Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 06. 05. soros PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 17/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. június 05-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Horváth Ferenc              bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag                      (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

Jerszli Judit                    BVÖK igazgató

Krisztin N. Lászlóné      iskolaigazgató

Berecz Nikolett              ifjúsági- és sportreferens        (8 fő)

 

Tanácskozási joggal megjelent:

dr.Magó Ágnes              képviselő

Rajzó Ildikó                   képviselő

Simonné Visi Erzsébet   képviselő                                  (3fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

 

Orbán Péter                    elnök

Forintos Ervin                bizottsági tag

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Folly Péter elnök-helyettes köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné S. Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

258/2014. (VI.05.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Folly Péter elnök-helyettest a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

Folly Péter elnök-helyettes ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolja 11. napirendi pontként a bizottság ülésére felvenni a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága című napirendi pontot. Kéri, hogy aki a kiegészített napirendi sort elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

259/2014. (VI.05.) PüB határozat

–        Napirendi pontok kiegészítésének elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 06.05. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

1. Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Brédáné Kis Gabriella kérelmezők képviseletében

2. A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

Előterjesztő:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

3. 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

4. Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

5. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

6. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év   II. félév költségvetése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

  1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:    dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

8. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

9. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit BVKI intézményvezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft.

10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

11. VN. Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

Krisztin N. László polgármester javasolja a 7. napirendi pont elsőként történő megtárgyalását a bizottságnak, tekintettel arra, hogy 9.00 órakor a Képviselő-testület rendkívüli ülésére fog sor kerülni ebben a témában.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért Krisztin N. László polgármester javaslatával, mely szerint a meghívóban 7. napirendi pontként szereplő Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet) című előterjesztést a bizottság 1. napirendi pontként tárgyalja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

260/2014. (VI.05.) PüB határozat

–        Napirendi pontok sorrendjének módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 06.05. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosítja:

 

Napirendi pontok:

  1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:    dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

2. Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Brédáné Kis Gabriella kérelmezők képviseletében

3. A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

Előterjesztő:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

4. 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

5. Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

6. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

7. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év   II. félév költségvetése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

8. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

9. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

11. VN. Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

 

Hozzászólások:

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy május 21-én az Önkormányzat hasznosította az év elején tulajdonába került Kisfaludy Házat. Ennek az eljárásnak a során egy olyan probléma került felszínre, amit az Önkormányzat ingatlanainak hasznosítása érdekében célszerű tisztázni annak érdekében, ha a jövőre nézve ilyen helyzetbe kerül az Önkormányzat, ne legyenek ilyen bizonytalansági tényezők. Erre vonatkozóan a tervezet 1. §-a tartalmazza a rendelkezést. A 2. §-ban a rendelet ominózus azon pontja, kerülne módosításra, amely mint az előterjesztésben is szerepel, hogy alaprendeletet 2004-ben kötötte meg a Képviselő-testület, azonban az eltelt időszak alatt a gazdasági, társadalmi viszonyok jelentős változáson estek át. Az alaprendelet jelenlegi állapotában túlszabályozott és az önkormányzati vagyon hasznosítását nehezíti. A szabályozás utolsó mondata  nagy mértékben leszűkíti azon potenciális körnek a nagyságát, akik szóba jöhetnek az önkormányzati vagyon hasznosításánál. Példaként említi a Kisfaludy Ház esetét. Nem akar adótitkot sérteni, de megnézték, hogy aki a licit eljárásban részt vett, ha azt mondja, amit a Kormányhivatal véleménye ír, akkor senkivel nem köthetne szerződést az Önkormányzat, mert mindegyik fél, aki indult az eljárásban valamilyen pontban érintett ezzel a rendelkezéssel. Napjainkban nagyon könnyen lehet ilyen helyzetbe kerülni, mert hiába megy jól egy vállalkozás, ha körbetartozások miatt nem tudja határidőben megfizetni adókötelezettségét. Elmondja, hogy nagyon sok inkasszót bocsátott ki az Önkormányzat az elmúlt időszakban. Ilyen alapon nagyon kevés gazdasági társaság vagy magánszemély lenne megfelelő, főleg úgy, hogy a rendeletben a szabályozás 3 évre terjed ki.

a 3. § (1) bekezdésében módosító indítványt tesz: Javasolja a bizottság, hogy ezen rendeletet 2014. június 05. napján lépjen hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A Kisfaludy Ház hasznosítására visszatérve elmondja, aki ott volt, az  tudja, hogy akkor került elő ez a probléma, amikor már majdnem a bérleti szerződés végére ért a Testület. Annak érdekében, hogy az Önkormányzatot anyagi kár ne érje, Polgármester úr kikérte erre vonatkozóan a Kormányhivatal véleményét, amely tegnapi napon megérkezett. A Kormányhivatal véleménye szerint az Önkormányzatnak minden rendeletet együttesen kellett volna alkalmaznia, az ominózus 28/2004-es helyi rendeletet is, és azt javasolja a Polgármester úr részére, hogy jelen álláspont szerint nem javasolja a bérleti szerződés megkötését. Ez egy vélemény, de annak érdekében, ha nézik, hogy az Önkormányzatot a jövőre nézve se érje kár, mindenképpen szükségesnek tartja azt, hogy ezt a rendeleti módosítást az Önkormányzat kialakítsa, hiszen a Ptk. kimondja, hogy akkor semmis egy szerződés, ha a jogszabállyal ellentétesen kötöttek valamit. Ez egy esetleges keresetnek a sikerességét hivatott negligálni. Annak érdekében, hogy az Önkormányzatot semmilyen téren ne érje kár.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről?

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag megkérdezi, ha a rendelet módosítva lesz, a Kormányhivatal álláspontja akkor is az, hogy nem szerencsés aláírni a szerződést?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a Kormányhivatal álláspontja, hogy a jelenlegi állapot szerint nem szerencsés aláírni.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Elmondja, hogy egy komoly fogódzó volt az ügyben. A 21-i ülésen jelezte, hogy megvizsgálja az újratárgyalás lehetőségét, de ezzel nem élt. Számára egy vitatott pont volt a bérleti díj február 15-ig egy összegben történő befizetése. Ebben a témában kétszer szavaztak és a Testület módosította az álláspontját a két részletes fizetésről egy részletben történő fizetésre. Ő ezt méltányolta és nem tárgyaltatta újra, de folyamatosan feszítette az életét, hogy vajon helyesen értelmezik-e a helyzetet. Jegyző úr véleményét elfogadja, de olyan mértékű más vélemény érkezett, hogy kénytelen volt a Kormányhivatal véleményét kérni, hogy helyesen járjanak el. Kérte az Önkormányzat ügyvédjének a véleményét is e-mailben. Az ügyvéd véleménye az volt, hogy ne írja alá a szerződést, amíg a Kormányhivatal állásfoglalása meg nem érkezik. A Kormányhivatal állásfoglalása megérkezett. Érti és tudja Jegyző úr szándékát, hogy ezzel a módosítással jogilag rendbe kerülhet a dolog, viszont morálisan eléggé fura helyzetet eredményez, hogy rendeletet módosítanak, hogy egy szerződést meg tudjanak kötni. A tegnapi Humán Bizottsági ülésen is elmondta és javasolja a Pénzügyi Bizottságnak is megfontolni, hogy a rendeletmódosítással alapvetően egyetért, de nem lenne-e célszerű az, hogy a rendelet módosítása után a Testület visszavonná korábbi döntését és vagy egy gyorsított új eljárást bonyolítana le, most már egy elfogadható szerződés ismeretében és egy tiszta jogi helyzetben, vagy 1 évre adná ki valamilyen módon. Aggályosnak érzi ezt a helyzetet. Jogilag helyre rakják az ügyet, de morálisan válnak támadhatóvá.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a morális részéhez a dolognak elmondja, hogy képviselőként az Önkormányzat érdekeit kell szem előtt tartaniuk és aszerint alkossanak rendeletet. Ezzel kapcsolatban semmi problémát érez, hogy azért nyúlnak egy rendelethez, amelyet rosszul hozott meg a Testület, hiszen nem vizsgálta meg elég alaposan azt, hogy mennyiben okozhat ez problémát ez az önkormányzati vagyon hasznosításakor, milyen részek vannak benne, amik nem teszik azt lehetővé, hogy a jelenlegi testület megfelelően gazdálkodjon az Önkormányzat vagyonával. Ebben a rendelet tervezetben olyan probléma is van véleménye szerint, hogy helyi adótartozást említ. Mit jelent ez? Badacsonytomaj Önkormányzatának nem fizet adót, vagy a székhelye szerinti település önkormányzatának nem fizet adót? Úgy véli, hogy Jegyző úr előterjesztése ebből a szempontból teljes mértékben szolgálja az Önkormányzat érdekét. Ha azt tennék, hogy új kört futtatnának le, akkor veszélyeztetnék azt, hogy a Kisfaludy Házat az idei évben bérbe tudják adni. Márpedig az Önkormányzat érdeke, hogy bérbe tudják adni, hiszen a dolognak a pályázati része, a hirdetési része, illetve annak érdekében, hogy optimalizálni tudják ezt az összeget, a Képviselő-testület megtett mindent, hogy ezt maximalizálni tudják. Abban az esetben, ha ezt a kört újra megfuttatnák, akkor véleménye szerint kárt okoznának az Önkormányzatnak, nem csak az idő probléma, hanem egyéb problémák miatt is. Úgy véli, hogy ennél alacsonyabb áron tudnák kiadni az épületet. Nem látja, hogy miért járna jobban az Önkormányzat az 1 éves bérlettel. Minden ténytől távol van, amikor olyan körlevelek keringenek a településen, hogy 2 m. Ft-ért adták bérbe a Kisfaludy Házat. Ha Polgármester úrnak a Kormányhivatal állásfoglalása miatt is volt aggálya, ő úgy gondolja, ha most módosítják a rendeletet azért, hogy az Önkormányzat nagy értékű ingatlanát bérbe tudják adni, - nem azért, hogy a liciten nyertes jól járjon-, akkor úgy véli, hogy etikusan járnak el.

Arról kellene vitatkozniuk, hogy az Önkormányzat ezzel a konstrukcióval jobban jár-e, mintha lefuttatnának még egy kört. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszak történéseiben részt vett, nincs arról meggyőződve, hogy egy újabb kör lefuttatásával jobban járnának, biztosan abban, hogy inkább rosszabbul járna az Önkormányzat. Ez az oka annak, hogy ő meg fogja szavazni, amellett, hogy történtek problémák és egyetért azzal, hogy módosítani kell a rendeletet.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy ő is elmondta, hogy a rendelet módosításával annyiban egyetért, hogy a szakmai érvek, melyeket Jegyző úr felvetett és a Kormányhivatal is felveti, hogy az ominózus passzusnak egyáltalán benne kell-e lenni. Ő maga a kialakult helyzetben történő végrehajtásával kapcsolatban vannak fenntartásai. A Kormányhivatali vélemény nem csak erre tér ki, hanem felveti az első oldalon a forgalomképtelen vagyontárgy besorolást, amit jószándékkal azért tettek az ő javaslatára, nehogy megvádolják a Testületet, hogy azért vették az ingatlant, hogy valakinek el akarják adni. Ugyanakkor felvethető, hogy forgalomképtelen vagyontárgya bérbe adható, hasznosítható-e. Megkérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az utolsó résznél, amikor az átlátható szervezet fogalmát feszegetik, hogy a szerződő fél cégszerűen aláírt ilyen vonatkozású nyilatkozatával rendelkezünk-e?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy ilyen nyilatkozatunk nincs.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy beleírtuk a szerződésbe?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy nem írták bele a szerződésbe, hanem a birtokbaadási jegyzőkönyvben szerepel nyilatkozatként, cégszerűen aláírva. Ettől függetlenül, a Testület, amikor kihirdette a döntést, akkor ő elmondta a Nemzeti Vagyonról szóló törvény alapján, hogy mi az átlátható szervezet: amelynél megállapítható a tulajdonosi szerkezete a társaságnak, nincs a tulajdonosi körben offshore cég. A Nemzeti Vagyonról szóló törvény szerint a forgalomképtelen vagyontárgy annyiban szűkít, hogy nem értékesíthető, de bérbe adható. Volt egy vitája ez miatt is, hogy a törzsvagyonba nem lehet bele tenni. A Nemzeti Vagyonról szóló törvény meghatározza, hogy ebbe mit kell bele tenni, emellett a helyi rendeletbe bármit bele tehető, még ha az képezhetné az üzleti vagyon részét is.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy akkor erre a kérdésre megnyugtató választ kaptak. Szeretné, ha visszafelé gondolkodnának. Azt kellene nézni, hogy milyen esetben tudná optimalizálni az Önkormányzat a bevételeit, és ami törvényes eszköz azt felhasználnák ahhoz. Ha ehhez rendeletet kell módosítani, ahhoz a Képviselő-testületnek joga van. Számára evidens, hogy akkor ezt tegyék meg és haladjanak előre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem hangzott még el, hogy azért került a rendkívüli testületi ülés a mai nap 9.00 órára összehívásra, mert a 15 napos szerződéskötési kötelem a mai napon jár le. Reméli, hogy a testületi ülés is határozatképes lesz, mert akkor már olyan kötelmet szegnének, amiből baj lehet. A tegnapi bizottsági ülésen elemezték, hogy több dologból is baj lehet, tehát nem voltak kellemesek az utóbbi napjai. Tartott attól, hogy a Kormányhivatal állásfoglalása nem érkezik meg az ülésig. Ha aláírja a szerződést és 2 nap múlva meg jön a Kormányhivatal szakmai állásfoglalása és abban az van, hogy nem jó, törvénytelen, nehéz helyzetet jelentett volna. A fordított helyzet is, ha nem írja alá és 2 nap múlva jön az állásfoglalás, hogy minden rendben van. Nehéz helyzet az is, ha esetleg a partner mondja azt, hogy ne szórakozzon vele a Testület.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy véleménye szerint elég közel járnak már ehhez.

 

Krisztin N. László polgármester visszautal arra, amit Folly Péter mondott, mely szerint az önkormányzat érdekeit kell nézni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy az lett volna a jó döntés, ha az előző testületi ülésen ezt a rendeletet lemódosítják.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért ezzel a véleménnyel, mert az lett volna a legtisztább döntés.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag a Kormányhivatal állásfoglalásával kapcsolatban elmondja, hogy az jogi erővel nem rendelkező tájékoztatásnak minősül. Véleménye szerint azért is, mert sok ellentmondás van benne, alapvető fogalmi problémákkal küzd a Kormányhivatal, amikor azt írja, hogy nem lakás célú helyiség csak az lehet, amely ingatlannak minősül. Gyakorlatilag néhány bérbe adott üzlethelyiségünk, ami önállóan nem szerepel ingatlanként, akkor azokkal mi van? Hiszen jó pár olyan helyiséget ad bérbe az Önkormányzat, ami önállóan nem ingatlan. Említ olyat, hogy az egész ingatlant fő funkciója alapján nem lakás célú helyiségnek kell tekinteni. Érdekesnek tartaná egy mezőt nem lakás célú helyiségnek tekinteni. Kérdése, minek kell tekinteni, ha nincsen felépítmény? A szerződéskötési szabadsággal kapcsolatban elmondja, hogy az polgári jogviszony. A Kormányhivatal közigazgatási dolgokban tudja az önkormányzatokat felügyelni, ez pedig nem ilyen ügy. Innentől a bíróságra tartozhat az ügy, a Kormányhivatal nem szólhat bele, ezt le is írják állásfoglalásukban. A Kormányhivatal állásfoglalásában szerepel, hogy „önálló ingatlanként fel nem vett főépülete”. Tehát a Kisfaludy Házat úgy lehet tekinteni, mint a 035/26 hrsz-ú ingatlan bérbeadását. Felhívja a figyelmet, hogy pl. a Bányász strand szintén forgalomképtelen vagyontárgyként került bérbeadásra és akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy nem lakáscélú helyiségnek kellene tekinteni, pedig van rajta felépítmény. Úgy gondolja, ha a Bányász strandnál azt mondják, hogy ingatlan bérbeadásnak kell tekinteni és a vagyonrendeletet kell alkalmazni, akkor a Kisfaludy Házat, ha nem így hívják, hanem 035/26 hrsz.-on felvett ingatlan bérbeadásának tekintik, akkor ugyan úgy kell eljárni, mint a Bányász strand bérbeadásánál. Úgy érzi, hogy ebben az ügyben túl lett lihegve a dolog. Ráadásul, ha a szerződés nem lesz aláírva, az Önkormányzatot kár éri, ha a szerződő partner kártérítési igénnyel lép fel, mert az Önkormányzat hibájából hiúsul meg a szerződés. Úgy gondolja, hogy semmilyen olyan jogsértést nem követett el az Önkormányzat, ha a vagyonrendeletét tekinti a bérbeadás szempontjából, ami valamilyen hivatalnál semmiség, vagy egyéb okok miatt megtámadható lenne. A rendelet módosítása, ami a napirenden szerepel valóban fontos dolog, elsősorban azért, mert minden félreértést és problémát ki fog küszöbölni, és nem fogják a különböző üzleti vagy egyéb érdekeltséggel rendelkező személyek az önkormányzati döntéseket felszólalásaikban, leveleikben megtámadni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy polgári jogi dologról beszélünk, nincs benne a Kormányhivatalnak hatásköre, a véleményét írta meg. Bíróságon lehet megtámadni semmisségre hivatkozva. A rendelet módosítása az Önkormányzat anyagi érdekeire és biztonságára tekintettel dupla védelem, mert mint a Kormányhivatal is leírja, jól alkalmazta az Önkormányzat a vagyonrendeletét. Ami probléma volt és rendezi a rendelet tervezet 1. §-a ami azt mondja ki, hogy a jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére abban az esetben, ha az alatta lévő ingatlannal együtt kerül sor. Ezzel most tisztázásra kerülne, hogy mikor, melyik rendeletet kellene alkalmazni. A Kormányhivatal is áttekintette a jegyzőkönyveket, hogy hogyan haladt az ügy ennek a vagyontárgynak a hasznosítása során, a vagyonrendelet alapján. Visszautasítja, hogy az Önkormányzat úgy veszi elő a rendeleteit, ahogy neki az kedvező, ez nem igaz, mert konzekvensen a vagyonrendelet mellett haladtak. Azt a célt szolgálja ez az előterjesztés, hogy az Önkormányzatot semmilyen téren, semmilyen esetben sem érheti kár.

 

Krisztin N. László polgármester Horváth Ferenc hozzászólására visszautalva elmondja, hogy a Kormányhivatal állásfoglalását azért kérte, mert elég komoly ellenvélemények is voltak. Emlékezete szerint -többek között- Horváth Ferenc is elég indulatosan fogadta a 21-i ülésen azt a magyarázatot, amit Jegyző úr adott. Éppenséggel Horváth úr véleménye is indukálhatta, hogy ő ezt az állásfoglalást kérte. Ezek szerint, azóta ezt átgondolta, de ő nem húzza magára azt, hogy túl lett lihegve, mert azt gondolja, hogy minden dolgot körül kell járni, amit csak lehet, ez az Önkormányzat érdeke. Amit az Önkormányzat ügyvédje valamit leír, akkor úgy érzi, hogy neki azt figyelembe kell vennie.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Krisztin N. László polgármester módosító indítványát teszi fel szavazásra, mely szerint tudomásul véve, hogy a rendelet módosul, vonja vissza a testület az április 24-i döntését, és vagy 1 évre kössenek szerződést, vagy új eljárás kerüljön lefolytatásra a Kisfaludy Ház hasznosítására. Kéri, hogy aki ezt el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

261/2014. (VI.05.) PüB határozat

-Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem fogadja el Krisztin N. László polgármester azon módosító indítványát, hogy:

- a rendelet módosítása kerüljön elfogadásra,

- vonja vissza a testület az április 24-i döntését, és vagy 1 évre kössenek szerződést, vagy új eljárás kerüljön lefolytatásra a Kisfaludy Ház hasznosítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni a rendelet módosítását dr. Weller-Jakus Tamás jegyző által tett kiegészítésekkel, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

262/2014. (VI.05.) PüB határozat

-Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

 

2./ Napirendi pont

Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Pásztor László ügyvezető tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy tavaly már beadták egyszer a kérelmet, akkor azzal került elutasításra, hogy a következő évi költségvetés tárgyalása során visszatérnek rá. Elmondja, hogy jó állapotban lévő murvás útról van szó, a településen sokkal rosszabb állapotban lévő utak is vannak.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi Pásztor László ügyvezetőt, hogy az Öreghegyi úton történt januári felbontás mikor kerül aszfaltozásra. Amíg az nem lesz megoldva, semmilyen útjavítást nem fog támogatni.

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy a tegnapi napon lett feltöltve, még tömörödnie kell, mielőtt leaszfaltozzák. Elmondja, hogy Badacsonyörsön a Fűzfa utcában is van egy felbontás, amelyről a műszaki osztálynak sem volt tudomása. Ígéretet tesz, hogy 2 héten belül megtörténik az aszfaltozás az Öreghegyi úton.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Közterület-felügyelők feladata, hogy jelezzék, ha útfelbontás történik és arra nincs engedély.

 

dr. Magó Ágnes képviselő a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az Útalapban nincs annyi pénz, ami a kérelem támogatásához szükséges lenne.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a kérelemmel kapcsolatban elmondja, hivatkozni kellene arra, hogy mennyibe kerülne az aszfaltozás és az Önkormányzat költségvetésében az Útalapban csak mekkora összeg szerepel. Meg lehetne nyilatkoztatni az utcában lakókat, hogy hozzájárulnának-e a költségek 50 %-hoz.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag javasolja, hogy azonos műszaki tartalomra kerüljön 3 árajánlat bekérésre a júniusi soros testületi ülésig.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás?

Megállapítja, hogy nincs. Kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért Jegyző úr javaslatával, mely szerint a Nyár utca ingatlantulajdonosai kerüljenek megnyilatkoztatásra, hogy hozzájárulnának-e az utca aszfaltozásához a költségek 50 %-ának erejéig, valamint Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, hogy a júniusi soros testületi ülésig kerüljön azonos műszaki tartalomra 3 db. árajánlat bekérésre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

263/2014. (VI.05.) PüB határozat

–        Nyár utca lakóinak ismételt kérelme az utca aszfaltozására –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nyár utca ingatlantulajdonosai kerüljenek megnyilatkoztatásra, hogy hozzájárulnának-e az utca aszfaltozásához a költségek 50 %-ának erejéig, valamint a júniusi soros testületi ülésig kerüljön azonos műszaki tartalomra 3 db. árajánlat bekérésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

3./ Napirendi pont

A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javasolja a rendelet tervezet elfogadását, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

264/2014. (VI.05.) PüB határozat

–        A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezetet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

4./ Napirendi pont

2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő beruházások esetleges megvalósulása miatt szükséges a közbeszerzési terv módosítása.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javasolja a 2014. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadását, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

265/2014. (VI.05.) PüB határozat

–        2014. évi Közbeszerzési Terv módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

5./ Napirendi pont

Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy márciusban már tárgyalta a Képviselő-testület ezt az ügyet. Amennyiben átadná az Önkormányzat a víziközműveit, akkor annyival csökkenne a vagyona, viszont fenntartási kötelezettsége nem lenne.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy ez vagyonvesztést jelentene, a fenntartási és üzemeltetési költségeket nem ismerjük. A vagyonvesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy annak esetleges hitelfelvételnél lenne jelentősége.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes nem érzi fontos tényezőnek, hogy a főkönyvből kikerül ez a vagyon, mert a közművek itt maradnak a föld alatt.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint a testületi ülésig a környékbeli önkormányzatokat meg kellene kérdezni, hogy ők mit léptek az ügyben.

 

dr.Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az egészséges ivóvízzel való ellátás kötelező önkormányzati feladat. Ha átadjuk a viziközműveket az Államnak, akkor ez hogyan fog teljesülni? Milyen kényszerítő eszköze lesz az Önkormányzatnak, hogy ezt az Állam tartsa be? Megjegyzi, hogy az Önkormányzatnak nincs ismerete a vízmű hálózat koráról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyetlen érv van az mellett, hogy az Önkormányzatnál maradjon a viziközmű tulajdon, hogy ha azzal probléma van, akkor tudjuk kezelni. Azzal tisztában van mindenki, hogy 50 éves, elavult a vezetékrendszer. Ha a mi tulajdonunkban marad és a DRV üzemelteti a rendszert, akkor arányosan ki fogják számlázni a karbantartási költségeket.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint az Állam így burkoltan elismeri, hogy az önkormányzatok nem lesznek képesek a közműhálózatot megújítani.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványt tesz, mely szerint javasolja a bizottság hogy a főrendszerhez kapcsolódó, magántulajdonban lévő kiegészítő részeket is vegye át az állam.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek Krisztin N. László polgármester azon javaslatával, mely szerint a témában kérjék meg a környékbeli önkormányzatok ez ügyben hozott döntéseit, valamint dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványával, mely szerint a magántulajdonban lévő viziközmű hálózatok átvételét is kezdeményezze a Magyar Államnál a Képviselő-testület.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

266/2014. (VI.05.) PüB határozat

–        Víziközművek állami tulajdonba vételének lehetősége –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy:

- a júniusi soros testületi ülésig kerüljön bekérésre a környékbeli önkormányzatok döntése a vízi közművek állami tulajdonba vételével kapcsolatban.

- a magántulajdonban lévő viziközmű hálózatok átvételét is kezdeményezze a Magyar Államnál a Képviselő-testület.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 8,58 órakor felfüggeszti a Pénzügyi bizottság ülését, tekintettel arra, hogy 9.00 órára rendkívüli képviselő-testületi ülés került összehívásra.

A Pénzügyi Bizottság ülése 10,20 órakor folytatódik.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

6./ Napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészítés képen elmondja, hogy a környezetvédelmi alap 350.000 Ft. kötelezettséggel terhelt a Faragó-árok rehabilitációja miatt. Beszámol arról, hogy az egyeztetések eredményeként minden érintett területarányosan a rá eső részt fizeti. A rehabilitációs munka a vége felé jár. Amikor a Környezetvédelmi Hatóság átveszi a beruházást, akkor kell majd ezt az összeget az Önkormányzatnak kifizetnie.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot Jegyző úr kiegészítésével együtt elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

267/2014. (VI.05.) PüB határozat

–        Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az Önkormányzat által létrehozott alapok működéséről szóló tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy:

- a Környezetvédelmi Alap 350.000 Ft-tal terhelt a Faragó-árok rehabilitációja miatt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

7./ Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év   II. félév költségvetése

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirendi ponthoz? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy szeretne számokat látni, hogy hányan veszik igénybe az egyes sportágakat.

 

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens elmondja, hogy szinte mindegyik szakkör átlagosan 15 fővel megy. Az edzők minden edzésről naplót vezetnek, a megtartott órákat az iskola igazgatója igazolja le, a résztvevőkről jelenléti ívet vezetnek.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy a júniusi soros testületi ülésre készüljön erről egy tájékoztató anyag.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a KLIK hatáskörében működik az általános iskola Az előterjesztés az önkormányzat sportkoncepciójáról szól, nem látja, hogy a település lakosságára milyen módon vonatkozik a koncepció.

 

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens ismerteti az elmúlt időszakban szervezett sportrendezvényeket, (foci, sakk, asztalitenisz bajnokság) melyeken lehetősége volt a felnőtt lakosságnak is rész venni.

Horváth Ferenc bizottsági kültag megjegyzi, hogy ez nem szerepel az anyagban.

 

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens válaszában elmondja, hogy jelen előterjesztés az iskolai szakkörökre, a gyerekekre vonatkozik.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy az edzéseket miért nem tudják kinyitni szélesebb körbe? A felnőttek pl. mikor asztaliteniszezhetnének?

 

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens válaszában elmondja, hogy ennek oka az iskolai tornaterem leterheltsége, az iskolai foglalkozások mellett több társaság is bérli a termet. Felnőttek számára az iskola tornatermében vasárnaponként 15.00 órától nyílik lehetőség asztaliteniszezni. Tájékoztat arról, hogy a sakk edzővel közös megegyezéssel felbontásra került a szerződés. Egyeztetett a Révfülöpi Általános Iskola kosárlabda edzőjével, aki szívesen tartana Badacsonytomajon is edzéseket.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy tisztázni kellene, hogy a II. félév alatt milyen időszakot értenek. Ha november 30-ig, akkor újra a Képviselő-testület elé kell majd vinni év végén. Ha december 31-ig, akkor januárra kötelezettségvállalással terhelt lenne.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes ismerteti a napirend tárgyalása során elhangzott javaslatokat:

-A sportágak működéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetése 2014. november 30-ig kerüljön meghatározásra.

- A kosárlabda sport kerüljön bevezetésre az iskolai szakköröknél.

- Készüljön kimutatás az iskolai sport szakkörökön résztvevőkről a júniusi soros testületi ülésre.

Kéri, hogy aki ezen javaslatokat támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

268/2014. (VI.05.) PüB határozat

-A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. év   II. félév költségvetése  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

-        a sportágak működéséhez kapcsolódó 2014. év II. félév költségvetés 2014. november 30-ig tartó időszakra kerüljön elfogadásra.

-        A kosárlabda sport kerüljön bevezetésre az iskolai szakköröknél.

-        készüljön kimutatás az iskolai sport szakkörökön résztvevőkről a júniusi soros testületi ülésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

8./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

269/2014. (VI.05.) PüB határozat

-          Pályázatokról szóló tájékoztató –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

9./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatást ad arról, hogy megkötésre került az elő- és a végleges feladat ellátási szerződés is dr. Pinterits Judit fogorvossal, aki rendelkezik jogerős működési engedéllyel. Jelenleg a finanszírozási szerződés megkötése van folyamatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. A rendelő mindhárom érintett jelenlétében átadásra került. A rendelőben kisebb falhibákat javítani kell. A működési engedély kiadásához vizsgálta az ÁNTSZ a rendeléshez szükséges alapfeltételeket, mely során megállapították, hogy 2-3 eszköz hiányzik, ami az időközben bekövetkezett jogszabályváltozás miatt szükséges.

Beszámol arról, hogy a 15/2 hrsz. úttal kapcsolatban tegnapi napon volt tárgyalás. A kisajátítás jogalapjának helyt adott a Bíróság. Az ellenérdekű fél időt kért a megegyezésre, így remélhetőleg hamar pontot lehet tenni az ügy végére.

Elmondja, hogy az SCD kártérítési ügyben május 25. volt a határidő, hogy beérkezzen a 8 érintett önkormányzat határozata, ebből Aszófő kivételével mindenhonnan megérkezett, ott e héten lesz testületi ülés. Ha meg lesz a 8 önkormányzat egységesen megfogalmazott kérése, akkor tudjuk a Veszprém Megyei Önkormányzat felé az ezzel kapcsolatos megkeresést elküldeni.

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Bahart részvények ügyében Siófok Város Önkormányzata a májusi ülésén döntött. Azt az ígéretet tették, hogy küldeni fogják a szerződést részükről aláírva, a szerződésben az aláírástól számított 15 napon belül fizetnék ki a 10 %-ot, a fennmaradó részt pedig szeptember hónapban.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag a Keresztury-ház alatt működő konditerem használatával kapcsolatban kér tájékoztatást, hogy született-e erre vonatkozó megállapodás.

 

Jerszli Judit BVÖKI igazgató válaszában elmondja, hogy felvette a konditerem működtetőjével a kapcsolatot, aki arról tájékoztatta, hogy Polgármester úrral akar tárgyalni és ezt követően egyeztetne majd vele, mint az intézmény igazgatójával, ezért ő levélben fogja megkeresni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint mivel júniusi határidő volt megjelölve az erről szóló határozatban, kéri Jegyző úr azonnali intézkedését.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, azt javasolta az igazgató asszonynak, hogy egy felszólító levelet írjon, határidő kitűzésével. Ha ez nem teljesül, akkor lehet intézkedni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja június 20-át határidőként megjelölni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a Pénzügyi Bizottság 155/2014. (III.25.) számú határozatával kapcsolatos levelét, mely alapján módosítani kell a határozatot, mivel a Pénzügyi bizottság 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással hozta meg döntését, így a határozat szövegében „a bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvénytér bekerüljön a Badacsonyi Strand területére” módosítása szükséges.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy aki egyetért Jegyző úr által elmondottak szerint a határozat módosításával szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

270/2014. (VI.05.) számú Püb határozat

- 155/2014. (III.25.) számú PüB határozat módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Veszprém Megyei Kormányhivatal észrevételét elfogadva 155/2014. (III.25.) számú határozatának szavazati arányát felülvizsgálva a határozatot módosítja az alábbiak szerint:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvény tér bekerüljön a Badacsonyi Strand területére.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a bizottság tegyen javaslatot  az anyagban szereplő 3 db. árajánlat alapján Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezésére.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja a Vilenta Mérnöki Kft. 1.000 Ft./lámpatest árajánlatának elfogadását.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

271/2014. (VI.05.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezése a Vilenta Mérnöki Iroda Kft-től kerüljön megrendelésre.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a bizottság tegyen javaslatot az előterjesztésben szereplő Kommunikációs megállapodás, valamint a Balatoni Tipp Nyári Magazin hirdetési megkeresése tárgyban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem javasolja a megjelenést egyik lapban sem.

 

Jerszli Judit BVÖKI igazgató elmondja, hogy az általuk szervezett rendezvények a Veszprém Megyei Napló rendezvények rovatában ingyenes megjelentethetőek.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, mely szerint ne kerüljön megkötésre a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.-vel kommunikációs megállapodás a Prémium című Veszprém megyei társasági magazin 2014. évi nyári számában történő megjelenésre, továbbá ne hirdessen a Balatoni Tipp Nyári Magazinban az Önkormányzat.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

272/2014. (VI.05.) számú Püb határozat

- PLT Kft. Prémium lapban, Balaton Tipp magazinban megjelenés-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy megkötésre kerüljön a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.-vel a kommunikációs megállapodás a Prémium című Veszprém megyei társasági magazin 2014. évi nyári számában történő megjelenésre.

Nem javasolja továbbá a Balatoni Tipp Nyári Magazinban hirdetés megjelentetését.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

Jerszli Judit BVÖKI igazgató elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel az Egry József Művelődési Központ multifunkcionális közösségi központ kialakítására tett javaslat. Ehhez kapcsolódóan kéri, hogy a tervezési folyamatban részt vehessen.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki Jerszli Judit igazgató kérését támogatja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

273/2014. (VI.05.) számú Püb határozat

- Egry József Művelődési Központ multifunkcionális közösségi központ megvalósítására javaslatok -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egry József Művelődési Központ multifunkcionális közösségi központ kialakításának tervezése során az intézmény igazgatója vegyen részt a tervezési folyamatban.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e a napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

274/2014. (VI.05.) PüB határozat

-Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

10./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

275/2014. (VI.05.) PüB határozat

-Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:Folly Péter PüB elnök-helyettes

11./ Napirendi pont

VN. Kft. Felügyelő Bizottsága

 

Hozzászólások:

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy mivel a VN. Kft. Felügyelő Bizottságának 2 tagja lemondott, helyettük új tagokat kell választani.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Humán Ügyek Bizottsága is tárgyalta az előterjesztést, de mivel a téma még friss, ezért személyi javaslatok nem születhettek. Tájékoztat arról, hogy a lemondott felügyelő bizottsági tagoknak fenn áll az a kötelezettsége, hogy 60 napig el kell látniuk feladatukat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy törekedni kell arra, hogy a képviselő-testületi ülésig személyi javaslatok szülessenek. Kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a Képviselő-testület mielőbb pótolja a FEB tagokat, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

276/2014. (VI.05.) PüB határozat

-VN. Kft. Felügyelő Bizottsága –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a VN. Kft. Felügyelő Bizottságának lemondott tagjait a Képviselő-testület mielőbb pótolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:Folly Péter PüB elnök-helyettes

Folly Péter elnök-helyettes megköszöni az ülésen való részvételt, a bizottság és a meghívottak munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 10,59 órakor bezárja.

 

 

K. m.f.

 

 

 

 

Folly Péter                                                Vargáné Szőke Judit

bizottsági elnök-helyettes                                        bizottsági kültag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!