2014. 08. 06. soros PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 21/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. augusztus 6.-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                     elnök

Folly Péter                        elnök-helyettes

Horváth Ferenc                bizottsági kültag                               (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné               pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna                     VN. Kft. képviseletében

Jerszli Judit                       BVÖKI igazgató

Horváth Márta                 műszaki osztályvezető

Klie Zoltán                       tervező

Szabó Zoltán                    főépítész

Hartai Béla                       kérelmező

Flamis Mihály                   Nyugdíjas Egyesület elnöke

Rozmán Gyula                 tű. alezredes, kirendeltségvezető

Molnár Péter                    tű. százados, HTP parancsnok

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Forintos Ervin bizottsági tag

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIREND ELŐTT

 

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferenc bizottsági kültagot, a jegyzőkönyv vezetésére Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

290/2014. (VIII.06.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Horváth Ferenc bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a meghívóban szereplő 19 napirendi pont tárgyalásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

291/2014. (VIII.06) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 08.06.-án megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

1.  Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Klie Zoltán főépítész

Szabó Zoltán tervező

2.  A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Horváth Ottó CLUB 67 Bt. ügyvezetője

3. Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Hoffmann György elnök

4. Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására.

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hartai Béla kérelmező

5. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

6. Támogatási kérelem Badacsonytomaj Nyugdíjas Egyesület

Előterjesztő:         Orbán Péter elnök

Meghívott:           Flamis Mihály elnök

7. Támogatási kérelem „Az év tűzoltója” díjhoz

Előterjesztő:         Orbán Péter elnök

Meghívott: Németh Tamás tü. ezredes, tűzoltósági tanácsos, igazgató

8. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

9. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

10. Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

11. Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének  támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

14. A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

15. Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető gyalogút kialakítására

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

16.  Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

17.  Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy mivel az egyes napirendi pontokhoz már megérkeztek az érintettek, javasolja, hogy a meghívóban szereplő 7. napirendi pont kerüljön elsőként, a 6. napirendi pont pedig másodikként megtárgyalásra. Kéri, hogy aki a napirendi sor módosítására tett javaslattal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

292/2014. (VIII.06.) PüB határozat

-Napirendi pontok sorrendjének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 08.06. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak módosítja:

 

1. Támogatási kérelem „Az év tűzoltója” díjhoz

Előterjesztő:         Orbán Péter elnök

Meghívott: Németh Tamás tü. ezredes, tűzoltósági tanácsos, igazgató

2. Támogatási kérelem Badacsonytomaj Nyugdíjas Egyesület

Előterjesztő:         Orbán Péter elnök

Meghívott:           Flamis Mihály elnök

3. Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Hoffmann György elnök

 

4.  Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Klie Zoltán főépítész

Szabó Zoltán tervező

5.  A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Horváth Ottó CLUB 67 Bt. ügyvezetője

6. Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására.

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hartai Béla kérelmező

7. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

8. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

9. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

10. Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

11. Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének  támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

14. A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

15. Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető gyalogút kialakítására

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

16.  Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

17.  Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

 

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: Azonnal

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Támogatási kérelem „Az év tűzoltója” díjhoz

Orbán Péter elnök köszönti a Tűzoltóság képviseletében megjelenteket. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítésük van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Molnár Péter tű. százados elmondja, hogy nincs kiegészítésük.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy a támogatási összeg mire fordítódik?

 

Molnár Péter tű. százados válaszában elmondja, hogy „Az év Tűzoltója” címre javaslatokat fognak a Képviselő-testület elé terjeszteni. A Testület által kiválasztott személy jutalmazására fog ez az összeg fordítódni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatban foglaltak szerint egyetért a 65.000 Ft. vissza nem térítendő támogatás biztosításával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

293/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Támogatási kérelem „Az év tűzoltója” díjhoz-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága

  1. átruházott hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (8200 Veszprém, Dózsa György út 31.) célzottan a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományában szolgálatot teljesítő tűzoltója részére „Az év tűzoltója” díj adományozása okán 65.000 Ft,-, azaz hatvanötezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2014. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.
  2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos államháztartási jogszabályok figyelembe vételével.
  3. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Vargáné Szőke Judit pénztáros

 

2./ Napirendi pont

Támogatási kérelem Badacsonytomaj Nyugdíjas Egyesület

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök köszönti a Nyugdíjas Egyesület elnökét megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítése van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Flamis Mihály elmondja, hogy nincs kiegészítése. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Törökszentmiklósi Nőegylet látogatásra érkezik településünkre. A látogatás költségeit saját maguk finanszírozzák. A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület egy esti vendéglátást szeretnének számukra biztosítani, ehhez kérik a támogatást.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. A kérelemben 50.000 Ft. van megjelölve támogatási igényként. Kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslat szerint a Nyugdíjas Egyesület 50.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatásával.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

294/2014. (VIII.06.) PüB határozat

- Támogatási kérelem Badacsonytomaj Nyugdíjas Egyesület -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága

  1. átruházott hatáskörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (8257 Badacsonyörs, Felsőbüki utca 12.) részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2014. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.
  2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos államháztartási jogszabályok figyelembe vételével.
  3. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Vargáné Szőke Judit pénztáros

3./ Napirendi pont

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök köszönti Hoffmann Györgyöt a Hajós Egylet elnökét. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Hoffmann György elnök tájékoztat arról, hogy megalakították a Hajós Egyletet badacsonytomaji székhellyel, egyelőre 13 fővel. Szeretnének sportegyesületi szinten vitorlás életet szervezni, de nem újgazdag vitorlások részére, hanem legfontosabb céljuk, hogy az ifjúságot megismertessék ezzel a sporttal, amelyből a későbbiekben kialakulhatna egy egymásra épülő verseny rendszer. Ehhez kellene számukra vízparti lehetőség és olyan infrastruktúra, ahol a hajókat lehetne tárolni. Ezt tartalmazza a megkeresésük a Bányász strandra vonatkozóan. Elmondja, hogy nem kizárólag ők szeretnék használni, hanem tiszteletben tartanák a múltat.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Bányász strand területére vonatkozóan már volt csónakkikötőre elképzelés, de azt nem engedélyezné a szakhatóság.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy a többi strandon lévő felépítményt is meg lehetne vizsgálni, hogy melyik lenne a tevékenység számára a legalkalmasabb. Az iskolával fel kellene venni a kapcsolatot ahhoz, hogy az Önkormányzat tudja támogatni az ingatlan használatát annak érdekében, hogy ez a tevékenység szervezett formában valósulhasson meg.

 

Hoffmann György elnök elmondja, a programra egy kidolgozott tanrend áll rendelkezésre. Amennyiben lehetőséget kapnak az Önkormányzattól, azt követően veszik fel az iskolával a kapcsolatot annak érdekében, hogy a következő iskolai évben már így lehetne indítani a szezont.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Folly Péter javaslatával kiegészítve, ő támogatja a kérelmet. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendhez?

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, amennyiben hivatalos kikötési lehetőség szükséges, akkor azt nagyon meg kell nézni a vízpart rehabilitáció miatt.

 

Hoffmann György elnök elmondja, hogy elsősorban mobil dolgokról lenne szó, vizsgálták már ők is ezt a részt. Ennek az engedélyeztetése és a használata is egyszerű. A hajókat a területen lévő épületben tudnák tárolni, javítani.

 

Szabó Zoltán főépítész felhívja a figyelmet arra, hogy olyan területen, ahol strand is működik, nem szoktak engedélyt kiadni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki támogatja a kérelmet Folly Péter javaslata szerint.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

295/2014. (VIII.06.) PüB határozat

-Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Hajós Egylet számára, céljainak megvalósítása érdekében biztosítson helyet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező azon badacsonytomaji strandján, amely a tevékenység folytatására a legalkalmasabb.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Szabó Zoltán főépítész elkészült a tervező az anyag véleményezésével, amely tartalmazott 56 programpontot, melynek a vázán folyt a tervezés is. Zömében születtek megoldások 1-2 programpont kivételével. Javasolja, hogy tekintsék át a programpontokat, az általuk javasolt megoldásokat. Átadja a szót a tervezőnek.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy az anyagban megküldött térképen piros foltokkal és számokkal vannak jelölve, hogy melyek azok a módosítási pontok, ahol a jelenlegi szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba is be kell avatkozni. Ezekhez a számokhoz hozzá van rendelve a tervezési program. Ismerteti az érdemi változással érintett programpontokat, melyet kivetítőn nyomon követhetnek az ülésen résztvevők.

2. Hétvégi házas üdülő övezet lakóövezetté módosítása:

Az üdülő házas övezetnek nincs értelme, mert túl haladta az idő. Az adóbevétel nem az övezet alapján történik, hanem a Földhivatali bejegyzés alapján. Két lakóövezet lesz ezekre a területekre kijelölve, amelyek a jelenlegi szabályozásban is annak vannak szabályozva. A HÉSZ módosításának a lényege, hogy próbáljanak egyszerűsíteni rajta, mert annál könnyebben kezelhető mindenki számára. Olyan kézzel fogható eredménye lesz az Önkormányzat számára, hogy ezek a területek is megnyílnak a pályázatok számára, utal a szennyvízcsatornázásra, így könnyebben lehet építési engedélyt szerezni.

 

3. Üdülőházas övezet vizsgálata:

A terület övezeti besorolását kívánják módosítani, lakóövezetté alakulna át.

 

4. 6 ha-os terület rendezése:

Turisztikai fejlesztési terület. Szabályozása során a terület közepén helyezhető el épület. Külön jelölve van az a rész, amit kötelezően be kell ültetni szőlővel. A terület fejlesztéséhez hozzá tartozik, hogy visszafogott a beépítési lehetőség (8-15 %). Meghatározták, hogy nem lehet egy tömbbe építeni, hanem kisebb épülettömegek legyenek a tájba illeszkedés miatt. Korlátozva van az építési magasság, meghatározásra került az épületforma, továbbá, hogy milyen tetőfedés lehet. Tették ezt annak érdekében, ha idegenforgalmi fejlesztési területként lesz hasznosítva a terület, akkor is meg legyen a szőlőkultúra jellege, a környezetbe illeszkedő legyen.

 

5. Kisfaludy ház gyalogos, kerékpáros feltárása, parkolási problémák megoldása:

Akkut probléma, hogy a Kisfaludy házhoz felvezető út szűk keresztmetszetű. A terv foglalkozik egy alternatív útvonallal, amivel tehermentesíteni lehetne. A javasolt út nyomvonala igazából meg van, egy széles, üzemi útnak nevezett útról van szó, ami csapadékvíz elvezetőnek van építve. A jelenlegi tervben jelölik, hogy egy kötöttpályás közlekedési lehetőséget meg lehessen valósítani. A jelenlegi tervben sikló szerepel, de ők ezt nem javasolják. Véleményük szerint egy libegő könnyebben megvalósítható, megépíthető lenne.

 

6-8. Közlekedési csomópont és kompkikötő vizsgálata, pavilonsor rendezése:

A legérdekesebb pontja Badacsonynak a kikötő és környezetének kialakítása. Bemutatja, hogy a sétány ki lesz vezetve a móló végéig, a zöld területet megerősítik, a hosszú évek óta tervezett kompkikötőhöz bővítik. A leromlott állapotú pavilonsor helyett kapuszerűen kialakítandó, vendégfogadó részt lehet kialakítani. A strandon keresztül sétány kialakítását javasolják, ami elindulna Badacsonytomaj felé. A 71-es főúton való átkelés probléma. Aluljárót nem, inkább egy magasabban vezetett, légies, akár üveg-acél felüljárót javasolnak.

 

10. Malatinszky villa területének vizsgálata:

Kérelmek voltak a telek megosztására, ez nem lehetséges. Így egységben meg tud maradni a terület a szőlővel együtt, min. 80 %-ban szőlőművelést kell folytatni. A műemlék villa felújítását követően a terület hasznosítása várhatóan újraindul.

 

11. Kemping terület rendezése és strand megközelítése:

A kemping sorsa lassan lerendeződik Polgármester úr tájékoztatása alapján a hosszú évek tárgyalásainak eredményeként. A magasabb rendű jogszabályok ezen a területen nem javasolnak strandot, de ők igen, mert a nádas itt megszakad és ki lehet jutni a vízre. A fennmaradó területek a strand mellett kempingnek alkalmasak. A Balaton parton 30 méteres sáv nem építhető be.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint nem szabad feloldani a változtatási tilalmat.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ha elfogadásra kerül a HÉSZ, akkor lehet ott építeni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a konfliktus azért alakult ki, mert nem lehetett bejutni a strandra. Ő utána járt a dolognak és elmondja, hogy már egy 1912-es térkép is fürdőhelyként jelöli a területet. Az a hely, ahol kijelölték a korábbi rendezési tervben a fürdőhelyet alkalmatlan arra. A csónakkikötő  most is meg van.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a Z-vel jelölt rész zöldpark, mely 2 %-os beépítési lehetőséget tartalmaz.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a jelenlegi szabályozási terv tágra hagyja az építési lehetőség részét, a mostani visszakorlátozza kemping funkcióra.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy mekkora kemping esetében az engedélyezhető építési magasság?

 

Folly Péter elnök-helyettes a beépíthetőségről kér tájékoztatást.

 

Szabó Zoltán főépítész válaszában elmondja, hogy 6 m. az épület magasság, ezt javítani kell az anyagban, mert ott véletlenül 8 m. szerepel, 15 % a beépítési lehetőség, 5000 m2 a minimum, tehát nem lehet feldarabolni a területet. Ez alapján a jelenlegi terület maximum 2 részre osztható. A cél, hogy egyben maradjon a terület.

 

12. Sportterületek/piac vizsgálata:

A telek nem osztható, az építési helyet kell pontosítani, övezet területét kiigazítani.

 

14. Polgármesteri Hivatal környezetének vizsgálata:

Minimális igazításról van szó. A gond a minimális teleknagyság volt, amire építeni lehet, itt korrigálták a számokat 400 m2-re.

 

16. MÁV terület vizsgálata:

A jelenlegi lepusztult környezetben településközpont vegyes terület övezet kialakítása a cél, hátha elindít egy fejlesztési folyamatot és megújulhat a környezet.

 

17. Gyalogos, kerékpáros közelekdés vizsgálata:

Badacsonytomaj és Badacsonyörs között szélesebb út létesülhetne, kerékpárúttal kiegészítve, így biztosítva a településrészek közti kapcsolódást.

 

18. Vt. Övezetek vizsgálata, Badacsonytomaj belváros:

4,5 méterről 5,5 méterre emelték az épületmagasságot lakossági kérésre.

 

19. K-tuk övezet szabályozása:

A Balaton Törvény szerint különleges turisztikai fejlesztési terület, minimális teleknagyság 5000 m2, 8 %-os beépíthetőséggel, maximálisan 6 m. az épületmagasság. A szőlőművelés a beépítés feltétele.

 

20. Mk-bv övezet vizsgálata:

Sok lakossági kérés volt ezzel kapcsolatban. A jelenlegi szabályozási terv úgy határozott, hogy csak 10.000 m2 felett lehet csak építeni. Az új szabályozás szerint 4.000 m2 lett a minimális teleknagyság igazodva a kialakultakhoz.

 

Folly Péter elnök-helyettes véleménye szerint ekkora teleknagyságnál az ingatlan tulajdonosa nyilvánvaló, hogy nem fog megélni a borászatból. Úgy gondolja, hogy előbb-utóbb az úgynevezett gazdasági épületek mellé tűzivíz tárolónak nevezett medencéket fognak építeni.

 

Klie Zoltán tervező megismétli, amit már korábban is elmondott, hogy meg kellene végre hozni Badacsonytomaj településkép véleményezési rendeletét, hogy ne lehessen építeni legálisan anélkül, hogy egy grémium ne hagyná azt előzetesen jóvá és ne lenne vétójoguk. Sajnos napjainkban az építések engedélyezésének helye elszakadt az építési helytől.

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy tudomása szerint 50 m3-ig lehet úszómedencét építeni, úgy hogy be sem kell nyújtani engedélyeztetésre.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes nem érti, hogy hazánkban miért nem kerül sor az engedély nélküli vagy szabálytalanul megépített épületek bontására, mint pl. ez megtörtént Horvátországban.

 

21. Má-1 övezet vizsgálata:

Amennyiben az övezet Má-2 lesz akkor 4000 m2 feletti telek beépíthető, de csak abban az esetben, amennyiben a tulajdonos 5 ha.-t meghaladó nagyságú területen gazdálkodik a település közigazgatási területén.

 

22. Má-2 övezet vizsgálata (korszerű építészeti megjelenés lehetősége):

A Laposa pincészetről van szó, amellyel kapcsolatban évek óta folyik egy eljárás a tetőfedés miatt. Ezért merült fel a javaslat, hogy engedjék meg a korszerű építési anyagoknak használatának lehetőségét.

 

Folly Péter elnök-helyettes külföldi példát említ, ahol egy területen csak 1 fajta tetőfedő anyagot engedélyeznek. Szakmailag mennyire indokolt, hogy ilyen pontokat beépítsenek a HÉSZ-be?

 

Klie Zoltán tervező válaszában elmondja, hogy az építési szabályzatban benne van, hogy a helyi karakter jelleget be kell tartani. Az épület, amiről szó van a világon 1. helyezést ért el az ipari épületek kategóriájában. Véleménye szerint cserépfedéssel borzalmasan nézne ki.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, ez a pont akkor módosul, ha van lehetősége a településnek hozzárendelni egy szűrőt is. Utal Klie Zoltán által említett településkép véleményezési rendeletre.

 

23. Mk-4 és Ev övezetek határának vizsgálata:

Az egy tulajdonban lévő ingatlanokat az övezeti határ kettévágja. A erdőövezettel épített részeken építeni nem lehet. a rendezés célja, hogy az övezethatárt megvizsgálják.

 

24. Má-5 övezet beépíthetőségének vizsgálata:

Lakossági igény alapján merült fel a terület intenzívebb beépíthetőségének az engedélyezése. Az Má-2-re való változtatással 4000 m2 feletti telek beépíthető, ha a tulajdonos ingatlanainak a közigazgatási területen lévő területe meghaladja az 5 ha.-t.

 

26. Ingatlanok belterületbe vonása:

A tömbbe tartozó ingatlanok belterületbe vonásának nincs akadálya. Igazából a tulajdonosoknak a Földhivatalban fizetni kellene érte és az Önkormányzaton keresztül akarják megoldani.

 

27. 982 és 983 hrsz-ú ingatlanok megközelítésének biztosítása:

Az egyes ingatlanokat megközelítő utak szabályozását kell megoldani.

 

28. 02/11 hrsz. zöldterületi besorolásának megszüntetése:

A zöld terület besorolás megszűnne lakó övezet lesz, jogos a kérés a tulajdonos részéről. A zöld terület máshoz pótlandó.

 

29. Kisfaludy ház és környezetének komplex vizsgálata:

A Kisfaludy ház problémája örök probléma marad. Működik ott egy magán parkoló, minden magánterület, még az út is. Készült egy vázrajz, hogy milyen módon lehetne az utakat és a telkeket rendbe tenni. A terület rendezése miatt szükséges a teleknagyságot korrigálni, így a beépítettség növekedhet. Véleménye szerint a parkolónak nincs létjogosultsága a területen, minél kevesebb gépjármű menjen fel.

 

30. Gksz övezet bővítésének vizsgálata:

A Káptalantóti út melletti gazdasági területről van szó. Jogos a felmerült bővítési igény. A Balaton Törvény szabályozza, hogy milyen túllépés engedélyezhető (5 %).

 

Szabó Zoltán főépítész felhívja a figyelmet arra, hogy a 60 %-os beépítést sokknak tartja.

 

Klie Zoltán tervező válaszában elmondja, hogy ezen még tudnak csökkenteni.

 

31. Mk-1 övezet Mk-4 övezetre módosítása:

Lakossági kérés alapján a beépítettség 3 %.

 

32. Parti sétány, kerékpárút kialakítása:

A parti sétány kialakítása fontos dolog lenne, mert a 71-es főút melletti járda erre nem alkalmas. Reméli, hogy ez minden hatóságnál át fog menni.

 

34. Települési terület kialakításának lehetősége:

A Tégladombi-dűlő déli részéről van szó. A Balaton Törvény lehetőséget ad települési övezetre. Az állami főépítész azt mondta, hogy ha arra lehetőség van, akkor csinálják meg, mert a következő módosításnál már nem lesz rá lehetőség. Kb. 90 új telek lenne kialakítható a közepén egy zöld parkot is ki tudnának alakítani.

 

36. Má-4 övezetből gazdasági terület kialakítása:

A nemesgulácsi út mellett gazdasági területet lehetne létrehozni, 20 %-os beépítettséggel egy vállalkozás számára, a környezetet nem zavaró hatású gazdasági tevékenység végzésére.

 

37. Mk-3 övezet szabályozása:

A Borbély Pincészetnek szabályoztak ki egy külön területet, különleges borturisztikai területté.

38. 2452/2 ingatlan (zöldövezet) övezet váltása:

A Kert utcai játszótérről van szó. A zöldterületből választottak le egy kis telekrészt.

 

40. Feltáró utak vizsgálata:

A Petőfi utca folytatásánál lévő területrészről van szó. A tulajdonos azt szeretné, hogy az Önkormányzat hajtsa végre a telek szabályozásokat. Tájékoztatták, hogy ez nem lehetséges.

 

41. 681 hrsz. ingatlan és övezete beépíthetőségének a vizsgálata:

Az öregfalu részt mindenképpen meg kell hagyni, az ottani hangulatot meg kell őrizni a szükséges korlátokon belül. A peres telekkel kapcsolatban elmondja, hogy hozzá igazították, az indokolatlan korlátozást levették.

 

44. A Kultúra Háza:

Az övezet beépítési intenzitása növekedne 50 %-ra a Badacsonytomaji Kultúra Háza megvalósításának érdekében.

 

44/A Lakóövezet kiigazítás:

A meglévő lakóterület kiterjesztése a maradék 5 telekre és övezethez igazítás történne.

 

Klie Zoltán elmondja, hogy röviden az előbbiekben ismertetettek tartalmazzák a rendezési terv módosításának lényegét.

 

Orbán Péter bizottsági elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy kérdés, nincs. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendi ponthoz.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a bizottsági tagok nem a végleges anyagot látták. A HÉSZ tekintetében lesznek még elmozdulások 1-2 helyen, az anyag nem 100 %-os, de reményeik szerint a testületi ülés időpontjára már véglegesre összeáll. Az anyaggal kapcsolatos észrevételeit személyesen fogja leegyeztetni, megbeszélni a tervezővel. Elmondja, azzal, hogy megszüntetik az üdülőházas övezetet, javasolja, hogy a lakóövezeteknél adjanak lehetőséget üdülő építésére.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, a Jegyző feladata, hogy ezt majd rendeletbe öntse.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról szóló anyagot, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:

296/2014. (VIII.06.) PüB határozat

- Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a település településrendezési eszközeinek módosított munkaközi anyagát a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 38. § szerinti véleményezésre változatlan formában megküldeni.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont

A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az Önkormányzat számára a legelőnyösebb megoldás a területbérleti szerződés megkötése lenne.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy a Bt. kifizette-e a tartozásait a korábbi testületi határozatnak megfelelően, mert csak abban az esetben lehet bérleti szerződést kötni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a testületi ülésre utána néz, hogy rendezve lett-e a tartozás.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, hogy a Bt. korábbi tartozásának rendezését követően kerülhessen sor a bérleti szerződés megkötésére, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

297/2014. (VIII.06.) PüB határozat

- A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kössön a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 1239. hrsz-ú ingatlanból a 40 m2 ingatlanrészre, (amely természetben a Kérelmező tulajdonát képző felülépítmény alatt helyezkedik el), határozatlan időre, az előterjesztés szerinti tartalommal területbérleti szerződést a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) szám alatti székhelyű gazdasági társasággal, amennyiben a Bt. a korábbi tartozását rendezi.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

 

6./ Napirendi pont

Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Hartai Béla kérelmező elmondja, hogy Badacsonyörsön munkahely teremtő beruházást szeretne megvalósítani, amihez szüksége lenne parkolóhelyek biztosítására.

 

Horváth Márta osztályvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a vagyonrendelet szerint az értékbecslés díját a kérelmezőnek kell állnia. 2014. december 31-ig határozott idejű szerződés van érvényben, tehát 2015.01.01-től kerülhet hasznosításra a terület. Addig az időpontig a jelenlegi bérlőnek elővásárlási joga van. A 600 m2-es terület nem igazán ad lehetőséget a fejlesztésre, a jelenlegi HÉSZ is parkolónak jelöli.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, a bizottságnak arra vonatkozóan kellene javaslatot tennie a Testület felé, hogy a terület hasznosítása bérbeadással vagy értékesítéssel történjen.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag az 1 sz. határozati javaslatot támogatja.

 

Orbán Péter elnök úgy gondolja, hogy értékesíteni kellene a parkolót.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy a forgalomképes ingatlanok között van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, ő nem látja, hogy a badacsonyörsi közösségi rendezvény helyszínén kívül mire lenne a terület alkalmas.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

298/2014. (VII.30.) PüB határozat

- Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot írjon ki a Badacsonyörs, 2055 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

299/2014. (VII.30.) PüB határozat

- Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot írjon ki a Badacsonyörs, 2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítása céljából.

A hasznosítás módja: bérbeadás

A bérleti jogviszony időtartamát 2015. január 01-től kezdődően javasolja meghatározni.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

7./ Napirendi pont

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e ebből haszna az Önkormányzatnak.

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen. A tavalyi évben is sikerült ezzel megtakarítást elérni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki el tudja fogadni az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

300/2014. (VII.03.) PüB határozat

- Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában, 2015. villamos energia évre az előterjesztésben szereplő ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja.

Javasolja továbbá, hogy hatalmazza fel a Polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Határidő: azonnal

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy Tamás Lászlóné osztályvezető a testületi ülésre készítsen tájékoztatást a tavalyi évi megtakarításról.

 

8./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a rendelet egyetlen szakasza egészül ki, ha a pályázó önhibáján kívül nem tesz eleget szerződésbeli kötelezettségének, akkor a legmagasabb, soron következő ajánlattevőt kell nyertesnek tekinteni. Továbbá az 1 sz. mellékletben átvezetésre kerülne az általános iskola társasházi megosztása.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy mit jelent a 15 nap, kinek az önhibáján kívül?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy a nyertes pályázóra vonatkozik.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy a Kisfaludy Ház megvásárlásához igazítunk rendeletet megint?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint akkor ez így nem jól van megfogalmazva. Ha a pályázó önhibáján kívül nem tud szerződést kötni, akkor miért a következő pályázóval akarunk szerződést kötni. Ha önhibájából nem tudna szerződést kötni, akkor lenne jól megfogalmazva, de azt pedig nem kell külön szabályozni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a Testület hozott korábban egy határozatot, most ahhoz módosítunk megint rendeletet. Ő már akkor is megkérdezte, hogy ez így törvényes-e.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint ilyen alapon bárki megnyeri a pályázatot azt mondjuk, hogy most nem érünk rá szerződést kötni, eltelik a 15 nap és a második pályázónak azt mondjuk, hogy jöjjön szerződést kötni. Ő ilyen módosításba nem megy bele.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az előterjesztés 4. mellékletében a 40. sorszám alatt szerepel az a módosítás, hogy az általános iskola vagyonkezelője a KLIK.

Orbán Péter elnök kéri, szavazzon, aki elfogadja a rendelet tervezet 4. mellékletében az önkormányzati vagyonból vagyonkezelésre átadott ingatlanokat felsoroló táblázat 40. sorszáma alatt szereplő általános iskolánál, hogy a helyrajzi szám, illetve a KLIK –mint vagyonkezelő- átvezetésre kerüljön.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

301/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet tervezetének 4. mellékletében az önkormányzati vagyonból vagyonkezelésre átadott ingatlanokat felsoroló táblázat 40. sorszáma alatt szereplő általános iskolánál, hogy a helyrajzi szám, illetve a KLIK –mint vagyonkezelő- átvezetésre kerüljön.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, szavazzon, aki elfogadja az előterjesztésben foglaltak szerint a rendelet tervezetben szereplő 26. § (7) bekezdésének módosítását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága igen szavazat és tartózkodás nélkül, 3 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

302/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet tervezete szerint a 26. § (7) bekezdésének módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

9./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kiegészítésképpen elmondja, hogy a 06.30-i rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület a Rózsakő Fesztivál támogatásáról, kéri. Mivel jelen előterjesztés korábban elkészült már, kéri, hogy ezen támogatási összeg beépítésével javasolja a bizottság elfogadásra a költségvetés módosítását.

 

Wolf Viktória aljegyző az alábbiak szerint javasolja a bizottságnak elfogadásra a rendelet módosítását: 15. szakasz c./ bekezdés ca. pontja csökkenjen 2 millió forinttal 5.342.000,- forintra, illetve a 15. szakasz a./ bekezdés a.e. pontja növekedjen 121.872.000 forintra.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy Siófok Önkormányzata fizetett-e már a Bahart részvényekért?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy a szerződés szerint küldik az összegeket.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását Aljegyző asszony által ismertetett összegekkel, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

303/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításra vonatkozó határozati javaslatot az alábbi módosítással fogadja el:

15. szakasz c./ bekezdés ca. pontja csökkenjen 2 millió forinttal 5.342.000,- forintra, illetve a 15. szakasz a./ bekezdés a.e. pontja növekedjen 121.872.000 forintra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

10./ Napirendi pont

Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi közművelődésről szóló 29/2004. (IX.30.) rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

11./ Napirendi pont:

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy milyen megfontolás alapján került a Felső-bazársorra a termelői piac?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy a Képviselő-testület döntése alapján. A helyszín változása miatt szükséges a rendelet módosítása.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy teljesen alkalmatlannak tartja erre azt a területet. Nem javasolja a rendelet módosítás elfogadását.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, mely szerint ne fogadja el a bizottság a rendelet módosítását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

305/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Jerszli Judit BVÖKI igazgató elmondja, hogy az előterjesztést az Alapító Okirat változása indokolta, továbbá, hogy a szabályzatot szakmailag is át kellett dolgozni, mert nem az aktuális dolgokat tartalmazta.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a módosítást, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

306/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont

NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének  támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző az előterjesztéssel kapcsolatban javasolja a határozati javaslatba belefoglalni, hogy a nevezési díjat Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye saját költségvetésében biztosítsa.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Aljegyző asszony javaslatával kiegészítve a pályázatok benyújtását támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

307/2014. (VIII.06.) számú határozat

-NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének  támogatása és Táncházi programok megvalósítása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye az alábbi NKA-s pályázatokat nyújtsa be:

-          altéma kódszáma: 3607/99

-          altéma kódszáma: 3608/99

 

A pályázatok nevezési díjait az intézmény saját költségvetésében biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

14./ Napirendi pont:

A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző emlékezteti a bizottsági tagokat, hogy Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet tervezet napirend tárgyalása során javasolta a bizottság, hogy az anyag 4. mellékletében az önkormányzati vagyonból vagyonkezelésre átadott ingatlanokat felsoroló táblázat 40. sorszáma alatt szereplő általános iskolánál, hogy a helyrajzi szám, illetve a KLIK –mint vagyonkezelő- átvezetésre kerüljön.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő tartalommal a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

308/2014. (VIII.06.) számú határozat

-A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a Badacsonytomaj város belterület 2488/5 hrsz-on, 1 ha 1400 m2 területtel felvett, „kivett általános iskola, udvar” megjelölésű, ténylegesen (természetben) 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. sz. alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a napirendi pont melléklete szerinti alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, az alapító okirathoz mellékelt alaprajz, műszaki tervek és műszaki leírás szerint, egyszemélyi alapítóként, a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, valamint a társasházakról szóló módosított 2003. évi CXXXIII. törvény hatályos rendelkezései alapján az ingatlant társasházzá alakítja át, illetve az ingatlanon az alapító okirattal társasházat alapítson, azon társasház tulajdont létesítsen.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a társasházi alapító okirat aláírására. Kérje fel a Jegyzőt, hogy az ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzéséről gondoskodjon ezt követően az önkormányzat vagyonkataszterébe a változást vezesse át.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

15./ Napirendi pont

Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető gyalogút kialakítására

Orbán Péter elnök elmondja, hogy emlékezete szerint a korábbi időszakban is tárgyalták ezt a témát és akkor a tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a telek nyugati részén valósuljon meg ez az út. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

309/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető gyalogút kialakítására-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzen tárgyalást az 1820 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a gyalogút és az autó kikerülési lehetőségek kijelölése érdekében. Javasolja továbbá, hogy kerüljön megrendelésre az erdőn keresztül vezető gyalogút állapotának felmérése, tulajdonviszonyainak rendezése.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

16./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy időközben megjelent egy KEOP kiírás, mely szerint pályázni lehetne az óvodára vonatkozóan hőszigetelésre és napelemre, fűtéskorszerűsítésre. Minimálisan 30 m. Ft. támogatási összeg igényelhető. A megtérülési ráta miatt valószínű, hogy még egy önkormányzati épületet be kellene vonni a pályázatba. Javasolja az iskola hűtési rendszerét hozzávenni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy 240 m. Ft-ért fel lett újítva az iskola most pedig újabb összegek kellenének.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a pályázat elkészítéséhez kapcsolódóan meg kell bízni egy auditort.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy a bizottság a pályázatokról szóló tájékoztatót fogadja el azzal, hogy Gerencsér Tamás a testületi ülésre készítsen egy anyagot a KEOP pályázatra vonatkozóan a lehetséges alternatívákról.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

310/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Pályázatokról szóló tájékoztató-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Gerencsér Tamás pályázati referens tájékoztat arról, hogy társadalmi egyeztetésen van egy közvilágításos pályázat, amelyben belügyminiszteri engedély szükséges.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja levél írását a BM-nek ajánló levél beszerzése érdekében.

 

 

17./ Napirendi pont:

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag hozzászólásában elmondja, nem érti, hogy miért tárgyalják ezt a kérdést.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy egy ülése lesz még a bizottságnak, nem látja értelmét, hogy erre új kültagot válasszanak meg. Megkérdezi, hogy van-e javaslat Vargáné Szőke Judit helyett új bizottsági tagra.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy részéről nincs javaslat.

 

Orbán Péter elnök tekintettel arra, hogy nem javasolnak a Pénzügyi Bizottságba új kültagot, kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal a határozattal, hogy a bizottság nem fogalmaz meg javaslatot a Képviselő-testület felé.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

311/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem fogalmaz meg javaslatot a Képviselő-testület felé a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság lemondott kültagja helyett új kültag megválasztására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

18./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi pontra vonatkozóan. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

312/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

19./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja elfogadásra a beszámolót. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

313/2014. (VIII.06.) számú határozat

-Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök több hozzászólás nem lévén, megköszöni az ülésen való részvételt és a bizottság munkáját, az ülést  bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                              Horváth Ferenc

elnök                                                                  bizottsági kültag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!