2014. 07. 03. rendkívüli PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 19/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 3-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                   elnök

Forintos Ervin Gyula      bizottsági tag

Horváth Ferenc              bizottsági kültag                             (3 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Folly Péter                      bizottsági tag                                  (2 fő)

Vargáné Szőke Judit     bizottsági tagságáról lemondott

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető                  (2 fő)

 

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Magó Ágnes             képviselő                                       (2 fő)

Rajzó Ildikó                    képviselő

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

I. NAPIREND ELŐTT

 

 

Orbán Péter bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, a jegyzőkönyv vezetésére Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

277/2014. (VII.03.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Forintos Ervin bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

278/2014. (VII.03.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 07.03. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása

Előterjesztő:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter bizottság elnöke napirend előtt felolvassa Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag levelét, melyben bizottsági tagságáról 2014. július 1-i hatállyal lemond. Megköszöni az eddig végzett munkáját. Véleménye szerint a ciklusból hátralévő néhány hónapra felesleges új bizottsági kültagot választani.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a határozatképességhez pótolni kell a lemondott kültagot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a javaslattételre a legközelebbi ülésen van mód.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy legcélszerűbb lenne a bizottságba egy képviselőt beválasztani.

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása

 

 

Hozzászólások:

Orbán Péter bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy tegnapi napon került sor az ellenérdekű fél jogi képviselőjével illetve meghatalmazottjával az egyeztető tárgyalásra. A per lezárása érdekében vállaltuk, hogy a felvett feljegyzés alapján készített előterjesztést a Képviselő-testület 15 napon belül megtárgyalja. Elmondja, hogy a feljegyzés 1. pontja arról szól, hogy Dr. Halmi Franciska ügyvéd ismertette a kisajátítás elszenvedő tulajdonosi álláspontot. A 2. pontban a Hivatal közvetítői szerepet vállalt fel. A 3. pont az út nyomvonalának kijelölésével kapcsolatosan került megfogalmazásra. Meg kell bizonyosodni arról, hogy az út nyomvonala valóban nem érinti-e a fákat. A 4. pont az ingatlan övezeti besorolását tartalmazza. Megjegyzi, hogy az ellenérdekű fél azt állította, hogy az ingatlan besorolása, az építési feltételek változtak. Erről szakértő bevonásával fognak meggyőződni. Az 5. pont szerint felajánlottuk, hogy az önkormányzat a telekalakítás költségeit felvállalja, mivel az út kialakítása során a telek újrafelosztására kerül sor. A 6. pontban a kisajátítással érintett területen lévő 2 fával kapcsolatosan történt megegyezés.  A 7. pont a kerítés megépítéséről szól, melyről a testületnek jelen ülésén állást kell foglalni.  A 8. pontban az ügyvéd asszony elmondja, hogy a 2-7. pontban foglaltakról 15 napon belül nyilatkozni fognak. Célszerűnek tartja a testületi határozatban erre a pontra úgy visszautalni, hogy a kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlanok értékbecslésével, értékvesztésével kapcsolatosan az ügyben eljárt szakértő által megállapított kártalanítási értékeket elfogadja, azokat nem vitatja, kiterjedően a 15/2. hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db fa esetleges káraira is. Véleménye szerint a szakértő a területek értékét úgy határozta meg, hogy azok további emelésének nincs alapja, az egyezségi ajánlat elfogadható.  A 9. pontban leírtakat majd a kivitelezői szerződésbe is bele kell foglalni, a kivitelezésből fakadó esetleges károkat a kivitelező köteles megtéríteni.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy Kovács Sándorné jelezte, hogy a kivitelezéskor jelen szeretne lenni.

 

Orbán Péter bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag megjegyzi, hogy az ingatlanforgalmi szakértő megállapította az ingatlan értékét. Felhívja a figyelmet arra, hogy az értékvesztést nagyon óvatosan kell kezelni a határozati javaslatban. Mi történik, ha 5 milliós értékvesztést jelenítenek meg.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy erre vonatkozóan még nem nyilatkoztak. Azt sérelmezték, hogy miért nem egyben történik a három ingatlan miatti kártalanítás. A Kormányhivatal álláspontja az, hogy a kisajátítási törvény szerint ingatlanonként kell kártalanítani. Javasolja, hogy az önkormányzat ragaszkodjon a Kormányhivatal által leírtakhoz.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag szerint meg kellene várni, hogy milyen jogalapra alapozva, mekkora igénnyel fognak fellépni. A feljegyzés szerint 15 napon belül nyilatkoznak az ingatlanok értékvesztésével kapcsolatos igényükről. Ezt követően javasolja meghozni a döntést.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a kerítés építéséről határozni kell.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag megjegyzi, hogy a határozati javaslatban nincs szó a kerítésről.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a testület nyilatkozhat arról, hogy milyen összegű kárigényt fogad el. Javasolja meghatározni a kártalanítás összegét.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A második pontot javasolja kiegészíteni az alábbiak szerint: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben, ha a kialakítandó közút engedélyezési eljárása azt lehetővé teszi, a közút megvalósítására illetve a kialakítandó közút 71-es útról nézve jobb oldalán lévő kerítés jelen műszaki tartalommal megegyező kialakítására a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére meghatározott összeget elkülönít. Az összeg azért nem szerepel, mert nincsenek kiviteli tervek. Kérdezi, hogy 1 millió forint elegendő-e a megvalósításhoz.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint annyiból meg lehet csinálni.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a tulajdonos érezhetően további hasznot kíván húzni a feljegyzés 4. pontjában megfogalmazottakból. Az ingatlan korábban más övezeti besorolásba tartozott, a beépítési lehetősége alacsonyabb volt. Az önkormányzat azzal, hogy ezt az engedékenyebb övezeti besorolást lehetővé tette, értéket növelt, a megegyezés irányába komoly lépéseket tett.  A tulajdonos viszont nem tartotta be a megállapodásokat. Azt várják, hogy az önkormányzat további engedményeket tegyen, és kárpótlást adjon az el sem szenvedett károkért. Nem biztos abban, hogy az ingatlanon a 6 m-es építménymagasságot szabad engedélyezni.

 

Orbán Péter bizottság elnöke szerint maximum a szakértő által megállapított összeg adható át, de több nem. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Az ügy mielőbbi lezárását támogatja, az ott lakók már évek óta szenvednek a kialakult helyzet miatt. Kéri, hogy aki a Jegyző úr által elmondott kiegészítéssel a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

279/2014. (VII.03.) PüB határozat

Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Dr. Halmi Franciska 5000 Szolnok, Magyar u. 9. ügyvéd által képviselt Dr. Kovács Sándornak, mint Badacsonytomaj 15/2., 13., és 16. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának egyezségi ajánlatát az alábbi feltételek esetén támogassa:

-  A kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlanok értékbecslésével, értékvesztésével kapcsolatosan az ügyben eljárt szakértő által megállapított kártalanítási értékeket elfogadja, azokat nem vitatja, kiterjedően a 15/2. hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db fa esetleges káraira is.

2./  Abban az esetben, ha a kialakítandó közút engedélyezési eljárása azt lehetővé teszi, a közút megvalósítására illetve a kialakítandó közút 71-es útról nézve jobb oldalán lévő kerítés jelen műszaki tartalommal megegyező kialakítására a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére 1 mFt-ot különítsen el.

3./  Kérje fel a Jegyzőt az előirányzat módosítás átvezetésére illetve az elkészített rendelet tervezet soron következő testületi ülésre történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni az ülésen való részvételt és a bizottság munkáját. Az ülést 15.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                             Forintos Ervin

bizottság elnöke                                                             bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!