásában. Továbbá átgondolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye átstrukturálásának lehetőségét.

 

1,) 2013. évben is biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.

 

2.) Felül kell vizsgálni a 2012. évben tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.

További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható.

 

3.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges fedezetet önkormányzati támogatásként  költségvetés készítés során a lehetőségekhez mérten  biztosít. Felkéri a KFT Ügyvezetőjét, hogy a 2013. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő.

Az üzleti terv javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú feladatellátáshoz szükséges létszámigényt, és az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

 

252/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi Közbeszerzési terv módosítását elfogadja, a napelemes pályázathoz szükséges 15 %-os forrást a 2013. évi költségvetésében szerepelteti.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés tárgyalása

 

253/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Sándor (8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály u. 6.) a Köbölkúti út felújításához való hozzájárulási kérelmét elutasítja, mivel a felújítás tárgyát képező út nem önkormányzati tulajdon.

Felkéri a Jegyzőt, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 15.

 

254/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Földi István esperes plébános a badacsonytomaji templom éjszakai megvilágítása iránti kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 1.

 

255/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/767/2012. sz. levelében foglalt javaslatot elfogadja.

 1. A jövőben döntéshozatali eljárások során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe veszi.
 2. A Képviselő-testület hatáskörébe  tartozó döntéseket a képviselő-testületi ülésen hozza meg.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

 

256/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet önkormányzati képviselőnek  a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságának tagságáról és az elnökhelyettesi tisztségéről való lemondását elfogadja, egyúttal a bizottság elnökhelyettesi tisztségére Folly Péter képviselőt választotta meg 2012. november 16. napjával.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

 

257/2012. (XI.16.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célokat a következők szerint határozza meg:

1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

2.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó dokumentumok elkészítése.

3. ) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A Képviselő-testületi határozatokban megjelölt határidők szigorúbb betartása. A Képviselő-testületi határozatoknak az ülést követő 3 munkanapon belüli elkészítése.

4. ) A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatásnyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.

5.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

6.) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.

7.) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.

8.) A város külső arculatának javítása, a helyi rendeletek – állattartási, közterület, környezetvédelmi rendelet - következetes betartásával.

Felkéri a Polgármestert, hogy 2013. március 25. napjáig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célokat valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében módszertani ajánlást figyelembe véve a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 2013. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. március 31.

 

263/2012. (XI.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés aláírásáról 2011. április 27.-ei ülésén született határozatát visszavonja, egyúttal felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a szerződést a 37/2009. (III.19.) sz. határozata alapján írja alá.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal kezdeményezi a Nagytérségi Társulásban lévő önkormányzatok felé a Nagytérségi Társulás Társulási Szerződésének a módosítását, illetve a Társulási Tanács felé kezdeményezi az általa elfogadott díjpolitikának a felülvizsgálatát.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

264/2012. (XI.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulat felé kezdeményezett díjpolitikai felülvizsgálatát követően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletét módosítani kívánja.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

 

265/2012. (XI.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal aljegyzői álláshelyére 2013. január 01. napjától Wolf Viktória 8200 Veszprém, Rózsa u. 34. sz. alatti lakost nevezi ki, 6 hónapos próbaidő közbeiktatásával. Az Aljegyző illetményét 285.400 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 31.

 

266/2012. (XI.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2012. december 01-től 2017. november 30. időtartamra megbízásos jogviszony keretében, bruttó havi 200.000 Ft ügyvezetői illetménnyel, Pásztor László 8257 Badacsonyörs, Csigáskúti u. 13. sz. alatti lakost bízza meg.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 01.

 

267/2012. (XI.28.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő karbantartói státuszt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal.

 

268/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő takarító-portás státuszt.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

269/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente 1 alkalommal a turizmus témában együttes ülésen vesz részt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodásban érintett önkormányzatokkal.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

270/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás finanszírozásának alapjául az előző évi azon vendégéjszakákat tekinti, amelyek után ifa bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

271/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-vel kívánja elláttatni a jövőben is a gazdasági társaságra átruházott kötelező önkormányzati feladatait.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

 

272/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonkezelési szerződés tervezetet, az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

A 2013. januári soros Képviselő-testületi ülésre SZMSZ módosítási javaslatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a Vagyonkezelő ezentúl,  az 500 e Ft-ot meghaladó összegű vállalkozói és bérleti szerződés-tervezeteket ismerteti a Tulajdonossal. A szerződések ellenőrzését a Műszaki Osztály vezetőjének a bevonásával egy képviselő végzi.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármester urat a fenti tartalmú vagyonkezelési szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

273/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadja, és az alábbi módosítások elvégzése után a jelenlegi állapotnak megfelelően küldi meg a Cégbíróság részére:

-      a könyvvizsgálóra való hivatkozás törlésre kerül a Szabályzatból

-      az elírások kijavításra kerülnek, a Képviselő-testület helyett Tulajdonosra

-      a javadalmazásoknál az 1.3 pont törlésre kerül, mivel azonos tartalmú az 1.2 ponttal

-      Vargáné Szőke Judit főkönyvelő javadalmazása bekerül a Szabályzatba

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

Határidő: 2012. december 15.

 

274/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi   adórendelet építmény adó vonatkozására készített előterjesztés alapján az építményadó mértékét nem kívánja megváltoztatni.

2.  Felkéri a Jegyzőt, készítse elő a helyi adórendelet módosítását az alábbiak szerint:

- a polgári védelembe besorozottak 5.000 Ft/év  adójóváírásban részesülnek

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. január 1.

 

275/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál a Menü Bt. által működtetett konyha közmű csatlakozását a Badacsonytomaj VN Kft. közreműködésével leválasztja, tekintettel arra, hogy az Iskola állami fenntartásba kerül.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

Határidő: Folyamatos

 

276/2012. (XI.28.) sz. határozat:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor bontásának végrehajtását határozatlan időre felfüggeszti.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

280/2012. (XII.10.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségekről szóló megállapodást az alábbiak szerint fogadja el:

A megállapodás I. Bevezető rendelkezésének az utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

- E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásába vételéről szóló 2012. CLXXXVIII Tv. (a továbbiakban törvény) 13. § (2) bekezdés a pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.

- Megállapodás tervezetből az (opcionális ha a KIK a működtető) szöveg kikerül, ahol a megállapodás tartalmazza.

- A megállapodás tervezetből (ingyenes használatba) szöveg kikerül, ahol a megállapodás tartalmazza.

- A megállapodás IV. a megállapodás tartalma fejezet b) pont a foglalkoztatottak átadás-átvétele 2. pontja helyébe a következő lép:

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény átadásra kerülő összes foglalkoztatotti létszáma: 23 fő (ebből 1 fő prémium év, 1 fő fizetés nélküli szabadságon és 2 részmunkaidős álláshely)

Betöltve átadott státuszok száma: 20 fő

Betöltetlenül átadott státuszok száma: 0 db.

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény intézményi státuszához nem köthető foglalkoztatottak:

a) prémiumévek programban részt vevők száma: 1 fő

b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott:

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadók száma: 3 fő

bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.

 

- A megállapodás V. egyéb rendelkezések első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. december 31-i szerinti állapotot veszik figyelembe.”

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező tartalmú megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármester urat.

K.m.f.

 

281/2012.(XII.11.) számú  határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint a mai nap 16.00 óráig elutalják a 17.153.712 M Ft összeget, ezzel az önkormányzat eláll a további pereskedéstől.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

282/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 274/2012.(XII.10.) és 279/2012. (XII.10.) számú határozatát.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

2012.12.10 RENDKIVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATI 271-279

271/2012. (XII.10) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat Társulás Tanáccsal megkötött szerződést független szakértővel felülvizsgáltatja annak gazdaságos működése céljából, melynek pénzügyi fedezetét a Polgármester saját hatáskörben, az erre vonatkozó költségvetési rendelet alapján biztosítja.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. januári 31

 

272/2012. (XII.10) számú határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatálybalépéssel jóváhagyja a határozat 1-3. mellékletében található feladat-ellátási szerződés tervezeteket, egyúttal 2012. december 31-vel hatályon kívül helyezi Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a feladatellátó háziorvosi szolgálatok között megkötött feladat-ellátási szerződéseket, azok mellékleteit és módosításait.

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket kösse meg valamennyi felnőtt háziorvossal, gyermek háziorvossal és fogorvossal.

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések 1 példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei Területi Hivatala felé.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. január 15.

 

273/2012. (XII.10) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepciót a Veszprém Megyei Önkormányzat számára elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának még el nem fogadott, de már elfogadás előtti stádiumban lévő városfejlesztési koncepcióját megküldi a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítése előtt, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat vegye figyelembe, és a végleges Veszprém Megyei területfejlesztési koncepcióba építse be.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Azonnal

 

274/2012. (XII.10) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület a Neolit Kft. által indított perben, a kötbér ügyében az I. fokú bírósági ítélet ellen fellebbezéssel él.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyő

Határidő: Azonnal

 

275/2012. (XII.10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzat fenntartásában működő épületeken” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett be ajánlat.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

276/2012. (XII.10.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vanessia Magyarország Kft-t, a „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzat fenntartásában működő épületeken” tárgyú közbeszerzési eljárás” lebonyolítására, abban az esetben, ha azt az Önkormányzat számára térítésmentesen vállalja.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

277/2012. (XII.10) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hogy a II. Balatoni Kompátkelő tárgyában 2012. augusztus 09-én hozott 167/2012. (VIII.09.) számú határozatát megerősíti, a beruházást támogatja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

278/2012. (XII.10) számú határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A 10./ a) 2. bekezdését törli és annak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:

A Nonprofit Társaság ügyvezetője:

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2012. december 01. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra  Pásztor László (születési családi és utóneve: Pásztor László, anyja születési neve: Marich Ida, születési helye és ideje: Budapest, 1953. április 6.) 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 13. szám alatti lakos.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Határidő: 2012. december 28.

 

279/2012. (XII.10.) számú határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben, ha a Neolit Kft. részéről a pluszmunkák összege után megítélt kamat elengedése tárgyban küldött megkeresésre nemleges választ kap, a plusz munka díját (16.140.207 Ft.) 2012. december 11-én kifizeti, az ehhez kapcsolódó kamatot (2.202.349 Ft.) nem.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 11.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

281/2012.(XII.11.) számú  határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint a mai nap 16.00 óráig elutalják a 17.153.712 M Ft összeget, ezzel az önkormányzat eláll a további pereskedéstől.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

282/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 274/2012.(XII.10.) és 279/2012. (XII.10.) számú határozatát.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

283/2012. (XII.17.) sz. határozat:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 76/C §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az Állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a Költségvetési Törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
 2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az Önkormányzat helyett az Állam közvetlenül megfizesse hitelezőnek, kölcsönnyújtónak.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:

a)      hitelező, kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja az alábbi tartalommal:

aa) OTP Bank Nyrt-nél 12.11480006218 szerződés azonosító számú folyószámla hitel, melynek szerződéses összege 78.000.000 Ft., melynek 2012. december 12-én tőke része: 77.998.071 Ft., 2012. december 28-án napján a tőkerészlet kamata: 825.964 Ft., rendelkezésre tartási jutaléka: 45.950 Ft., kezelési költség 52.632 Ft.

ab) Raiffeisen Bank Zrt.-nél HU0000341797 szerződés azonosító számú kötvény, melynek szerződéses összege: 2.990.000 CHF, melynek 2012. december 12-én a tőke része: 2.990.000 CHF., 2012. december 28. napján a tőke kamata: 11.379,94 CHF. A kötvényhez tartozó óvadéki betét összege 2012. december 28. napján 238.894.774,12 Ft.

b)      A költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,

c)      A költségvetési törvény 76/C 10 bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az Államháztartásért felelős Miniszter kezdeményezi.

 1. a) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-nél rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét vagy számlakövetelés összegét –legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig- 2012. december 28-i dátummal, az Állam által megjelölt számlára utalja.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-nél nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.

6. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C § szerinti adósság konszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

 

 

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: 2012. december 17.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!