2013. 06. 20. AD-HOC jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

AD-HOC bizottság

 

Szám:   1/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottságának 2013. június 20-án 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:

Dr. Weller Jakus Tamás        jegyző

Rajzó Ildikó                             bizottsági tag

Csiszka Antal                         bizottsági tag

Kovács László Krisztián        bizottsági tag

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető

(5 fő)

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács László Krisztiánt megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

1/2013.(VI.20.) AD-HOC bizottsági határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága  a 2013. június 20-i ülésén Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Kovács László Krisztiánt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az ülés napirendje a Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

2/2013.(VI.20.) AD-HOC bizottsági határozat

-          Napirend elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata AD-HOC bizottsága 2013. június 20. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

 

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottság a Képviselő-testület határozatának megfelelően megalakult azzal a céllal, hogy a Badacsony újság tartalmát behatárolja. A bizottság feladata a testület felé a javaslattétel, ezért olyan személyek kaptak helyet benne, akiknek ezen a terület valamiféle jártassága van. Tudható, hogy kényes téma, hogy az újságban mi jelenik meg és milyen formában. Van olyan település, ahol szervező bizottság működik, de a testület ezt a lehetőséget elvetette, és etikai kódex kidolgozását kérte, melyet az újság szerkesztőjének be kell tartania. Amikor a településre került jegyzőként, a szerkesztő úr kikérte véleményét az újság tartalmáról. Amikor a szerkesztő szerződése lejárt, akkor döbbent rá, hogy a kényes ügyeket a jegyző elé vitte, pedig egyéni felelőssége lett volna a döntés. A kódex létrehozását támogatja.

Rajzó Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy a település megosztottságát tükrözi a  Képviselő-testület is, a célok elviekben megegyeznek, de a képviselők ezt több oldalról közelítik meg. Ez az újságban is megjelenik. Az olvasókat tényszerűen kell tájékoztatni, ha az újságban megjelenő cikkek ellenséges hangulatot gerjesztenek, úgy nem juthatunk előre. A lakosság egy része már nem is olvassa el az újságot. A bizottság nehéz helyzetben van, ennek tudatában kell a szabályzatot megalkotnia. Sok településen a könyvtáros állítja össze az újságot. Kovács László Krisztián könyvtáros nem helyi lakosként talán kissé kívülről látja a helyzetet, Csiszka Antalnak pedig az újságírás a szakmája. A Képviselő-testületet ő képviseli. Jónak tartja Kalmár György szerkesztő utóbbi időben felvett gyakorlatát, miszerint a másik oldal is reagálhat ugyanabban az újságban. Biztosítani kell az újság tényszerűségét úgy, hogy a szólásszabadság is megjelenjen az olvasói levelek formájában.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Bizottság feladata ezen túlmenően a Badacsony TV. új arculatának a kialakítása is.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag ismerteti, hogy Kalmár úrnak több alkalommal jelezte már, hogy a testületi ülések vágatlan formában való levetítése elavult, inkább rövidebb híradásokat javasol készíteni. Nem célravezető a programok teljeskörű leadása sem. Az embereket meg kellene mozgatni, kíváncsivá tenni, hogy elmenjenek egy adott programra. A város honlapjának az átalakításáról is határozott a Képviselő-testület, átláthatónak, felhasználóbarátnak kell lennie, férjenek fel a TV. programok és a híradások is. A többi településen már ennek megfelelő a honlap, Badacsonytomaj a többiek után kullog ebben a témában is. Sok értéke van a településnek, melyek elvesznek, ha nem lesznek megörökítve.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja Böbi néni tudását is megörökíteni egy riportban.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag szerint esős napokon ily módon a turisták megnézhetnék a település múltjáról készített kisfilmeket, így a kultúra is helyet kaphatna, büszkék lehetnénk a hagyományainkra.

Javasolja, hogy Kalmár úr és az AD-HOC bizottság kapjon meghívást a Humán bizottság ülésére, mert a TV. témáját együtt még át kell tárgyalni. Megjegyzi, hogy Kalmár úr nagyon jó rövidfilmeket készít, csak a helyi testület még nem kérte fel erre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint az augusztusi ülésnek sok napirendje lesz, nem lesz idő ezt a témát átbeszélni. A Honlapra vonatkozó pályázat elbírálásával egyidőben, rendkívüli ülés keretében javasolja megtárgyalni a TV. közvetítéssel kapcsolatos kérdéseket is.  A pályázatot fiatalok részére írja ki az önkormányzat, másutt pld. Gyenesdiáson is ők készítik és működtetik a honlapot.  Kérdezi, hogy a könyvtárnak van-e külön honlapja.

 

Kovács László Krisztián bizottsági tag, könyvtáros elmondja, hogy nincs, a kulturális intézmény honlapján található meg a könyvtár.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint egy integrált honlapra lenne szükség a jelenlegi helyett, melynek valójában most nincs gazdája, nem működik megfelelően.  A honlapnak egyszerűnek, átláthatónak kell lennie.

 

Csiszka Antal bizottsági tag elmondja, hogy nyaralótulajdonosként 15 éve követi a településen történteket, nem tartja megoldhatatlannak a helyzetet. Ismerteti életpályáját, újságírói, szerkesztői és főszerkesztői tevékenységét. Véleménye szerint jó szakmai hozzáértéssel, következetességgel lehet jól csinálni az újságot, viszont a kontroll bevezetését kizártnak tartja. Az újság előző számát jónak tartja, nem tartalmazott politikai hozzászólásokat, csak információkat. Az újságban az szerepeljen, ami a városban történik, szelektálás nélkül, az eseménynek megfelelő súllyal, ahogy az újságírói tisztesség megkívánja. Fontos, hogy minden előzetes információt tartalmazzon. Megjegyzi, hogy az újság impresszuma nincs megfelelően kialakítva, olyan nem létezik, hogy a kiadó és a főszerkesztő ugyanaz, és a költségeket más állja. A felelős kiadó Badacsonytomaj Önkormányzata, a felelős szerkesztő pedig az önkormányzat megbízásából Kalmár György egyéni vállalkozó. Jogászok által előkészített szerződésben rögzíteni kell, hogy kinek milyen jogai, kötelezettségei, milyen felelőssége van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy javasolja-e, hogy a jegyző a testületi üléseken tárgyalt napirendek lényegét közzétegye az újságban.

 

Csiszka Antal bizottsági tag ezt nem tartaná szerencsésnek, a legfontosabb döntésekről szóló tudósítást Kalmár György szerkesztőnek a kötelessége elkészíteni.  Ha mód van rá, előzetes tájékoztatást kell adni a következő ülés témájáról. Ez az újság mintegy 90 %-át lefoglalja, a többit közösen kell megtölteni tartalommal. Nem jó megoldás a kétezer leütés kikötése sem, egy cikkre azonnali válaszlehetőséget kell adni hasonló terjedelemben.  Ezt követően további viszont állásfoglalásokra már ne legyen lehetőség, az nem vállalható fel. Az újságírók etikai kódexében polgári alapjog a tájékozódás joga, a vélemény nyilvánítás joga és az egyéni alkotás megmutatásának nyilvánossága.  A vélemény nyilvánítás joga veszélyekkel járhat, akár becsületsértés is lehet belőle. A trágárságot meg kell tagadni, a politikai vélemény nyilvánításnak megfelelő stílusban szabad utat adni. Kiköthető, hogy a szerkesztőség fenntartja a jogot a beérkezett levelek rövidített formában való közlésére, azonban ezt nem javasolja. Inkább fel kell kérni a benyújtót a rövidítésre. Előfordulhat, hogy olyan cikket kérnek leközölni, mellyel a szerkesztő nem ért egyet, ezt javasolja minden esetben megjegyezni. Javasolja, ha nincs ideje a másik félnek a cikkre reagálni, akkor inkább ne jelenjen meg az adott számban. Ezért javasolja, hogy az egyéni megszólalási idő a lapzárta előtt 1 héttel záruljon le, így lehetőség van a reagálásra. A fogorvos választással kapcsolatosan megjelentetett cikkek nagy részével nem ért egyet, azok tele vannak személyeskedéssel, ez életveszélyes és nem megengedhető. Az újság megjelenésének használna, ha jobb képek lennének benne, a távoli csoportképeket feleslegesnek tartja. Javasolja a szabályokat korrekt módon egy alkalommal megjelentetni az újságban, és azokhoz a szerkesztőnek tartania kell magát.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag megígéri, hogy Kalmár urat tájékoztatja a bizottsági ülésen elhangzottakról. Véleménye szerint nehéz dolga van az újság szerkesztése kapcsán, azonban tisztességgel próbál megfelelni. Megjegyzi, hogy a településen nem hálás feladat közszereplőnek lenni.

 

Csiszka Antal bizottsági tag hangsúlyozza, hogy a személyeskedés nem megengedhető. Meg kell mondania, hogy ebben a formában nem adja le a cikket, de ő nem javíthat bele. Ha korrekt módon végzi a feladatot, kevesebb lesz a konfliktus. Javasolja, hogy a hirdetésekre fektessen az önkormányzat nagyobb hangsúlyt, hiszen a gazdasági élet fejlődik, az információknak értéke van. Munkája során ő külső hirdetésszervezőket is alkalmazott, akik a behozott összeg egy részét megkapták. Véleménye szerint a jelenlegi 8 oldal a hirdetésekkel túlléphető, ha a bevétel ezzel növekszik. Nem javasolja az újság terjedelmének behatárolását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Kalmár György szerkesztő felvetette a Badacsony Újság régiós újsággá alakítását. Ha nagyobb területen jelenik meg az újság, akkor a hirdetések száma is nőhet.

 

Csiszka Antal bizottsági tag jónak tartja az ötletet, javasolja, hogy a társtelepülések állítsák össze a rájuk vonatkozó anyagot. Így nagyobb körben értesülhet a környék lakossága a programokról, eseményekről. A hirdetéseket mellékletként javasolja megjelentetni. A települések a költségekhez a kért példányszámnak megfelelően járuljanak hozzá.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint ez a vendéglátás szempontjából is jó ötlet. A turisztikai szempontból frekventált településeken sok külföldi ingatlantulajdonos és vendég van, ezért a közérdekű dolgokról idegen nyelvű tájékoztatást is lehetne adni. Ez Gyenesdiáson a nyári szezonban már sikerrel működik.

Csiszka Antal bizottsági tag elmondja, hogy a fordítás anyagi lehetőségét meg kell teremteni. Az újságba a hirdetési és idegennyelvi melléklet befűzhető, a pluszban nyomtatott mellékletek pedig szórólapként, akár a Tourinform Irodában igényelhetők. Meghatározott példányban akár a postán is lehetne árusítani, a Tapolcai hírekkel mindig találkozik. Elmondja, hogy a hirdetés díja a kiadót illeti meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy jelen szerződés szerint az újságból és TV. közvetítésből befolyó hirdetések díja a szerkesztőt illeti, de köteles azt a kábel TV. infrastruktúrájának fejlesztésére visszaforgatni.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag megjegyzi, a terjesztői hálózat kialakult, de lehetne bővíteni. Elmondja, hogy korábban színes volt az újság, de anyagi okok miatt a testület fekete-fehér színben adja ki. Kérdezi, hogy erről mi a véleménye a szakembernek.

 

Csiszka Antal bizottsági tag megjegyzi, hogy ha lehetőség van rá, akkor érdemes lenne színesben nyomtatni az újságot, ma már fekete-fehér nyomtatás nem igazán van.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag kérdezi, hogy a könyvtáros részéről van-e valami javaslat ebben a témakörben. Mekkora a könyvtár látogatottsága.

 

Kovács László Krisztián bizottsági tag elmondja, hogy a nyári időszakban a könyvtárat többen veszik igénybe. Az elhangzott javaslatokkal egyetért.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag összefoglalja az elhangzott javaslatokat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a bizottság hozza meg határozatát, mely a Humán bizottság munkáját fogja segíteni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

3/2013.(VI.20.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága a Badacsonyi Média etikai kódexében a következők figyelembevételét javasolja:

-          Az impresszáriumot helyre kell tenni. Kiadó Badacsonytomaj Város Önkormányzata, felelős szerkesztő az önkormányzat megbízásából Kalmár György egyéni vállalkozó.

-          A lap alapfeladata, hogy azokról a helyi eseményekről számoljon be, melyek történtek és történni fognak.

-          Az olvasói leveleknek helyet kell adni, de a bizottság nem javasolja a cikkek terjedelmének a meghatározását.

-          A szerkesztő a megjelentetésre benyújtott anyagot ne írja át, viszont legyen joga visszautasítani vagy rövidítésre illetve stiláris módosításra felkérni a benyújtót. A személyeskedésre minden esetben hívja fel a figyelmet.

-          Fontos, hogy mindkét oldal véleménye ugyanabban a lapszámban jelenjen meg. Az ellenvélemény lehetőleg azonos terjedelmű legyen. Az ellenvélemény után további vitára ne legyen lehetőség.

-          A testületi ülések fontosabb döntéseiről a lakosság kapjon korrekt tájékoztatást, a tudósítást a szerkesztő írja meg.

-          Az újság terjedelme is legyen rugalmasabban kezelve, ne legyen 8 oldalban meghatározva. Az anyagi lehetőség és tartalmi szükségesség szerint készüljön. Ennek kapcsán a hirdetések is kapjanak helyet.

-          Az önkormányzat ajánlja fel Badacsonytördemic, Nemesgulács, Szigliget, Ábrahámhegy és Salföld községeknek az újsághoz való csatlakozást. A példányszám ennek megfelelően nőjön, a települések a kért példányszámot fizessék meg.

-          Ha anyagilag megoldható, az újság ismét színes nyomtatásban készüljön.

-          A Humán bizottság rendkívüli ülésén külön téma legyen az etikai kódex összeállítása, melyre Kalmár György szerkesztő és a bizottság tagjai is kapjanak meghívást. Ezen az ülésen a TV. megreformálásáról és a honlapról is beszélni kell. A bizottság ülésére a pályázati kiírás határidejét követően kerüljön sor.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az AD-HOC bizottság addig működhet, amíg a Képviselő-testület nem fogadja el az etikai kódexet. A médiába tartozik az újság, a TV. és a honlap is.

Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést 10.30  órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás                                                     Kovács László Krisztián

jegyző                                                                       jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!