2014. 12. 18. rendkívüli PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 29/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2014. december 18-án 15,23 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin              elnök

Kun István                     bizottsági tag

Laposa Bence                 bizottsági tag

Nagy Lajos                    bizottsági tag

Nagy Miklós                  bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László            polgármester

Orbán Péter                     alpolgármester

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                 Műszaki osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa              jegyzőkönyvvezető                           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

458/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 5 nyilvános napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

459/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2014. 12.18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

  1. 1. 2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. 658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. 2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 5. VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéshez?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azért merült fel ez a gondolat, mert beszéltek arról, hogy az informatika területén változásokra van szükség. A jelenleg ezen a területen feladatokat ellátó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozó határozott idejű szerződése 2014. december 31-el lejár. Ha belülről kell ezt a feladatot ellátni, szükség van a munkájára. A Képviselő-testület úgy véli, hogy február 28-ig döntés születik majd az ügyben. A másik dolgozó esetében is változások várhatóak, attól függően, hogyan dönt a Képviselő-testület.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja kiegészíteni a határozatot 1 fő segédfelügyelővel, mivel szintén lejár a szerződése december 31-el és még a 20 nap szabadságát sem tudta kivenni.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet, hogy a koncepció tárgyalásakor elhangzott, hogy 2 fő közterület-felügyelővel szeretnének dolgozni.

 

Kun István bizottsági tag véleménye szerint a munka határozza meg a létszámot és ne a létszám a munkát.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztat arról, hogy a két munkavállaló esetében havi 260.000 Ft. + járulékaival, mindösszesen 330.000 Ft-tal kell számolni.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslat elfogadásával, kiegészítve a segédfelügyelőre vonatkozóan, hogy 2015. február 28-ig a bérköltséget a működési kiadások terhére biztosítják, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

460/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

- 2 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló és 1 fő segéd-felügyelő – 2015. január 1-től 2015. február 28-ig tartó – önkormányzatnál történő foglalkoztatásához járuljon hozzá és a szükséges – személyi juttatás és járulékai – fedezetet, mindösszesen 991.000,- Ft összegben a 2015. évi költségvetés működési kiadások terhére biztosítsa. Kérje fel a hivatalt költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy a fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezze.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:               Forintos Ervin bizottsági elnök

2./ Napirendi pont

658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

461/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 658/2014.(XII.09.), 660/2014.(XII.09.) és 661/2014.(XII.09.) számú határozatait helyezze hatályon kívül.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Horváth Márta osztályvezető átadja a bizottság elnökének az 1 db. beérkezett pályázatot.

Forintos Ervin bizottság elnöke felbontja a pályázatot, ismerteti a tartalmát és megállapítja, hogy az érvényes, a szükséges mellékleteket tartalmazza. A pályázatban megajánlott vételár 470.000 Ft a badacsonytomaji 2055 hrsz-ú ingatlanra.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a terület nem beépíthető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja a benyújtott pályázatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

462/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a tulajdonában lévő, Badacsonytomaj, 2055 hrsz-ú ingatlan megvásárlására beérkezett pályázatot.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont

Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy az anyagot a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tárgyalta. Egyszerű közbeszerzési eljárásról van szó. Három céget kértek fel a tervezési feladatokra, melyből kettő tett ajánlatot. Az ajánlatokat átnézve hiánypótlást írtak elő, melyet az egyik cég nem teljesített, így egyetlen érvényes pályázó van, akinek az ajánlata nettó 17.900.000 Ft. A Bíráló Bizottság két javaslatot fogalmazott meg: a Képviselő-testület vagy biztosítsa a pluszforrást, vagy forrás hiányra hivatkozva nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök javaslata, hogy még egy körben futtassák meg az eljárást.

 

Laposa Bence bizottsági tag úgy véli, hogy mivel az előző közbeszerzési eljáráskor sem érkezett olyan ajánlat, ami a becsült értékre vonatkozott volna, olyan szintű követelményeket támasztunk, hogy nem véletlenül nem születik olyan ajánlat, amit mernének vállalni. Amennyiben a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja majd az eljárást, úgy gondolja, hogy akkor az új kiírást módosítani kell.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető tájékoztat arról, hogy a közbeszerzési ajánlatban kértünk egy vázlat tervet is, mely kb. 2 m. Ft. értékű, valamint a műszaki tartalmat is lehet valamilyen szinten csökkenteni, továbbá a területet is.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy az előző pályázat miért lett eredménytelen?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy forrás hiány miatt.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy tervpályázatot írjanak ki, ne közbeszerzést.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök nem tartja jónak, ha külön terveztetnek és egy másik cég valósítja meg.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a tervpályázatnak vannak előnyei és hátrányai is. Milliós nagyságrendű díjakat kell kitűzni, de azzal egyetért, hogy könnyebben tudna döntést hozni a Képviselő-testület.

 

Laposa Bence bizottsági tag kiemelt projekteknél a társadalmasítás miatt támogatná, hogy egy jól meghatározott, csökkentett műszaki tartalmú tervpályázat keretében kerüljön kiírásra a tervezés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

463/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. a Badacsonytomaj – tervezési feladatok közbeszerzési eljárását forráshiányra hivatkozva, nyilvánítsa eredménytelennek.
  2. 2015. január 01-én csökkentett műszaki tartalommal kerüljön új eljárás kiírásra.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont:

VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri a bizottság tagjainak a véleményét a tagi kölcsönre vonatkozóan.

 

Kun István bizottsági tag úgy gondolja, hogy a cég az új vezetővel had kezdjen nulláról, tekintettel arra, hogy az év első hónapjaiban nem számíthatnak bevételre, hacsak az Önkormányzat nem tud nekik munkát adni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a testület igyekszik megfontoltan gazdálkodni, egyéb ügyekben százezer forintos összegeken is vitatkoznak, nem tudja, hogy egy gazdasági társaságnál ez megengedhető-e?

 

Nagy Miklós bizottsági tag javaslata, hogy a Kft. két szezon alatt dolgozza le ezt az összeget.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az adott év végéig ezt az összeget vissza kellene fizetniük.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésétől tekintsenek el, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

464/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN KFT  kérelmét fogadja el az alábbiak szerint:

- A 152/2014 (II.26.) határozattal a KFT részére megállapított 6,2 millió forint tagi kölcsön összegét működési támogatás jogcímre módosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 33/2014. (I.23.) sz. határozattal kapcsolatban is döntés szükséges.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök úgy érzi, hogy az ügyvezető nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a bevételei teljesüljenek. Kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben lévő 1) sz. határozati javaslat szerint, hogy az 5 m. Ft-ot támogatásként továbbra is fenntartsa a Képviselő-testület a közhasznú feladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozására, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

465/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN KFT  kérelmét fogadja el az alábbiak szerint:

- A 33/2014. (I.23.) határozatát módosítsa azzal, hogy  az előírt fejlesztésekről, a Kft. bevételeinek alulteljesítése miatt eltekint és az 5 m. Ft-ot támogatásként továbbra is fenntartja a közhasznú feladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozására.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a  munkáját. Több napirendi pont nem lévén a bizottság nyílt ülését 15,56 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Miklós

elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!