Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évben meghozott határozatai III.

200/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2012. (V.09.) sz. határozatát a Kormányhivatal XIX-B-004/703/2012. levelében foglalt javaslata alapján, módosítsa az alábbiak szerint:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Juhász János ügyvéd, a Turi család (Szeged, Hátszegi u. 13.) képviseletében tett kérelmét elutasítja, mivel a kérelem tárgya nem tartozik az Ötv. 101. § hatálya alá, mert nem érint önkormányzati jogot, feladat- és hatáskört. A kérelem magánérdek hosszú távú megtartására irányul és nem érvényesül a közérdek.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

201/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1016015 azonosítószámú, Badacsonytomaj-Badacsony móló park célterületre 2009.11.16. napján benyújtott 2058302178 számon nyilvántartott pályázat tárgyában meghozott támogatásról végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond.
2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat támogatja az Európa a Polgárokért pályázat bennmaradását a 2013. évi Városnap finanszírozása érdekében
3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy részt kíván venni a hamarosan megjelenő energetikai pályázaton, amely energiacsökkentő, napelemmel működő, megújuló energiaforrásokra épül. Hozzájárul, hogy az ilyen tevékenységet folytató vállalkozás felmérést végezzen az önkormányzat és intézményei épületével kapcsolatosan, ha szándékában áll. Szerződést addig nem köt, amíg nem derül ki a pályázat összértéke, és nem válik egyértelművé, hogy közbeszerzés köteles vagy sem. A szándéknyilatkozaton és a felmérésen kívül semmi több nem történhet az ügyben.
4.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a szennyvízcsatornázás V/A ütemével érintett ingatlantulajdonosok részére szükségesnek tartja egy tájékoztató lakossági fórum megtartását a KEOP-1.2.0/09-11 szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatban
A lakossági fórum 2012. szeptember 27.-én 17 órakor a Településfejlesztési koncepció ötletgyűjtő fórumával együtt lesz megtartva az Egry József Művelődési Házban.
A Badacsony újságban közli a lakossággal, melyik utcákat érinti az V/A ütem.
Felkéri Horváth Márta osztályvezetőt, készítsen el egy övezetváltással kapcsolatos  kimutatást, amely a pozitív és negatív oldalát is bemutatja.
5.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete célszerűnek tartja egy felmérés elkészítését azzal kapcsolatban, hogy az intézmények nyertes pályázataiban vannak-e olyan tételek, melyeket költségvetésében az Önkormányzat is finanszírozott.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: 2012.december 31.


 

202/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzat társulási tevékenységérő, a társulás pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


203/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a honlap kezelésére bekért ajánlatok közül kiválasztott partnerrel a szerződéskötéskor megfogalmazza az elvárásait, amelyek a honlap változásával kapcsolatosak. Ehhez várja a Kormányhivatali illetve további képviselői és állampolgári észrevételeket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a fórumot ebben a formában megszünteti. Egy „Írjon nekünk”, vagy „Írja meg véleményét” levelezési oldalt nyit meg a honlapon, ahova leírhatja az állampolgár a véleményét. Ez az Önkormányzat levelesládájába érkezik, de nem publikus a nyilvánosság felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az IT-Nav Hungary Kft-vel kötött szerződést felmondja. A honlap további kezelésével kapcsolatban 3 ajánlatot kér be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

 


204/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 


205/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
- Kalmár György szerződését a Badacsony Újság és a Badacsony TV-re vonatkozóan 2012. december 31-ig meghosszabbítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 


206/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerint működtetését nem képes vállalni.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat szándékáról a Veszprém Megyei Állami Intézményfenntartó Központot tájékoztassa.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a jogszabályi változások figyelembe vételével az októberi ülésen a döntést megváltoztassa.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. október 30.

 


207/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem él a Kistérségi tulajdonban lévő gépjárművek megvásárlási lehetőségével, azt elutasítja, mivel az árat túl magasnak találja.
Felkéri Horváth Márta osztályvezetőt, nézzen utána, hogy ebben a kategóriában milyen lehetőségek vannak azon feltétellel, hogy Bruttó 3-4 M Ft-ig, az Önkormányzat piros Suzuki gépjárművének beszámításával milyen korú és fajtájú, 9 személyes gépjárműveket lehet megvásárolni. A fentieket terjessze a soron következő testületi ülés elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: Folyamatos

 


208/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Reichl Bernadett 0214/49 hrsz-ú ingatlan ¼ tulajdoni hányadára vonatkozó felajánlása tárgyában felkéri a  Vagyongazdálkodási Osztályvezetőt,  nézzen utána a tulajdonostársak elérhetőségének. Keresse meg írásban a tulajdonos társakat, hogy részt tudnak-e vállalni a terület karbantartásában. A napirendi pont tárgyalását elhalasztja az októberi soros Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: A következő soros K-T ülés

 


209/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a megemlékezés október 23.-án legyen megtartva

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


210/2012. (IX.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a megemlékezés október 23.-án legyen megtartva

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!