2014. 11. 05. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 23/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2014. november 5-én 8.00 órai kezdettel  megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  ( 5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás       jegyző

Wolf Viktória                  aljegyző

Tamás Lászlóné             Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                Műszaki osztályvezető

Rakics Anna                  VN. Kft. ügyvezető

Jerszli Judit                    igazgató

Gerencsér Tamás          pályázati referens

Lukács Antalné              ügyvezető

Demjén Tamás              vállalkozó

Vízkelety István              vállalkozó

Szőke Gábor                  vállalkozó

Szántai Zoltán                vállalkozó

Sipos László                   vállalkozó                                       (15 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

348 /2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban szereplő 22 napirendi pont szerepel, 23. napirendként javasolja felvenni a Fő utcai járdafelújítás I. ütem, Iskola utca aszfaltozása tárgyú napirendet. Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan kinek van módosító javaslata.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a meghívó szerinti 3. napirendet 21. napirendként tárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a meghívó szerinti 5. és 17. számú napirend első és másodikként való tárgyalását, mivel érintettek az ülésen megjelentek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a jelzett módosításokkal a napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

349/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2014. 11.05-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága

1.    A 2014. november 5-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

-       23. napirendi pontként felveszi aFő utcai járdafelújítás I. ütem, Iskola út aszfaltozása” tárgyú napirendet.

  1. A meghívó szerinti 5. napirendet elsőként
  2. A meghívó szerinti 17. napirendet másodikként tárgyalja
  3. A meghívó szerinti 3. napirendet 20. napirendként tárgyalja

 

  1. módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak  engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Demjén Tamás, Vízkelety István, Szőke Gábor,  Szántai Zoltán

2.  Sipos László kérelme a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Sipos László kérelmező

3. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló       5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5.   Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6.  Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8.  Kegyeleti gondoskodásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9.  Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

10. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

11. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

12. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

13.  2014. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.  Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.  Hivatali telefon- és gépjármű használat felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Idegenforgalmi fejlesztési támogatások elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17.  A Nyár utca aszfaltozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben   önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.  Fehérvári József a 0256/14. hrsz-ú ingatlan 1079/6851-ed tulajdoni hányadának önkormányzatnak ajándékozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.  Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Fő utcai járdarekonstrukció I. ütem, Iskola utca aszfaltozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Demjén Tamás, Vízkelety István, Szőke Gábor,  Szántai Zoltán

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előterjesztőt és az előkészítőt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a hegyi taxisok azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy jelenleg egy évre szóló szerződésüket 5 évre hosszabbítsa meg, ehhez a rendeletet módosítsa.  Vállalták, hogy a tavaly kiesett két taxis helyett is fizetik a közterület használati díjat, évi 500 eFt összegben azért, hogy az önkormányzat másnak a kérelmét ne fogadja be.  Kérdezi, hogy kívánnak-e szólni.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy leírták kérésüket, kérik a testület támogatását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a taxisok kérelme jelenleg ellentétes a rendeletben foglaltakkal, mivel most maximum egy évre köthető szerződés.  Ha a bizottság illetve a testület támogatja a taxisok kérelmét, akkor az idevonatkozó rendelkezést módosítani szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja egyik határozati javaslatként megfogalmazni, hogy a következő vagy a közeljövőben tartandó testületi ülésre legyen előterjesztve a rendelet módosítása az 5 éves szerződéskötéshez. Az önkormányzatnak érdeke, hogy bevételei kiszámíthatók legyenek, ez közép és hosszú távú szerződéskötésekkel valósítható meg.  A bérleti díjakat inflációkövetéssel kell meghatározni, de amennyiben a rendelet ezt tartalmazza, akkor nem kell külön említeni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a hegyi taxisok közterület bérleti szerződését 5 évre hosszabbítsa meg a Képviselő-testület a leírt összeggel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

350/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról – hegyi taxisok kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hegyi taxisok kérelmét fogadja el, közterület foglalási szerződésüket 5 évre hosszabbítsa meg 500 eFt/év bérleti díj meghatározásával.

A bérleti díj az infláció mértékével évente kerüljön megemelésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítására kerüljön sor egy közeli időpontban tartandó testületi ülés keretében úgy, hogy az igazodjon a kérelemben foglaltakhoz, lehetővé téve az 5 éves szerződéshosszabbítást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

351/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítására kerüljön sor úgy, hogy az igazodjon a hegyi taxisok kérelmében foglaltakhoz, lehetővé téve az 5 éves szerződéshosszabbítást.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

2./ Napirendi pont

Sipos László kérelme a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Sipos László kérelmező

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Sipos László a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos szerződésének meghosszabbítását kéri, mely október 1-én lejárt. Az ingatlan a VN. Kft. vagyonkezelésébe került át. Kérelmező a strandon használt eszközeinek tárolására a későbbi döntéshozatalig kéri az építmény használatának engedélyezését. Kérdezi az előterjesztőt illetve előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi a kérelmezőt, hogy kíván-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kívánnak-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Sipos László a későbbi döntéshozatalig a strandhoz tartozó felszerelését a strandi épületben tárolhassa, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

352/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sipos László kérelme a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatosan

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/4.) kérelmét támogassa és engedélyezze a Bányász stranddal kapcsolatos jövőbeni hasznosításról történő későbbi döntéshozataláig, hogy a strandhoz tartozó felszerelését a strandi épületben tárolhassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy egyúttal pályázatot kell kiírni.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja valamiféle irányvonal meghatározását a pályázathoz, hiszen sokféle lehetőség áll fenn.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha nincs elképzelés, akkor lehetőség van pályázatot kiírni a hasznosításra mindenféle megkötés nélkül. De ki lehet írni egy adott szempontrendszer szerint, direkt módon is. Ha így van, akkor ezt kell megfogalmazni. Ha szabad ötletelést vár a testület, akkor ne korlátozza be a pályázót.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a pályázati feltételek között szerepeltetni kell, hogy a strandi funkció maradjon meg, ha mellette valami megvalósítható, akkor várjuk a javaslatot.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja komplex hasznosításra kiírni a pályázatot, nyílt pályázatot meghirdetve, vagy értékesítésre vagy hosszú távú bérleti konstrukció keretében, teljes egészében megtartva a strandi funkciót.  Legfontosabb kritérium rendszerek: 1./ a pályázat nagysága és minősége, 2./ létrehozott plusz funkciók, melyek egyéb turisztikai program kínálathoz tudnak kapcsolódni, 3./ eladás vagy bérleti konstrukció. Ha bérleti konstrukció, akkor a beruházás utáni bérleti díj mértéke, melyet a pályázó felvállal, időpontokhoz kötve. A legfontosabb a nyitott strand funkció folyamatos fenntartása.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy eladás esetén értékbecslést kell készíteni, illetve az ingatlan egyenlőre forgalomképtelen, ki kell venni a vagyonrendeletből.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem támogatja a strand eladását, csakis a hosszú távú bérleti szerződést tudja elfogadni az elmondott paraméterekkel. Oda kell figyelni arra, hogy az önkormányzati strandok belépőjegy rendszere közeledjen ahhoz, ami ott ki fog alakulni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy támadás esetén azt kell válaszolni, hogy minden döntése ilyen eredményes legyen az önkormányzatnak, hiszen egy 100 milliós objektumot 14 millióért sikerült megvásárolni egy kifejezetten jó önkormányzati döntéssel. A hasznosítás az önkormányzat kezében van.

 

Laposa Bence bizottsági tag azt támogatja, hogy egy kicsit exkluzívabb strand jöjjön létre. Viszont így nem biztos, hogy rentábilis lenne az egyező belépőjegy ár.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem szeretné, ha az önkormányzat tulajdonában lévő strandon bizonyos érdekcsoport lenne megszólítva a belépőjegy árakon keresztül.  Nem javasolja, hogy bármilyen megkülönböztetés alakulhasson ki, az önkormányzati strandokon legyen összhang.

 

Krisztin N. László polgármester figyelmeztet arra, hogy ne essen a testület abba a hibába, mint pld. a Felső bazársor esetében. A fejlesztő hozta volna a beruházáshoz szükséges összeget, a testület pedig megmondta, hogy mit tehet. A fő célt meg lehet határozni, ami a strand megújulása. Véleménye szerint meg kell várni, hogy a pályázaton milyen ajánlatok érkeznek be, majd utána eldönteni, hogy mit akarunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Bányász strand hasznosítását eladás keretében képzeli el, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 ellenszavazattal, igen szavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

353/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász strand eladása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága  a Bányász strand eladását nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésre a beruházásokért felelős tanácsnokkal egyeztetve készüljön el a Bányász strand hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás, nyílt pályázati formában, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

354/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász strand hasznosítására pályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága kéri, hogy a következő testületi ülésre a beruházásokért felelős tanácsnokkal egyeztetve készüljön el a Bányász strand hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás, nyílt pályázati forma figyelembe vételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

3./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az előterjesztőnek illetve előkészítőnek van-e szóbeli kiegészítése. Megállapítja, hogy nincs.  Kérdezi a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a 3. oldalon mit takar a talajterhelési díj.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy azt a lakosság azon része fizeti, akinek lehetősége van rákötni a csatornára, de nem tette meg. Mértékét a törvény határozza meg, 3.600 Ft/m3 összegben. A listát a DRV. küldi meg.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Petőfi utcában valaki rendszeresen szippantatja a szennyvizet, illetve többször szivattyúzza az utcára. Jelezni fogja a műszaki osztálynak, hogy kiről van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jogszabályi környezet változott, az Államháztartási törvényből törölték a ¾ éves teljesítésre vonatkozó beszámolási kötelezettséget. Az SZMSZ-ből az önkormányzat nem törölte, ezért került most ide. Az Országgyűlés a választásokra való hivatkozással a 2015. évi költségvetési tervezet benyújtását október 31-ig eltolta. Az országos költségvetés elfogadása után november végén, vagy decemberi rendkívüli ülésen tudja a testület tárgyalni a költségvetési koncepciót.  A beszámoló bevételi és kiadási oldala a megtörtént gazdasági eseményeket tükrözi. A talajterhelési díjjal kapcsolatosan megjegyzi, hogy ott ahol a szennyvízcsatorna hálózat elkészült, egy éven belül rá kell kötni. A szennyvízcsatornára való rákötés kötelezésére a Tapolcai Tapolcai Járási Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

355/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előterjesztőt illetve előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a választás előtti döntések előirányzatai, az Itthon vagy Magyarország Szeretlek program bevételi és kiadási oldala kerül módosításra, az iskolai üdültetés pénzfelhasználása került a helyére. A szüreti rendezvényre elnyert pályázati összeg a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került be, melyet át kell tenni az önkormányzathoz, tehát egy technikai átcsoportosításról van szó. Ugyanez a helyzet a civil és egyéb szervezetet esetében is, az átcsoportosítások plusz költséget nem okoznak. Átcsoportosítások voltak a tartalék terhére hozott döntések miatt is, pld. egészségház, buszváró, kisajátítás, és egyebek. A Polgármesteri Hivatalt és a Kulturális Intézményt érintő adatok külön szerepelnek.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a bizottsági tagokat, hogy kívánnak-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

356/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló  5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy két hatályos rendeletről van szó. Az egyik a társadalmi részvételről szóló 31/2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet, melynek törvényi felhatalmazását 2014. október 12-én hatályon kívül helyezték.  Ha a testület szeretné a helyi önkormányzati rendeletek társadalmasítását megtartani, akkor az SZMSZ-be kell beépíteni a szabályokat. A 22/2013. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet – a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról – törvényi háttere szintén megszűnt az OTÉK szabályainak megváltozása miatt. Megszűnt a lehetőség, hogy az önkormányzat helyi szabályozást alkalmazzon.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy ez a rendelet kapcsolható-e a Római úton lévő, beljebb helyezendő épülethez.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy annyiban, hogy az önkormányzat nem kérhet díjat a plusz parkolóhelyek kialakításáért.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért a rendeletek hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

357/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat szervezeti struktúrája megváltozott, a szociális ügyek a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság hatáskörébe kerültek. Sok segélykérelem érkezik. Kéri a rendelet módosításának támogatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a bizottsági tagokat, hogy kérdésük van-e, kívánnak-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

358/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális tűzifára, a támogatást megkapjuk. Az elszámoláshoz szükséges a helyi rendelet megalkotása. A tervezet a BM. rendeletnek megfelelően készült el, a rászorulók köre módosítható, de nem tartja célszerűnek. Ha a keretből maradna fa, akkor a 2. bekezdésben leírtak szerint javasolja a vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosítani a rászorulóknak.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ha 48 m3 fa nem lesz elegendő, akkor önkormányzati területen még 50-100 m3 akácfa kitermelhető. A helyszíneket ha szükséges, meg tudja mutatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az aljegyző asszonytól kapott információ szerint 31 erdei m3 fát kapunk támogatásként, 551.180 Ft értékben. Az önrész is ennek megfelelően csökkenni fog.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ha a bizottság támogatja a javaslatot, akkor a tervezet 4. §. (1) bekezdését módosítani kell.

 

Wolf Viktória aljegyző nem javasolja a rendeletnek ilyen módon való kiegészítését. Akik nem tartoznak bele a meghatározott körbe, azok kérelmét egyedi segélykérelemként javasolja kezelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a rendelet a 31 m3-es támogatásra vonatkozik, ha plusz igény merül fel, akkor az aljegyző asszony kiegészítése szerint kezelje a hivatal. Kéri, hogy aki az eredeti előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

359/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Kegyeleti gondoskodásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a terület eddig nem volt szabályozva, az előterjesztés ennek pótlására tesz javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük, kívánnak-e hozzászólni.  Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

360/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kegyeleti gondoskodásról rendelet tervezet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy nem kíván.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy tegnap tárgyaltak a képviselők a VN. Kft. illetve a Kulturális Intézmény jövőjéről, meghallgatva a vezetőket próbáltak képbe kerülni. Az intézménnyel kapcsolatosan felvetődött, hogy a Művelődési ház épületével kapcsolatosan lépni kell. Javaslatként hangzott el az azonnali tervezés megrendelése. Miután más javaslat nem érkezett, a régi városháza átalakítása szerepel a programban. A Művelődési ház felújítása, átalakítása című projekt a Megyei Területfejlesztési programban támogatott projektnek van minősítve. Elhangzott, hogy a turisztikai jellegű nagyprogramokat, konkrétan a Badacsonyi Szüretet ki kellene venni az intézmény hatóköréből. A jövőben a hagyományos értelemben vett közművelődési programok sokaságával szolgálja a lakosságot az elképzelés szerint. Megfogalmazódott, hogy az eddig berögződött programcsomag helyett olyat kell kitalálni, ami valóban érdekli az embereket. Szó volt az intézmény költségvetéséről, mely a mai ülésnek nem témája, de a 40 milliós költségvetésből mindössze 12 millió fordítódik a programokra, a fennmaradó rész ennek kiszolgálását, a könyvtár és az Egry Múzeum működését szolgálja. Felvetődött a Múzeummal kapcsolatos problémák kezelése, az Egry Múzeum témájában lobbierők bevonására van szükség. Elhangzott, hogy az intézményi létszámot át kell tekinteni a tervezési időszakban, meg kell újítani az intézményt személyi tekintetben is. Civil ház kialakítását a VN. Kft. régi irodaépületében képzelik el, ez az objektum viszonylag kis ráfordítással és gyorsan megújítható. Személyes javaslata a költségtakarékosabb működés érdekében más helyet keresni az intézménynek. Az előző testület támogatta a Keresztúry házba történő átköltözésüket, ami többszázezer forintos pluszköltséget jelent, és az intézmény a Polgármesteri Hivataltól hermetikusan el van zárva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a kapott anyagra reagálva megjegyzi, hogy a Lányi Emléknapon azért nem a polgármester mondta a köszöntőt, mert egyéb elfoglaltsága volt, a Viziközmű Társulat ülésén vett részt. A koszorúzást Orbán Péter alpolgármesterrel együtt végezték. Felveti, hogy a Szüreti rendezvény visszhangja nem jó, a rendezvénysátorban történtek mindenkiben hagytak olyan nyomokat, mely alapján át kell értékelni az eddigieket, másként kell szervezni a rendezvényt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a beszámoló szerint a Művelődési ház vásároknak ad helyet, júniusban 6 ilyen rendezvény volt. Kérdezi, hogy ebből milyen bevétel származik és van-e érdeklődés.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy egy vásár bevétele 15 eFt, mindig sok érdeklődő van.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a Nemzeti Vagyonkezelővel felvette a kapcsolatot a Múzeum átadásának érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az ezzel kapcsolatos iratokat a műszaki osztályvezető juttassa el a képviselőknek. Javasolja a felhatalmazás megadását.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy azért kérték, hogy a Keresztúry házban kapjon helyet az Intézmény, mert közvetlenül a Művelődési ház mellett van, így az ott tartandó rendezvényeket felügyelni tudják. A szervezés nem hivatali munka, folyamatosan kommunikálniuk kell egymással. A Hivatalból nem lehetett nyomon követni a kollégák munkáját. A rendezvények miatt este és hétvégén is jelen kell lenniük. A Művelődési házban nincs telefon, internet, felszerelés. A Hivatalban lévő ablaktalan, gépház melletti kis irodában nem férnek el, hiszen most három közmunkás is segíti tevékenységüket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy milyen rendezvények voltak októberben a Művelődési házban, melyeken ott kellett lenniük.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy vásár alkalmával, az alakuló ülésen és a választáson vettek részt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja, hogy a Kulturális Intézmény költözzön vissza a Polgármesteri Hivatal épületébe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

361/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése – Kulturális Intézmény visszaköltözése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a Kulturális Intézmény költözzön vissza a Polgármesteri Hivatal épületébe.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy az új épület tervezésével, a BVKI megújulásával, a közművelődés felé orientálódásával, a programok jövőbeni szervezésével kapcsolatosan elhangzottakat illetve az előterjesztésben foglaltak elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

362/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése – BVKI megújulása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelését, illetve a BVKI megújulásával összefüggésben elhangzott javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Miklós bizottsági tag 8.57 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy december 20-tól a következő év áprilisig nincs semmiféle téli program. Kérdezi, hogy lenne-e mód arra, hogy havi 1-1 műsort szervezzen az Intézmény a lakosság részére. Elsősorban nem nagy volumenű, költséges fellépőkre, hanem a helyi és környékbeli személyekre, szervezetekre gondol, akik műsort adhatnának a különböző korosztályok számára.

 

Jerszli Judit igazgató megjegyzi, hogy szeretnének ilyen rendezvényeket szervezni, de a Művelődési házban nincs a fellépők részére különálló illemhely, mert a rendszer szétfagyott.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint ez nem jelenthet akadályt, Kun István képviselőtársával meg fogják nézni és elhárítják a hibát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke módosító javaslata az igazgató asszony felé, hogy a következő ülésre, illetve a költségvetési koncepció tárgyalása előtt készítsen olyan előterjesztést, mely tartalmazza a rendezvények költségvonzatát is, ugyanis e nélkül nem lehet döntést hozni. A rendezvénytervben legyen meghatározva, hogy a civil szervezetek, a Céh Turisztikai Egyesület mit vállal fel.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a civil szervezetekkel egyeztetett már, de még nem tudják ők sem a jövő évi programokat, novemberben fognak dönteni róla.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felkéri Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagokat, hogy a következő ülésen adjanak tájékoztatást a fellépőket szolgáló illemhely állapotáról, javításáról. Kéri, hogy aki az elhangzott módosító javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

363/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat – kiegészítés kérése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

Javasolja, hogy a következő ülésre, illetve a költségvetési koncepció tárgyalása előtt az intézmény igazgatója készítsen olyan előterjesztést, mely tartalmazza a rendezvények költségvonzatát, illetve azt, hogy a civil szervezetek, a Céh Turisztikai Egyesület mit vállalnak fel.

Felkéri Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagokat, hogy a következő ülésen adjanak tájékoztatást a fellépőket szolgáló illemhely állapotáról, javításáról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem.  Kérdezi a Polgármester urat, hogy
kíván-e hozzászólni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tegnapi napon tartott képviselői megbeszélésen a cég jövőjének legfontosabb sarokpontjaiként az alábbiakat nevezték meg:

  1. Január 1-től vezetőt kell biztosítani a cégnek.
  2. Meg kell oldani a telephely kérdéskörét, melyre születtek javaslatok
  3. Meghatározták a cég működésének irányvonalát.

A településkép drasztikus javítása érdekében sok tennivaló lesz. Kéri a Jegyző urat, hogy tekintse át azt a rendeletet, mely meghatározza, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak az ingatlanok előtti közterületek gondozásával összefüggésben. A közmeghallgatás egy részét arra kívánják szánni, hogy kialakítsa a testület azokat a kemény szankciókat, melyekkel a rendeletben foglaltak betarthatók. Több javaslat hangzott el, melyeket a Jegyző úr jogi véleményével ki kell egészíteni. Beszéltek a cég rendkívül leamortizálódott gépparkjáról. A testület a céget a település jövője szempontjából stratégiai jelentőségűnek tekinti, ezért az ésszerűség határain belül minden segítséget meg fog adni. A cég vezetésétől várják az előrevivő javaslatokat, pld. a mezőgazdasági vonal erősítésére, virágkertészet és egyéb mezőgazdasági termékek termelésére, mikro térségi és önkormányzati szerepvállalásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a 6.200 eFt-os alapítói kölcsönnel mi lesz.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ha most a VN. Kft-nek vissza kell fizetni a kölcsönt, akkor fizetésképtelenné válik.  Jelenleg a folyószámlán 10.775 eFt van, decemberben már nem tudnának működni. A beszámoló a tényleges adatokat tartalmazza. Kéri, hogy a kölcsön visszafizetésétől tekintsen el az önkormányzat, vagy más megoldást keresve az év elején adja át a támogatást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy Badacsonyban a leendő Hal étterem környékén több kupac föld van. Erről kér tájékoztatást.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy szintbe kell hozni a területet, mivel ott parkolóhelyek kialakítását tervezik.  Tereprendezés miatt vitte a földet a helyszínre a vállalkozó, amit el fog teregetni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy heti – két heti rendszerességgel a vizesárkokat és a vízelvezetők rácsait  ellenőrizzék. Több helyen nem tud elfolyni a víz, mert az árkok eltömődtek földdel. Kéri a Jegyző urat, hogy ha valaki nem hajlandó a rendeletben foglalt kötelezettségét elvégezni, szabjon ki bírságot vele szemben.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a tegnap informálisan prioritásként elhangzott útszakaszok fűnyírás, hóeltakarítás, szemétszedés szempontjából térképileg is legyenek jelölve, készüljön egy ilyen kimutatás. Ha már van ilyen, akkor legyen nyilvános. Első körben meg kell csinálni a feladatot, másodsorban kell vizsgálni, hogy kihez tartozik az adott útszakasz. Várja a Városüzemeltetés javaslatát, hogyan tudják elképzelni az érintett ingatlantulajdonosok bevonását és szankcionálását ebben a rendszerben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az idevonatkozó rendelet a teljes közigazgatási területre kiterjed. Nem lehet különbséget tenni olyan vonatkozásban, hogy a kiemelt területen lakók helyett a VN. Kft. rendbe teszi az árkot, a mellékutcákban pedig az ingatlantulajdonosnak kell ezt megtenni. Arra van lehetőség, hogy szerződéskötés mellett a VN. Kft. térítés ellenében gondozza a területet. A Kft-nek nincs szankcionálási lehetősége, erre a Jegyzőnek van hatósági jogköre.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a javasolt gyakorlati megoldással azt szeretné elérni, hogy a turisztikai szezon közepén ne kelljen azon vitatkozni, hogy kinek a kötelessége az ingatlan előtti terület rendezése. Javasolja a rendeletben foglaltak maximális betartatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy a strandi bevételek csökkenésének mik az egyéb okai.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nemcsak a rossz időjárás az oka a bevételek csökkenésének. Véleménye szerint ebben a strandok infrastrukturális állapota is szerepet játszik, strandjaink nem a legvonzóbbak a környező településekhez viszonyítva. A november 26-i testületi ülésen ez téma lesz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a hóeltakarításról, a téli díszkivilágításról egy költségkimutatást is tartalmazó beszámoló készüljön.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a hóeltakarítás napirend lesz, a díszkivilágítás a meglévő technikával történik, mely tavaly lett ledes világításra cserélve. Ha a testület szeretné bővíteni a meglévő mennyiséget, akkor jelezze.

 

Kun István bizottsági tag kéri egy gazdasági számítás készítését a mezőgazdasági vonallal kapcsolatosan. Milyen beruházásokkal, milyen költségekkel, milyen bevételek várhatók. Itt saját virágosításra, facsemeték előállítására, stb. gondol.  Vizsgálni kell, hogy ez a jobb megoldás, vagy olcsóbban megoldható beszállítókkal.

 

Rakics Anna ügyvezető javasolja, hogy legyen egy helyszíni bejárás a tél előtt, ahol a testületi tagok mondják el, hogy mely útvonalakat tartják fontosabbnak a síkosság mentesítésben.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

364/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a VN. Kft. 2014. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

-       A közmeghallgatáson napirendként szerepeljen az ingatlanok előtti közterületek gondozása. Készüljön javaslat az ingatlantulajdonosok bevonására, a testület alakítsa ki azokat a kemény szankciókat, melyekkel a rendeletben foglaltak betarthatók.

-       A VN. Kft. heti – két heti rendszerességgel a vizesárkokat és a vízelvezetők rácsait  ellenőrizze.

-       Készüljön kimutatás a prioritásként kezelendő útszakaszokról fűnyírás, hóeltakarítás, szemétszedés szempontjából, térképileg is jelölve.

-       Készüljön egy költségkimutatást is tartalmazó tervezet a hóeltakarításról, a téli díszkivilágításról.

-       Készüljön egy gazdasági számítás a tervezett mezőgazdasági vonallal kapcsolatosan arról, hogy milyen beruházásokkal, milyen költségekkel, milyen bevételek várhatók.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy több mint egy éve húzódik a konyha társasházzá alakítása. Ha megvalósul, csökkenteni tudja a rezsiköltségét. Júniusban 300 eFt-os villanyszámlát kapott pluszként, amit be kellett fizetnie. A gázt is az iskolán keresztül kapja, havi 136 eFt-os átalányt fizet annak ellenére, hogy nem számít nagy fogyasztónak, talán annyi gázt használ, mint egy háztartás.

 

Forintos Ervin bizottsági tag az üzemanyag kiadás mértékéről kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy nagyobb gyereklétszám esetén hatékonyabb lenne-e a közétkeztetés.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy napi 80 km-t megy az autó. Ha több adat ételt főznek, hatékonyabb a működésük.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy panasz érkezett az étel minőségére, amit ellenőrizni fog.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy szívesen veszi, ha néhány képviselő időnként nála ebédel. Most folyik a kistérség területén egy felmérés az étkeztetés minőségéről az ellátottak, a szociális gondozottak körében, ennek eredménye még nem ismert.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a Menü Kft. tagja-e olyan szervezetnek, ami a minőségi paramétereket, az alapanyag paramétereket  vizsgálja. Sok állami program támogatja a helybeli alapanyagok beszerzését.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a Veszprém Megyei Állategészségügyi és Higiénia Biztonsági Felügyelet rendszeresen ellenőrzi a Kft. működését. Két éve átfogó vizsgálat volt náluk, komolyabb kifogásuk nem volt, az előírt alapanyag normáknál többet szolgáltatnak. A só és cukor felhasználással kapcsolatosan január 1-től külön programot kell beszerezniük, mely 10 napos étrend alapján naprakészen számolja ki a hozzáadott s, a cukor illetve allergén anyagok mennyiségét. A program 235 eFt, melyhez számítógép és internet hozzáférés is szükséges. A Közétkeztetők Országos Szövetségének tagja, az Élelmezés című újságot rendszeresen megkapja. A Tapolcai Állategészségügyi Hivatal legutóbbi ellenőrzésén problémaként állapította meg, hogy a konyhában lévő járólap nem megfelelően tisztítható, ezért egy magasnyomású mosó beszerzésén gondolkodik.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja olyan szakmai segítség bevonását, aki két irányból tudna hozzátenni a Kft. tevékenységéhez. Egyrészt egészségesebb ételek kerüljenek kiadásra, illetve vizsgálják meg közösen, hogy milyen termékek szerezhetők be helyi termelőktől. Erre a maga részéről plusz forrást is meg tudna szavazni.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy Badacsonytomajon nincsenek fóliasátrak, itt szőlővel foglalkoznak elsősorban. Alapanyagot 10 km-es körzetből szerezhetne be a termelőktől, jelenleg az almát, fejes káposztát és savanyú káposztát tudja így beszerezni. A többi zöldséget a Tapolcai Zöldségelosztótól vásárolja. Pékárut és a húst szintén helybeli vállalkozóktól rendeli meg, a szárnyasokat Tapolcáról szállítja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a felsorolt tartozásokra kérdez rá. Szállítói tartozás 1.130 eFt, egyéb anyagköltség 300 eFt, utazási költség 5.228 Ft, szakképzés és hozzájárulás 92 eFt, késedelmi kamat 2.924 Ft, adófizetési kötelezettség 1.159 eFt, szállítói tartozás 1.615 eFt.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy az utazási költség akkor keletkezett, amikor 1 órán belül kellett a vízmintát Veszprémbe szállítania, így csak saját gépkocsival tudta megoldani. A szakképzési hozzájárulást minden vállalkozó fizeti. A szállítói tartozás a szeptember 30-i állapotot tükrözi, a bankkártyával történt vásárolások összege még nem szerepel benne, azok csak 2-3 nap csúszással jelennek meg.  Az adótartozásban szerepelnek a szeptemberi bérek utáni adók. Pontosan meg fogja kérdezni fenti tételekről a könyvelőjét, és a következő ülésen választ ad a kérdésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető javasolja, hogy a könyvelő sorolja fel a szeptember 30-i állapotot, illetve azt, hogy a tételek rendezésre kerültek-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a szállítói tartozás azt jelenti, hogy a megrendelt áru nincs kifizetve. Elmondja, hogy a bankköltségként levont összeget a bankok 2012-től visszafizették, ennek is utána kell nézni. A pénzfelvétel a takarékban díjmentes, az automatából három alkalommal ingyenes.

 

Laposa Bence bizottsági tag ismét javasolja egy szakértő megbízását a munka segítésére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ennek költségvonzata is van.

 

Lukács Antalné ügyvezető ismerteti, hogy a szakmaiság felügyeletére a Tapolcai Kórház dietetikusával kíván megbízási szerződést kötni, aki tíz naponta ellenőrizné az ételeit. Eltérő táplálkozási igényű gyerekeket is kiszolgál, ehhez előírás a dietetikus alkalmazása.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a mai napon a Menü Kft. kérdéskörét az ülést követően áttekinteni. Kéri, hogy maradjon itt a megbeszélésen az ügyvezető is.  Javasolja, hogy a bizottság most ne hozzon döntést, a tárgyalást követőn a testület határozzon a Menü Kft. jövőjét illetően.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy készüljön el a beszámoló a tartozásokról, a további kérdésekről a képviselői fórum egyeztetése után a testület hozza meg a döntését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

365/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a MENÜ KFT. 2014. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta.

Kéri az ügyvezetőt, hogy a testületi ülésre készítsen kimutatást arról, hogy a fennálló 1.159 eFt adófizetési kötelezettség és az 1.615 eFt szállítói tartozás miből tevődik össze.

A Kft. jövőjét illetően az arról szóló kérdések egyeztetését követően javasolja a végleges döntés meghozatalát a Képviselő-testület részéről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

13./ Napirendi pont

2014. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontját és helyét el kell dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a közterület használatról szóló rendelettel kapcsolatos elképzelés napirendként szerepeljen a közmeghallgatáson. A rendőrség – amennyiben jelzik igényüket - éves beszámolójára szintén a közmeghallgatáson kerüljön sor.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja azzal, hogy a közmeghallgatáson a közterületek rendben tartása illetve a rendőrség éves beszámolója napirendként szerepeljen, kézfelemeléssel jelezze. A közmeghallgatás időpontja 2014. december 8. 17.00 óra, helyszíne az Egry József Művelődési Ház. Kéri a lakosságot erről tájékoztatni.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

366/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2014. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a közmeghallgatáson a közterületek rendben tartása illetve a rendőrség éves beszámolója napirendként szerepeljen. A közmeghallgatás időpontja 2014. december 8. 17.00 óra, helyszíne az Egry József Művelődési Ház.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy nem.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a szennyvízcsatorna pályázattal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy meg kell terveztetni. A november 26-i ülésen kerül sor a tervezési programra benyújtott árajánlatok tárgyalására.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felveti, hogy annak ellenére, hogy elutasították az I. világháborús emlékmű felújítására benyújtott pályázatot, rendbe kellene tenni. A szobor helyi hősi halottat ábrázol, még nem volt karbantartva.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja ezt a feladatot a Fő utca rekonstrukciójához beemelni, melyet zömmel pályázati forrásból próbálunk megvalósítani.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy az emlékmű felújítása kapcsán 4 millió forintra pályáztunk, tehát komoly tételről van szó.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a Hősök kertjének illetve az ott lévő volt pékség előtti térnek a rekonstrukcióját pályázat keretében.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 9.51 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

Krisztin N László polgármester elmondja, hogy középtávon a Hősök kertje és a mellette lévő tér megújításában gondolkodik a testület. Ha egyben tekintve a területet Hősök tereként kezelnénk, a Kulturális Alapnál lehetne rá fedezetet szerezni.

Megjegyzi, hogy már többször felvetette, hogy a pályázati referens fél állásban látja el a pályázati feladatokat. Szükség lenne 1-2 olyan nagyobb kapcsolatrendszerrel rendelkező pályázati cég bevonására, akiktől várható, hogy lobbi erejükkel sikerre viszik a pályázatokat. A testület a terveit ilyen segítség nélkül nem tudja megvalósítani. A költségvetés készítésekor a Hivatal átvizsgálása személyi tekintetben is megtörténik, oda kell figyelni a műszaki osztály megerősítésére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

367/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását a Képviselő-testületnek a következők figyelembevételével:

-       Az I. világháborús emlékmű felújítását a Fő utca rekonstrukciójához beemelni.

-    A Hősök kertje és a mellette lévő tér együttkezelése, felújítására Hősök tereként pályázat benyújtása.

-       1-2 nagyobb kapcsolatrendszerrel rendelkező pályázati cég bevonása

-       műszaki osztály megerősítése

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Hivatali telefon- és gépjármű használat felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdésük.

 

Nagy Lajos bizottság elnöke kérdezi, hogy valóban megtiltotta-e az előző testület a polgármesternek a gépkocsi és telefonhasználatot. Ha így van, akkor javasolja ezt feloldani, a rendelkezésre álló telefonokat kiosztani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ilyen értelemben az elmúlt években nehezen tevékenykedett. Az előzetes megbeszélésen jelen testület hozzáállása pozitív volt. Konkrétan dönteni kell arról, hogy a polgármester és alpolgármester használhassa a hivatali gépjárműveket sofőrrel vagy anélkül, meghatározva a feltételeket. A képviselők úgy nyilatkoztak, hogy az előző testület által vásárolt telefonokra szükség van, így egymással ingyen kommunikálhatnak. Ha leadják a korábbi képviselők a telefonokat, akkor tudjuk kiosztani. Saját telefonját az óvodának adta, a VN. Kft. is kapott már két ilyen telefont, melyeket nem célszerű visszakérni. Kártyát valószínűleg venni kell, ha szükséges telefont is. A hivatalban lévő képviselői irodában vezetékes telefon is van, ezt a képviselők bármikor használhatják hivatalos ügyek intézésére. Ezen felül havi keret biztosítását  javasolja, mely szükség szerint vehető igénybe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a mobil telefon használatát a polgármester részére javasolja engedélyezni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

368/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hivatali telefonhasználat felülvizsgálata – polgármester részére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a polgármester részére személyi használatra a belföldi korlátlan mobiltelefon használat biztosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Laposa Bence bizottsági tag a képviselők részére az egymás közötti ingyenes beszélgetés biztosítását támogatná.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy ebben a kérdésben lépéseket tett, egy flottaár ajánlatot fog kapni, 4-5 ezer forint értékben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a képviselők részére a mobil telefon használat engedélyezését javasolja, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

369/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hivatali telefonhasználat felülvizsgálata – képviselők részére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselők részére személyi használatra mobil telefonhasználat biztosítását, a későbbiekben meghatározott összeghatárig.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a polgármester és az alpolgármester gépkocsi használatát nem korlátozná, ha szükséges sofőrrel vehessék igénybe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Jegyző úrral tudják kezelni azt a kérdést, hogy mikor van szükség a gépkocsivezetőre.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a hivatali gépjárműveket csak abban az esetben szeretné használni, ha nagyon fontos.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy fél év vagy egy év múlva vizsgálja felül a testület a futott km-eket, döntsön arról, hogy az igénybevétel arányos-e. Megjegyzi, hogy 2008-2009-ben használta a legtöbbet a hivatali gépkocsit, amikor a jelentős számú pályázat miatt Veszprémbe, Székesfehérvárra, Budapestre járt rendszeresen, illetve sok egyéb megbízatása, kötelezettsége volt. Az előzetes megbeszélésen 12-15 ezer km/éves korlát hangzott el. Ha a testület lendülete folytatódik, várhatóan a felhasználás megnövekszik, a pályázati szervekkel sok egyeztetésre lesz szükség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester és alpolgármester gépkocsi használatát korlátlan mértékben engedélyezze a Képviselő-testület azzal, hogy a felhasználás fél év múlva legyen megvizsgálva, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

370/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hivatali gépjármű használat felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester és alpolgármester részére a hivatali gépjárművek korlátlan használatát engedélyezze, szükség esetén sofőrrel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke 10.10 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.20 órakor folytatódik.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő

16./ Napirendi pont

Idegenforgalmi fejlesztési támogatások elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző testület döntése értelmében az idegenforgalmi fejlesztések támogatása tárgyában a pályázatot október 15-ig kellett benyújtani. Regisztrált szobakiadók pályázhattak, színvonal növekedést eredményező fejlesztés esetében az elvégzett fejlesztés 100 %-ig, a befizetett idegenforgalmi adó max. 50 %-át visszaigényelve. Az erről készített táblázat az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetésben 4 millió forintot különített el erre a célra a testület, ebből 1.670 eFt kifizetésére érkezett be pályázat. A határozati javaslatokat név szerint készítette el, egy főt részben, 3 főt nem javasol támogatni, mivel a végrehajtott fejlesztés nem felel meg a kiírásnak.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a maga részéről ellenőrzés nélkül egy forint kifizetését nem javasolja. Meg kell nézni, hogy valóban megvalósult--e és turisztikai célt szolgál-e a fejlesztés. Saját célra történő fejlesztésekhez nem kell támogatást adni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy azért nem pályázott a Hotelben történt fejlesztések után, hogy a kisebb magánszállásoknak is legyen lehetősége. Pontosabban kell szabályozni, ha hosszú távon fenn akarja tartani a testület ezt a támogatási formát. Jelen formájában véleménye szerint nincs értelme, javasolja alaposabban végig gondolni. Vizsgálni kell a hatását, pld. ezáltal több-e a befizetett idegenforgalmi adó.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy vannak olyan szobakiadók, akiknek valóban kevés vendégük van. Az általuk visszaigényelhető 15-20 eFt-ból nagy volumenű fejlesztés nem várható el.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy első alkalommal van lehetőség az idegenforgalmi adó visszaigénylésére, hatása még nem mérhető. Nem alanyi jogon jár a juttatás, pályázni kell. A rendelet szerint csak minőségi fejlesztésre adható be pályázat, a felújítás nem tartozik ide. Ha valakinek kevés vendége van, az is megbecsülendő, jobb minőségű szolgáltatást kell kapniuk. Az olyan szabályozást, amit magasabb szintű jogszabály tartalmaz, helyi rendeletben nem kell megjeleníteni. Az államháztartási törvény szerint, aki közpénzből támogatást kap, vállalja, hogy bármikor ellenőrizhetik annak felhasználását. Ez a feladatot az adóellenőrök el tudják végezni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ki meri jelenteni, hogy semmi értelme nincs a támogatásnak, kidobott pénzről van szó, csak az adminisztrációt növeli.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ki ért egyet az előterjesztésben támogatott pályázatok elfogadásával.

 

Laposa Bence bizottsági tag minimum a hivatal által készített fényképes igazolás bemutatását kéri a kifizetéshez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a bizottság szavazatát. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy addig a támogatás nem fizethető ki, amíg az ellenőrzés meg nem történik, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

371/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Idegenforgalmi fejlesztési támogatások elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága  javasolja a támogatás kifizetését az ellenőrzés megtörténte előtt folyósítani, azzal, hogy az Áht. Közpénzek ellenőrzéséről szóló előírásainak megfelelően minden támogatásra utóellenőrzés formájában kerüljön sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az ellenőrzés a 2015. évi nyári idegenforgalmi adóellenőrzés során is megtörténhet.

 

 

17./ Napirendi pont

A Nyár utca aszfaltozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előkészítő részéről. Megállapítja, hogy nincs. Ismerteti a kérelmet. Megjegyzi, hogy az útalapban jóval kevesebb pénz van, mint amennyibe a munka kerülne.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Nyár utcában nincs helyi lakos. Most nem támogatja az aszfaltozás elvégzését, esetleg tavasszal.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Tavasz utca sincs burkolattal ellátva, a kettőt együtt kellene kezelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a Tavasz és Nyár utca aszfaltozása a 2015. évi költségvetésben legyen megjelölve, jelenleg forráshiány miatt nem támogatható.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy három prioritást tart fontosnak. Az állandóan lakott területeket, turisztikailag illetve a gazdaságilag frekventált területeket. A jelzett utak egyikbe sem tartoznak, ezért az 50 %-os szabályt javasolja támogatni.  Megjegyzi, hogy a Major út aszfaltozásakor a lakók a költségek 50 %-át előre letették, garanciákat vállaltak. Ezt az anyagot javasolja elküldeni a kérelmezőknek azzal, hogy hasonló feltételek mentén tudná a testület támogatni a kérést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kérelmet forráshiány miatt a testület ne támogassa, de a 2015. évi költségvetésben szerepeltesse a Nyár és Tavasz utca aszfaltozását Laposa Bence bizottsági tag által tett kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze. Az aszfaltozás akkor valósuljon meg, ha a beérkezett árajánlatok alapján a forrás biztosítható.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

372/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Nyár utca aszfaltozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nyár utcai lakók kérelmét forráshiány miatt ne támogassa.

2015. évi költségvetésben együttesen szerepeltesse a Nyár és Tavasz utca aszfaltozását. A lakók a beruházás költségének 50 %-át vállalják át, az aszfaltozás akkor valósuljon meg, ha a beérkezett árajánlatok alapján a forrás biztosítható.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

18./ Napirendi pont

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az előkészítő részéről van-e szóbeli kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni. Elmondja, hogy az ingatlan Badacsonyban van, az Egry sétányról közelíthető meg. Kéri, hogy aki a vásárlási szándékot az értékbecslésben szereplő 1 millió forint ellenében elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

373/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmét fogadja el és értékesítse az 1315. hrsz-ú ingatlan 2/24-ed önkormányzati tulajdonú részét 1.000.000,- Ft ellenében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

19./ Napirendi pont

Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri a bizottsági tagok javaslatát a rendelettervezetben megfogalmazott tanácsnoki illetve pénzügyi bizottság elnöki díjazásra.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a napirend tárgyalásának felfüggesztését, mivel polgármester úr korábban említette, hogy hozzá kíván szólni ehhez a témához.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirend felfüggesztését támogatja,  kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

374/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

-       napirend felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet tárgyalását felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

20./ Napirendi pont

Fehérvári József a 0256/14. hrsz-ú ingatlan 1079/6851-ed tulajdoni hányadának önkormányzatnak ajándékozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a terület egy kis részét adományozná Fehérvári József az önkormányzatnak, melynek gondozása a jövőben a VN. Kft-nek adna munkát. A szántó megjelölésű telek Badacsonyörsön van. A teljes telek gondozásáért egyetemlegesen felel az összes tulajdonos.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megérti, hogy a felajánlást tevő 83 évesen nem tudja gondozni a tulajdonrészét. Elképzelhetőnek tartja, hogy a többi résztulajdonos részéről is történik felajánlás az önkormányzat felé, így már más helyzetbe kerülnénk.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy sok szántó besorolású ingatlana van az önkormányzatnak, melyeket ingyenes használatra felajánlott a helyi lakosoknak, de senki nem jelentkezett rá.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az önkormányzatnak 400 ingatlana van a vagyonkezelési szerződés szerint, melynek 70 %-a szántó és erdő művelési ágú ingatlan, nagy részük gondozatlan. Nem javasolja a kérés  befogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki befogadja Fehérvári József felajánlását, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

375/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fehérvári József a 0256/14. hrsz-ú ingatlan 1079/6851-ed tulajdoni hányadának önkormányzatnak ajándékozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva -  Fehérvári József (1165 Budapest, Farkasfog u. 61.) kérelmét nem támogatja, nem fogadja el a 0256/14. hrsz-ú ingatlan 1079/6851-ed részét ajándékozás jogcímén.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester visszaérkezett a bizottsági ülésre.

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést van-e. Megállapítja, hogy nincs. A Kisfaludy-házhoz vezető aszfaltos út javításával kapcsolatos határozat módosítását javasolja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a határozatban elírás történt, a Kisfaludy kilátóhoz vezető útról van szó, ezért a határozatot javítani kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag szeretné, ha a bizottság illetve a testület hozna egy olyan határozatot, melyben a libegő projektet kiemelt stratégiai beruházásnak minősíti. Jelenleg nem rendel mellé forrást, de a különböző megyei és országos nagyprojektek közé szeretné beemelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azok a települések prosperálnak jól, akik megtalálják azt a fejlesztést, ami bevételt jelent számukra. Pld. Szigliget a várban találta ezt meg, olyan bevételt realizálva, amivel stabillá tudják tenni az önkormányzat működését is. Nálunk a hegy nem az önkormányzat tulajdona, itt a szőlőn és a boron kívül más nincs. A libegő évtizedes ügy, az utóbbi időben a Nemzeti Park merev ellenállása is oldódott. Javasolja a projektet kiemelt stratégiai projektnek minősíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az 529/2014. (IX.18.) számú határozat módosítása történjen meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

376/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

529/2014. (IX.18.) számú Képviselő-testületi határozat javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja az 529/2014. (IX.18.) számú Képviselő-testületi határozat javítását az alábbiak szerint:

Felkéri a Hivatalt, hogy a Kisfaludy-kilátóhoz vezető aszfaltos út javítására vonatkozó előterjesztést pontosabban dolgozza ki, majd terjessze be az új testület elé döntéshozatalra.”

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a libegő projekt kiemelt stratégiai beruházásnak minősüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

377/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Libegő projekt kiemelt stratégiai beruházásnak minősítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a libegő projektet kiemelt stratégiai beruházásnak minősítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt láthatók a polgármester átruházott hatáskörei. Ha a testület szeretné, hogy a bizottsági illetve a testületi ülések hatékonyabban működjenek, rövidebbek legyenek, akkor a polgármester illetve a bizottság hatásköreinek köre bővíthető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a behajtási engedélyek milyen időszakra vonatkoznak.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Csonka László éves behajtási engedélyt kért, a Ball-Trans Kft. 1 napra vonatkozót.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

378/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a felfüggesztett napirend folytatását. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést van-e. Megállapítja, hogy nincs. A tanácsnokok és a bizottsági elnök tiszteletdíjára kér javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az aljegyző asszony megvizsgálta, hogy a tervezett 100 eFt körüli összeggel a költségvetés keretein belül tudunk-e maradni. Ha egy bizottsággal, kültagok nélkül működik az önkormányzat, akkor az idei évben az elfogadott keretösszegen belül tudunk maradni. Javasolja, hogy függetlenül attól, hogy külön rendelet állapítja meg a képviselői tiszteletdíjakat, úgy tekintse a bizottság, mint egy kétszakaszos folyamatot. A december 31-ig tartó időszaknak a pénzügyi feltételeit a 2014. évi költségvetés tartalmazza. Ha a 2015. évi költségvetés számai indokolják, akkor a költségvetés tárgyalásával párhuzamosan mód van a tiszteletdíjak csökkentésére. Most a javaslat tanácsnokok esetében bruttó 100 eFt tiszteletdíj, a Pénzügyi bizottság elnökének tekintetében 120 eFt tiszteletdíj meghatározása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.

 

Laposa Bence bizottsági tag szeretné, ha az eredeti megbeszélés szerinti tilalom maradna.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a polgármester úr által elmondottak szerint a tanácsnokok tiszteletdíját bruttó 100 eFt-ban javasolja meghatározni azzal, hogy ha olyan helyzet áll elő, hogy nem megfelelő az összeg, akkor a testület újratárgyalja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

379/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a tanácsnokok tiszteletdíját bruttó 100 eFt-ban javasolja meghatározni azzal, hogy szükség esetén az újratárgyalható, módosítható.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 120 eFt-ban javasolja meghatározni azzal, hogy ha olyan helyzet áll elő, hogy nem megfelelő az összeg, akkor a testület újratárgyalja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

380/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a Pénzügyi bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 120 eFt-ban javasolja meghatározni azzal, hogy szükség esetén az újratárgyalható, módosítható.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelettervezet 2. §-ában foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

381/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. §-ában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

23./ Napirendi pont

Fő utcai járdafelújítás I. ütem, Iskola út aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester távozott a teremből.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető a járdafelújításhoz beérkezett árajánlatokat bontatlan borítékban átadja. Elmondja, hogy az Iskola út aszfaltozására három ajánlat érkezett, még egy ajánlatot várunk.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az alpolgármester úr tárgyalt arról, hogy Litéren megmaradt bizonyos mennyiségű aszfalt. Az ezzel kapcsolatos információt javasolja megvárni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felbontja a járdafelújításra beérkezett ajánlatokat. Elmondja, hogy pályázatot nyújtott be

-       Kőmives Zsolt vállalkozó bruttó 5.203.330 Ft összegben, melyből az anyagköltség 2.147.840 Ft, a munkadíj 3.055.490 Ft.

-       Fedő Róbert vállalkozó bruttó 4.790.300 Ft összegben, melyből az anyagköltség 2.070.000,- Ft, a munkadíj 2.720.300 Ft.

-       Bazalt Products KFT. Orbán Zsolt 7.211.977 Ft ÁFÁ-s áron, melynek nettó értéke 5.678.731 Ft. Anyagköltség 2.693.672 Ft, munkadíj 2.985.059 Ft.

-       Naleokit Kft. 7.639.629 Ft ÁFÁ-s áron, melynek nettója 6.015.456 Ft. Anyagköltség 2.561.692 Ft, munkadíj 3.453.764 Ft.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt 4.754.591 Ft összegben, melyből az anyagköltség 2.163.634 Ft, munkadíj 2.590.957 Ft.

 

Kun István bizottsági tag szerint tudni kellene, hogy a vállalkozók a kért határidőt tudják-e vállalni. Fedő Róbert jelezte, hogy ebben az évben nem tudja megcsinálni a munkát.  Javasolja, hogy a VN. Kft-n keresztül, alvállalkozók bevonásával legyen elvégeztetve a beruházás, így az ÁFÁ-t vissza lehet igényelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy legutóbb a munkadíjak összehasonlításáról volt szó, az anyagot pedig Nagy Miklós és Laposa Bence képviselők kapcsolatrendszerével megvásároljuk. A testületi ülésig javasolja tisztázni, hogy az ajánlatok bruttó vagy nettó értékben vannak-e megadva és ki vállalja a november 13-i kezdést illetve a november 31-i befejezést. Nem olyan volumenű munkáról van szó, hogy 3 milliós eltérés lehet, valószínű az ÁFA okozza az eltérést, ezért mindenképpen pontosítani kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint egy munkát maximum két cég bevonásával kell elvégeztetni.

 

Orbán Péter alpolgármester egy cég megbízását javasolja, aki mást alvállalkozóként bevonhat. Kérdezi Nagy Miklóst, hogy a térkő beszerzését tudja-e rendezni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a lehetőségekről még a mai napon tájékoztatást ad.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ha csak a munkát akarja a testület elvégeztetni, akkor úgy lehetséges, hogy a VN. Kft lesz a bonyolító cég, az alvállalkozóval ő köti meg a szerződést. Az önkormányzat vállalkozói szerződést köt a VN. Kft-vel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint nem lenne szerencsés, ha a VN. Kft. bízná meg a vállalkozókat.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy így nem lehet értelmesen dolgozni, jobban oda kell figyelni. Nem engedhető meg, hogy kiír a Hivatal egy pályázatot, és két alapdolog kimarad belőle. A határidőt sem tartalmazza a pályázat, az anyagkérdést is bele kellett volna írni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy a VN. Kft. vásárolja meg az anyagot, fővállalkozóként vonja be maga alá azokat, akik vállalják, hogy a munkát megcsinálják.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a legkedvezőbb ajánlat alapján kell szerződést kötni. Ha a vállalkozó nem teljesít határidőben, akkor a kötbér lép életbe. Ha nincs jelentős különbség az első két ajánlat között, akkor a második legkedvezőbbel is megkötheti a VN. KFt. az alvállalkozói szerződést. A vállalkozási szerződéssel kell lepontosítani a megrendelő elvárását. Ha a vállalkozó nem tud teljesíteni, akkor nem köt szerződést. Ezt tartja a leggyorsabb megoldásnak.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az ügy tanulságát le kell vonni, a VN. Kft-t megerősíteni az ilyen feladatokra. Javasolja most a legalacsonyabb ajánlatot tevővel a szerződés megkötését, ha szükséges vonjon be a határidő miatt további helyi vállalkozókat. Előtte tisztázni kell, hogy bruttó vagy nettó árat adott-e.

 

Horváth Márta osztályvezető szeretné megvédeni a műszaki osztályt, hiszen ki lettek hagyva az előkészítésből, nem kapták meg az információt, hogy meddig kell a munkát elvégezni. A műszaki tartalmat is az alpolgármester úrtól kapott tájékoztatást alapján ismerte meg. Kéri az osztály tájékoztatását minden esetben.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy a pályázatban minden esetben szerepeljen határidő, ha bizonytalan valamiben, akkor kérdezze meg a döntéshozókat a jövőben. Támogatja a polgármester úr javaslatát.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy az anyagot el kell helyezni. Ha a VN. Kft-n keresztül történik a beruházás, ott tárolható. Minimum 60 raklapról van szó, a Fő utcára nem rakható ki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felhívta a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozót, aki úgy nyilatkozott, hogy bruttó árat adott meg, a munkát pedig határidőben meg tudja csinálni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozó – Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63. – ajánlatát elfogadja a Fő utcai járdaszakasz I. ütemének felújítására, kézfelemeléssel jelezze. A munkát november
13-i kezdéssel és november 31-i befejezéssel kell elvégezni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

382/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fő utcai járdafelújítás I. ütem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fő utcai járdafelújítás I. ütemére a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozó – Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63. – ajánlatát fogadja el bruttó 4.754.591 Ft értékben, melyből az anyagköltség 2.163.6343 Ft, a munkadíj pedig 2.590.957 Ft.

A munkát november 13-i kezdéssel és november 31-i befejezéssel kell elvégezni.

Határidő: azonnal,

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy az Iskola út aszfaltozására ajánlatot nyújtott be

-       Balogh Róbert bruttó 4.392.041 Ft összegben

-       Horváth-Ép Kft. bruttó 4.853.800 Ft összegben

-       Seva Trade Kft. bruttó 6.465.570 Ft összegben.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását, ha a vállalkozó a határidőt felvállalja. A kezdés határideje november 13., befejezés pedig november 30. Erre a testületi ülésig választ kell kérni. A bizottság felbontotta az árajánlatokat, rögzítette az adatokat, a döntés a testületi ülésen szülessen meg.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja későbbi befejezési határidő meghatározását, ne legyen a munka elvégzésének akadálya a szoros határidő.

 

A bizottság december 15-i befejezési határidőt javasol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke Krisztin N. László polgármester javaslatát teszi fel szavazásra, december 15-i befejezési határidővel. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

383/2014. (XI.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Iskola út aszfaltozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága felbontotta az árajánlatokat, rögzítette az adatokat.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Iskola út aszfaltozására a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.

A munka kezdésének határideje november 13., befejezésének határideje december 15. legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester megkéri a műszaki osztályt, hogy a szerződéstervezetet a testületi ülésre készítse elő, hogy döntés után azonnal aláírható legyen.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a Fő utca rekonstrukciós pályázatával mi a helyzet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a napokban ki lesz írva a pályázat, melyre a meghatározott tervezők kapnak meghívást.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előző testület úgy döntött, hogy kerüljön sor új tervezők bevonására is, akik bekerülnek a meghívásos körbe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a  munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!