2014. 11. 19. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 25/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2014. november 19-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  ( 5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás       jegyző

Wolf Viktória                  aljegyző

Tamás Lászlóné             Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                Műszaki osztályvezető

Rakics Anna                  VN. Kft. ügyvezető

Jerszli Judit                    igazgató

Lukács Antalné              ügyvezető

Váli Péter                       vállalkozó

Talabér-Nagy Szilvia     SZM elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                   (12 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

387/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 23 nyilvános napirendi pontot elfogadja,  kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

388/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2014. 11.19-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága  a 2014. november 19-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

1.  Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Váli Péter, Hámori Ágnes, Dr. Szalai Dénesné, Vásárhelyi Árpád

2.  Nemzetek Háza – CFU bérleti díj ügyének rendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Prof. Dr. Pusztay János

3.  Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Talabér-Nagy Szilvia SZM elnök

4.  A Badacsonytomaji Kolping Családi Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit egyesület elnöke

5.  BVÖKI által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények költségeire javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8.  Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9.  Badacsonytomaj Város Nemzeti Vagyonáról szóló 23/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.  Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11.  Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. VN. Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

13.  VN. Kft. 2015. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

14.  Idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

15. Menü Kft. 2009-2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

16. Menü Kft. üzleti tervének 2015. évi tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

17. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

18. Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2015. évi   munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervének   meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21.  Szennyvízcsatornázás V. ütem terveinek engedélyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. A 2055. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23.  Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Váli Péter, Hámori Ágnes, Dr. Szalai Dénesné, Vásárhelyi Árpád

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Váli Péter urat. Elmondja, hogy Váli Péter közös képviselő magánerős út építéséhez kéri az önkormányzat támogatását oly módon, hogy a költségek egy részét – 4.100 eFt-ot az érintett lakosok – felvállalják. Kérdezi, hogy ez hogy értendő.

 

Váli Péter vállalkozó elmondja, hogy nettó összegben számolt, nem tudja, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzat vissza tudja-e igényelni.  Még 10-15 ingatlantulajdonost nem sikerült elérnie, valószínű tőlük újabb támogatást tud szerezni. A többiek támogatták a beruházást. Két ajánlatot kért be, a Horváth Ép. Kft-től illetve Aszfalt János által vezetett Kft-től, akinek a hegyi utak építésében komoly tapasztalata van, ajánlata 2.800 Ft/m2 + ÁFA. Az anyag nem tartalmazza a tervezési és az ellenőrzési költséget, mivel ezt az önkormányzat döntéséig nem kívánták felmérni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kérelmező befizeti az önkormányzat számlájára a támogatást. Ezt követően a beruházást a műszaki osztály bonyolítja le.  Az árajánlat inkább iránymutatásként fogható fel. Az előkészítés – mivel felújításról van szó – kb. 1 hónapot vesz igénybe. Terveztetni nem feltétlenül kell, inkább egy kitűzésre van szükség.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi Váli Pétert, hogy elfogadható-e számukra, ha a Major útra illetve az Öreghegyi útra vonatkozóan az önkormányzat a teljes bekerülési költség 50-át adja át támogatásként.

 

Váli Péter vállalkozó elmondja, igen. A lakosok hajlandók segíteni az előkészítésben, illetve aktívan részt vállalnak az út építésében is. Az utat évtizedek óta használják, fontos a vízelvezetés kiépítése, illetve hogy a víz az út szélét ne mossa le. Elmondja, hogy felmerült Badacsonyörs és Salföld összekötése az út folytatásával. Javasolja az érintett önkormányzatok polgármesterét megkeresni, illetve lobbi tevékenységet végezni a vállalkozók felé. 2-3 éves távlatban elképzelhetőnek tartja, szívesen támogatná a teljes útszakasz megépítését, mert ez turisztikai fejlődést hozna.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Major út és az Öreghegyi út vonatkozásában az önkormányzat az össz. bekerülési költség 50 %-ával támogassa a beruházást a fejlesztési tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy ez a vállalás a következő évi költségvetésben szerepeljen.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

389/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása – Major út és Öreghegyi út

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Major út és az Öreghegyi út vonatkozásában az önkormányzat az össz. bekerülési költség 50 %-ával támogassa a beruházást a fejlesztési tartalék terhére.

Javasolja, hogy a vállalás a következő évi költségvetésben szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Hámori Ágnes a Mandulás úti szennyvízcsatorna építés támogatását kéri, a bekerülési költség – 1.970.484 Ft – 25 %-át vállalja fel a lakosság. Javasolja, hogy a 2015. évi költségvetésben név szerint szerepeljen ez a tétel.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja megkeresni a kérelmezőt azzal, hogy 50 %-ban tudja az önkormányzat támogatni a beruházást, a költségek fennmaradó részét a lakóknak kellene felvállalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Mandulás úti szennyvízcsatorna építést az önkormányzat az össz. bekerülési költség 50 %-ával támogassa a 2015. évi közműalap terhére, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy ez a vállalás a következő évi költségvetésben szerepeljen.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

390/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása – Mandulás út

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mandulás út vonatkozásában az önkormányzat az össz. bekerülési költség 50 %-ával támogassa a beruházást a közműalap terhére.

Javasolja, hogy a vállalás a következő évi költségvetésben szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Dr. Szalai Dénesné közös képviselő a Föld utcai ivóvízvezeték építés támogatását kéri, a becsült összköltség 5.235.756 Ft, melynek 25 %-át vállalnák fel. Javasolja, hogy abban az esetben, ha a lakosság a beruházás költségének 50 %-át felvállalja, az önkormányzat támogassa a kérelmet a közmű alap terhére.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy ez a vállalás a következő évi költségvetésben szerepeljen.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

391/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása – Föld utca

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Föld utcai ivóvízvezeték építését a bekerülési költség 50 %-ában támogassa a közműalap terhére abban az esetben, ha az érintett lakók a beruházás költségének felét felvállalják.

Javasolja, hogy a vállalás a következő évi költségvetésben szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Vásárhelyi Árpád a Helbeck utca szennyvízcsatornázásához kér támogatást. A becsült költség 5.435 eFt,a lakossági hozzájárulás 54,2 %. Javasolja a szennyvíz és közműalap terhére a beruházás támogatását, maximum 50 %-ban. Kiemeli, hogy minden utat rendeltetésszerű állapotba kell visszaállítani, ennek költéségét is szerepeltetni kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja felső limit meghatározását, illetve azt, hogy a teljes bekerülési költség 50 %-át minden esetben fizessék be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a javaslattal oly módon, amennyiben a beruházás összköltsége nem haladja meg a 6 millió forintot, akkor az önkormányzat 50 %-ban támogassa a beruházást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

392/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása – Helbeck utca

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a Helbeck utca szennyvízcsatornázásának összköltsége nem haladja meg a 6 millió forintot, akkor 50 %-ban támogassa a beruházást a szennyvíz és közműalap terhére.

Javasolja, hogy a vállalás a következő évi költségvetésben szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Nemzetek Háza – CFU bérleti díj ügyének rendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Prof. Dr. Pusztay János

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előzményi iratokat kiküldtük, az ügy jogerős, végrehajtás alatt áll. Utolsó kérése Pusztai professzor úrnak, hogy a fennálló bérleti díj tartozását az önkormányzat számítsa be. Ismerteti, hogy a Keresztúry házat az önkormányzat átadta részükre a szerződés szerint teljes egészében, viszont az alsó rész soha nem került valójában a birtokukba, ott a mai napig konditerem működik. Mivel a teljesítés az önkormányzat részéről nem felelt meg a szerződésnek, kérik a fennálló bérleti díj beszámítását.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a tartozás elengedését. Megjegyzi, hogy az erkölcsi veszteségünk nagyobb, mint a jelzett összeg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a bérleti díjon felül 136.528 Ft közüzemi folyószámla tartozás is fennáll. Javasolja, hogy ezt fizesse ki a kérelmező.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vita volt a felek között az 5 éves bérleti időszak lejártának időpontja miatt is.  Több hónapig nem használták az épületet, ekkor keletkezett a bérleti díj hátralék. Ha a közüzemi tartozás ekkor keletkezett, akkor nem kellene követelni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a működés időszakában keletkezett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az A. határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kérelmező a közüzemi díj tartozást 136.528 Ft értékben fizesse be az önkormányzathoz, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

393/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemzetek Háza – CFU bérleti díj ügyének rendezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nemzetek Háza – CFU bérleti díj ügyének rendezése napirendi ponttal kapcsolatosan a Nemzetek Háza, Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége Egyesülettel (1062 Budapest, Bajza u. 54.) képviseli: Rubovszky Éva elnök, és a vele együttműködő tagszervezete Colegium Fenno Ugricum (1062 Budapest, Bajza u. 54. képviseli: prof. Dr. Pusztay János) 2008. július 30. napján létrejött bérleti szerződéssel kapcsolatosan fennálló bérleti díj hátralékot – tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés 1. pontját csak részlegesen tudta teljesíteni a bérleti időszak alatt –a bérleti díjba számítsa be.

Kérelmező a 136.528 Ft-os közüzemi díj tartozást fizesse be az önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelme

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Talabér-Nagy Szilvia SZM elnök

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Talabér-Nagy Szilviát, a Szülői Munkaközösség elnökét.

 

Talabér-Nagy Szilvia elmondja, hogy a buszköltségre új ajánlatot kaptak, 400 eFt lenne plusz további 100 eFt a kért 350 eFt-tal szemben. Ebből a Szülői Munkaközösség 100 eFt-ot tud felvállalni, 38 gyerek és 5 felnőtt menne síelni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy járuljanak hozzá a költségekhez azok az önkormányzatok is, ahol az érintett gyerekek laknak. Tördemicről 4 gyerek, Káptalantótiból 2 gyerek megy síelni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi lenne, ha Szlovákiából jönne a busz. 250 eFt vállalkozói hozzájárulás érkezett, tehát 150 eFt-ot kellene hozzátennie az önkormányzatnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a testületi ülésig további ajánlatok bekérését, majd a legkedvezőbb ajánlat figyelembevétel dönteni a támogatás mértékéről. Kéri, hogy aki ezzel  egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

394/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmét megtárgyalta.

Javasolja 2014/2015. évi sítáborozáshoz szükséges autóbuszra további ajánlatok bekérését, majd a legkedvezőbb ajánlat figyelembevétel döntsön a támogatás mértékéről.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont

A Badacsonytomaji Kolping Családi Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit egyesület elnöke

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Tamás Lászlóné elmondja, hogy a civil szervezetek részére 210 eFt keretösszeg áll rendelkezésre, ezért pótfedezet biztosítására lesz szükség az egyik tétel esetében.

 

Forintos Ervin kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi bizottság átruházott  hatáskörében 100 eFt vissza nem fizetendő támogatást biztosítson a Kolping Egyesület részére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

395/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonytomaji Kolping Családi Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva - a Kolping Család Egyesület részére az őszi és téli programok lebonyolításához 100 eFt vissza nem fizetendő támogatást biztosít a 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására biztosított keret terhére.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és a kifizetést eszközölje.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

Határidő: elfogadásra azonnal, támogatási szerződés megkötésére 8 nap, kifizetés 2014. december 15-ig.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

5./ Napirendi pont

BVÖKI által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények költségeire javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy el kell dönteni, hogy mi a testület szándéka az intézménnyel. A szüretre pld. 8 millió forintot állított be, az idén jóval több volt a rendezvény költsége. Kérdezi, hogy a kötelező önkormányzati rendezvényeken kíván-e a testület változtatni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az újévi köszöntő, a könnyűzenei koncert, a Tájházi napok költsége mit takar.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy az újévi köszöntő rendezvény 220 eFt-os költsége étkezést is tartalmaz. A másik két rendezvénynek a kiadási oldalát mutatta be, az esetleges  bevételekkel nem számolt.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy az újévi köszönti olyan önkormányzati rendezvény, melyre a környékbeli politikai szereplők kapnak meghívást, viszonylag nagy létszámmal kerül megrendezésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a műsorok végleges anyagi vonzatának tárgyalása a költségvetéssel egyidőben történjen meg a bevételi és kiadási oldal figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze. Kiegészítésként a civil szervezetek nyújtsák be programtervezetüket.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

396/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények költségeire javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BVKI által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények végleges anyagi vonzatának tárgyalása a költségvetéssel egyidőben történjen meg a bevételi és kiadási oldal figyelembevételével.

Kiegészítésként a civil szervezetek nyújtsák be program-tervezetüket.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória aljegyző kéri a testületet és az intézményvezetőket, hogy a költségvetést érintő javaslataikat december elejéig adják le, mivel a költségvetési koncepció elkészítése komoly tervezési feladatot jelent.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a hivatal informatikai helyzetéről kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a legnagyobb probléma a szerver géppel van, az internet elérési lehetőségünk nem megfelelő. Vannak olyan elavult gépek, melyek fejlesztése szintén fontos. Az informatikus levezette a szükséges fejlesztéseket, kéri, hogy a testület a 2015. évi informatikai fejlesztést támogassa.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a két lehetséges partner felajánlotta szolgáltatását, másféle elképzelés is szóba jöhet, mint az eddigi.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy felső szintű jogszabály egyre több olyan rendszerhasználatot ír elő, mely internet alapon működik. Gyengíti a munka hatékonyságát, hogy a hálózati rendszerről gyakran ledobódunk. Minden megoldás elfogadható, ami a rendszert gyorsítja.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az internetről való leesés a szünetmentesek miatt illetve a wifi szórása miatt fordul elő. Több rutert kell elhelyezni, a gépek elavultak.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy az anyag szerint a hivatal dolgozóinak 8 éve nem volt béremelésük. Kérdezi, hogy a cafetéria mit takar.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a munkatörvénykönyves dolgozók és a hivatali dolgozók között bérfeszültséget okoz az, hogy 20-25 éve a közszolgálatban dolgozó középfokú végzettségű munkatársak minimálbérre történő kiegészítéssel dolgoznak, illetve diplomások hagyják el a pályát. Az alapilletmény adott költségvetési évre való megemelésére van lehetőség a testület döntése szerint. A cafetéria bruttó 200 eFt, nettó 147 eFt, mely Erzsébet utalványra, Szép kártyára, számítástechnikai eszközök beszerzésére, stb. fordítható.

 

Orbán Péter alpolgármester a hivatali dolgozóknak 15 %-os béremelést javasol fentiekre tekintettel.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a felsőfokú végzettségűek esetében 30 %-kal, a középfokú végzettség esetén 20 %-kal lehet eltéríteni a béreket a jogszabály szerint. Összehasonlításként elmondja, hogy a 25 éve itt dolgozó köztisztviselő bére bruttó 118 eFt, a VN.  Kft. szakmunkásai pedig mintegy 140 eFt-ot keresnek. A Jegyző úr mindenkit támogat, aki továbbtanulási szándékát bejelenti, ezzel mindössze egy köztisztviselő élt. Van lehetőség teljesítményértékelés alapján is eltérni, de bérfeszültség emiatt is keletkezhet. Felfelé max. 30 %-kal, lefelé max. 20 %-kal van mód a módosításra, mely a jegyző úr hatáskörébe tartozik. Erre eddig a testület nem biztosított forrást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az illetménykiegészítés került beterjesztésre 1 évre, nem a bérek eltérítéséről van szó.  Ha nincs rá forráskapacitás, 2016-tól a testület úgy dönthet, hogy nem adja meg.  2016-tól ígéret van a közszolgálati életpályára, mely várhatóan illetményalap emeléssel jár.

 

Laposa Bence bizottsági tag felveti, hogy az informatika terén a jogtiszta helyzet elengedhetetlen követelmény. Kérdezi, hogy az office helyett tudna-e a hivatal ingyenes eszközökkel dolgozni.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy nem ilyen formában érkeznek az anyagok, és az átkonvertálás során elvesznek.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy a kollégák bére fejlődjön, de a költségvetési számok hiányában nem merné bevállalni, az új szerkezetet sem állították még fel. A béremelés kiszámítható, viszont a költségvetés alapszámait terheli. Az érdekeltségi alap többletteljesítmény alapján adható, lehet akár nagyobb összeg is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Orbán Péter alpolgármester javaslatát támogatja – 2015-ben a bérek 15 %-kal történő megemelése – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

397/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója – hivatali dolgozók béremelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja a hivatali dolgozók bérének 15 %-kal történő megemelését 2015. évben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a testület vizsgálja meg az érdekeltségi alap létrehozását, az illetmény kiegészítés pedig akkor jelenjen meg a 2015. évi költségvetésben, ha erre fedezetet lát , kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

398/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója – érdekeltségi alap létrehozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg az érdekeltségi alap létrehozásának lehetőségét, az illetmény kiegészítés pedig akkor jelenjen meg a 2015. évi költségvetésben, ha erre fedezetet lát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a költségvetésben szerepeltetni kell az informatikai fejlesztéseket, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy az aljegyző asszony Laposa Bence bizottsági taggal dolgozza ki a megfelelő sturktúrát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

399/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója – informatikai fejlesztések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetésben szerepeltesse az informatikai fejlesztéseket. Ehhez az aljegyző asszony Laposa Bence bizottsági taggal dolgozza ki a megfelelő struktúrát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a költségvetési koncepció elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

400/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciójáról szóló beszámolót fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az új szervezeti felállással az SZMSZ már módosítva lett, ebben az anyagban a finomabb módosítások szerepelnek.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ez előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

401/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet tervezet 2. §-a tartalmazza azokat a tevékenységeket, melyek kivételt képeznek.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a megállító táblákat illetve az üzlet előtti helyeket kivenni a szabályozásból.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy Hídvégiékre vonatkoztatva a 3. övezet kerüljön ki a tervezetből.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozik a mozgóárusítás szabályozása. A településen több mozgóárus árusít pld. szódát és gázt is, viszont az adót nem ide fizetik.  A helyi szódagyártó igény esetén kiszállítaná a házhoz a terméket. Kérdezi, hogy elzárkózhat-e a mozgóárus részére az engedély kiadásától.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy csak megfelelő jogalappal lehet kitiltani valakit a településről. A versenyhelyzet a lakosságnak kedvez, az önkormányzathoz több közterület használati díj folyik be. A helyi vállalkozó adókedvezményt kaphat jogszabályi keretek között. Megoldás lehet, hogy komplexen kezelve senki nem kaphat engedélyt mozgóárusításra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy sokan örülnek a mozgóárusításnak, a lakosság jelentős részének van rá igénye.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja ezt a témát a közmeghallgatáson megtárgyalni a lakosság bevonásával. Problémát jelent, hogy nem azonosak a feltételek, mert a mozgóárus az árut számla nélkül adja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a mozgóárusítás a közmeghallgatás napirendje legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

402/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat - mozgóárusítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mozgóárusítás témakörét a Közmeghallgatásra napirendként vegye fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Nemzeti Vagyonáról szóló 23/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat vagyonának összetétele változott, ennek pontjait ismerteti. A tervezet 1. §-ában foglaltakat tartalmazza a Nemzeti Vagyonról szóló törvény is. Megjegyzi, hogy alacsonyabb szintű jogszabályban nem kell leírni azt, amit a magasabb szintű tartalmaz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását javasolja a testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

403/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Nemzeti Vagyonáról szóló 23/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Badacsonytomaj Város Nemzeti Vagyonáról szóló 23/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti a rendelet tervezetet. A Kormányhivatal állásfoglalásának a jelenleg hatályos 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos 2. pontjában megfogalmazottakkal összefüggésben elmondja, hogy törvény hatálya alól nem lehet helyi rendelettel semmit kivonni. Ismerteti, hogy Tóth Tamás a régi polgármesteri hivatal hasznosításával kapcsolatosan megkeresést nyújtott be, kérve, hogy a testület tekintsen el a közjegyzői okirat készítésétől. A rendelettervezet szerint, ha a bérleti díj meghaladja a havi 50 eFt-ot, akkor célszerű a közokiratba foglalás.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzatnak milyen bérlakása, szolgálati lakása van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Dr. Sellyei Ferenc bérli az egyik önkormányzati lakást. A másikat Farkas Erzsébet, mint jogcím nélküli lakáshasználó használja, a testület által meghatározott lakáshasználati díjat fizeti illetve a korábbi időszakról fennálló tartozását törleszti.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáfűzi, hogy az iskolában lévő szolgálati lakást a korábbi testület a Színvonal Művészeti Iskolának adta.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a rendelettervezetben nem javasolja meghatározni a közokiratba foglaláshoz a bérleti díj mértékét. Kis összeg esetén egyedileg javasolja vizsgálni a kérdést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy dönteni kell a rendelet módosításról illetve a törvényességi felhívással kapcsolatosan. Javasolja, hogy a törvényességi felhívással részben értsen egyet a bizottság. A rendelettervezettel kapcsolatosan egyetért azzal, hogy ha nem szerződésszerinti a teljesítés, akkor a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést hatékonyabban lehet végrehajtani.

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a törvényességi felhívásban foglaltakkal részben egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

404/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – törvényességi észrevétel

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal - a jelenleg hatályos 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan – részben értsen egyet.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Nagy Miklós bizottsági tag által elmondottak beépítését támogatja a rendelet tervezetbe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

405/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletben nem javasolja meghatározni a közokiratba foglaláshoz a bérleti díj mértékét. Kisebb összeg esetén egyedileg javasolja vizsgálni a kérdést.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a 8. napirendi pont tárgyalásának folytatását, mivel a bizottság nem hozott teljes körű döntést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

406/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat tárgyú napirend tárgyalásának folytatásáról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Laposa Bence bizottsági tag összefoglalja, hogy a megállító táblák, az üzletek előtti közterület illetve a C. pont kivételét javasolta a bizottság a rendelet tervezetből.

 

Forintos Ervin bizottság elnök kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

407/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

-           Megállító táblákat ne lehessen kirakni a közterületre.

-           Az üzletek előtt ne legyen közterület bérbe adva.

-           A tervezet 2. §. (11) bekezdéséből kerüljön ki a C. pont.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

11./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyagnak az a célja, hogy ha a testület adómértéket szeretne változtatni, akkor most tegye meg. Az adótörvény elfogadásra került, a jövőben az önkormányzat települési adót állapíthat meg. Új adófajtát behozni, adómértéket emelni csak 2014. december 31-ig lehet, és a helyi rendeletet 2014. november 30-ig ki is kell hirdetni. Javasolja kimondani, hogy a testület nem kíván települési adót bevezetni.

 

Krisztin N. László polgármester felveti annak a lehetőségét, hogy az elhanyagolt ingatlanokra 2016. január 1-től kerüljön plusz adó bevezetésre. Az adókivetés utókövető lenne, az előző év figyelembevételével.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri ezt a felvetést a közmeghallgatáson is elmondani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt már a helyi adórendelet valamilyen szinten tartalmazza, a gondozatlan terület után magasabb a telekadó.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy adóemelések nélkül a testület nem tudja finanszírozni a működést, az adókat optimalizálni kell. Az idegenforgalmi adó után állami támogatást kapunk, ezt az adónemet megemelné 450 forintra. Az iparűzési adónál a 4 millió forintos kiesést vizsgálná. Célszerű lenne visszatenni a korábbi szabályozást, ez vállalható teher véleménye szerint. A romos, elhanyagolt épületekre, gondozatlan területek esetén különadót alkalmazna, melyhez a feltételrendszert ki kell dolgozni. Hangsúlyozza, hogy ezzel nem akarják a lakosságot súlytani, de a több 10 éve elhanyagolt ingatlanokat értékesítse a tulajdonos vagy gondozza. Az állandó lakosok által lakott épületekre a javaslata nem vonatkozik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy gondozatlan ingatlanok esetében a jogszabály szerint maximum 336,70 forint/m2 telekadó vethető ki. Értelmező rendelkezéseket kell megfogalmazni, hogy mi számít pld. romos épületnek. Rövid idő áll rendelkezésre, javasolja megvizsgálni a lehetőségeket, és 2016-tól életbe léptetni. Addig mindenkiben tudatosítani kell a testület szándékát, a közmeghallgatáson is beszélni kell róla.

 

Kun István bizottsági tag adó visszatérítést, kedvezményes virágvásárlási lehetőséget, stb. javasol annak, aki kiemelkedően rendben tartja a birtokát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a be nem építhető, gondozott telkek adója 10 forint/m2 maradjon. Az iparűzési adókiesés abból adódott, hogy akinek a bevétele a 2 millió forintot nem haladta meg, nem fizetett iparűzési adót.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a helyi vállalkozások támogatásával, de ez a döntés nem váltotta ki az elvárt hatást. Szabályozni kellene, hogy megtakarításból fejlesszen a vállalkozó, ne pedig felélje azt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint egy vállalkozó a 2 %-os iparűzési adót ki tudja gazdálkodni, inkább csak trükközésre ad okot ez a korábbi döntés.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az alábbiakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Az építményadó mértéke 2015. január 01-től legyen:

a, lakás céljára szolgáló épület (lakás, lakóház ) esetén. 100 Ft/m2.

b, a külterületen lévő építmény, -ha az ingatlant a Htv. 12. §-a szerinti tulajdonosa vagy

résztulajdonosa életvitelszerű lakhatás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra

vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik –esetén:

100 Ft/m2.

c, nem lakás céljára szolgáló épület –garázs, műhely és pince esetén: 500Ft /m2.

d, nem lakás céljára szolgáló épület – kivéve garázs, műhely, és pince – minden más épület,

épületrész esetén: 600 Ft/m2.

 

A telekadó mértéke 2015. január 01-től legyen:

a, beépíthető, de be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó: 100 Ft/m2.

b, az önkormányzattól kedvezményes áron vásárolt beépítési kötelezettséggel terhelt, de

a beépítési kötelezettség lejártáig be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó:

150Ft/m2.

c, beépítettségtől függetlenül gondozatlan ingatlanok után fizetendő telekadó: 336,7 Ft/m2.

d, a be nem építhető, gondozott ingatlan után fizetendő telekadó: 10 Ft/m2.

 

Idegenforgalmi adó mértéke 2015. január 01-től legyen:

450 Ft/fő/vendégéjszaka.

 

2015. január 01-től az iparűzési adó mértéke legyen:

-  állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,

-  ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5.000 Ft/nap.

- A 2013. február 15-től hatályos módosítás – 2 millió forint vállalkozás szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozás adómentes – szűnjön meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

408/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a helyi adókról szóló rendeletet megvizsgálta és a Képviselő-testület felé az alábbi javaslatot teszi:

Az építményadó mértéke 2015. január 01-től legyen:

a, lakás céljára szolgáló épület (lakás, lakóház ) esetén. 100 Ft/m2.

b, a külterületen lévő építmény, - ha az ingatlant a Htv. 12. §-a szerinti tulajdonosa vagy résztulajdonosa életvitelszerű lakhatás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik – esetén:  100 Ft/m2.

c, nem lakás céljára szolgáló épület – garázs, műhely és pince esetén: 500Ft /m2.

d, nem lakás céljára szolgáló épület – kivéve garázs, műhely, és pince – minden más épület,  épületrész esetén: 600 Ft/m2.

 

A telekadó mértéke 2015. január 01-től legyen:

a, beépíthető, de be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó: 100 Ft/m2.

b, az önkormányzattól kedvezményes áron vásárolt beépítési kötelezettséggel terhelt, de a beépítési kötelezettség lejártáig be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó: 150Ft/m2.

c, beépítettségtől függetlenül gondozatlan ingatlanok után fizetendő telekadó: 336,7 Ft/m2.

d, a be nem építhető, gondozott ingatlan után fizetendő telekadó: 10 Ft/m2.

 

Idegenforgalmi adó mértéke 2015. január 01-től legyen:

450 Ft/fő/vendégéjszaka.

 

2015. január 01-től az iparűzési adó mértéke legyen:

  1. állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,
  2. ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5.000 Ft/nap.
  3. c. A 2013. február 15-től hatályos módosítás – 2 millió forint vállalkozás szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozás adómentes – szűnjön meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Jegyző úr dolgozzon ki alternatívákat arra, hogyan lehetne a gondozatlan, nem használt ingatlanok tulajdonosait ösztönözni az ingatlanuk rendbetételére vagy értékesítésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

409/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata – gondozatlan ingatlanok rendbetétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy dolgozzon ki alternatívákat arra, hogyan lehetne a gondozatlan, nem használt ingatlanok tulajdonosait ösztönözni az ingatlanuk rendbetételére vagy értékesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 10.30 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 11.02 órakor folytatódik.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

12./ Napirendi pont

VN. Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nehéz úgy elkészíteni a koncepciót, hogy nem tudják, mi lesz a Kft. távlati jövője, hiszen szó volt új telephely kialakításáról, egyéb bevételt növelő tevékenységekről. Ezért a tavalyi év bevételeit és kiadásait vette alapul, kisebb beruházásokat tervezve. Pld. két parkoló automata cseréje szükséges, 4 millió forint értékben. Létszámnövekedést szintén terveztek, az új vezető bérét és két fő fizikai dolgozó bérét tervezték a megnövekedő feladatok miatt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Bercsényi utcai játszótérre mikor kerülnek vissza az elvitt játékeszközök.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a játékok megrongálódtak, balesetveszélyesek voltak, ki kell cserélni őket. A játszótér minőségi tanúsítványa jövőre jár le. A testületi ülésen tudja megmondani, hogy az új eszközök mennyibe kerülnek.

 

Forintos Ervin köszönti Székely István könyvvizsgálót, kéri, hogy tegye meg hozzászólását.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy az új telephelyre költözésnek többletköltségei lesznek. Kérdezi, hogy milyen bevételnövelő tevékenységekkel kívánja a megtérülést biztosítani a testület. A létszámmal kapcsolatos véleményét leírta, alkalmi munkaerő bevonását javasolja a strandok és parkolók üzemeltetésébe.  Az eszközpark elavult, ebben előre kell lépni. A ¾ évi adatok alapján látható, hogy a Kft. veszteséges lesz, januárban a finanszírozásról gondoskodni kell. A parkosításra az idén többet költött a Kft, jövőre emiatt is nagyobb támogatásra lesz szükség.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy megbízása 2014. december 31-ig szól, szeretné az új vezetővel közösen egyeztetni a Kft. jövőjével kapcsolatos kérdéseket. A szezonális dolgozók 4-5 hónapra vannak felvéve. Alkalmi munkaerő a nyári időszakban nem igazán van, a diákokkal nem tudják megoldani a feladatokat, ők nem dolgozhatnak napi szinten 11-12 órát.  Várja a lakosság visszajelzését a parkosítással kapcsolatosan. Ha megfelelő volt, akkor minimum az ezévi költségekkel kell számolni. A 6,2 millió illetve 5 millió forintot nem tudják visszafizetni, kéri hogy ezen összegek támogatásként kerüljenek átcsoportosításra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2013-ban kötelező közszolgáltatásként bevezetésre került a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítása, erre két évre kötöttünk szerződést a vállalkozóval. 2015-től ezt a feladatot a Kft. átvehetné, bizonyos technikai felszerelést kell hozzá biztosítani, illetve engedélyeztetni kell. Lerakóhelyként a Tapolcai Szennyvíztelep van megjelölve.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg, hogy milyen feltételrendszernek kell megfelelni ahhoz, hogy a folyamatba a Kft. be tudjon kapcsolódni. A kiadási és bevételi oldal kimutatásával a következő bizottsági ülésre készüljön el az előterjesztés. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

410/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója – nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a hivatal vizsgálja meg, hogy milyen feltételrendszernek kell megfelelni ahhoz, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvizet a VN. Kft. szállíthassa 2015-től. A kiadási és bevételi oldal kimutatásával a következő bizottsági ülésre készüljön el az előterjesztés.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Fő utcai járda Tűzoltószertártól a körforgalomig terjedő szakaszának felújítására készítsen árajánlatot.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy a Fő utcát a Kert utcával összekötő szakaszt is javítani kellene.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja felkérni a beruházásokért felelős tanácsnokot és a műszaki osztályvezetőt, hogy a Horváth Ép. Kft-vel tárgyaljanak ezen szakasz kedvezményes megújításáról, melynek eredményéről mielőbb adjanak a testület részére tájékoztatást. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

411/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója – Fő utcát a Kert utcával összekötő járdaszakasz felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága felkéri a beruházásokért felelős tanácsnokot és a műszaki osztályvezetőt, hogy a Horváth Ép. Kft-vel tárgyaljanak a Fő utcát a Kert utcával összekötő járdaszakasz kedvezményes felújításáról, melynek eredményéről mielőbb adjanak a testület részére tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a Kft. telephelye nem maradhat a központban, ezért gondolták, hogy a 6 ha-os területre költözzenek át.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az ingatlan közművesítése megoldható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a VN. kft. 2015. évi üzleti terv koncepcióját elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

412/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a VN. Kft. 2015.évi üzleti terv koncepcióját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

13./ Napirendi pont

VN. Kft. 2015. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a sarokszámokat jelölték meg, illetve mellékelték a vagyonkezelési szerződésben szereplő ingatlanokat, melyek a Kft. kezelésében vannak. Elmondja, hogy a téli síkosság mentesítéshez a két vállalkozóval a szerződések aláírása megtörtént. A térkép elkészítése folyamatban van, ezen a prioritást élvező útszakaszokat be fogják jelölni. A korábbi években a Fő utca, Római út, Kert utca, Balaton utca, az intézmények előtt közterületek, a buszmegállók, a vasútállomás felé vezetőt út kapott elsőbbséget.  A díszkivilágítás energiatakarékos, ledes fénycsövekkel történik. Az esetleges hálózatbővítésre a közvilágítás vonatkozásában az önkormányzatnak kell a vállalkozóval a szerződést megkötni, ellenkező döntésig.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az engedély megkérése előtt kell az esetleges bővítésről dönteni. A bővítésnek nincs anyagi vonzata, a fogyasztás minimális mértékben nőne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a díszkivilágítás felszerelésére maradjon meg az eddig bevált verzió. Kéri, hogy a térkép legyen mellékelve a karbantartási tervhez. Kéri, hogy aki a karbantartási tervet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

413/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2015. évi karbantartási terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a VN. Kft. 2015. évi karbantartási tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a közvilágítás bővítését támogatja azzal, hogy ennek vonzatairól készüljön költségkimutatás, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

414/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2015. évi karbantartási terve – közvilágítás bővítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a karácsonyi díszkivilágítás bővítését támogatja azzal, hogy a végleges döntés előtt készüljön ennek vonzatairól költségkimutatás.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy mindenki tudja, hogy a szezon nem az elvárásoknak megfelelően alakult. A parkolókban két automata cseréje szükséges. A Mol-kút alatti parkolóban lévő automatát megszűntették, áthelyezésre kerül a strandi parkolóhoz. Az ABC előtti parkolóról is dönteni kell.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy melyik parkolót lehetne fenntartani csak mobil fizetőknek, vagy bérleteseknek.

 

Rakics Anna ügyvezető szerint erre az Egry sétány lenne alkalmas. A testületi ülésre pontosan megnézi, hogy mennyi a jegyből, bérletből és mobil eszközből származó bevétel. Megjegyzi, hogy az aszfaltozás esetében a Közútkezelő aktuális áraival számolt, ha igény van rá, több ajánlatot is kér.

 

Kun István bizottsági tag a műszaki tartalom meghatározásával több ajánlat bekérését javasolja.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri az ügyvezetőt, hogy a beruházásokkal kapcsolatos protokoll egyeztetésén vegyen részt. A testület a strandok előrelépése érdekében egységes. Főként a badacsonytomaji strandra jellemző, hogy a büfések bútorai nem odaillők, jelentősen több közterületet foglalnak el, mint amire jogosultak.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a strand hátsó részét a büfék mögött saját erőből megpróbálják letérkövezni. Kérték a vállalkozókat, hogy a szerződésben foglaltakat tartsák be. A badacsonyi strandot a testület pályázat útján megpróbálja felújítani, bízik benne, hogy a büfés rész is megújul ennek részeként.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a badacsonytomaji strandon a biciklitárolót jó ötletnek tartja, de javasolja zárt tároló kialakítását kulturált formában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a vizimentők mit kötelesek megcsinálni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy feladatukhoz tartozik a lépcsők és bejárók tisztítása, a partról az elhullott halak összeszedése. A nap jelentős részét a vízen kell tölteniük. A szolgálat vezetésével minden évben egyeztetnek, a tapasztalatokról beszámolnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a badacsonyi strand hátsó részével is kell valamit kezdeni, nincs hasznosítva, egységes képet kell kialakítani.  Kérdezi, hogy a büfések bérleti szerződése mikor jár le.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a bérleti szerződések csak a badacsonyi strandon járnak le, mivel 1 évre lettek megkötve. A Platán büfét meghirdették, de az idén nem tudták kiadni, mert az önkormányzat bérleti díjaival kellett számolniuk, ezt az érdeklődők túl drágának tartották.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a városüzemeltető vezetője január-február hónapban bérlőkkel folytasson egyeztetést a területhasználatról illetve az arculati teendőkről.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az önkormányzat 19/2011. számú, strandfürdők használatáról szóló rendeletének 4. §-át, melyet a bérlőknek be kell tartani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

415/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatai tárgyú beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek a következő kiegészítésekkel:

-        Kéri megvizsgálni a testületi ülésig, hogy melyik parkolót lehetne fenntartani csak mobil fizetőknek illetve bérleteseknek.

-        Az aszfaltozási munkákhoz a műszaki tartalom pontos meghatározásával több ajánlat bekérését javasolja.

-        A VN. Kft. ügyvezetője január-február hónapban egyeztessen a bérlőkkel a területhasználatról illetve az arculati teendőkről.

-        A badacsonytomaji strandon kulturált, zárt biciklitároló kialakítását támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Menü Kft. 2009-2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy az óvodai térítési díjaknál szereplő bruttó 355 Ft-ban a nyersanyag normákból beérkező ÁFA is szerepel-e.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a szülők a térítési díjban a nyersanyagnormát és az ÁFÁ-t fizetik meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jogszabály szerint a gyerekek közétkeztetésekor az étel alapanyagát, plusz annak ÁFA vonzatát kell megfizetni a szülőnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a belső ellenőrzési jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

416/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. 2009-2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési jelentés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Menü Kft. 2009-2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Menü Kft. üzleti tervének 2015. évi tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy az üzleti tervben már a 2015. január 1-től várhatóan életbe lépő árakat vette figyelembe. Kérdezi, hogy mi lesz a Kft. sorsa. December 31-ig számítógépet, szoftvereket kellene beszereznie, be kellene köttetnie az internetet. A Magáz KFt-vel is fel kellene venni a kapcsolatot, gáztervet kellene készíttetnie. Mindez komoly költséget jelent számára.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a november 12-i ülésen született döntés arról, hogy az anyagot frissíteni kell. Egyelőre Menü Kft. és VN. Kft. működik külön, az üzleti terveket meg kell csinálni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a társasházzá nyilvánítás megtörtént, most van lehetőség a gáz terveztetésére és leválasztására. Ezt ő fogja intézni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja a Menü Kft. üzleti tervét, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

417/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. üzleti tervének 2015. évi tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Menü Kf. 2015. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy jelentős emelést nem tervezett.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy mi indokolja a rezsi emelését. 1 fővel csökken a létszám, így kevesebb a költség. Ennek a rezsiben is meg kellene mutatkozni.

 

Lukács Antalné ügyvezető ismerteti, hogy pld. a szemétszállítási díj, melyet az intézmények közül egyedül ő fizet. Az áremelkedések nem láthatók előre, nem tudja, hogyan alakulnak a közüzemi díjak. Ezért számolt az anyagban szereplő árakkal.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy amennyiben a testület elfogadná a térítési díjakat, azok kötelezők lesznek-e akkor is, ha a Menü Kft. beolvadna VN. Kft-be.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy javasolhatja a bizottság, hogy ne fogadja el a testület az előterjesztést, akkor a régi árak maradnak. Az óvoda esetében a nyersanyag normák elfogadásához az ábrahámhegyi és a salföldi testület jóváhagyása is szükséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az étkezési díjak tekintetében ne szülessen döntés addig, amíg a testület nem dönt a Menü Kft. további sorsáról. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

418/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az étkezési térítési díjak tekintetében ne hozzon döntést addig, amíg nem dönt a Menü Kft. további sorsáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2015. évi  munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2015. évi munkatervét elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

419/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2015. évi munkatervét fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy több változatot tartalmaz az előterjesztés annak érdekében, hogy a testület tudjon választani.  Az előző évi tapasztalatokból kiindulva 2-4 vizsgálatot érdemes meghatározni, egy vizsgálat kb. 1 millió forintba kerül. Javasolja úgy összeállítani a tervet, hogy azok a tételek szerepeljenek, melyek régebben voltak vizsgálva illetve kockázatosabbak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 12.06 órakor távozott az ülésről.

Jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy egy belső ellenőrnek meg kell ismernie a helyi adottságokat, a kollégákat. Nem célszerű ezért évenként mással szerződést kötni. Javasolja, hogy a testület 3 évre engedélyezze a szerződéskötést, így még kedvezményesebb árajánlatot is kaphatunk.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző támogatja a javaslatot. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabály szerint úgy kell összeállítani a belső ellenőrzési javaslatot, hogy az átfogó legyen, minden költségvetési szervre és gazdasági társaságra kiterjedjen.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 12.08 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az előterjesztés szerinti 7. pont vizsgálatát javasolja.

 

Nagy Miklós bizottsági tag az előterjesztés szerinti 2. pont vizsgálatát javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerinti 2. pont illetve 7. pont vizsgálatára kérjen be a Képviselő-testület árajánlatot úgy, hogy a szerződéskötés 3 éves időtartamra történjen meg a kiválasztott belső ellenőrrel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

420/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervének   meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a belső ellenőrzési feladatokra 3 év időtartamra kösse meg a szerződést, 2015. évre vonatkozóan az alábbiak ellenőrzésére kérjen be árajánlatokat:

-     Az önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága. A tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során.

Időszak: 2010-2014. évek

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés

Ellenőrizendő szervezet: Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai Menü Kft, VN. Kft.

-        Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata az önkormányzati intézményeknél

Időszak: 2013-2014. évek

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálat

Ellenőrizendő szervezet: BVKI, Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az igazgatási osztály 5 főből áll, tartósan üres egy ügykezelői álláshely. Eddig közfoglalkoztatás keretében illetve munka törvénykönyves foglalkoztatással tudtuk ellátni a feladatokat. Szeretné, ha ez az álláshely megmaradhatna, az ügykezelői pályázatokat november 28-ig lehet még benyújtani. Kéri a bizottság, illetve a testület támogatását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint nem könnyű a Hivatalban dolgozni. Nagyfokú a fluktuáció, különösen a Pénzügyi osztályon. Ennek egyik oka a bérek befagyasztása, ha valakinek van lehetősége, azonnal távozik. A jó munkaerőt nem könnyű pótolni, ezért is említette meg az illetmény kiegészítést, mellyel ezt  a folyamatot talán mérsékelni lehetne.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a fizetések rendezését. Sok esetben a felső fokú végzettségű jelentkező alkalmatlan a munkára, az alacsonyabb végzettségű kolléga hosszú évek óta itt dolgozik minimál bérrel, esetleg helyettük is.

 

Kun István bizottsági tag szerint vizsgálni kell, hogy valóban szükséges-e a munkát hazavinni, szükséges-e a hatalmas papírmennyiség, vagy a régi beidegződések miatt felesleges munkavégzés is folyik. A bérkiegészítéssel kapcsolatosan azt javasolja, hogy egyformán legyen elosztva a keret a dolgozók között, ne pedig %-os formában.

 

Wolf Viktória aljegyző példaként mondja el, hogy az új elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésével romlott az anyakönyvvezetők helyzete. Régen az ügyféllel a dokumentumok kitöltése kapcsán kb. 15 percet foglalkoztak. Július 1-től a régi hagyományokat eltörölték, az elektronikus anyakönyv nem az elvárásoknak megfelelően működik. A kitöltése 1-2 óra, az ügyfeleknek 35 oldalt kell aláírni a korábbi 8 oldal helyett. Ugyanez a helyzet a számviteli, szociális rendszereknél, a lakcímnyilvántartás esetében is. Sokkal több az iratanyag, mint pld. 2013-ban. A rendszerekhez a technikai feltételek sem igazán biztosítottak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a költségvetés tárgyalásáig a hivatali struktúráról még tárgyalni kell. Kéri, hogy aki az elhangzottak figyelembevételével a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

421/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el azzal, hogy a költségvetés tárgyalásáig a hivatali struktúráról még tárgyalni kell.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Szennyvízcsatornázás V. ütem terveinek engedélyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja további árajánlatok bekérését, a Bakony-Aqua Bt. tervezésre adott ajánlatot túlzottnak tartja.

 

Horváth Márta elmondja, hogy a szerzői jog miatt más tervezőtől nem kérhető ajánlat. A szennyvízcsatornázás V. ütemének megvalósítását akadályozta, hogy megakadtak a szolgalmi jog bejegyzések, illetve nagyon sok ingatlan üdülőterületként volt szabályozva a rendezési tervben.  A HÉSZ felülvizsgálata során ez azt akadályt elhárították. A Balaton törvény szerint a Balaton-parti településeken 100 %-os szennyvíz ellátottságnak kell lenni. Ha a pályázat megjelenik, csak tervek birtokában lehet pályázni. Összehasonlításként elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetés terveztetése mintegy 20 millió forint volt. Itt az új tervezési költség 8-10 millió forint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a magánerős csatornázások tervezése olcsóbb. Nem új árajánlatot kértünk, kész anyagról van szó, melyet a mostani engedélyeztetési folyamatba be kell illeszteni. Nem javasolja most a döntéshozatalt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja megvizsgálni, hogy a szerzői jogok hogyan alakulnak. Javasolja tárgyalást kezdeményezni az ajánlattevővel, hogy tudna-e 15-20 %-ot engedni. Ha lehet, további árajánlatok bekérése után kerüljön sor a döntésre.

 

Laposa Bence bizottsági tag egyetért azzal, hogy az ajánlat irreális.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezési és engedélyeztetési folyamat, a szolgalmi jogok megszerzése hosszabb időt vesz igénybe. Ha a pályázatot kiírják, nem tudunk pályázni, ezért a következő hetekben feltétlenül dönteni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja megvizsgálni a szerzői jogokat. Javasolja, hogy Laposa Bence beruházásokért felelős tanácsnokként szervezzen a tervezővel egy mielőbbi egyeztetést, ezután kerüljön sor a döntéshozatalra, esetleg újabb ajánlatok bekérésére.

kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a , kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

422/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szennyvízcsatornázás V. ütem terveinek engedélyeztetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja megvizsgálni a szennyvízcsatornázás V. ütem tervezéséhez kapcsolódó szerzői jogokat a Bakony-Aqua Bt. vonatozásában.

Javasolja, hogy Laposa Bence beruházásokért felelős tanácsnok szervezzen a tervezővel egy mielőbbi egyeztetést, ezután kerüljön sor a döntéshozatalra, esetleg újabb ajánlatok bekérésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

A 2055. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Pigál panzió alatti parkolóra 1 érvényes pályázat érkezett. Pályázó továbbra is fenntartja vételi szándékát a 633 m2-es területre. Ismerteti, hogy az önkormányzat 25 évre szóló bérleti szerződést kötött a mostani bérlővel, ez 2014. december 31-én lejár. A pályázatban konkrétan nem szerepel, hogy mire kívánja hasznosítani a területet. Jelenleg közlekedési területként szerepel a rendezési tervben, a HÉSZ módosítás során ezt a funkciót törölték.

 

Laposa Bence bizottsági tag értékbecslés alapján javasolja az ingatlan értékesítését a pályázó részére.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy 2013. január 1-től az építéshatóság Tapolcára került. A korábbi testület döntését javasolja átgondolni, a településképi véleményezési eljárást bevezetni rendelet formájában, így a testület tudhatna a településen történtekről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a Badacsonytomaj 2055. hrsz-ú ingatlan értékbecslést követő értékesítésével a pályázó részére, kézfelemeléssel jelezze. Az értékesítésből befolyó összeg kerüljön a fejlesztési alapba.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

423/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A 2055. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj 2055. hrsz-ú ingatlan értékbecslést követő értékesítését a pályázó részére.

Az értékesítésből befolyó összeg kerüljön a fejlesztési alapba.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal nem támogatta az előző évben kérésünket, idén is csak Badacsonytomajt jelölte meg körzethatárnak. Ez annyit jelent, hogy a környező településekről is járhatnak ide gyerekek, de nem kötelező felvenni őket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározását elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

424/2014. (XI.19.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a vagyonnyilatkozatot és a köztartozás mentes adatbázisba való bejelentkezés feltételeit minden képviselő teljesítette.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a  munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 12.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!